Praktikcenter på IBC, International Business College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter på IBC, International Business College"

Transkript

1 Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede mod praktikvirksomheder, faglig- og personlig kompetence og livsduelighed. Den udfordring skal vi løse med udgangspunkt i eleverne, hvorfor vi som uddannelsesinstitution udfordres på flere parametre end blot faglighed. Hvis eleverne kun var fagligt svage, ville opgaven være enkel, men eleverne er generelt socialt meget svage, forvirrede omkring deres liv, uafklarede i forhold til deres erhvervsmæssige fremtid og skal i større og større omfang vejledes og støttes i arbejdet omkring at søge og hverve praktikplads. Erhvervsuddannelserne skal således sikre, at elevernes faglige- og personlige kompetencer er efterspurgte og anvendelig i erhvervslivet, hvor eleverne færdiggør deres erhvervsuddannelse. I konjunktursituationer, hvor efterspørgsel ikke harmonerer med udbud af praktikpladser sikres elevernes færdiggørelse af uddannelsen gennem praktikcentre. IBC er beviste om, at det er absolut nødvendigt at opnå et geografisk koordineret og forsvarligt udbud gennem samarbejder som afspejler udfordringerne i praktikpladsmarkedet og dermed udnyttelse af kapaciteten i praktikcentre generelt (jf. afsnit omkring konkrete samarbejdsaftaler). Målsætning for praktikcenter på IBC er som følgende: Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljø Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov Sikring af flest mulig praktikpladser i virksomheder, der understøtter udbud af hovedforløb Kravet om sikring af et geografisk dækkende udbud vil være forskelligt alt efter hvilken uddannelse, der er tale om, hvorfor de senere anførte samarbejdsaftaler har til formål, at sikre netop de forskellige erhvervsuddannelser (hovedforløb) i de nødvendige geografiske områder således at der sikres en optimal lokal, regional og national praktikcenterdækning, så praktikuddannelsen bliver tilgængelig for flest mulig elever. Forretningsmodel Formål Formålet er at sikre, at elever, som ikke har en uddannelsesaftale til en kompetencegivende uddannelse, hvortil eleven opfylder de faglige adgangskrav, kan gennemføre hele uddannelsen. IBC-praktikcentre skal derfor tilrettelægge et samlet forløb for elever med anvendelse af fx korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, praktik i udlandet og virksomhedsforlagt undervisning som eventuelt kombineres med fremrykket skoleundervisning og elementer af praktikuddannelse i praktikcentret. Optagelse af elever sker ved indgåelse af en aftale mellem praktikcenteret og eleven om fortsat uddannelse (herefter benævnt som skoleaftale ). Målgruppen er både elever uden uddannelsesaftale og elever med aftaler, som kun omfatter dele af en kompetencegivende uddannelse. Optagelsesbetingelserne følger af lov og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Skoleaftalen, som praktikcenteret skal udarbejde, skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder aftale om, hvordan eleven skal opfylde egnethedskravet og om, hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og om hvordan der følges op på planen. Skoleaftalen skal også bruges som redskab i forhold til dialogen mellem eleven og skolen om perioden efter grundforløbets afslutning og før undervisningens begyndelse, herunder understøtte elevens praktikpladssøgning. Se senere afsnit om procedurer ved optagelse af elever i praktikcentre.

2 Formålet med praktikcentret er endvidere at gennemføre praktikpladsopsøgende virksomhed, herunder at yde en særlig intensiv opsøgende indsats i forhold til virksomheder som ikke hidtil har været godkendt. Herudover inddrages LLU (Det lokale uddannelsesudvalg herefter LUU) og de faglige udvalg, hvor det sikres, at godkendelser sker så optimalt som muligt dvs. uden administrative forsinkelser. Praktikcentret skal på sigt ligeledes kunne bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten på de beskæftigelsesområder, hvor der er eller opstår ledige praktikpladser i forbindelse med følger af konjunktursvingninger, ændret efterspørgsel på arbejdskraft i brancher, ændrede uddannelseskrav mv. Praktikcentret udvikler faglige og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer samt sikre at kvaliteten i uddannelsen er forsvarlig, hvilket der etableres særlige kvalitetssikringsstrukturer i forhold til jf. senere afsnit. Til sikring af opfyldelse af formålet med praktikcentret gennemføres der i overensstemmelse med reglerne informationsmøder om skolepraktik i praktikcentret for elever, der ved afslutningen af grundforløbet, ikke har indgået en uddannelsesaftale. Herudover tilbydes vejledning til praktikpladssøgende elever fra afslutning af grundforløbet, og indtil eleven ikke længere er optaget til praktikuddannelse i et praktikcentret. Praktikcentret har endvidere til opgave at sikre sekretariatsbetjeningen af det paritetisk sammensatte praktikcenterudvalg. Værdier Da Praktikcentret er en del af IBC, bliver praktikcentrets værdier forankret i værdierne for IBC som helhed. Det er afgørende for IBC som virksomhed, at alle afdelinger agerer og arbejder progressivt og struktureret i forhold til den værdiramme, som er udarbejdet og forankret i IBCs gennemførelse af aktiviteter generelt. Værdierne er fremkommet gennem tværgående samarbejder, der sikrer måden IBC gennemfører uddannelse på generelt. At være grænseoverskridende IBC finder det værdifuldt at være innovative og internationale. Vi går nye veje og tænker utraditionelt og kreativt. For praktikcentret betyder dette, at IBC i samarbejdet med både erhvervsliv, samarbejdspartnere og elever skal afsøge ny modeller for at sikre både elevkompetencer og praktikpladser. Allerede nu IBC på vej ind i et grænseoverskridende samarbejde med handelsskolen i Flensborg, hvor virksomheder ikke har ansøgere nok på erhvervsuddannelsesområdet. At udvise konstruktiv usikkerhed IBC finder det værdifuldt, at vi stiller spørgsmålstegn ved måden at gennemføre uddannelse på. og at vi hele tiden er optagede af at finde nye og bedre måder. Gennem løbende kvalitetsanalyser, evalueringer, feedback fra samarbejdspartnere, ETU (Elevtrivselsundersøgelse)og MTU (Medarbejdertrivselsundersøgelse) sikres ovenstående værdi. At udvise humoristisk storsind IBC finder det generelt værdifuldt at udvise tillid og empati, og at møde hinanden i en positiv, understøttende og humørfyldt atmosfære. Skolen har en anerkendende og ligeværdig tilgang til både elever, virksomheder og samarbejdspartnere, hvilket er en afgørende fundament i samarbejde generelt. At IBC så yderligere ønsker at bringe smil, humor og glæde ind over har vi erfaring for bidrager yderligere til det progressive samarbejde. At have frihed under ansvar Det værdifuldt, at IBC er kendetegnet ved hurtige og kvalificerede beslutninger, hvor alle tager ansvar og handler professionelt og engageret. Som det fremgår af det efterfølgende organisationsdiagram er

3 uddelegering af ansvar centralt for IBC, idet praktikcentrets fundament er, at ledere og medarbejdere agerer rettidigt, faglig velfunderet og professionelt i forhold til de krav, som ministeriet, virksomheder, samarbejdspartnere og elever stiller til skolen. At udvise flid og sparsomhed IBC har det som en særlig værdi at sikre ressourcer målrettet i forhold til gældende love og regler. Generelt er det afgørende, at afdelingerne gør sig umage og udviser faglig stolthed i dagligdagen, hvilket har afsmittende effekt for såvel det kommende praktikcenter og skolen som helhed. At opleve trivsel og arbejdsglæde For at kunne opfylde og udfylde både det grundlæggende formål med erhvervsuddannelsesområde generelt og herunder praktikcentret er det afgørende, at alle er engagerede, oplever trivsel og arbejdsglæde og oplever sig som en vigtig del af helheden i praktikcentret uagtet, hvilken funktion eller afdeling man som medarbejder agerer ud fra. Ovenstående værdier er grundlæggende i det ledelsesgrundlag som foreligger i det nuværende praktikcenter. Disse fundamentale værdier har skabt trivsel blandt både elever og medarbejdere, hvilket med stor sikkerhed har øget overgangen fra praktikcentret til aftaler om restlæreforhold. Strategi Ministeriets målsætning for praktikcentre generelt er som følgende: En elev der optages i praktikcentret skal fra start til sin afgang opfylde EMMA kriterierne. E som står for egnet, stiller krav til praktikcentret som uddannelsessted, da eleven løbende tilegne sig flere kompetencer i henhold til praktikmålene. IBCs praktikcentre har det mål, at elever der forlader IBC med et uddannelsesbevis skal fagligt kunne måle sig med en elev, der gennemført tilsvarende uddannelse i en ordinær uddannelsesaftale. Det er ikke mål, at eleverne er i praktikcentret så længe, at de opnår et uddannelsesbevis udstedt fra praktikcentret. Målet er flest muligt overgår til ordinære uddannelsesaftaler hurtigst muligt. Elever i praktikcentret skal i lighed med elever i ordinære uddannelsesaftaler stilles opgaver, der har relevans i forhold til den uddannelse de har påbegyndt. Ansvaret for at disse opgaver opstår omkring eleven er hos praktikcentret. Strategien for praktikcentret indgår i initiativerne for øget gennemførsel og fastholdelse i den samlede strategi for eud. Det vil sige, at de enkelte initiativer og aktiviteter, som er beskrevet ovenfor indgår som identificerbare delelementer i eud-strategien, hvorfor den enkelte afdelingens resultater afspejles i forhold til overgangsfrekvens til praktikaftaler, fastholdelsesresultat, ETU og MTU. Sikring pædagogisk undervisnings- og ledelsesgrundlag Det didaktiske undervisningsgrundlag sikres gennem pædagogisk ledelse og systematisk planlægning i praktikcentret. Dette indebærer, at IBC på overordnet strategi- og ledelsesniveau er en naturlig del af IBCs kultur at invitere til at diskutere og reflektere over, fx hvordan de bedst videreudvikler undervisning og læringsmiljø, eller hvordan udfordringer i den enkelte praktikcenters undervisning og læremiljø kan tackles jf. ovenstående indsatsområder. Praktikcentrets ledelse sikrer: personalet løbende deltager systematisk og aktivt i udvikling af både den pædagogiske ramme og læringsmiljøet i praktikcentret udvikling sker systematisk blandt andet gennem løbende inddragelse af nyeste viden om transferværdi og kobling mellem teori og praksisnær undervisning engagement i og prioritering af de strategiske indsatsområder, hvor praktikcentrets elever involveres løbende i dialog, evaluering og mus med eleverne i praktikcentret praktikcentret er en lærende organisation, hvor medarbejdernes udførelse af arbejdsopgaver i hverdagen indgår som en mulighed for at lære og udvikle deres

4 kompetencer, og hvor medarbejderes kompetenceudvikling fx i form af kurser eller virksomhedspraktik overføres og anvendes i udvikling af faglige, didaktiske og pædagogiske praksis Organisationens opbygning, infrastruktur - herunder oprettelse af praktikcenterudvalg IBC er organiseret således, at elevpladskonsulenterne og praktikcentrene refererer til samme uddannelsesleder, hvor alle er ansat med det fokus at sikre højst mulige overgang fra grundforløb til hovedforløb, fastholdelse i praktikaftaler og sikring af nye og eksisterende praktikpladsvirksomheder generelt. Det ultimative og overordnede mål er, at eleverne er kortest mulig tid i praktikcentret og overgår til ordinær praktikaftale jf. målsætning. Uddannelseschefen referer direkte til direktøren for ungdomsuddannelserne, hvilket sikrer fokus på indsatsområdet, prioritering og forankring i direktion på IBC. Organisation Direktør for Ungdomsuddannelserne Uddannelseschef Elevpladskonsulenter Praktikcenter Kolding Praktikcenter Aabenraa Kolding (37 timer) Fredericia (37 timer) Aabenraa (18½ time) 1 Daglig leder 4 Praktikvejledere (4 x 37 timer) 1 Daglig leder 3 Praktikvejledere (1 x 37 timer+1 x x 34 timer) De nuværende praktikcentre en naturlig del af det opsøgende arbejde, hvor praktikvejlederne på detail i praktikcentrene gennemfører opsøgende arbejde i forbindelse med at finde VFU virksomheder. Disse medarbejder besøger også eleverne under VFU-perioden med henblik på korte-,del- eller restlæreaftaler. Disse aktiviteter dokumenteres i P-Plus, hvilket øger gennemsigtighed, vidensdeling og informationsniveau. Praktikcentrets rolle i det opsøgende arbejde vil fremadrettet blive øget, da målet er at blive skarpere på at kunne informere alle typer af virksomheder om de forskellige muligheder, hvori man kan indgå en uddannelsesaftale. Den dialog er langt mere hensigtsmæssig at gennemføre med virksomhederne, når man samtidigt kan synliggøre og involvere en potentiel elev med det samme. Der er oprettet et praktikcenterudvalg med reference til det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU). Praktikcenterudvalget vil komme til at bestå af repræsentanter fra arbejdsgiver- og Medarbejderorganisationer. Strategiske samarbejdspartnere LUU ved IBC er et stærkt organ med kompetente medlemmer fra såvel arbejdsgiver - som arbejdstagerside. LUU vil som tidligere beskrevet indtage en central position for praktikcentrets arbejde. Ud over LUU har IBC tradition for et tæt og innovativt samarbejde med Uddannelsesnævnet. IBC har et mangeårigt og frugtbart samarbejde med de faglige udvalg for de merkantile uddannelser. Vi samarbejder målrettet med Uddannelsesnævnet og dets medarbejdere. Vi har et tæt sammenarbejde med jobcentrene i Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa særligt i relation til deres unge-indsats grupper. Disse relationer er vigtige for både elevpladskonsulenterne og

5 praktikvejlederne i praktikcentre. Jobkonsulenter fra Jobcentrene har ved flere lejligheder opdaget nye læresteder, som vi efterfølgende har godkendt. Vi deltager i arbejdet i LBR og de erhvervsforeninger, der er i vores område. I disse aktiviteter er det oftest den lokale elevpladskonsulent, der repræsenterer IBC - og derved knytter relationer, som ofte udmønter sig i konkrete initiativer, der understøtter målene for praktikcentrene. Samarbejdsaftaler for erhvervsskolerne i vores region er under udarbejdelse. Straks efter godkendelse af IBC som praktikcenter, vil de konkrete samarbejdsaftaler blive etableret. Det er aftalt, at vi indgår samarbejdsaftaler med følgende erhvervsskoler: Haderslev Handelsskole, Tønder Handelsskole, Vejen Handelsskole: IBC er praktikcenter for elever med afsluttet grundforløb fra disse skoler. Udbuddet gælder Detailhandel, Handel og Kontor. Campus Vejle: IBC har udlagt detailhandel til Campus Vejles Praktikcenter i henhold til en samarbejdsaftale. BC Syd: IBC er praktikcenter for elever med afsluttet grundforløb. Udbuddet gælder Detailhandel, og Kontor. BC Syd har selv at etablere praktikcenter indenfor specialet Handel. Rybners Esbjerg: IBC har at udlagt muligheden for at være praktikcenter indenfor specialet Detailhandel. Dette forudsætter et samarbejde om kvalitetssystem, praktikpladsopsøgende arbejde mv. Øvrige erhvervsskoler med merkantile specialer: IBC indgår i et samarbejde med Aalborg Handelsskole, Aarhus Købmandsskole, Tietgenskolen, Køge Handelsskole og Skive Handelsskole om praktikcentervirksomhed. Erhvervsskoler med tekniske specialer: IBC indgår i et samarbejde med EUC Syd, EUC Lillebælt og HansenBerg. Plan for indgåelse af aftaler med det lokale erhvervsliv om produktion og service til et marked IBC arbejder målrettet for yderligere indgåelse af aftaler med erhvervslivet, som sigter mod at sikre en endnu mere tydelige praksisretning af undervisning, som kan være løftestang ud i ordinært praktikforløb. De konkrete initiativer, som IBC pt. arbejder i forhold til er: - samarbejde med cityforeninger og handelsstandsforeninger - modeshows i diverse sammenhænge, som en del af detailspecialet - praktik hos fx Røde Kors butikker - forhandlinger omkring yderligere varer i kommission i detailbutikken i Kolding Forretningsplan Praktikcentret i Kolding blev etableret april I 2012 var der tilknyttet 68,45 årselever i Kolding. Praktikcentret i Aabenraa er etableret I 2012 var der tilknyttet 21,23 årselever. I praktikcentrene i Aabenraa og Kolding gennemføres skolepraktik på alle trinene i detailhandel, kontor og handel. Organisering Som tidligere beskrevet er praktikcentrene organisatorisk placeret under én uddannelseschef, som samtidigt er uddannelsesleder for IBCs tre elevpladskonsulenter. Derfor er det naturlige og primære fokuspunkt: elevers overgang fra grundforløb til hovedforløb. Herudover er det primære sigte at være synlige hos godkendte og ikke-godkendte praktikpladsvirksomheder, hos UU og jobcentre.

6 Alle praktikvejledere har gennemført en erhvervsuddannelse indenfor detailhandel, kontor eller handel. Dertil kommer flere års erfaring i deres branche. Efteruddannelserne spænder bredt og dækker: Voksenunderviseruddannelsen Coach uddannelsen Vejleder uddannelsen C5 kurser Akademifag i økonomi og ledelse Alle ansatte er fuldtidsansatte i praktikcentret eller elevpladskonsulentfunktionen. Praktikcentrene på IBC drives efter en strategi om at være synlige både på grundforløbet og hos aktører udenfor IBC. Denne synlighed dyrkes i form af planlagte møder med andre aktører, som inviteres fysisk til møder i praktikcentrene samt udsendelse af informationsmateriale om mulighederne i praktikcentrene. I fremtiden (fra efteråret 2013) vil denne geografi, som IBCs praktikcentre skal dække sikkert blive større, og derfor vil der komme flere aktører på listen. Grafisk oversigt over relationer til andre aktører for praktikcentrene på IBC anno 2014 Kontaktlærere på grundforløb Elevpladskonsulenter UU Lillebælt UU Kolding UU Aabenraa Jobcentre: Middelfart Fredericia Kolding Aabenraa Daglig leder og Praktikvejledere på IBC Kolding og Aabenraa Uddannelseschef Praktiksteder LUU (Mentorer) Andre uddannelsessteder

7 Det er derfor en naturlig opgave, at der informeres om praktikcentret af praktikvejlederne i slutningen af grundforløbet, hvor klassens kontaktlærer deltager. EMMA-mødet gennemføres af elevpladskonsulenten i sammenspil med praktikvejlederne. Lokaleforhold IBCs praktikcentre er placeret med fysiske forhold på Tvedvej 7, Kolding og på Dr. Margrethesvej 6-12, Aabenraa. Begge praktikcentre er indrettet således, at de afspejler miljøet i en virksomhed. Herunder er eget frokostrum, reception, mødelokaler, egne arbejdsstationer/skriveborde med hæve/sænke borde og reoler. I Kolding er der ligeledes lagerfaciliteter og areal (butik) indrettet specifik til uddannelse af detaileleverne. Ingen af lokalerne bruges til andet end praktikcenter. På sigt er det målet, at der etableres et praktikcenter i Fredericia i Nødvendigt og afgørende udstyr Der er til kontor og handelsuddannelserne indkøbt IT-udstyr således, at hver elev har egen arbejdsplads med PC og IP-telefoni - hvor der indgår mulighed videotelefoni. Til detailuddannelsen er der indkøbt et komplet butiksinventar, kasseterminal, dankortterminal mv., således at der i det daglig gennemføres detailhandelsaktivitet i butikken på skolen. Alle elever er koblet op på SIMU (se redegørelse for SIMU-koncept), hvor C5 Navision/NAV2014 anvendes som platform. Lokalerne er udstyret med hæve/sænkeborde til 90% af eleverne. Undervisningsfaciliteter På begge adresser er der fysisk placeret praktikvejleder ude blandt eleverne, da strategien er, at undervisningen foregår ude hos eleverne gennem vejledning. Ingen undervisning foregår i klasselokaler, på nær når eleven er på skoleophold i hovedforløbet. Undervisningsplan Som udgangspunkt tager undervisningsplanen for den enkelte elev afsæt i praktikmålene for de respektive specialer. Disse føres i Elevplan.dk.. Personalesammensætningen på begge praktikcentrene understøtter undervisningsplanerne således, at det er muligt, at gennemføre vejledning/undervisning med løbende optag. Praktikvejledernes baggrund er fagligt funderede. Dvs. at de er faglærte inden for den uddannelse, hvor de er ansvarlig. De har desuden ansvaret for at følge op på de kompetencer, som en elev tilegner sig i en del-, kort- eller virksomheds forlagt aftale. Flere af praktikvejlederne har som en del af deres funktion til opgave at gennemføre opfølgningsbesøg (fysisk, Skype eller pr. telefon) i de virksomheder, hvor eleverne er i del-, kort- eller virksomheds forlagt aftale. Introduktionssamtale Før opstarten af en elev i praktikcentret vil der altid blive gennemført en samtale, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs forventninger til ansættelsen i praktikcenteret og elevens kompetencer. Denne samtale afholdes af den daglige leder eller den praktikvejleder, som får

8 eleven tilknyttet. Samtalen foregår altid i praktikcentret. Eleven får ved denne samtale udleveret Personalehåndbogen for praktikcentret. Introforløb Som det foregår i mange virksomheder er de første dage præget af introduktion. Introduktion foregår primært via sidemandsoplæring, hvor en nuværende elev fortæller om rutiner og opgaver i praktikcentret samt procedurer for arbejdstidsregistrering. Hertil kommer fotografering til medarbejderkort. Praktikvejlederen og den daglige leder udvælger, hvilke elever, der forestår denne sidemandsoplæring. Undervisningshverdagen i Kontor- og Handelsspecialet er tæt forbundet med de fem SIMUlicens drevne virksomheder (jf. link: Vi har valgt at beskrive, hvordan SIMU Centret understøtter den praksisnære undervisning af eleverne i praktikcentret. SIMU Center har således udviklet et produkt, SIMU-World der i høj grad sikrer en virkelighedsnær virksomhedsoplevelse. Med SIMU World arbejder eleverne i en SIMU-Virksomhed, præcis som de ville gøre, hvis de havde fået en praktikplads. Det betyder at arbejdsmiljø og arbejdsopgaverne er de samme som i en traditionel virksomhed. I SIMU-World finder eleverne deres eget firma, en bank, et posthus, leverandører, et transportfirma og et register over alle de virksomheder, de kan kontakte og handle med og meget mere. I fællesskab driver de ansatte (eleverne) firmaet, og skiftes til at arbejde i de forskellige afdelinger som fx indkøb, reception, salg, marketing, personale og økonomi. De ansættes fuldtid (min 30 timer pr. uge) og får her kendskab til alle de administrative rutiner i et tempo, der helt kan tilpasses deres faglige og personlige forudsætninger. For eleverne betyder det, at arbejdet i en SIMU-Virksomhed ikke kun får styrket deres faglige, men også i høj grad deres personlige, sociale og tekniske kompetencer, da alt jo foregår i en vedkommende og tværfaglig sammenhæng. SIMU-virksomheden har mulighed for at samarbejde og handle med mere end 30 andre danske virksomheder, og ønskes der kontakt til internationale virksomheder, er der over andre virksomheder at vælge imellem, fordelt på mere end 42 lande (pt. dec. 2012) Undervisningshverdagen for Kundekontaktcenterelever (KKC) Disse nedenstående praktikmål for KKC uddannelsen træner vi med eleven, og de skal have stiftet bekendtskab med disse inden første skoleperiode i hovedforløbet. Eleven behersker telefonetikette i samtaler med forskellige kundegrupper Eleven behersker kan samtaleteknik i samtaler med forskellige kundegrupper Eleven behersker lytteteknik under forskellige ydre påvirkninger Eleven behersker spørgeteknikker og gennemførelse af behovsafdækning og problemløsning Eleven behersker håndtering af indvendinger, reklamationer, klager

9 Ofte placeres eleverne som udgangspunkt i indkøb- eller salgsafdelingen i vore SIMU virksomheder, da der kan trænes mest intensiv i ovenstående. Træningen i netop dette er essentielt, da dette ikke er blevet trænet på grundforløbet og er ofte en opgave, som venter fra dag 1, hvis eleven kommer ud i en kontor- eller handelsvirksomhed i en kontor- handelselevplads. Direkte afledt af ovenstående opgaver trænes eleven også i skriftlig kommunikation i form af salgsbreve og kommunikation i SIMU virksomhederne. Eleverne kommer også ret hurtigt til at arbejde med arbejdsgangene i C5: Ordrebekræftelse Følgesedler Fakturaer Kreditnota Ind- og udbetalinger Lager til- og afgang Undervisningshverdagen for Butiksmedhjælpereleverne (BM) Disse nedenstående praktikmål for BM uddannelsen træner vi med eleven og de skal have stiftet bekendtskab med disse inden første skoleperiode i hovedforløbet. Kundebetjening og -vejledning Reklamationsbehandling Varepræsentation og vareoplæg Praksis for skiltning Salgs- og betalingsbetingelser, herunder reklamationsret Regler ved og forholdsregler mod butikstyveri og røveri, herunder intern sikkerhed Oprydning og rengøring Undervisningen i detailspecialet tager til dels udgangspunkt i driften af Attention, hvor der hver dag gennemføres: Åbning af butik hvor rullegitter køres op, stativer ud på gangen, dankortterminal åbnes, kasseterminal tændes Vagtplan følges med dertilhørende pauseafløsning Salgsklar butik, er der priser på alt? Er udstillingen i vinduet perfekt, vareopfyldning og trimning Kundebetjening Lukning af butik, kassen gøres op, dankort terminal lukkes, kassen gøres op, rullegitter køres ned. I løbet af åbningstiden er praktikvejlederen løbende i kontakt med dem der har vagten, og gennemfører oplæring i butikken. I løbet af året gennemføres der 12 aktiviteter på IBCs afdeling på Birkemosvej 1, Kolding. De

10 aktiviteter har til hensigt at afdække følgende praktikmål i detailhandelsuddannelsen, som relaterer til både trin 1 og 2 i detailhandelsuddannelsen: Optimering af parametre, der øger salg og indtjening Markedsførings- og reklameindsats Prisfastsættelse af varer Praksis for vareregistrering og varemodtagelse Praksis for varebestilling Vurdering af trends Behandling af emballage Aktiviteten gennemføres ved at etablere et salgssted, som henvender sig primært til IBCs mange ansatte på Innovationsfabrikken. Dette sker ved at bruge god tid på at planlægge gennemførelsen, som inkluderer alt fra hvad der skal sælges til selve opsætningen af inventar til gennemførelse af et reel lageroptælling når aktiviteten er gennemført. Vi har købt bogen Grundbog i Detailhandel fra Forlaget 94 og i tæt sammenarbejde med hovedforløbets undervisere, anvender praktikvejlederne på detailhandlen opgaver herfra, således eleverne oplever kobling mellem praktikmål og teori. Fælles for trin 1 & 2 på specialerne Eleverne lærer forskelligt og i forskellige tempi og forløbene afbrydes af VFU, korte- eller delaftaler og desværre også af sygdom. Det er således altgørende, at praktikvejlederne er i stand til løbende at vurdere eleverne. Afgørende er det absolut også at sikre, at eleven er i stand til selv at vurdere egne kompetencer i forhold til praktikmålene på det trin eleven er. Dette gennemføres ved at lade eleverne løse rutineopgaver, som de har ansvaret for (eksempelvis udskrivning af dagens post fra SIMU og uddeling af denne, afstemning af konti eller bank, kasseopgørelser, lager optællinger). Ofte involverer løsningen af disse opgaver et sammenarbejde med andre i elever i egen SIMU-virksomhed eller anden SIMU-virksomhed. Det har dermed en konsekvens for andre end eleven selv, hvis opgaven ikke løses korrekt. Dette ville det også være konsekvensen i en ordinær uddannelsesaftale. En elevuddannelse handler om at bygge på kompetencerne og flytte sig fra kende i retningen af beherske. Vejen til det mål går gennem arbejde med uddannelsesplanen i elevplan. Udfordringen er her at sikre dokumentation på, hvad eleverne lærer på hovedforløbets skoleperioder, og i de perioder hvor eleven er tilknyttet virksomheder i VFU, korte- eller delaftaler. Det kan ikke forventes, at eleven kan bevare overblikket, så dette ansvar er hos praktikvejlederne. Måling af hvor på taksonomiskalaen eleven befinder sig på en givent tidspunkt gennemføres oftest ved, at eleven får til opgave at skulle oplære sin afløser/kollega til en funktion. Denne form for oplæring er ligeledes forekommende i almindelige uddannelsesaftaler og afføder ofte, at eleven lærer ved at skulle lære fra sig - og flytter sig derved måske fra kende til beherske på en given opgave. Vi anvender som udgangspunkt ikke test, som måleredskab. Refleksionsopgaver anvendes ofte af praktikvejlederne, hvilket sker på specialerne på begge trin. Disse opgaver kan eleverne blive stillet i forbindelse: Upassende adfærd i henhold til EMMA- reglerne og /eller personalehåndbogen

11 Motivationsmangel Hjemkomst fra ophold i virksomhed Faglige frustrationer Personlige forhold Andet Disse opgaver får eleven tid til at løse i praktikcentret og følges op af en samtale med praktikvejlederen. Det kan forekomme, at disse læringssamtaler suppleres med deltagelse af den daglige leder eller uddannelseslederen. Opgaven har til hensigt at få eleven til reflektere, og derved være mentalt og faglig forberedt til samtalen. Der skrives et kort referat af samtalen, og dette indgår sammen med refleksionsopgaven i elevenes personalemappe, som den daglige leder opbevarer. Refleksionsopgaver stilles naturligvis ikke ved fx bortvisningssituationer. For de elever der er i praktikcentret i forbindelse med afslutning på trin 1 eller trin 2 gælder det, at deres praktikvejleder er ansvarlig på samme vilkår - som en oplæringsansvarlig er ude i en uddannelsesaftale. Der afsættes ressourcer til sparring med eleven, og gerne i sammenråd med den pågældende underviser fra hovedforløbet. Praktikerklæringer underskrives af den tilknyttede praktikvejleder, men det er uddannelseslederen, der bærer det endelige ansvar, da vedkommende er ligestillet med den uddannelsesansvarlige. Praktikpladsopsøgning og- formidling: Elevpladskonsulenter og praktikvejleder har i sidste ende samme succeskriterium, nemlig at eleven skal overgå til hovedforløbet hurtigst muligt og helst i en uddannelsesaftale. Elevpladskonsulenten har allerede i grundforløbet haft til opgave at møde grundforløbseleven, og oplære dem i at skrive ansøgning, cv mv. Desuden er elevpladskonsulenten ansvarlig for at gennemføre aktiviteter, hvor eleven møder virksomheder, nuværende hovedforløbselever og elever fra praktikcentret. IBCs elevpladskonsulenter og praktikvejleder har til formål at have personlig kontakt med 500 virksomheder om året. Herudover har elevpladskonsulenterne telefonisk kontakt med 1000 virksomheder. Der kan være sammenfald mellem disse virksomheder, da nogle af disse er godkendt til flere specialer. Besøg og telefonisk kontakt registreres i Pplus. Kvalitetsstyring Der gennemføres trivselsundersøgelser to gange om året på begge praktikcentre. Resultaterne bearbejder og evaluerer uddannelseslederen med de ansatte i praktikcentrene. Herefter bruges disse som samtaleemne på personalemøderne, der afholdes ugentligt med eleverne i praktikcentrene. Der gennemføres ligeledes MUS med eleverne. Denne samtale afholder den tilknyttede praktikvejleder med elevene. Samtalen tager udgangspunkt i praktikmålene og EMMA-kriteriet med særligt fokus på E (egnet). Disse samtaler er essentielle for at udbygge relationen til den enkelte elev og for at kunne vurdere dem fagligt, men også give eleven selvindsigten i, hvorledes eleven er placeret i forhold til sin egen uddannelse på et givent tidspunkt. Herudover afholdes, der målpinde møde, som tager udgangspunkt i praktikmålene for den enkelte elevs praktikmål.

12 De lokale målgrupper interessentanalyse IBCs praktikcenter har afdelinger i Aabenraa og i Kolding. Der overvejes at etablere en afdeling i Fredericia foråret Aabenraa Afdelingen dækker det sønderjyske område med byer som Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa. Det generelle uddannelsesniveau i området ligger på gennemsnittet eller lidt under gennemsnittet i Region Syddanmark. Området er kendetegnet ved, at detailhandlen er under økonomisk pres, hvilket giver et fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Antallet af uddannelsesaftaler indenfor administration og handel er stabilt. Vi ser en tendens til, at der skal arbejdes hårdt for at opretholde det eksisterende antal af uddannelsesaftaler i området. Praktikcentret er således en væsentlig forudsætning for, at der kan etableres et nødvendigt antal uddannelsesaftaler, så uddannelsesniveauet kan opretholdes. Kolding Afdelingen dækker trekantområdet og Vestfyn inden for detailhandel. Indenfor administration dækker afdelingen Kolding, Fredericia og Vestfyn. Inden for handel dækker afdelingen Region Syddanmark. Området er kendetegnet ved et relativt højt uddannelsesniveau og er et vækstcenter i regionen. Detailhandlen er i vækst i trekantområdet, hvor specielt Kolding udgør et center. Vi oplever stigende søgning til praktikcentret, men samtidig har vi stor succes med at etablere restlæreforhold. Handel er i vækst i området, mens administration er stabilt. Vi ser en tendens til, at der i området er et stigende antal uddannelsesaftaler, men samtidig et stigende antal elever, der søger praktikcentret. Særligt efter etableringen af centret har vi set et stigendende antal uddannelsesaftaler, hvilket indikerer, at praktikcentret er af stor betydning for det praktikpladsformidlende arbejde. Fredericia Fredericia og Vestfyn er kendetegnet ved, at Fredericia har et relativt lavt uddannelsesniveau, mens Vestfyn har et relativt højt uddannelsesniveau. Detailhandelen er i området stagnerende. Handel er stigende, mens administration er stagnerende. Det overvejes at etablere en afdeling af praktikcentret i Fredericia, såfremt der registreres et stigende antal praktikpladssøgende elever. Økonomistyringen, herunder budget- og regnskabsmodel Budgettet udarbejdes af Skolepraktikkens ledelse. Der tilstræbes en så høj detaljeringsgrad som muligt. Den budgetansvarlige leder udarbejder en fordeling af omsætning og dækningsbidrag på årets enkelte måneder. Det er den budgetansvarlige, der aktivt foretager månedsfordelingen. I praktikcentrets budgetansvar indgår taxameter, præmiering af uddannelses, lønninger til elevpladskonsulenter og medarbejdere i praktikcentret, samt omkostninger relateret til driften af praktikcentret. Som styringsredskab udarbejder økonomiafdelingen hvert kvartal en rapport over realiserede beløb sammenholdt med budgetterede beløb. Der afholdes kvartalvise møder, hvor IBC s ledergruppe indkaldes til møde. På mødet skal der redegøres for evt. budgetafvigelse, og om årets budgetmål kan realiseres. Såfremt det konkluderes, at en budgetkorrektion er nødvendig, foretages denne i forbindelse med udarbejdelse af estimatet.

13 Kvalitetssystem IBC gennemfører ETU og undervisningsevaluering i forhold til både regeloverholdelse og evalueringskultur. Herudover gennemføres MTU hvert andet år. Udover ovenstående gennemfører praktikcentret både leder og medarbejderudviklingssamtaler, som sikrer forankring og opfølgning på målene for praktikcentret. LUS lederudviklingssamtaler og mål I forhold til overordnede strategi og mål udfoldes denne i samarbejde med den enkelte leder i praktikcentrene og dennes afdeling til konkret mål. Disse mål er blandt andet: sikring af overgang til praktikaftale, VFU, fastholdelse, elevtrivsel, medarbejdertrivsel og kvalitet. MUS - medarbejderudviklingssamtale og fastlæggelse af mål Sammen med den enkelte praktikvejleder og øvrige ansatte i praktikcentret aftales og sikres målsætning, opfølgning og udarbejdelse af handlingsplan for den enkelte medarbejder. Der sikres opfølgning på tidligere handlingsplaner gennem elevers evaluering af fx lærerens undervisning. Undervisningsevaluering løbende hvert år Som tidligere anført har praktikcenteret som målsætning at gennemføre 1 2 gange årligt evaluering af undervisningen. Evalueringen omfatter både praktikcentrets evne til at motivere, fagligudvikle og tilbyde VFU til eleverne. IBC har valgt at anvende et benchmark-værktøj, hvilket giver mulighed for at sammenligne resultater på de individuelle afdelinger og på landsplan. Der aftales individuelle mål med afdelingerne på de udvalgte parametre. Inddragelse af medarbejdere og bestyrelse IBC har tradition for ledelsesmæssigt at involvere både bestyrelse/luu og Praktikcenterudvalg, medarbejdere og elever i kvalitetssikring og udvikling af skolen. Det betyder, at praktikcentret fremadrettet overfører denne struktur, hvor bestyrelsen deltager årligt i strategi- og ledelsesmøde, medarbejderne involveres løbende i målsætning og initiativer samt handlingsplaner, eleverne giver løbende feedback, og de er direkte involveret i at udvikle skolen, hvilket sikrer både forankring og fremdrift.

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere