Praktikcenter på IBC, International Business College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter på IBC, International Business College"

Transkript

1 Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede mod praktikvirksomheder, faglig- og personlig kompetence og livsduelighed. Den udfordring skal vi løse med udgangspunkt i eleverne, hvorfor vi som uddannelsesinstitution udfordres på flere parametre end blot faglighed. Hvis eleverne kun var fagligt svage, ville opgaven være enkel, men eleverne er generelt socialt meget svage, forvirrede omkring deres liv, uafklarede i forhold til deres erhvervsmæssige fremtid og skal i større og større omfang vejledes og støttes i arbejdet omkring at søge og hverve praktikplads. Erhvervsuddannelserne skal således sikre, at elevernes faglige- og personlige kompetencer er efterspurgte og anvendelig i erhvervslivet, hvor eleverne færdiggør deres erhvervsuddannelse. I konjunktursituationer, hvor efterspørgsel ikke harmonerer med udbud af praktikpladser sikres elevernes færdiggørelse af uddannelsen gennem praktikcentre. IBC er beviste om, at det er absolut nødvendigt at opnå et geografisk koordineret og forsvarligt udbud gennem samarbejder som afspejler udfordringerne i praktikpladsmarkedet og dermed udnyttelse af kapaciteten i praktikcentre generelt (jf. afsnit omkring konkrete samarbejdsaftaler). Målsætning for praktikcenter på IBC er som følgende: Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljø Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov Sikring af flest mulig praktikpladser i virksomheder, der understøtter udbud af hovedforløb Kravet om sikring af et geografisk dækkende udbud vil være forskelligt alt efter hvilken uddannelse, der er tale om, hvorfor de senere anførte samarbejdsaftaler har til formål, at sikre netop de forskellige erhvervsuddannelser (hovedforløb) i de nødvendige geografiske områder således at der sikres en optimal lokal, regional og national praktikcenterdækning, så praktikuddannelsen bliver tilgængelig for flest mulig elever. Forretningsmodel Formål Formålet er at sikre, at elever, som ikke har en uddannelsesaftale til en kompetencegivende uddannelse, hvortil eleven opfylder de faglige adgangskrav, kan gennemføre hele uddannelsen. IBC-praktikcentre skal derfor tilrettelægge et samlet forløb for elever med anvendelse af fx korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, praktik i udlandet og virksomhedsforlagt undervisning som eventuelt kombineres med fremrykket skoleundervisning og elementer af praktikuddannelse i praktikcentret. Optagelse af elever sker ved indgåelse af en aftale mellem praktikcenteret og eleven om fortsat uddannelse (herefter benævnt som skoleaftale ). Målgruppen er både elever uden uddannelsesaftale og elever med aftaler, som kun omfatter dele af en kompetencegivende uddannelse. Optagelsesbetingelserne følger af lov og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Skoleaftalen, som praktikcenteret skal udarbejde, skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder aftale om, hvordan eleven skal opfylde egnethedskravet og om, hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og om hvordan der følges op på planen. Skoleaftalen skal også bruges som redskab i forhold til dialogen mellem eleven og skolen om perioden efter grundforløbets afslutning og før undervisningens begyndelse, herunder understøtte elevens praktikpladssøgning. Se senere afsnit om procedurer ved optagelse af elever i praktikcentre.

2 Formålet med praktikcentret er endvidere at gennemføre praktikpladsopsøgende virksomhed, herunder at yde en særlig intensiv opsøgende indsats i forhold til virksomheder som ikke hidtil har været godkendt. Herudover inddrages LLU (Det lokale uddannelsesudvalg herefter LUU) og de faglige udvalg, hvor det sikres, at godkendelser sker så optimalt som muligt dvs. uden administrative forsinkelser. Praktikcentret skal på sigt ligeledes kunne bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten på de beskæftigelsesområder, hvor der er eller opstår ledige praktikpladser i forbindelse med følger af konjunktursvingninger, ændret efterspørgsel på arbejdskraft i brancher, ændrede uddannelseskrav mv. Praktikcentret udvikler faglige og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer samt sikre at kvaliteten i uddannelsen er forsvarlig, hvilket der etableres særlige kvalitetssikringsstrukturer i forhold til jf. senere afsnit. Til sikring af opfyldelse af formålet med praktikcentret gennemføres der i overensstemmelse med reglerne informationsmøder om skolepraktik i praktikcentret for elever, der ved afslutningen af grundforløbet, ikke har indgået en uddannelsesaftale. Herudover tilbydes vejledning til praktikpladssøgende elever fra afslutning af grundforløbet, og indtil eleven ikke længere er optaget til praktikuddannelse i et praktikcentret. Praktikcentret har endvidere til opgave at sikre sekretariatsbetjeningen af det paritetisk sammensatte praktikcenterudvalg. Værdier Da Praktikcentret er en del af IBC, bliver praktikcentrets værdier forankret i værdierne for IBC som helhed. Det er afgørende for IBC som virksomhed, at alle afdelinger agerer og arbejder progressivt og struktureret i forhold til den værdiramme, som er udarbejdet og forankret i IBCs gennemførelse af aktiviteter generelt. Værdierne er fremkommet gennem tværgående samarbejder, der sikrer måden IBC gennemfører uddannelse på generelt. At være grænseoverskridende IBC finder det værdifuldt at være innovative og internationale. Vi går nye veje og tænker utraditionelt og kreativt. For praktikcentret betyder dette, at IBC i samarbejdet med både erhvervsliv, samarbejdspartnere og elever skal afsøge ny modeller for at sikre både elevkompetencer og praktikpladser. Allerede nu IBC på vej ind i et grænseoverskridende samarbejde med handelsskolen i Flensborg, hvor virksomheder ikke har ansøgere nok på erhvervsuddannelsesområdet. At udvise konstruktiv usikkerhed IBC finder det værdifuldt, at vi stiller spørgsmålstegn ved måden at gennemføre uddannelse på. og at vi hele tiden er optagede af at finde nye og bedre måder. Gennem løbende kvalitetsanalyser, evalueringer, feedback fra samarbejdspartnere, ETU (Elevtrivselsundersøgelse)og MTU (Medarbejdertrivselsundersøgelse) sikres ovenstående værdi. At udvise humoristisk storsind IBC finder det generelt værdifuldt at udvise tillid og empati, og at møde hinanden i en positiv, understøttende og humørfyldt atmosfære. Skolen har en anerkendende og ligeværdig tilgang til både elever, virksomheder og samarbejdspartnere, hvilket er en afgørende fundament i samarbejde generelt. At IBC så yderligere ønsker at bringe smil, humor og glæde ind over har vi erfaring for bidrager yderligere til det progressive samarbejde. At have frihed under ansvar Det værdifuldt, at IBC er kendetegnet ved hurtige og kvalificerede beslutninger, hvor alle tager ansvar og handler professionelt og engageret. Som det fremgår af det efterfølgende organisationsdiagram er

3 uddelegering af ansvar centralt for IBC, idet praktikcentrets fundament er, at ledere og medarbejdere agerer rettidigt, faglig velfunderet og professionelt i forhold til de krav, som ministeriet, virksomheder, samarbejdspartnere og elever stiller til skolen. At udvise flid og sparsomhed IBC har det som en særlig værdi at sikre ressourcer målrettet i forhold til gældende love og regler. Generelt er det afgørende, at afdelingerne gør sig umage og udviser faglig stolthed i dagligdagen, hvilket har afsmittende effekt for såvel det kommende praktikcenter og skolen som helhed. At opleve trivsel og arbejdsglæde For at kunne opfylde og udfylde både det grundlæggende formål med erhvervsuddannelsesområde generelt og herunder praktikcentret er det afgørende, at alle er engagerede, oplever trivsel og arbejdsglæde og oplever sig som en vigtig del af helheden i praktikcentret uagtet, hvilken funktion eller afdeling man som medarbejder agerer ud fra. Ovenstående værdier er grundlæggende i det ledelsesgrundlag som foreligger i det nuværende praktikcenter. Disse fundamentale værdier har skabt trivsel blandt både elever og medarbejdere, hvilket med stor sikkerhed har øget overgangen fra praktikcentret til aftaler om restlæreforhold. Strategi Ministeriets målsætning for praktikcentre generelt er som følgende: En elev der optages i praktikcentret skal fra start til sin afgang opfylde EMMA kriterierne. E som står for egnet, stiller krav til praktikcentret som uddannelsessted, da eleven løbende tilegne sig flere kompetencer i henhold til praktikmålene. IBCs praktikcentre har det mål, at elever der forlader IBC med et uddannelsesbevis skal fagligt kunne måle sig med en elev, der gennemført tilsvarende uddannelse i en ordinær uddannelsesaftale. Det er ikke mål, at eleverne er i praktikcentret så længe, at de opnår et uddannelsesbevis udstedt fra praktikcentret. Målet er flest muligt overgår til ordinære uddannelsesaftaler hurtigst muligt. Elever i praktikcentret skal i lighed med elever i ordinære uddannelsesaftaler stilles opgaver, der har relevans i forhold til den uddannelse de har påbegyndt. Ansvaret for at disse opgaver opstår omkring eleven er hos praktikcentret. Strategien for praktikcentret indgår i initiativerne for øget gennemførsel og fastholdelse i den samlede strategi for eud. Det vil sige, at de enkelte initiativer og aktiviteter, som er beskrevet ovenfor indgår som identificerbare delelementer i eud-strategien, hvorfor den enkelte afdelingens resultater afspejles i forhold til overgangsfrekvens til praktikaftaler, fastholdelsesresultat, ETU og MTU. Sikring pædagogisk undervisnings- og ledelsesgrundlag Det didaktiske undervisningsgrundlag sikres gennem pædagogisk ledelse og systematisk planlægning i praktikcentret. Dette indebærer, at IBC på overordnet strategi- og ledelsesniveau er en naturlig del af IBCs kultur at invitere til at diskutere og reflektere over, fx hvordan de bedst videreudvikler undervisning og læringsmiljø, eller hvordan udfordringer i den enkelte praktikcenters undervisning og læremiljø kan tackles jf. ovenstående indsatsområder. Praktikcentrets ledelse sikrer: personalet løbende deltager systematisk og aktivt i udvikling af både den pædagogiske ramme og læringsmiljøet i praktikcentret udvikling sker systematisk blandt andet gennem løbende inddragelse af nyeste viden om transferværdi og kobling mellem teori og praksisnær undervisning engagement i og prioritering af de strategiske indsatsområder, hvor praktikcentrets elever involveres løbende i dialog, evaluering og mus med eleverne i praktikcentret praktikcentret er en lærende organisation, hvor medarbejdernes udførelse af arbejdsopgaver i hverdagen indgår som en mulighed for at lære og udvikle deres

4 kompetencer, og hvor medarbejderes kompetenceudvikling fx i form af kurser eller virksomhedspraktik overføres og anvendes i udvikling af faglige, didaktiske og pædagogiske praksis Organisationens opbygning, infrastruktur - herunder oprettelse af praktikcenterudvalg IBC er organiseret således, at elevpladskonsulenterne og praktikcentrene refererer til samme uddannelsesleder, hvor alle er ansat med det fokus at sikre højst mulige overgang fra grundforløb til hovedforløb, fastholdelse i praktikaftaler og sikring af nye og eksisterende praktikpladsvirksomheder generelt. Det ultimative og overordnede mål er, at eleverne er kortest mulig tid i praktikcentret og overgår til ordinær praktikaftale jf. målsætning. Uddannelseschefen referer direkte til direktøren for ungdomsuddannelserne, hvilket sikrer fokus på indsatsområdet, prioritering og forankring i direktion på IBC. Organisation Direktør for Ungdomsuddannelserne Uddannelseschef Elevpladskonsulenter Praktikcenter Kolding Praktikcenter Aabenraa Kolding (37 timer) Fredericia (37 timer) Aabenraa (18½ time) 1 Daglig leder 4 Praktikvejledere (4 x 37 timer) 1 Daglig leder 3 Praktikvejledere (1 x 37 timer+1 x x 34 timer) De nuværende praktikcentre en naturlig del af det opsøgende arbejde, hvor praktikvejlederne på detail i praktikcentrene gennemfører opsøgende arbejde i forbindelse med at finde VFU virksomheder. Disse medarbejder besøger også eleverne under VFU-perioden med henblik på korte-,del- eller restlæreaftaler. Disse aktiviteter dokumenteres i P-Plus, hvilket øger gennemsigtighed, vidensdeling og informationsniveau. Praktikcentrets rolle i det opsøgende arbejde vil fremadrettet blive øget, da målet er at blive skarpere på at kunne informere alle typer af virksomheder om de forskellige muligheder, hvori man kan indgå en uddannelsesaftale. Den dialog er langt mere hensigtsmæssig at gennemføre med virksomhederne, når man samtidigt kan synliggøre og involvere en potentiel elev med det samme. Der er oprettet et praktikcenterudvalg med reference til det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU). Praktikcenterudvalget vil komme til at bestå af repræsentanter fra arbejdsgiver- og Medarbejderorganisationer. Strategiske samarbejdspartnere LUU ved IBC er et stærkt organ med kompetente medlemmer fra såvel arbejdsgiver - som arbejdstagerside. LUU vil som tidligere beskrevet indtage en central position for praktikcentrets arbejde. Ud over LUU har IBC tradition for et tæt og innovativt samarbejde med Uddannelsesnævnet. IBC har et mangeårigt og frugtbart samarbejde med de faglige udvalg for de merkantile uddannelser. Vi samarbejder målrettet med Uddannelsesnævnet og dets medarbejdere. Vi har et tæt sammenarbejde med jobcentrene i Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa særligt i relation til deres unge-indsats grupper. Disse relationer er vigtige for både elevpladskonsulenterne og

5 praktikvejlederne i praktikcentre. Jobkonsulenter fra Jobcentrene har ved flere lejligheder opdaget nye læresteder, som vi efterfølgende har godkendt. Vi deltager i arbejdet i LBR og de erhvervsforeninger, der er i vores område. I disse aktiviteter er det oftest den lokale elevpladskonsulent, der repræsenterer IBC - og derved knytter relationer, som ofte udmønter sig i konkrete initiativer, der understøtter målene for praktikcentrene. Samarbejdsaftaler for erhvervsskolerne i vores region er under udarbejdelse. Straks efter godkendelse af IBC som praktikcenter, vil de konkrete samarbejdsaftaler blive etableret. Det er aftalt, at vi indgår samarbejdsaftaler med følgende erhvervsskoler: Haderslev Handelsskole, Tønder Handelsskole, Vejen Handelsskole: IBC er praktikcenter for elever med afsluttet grundforløb fra disse skoler. Udbuddet gælder Detailhandel, Handel og Kontor. Campus Vejle: IBC har udlagt detailhandel til Campus Vejles Praktikcenter i henhold til en samarbejdsaftale. BC Syd: IBC er praktikcenter for elever med afsluttet grundforløb. Udbuddet gælder Detailhandel, og Kontor. BC Syd har selv at etablere praktikcenter indenfor specialet Handel. Rybners Esbjerg: IBC har at udlagt muligheden for at være praktikcenter indenfor specialet Detailhandel. Dette forudsætter et samarbejde om kvalitetssystem, praktikpladsopsøgende arbejde mv. Øvrige erhvervsskoler med merkantile specialer: IBC indgår i et samarbejde med Aalborg Handelsskole, Aarhus Købmandsskole, Tietgenskolen, Køge Handelsskole og Skive Handelsskole om praktikcentervirksomhed. Erhvervsskoler med tekniske specialer: IBC indgår i et samarbejde med EUC Syd, EUC Lillebælt og HansenBerg. Plan for indgåelse af aftaler med det lokale erhvervsliv om produktion og service til et marked IBC arbejder målrettet for yderligere indgåelse af aftaler med erhvervslivet, som sigter mod at sikre en endnu mere tydelige praksisretning af undervisning, som kan være løftestang ud i ordinært praktikforløb. De konkrete initiativer, som IBC pt. arbejder i forhold til er: - samarbejde med cityforeninger og handelsstandsforeninger - modeshows i diverse sammenhænge, som en del af detailspecialet - praktik hos fx Røde Kors butikker - forhandlinger omkring yderligere varer i kommission i detailbutikken i Kolding Forretningsplan Praktikcentret i Kolding blev etableret april I 2012 var der tilknyttet 68,45 årselever i Kolding. Praktikcentret i Aabenraa er etableret I 2012 var der tilknyttet 21,23 årselever. I praktikcentrene i Aabenraa og Kolding gennemføres skolepraktik på alle trinene i detailhandel, kontor og handel. Organisering Som tidligere beskrevet er praktikcentrene organisatorisk placeret under én uddannelseschef, som samtidigt er uddannelsesleder for IBCs tre elevpladskonsulenter. Derfor er det naturlige og primære fokuspunkt: elevers overgang fra grundforløb til hovedforløb. Herudover er det primære sigte at være synlige hos godkendte og ikke-godkendte praktikpladsvirksomheder, hos UU og jobcentre.

6 Alle praktikvejledere har gennemført en erhvervsuddannelse indenfor detailhandel, kontor eller handel. Dertil kommer flere års erfaring i deres branche. Efteruddannelserne spænder bredt og dækker: Voksenunderviseruddannelsen Coach uddannelsen Vejleder uddannelsen C5 kurser Akademifag i økonomi og ledelse Alle ansatte er fuldtidsansatte i praktikcentret eller elevpladskonsulentfunktionen. Praktikcentrene på IBC drives efter en strategi om at være synlige både på grundforløbet og hos aktører udenfor IBC. Denne synlighed dyrkes i form af planlagte møder med andre aktører, som inviteres fysisk til møder i praktikcentrene samt udsendelse af informationsmateriale om mulighederne i praktikcentrene. I fremtiden (fra efteråret 2013) vil denne geografi, som IBCs praktikcentre skal dække sikkert blive større, og derfor vil der komme flere aktører på listen. Grafisk oversigt over relationer til andre aktører for praktikcentrene på IBC anno 2014 Kontaktlærere på grundforløb Elevpladskonsulenter UU Lillebælt UU Kolding UU Aabenraa Jobcentre: Middelfart Fredericia Kolding Aabenraa Daglig leder og Praktikvejledere på IBC Kolding og Aabenraa Uddannelseschef Praktiksteder LUU (Mentorer) Andre uddannelsessteder

7 Det er derfor en naturlig opgave, at der informeres om praktikcentret af praktikvejlederne i slutningen af grundforløbet, hvor klassens kontaktlærer deltager. EMMA-mødet gennemføres af elevpladskonsulenten i sammenspil med praktikvejlederne. Lokaleforhold IBCs praktikcentre er placeret med fysiske forhold på Tvedvej 7, Kolding og på Dr. Margrethesvej 6-12, Aabenraa. Begge praktikcentre er indrettet således, at de afspejler miljøet i en virksomhed. Herunder er eget frokostrum, reception, mødelokaler, egne arbejdsstationer/skriveborde med hæve/sænke borde og reoler. I Kolding er der ligeledes lagerfaciliteter og areal (butik) indrettet specifik til uddannelse af detaileleverne. Ingen af lokalerne bruges til andet end praktikcenter. På sigt er det målet, at der etableres et praktikcenter i Fredericia i Nødvendigt og afgørende udstyr Der er til kontor og handelsuddannelserne indkøbt IT-udstyr således, at hver elev har egen arbejdsplads med PC og IP-telefoni - hvor der indgår mulighed videotelefoni. Til detailuddannelsen er der indkøbt et komplet butiksinventar, kasseterminal, dankortterminal mv., således at der i det daglig gennemføres detailhandelsaktivitet i butikken på skolen. Alle elever er koblet op på SIMU (se redegørelse for SIMU-koncept), hvor C5 Navision/NAV2014 anvendes som platform. Lokalerne er udstyret med hæve/sænkeborde til 90% af eleverne. Undervisningsfaciliteter På begge adresser er der fysisk placeret praktikvejleder ude blandt eleverne, da strategien er, at undervisningen foregår ude hos eleverne gennem vejledning. Ingen undervisning foregår i klasselokaler, på nær når eleven er på skoleophold i hovedforløbet. Undervisningsplan Som udgangspunkt tager undervisningsplanen for den enkelte elev afsæt i praktikmålene for de respektive specialer. Disse føres i Elevplan.dk.. Personalesammensætningen på begge praktikcentrene understøtter undervisningsplanerne således, at det er muligt, at gennemføre vejledning/undervisning med løbende optag. Praktikvejledernes baggrund er fagligt funderede. Dvs. at de er faglærte inden for den uddannelse, hvor de er ansvarlig. De har desuden ansvaret for at følge op på de kompetencer, som en elev tilegner sig i en del-, kort- eller virksomheds forlagt aftale. Flere af praktikvejlederne har som en del af deres funktion til opgave at gennemføre opfølgningsbesøg (fysisk, Skype eller pr. telefon) i de virksomheder, hvor eleverne er i del-, kort- eller virksomheds forlagt aftale. Introduktionssamtale Før opstarten af en elev i praktikcentret vil der altid blive gennemført en samtale, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs forventninger til ansættelsen i praktikcenteret og elevens kompetencer. Denne samtale afholdes af den daglige leder eller den praktikvejleder, som får

8 eleven tilknyttet. Samtalen foregår altid i praktikcentret. Eleven får ved denne samtale udleveret Personalehåndbogen for praktikcentret. Introforløb Som det foregår i mange virksomheder er de første dage præget af introduktion. Introduktion foregår primært via sidemandsoplæring, hvor en nuværende elev fortæller om rutiner og opgaver i praktikcentret samt procedurer for arbejdstidsregistrering. Hertil kommer fotografering til medarbejderkort. Praktikvejlederen og den daglige leder udvælger, hvilke elever, der forestår denne sidemandsoplæring. Undervisningshverdagen i Kontor- og Handelsspecialet er tæt forbundet med de fem SIMUlicens drevne virksomheder (jf. link: Vi har valgt at beskrive, hvordan SIMU Centret understøtter den praksisnære undervisning af eleverne i praktikcentret. SIMU Center har således udviklet et produkt, SIMU-World der i høj grad sikrer en virkelighedsnær virksomhedsoplevelse. Med SIMU World arbejder eleverne i en SIMU-Virksomhed, præcis som de ville gøre, hvis de havde fået en praktikplads. Det betyder at arbejdsmiljø og arbejdsopgaverne er de samme som i en traditionel virksomhed. I SIMU-World finder eleverne deres eget firma, en bank, et posthus, leverandører, et transportfirma og et register over alle de virksomheder, de kan kontakte og handle med og meget mere. I fællesskab driver de ansatte (eleverne) firmaet, og skiftes til at arbejde i de forskellige afdelinger som fx indkøb, reception, salg, marketing, personale og økonomi. De ansættes fuldtid (min 30 timer pr. uge) og får her kendskab til alle de administrative rutiner i et tempo, der helt kan tilpasses deres faglige og personlige forudsætninger. For eleverne betyder det, at arbejdet i en SIMU-Virksomhed ikke kun får styrket deres faglige, men også i høj grad deres personlige, sociale og tekniske kompetencer, da alt jo foregår i en vedkommende og tværfaglig sammenhæng. SIMU-virksomheden har mulighed for at samarbejde og handle med mere end 30 andre danske virksomheder, og ønskes der kontakt til internationale virksomheder, er der over andre virksomheder at vælge imellem, fordelt på mere end 42 lande (pt. dec. 2012) Undervisningshverdagen for Kundekontaktcenterelever (KKC) Disse nedenstående praktikmål for KKC uddannelsen træner vi med eleven, og de skal have stiftet bekendtskab med disse inden første skoleperiode i hovedforløbet. Eleven behersker telefonetikette i samtaler med forskellige kundegrupper Eleven behersker kan samtaleteknik i samtaler med forskellige kundegrupper Eleven behersker lytteteknik under forskellige ydre påvirkninger Eleven behersker spørgeteknikker og gennemførelse af behovsafdækning og problemløsning Eleven behersker håndtering af indvendinger, reklamationer, klager

9 Ofte placeres eleverne som udgangspunkt i indkøb- eller salgsafdelingen i vore SIMU virksomheder, da der kan trænes mest intensiv i ovenstående. Træningen i netop dette er essentielt, da dette ikke er blevet trænet på grundforløbet og er ofte en opgave, som venter fra dag 1, hvis eleven kommer ud i en kontor- eller handelsvirksomhed i en kontor- handelselevplads. Direkte afledt af ovenstående opgaver trænes eleven også i skriftlig kommunikation i form af salgsbreve og kommunikation i SIMU virksomhederne. Eleverne kommer også ret hurtigt til at arbejde med arbejdsgangene i C5: Ordrebekræftelse Følgesedler Fakturaer Kreditnota Ind- og udbetalinger Lager til- og afgang Undervisningshverdagen for Butiksmedhjælpereleverne (BM) Disse nedenstående praktikmål for BM uddannelsen træner vi med eleven og de skal have stiftet bekendtskab med disse inden første skoleperiode i hovedforløbet. Kundebetjening og -vejledning Reklamationsbehandling Varepræsentation og vareoplæg Praksis for skiltning Salgs- og betalingsbetingelser, herunder reklamationsret Regler ved og forholdsregler mod butikstyveri og røveri, herunder intern sikkerhed Oprydning og rengøring Undervisningen i detailspecialet tager til dels udgangspunkt i driften af Attention, hvor der hver dag gennemføres: Åbning af butik hvor rullegitter køres op, stativer ud på gangen, dankortterminal åbnes, kasseterminal tændes Vagtplan følges med dertilhørende pauseafløsning Salgsklar butik, er der priser på alt? Er udstillingen i vinduet perfekt, vareopfyldning og trimning Kundebetjening Lukning af butik, kassen gøres op, dankort terminal lukkes, kassen gøres op, rullegitter køres ned. I løbet af åbningstiden er praktikvejlederen løbende i kontakt med dem der har vagten, og gennemfører oplæring i butikken. I løbet af året gennemføres der 12 aktiviteter på IBCs afdeling på Birkemosvej 1, Kolding. De

10 aktiviteter har til hensigt at afdække følgende praktikmål i detailhandelsuddannelsen, som relaterer til både trin 1 og 2 i detailhandelsuddannelsen: Optimering af parametre, der øger salg og indtjening Markedsførings- og reklameindsats Prisfastsættelse af varer Praksis for vareregistrering og varemodtagelse Praksis for varebestilling Vurdering af trends Behandling af emballage Aktiviteten gennemføres ved at etablere et salgssted, som henvender sig primært til IBCs mange ansatte på Innovationsfabrikken. Dette sker ved at bruge god tid på at planlægge gennemførelsen, som inkluderer alt fra hvad der skal sælges til selve opsætningen af inventar til gennemførelse af et reel lageroptælling når aktiviteten er gennemført. Vi har købt bogen Grundbog i Detailhandel fra Forlaget 94 og i tæt sammenarbejde med hovedforløbets undervisere, anvender praktikvejlederne på detailhandlen opgaver herfra, således eleverne oplever kobling mellem praktikmål og teori. Fælles for trin 1 & 2 på specialerne Eleverne lærer forskelligt og i forskellige tempi og forløbene afbrydes af VFU, korte- eller delaftaler og desværre også af sygdom. Det er således altgørende, at praktikvejlederne er i stand til løbende at vurdere eleverne. Afgørende er det absolut også at sikre, at eleven er i stand til selv at vurdere egne kompetencer i forhold til praktikmålene på det trin eleven er. Dette gennemføres ved at lade eleverne løse rutineopgaver, som de har ansvaret for (eksempelvis udskrivning af dagens post fra SIMU og uddeling af denne, afstemning af konti eller bank, kasseopgørelser, lager optællinger). Ofte involverer løsningen af disse opgaver et sammenarbejde med andre i elever i egen SIMU-virksomhed eller anden SIMU-virksomhed. Det har dermed en konsekvens for andre end eleven selv, hvis opgaven ikke løses korrekt. Dette ville det også være konsekvensen i en ordinær uddannelsesaftale. En elevuddannelse handler om at bygge på kompetencerne og flytte sig fra kende i retningen af beherske. Vejen til det mål går gennem arbejde med uddannelsesplanen i elevplan. Udfordringen er her at sikre dokumentation på, hvad eleverne lærer på hovedforløbets skoleperioder, og i de perioder hvor eleven er tilknyttet virksomheder i VFU, korte- eller delaftaler. Det kan ikke forventes, at eleven kan bevare overblikket, så dette ansvar er hos praktikvejlederne. Måling af hvor på taksonomiskalaen eleven befinder sig på en givent tidspunkt gennemføres oftest ved, at eleven får til opgave at skulle oplære sin afløser/kollega til en funktion. Denne form for oplæring er ligeledes forekommende i almindelige uddannelsesaftaler og afføder ofte, at eleven lærer ved at skulle lære fra sig - og flytter sig derved måske fra kende til beherske på en given opgave. Vi anvender som udgangspunkt ikke test, som måleredskab. Refleksionsopgaver anvendes ofte af praktikvejlederne, hvilket sker på specialerne på begge trin. Disse opgaver kan eleverne blive stillet i forbindelse: Upassende adfærd i henhold til EMMA- reglerne og /eller personalehåndbogen

11 Motivationsmangel Hjemkomst fra ophold i virksomhed Faglige frustrationer Personlige forhold Andet Disse opgaver får eleven tid til at løse i praktikcentret og følges op af en samtale med praktikvejlederen. Det kan forekomme, at disse læringssamtaler suppleres med deltagelse af den daglige leder eller uddannelseslederen. Opgaven har til hensigt at få eleven til reflektere, og derved være mentalt og faglig forberedt til samtalen. Der skrives et kort referat af samtalen, og dette indgår sammen med refleksionsopgaven i elevenes personalemappe, som den daglige leder opbevarer. Refleksionsopgaver stilles naturligvis ikke ved fx bortvisningssituationer. For de elever der er i praktikcentret i forbindelse med afslutning på trin 1 eller trin 2 gælder det, at deres praktikvejleder er ansvarlig på samme vilkår - som en oplæringsansvarlig er ude i en uddannelsesaftale. Der afsættes ressourcer til sparring med eleven, og gerne i sammenråd med den pågældende underviser fra hovedforløbet. Praktikerklæringer underskrives af den tilknyttede praktikvejleder, men det er uddannelseslederen, der bærer det endelige ansvar, da vedkommende er ligestillet med den uddannelsesansvarlige. Praktikpladsopsøgning og- formidling: Elevpladskonsulenter og praktikvejleder har i sidste ende samme succeskriterium, nemlig at eleven skal overgå til hovedforløbet hurtigst muligt og helst i en uddannelsesaftale. Elevpladskonsulenten har allerede i grundforløbet haft til opgave at møde grundforløbseleven, og oplære dem i at skrive ansøgning, cv mv. Desuden er elevpladskonsulenten ansvarlig for at gennemføre aktiviteter, hvor eleven møder virksomheder, nuværende hovedforløbselever og elever fra praktikcentret. IBCs elevpladskonsulenter og praktikvejleder har til formål at have personlig kontakt med 500 virksomheder om året. Herudover har elevpladskonsulenterne telefonisk kontakt med 1000 virksomheder. Der kan være sammenfald mellem disse virksomheder, da nogle af disse er godkendt til flere specialer. Besøg og telefonisk kontakt registreres i Pplus. Kvalitetsstyring Der gennemføres trivselsundersøgelser to gange om året på begge praktikcentre. Resultaterne bearbejder og evaluerer uddannelseslederen med de ansatte i praktikcentrene. Herefter bruges disse som samtaleemne på personalemøderne, der afholdes ugentligt med eleverne i praktikcentrene. Der gennemføres ligeledes MUS med eleverne. Denne samtale afholder den tilknyttede praktikvejleder med elevene. Samtalen tager udgangspunkt i praktikmålene og EMMA-kriteriet med særligt fokus på E (egnet). Disse samtaler er essentielle for at udbygge relationen til den enkelte elev og for at kunne vurdere dem fagligt, men også give eleven selvindsigten i, hvorledes eleven er placeret i forhold til sin egen uddannelse på et givent tidspunkt. Herudover afholdes, der målpinde møde, som tager udgangspunkt i praktikmålene for den enkelte elevs praktikmål.

12 De lokale målgrupper interessentanalyse IBCs praktikcenter har afdelinger i Aabenraa og i Kolding. Der overvejes at etablere en afdeling i Fredericia foråret Aabenraa Afdelingen dækker det sønderjyske område med byer som Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa. Det generelle uddannelsesniveau i området ligger på gennemsnittet eller lidt under gennemsnittet i Region Syddanmark. Området er kendetegnet ved, at detailhandlen er under økonomisk pres, hvilket giver et fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Antallet af uddannelsesaftaler indenfor administration og handel er stabilt. Vi ser en tendens til, at der skal arbejdes hårdt for at opretholde det eksisterende antal af uddannelsesaftaler i området. Praktikcentret er således en væsentlig forudsætning for, at der kan etableres et nødvendigt antal uddannelsesaftaler, så uddannelsesniveauet kan opretholdes. Kolding Afdelingen dækker trekantområdet og Vestfyn inden for detailhandel. Indenfor administration dækker afdelingen Kolding, Fredericia og Vestfyn. Inden for handel dækker afdelingen Region Syddanmark. Området er kendetegnet ved et relativt højt uddannelsesniveau og er et vækstcenter i regionen. Detailhandlen er i vækst i trekantområdet, hvor specielt Kolding udgør et center. Vi oplever stigende søgning til praktikcentret, men samtidig har vi stor succes med at etablere restlæreforhold. Handel er i vækst i området, mens administration er stabilt. Vi ser en tendens til, at der i området er et stigende antal uddannelsesaftaler, men samtidig et stigende antal elever, der søger praktikcentret. Særligt efter etableringen af centret har vi set et stigendende antal uddannelsesaftaler, hvilket indikerer, at praktikcentret er af stor betydning for det praktikpladsformidlende arbejde. Fredericia Fredericia og Vestfyn er kendetegnet ved, at Fredericia har et relativt lavt uddannelsesniveau, mens Vestfyn har et relativt højt uddannelsesniveau. Detailhandelen er i området stagnerende. Handel er stigende, mens administration er stagnerende. Det overvejes at etablere en afdeling af praktikcentret i Fredericia, såfremt der registreres et stigende antal praktikpladssøgende elever. Økonomistyringen, herunder budget- og regnskabsmodel Budgettet udarbejdes af Skolepraktikkens ledelse. Der tilstræbes en så høj detaljeringsgrad som muligt. Den budgetansvarlige leder udarbejder en fordeling af omsætning og dækningsbidrag på årets enkelte måneder. Det er den budgetansvarlige, der aktivt foretager månedsfordelingen. I praktikcentrets budgetansvar indgår taxameter, præmiering af uddannelses, lønninger til elevpladskonsulenter og medarbejdere i praktikcentret, samt omkostninger relateret til driften af praktikcentret. Som styringsredskab udarbejder økonomiafdelingen hvert kvartal en rapport over realiserede beløb sammenholdt med budgetterede beløb. Der afholdes kvartalvise møder, hvor IBC s ledergruppe indkaldes til møde. På mødet skal der redegøres for evt. budgetafvigelse, og om årets budgetmål kan realiseres. Såfremt det konkluderes, at en budgetkorrektion er nødvendig, foretages denne i forbindelse med udarbejdelse af estimatet.

13 Kvalitetssystem IBC gennemfører ETU og undervisningsevaluering i forhold til både regeloverholdelse og evalueringskultur. Herudover gennemføres MTU hvert andet år. Udover ovenstående gennemfører praktikcentret både leder og medarbejderudviklingssamtaler, som sikrer forankring og opfølgning på målene for praktikcentret. LUS lederudviklingssamtaler og mål I forhold til overordnede strategi og mål udfoldes denne i samarbejde med den enkelte leder i praktikcentrene og dennes afdeling til konkret mål. Disse mål er blandt andet: sikring af overgang til praktikaftale, VFU, fastholdelse, elevtrivsel, medarbejdertrivsel og kvalitet. MUS - medarbejderudviklingssamtale og fastlæggelse af mål Sammen med den enkelte praktikvejleder og øvrige ansatte i praktikcentret aftales og sikres målsætning, opfølgning og udarbejdelse af handlingsplan for den enkelte medarbejder. Der sikres opfølgning på tidligere handlingsplaner gennem elevers evaluering af fx lærerens undervisning. Undervisningsevaluering løbende hvert år Som tidligere anført har praktikcenteret som målsætning at gennemføre 1 2 gange årligt evaluering af undervisningen. Evalueringen omfatter både praktikcentrets evne til at motivere, fagligudvikle og tilbyde VFU til eleverne. IBC har valgt at anvende et benchmark-værktøj, hvilket giver mulighed for at sammenligne resultater på de individuelle afdelinger og på landsplan. Der aftales individuelle mål med afdelingerne på de udvalgte parametre. Inddragelse af medarbejdere og bestyrelse IBC har tradition for ledelsesmæssigt at involvere både bestyrelse/luu og Praktikcenterudvalg, medarbejdere og elever i kvalitetssikring og udvikling af skolen. Det betyder, at praktikcentret fremadrettet overfører denne struktur, hvor bestyrelsen deltager årligt i strategi- og ledelsesmøde, medarbejderne involveres løbende i målsætning og initiativer samt handlingsplaner, eleverne giver løbende feedback, og de er direkte involveret i at udvikle skolen, hvilket sikrer både forankring og fremdrift.

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4

Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4 Forretningsmodel Indhold Praktikcenter Skive... 2 Formål... 3 Værdier... 3 Strategi... 4 Infrastruktur... 4 Organisationens opbygning... 4 Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

1. Organiseringen af praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen

1. Organiseringen af praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen Årlig evaluering og opfølgningsplan for Praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen 2015 Indledning Det er et krav til praktikcentrene, at der årligt gennemføres en selvevaluering af de opnåede resultater.

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Eleven i centrum Hvem er I? Hvad vil I? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvorfor er vi her, opbygning af workshop - VIDENDELING Eleven i centrum den perfekte

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler.

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler. HANSENBERG ønsker at skabe et positivt image omring Skolepraktikordningen i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Hvad mener I, vi som skole kan iværksætte for at vi kan komme i mål med denne opgave? -Fokusere

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc VFU I udlandet MiniMerc Indhold: 1. Kort præsentation af MiniMerc 2. VFU i udlandet det praktiske 3. Elevkompetencer og forudsætninger 4. Erfaringer og effekt 5. Udfordringer og barrierer Mission MiniMerc

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere