AB Nymindegaard Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø

2 Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 kl i Krypten i Kildevældskirken Dagsorden: Velkomst ved formanden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens årsberetning året Regnskab 5. Punkter til behandling på generalforsamlingen 6. Indkomne forslag til generalforsamlingen 7. Godkendelse af budget 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af ekstern revisor (statsautoriseret) 10. Valg af revisorsuppleant (blandt andelshaverne) 11. Eventuelt Afslutning på generalforsamling og debat Bestyrelsen består af: Næstformand Jesper Nielsen, Bestyrelsesmedlemmer Brian Håkansson, Kim Eriksen, kasserer Kåre Gade Petersen og formand Cathrine Matarese. Denne indkaldelse er adgangsgivende til foreningens ordinære generalforsamling. Alle foreningens medlemmer, disses ægtefæller / samlevere har adgang til generalforsamlingen. Side 2

3 Hver andel repræsenterer én stemme Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 11. marts 2013 kl , jf. 16 stk. 2. Husk, at forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen, ellers bortfalder forslaget. Forslag skal afleveres i sin fulde ordlyd. AKTIVITETSKALENDER 2013: Sommerfest: lørdag den 31. august 2013 Halloween: tirsdag d. 29. oktober 2013 Juletræ, gløgg og æbleskiver: søndag den 1. dec Fastelavn: søndag den 2. marts 2014 Side 3

4 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Theo Jandausch, bolignummer Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens årsberetning året 2012 Kære andelshavere i AB Nymindegaard 2012 s arbejde bærer præg af, at vi som bestyrelse ønsker at inddrage og involvere forenings andelshavere mere i beslutninger, arrangementer og indflydelse. Vi tilstræber, at efterleve de ønsker der kommer fra andelshavere, i det omfang, det er muligt, indenfor foreningens vedtægter, husorden, servitutter og økonomi. Vi modtager løbende henvendelser fra engagerede andelshavere om forslag til forbedringer, fornyelser eller andet, som vi forsøger at efterleve. Og samtidig er det vigtigt for os, at vi forvalter foreningens penge bedst muligt og træffe beslutninger, som er til glæde for alle andelshavere, samtidig med, at vi gerne vil bibeholde og værne om andelstanken. Bestyrelsen oplever, at AB Nymindegaard er et godt sted at være og et godt sted at bo, og det arbejder vi fortsat på, at vi alle sammen synes. Vi hører ofte, når andelshavere vælger at sælge deres andel, at de gør det af andre årsager end, at de er blevet trætte og kede af at være i AB Nymindegaard, hvilket er et fint incitament til at vejre den generelle opfattelse af at være andelshaver i AB Nymindegaard. Bestyrelsens årsberetning vil være inddelt i tre hovedafsnit. Det første vil omhandle AB Nymindegaards klimaskærm, herunder tagudvalgets arbejde, det andet afsnit vil omhandle de opgaver, som bestyrelsen har løst i det forgangne år og slutteligt en redegørelse af AB Nymindegaards økonomiske status. Klimaskærm Taget Siden vores sidste ekstraordinær generalforsamling har der i AB Nymindegaard været nedsat et tagudvalg. Tagudvalget har arbejdet mod de to forslag der fremlægges på generalforsamlingen i år. De har udarbejdet et spørgeskema, hvor alle andelshavere har haft mulighed for at tilkendegive om de ønskede tagterrasser i foreningen og af hvilken kvalitet eller ikke ønskede tagterrasser samt hvor mange kroner den enkelte andelshaver var villig til at stige i husleje som følge af nye tagterrasser. På baggrund af den undersøgelse har tagudvalget og bestyrelsen samarbejdet med Jahn og Partner 1 om at skrive en ansøgning til Center for ByDesign, hvor vi ansøger om offentlige midler til udskiftning af taget og energibesparende tiltag 2. 1 Der blev indhentet tilbud samt afholdt samtaler med i alt otte rådgivende firmaer. 2 Se punkterne i afsnittet Tilstandsrapport Side 4

5 Eventuelle tagterrasser er ikke inkluderet i det støtteberettigede beløb. Skulle vi være så heldige at modtage støttemidler, vil støttebeløbet udgøre 33 % af de samlede omkostninger, som er kr. I forbindelse med ansøgning om offentlige midler fra Center for Bydesign til udskiftning af taget i AB Nymindegaard har tagudvalget og bestyrelsen fået udarbejdet en tilstandsrapport samt en langsigtet vedligeholdelsesplan. Tilstandsrapport Jahn og Partners tilstandsrapport konkluderer, Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, ydervægge, murede skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktionen m.v. Der er dog nogle fugtproblemer / fugtindtrængning i taget som forårsager at der konstateres vandskader på loftbrædder. Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen generelt god, dog er tagbeklædningen af tegl med tilhørende inddækninger i middel til dårlig stand. Vinduerne mod gård- og gadesiden er i middel stand og fremstår rimeligt vedligeholdt. Hvad angår overflader er hovedtrapper generelt i god stand, bitrapper er noget mere præget af slidtage. De tekniske installationer er for så vidt angår el og varme godt vedligeholdte og fungerer tilfredsstillende. Vand og afløb er delvist renoveret i køkkener, mens installationen er af ældre dato i badeværelser. Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende, når man tager dens alder, den tids byggeskik og materialevalg i betragtning. For at bevare denne standard, bør der dog snarest iværksættes følgende arbejder: - Udskiftning af taget - Efterisolering af mansardetage - Efterisolering af tekniske installationer, herunder i varmecentralen. - Udskiftning af cirkulationspumpe til energirigtig type. (Fra Jahn og Partners tilstandsrapport) Det er en spændende proces, som vi bevæger os ud i. Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen vil støtte op omkring den ansøgning der er indsendt til Center for Bydesign, således at vi opnår støtte til udskiftning af vores tag. Side 5

6 Vinduerne mod gården I 2012 har vi fået malet og udskiftet tætningslister på vinduerne mod gården i Otto Mallings Gade og Bechgaardsgade. Vinduerne i Lange-Müllers Gade og Nygårdsvej mod gården vil blive malet og få udskiftet tætningslister i Gasgrill Efter initiativ fra en andelshaver, indkøbte AB Nymindegaard to gasgrill til forenings andelshavere. Bestyrelsen besluttede ligeledes at benyttelse af grillene skulle være gratis for alle. Røgalarmer Alle opgange har fået opsat røgalarmer på både hoved- og køkkentrapper. Det har medført, at den enkelte andelshaver gerne skulle føle sig mere tryg og bedre kan høre hvis der skulle opstå røg/brand i ejendommen. Legepladsen Der er over foråret blevet udskiftet grus og sand i sandkassen, så foreningens børn trygt og sikkert kan lege på legepladsen. Det er planen, at dette arbejde gentages hvert 3. år af hensyn til sikkerheden. Bestyrelsens arbejde 2012 har båret præg af meget få handler i AB Nymindegaard. Der har været 7 handler over det sidste år. Kontrakter mellem AB Nymindegaard og anden part Bestyrelsen har brugt en del tid på at få et overblik over de eksisterende aftaler der er indgået mellem AB Nymindegaard og anden part. Det være sig vores serviceaftaler med Elektrolux, som yder service på foreningens vaskemaskiner og tørretumblere, det er Relacom og serviceaftalen vedr. foreningens dørtelefoner, det er FabIts arbejde og overvågning af foreningens Internet, det er ABC Rengørings kontrakt vedr. trappevask. Vi holder løbende øje med, at de aftaler, der er indgået eller indgås i fremtiden er til gavn for foreningens andelshavere til så fordelagtig en pris, og med så fordelagtigt en service som muligt. Det afspejler sig i alle aftaler vi indgår, som fx maling af vinduerne mod gården, hvor bestyrelsen indhentede tre tilbud, og derudfra valgte dem, der kunne tilbyde den billigste pris til den kvalitet, som foreningen ønskede. Nyt forsikringsselskab Vi har ligeledes valgt at skifte forsikringsselskab fra Købstædernes Forsikring til Alm. Brand, fordi vi kunne spare ca kr. årligt og fortsat være omfattet af den samme dækning. Vi har anmeldt én skade i 2012 og det var en større vandskadesag på Nygårdsvej, som var forårsaget af en tilstoppet faldstamme. Bogføring Vi valgte i sommeren 2012 at opsige samarbejdet med foreningens daværende sekretær Jette Aagaard og i stedet indlede et samarbejde med Numerus, som er vores nuværende eksterne bogføringsselskab. De bogfører for foreningen og forbruger i snit en dag om måneden. Der er en billigere løsning end at have en sekretær ansat en dag om ugen. Vi er meget tilfredse med Numerus arbejde og vores samarbejde. Side 6

7 Nye telte Bestyrelsen har i år indkøbt nye telte til gårdfesten, da de gamle gik i stykker under det kraftige blæsevejr sidste år. Mailadresser Da aftalen om, at alle andelshavere i AB Nymindegaard skulle have en mailadresse gennem for ca. 12 år siden, var det en god idé. Desværre var der i 2012 meget få der brugte mail gennem andelsforeningen og grundet det store udbud af gratis -adresser på Internettet, valgte vi at nedlægge tilbuddet. Få andelshavere har ønsket at få videresendt post fra de gamle adresser til nyoprettet adresser. Reduceret vaskeripriser Bestyrelsen har ændret vaskepriserne. Ved nærmere gennemregninger, er vi kommet frem til, at prisen var for høj. Vi ønsker, at vaskerierne er så udgiftsneutrale som muligt. Vi håber meget, at det kan være et incitament til, at flere vil gøre brug af vaskerierne i fremtiden. Hjemmeside Vi havde som mål på sidste general forsamling, at AB Nymindegaard skulle have sin egen hjemmeside. Vi har ikke haft tid til at søsætte dette projekt i 2012, men forventer at etablering af en ny hjemmeside vil ske i Der er en stigende interesse for en hjemmeside, især i forbindelse med handler og læsning af referater fra bestyrelsesmøder. Fælles arrangementer i gården Vi oplever meget stor tilslutning til fælles arrangementerne i gården, såsom Fastelavn, Sommerfesten, Juletræstænding og Halloween. Det er en dejlig oplevelse at deltage i så vellykkede arrangementer arrangeret af foreningens engagerede andelshavere. Tusind tak for jeres initiativ og engagement. Økonomi Låneomlægning På sidste generalforsamling fik bestyrelsen fuldmagt til at omlægge foreningens lån. For små 8 år siden samlede boligforeningen en række små lån, til ét større lån, da renten dengang var rigtig gunstig. Man optog et 36,1 mio kr. stort lån, som blev taget som et 30-årigt lån på 4 % med 10 års afdragsfrihed. Denne afdragsfrihed valgte man at bruge de første 10 år. Selvom vi ikke havde afdrag på vores lån, så har andelsforeningen hvert år hensat til det nye tag. Dette gjorde, at vi havde opsparet ca. 5,5 mio. kroner, som stod til 0 % i rente. Vores lån ville således om 2 år gå fra at være uden afdrag til at skulle afdrages over de resterende 20 år, hvilket ville medføre en stigning på ca. 7,5 kr. pr. m 2 pr. måned i huslejestigning. Dette sammenholdt med, at vi ved, at der kommer et større tagprojekt. I løbet af året har vi fået rådgivning gennem Finanshuset i Fredensborg, ligesom vi har haft kontakt med en del banker og realkreditinstitutter. Side 7

8 Resultatet blev, at vi pr har omlagt vores lån til et nyt 30-årigt lån, 3 % - nu med afdrag. Vi valgte at nedbringe vores kontantbeholdning til 0 kr., samtidig med at vi har lavet en 2 millioner stor kassekredit på 3,5 i rente, for at have en kapitalreserve. Derfor kunne vi nøjes med at konvertere til en nyt 3% 30-årigt lån med afdrag, på 30,5 millioner kroner. Vores samlede låneomkostninger er steget med ca kr. årligt, samtidig med at vi nu afdrager med kr. om året, og dette beløb vil løbende vokse som gælden afdrages. Vi mener derfor i bestyrelsen, at vi har rustet os bedst muligt mod de nye omkostninger, som vi ved, der vil komme i forbindelse med tagprojektet. Mål for 2013/2014 Bestyrelsen ønsker at revidere foreningens vedtægter. Som det forholder sig med foreningens nuværende vedtægter løber vi oftere ind i, at de desværre ikke er tidssvarende og præcist formuleret i forhold til, at vi er en selvadministrerende andelsboligforening. Derfor vil arbejdet blive, at vedtægterne revideres og fornyes i samarbejde med foreningens advokat Carsten Jeberg fra Adlex Advokaterne. Vi forventer endeligt svar fra Center for Bydesign til efteråret 2013 og dermed den ansøgning, som vi har sendt af sted til godkendelse af støttemidler til udskiftning af forenings tag. Vi håber naturligvis, at vi er kvalificeret til støttemidler, således at vi kan forbedre energiforbruget i AB Nymindegaard. Der ligger fortsat et stort stykke arbejde i tagudvalget. Når vi får svar fra Center for Bydesign vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor generalforsamlingen skal godkende det videre arbejde. Bestyrelsen vil fortsætte med åbne bestyrelsesmøder og større informationsmængde, således at den enkelte andelshaver har et indblik i hvad der arbejdes med og besluttes i bestyrelsen samt har mulighed for fortsat at indgive ønsker om fornyelser, forbedringer samt nyindkøb. Den kommende bestyrelse vil arbejde mod at implementere og effektivisere endnu flere arbejdsgange. Et vemodigt farvel Efter 15 år i bestyrelsen har Brian Håkansson valgt at give plads til friske og nye kræfter. Det er naturligvis med stor ærgrelse, at Brian vælger at udtræde af bestyrelsen. Brian har gennem årene opbygget et nært og personligt forhold til foreningens andelshavere og vil være savnet i det daglige bestyrelsesarbejde. Vel mødt Bestyrelsen 2013 Side 8

9 4. Regnskab Se vedlagte årsrapport fra Beierholm 5. Punkter til behandling på generalforsamlingen 5a Vedtægtsændringer Bestyrelsen fremsætter ændringer i følgende vedtægter til afstemning 7 Forpligtelser og ansvar stk. 1 En andelshaver modtager sin lejlighed nyistandsat i lyse og neutrale farver og er forpligtet til at aflevere denne i samme stand ved fraflytning. Installationer i lejligheden, jf. 7, stk. 2, overtages i fuld forsvarlig stand og skal afleveres i samme stand ved fraflytning. Loft- og kælderrum modtages tømte og rengjorte og skal afleveres i samme stand ved fraflytning. Bestyrelsen foreslår følgende ændring i ordlyden: Stk. 1 Installationer i lejligheden, jf. 7, stk. 2, overtages lovlige og skal afleveres lovlige ved fraflytning. Loft- og kælderrum modtages tømte og rengjorte og skal afleveres i samme stand ved fraflytning. stk. 5 Ved fraflytning af en lejlighed kan bestyrelsen, om den finder det nødvendigt, kræve udført indvendige vedligeholdelsesarbejder af de under a), b) og c) nævnte installationer, samt kræve udført kvalificeret reparation og maling af vinduer, træværk, vægge og lofter. Såfremt den nødvendige istandsættelse foretages af køber, fastsætter bestyrelsen et skønsmæssigt beløb som efter, istandsættelsen udbetales til køber som kompensation for dennes arbejde/udgifter. Bestyrelsen foreslår følgende ændring i ordlyden: Stk. 5 Ved fraflytning af en lejlighed kan bestyrelsen, om den finder det nødvendigt, kræve udført indvendige vedligeholdelsesarbejder af de under a), b) og c) nævnte installationer, samt kræve udført kvalificeret reparation og maling af vinduer, træværk, radiatorer, vægge og lofter. Den nødvendige istandsættelse foretages af køber. Bestyrelsen fastsætter et skønsmæssigt beløb som efter istandsættelsen udbetales til køber, som kompensation for dennes arbejde/udgifter. Beløbet fratrækkes købssummen, inden handlen gennemføres. Side 9

10 5b Tagprojekt med tagterrasser Bestyrelsen fremsætter følgende forslag vedr. ansøgning om støttemidler gennem Center for Bydesign til afstemning. Bestyrelsen stiller i samarbejde med Tagudvalget forslag om at udskifte ejendommens tag og i samme forbindelse etablere tagterrasser på ejendommen. Forslaget indebærer en række energibesparende tiltag, og er af Peter Jahn & Partnere beskrevet i ansøgning til Center for Bydesign. Ansøgning er opslået i porten. Den samlede entreprisesum er kr. 32,870 mio., hvortil der er søgt om tilskud hos Center for Bydesign. Konsekvenserne for boligafgifterne for de enkelte andelshavere fremgår af Bilag A. Det skal bemærkes, at de i Bilag A foretagne beregninger er lavet under den forudsætning, at der modtages byfornyelsesstøtte. Såfremt der ikke opnås støtte bortfalder forslaget automatisk, og vil blive genfremsat i tilrettet form på en senere generalforsamling. Med vedtagelsen af dette forslag giver generalforsamlingen samtidig bestyrelsen og Tagudvalget fuldmagt til at optage de nødvendige lån, samt til at indgå alle nødvendige kontrakter med rådgivere og entreprenører samt foretage alle andre beslutninger som er nødvendige for projektets gennemførelse. Bestyrelsen/tagudvalget stiller forslag om, at der alene optages fastforrentede lån med afdrag. Vedtagelsen af tagterrasserne er principiel. Den nærmere udformning og beliggenhed vil først blive besluttet på et senere tidspunkt, og de udkast som Peter Jahn & Partnere fremlægger på generalforsamlingen er alene vejledende. Det er dog nødvendigt at generalforsamlingen tager stilling til om der ønskes tagterrasser eller ej, da arbejdet i bekræftende fald skal foretages samtidig med tagudskiftningen, ligesom arbejdet skal projekteres, bringes i udbud m.v. 5c Tagprojekt uden tagterrasser Godkendes punkt 5b frafalder bestyrelsen dette punkt Bestyrelsen stiller i samarbejde med Tagudvalget forslag om at udskifte ejendommens tag. Forslaget indebærer en række energibesparende tiltag, og er af Peter Jahn & Partnere beskrevet i ansøgning til Center for Bydesign. Ansøgning er opslået i porten. Den samlede entreprisesum er kr. 27,835 mio. Konsekvenserne for boligafgifterne for de enkelte andelshavere fremgår af Bilag A. Det skal bemærkes, at de i Bilag A foretagne beregninger er lavet under den forudsætning, at der modtages byfornyelsesstøtte. Såfremt der ikke opnås støtte bortfalder forslaget automatisk, og vil blive genfremsat i tilrettet form på en senere generalforsamling. Med vedtagelsen af dette af dette forslag giver generalforsamlingen samtidig bestyrelsen og Tagudvalget fuldmagt til at optage de nødvendige lån, samt til at indgå alle nødvendige kontrakter med rådgivere og entreprenører samt foretage alle andre beslutninger som er nødvendige for projektets gennemførelse. Bestyrelsen/tagudvalget stiller forslag om, at der alene optages fastforrentede lån med afdrag. Side 10

11 6. Indkomne forslag til generalforsamlingen Der er ikke modtaget forslag fra andelshaverne inden udsendelse af indkaldelsen. Se vedtægterne for retningslinjer. 7. Godkendelse af budget for 2013 Der er flere af vores omkostninger, som vi i dag opkræves for pr. andel. Bestyrelsen har derfor i år valgt at anskue budgettet på en ny måde og derfor er følgende poster anskuet pr. andel: Internet, kabel TV, renovation, vand og dele af administrationsposten. Alle øvrige omkostninger er anskuet pr. m 2, og derfor findes der to kolonner i årets budget. Budgettet kan ses i bilag B I huslejeindtægterne er der indregnet en stigning på 1 kr. pr. m 2 pr. måned i forhold til sidste år. 8. Valg til bestyrelsen 8a Valg af Kasserer Kåre Gade Petersen, bolignummer 176, modtager genvalg. 8b Valg af to bestyrelsesmedlemmer Jesper Nielsen, bolignummer 26, modtager genvalg Brian Håkansson, bolignummer 99, modtager ikke genvalg. 8c Valg af to suppleanter 9. Valg af ekstern revisor Genvalg af revisionsfirmaet Beierholm. 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Side 11

12 Bilag A Økonomi vedr. tagudskiftning Økonomi vedr. tagudskiftning Forslag 5b Forslag 5c m. tagterrasse u. tagterrasse Omkostninger Anslået tilskud (33% af forslag 2) Omkostninger for andelsforeningen Hensatte midler til ombygning fra tidligere år Anslået værdistigning (anslået af valuar) Ændring i værdi af andelsboligforeningen Ændring i andelskronen pr. m Ved udregning af lånebehov er der taget udgangspunkt i et 3% 30-årigt fastforrentet lån med afdrag (beregnet pr ). Det vil naturligvis være, de til den tid lånemuligheder, der afgører den reelle omkostning Lånebehov Månedlig omkostning i 30 år Omkostning pr. måned pr. m 2 8,39 6,61 Regneeksempel for en lejlighed på 75 m 2 Ændring i andelskronen pr. m Omkostning pr. måned pr. m Side 12

13 Bilag B: Budget 2013 I N D T Æ G T E R Budget 2013 Resultat Resultat Driftsindtægter pr m 2 pr andel Husleje pr m Husleje pr. andel Rykkergebyrer Fremleje Kælderleje Antenneindtægter A-conto varme Vaskeriindtægter Salgsaftale DRIFTSINDTÆGTER IALT Andre Indtægter Renteindtægter Udbytte ANDRE INDTÆGTER IALT INDTÆGTER IALT U D G I F T E R Drift af Ejendom Varmemester Trappevask Dagrenovation Antenneudgifter Varmeudgifter Telefoncentral og Internet DRIFT AF EJENDOM IALT Administration Kontorholdsudgifter Dataløn Bestyrelseshonorarer Bogføring Revision, Regnskabsmæssig ass Beboerarrangementer Omdeling PBS gebyrer Konsulentbistand Advokatomkostninger Uforudsete udgifter på løbende drift ADMINISTRATION IALT Side 13

14 Budget 2013 Resultat Resultat Skatter og Afgifter pr m 2 pr andel Ejendomsskatter Forsikring El Vand SKATTER OG AFGIFTER IALT Vedligeholdelse af ejendom Maler Murer Tømrer og Snedker VVS Glarmester El-Arbejde Vaskerier Gade- og fortovsarbejder Gartner & Gård Diverse Småarbejder VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOM IALT Andre udgifter Prioritetsrenter Afdrag Hensættelser Omkostn. ifm. Låneomlægning ANDRE UDGIFTER IALT UDGIFTER IALT (OVERSKUD)/UNDERSKUD Månedlige omkostninger pr m Husleje 28,79 34,86 34,86 A conto varme 9,00 9,00 9,00 Månedlige omkostninger pr. andel Kabel TV (407 til 1. juli herefter 126) Internet/telefon Administration Dagrenovation Vand Side 14

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2015 Indkaldelse til generalforsamling AB Nymindegaard 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 DAGSORDEN: 2 1. VALG AF DIRIGENT 4 2. VALG AF STEMMEUDVALG 4 3. ORIENTERING VEDR. STATUS

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2014 Indkaldelse til generalforsamling AB Nymindegaard 18. marts 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 DAGSORDEN: 2 1. VALG AF DIRIGENT 4 2. VALG AF STEMMEUDVALG 4 3. BESTYRELSENS ÅRSBERETNING

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S GRAUBALLE VANDVÆRK I/S Afholder ordinær 1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 på Grauballe Lund 1 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning af formand. Det reviderede regnskab. Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Lone C. Tilstede: Peter, Annette, Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Michael, Birgit, Christian, Michel,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13 CVR-nr. 53 41 67 13 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Referat af Generalforsamling 2014 Tidspunkt: 05.05.2014 Sted: Odinsvej 1A, st. Tilstedeværende: Alle lejligheder repræsenteret på nær Odinsvej 1 (Holger)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS 1 Sønderho Forsamlingshus er en andelsforening med hjemsted i Sønderho. Formål 2 Andelsforeningens formål er at drive ejendommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Andelsboligforeningen Langsøparken II Referat af generalforsamling den 23.april 2015 på Restaurant Skovbakken.

Andelsboligforeningen Langsøparken II Referat af generalforsamling den 23.april 2015 på Restaurant Skovbakken. Deltagere Andelsboligforeningen Langsøparken II Referat af generalforsamling den 23.april 2015 på Restaurant Skovbakken. Jan Formann startede med mindeord om Marianne Mortensen som var død den 18. november

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2015

A/B Lindstrand Budget 2015 A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Andelsboligforeningen. Vanløsegaard

Andelsboligforeningen. Vanløsegaard Andelsboligforeningen Dagsorden Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Onsdag 26. april 2017 kl. 19.00 Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, 2720

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere