Praktikcenter på IBC, International Business College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter på IBC, International Business College"

Transkript

1 Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede mod praktikvirksomheder, faglig- og personlig kompetence og livsduelighed. Den udfordring skal vi løse med udgangspunkt i eleverne, hvorfor vi som uddannelsesinstitution udfordres på flere parametre end blot faglighed. Hvis eleverne kun var fagligt svage, ville opgaven være enkel, men eleverne er generelt socialt meget svage, forvirrede omkring deres liv, uafklarede i forhold til deres erhvervsmæssige fremtid og skal i større og større omfang vejledes og støttes i arbejdet omkring at søge og hverve praktikplads. Erhvervsuddannelserne skal således sikre, at elevernes faglige- og personlige kompetencer er efterspurgte og anvendelig i erhvervslivet, hvor eleverne færdiggør deres erhvervsuddannelse. I konjunktursituationer, hvor efterspørgsel ikke harmonerer med udbud af praktikpladser sikres elevernes færdiggørelse af uddannelsen gennem praktikcentre. IBC er beviste om, at det er absolut nødvendigt at opnå et geografisk koordineret og forsvarligt udbud gennem samarbejder som afspejler udfordringerne i praktikpladsmarkedet og dermed udnyttelse af kapaciteten i praktikcentre generelt (jf. afsnit omkring konkrete samarbejdsaftaler). Målsætning for praktikcenter på IBC er som følgende: Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljø Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov Sikring af flest mulig praktikpladser i virksomheder, der understøtter udbud af hovedforløb Kravet om sikring af et geografisk dækkende udbud vil være forskelligt alt efter hvilken uddannelse, der er tale om, hvorfor de senere anførte samarbejdsaftaler har til formål, at sikre netop de forskellige erhvervsuddannelser (hovedforløb) i de nødvendige geografiske områder således at der sikres en optimal lokal, regional og national praktikcenterdækning, så praktikuddannelsen bliver tilgængelig for flest mulig elever. Forretningsmodel Formål Formålet er at sikre, at elever, som ikke har en uddannelsesaftale til en kompetencegivende uddannelse, hvortil eleven opfylder de faglige adgangskrav, kan gennemføre hele uddannelsen. IBC-praktikcentre skal derfor tilrettelægge et samlet forløb for elever med anvendelse af fx korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, praktik i udlandet og virksomhedsforlagt undervisning som eventuelt kombineres med fremrykket skoleundervisning og elementer af praktikuddannelse i praktikcentret. Optagelse af elever sker ved indgåelse af en aftale mellem praktikcenteret og eleven om fortsat uddannelse (herefter benævnt som skoleaftale ). Målgruppen er både elever uden uddannelsesaftale og elever med aftaler, som kun omfatter dele af en kompetencegivende uddannelse. Optagelsesbetingelserne følger af lov og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Skoleaftalen, som praktikcenteret skal udarbejde, skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder aftale om, hvordan eleven skal opfylde egnethedskravet og om, hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og om hvordan der følges op på planen. Skoleaftalen skal også bruges som redskab i forhold til dialogen mellem eleven og skolen om perioden efter grundforløbets afslutning og før undervisningens begyndelse, herunder understøtte elevens praktikpladssøgning. Se senere afsnit om procedurer ved optagelse af elever i praktikcentre.

2 Formålet med praktikcentret er endvidere at gennemføre praktikpladsopsøgende virksomhed, herunder at yde en særlig intensiv opsøgende indsats i forhold til virksomheder som ikke hidtil har været godkendt. Herudover inddrages LLU (Det lokale uddannelsesudvalg herefter LUU) og de faglige udvalg, hvor det sikres, at godkendelser sker så optimalt som muligt dvs. uden administrative forsinkelser. Praktikcentret skal på sigt ligeledes kunne bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten på de beskæftigelsesområder, hvor der er eller opstår ledige praktikpladser i forbindelse med følger af konjunktursvingninger, ændret efterspørgsel på arbejdskraft i brancher, ændrede uddannelseskrav mv. Praktikcentret udvikler faglige og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer samt sikre at kvaliteten i uddannelsen er forsvarlig, hvilket der etableres særlige kvalitetssikringsstrukturer i forhold til jf. senere afsnit. Til sikring af opfyldelse af formålet med praktikcentret gennemføres der i overensstemmelse med reglerne informationsmøder om skolepraktik i praktikcentret for elever, der ved afslutningen af grundforløbet, ikke har indgået en uddannelsesaftale. Herudover tilbydes vejledning til praktikpladssøgende elever fra afslutning af grundforløbet, og indtil eleven ikke længere er optaget til praktikuddannelse i et praktikcentret. Praktikcentret har endvidere til opgave at sikre sekretariatsbetjeningen af det paritetisk sammensatte praktikcenterudvalg. Værdier Da Praktikcentret er en del af IBC, bliver praktikcentrets værdier forankret i værdierne for IBC som helhed. Det er afgørende for IBC som virksomhed, at alle afdelinger agerer og arbejder progressivt og struktureret i forhold til den værdiramme, som er udarbejdet og forankret i IBCs gennemførelse af aktiviteter generelt. Værdierne er fremkommet gennem tværgående samarbejder, der sikrer måden IBC gennemfører uddannelse på generelt. At være grænseoverskridende IBC finder det værdifuldt at være innovative og internationale. Vi går nye veje og tænker utraditionelt og kreativt. For praktikcentret betyder dette, at IBC i samarbejdet med både erhvervsliv, samarbejdspartnere og elever skal afsøge ny modeller for at sikre både elevkompetencer og praktikpladser. Allerede nu IBC på vej ind i et grænseoverskridende samarbejde med handelsskolen i Flensborg, hvor virksomheder ikke har ansøgere nok på erhvervsuddannelsesområdet. At udvise konstruktiv usikkerhed IBC finder det værdifuldt, at vi stiller spørgsmålstegn ved måden at gennemføre uddannelse på. og at vi hele tiden er optagede af at finde nye og bedre måder. Gennem løbende kvalitetsanalyser, evalueringer, feedback fra samarbejdspartnere, ETU (Elevtrivselsundersøgelse)og MTU (Medarbejdertrivselsundersøgelse) sikres ovenstående værdi. At udvise humoristisk storsind IBC finder det generelt værdifuldt at udvise tillid og empati, og at møde hinanden i en positiv, understøttende og humørfyldt atmosfære. Skolen har en anerkendende og ligeværdig tilgang til både elever, virksomheder og samarbejdspartnere, hvilket er en afgørende fundament i samarbejde generelt. At IBC så yderligere ønsker at bringe smil, humor og glæde ind over har vi erfaring for bidrager yderligere til det progressive samarbejde. At have frihed under ansvar Det værdifuldt, at IBC er kendetegnet ved hurtige og kvalificerede beslutninger, hvor alle tager ansvar og handler professionelt og engageret. Som det fremgår af det efterfølgende organisationsdiagram er

3 uddelegering af ansvar centralt for IBC, idet praktikcentrets fundament er, at ledere og medarbejdere agerer rettidigt, faglig velfunderet og professionelt i forhold til de krav, som ministeriet, virksomheder, samarbejdspartnere og elever stiller til skolen. At udvise flid og sparsomhed IBC har det som en særlig værdi at sikre ressourcer målrettet i forhold til gældende love og regler. Generelt er det afgørende, at afdelingerne gør sig umage og udviser faglig stolthed i dagligdagen, hvilket har afsmittende effekt for såvel det kommende praktikcenter og skolen som helhed. At opleve trivsel og arbejdsglæde For at kunne opfylde og udfylde både det grundlæggende formål med erhvervsuddannelsesområde generelt og herunder praktikcentret er det afgørende, at alle er engagerede, oplever trivsel og arbejdsglæde og oplever sig som en vigtig del af helheden i praktikcentret uagtet, hvilken funktion eller afdeling man som medarbejder agerer ud fra. Ovenstående værdier er grundlæggende i det ledelsesgrundlag som foreligger i det nuværende praktikcenter. Disse fundamentale værdier har skabt trivsel blandt både elever og medarbejdere, hvilket med stor sikkerhed har øget overgangen fra praktikcentret til aftaler om restlæreforhold. Strategi Ministeriets målsætning for praktikcentre generelt er som følgende: En elev der optages i praktikcentret skal fra start til sin afgang opfylde EMMA kriterierne. E som står for egnet, stiller krav til praktikcentret som uddannelsessted, da eleven løbende tilegne sig flere kompetencer i henhold til praktikmålene. IBCs praktikcentre har det mål, at elever der forlader IBC med et uddannelsesbevis skal fagligt kunne måle sig med en elev, der gennemført tilsvarende uddannelse i en ordinær uddannelsesaftale. Det er ikke mål, at eleverne er i praktikcentret så længe, at de opnår et uddannelsesbevis udstedt fra praktikcentret. Målet er flest muligt overgår til ordinære uddannelsesaftaler hurtigst muligt. Elever i praktikcentret skal i lighed med elever i ordinære uddannelsesaftaler stilles opgaver, der har relevans i forhold til den uddannelse de har påbegyndt. Ansvaret for at disse opgaver opstår omkring eleven er hos praktikcentret. Strategien for praktikcentret indgår i initiativerne for øget gennemførsel og fastholdelse i den samlede strategi for eud. Det vil sige, at de enkelte initiativer og aktiviteter, som er beskrevet ovenfor indgår som identificerbare delelementer i eud-strategien, hvorfor den enkelte afdelingens resultater afspejles i forhold til overgangsfrekvens til praktikaftaler, fastholdelsesresultat, ETU og MTU. Sikring pædagogisk undervisnings- og ledelsesgrundlag Det didaktiske undervisningsgrundlag sikres gennem pædagogisk ledelse og systematisk planlægning i praktikcentret. Dette indebærer, at IBC på overordnet strategi- og ledelsesniveau er en naturlig del af IBCs kultur at invitere til at diskutere og reflektere over, fx hvordan de bedst videreudvikler undervisning og læringsmiljø, eller hvordan udfordringer i den enkelte praktikcenters undervisning og læremiljø kan tackles jf. ovenstående indsatsområder. Praktikcentrets ledelse sikrer: personalet løbende deltager systematisk og aktivt i udvikling af både den pædagogiske ramme og læringsmiljøet i praktikcentret udvikling sker systematisk blandt andet gennem løbende inddragelse af nyeste viden om transferværdi og kobling mellem teori og praksisnær undervisning engagement i og prioritering af de strategiske indsatsområder, hvor praktikcentrets elever involveres løbende i dialog, evaluering og mus med eleverne i praktikcentret praktikcentret er en lærende organisation, hvor medarbejdernes udførelse af arbejdsopgaver i hverdagen indgår som en mulighed for at lære og udvikle deres

4 kompetencer, og hvor medarbejderes kompetenceudvikling fx i form af kurser eller virksomhedspraktik overføres og anvendes i udvikling af faglige, didaktiske og pædagogiske praksis Organisationens opbygning, infrastruktur - herunder oprettelse af praktikcenterudvalg IBC er organiseret således, at elevpladskonsulenterne og praktikcentrene refererer til samme uddannelsesleder, hvor alle er ansat med det fokus at sikre højst mulige overgang fra grundforløb til hovedforløb, fastholdelse i praktikaftaler og sikring af nye og eksisterende praktikpladsvirksomheder generelt. Det ultimative og overordnede mål er, at eleverne er kortest mulig tid i praktikcentret og overgår til ordinær praktikaftale jf. målsætning. Uddannelseschefen referer direkte til direktøren for ungdomsuddannelserne, hvilket sikrer fokus på indsatsområdet, prioritering og forankring i direktion på IBC. Organisation Direktør for Ungdomsuddannelserne Uddannelseschef Elevpladskonsulenter Praktikcenter Kolding Praktikcenter Aabenraa Kolding (37 timer) Fredericia (37 timer) Aabenraa (18½ time) 1 Daglig leder 4 Praktikvejledere (4 x 37 timer) 1 Daglig leder 3 Praktikvejledere (1 x 37 timer+1 x x 34 timer) De nuværende praktikcentre en naturlig del af det opsøgende arbejde, hvor praktikvejlederne på detail i praktikcentrene gennemfører opsøgende arbejde i forbindelse med at finde VFU virksomheder. Disse medarbejder besøger også eleverne under VFU-perioden med henblik på korte-,del- eller restlæreaftaler. Disse aktiviteter dokumenteres i P-Plus, hvilket øger gennemsigtighed, vidensdeling og informationsniveau. Praktikcentrets rolle i det opsøgende arbejde vil fremadrettet blive øget, da målet er at blive skarpere på at kunne informere alle typer af virksomheder om de forskellige muligheder, hvori man kan indgå en uddannelsesaftale. Den dialog er langt mere hensigtsmæssig at gennemføre med virksomhederne, når man samtidigt kan synliggøre og involvere en potentiel elev med det samme. Der er oprettet et praktikcenterudvalg med reference til det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU). Praktikcenterudvalget vil komme til at bestå af repræsentanter fra arbejdsgiver- og Medarbejderorganisationer. Strategiske samarbejdspartnere LUU ved IBC er et stærkt organ med kompetente medlemmer fra såvel arbejdsgiver - som arbejdstagerside. LUU vil som tidligere beskrevet indtage en central position for praktikcentrets arbejde. Ud over LUU har IBC tradition for et tæt og innovativt samarbejde med Uddannelsesnævnet. IBC har et mangeårigt og frugtbart samarbejde med de faglige udvalg for de merkantile uddannelser. Vi samarbejder målrettet med Uddannelsesnævnet og dets medarbejdere. Vi har et tæt sammenarbejde med jobcentrene i Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa særligt i relation til deres unge-indsats grupper. Disse relationer er vigtige for både elevpladskonsulenterne og

5 praktikvejlederne i praktikcentre. Jobkonsulenter fra Jobcentrene har ved flere lejligheder opdaget nye læresteder, som vi efterfølgende har godkendt. Vi deltager i arbejdet i LBR og de erhvervsforeninger, der er i vores område. I disse aktiviteter er det oftest den lokale elevpladskonsulent, der repræsenterer IBC - og derved knytter relationer, som ofte udmønter sig i konkrete initiativer, der understøtter målene for praktikcentrene. Samarbejdsaftaler for erhvervsskolerne i vores region er under udarbejdelse. Straks efter godkendelse af IBC som praktikcenter, vil de konkrete samarbejdsaftaler blive etableret. Det er aftalt, at vi indgår samarbejdsaftaler med følgende erhvervsskoler: Haderslev Handelsskole, Tønder Handelsskole, Vejen Handelsskole: IBC er praktikcenter for elever med afsluttet grundforløb fra disse skoler. Udbuddet gælder Detailhandel, Handel og Kontor. Campus Vejle: IBC har udlagt detailhandel til Campus Vejles Praktikcenter i henhold til en samarbejdsaftale. BC Syd: IBC er praktikcenter for elever med afsluttet grundforløb. Udbuddet gælder Detailhandel, og Kontor. BC Syd har selv at etablere praktikcenter indenfor specialet Handel. Rybners Esbjerg: IBC har at udlagt muligheden for at være praktikcenter indenfor specialet Detailhandel. Dette forudsætter et samarbejde om kvalitetssystem, praktikpladsopsøgende arbejde mv. Øvrige erhvervsskoler med merkantile specialer: IBC indgår i et samarbejde med Aalborg Handelsskole, Aarhus Købmandsskole, Tietgenskolen, Køge Handelsskole og Skive Handelsskole om praktikcentervirksomhed. Erhvervsskoler med tekniske specialer: IBC indgår i et samarbejde med EUC Syd, EUC Lillebælt og HansenBerg. Plan for indgåelse af aftaler med det lokale erhvervsliv om produktion og service til et marked IBC arbejder målrettet for yderligere indgåelse af aftaler med erhvervslivet, som sigter mod at sikre en endnu mere tydelige praksisretning af undervisning, som kan være løftestang ud i ordinært praktikforløb. De konkrete initiativer, som IBC pt. arbejder i forhold til er: - samarbejde med cityforeninger og handelsstandsforeninger - modeshows i diverse sammenhænge, som en del af detailspecialet - praktik hos fx Røde Kors butikker - forhandlinger omkring yderligere varer i kommission i detailbutikken i Kolding Forretningsplan Praktikcentret i Kolding blev etableret april I 2012 var der tilknyttet 68,45 årselever i Kolding. Praktikcentret i Aabenraa er etableret I 2012 var der tilknyttet 21,23 årselever. I praktikcentrene i Aabenraa og Kolding gennemføres skolepraktik på alle trinene i detailhandel, kontor og handel. Organisering Som tidligere beskrevet er praktikcentrene organisatorisk placeret under én uddannelseschef, som samtidigt er uddannelsesleder for IBCs tre elevpladskonsulenter. Derfor er det naturlige og primære fokuspunkt: elevers overgang fra grundforløb til hovedforløb. Herudover er det primære sigte at være synlige hos godkendte og ikke-godkendte praktikpladsvirksomheder, hos UU og jobcentre.

6 Alle praktikvejledere har gennemført en erhvervsuddannelse indenfor detailhandel, kontor eller handel. Dertil kommer flere års erfaring i deres branche. Efteruddannelserne spænder bredt og dækker: Voksenunderviseruddannelsen Coach uddannelsen Vejleder uddannelsen C5 kurser Akademifag i økonomi og ledelse Alle ansatte er fuldtidsansatte i praktikcentret eller elevpladskonsulentfunktionen. Praktikcentrene på IBC drives efter en strategi om at være synlige både på grundforløbet og hos aktører udenfor IBC. Denne synlighed dyrkes i form af planlagte møder med andre aktører, som inviteres fysisk til møder i praktikcentrene samt udsendelse af informationsmateriale om mulighederne i praktikcentrene. I fremtiden (fra efteråret 2013) vil denne geografi, som IBCs praktikcentre skal dække sikkert blive større, og derfor vil der komme flere aktører på listen. Grafisk oversigt over relationer til andre aktører for praktikcentrene på IBC anno 2014 Kontaktlærere på grundforløb Elevpladskonsulenter UU Lillebælt UU Kolding UU Aabenraa Jobcentre: Middelfart Fredericia Kolding Aabenraa Daglig leder og Praktikvejledere på IBC Kolding og Aabenraa Uddannelseschef Praktiksteder LUU (Mentorer) Andre uddannelsessteder

7 Det er derfor en naturlig opgave, at der informeres om praktikcentret af praktikvejlederne i slutningen af grundforløbet, hvor klassens kontaktlærer deltager. EMMA-mødet gennemføres af elevpladskonsulenten i sammenspil med praktikvejlederne. Lokaleforhold IBCs praktikcentre er placeret med fysiske forhold på Tvedvej 7, Kolding og på Dr. Margrethesvej 6-12, Aabenraa. Begge praktikcentre er indrettet således, at de afspejler miljøet i en virksomhed. Herunder er eget frokostrum, reception, mødelokaler, egne arbejdsstationer/skriveborde med hæve/sænke borde og reoler. I Kolding er der ligeledes lagerfaciliteter og areal (butik) indrettet specifik til uddannelse af detaileleverne. Ingen af lokalerne bruges til andet end praktikcenter. På sigt er det målet, at der etableres et praktikcenter i Fredericia i Nødvendigt og afgørende udstyr Der er til kontor og handelsuddannelserne indkøbt IT-udstyr således, at hver elev har egen arbejdsplads med PC og IP-telefoni - hvor der indgår mulighed videotelefoni. Til detailuddannelsen er der indkøbt et komplet butiksinventar, kasseterminal, dankortterminal mv., således at der i det daglig gennemføres detailhandelsaktivitet i butikken på skolen. Alle elever er koblet op på SIMU (se redegørelse for SIMU-koncept), hvor C5 Navision/NAV2014 anvendes som platform. Lokalerne er udstyret med hæve/sænkeborde til 90% af eleverne. Undervisningsfaciliteter På begge adresser er der fysisk placeret praktikvejleder ude blandt eleverne, da strategien er, at undervisningen foregår ude hos eleverne gennem vejledning. Ingen undervisning foregår i klasselokaler, på nær når eleven er på skoleophold i hovedforløbet. Undervisningsplan Som udgangspunkt tager undervisningsplanen for den enkelte elev afsæt i praktikmålene for de respektive specialer. Disse føres i Elevplan.dk.. Personalesammensætningen på begge praktikcentrene understøtter undervisningsplanerne således, at det er muligt, at gennemføre vejledning/undervisning med løbende optag. Praktikvejledernes baggrund er fagligt funderede. Dvs. at de er faglærte inden for den uddannelse, hvor de er ansvarlig. De har desuden ansvaret for at følge op på de kompetencer, som en elev tilegner sig i en del-, kort- eller virksomheds forlagt aftale. Flere af praktikvejlederne har som en del af deres funktion til opgave at gennemføre opfølgningsbesøg (fysisk, Skype eller pr. telefon) i de virksomheder, hvor eleverne er i del-, kort- eller virksomheds forlagt aftale. Introduktionssamtale Før opstarten af en elev i praktikcentret vil der altid blive gennemført en samtale, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs forventninger til ansættelsen i praktikcenteret og elevens kompetencer. Denne samtale afholdes af den daglige leder eller den praktikvejleder, som får

8 eleven tilknyttet. Samtalen foregår altid i praktikcentret. Eleven får ved denne samtale udleveret Personalehåndbogen for praktikcentret. Introforløb Som det foregår i mange virksomheder er de første dage præget af introduktion. Introduktion foregår primært via sidemandsoplæring, hvor en nuværende elev fortæller om rutiner og opgaver i praktikcentret samt procedurer for arbejdstidsregistrering. Hertil kommer fotografering til medarbejderkort. Praktikvejlederen og den daglige leder udvælger, hvilke elever, der forestår denne sidemandsoplæring. Undervisningshverdagen i Kontor- og Handelsspecialet er tæt forbundet med de fem SIMUlicens drevne virksomheder (jf. link: Vi har valgt at beskrive, hvordan SIMU Centret understøtter den praksisnære undervisning af eleverne i praktikcentret. SIMU Center har således udviklet et produkt, SIMU-World der i høj grad sikrer en virkelighedsnær virksomhedsoplevelse. Med SIMU World arbejder eleverne i en SIMU-Virksomhed, præcis som de ville gøre, hvis de havde fået en praktikplads. Det betyder at arbejdsmiljø og arbejdsopgaverne er de samme som i en traditionel virksomhed. I SIMU-World finder eleverne deres eget firma, en bank, et posthus, leverandører, et transportfirma og et register over alle de virksomheder, de kan kontakte og handle med og meget mere. I fællesskab driver de ansatte (eleverne) firmaet, og skiftes til at arbejde i de forskellige afdelinger som fx indkøb, reception, salg, marketing, personale og økonomi. De ansættes fuldtid (min 30 timer pr. uge) og får her kendskab til alle de administrative rutiner i et tempo, der helt kan tilpasses deres faglige og personlige forudsætninger. For eleverne betyder det, at arbejdet i en SIMU-Virksomhed ikke kun får styrket deres faglige, men også i høj grad deres personlige, sociale og tekniske kompetencer, da alt jo foregår i en vedkommende og tværfaglig sammenhæng. SIMU-virksomheden har mulighed for at samarbejde og handle med mere end 30 andre danske virksomheder, og ønskes der kontakt til internationale virksomheder, er der over andre virksomheder at vælge imellem, fordelt på mere end 42 lande (pt. dec. 2012) Undervisningshverdagen for Kundekontaktcenterelever (KKC) Disse nedenstående praktikmål for KKC uddannelsen træner vi med eleven, og de skal have stiftet bekendtskab med disse inden første skoleperiode i hovedforløbet. Eleven behersker telefonetikette i samtaler med forskellige kundegrupper Eleven behersker kan samtaleteknik i samtaler med forskellige kundegrupper Eleven behersker lytteteknik under forskellige ydre påvirkninger Eleven behersker spørgeteknikker og gennemførelse af behovsafdækning og problemløsning Eleven behersker håndtering af indvendinger, reklamationer, klager

9 Ofte placeres eleverne som udgangspunkt i indkøb- eller salgsafdelingen i vore SIMU virksomheder, da der kan trænes mest intensiv i ovenstående. Træningen i netop dette er essentielt, da dette ikke er blevet trænet på grundforløbet og er ofte en opgave, som venter fra dag 1, hvis eleven kommer ud i en kontor- eller handelsvirksomhed i en kontor- handelselevplads. Direkte afledt af ovenstående opgaver trænes eleven også i skriftlig kommunikation i form af salgsbreve og kommunikation i SIMU virksomhederne. Eleverne kommer også ret hurtigt til at arbejde med arbejdsgangene i C5: Ordrebekræftelse Følgesedler Fakturaer Kreditnota Ind- og udbetalinger Lager til- og afgang Undervisningshverdagen for Butiksmedhjælpereleverne (BM) Disse nedenstående praktikmål for BM uddannelsen træner vi med eleven og de skal have stiftet bekendtskab med disse inden første skoleperiode i hovedforløbet. Kundebetjening og -vejledning Reklamationsbehandling Varepræsentation og vareoplæg Praksis for skiltning Salgs- og betalingsbetingelser, herunder reklamationsret Regler ved og forholdsregler mod butikstyveri og røveri, herunder intern sikkerhed Oprydning og rengøring Undervisningen i detailspecialet tager til dels udgangspunkt i driften af Attention, hvor der hver dag gennemføres: Åbning af butik hvor rullegitter køres op, stativer ud på gangen, dankortterminal åbnes, kasseterminal tændes Vagtplan følges med dertilhørende pauseafløsning Salgsklar butik, er der priser på alt? Er udstillingen i vinduet perfekt, vareopfyldning og trimning Kundebetjening Lukning af butik, kassen gøres op, dankort terminal lukkes, kassen gøres op, rullegitter køres ned. I løbet af åbningstiden er praktikvejlederen løbende i kontakt med dem der har vagten, og gennemfører oplæring i butikken. I løbet af året gennemføres der 12 aktiviteter på IBCs afdeling på Birkemosvej 1, Kolding. De

10 aktiviteter har til hensigt at afdække følgende praktikmål i detailhandelsuddannelsen, som relaterer til både trin 1 og 2 i detailhandelsuddannelsen: Optimering af parametre, der øger salg og indtjening Markedsførings- og reklameindsats Prisfastsættelse af varer Praksis for vareregistrering og varemodtagelse Praksis for varebestilling Vurdering af trends Behandling af emballage Aktiviteten gennemføres ved at etablere et salgssted, som henvender sig primært til IBCs mange ansatte på Innovationsfabrikken. Dette sker ved at bruge god tid på at planlægge gennemførelsen, som inkluderer alt fra hvad der skal sælges til selve opsætningen af inventar til gennemførelse af et reel lageroptælling når aktiviteten er gennemført. Vi har købt bogen Grundbog i Detailhandel fra Forlaget 94 og i tæt sammenarbejde med hovedforløbets undervisere, anvender praktikvejlederne på detailhandlen opgaver herfra, således eleverne oplever kobling mellem praktikmål og teori. Fælles for trin 1 & 2 på specialerne Eleverne lærer forskelligt og i forskellige tempi og forløbene afbrydes af VFU, korte- eller delaftaler og desværre også af sygdom. Det er således altgørende, at praktikvejlederne er i stand til løbende at vurdere eleverne. Afgørende er det absolut også at sikre, at eleven er i stand til selv at vurdere egne kompetencer i forhold til praktikmålene på det trin eleven er. Dette gennemføres ved at lade eleverne løse rutineopgaver, som de har ansvaret for (eksempelvis udskrivning af dagens post fra SIMU og uddeling af denne, afstemning af konti eller bank, kasseopgørelser, lager optællinger). Ofte involverer løsningen af disse opgaver et sammenarbejde med andre i elever i egen SIMU-virksomhed eller anden SIMU-virksomhed. Det har dermed en konsekvens for andre end eleven selv, hvis opgaven ikke løses korrekt. Dette ville det også være konsekvensen i en ordinær uddannelsesaftale. En elevuddannelse handler om at bygge på kompetencerne og flytte sig fra kende i retningen af beherske. Vejen til det mål går gennem arbejde med uddannelsesplanen i elevplan. Udfordringen er her at sikre dokumentation på, hvad eleverne lærer på hovedforløbets skoleperioder, og i de perioder hvor eleven er tilknyttet virksomheder i VFU, korte- eller delaftaler. Det kan ikke forventes, at eleven kan bevare overblikket, så dette ansvar er hos praktikvejlederne. Måling af hvor på taksonomiskalaen eleven befinder sig på en givent tidspunkt gennemføres oftest ved, at eleven får til opgave at skulle oplære sin afløser/kollega til en funktion. Denne form for oplæring er ligeledes forekommende i almindelige uddannelsesaftaler og afføder ofte, at eleven lærer ved at skulle lære fra sig - og flytter sig derved måske fra kende til beherske på en given opgave. Vi anvender som udgangspunkt ikke test, som måleredskab. Refleksionsopgaver anvendes ofte af praktikvejlederne, hvilket sker på specialerne på begge trin. Disse opgaver kan eleverne blive stillet i forbindelse: Upassende adfærd i henhold til EMMA- reglerne og /eller personalehåndbogen

11 Motivationsmangel Hjemkomst fra ophold i virksomhed Faglige frustrationer Personlige forhold Andet Disse opgaver får eleven tid til at løse i praktikcentret og følges op af en samtale med praktikvejlederen. Det kan forekomme, at disse læringssamtaler suppleres med deltagelse af den daglige leder eller uddannelseslederen. Opgaven har til hensigt at få eleven til reflektere, og derved være mentalt og faglig forberedt til samtalen. Der skrives et kort referat af samtalen, og dette indgår sammen med refleksionsopgaven i elevenes personalemappe, som den daglige leder opbevarer. Refleksionsopgaver stilles naturligvis ikke ved fx bortvisningssituationer. For de elever der er i praktikcentret i forbindelse med afslutning på trin 1 eller trin 2 gælder det, at deres praktikvejleder er ansvarlig på samme vilkår - som en oplæringsansvarlig er ude i en uddannelsesaftale. Der afsættes ressourcer til sparring med eleven, og gerne i sammenråd med den pågældende underviser fra hovedforløbet. Praktikerklæringer underskrives af den tilknyttede praktikvejleder, men det er uddannelseslederen, der bærer det endelige ansvar, da vedkommende er ligestillet med den uddannelsesansvarlige. Praktikpladsopsøgning og- formidling: Elevpladskonsulenter og praktikvejleder har i sidste ende samme succeskriterium, nemlig at eleven skal overgå til hovedforløbet hurtigst muligt og helst i en uddannelsesaftale. Elevpladskonsulenten har allerede i grundforløbet haft til opgave at møde grundforløbseleven, og oplære dem i at skrive ansøgning, cv mv. Desuden er elevpladskonsulenten ansvarlig for at gennemføre aktiviteter, hvor eleven møder virksomheder, nuværende hovedforløbselever og elever fra praktikcentret. IBCs elevpladskonsulenter og praktikvejleder har til formål at have personlig kontakt med 500 virksomheder om året. Herudover har elevpladskonsulenterne telefonisk kontakt med 1000 virksomheder. Der kan være sammenfald mellem disse virksomheder, da nogle af disse er godkendt til flere specialer. Besøg og telefonisk kontakt registreres i Pplus. Kvalitetsstyring Der gennemføres trivselsundersøgelser to gange om året på begge praktikcentre. Resultaterne bearbejder og evaluerer uddannelseslederen med de ansatte i praktikcentrene. Herefter bruges disse som samtaleemne på personalemøderne, der afholdes ugentligt med eleverne i praktikcentrene. Der gennemføres ligeledes MUS med eleverne. Denne samtale afholder den tilknyttede praktikvejleder med elevene. Samtalen tager udgangspunkt i praktikmålene og EMMA-kriteriet med særligt fokus på E (egnet). Disse samtaler er essentielle for at udbygge relationen til den enkelte elev og for at kunne vurdere dem fagligt, men også give eleven selvindsigten i, hvorledes eleven er placeret i forhold til sin egen uddannelse på et givent tidspunkt. Herudover afholdes, der målpinde møde, som tager udgangspunkt i praktikmålene for den enkelte elevs praktikmål.

12 De lokale målgrupper interessentanalyse IBCs praktikcenter har afdelinger i Aabenraa og i Kolding. Der overvejes at etablere en afdeling i Fredericia foråret Aabenraa Afdelingen dækker det sønderjyske område med byer som Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa. Det generelle uddannelsesniveau i området ligger på gennemsnittet eller lidt under gennemsnittet i Region Syddanmark. Området er kendetegnet ved, at detailhandlen er under økonomisk pres, hvilket giver et fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Antallet af uddannelsesaftaler indenfor administration og handel er stabilt. Vi ser en tendens til, at der skal arbejdes hårdt for at opretholde det eksisterende antal af uddannelsesaftaler i området. Praktikcentret er således en væsentlig forudsætning for, at der kan etableres et nødvendigt antal uddannelsesaftaler, så uddannelsesniveauet kan opretholdes. Kolding Afdelingen dækker trekantområdet og Vestfyn inden for detailhandel. Indenfor administration dækker afdelingen Kolding, Fredericia og Vestfyn. Inden for handel dækker afdelingen Region Syddanmark. Området er kendetegnet ved et relativt højt uddannelsesniveau og er et vækstcenter i regionen. Detailhandlen er i vækst i trekantområdet, hvor specielt Kolding udgør et center. Vi oplever stigende søgning til praktikcentret, men samtidig har vi stor succes med at etablere restlæreforhold. Handel er i vækst i området, mens administration er stabilt. Vi ser en tendens til, at der i området er et stigende antal uddannelsesaftaler, men samtidig et stigende antal elever, der søger praktikcentret. Særligt efter etableringen af centret har vi set et stigendende antal uddannelsesaftaler, hvilket indikerer, at praktikcentret er af stor betydning for det praktikpladsformidlende arbejde. Fredericia Fredericia og Vestfyn er kendetegnet ved, at Fredericia har et relativt lavt uddannelsesniveau, mens Vestfyn har et relativt højt uddannelsesniveau. Detailhandelen er i området stagnerende. Handel er stigende, mens administration er stagnerende. Det overvejes at etablere en afdeling af praktikcentret i Fredericia, såfremt der registreres et stigende antal praktikpladssøgende elever. Økonomistyringen, herunder budget- og regnskabsmodel Budgettet udarbejdes af Skolepraktikkens ledelse. Der tilstræbes en så høj detaljeringsgrad som muligt. Den budgetansvarlige leder udarbejder en fordeling af omsætning og dækningsbidrag på årets enkelte måneder. Det er den budgetansvarlige, der aktivt foretager månedsfordelingen. I praktikcentrets budgetansvar indgår taxameter, præmiering af uddannelses, lønninger til elevpladskonsulenter og medarbejdere i praktikcentret, samt omkostninger relateret til driften af praktikcentret. Som styringsredskab udarbejder økonomiafdelingen hvert kvartal en rapport over realiserede beløb sammenholdt med budgetterede beløb. Der afholdes kvartalvise møder, hvor IBC s ledergruppe indkaldes til møde. På mødet skal der redegøres for evt. budgetafvigelse, og om årets budgetmål kan realiseres. Såfremt det konkluderes, at en budgetkorrektion er nødvendig, foretages denne i forbindelse med udarbejdelse af estimatet.

13 Kvalitetssystem IBC gennemfører ETU og undervisningsevaluering i forhold til både regeloverholdelse og evalueringskultur. Herudover gennemføres MTU hvert andet år. Udover ovenstående gennemfører praktikcentret både leder og medarbejderudviklingssamtaler, som sikrer forankring og opfølgning på målene for praktikcentret. LUS lederudviklingssamtaler og mål I forhold til overordnede strategi og mål udfoldes denne i samarbejde med den enkelte leder i praktikcentrene og dennes afdeling til konkret mål. Disse mål er blandt andet: sikring af overgang til praktikaftale, VFU, fastholdelse, elevtrivsel, medarbejdertrivsel og kvalitet. MUS - medarbejderudviklingssamtale og fastlæggelse af mål Sammen med den enkelte praktikvejleder og øvrige ansatte i praktikcentret aftales og sikres målsætning, opfølgning og udarbejdelse af handlingsplan for den enkelte medarbejder. Der sikres opfølgning på tidligere handlingsplaner gennem elevers evaluering af fx lærerens undervisning. Undervisningsevaluering løbende hvert år Som tidligere anført har praktikcenteret som målsætning at gennemføre 1 2 gange årligt evaluering af undervisningen. Evalueringen omfatter både praktikcentrets evne til at motivere, fagligudvikle og tilbyde VFU til eleverne. IBC har valgt at anvende et benchmark-værktøj, hvilket giver mulighed for at sammenligne resultater på de individuelle afdelinger og på landsplan. Der aftales individuelle mål med afdelingerne på de udvalgte parametre. Inddragelse af medarbejdere og bestyrelse IBC har tradition for ledelsesmæssigt at involvere både bestyrelse/luu og Praktikcenterudvalg, medarbejdere og elever i kvalitetssikring og udvikling af skolen. Det betyder, at praktikcentret fremadrettet overfører denne struktur, hvor bestyrelsen deltager årligt i strategi- og ledelsesmøde, medarbejderne involveres løbende i målsætning og initiativer samt handlingsplaner, eleverne giver løbende feedback, og de er direkte involveret i at udvikle skolen, hvilket sikrer både forankring og fremdrift.

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, vedr. ny godkendelser 01.08.16 01.07.2017 Samarbejdsaftaler med andre skoler og praktikcentre

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4

Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4 Forretningsmodel Indhold Praktikcenter Skive... 2 Formål... 3 Værdier... 3 Strategi... 4 Infrastruktur... 4 Organisationens opbygning... 4 Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik Det lokale uddannelsesudvalgs

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 0. Fremmøde Afbud: Lone Rasmussen og Erik Vinther Fraværende: Åge Nørholm 1. Hvordan arbejder praktik og skole videre med tematisering Tematiseringen er kommet

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Kopi til Danske Erhvervsskoler - Ledernes, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere