AB Nymindegaard Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø

2 Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 kl i Krypten i Kildevældskirken Dagsorden: Velkomst ved formanden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens årsberetning året Regnskab 5. Punkter til behandling på generalforsamlingen 6. Indkomne forslag til generalforsamlingen 7. Godkendelse af budget 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af ekstern revisor (statsautoriseret) 10. Valg af revisorsuppleant (blandt andelshaverne) 11. Eventuelt Afslutning på generalforsamling og debat Bestyrelsen består af: Næstformand Jesper Nielsen, Bestyrelsesmedlemmer Brian Håkansson, Kim Eriksen, kasserer Kåre Gade Petersen og formand Cathrine Matarese. Denne indkaldelse er adgangsgivende til foreningens ordinære generalforsamling. Alle foreningens medlemmer, disses ægtefæller / samlevere har adgang til generalforsamlingen. Side 2

3 Hver andel repræsenterer én stemme Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 11. marts 2013 kl , jf. 16 stk. 2. Husk, at forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen, ellers bortfalder forslaget. Forslag skal afleveres i sin fulde ordlyd. AKTIVITETSKALENDER 2013: Sommerfest: lørdag den 31. august 2013 Halloween: tirsdag d. 29. oktober 2013 Juletræ, gløgg og æbleskiver: søndag den 1. dec Fastelavn: søndag den 2. marts 2014 Side 3

4 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Theo Jandausch, bolignummer Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens årsberetning året 2012 Kære andelshavere i AB Nymindegaard 2012 s arbejde bærer præg af, at vi som bestyrelse ønsker at inddrage og involvere forenings andelshavere mere i beslutninger, arrangementer og indflydelse. Vi tilstræber, at efterleve de ønsker der kommer fra andelshavere, i det omfang, det er muligt, indenfor foreningens vedtægter, husorden, servitutter og økonomi. Vi modtager løbende henvendelser fra engagerede andelshavere om forslag til forbedringer, fornyelser eller andet, som vi forsøger at efterleve. Og samtidig er det vigtigt for os, at vi forvalter foreningens penge bedst muligt og træffe beslutninger, som er til glæde for alle andelshavere, samtidig med, at vi gerne vil bibeholde og værne om andelstanken. Bestyrelsen oplever, at AB Nymindegaard er et godt sted at være og et godt sted at bo, og det arbejder vi fortsat på, at vi alle sammen synes. Vi hører ofte, når andelshavere vælger at sælge deres andel, at de gør det af andre årsager end, at de er blevet trætte og kede af at være i AB Nymindegaard, hvilket er et fint incitament til at vejre den generelle opfattelse af at være andelshaver i AB Nymindegaard. Bestyrelsens årsberetning vil være inddelt i tre hovedafsnit. Det første vil omhandle AB Nymindegaards klimaskærm, herunder tagudvalgets arbejde, det andet afsnit vil omhandle de opgaver, som bestyrelsen har løst i det forgangne år og slutteligt en redegørelse af AB Nymindegaards økonomiske status. Klimaskærm Taget Siden vores sidste ekstraordinær generalforsamling har der i AB Nymindegaard været nedsat et tagudvalg. Tagudvalget har arbejdet mod de to forslag der fremlægges på generalforsamlingen i år. De har udarbejdet et spørgeskema, hvor alle andelshavere har haft mulighed for at tilkendegive om de ønskede tagterrasser i foreningen og af hvilken kvalitet eller ikke ønskede tagterrasser samt hvor mange kroner den enkelte andelshaver var villig til at stige i husleje som følge af nye tagterrasser. På baggrund af den undersøgelse har tagudvalget og bestyrelsen samarbejdet med Jahn og Partner 1 om at skrive en ansøgning til Center for ByDesign, hvor vi ansøger om offentlige midler til udskiftning af taget og energibesparende tiltag 2. 1 Der blev indhentet tilbud samt afholdt samtaler med i alt otte rådgivende firmaer. 2 Se punkterne i afsnittet Tilstandsrapport Side 4

5 Eventuelle tagterrasser er ikke inkluderet i det støtteberettigede beløb. Skulle vi være så heldige at modtage støttemidler, vil støttebeløbet udgøre 33 % af de samlede omkostninger, som er kr. I forbindelse med ansøgning om offentlige midler fra Center for Bydesign til udskiftning af taget i AB Nymindegaard har tagudvalget og bestyrelsen fået udarbejdet en tilstandsrapport samt en langsigtet vedligeholdelsesplan. Tilstandsrapport Jahn og Partners tilstandsrapport konkluderer, Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, ydervægge, murede skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktionen m.v. Der er dog nogle fugtproblemer / fugtindtrængning i taget som forårsager at der konstateres vandskader på loftbrædder. Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen generelt god, dog er tagbeklædningen af tegl med tilhørende inddækninger i middel til dårlig stand. Vinduerne mod gård- og gadesiden er i middel stand og fremstår rimeligt vedligeholdt. Hvad angår overflader er hovedtrapper generelt i god stand, bitrapper er noget mere præget af slidtage. De tekniske installationer er for så vidt angår el og varme godt vedligeholdte og fungerer tilfredsstillende. Vand og afløb er delvist renoveret i køkkener, mens installationen er af ældre dato i badeværelser. Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende, når man tager dens alder, den tids byggeskik og materialevalg i betragtning. For at bevare denne standard, bør der dog snarest iværksættes følgende arbejder: - Udskiftning af taget - Efterisolering af mansardetage - Efterisolering af tekniske installationer, herunder i varmecentralen. - Udskiftning af cirkulationspumpe til energirigtig type. (Fra Jahn og Partners tilstandsrapport) Det er en spændende proces, som vi bevæger os ud i. Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen vil støtte op omkring den ansøgning der er indsendt til Center for Bydesign, således at vi opnår støtte til udskiftning af vores tag. Side 5

6 Vinduerne mod gården I 2012 har vi fået malet og udskiftet tætningslister på vinduerne mod gården i Otto Mallings Gade og Bechgaardsgade. Vinduerne i Lange-Müllers Gade og Nygårdsvej mod gården vil blive malet og få udskiftet tætningslister i Gasgrill Efter initiativ fra en andelshaver, indkøbte AB Nymindegaard to gasgrill til forenings andelshavere. Bestyrelsen besluttede ligeledes at benyttelse af grillene skulle være gratis for alle. Røgalarmer Alle opgange har fået opsat røgalarmer på både hoved- og køkkentrapper. Det har medført, at den enkelte andelshaver gerne skulle føle sig mere tryg og bedre kan høre hvis der skulle opstå røg/brand i ejendommen. Legepladsen Der er over foråret blevet udskiftet grus og sand i sandkassen, så foreningens børn trygt og sikkert kan lege på legepladsen. Det er planen, at dette arbejde gentages hvert 3. år af hensyn til sikkerheden. Bestyrelsens arbejde 2012 har båret præg af meget få handler i AB Nymindegaard. Der har været 7 handler over det sidste år. Kontrakter mellem AB Nymindegaard og anden part Bestyrelsen har brugt en del tid på at få et overblik over de eksisterende aftaler der er indgået mellem AB Nymindegaard og anden part. Det være sig vores serviceaftaler med Elektrolux, som yder service på foreningens vaskemaskiner og tørretumblere, det er Relacom og serviceaftalen vedr. foreningens dørtelefoner, det er FabIts arbejde og overvågning af foreningens Internet, det er ABC Rengørings kontrakt vedr. trappevask. Vi holder løbende øje med, at de aftaler, der er indgået eller indgås i fremtiden er til gavn for foreningens andelshavere til så fordelagtig en pris, og med så fordelagtigt en service som muligt. Det afspejler sig i alle aftaler vi indgår, som fx maling af vinduerne mod gården, hvor bestyrelsen indhentede tre tilbud, og derudfra valgte dem, der kunne tilbyde den billigste pris til den kvalitet, som foreningen ønskede. Nyt forsikringsselskab Vi har ligeledes valgt at skifte forsikringsselskab fra Købstædernes Forsikring til Alm. Brand, fordi vi kunne spare ca kr. årligt og fortsat være omfattet af den samme dækning. Vi har anmeldt én skade i 2012 og det var en større vandskadesag på Nygårdsvej, som var forårsaget af en tilstoppet faldstamme. Bogføring Vi valgte i sommeren 2012 at opsige samarbejdet med foreningens daværende sekretær Jette Aagaard og i stedet indlede et samarbejde med Numerus, som er vores nuværende eksterne bogføringsselskab. De bogfører for foreningen og forbruger i snit en dag om måneden. Der er en billigere løsning end at have en sekretær ansat en dag om ugen. Vi er meget tilfredse med Numerus arbejde og vores samarbejde. Side 6

7 Nye telte Bestyrelsen har i år indkøbt nye telte til gårdfesten, da de gamle gik i stykker under det kraftige blæsevejr sidste år. Mailadresser Da aftalen om, at alle andelshavere i AB Nymindegaard skulle have en mailadresse gennem for ca. 12 år siden, var det en god idé. Desværre var der i 2012 meget få der brugte mail gennem andelsforeningen og grundet det store udbud af gratis -adresser på Internettet, valgte vi at nedlægge tilbuddet. Få andelshavere har ønsket at få videresendt post fra de gamle adresser til nyoprettet adresser. Reduceret vaskeripriser Bestyrelsen har ændret vaskepriserne. Ved nærmere gennemregninger, er vi kommet frem til, at prisen var for høj. Vi ønsker, at vaskerierne er så udgiftsneutrale som muligt. Vi håber meget, at det kan være et incitament til, at flere vil gøre brug af vaskerierne i fremtiden. Hjemmeside Vi havde som mål på sidste general forsamling, at AB Nymindegaard skulle have sin egen hjemmeside. Vi har ikke haft tid til at søsætte dette projekt i 2012, men forventer at etablering af en ny hjemmeside vil ske i Der er en stigende interesse for en hjemmeside, især i forbindelse med handler og læsning af referater fra bestyrelsesmøder. Fælles arrangementer i gården Vi oplever meget stor tilslutning til fælles arrangementerne i gården, såsom Fastelavn, Sommerfesten, Juletræstænding og Halloween. Det er en dejlig oplevelse at deltage i så vellykkede arrangementer arrangeret af foreningens engagerede andelshavere. Tusind tak for jeres initiativ og engagement. Økonomi Låneomlægning På sidste generalforsamling fik bestyrelsen fuldmagt til at omlægge foreningens lån. For små 8 år siden samlede boligforeningen en række små lån, til ét større lån, da renten dengang var rigtig gunstig. Man optog et 36,1 mio kr. stort lån, som blev taget som et 30-årigt lån på 4 % med 10 års afdragsfrihed. Denne afdragsfrihed valgte man at bruge de første 10 år. Selvom vi ikke havde afdrag på vores lån, så har andelsforeningen hvert år hensat til det nye tag. Dette gjorde, at vi havde opsparet ca. 5,5 mio. kroner, som stod til 0 % i rente. Vores lån ville således om 2 år gå fra at være uden afdrag til at skulle afdrages over de resterende 20 år, hvilket ville medføre en stigning på ca. 7,5 kr. pr. m 2 pr. måned i huslejestigning. Dette sammenholdt med, at vi ved, at der kommer et større tagprojekt. I løbet af året har vi fået rådgivning gennem Finanshuset i Fredensborg, ligesom vi har haft kontakt med en del banker og realkreditinstitutter. Side 7

8 Resultatet blev, at vi pr har omlagt vores lån til et nyt 30-årigt lån, 3 % - nu med afdrag. Vi valgte at nedbringe vores kontantbeholdning til 0 kr., samtidig med at vi har lavet en 2 millioner stor kassekredit på 3,5 i rente, for at have en kapitalreserve. Derfor kunne vi nøjes med at konvertere til en nyt 3% 30-årigt lån med afdrag, på 30,5 millioner kroner. Vores samlede låneomkostninger er steget med ca kr. årligt, samtidig med at vi nu afdrager med kr. om året, og dette beløb vil løbende vokse som gælden afdrages. Vi mener derfor i bestyrelsen, at vi har rustet os bedst muligt mod de nye omkostninger, som vi ved, der vil komme i forbindelse med tagprojektet. Mål for 2013/2014 Bestyrelsen ønsker at revidere foreningens vedtægter. Som det forholder sig med foreningens nuværende vedtægter løber vi oftere ind i, at de desværre ikke er tidssvarende og præcist formuleret i forhold til, at vi er en selvadministrerende andelsboligforening. Derfor vil arbejdet blive, at vedtægterne revideres og fornyes i samarbejde med foreningens advokat Carsten Jeberg fra Adlex Advokaterne. Vi forventer endeligt svar fra Center for Bydesign til efteråret 2013 og dermed den ansøgning, som vi har sendt af sted til godkendelse af støttemidler til udskiftning af forenings tag. Vi håber naturligvis, at vi er kvalificeret til støttemidler, således at vi kan forbedre energiforbruget i AB Nymindegaard. Der ligger fortsat et stort stykke arbejde i tagudvalget. Når vi får svar fra Center for Bydesign vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor generalforsamlingen skal godkende det videre arbejde. Bestyrelsen vil fortsætte med åbne bestyrelsesmøder og større informationsmængde, således at den enkelte andelshaver har et indblik i hvad der arbejdes med og besluttes i bestyrelsen samt har mulighed for fortsat at indgive ønsker om fornyelser, forbedringer samt nyindkøb. Den kommende bestyrelse vil arbejde mod at implementere og effektivisere endnu flere arbejdsgange. Et vemodigt farvel Efter 15 år i bestyrelsen har Brian Håkansson valgt at give plads til friske og nye kræfter. Det er naturligvis med stor ærgrelse, at Brian vælger at udtræde af bestyrelsen. Brian har gennem årene opbygget et nært og personligt forhold til foreningens andelshavere og vil være savnet i det daglige bestyrelsesarbejde. Vel mødt Bestyrelsen 2013 Side 8

9 4. Regnskab Se vedlagte årsrapport fra Beierholm 5. Punkter til behandling på generalforsamlingen 5a Vedtægtsændringer Bestyrelsen fremsætter ændringer i følgende vedtægter til afstemning 7 Forpligtelser og ansvar stk. 1 En andelshaver modtager sin lejlighed nyistandsat i lyse og neutrale farver og er forpligtet til at aflevere denne i samme stand ved fraflytning. Installationer i lejligheden, jf. 7, stk. 2, overtages i fuld forsvarlig stand og skal afleveres i samme stand ved fraflytning. Loft- og kælderrum modtages tømte og rengjorte og skal afleveres i samme stand ved fraflytning. Bestyrelsen foreslår følgende ændring i ordlyden: Stk. 1 Installationer i lejligheden, jf. 7, stk. 2, overtages lovlige og skal afleveres lovlige ved fraflytning. Loft- og kælderrum modtages tømte og rengjorte og skal afleveres i samme stand ved fraflytning. stk. 5 Ved fraflytning af en lejlighed kan bestyrelsen, om den finder det nødvendigt, kræve udført indvendige vedligeholdelsesarbejder af de under a), b) og c) nævnte installationer, samt kræve udført kvalificeret reparation og maling af vinduer, træværk, vægge og lofter. Såfremt den nødvendige istandsættelse foretages af køber, fastsætter bestyrelsen et skønsmæssigt beløb som efter, istandsættelsen udbetales til køber som kompensation for dennes arbejde/udgifter. Bestyrelsen foreslår følgende ændring i ordlyden: Stk. 5 Ved fraflytning af en lejlighed kan bestyrelsen, om den finder det nødvendigt, kræve udført indvendige vedligeholdelsesarbejder af de under a), b) og c) nævnte installationer, samt kræve udført kvalificeret reparation og maling af vinduer, træværk, radiatorer, vægge og lofter. Den nødvendige istandsættelse foretages af køber. Bestyrelsen fastsætter et skønsmæssigt beløb som efter istandsættelsen udbetales til køber, som kompensation for dennes arbejde/udgifter. Beløbet fratrækkes købssummen, inden handlen gennemføres. Side 9

10 5b Tagprojekt med tagterrasser Bestyrelsen fremsætter følgende forslag vedr. ansøgning om støttemidler gennem Center for Bydesign til afstemning. Bestyrelsen stiller i samarbejde med Tagudvalget forslag om at udskifte ejendommens tag og i samme forbindelse etablere tagterrasser på ejendommen. Forslaget indebærer en række energibesparende tiltag, og er af Peter Jahn & Partnere beskrevet i ansøgning til Center for Bydesign. Ansøgning er opslået i porten. Den samlede entreprisesum er kr. 32,870 mio., hvortil der er søgt om tilskud hos Center for Bydesign. Konsekvenserne for boligafgifterne for de enkelte andelshavere fremgår af Bilag A. Det skal bemærkes, at de i Bilag A foretagne beregninger er lavet under den forudsætning, at der modtages byfornyelsesstøtte. Såfremt der ikke opnås støtte bortfalder forslaget automatisk, og vil blive genfremsat i tilrettet form på en senere generalforsamling. Med vedtagelsen af dette forslag giver generalforsamlingen samtidig bestyrelsen og Tagudvalget fuldmagt til at optage de nødvendige lån, samt til at indgå alle nødvendige kontrakter med rådgivere og entreprenører samt foretage alle andre beslutninger som er nødvendige for projektets gennemførelse. Bestyrelsen/tagudvalget stiller forslag om, at der alene optages fastforrentede lån med afdrag. Vedtagelsen af tagterrasserne er principiel. Den nærmere udformning og beliggenhed vil først blive besluttet på et senere tidspunkt, og de udkast som Peter Jahn & Partnere fremlægger på generalforsamlingen er alene vejledende. Det er dog nødvendigt at generalforsamlingen tager stilling til om der ønskes tagterrasser eller ej, da arbejdet i bekræftende fald skal foretages samtidig med tagudskiftningen, ligesom arbejdet skal projekteres, bringes i udbud m.v. 5c Tagprojekt uden tagterrasser Godkendes punkt 5b frafalder bestyrelsen dette punkt Bestyrelsen stiller i samarbejde med Tagudvalget forslag om at udskifte ejendommens tag. Forslaget indebærer en række energibesparende tiltag, og er af Peter Jahn & Partnere beskrevet i ansøgning til Center for Bydesign. Ansøgning er opslået i porten. Den samlede entreprisesum er kr. 27,835 mio. Konsekvenserne for boligafgifterne for de enkelte andelshavere fremgår af Bilag A. Det skal bemærkes, at de i Bilag A foretagne beregninger er lavet under den forudsætning, at der modtages byfornyelsesstøtte. Såfremt der ikke opnås støtte bortfalder forslaget automatisk, og vil blive genfremsat i tilrettet form på en senere generalforsamling. Med vedtagelsen af dette af dette forslag giver generalforsamlingen samtidig bestyrelsen og Tagudvalget fuldmagt til at optage de nødvendige lån, samt til at indgå alle nødvendige kontrakter med rådgivere og entreprenører samt foretage alle andre beslutninger som er nødvendige for projektets gennemførelse. Bestyrelsen/tagudvalget stiller forslag om, at der alene optages fastforrentede lån med afdrag. Side 10

11 6. Indkomne forslag til generalforsamlingen Der er ikke modtaget forslag fra andelshaverne inden udsendelse af indkaldelsen. Se vedtægterne for retningslinjer. 7. Godkendelse af budget for 2013 Der er flere af vores omkostninger, som vi i dag opkræves for pr. andel. Bestyrelsen har derfor i år valgt at anskue budgettet på en ny måde og derfor er følgende poster anskuet pr. andel: Internet, kabel TV, renovation, vand og dele af administrationsposten. Alle øvrige omkostninger er anskuet pr. m 2, og derfor findes der to kolonner i årets budget. Budgettet kan ses i bilag B I huslejeindtægterne er der indregnet en stigning på 1 kr. pr. m 2 pr. måned i forhold til sidste år. 8. Valg til bestyrelsen 8a Valg af Kasserer Kåre Gade Petersen, bolignummer 176, modtager genvalg. 8b Valg af to bestyrelsesmedlemmer Jesper Nielsen, bolignummer 26, modtager genvalg Brian Håkansson, bolignummer 99, modtager ikke genvalg. 8c Valg af to suppleanter 9. Valg af ekstern revisor Genvalg af revisionsfirmaet Beierholm. 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Side 11

12 Bilag A Økonomi vedr. tagudskiftning Økonomi vedr. tagudskiftning Forslag 5b Forslag 5c m. tagterrasse u. tagterrasse Omkostninger Anslået tilskud (33% af forslag 2) Omkostninger for andelsforeningen Hensatte midler til ombygning fra tidligere år Anslået værdistigning (anslået af valuar) Ændring i værdi af andelsboligforeningen Ændring i andelskronen pr. m Ved udregning af lånebehov er der taget udgangspunkt i et 3% 30-årigt fastforrentet lån med afdrag (beregnet pr ). Det vil naturligvis være, de til den tid lånemuligheder, der afgører den reelle omkostning Lånebehov Månedlig omkostning i 30 år Omkostning pr. måned pr. m 2 8,39 6,61 Regneeksempel for en lejlighed på 75 m 2 Ændring i andelskronen pr. m Omkostning pr. måned pr. m Side 12

13 Bilag B: Budget 2013 I N D T Æ G T E R Budget 2013 Resultat Resultat Driftsindtægter pr m 2 pr andel Husleje pr m Husleje pr. andel Rykkergebyrer Fremleje Kælderleje Antenneindtægter A-conto varme Vaskeriindtægter Salgsaftale DRIFTSINDTÆGTER IALT Andre Indtægter Renteindtægter Udbytte ANDRE INDTÆGTER IALT INDTÆGTER IALT U D G I F T E R Drift af Ejendom Varmemester Trappevask Dagrenovation Antenneudgifter Varmeudgifter Telefoncentral og Internet DRIFT AF EJENDOM IALT Administration Kontorholdsudgifter Dataløn Bestyrelseshonorarer Bogføring Revision, Regnskabsmæssig ass Beboerarrangementer Omdeling PBS gebyrer Konsulentbistand Advokatomkostninger Uforudsete udgifter på løbende drift ADMINISTRATION IALT Side 13

14 Budget 2013 Resultat Resultat Skatter og Afgifter pr m 2 pr andel Ejendomsskatter Forsikring El Vand SKATTER OG AFGIFTER IALT Vedligeholdelse af ejendom Maler Murer Tømrer og Snedker VVS Glarmester El-Arbejde Vaskerier Gade- og fortovsarbejder Gartner & Gård Diverse Småarbejder VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOM IALT Andre udgifter Prioritetsrenter Afdrag Hensættelser Omkostn. ifm. Låneomlægning ANDRE UDGIFTER IALT UDGIFTER IALT (OVERSKUD)/UNDERSKUD Månedlige omkostninger pr m Husleje 28,79 34,86 34,86 A conto varme 9,00 9,00 9,00 Månedlige omkostninger pr. andel Kabel TV (407 til 1. juli herefter 126) Internet/telefon Administration Dagrenovation Vand Side 14

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2015 Indkaldelse til generalforsamling AB Nymindegaard 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 DAGSORDEN: 2 1. VALG AF DIRIGENT 4 2. VALG AF STEMMEUDVALG 4 3. ORIENTERING VEDR. STATUS

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE DRIFTSREGNSKABPR. 31. DECEMBER 2014. Realiseret. 2014 i kr.

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE DRIFTSREGNSKABPR. 31. DECEMBER 2014. Realiseret. 2014 i kr. DRIFTSREGNSKABPR. 31. DECEMBER 2014 Indtægter Boligafgift Medlemsgebyr Diverse indtægter & Gebyer Vaskerier Møntsalg Driftudgifter Resultat Vaskerier Renteindtægter Indtægter i alt Realiseret 2014 7.033.787,361

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2015

A/B Lindstrand Budget 2015 A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 66 Overbringes til alle andelshavere Sendes til andelshavere, der har fremlejet. København, den 4. marts

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2003 30. september 2004 Balance pr. 30. september 2004 (7. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2014 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2014 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2014 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015

Ordinær Generalforsamling 2015 Ordinær Generalforsamling 2015 23. april 2015 2 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 0) Valg af dirigent. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år til godkendelse. 2) Bestyrelsens

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere