Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed"

Transkript

1 Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen

2 Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge Annette Sundby, Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen i korte træk En aktuel undersøgelse af tandsundheden blandt børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk sammenlignet med tandsundheden blandt jævnaldrende børn og unge med etnisk dansk baggrund har vist, at der eksisterer markante forskelle. Børn og unge med ikke-dansk baggrund har generelt en ringere tandsundhed, hvor flere har eller har haft caries (huller i tænderne) og en større samlet carieserfaring. Handleplanen skal - ved at reducere caries - medvirke til en bedring af tandsundheden blandt børn og unge med ikke-dansk baggrund, således at de har mulighed for på sigt at opnå en tandsundhed på højde med børn og unge med dansk baggrund. Børne- og Ungdomstandplejen anbefaler dette gjort ved: Fokus på problematikken: o Internt efteruddannelse af medarbejdere i forhold til formidling og kulturel indsigt. Inddragelse af f.eks. etniske sundhedsformidlere. o Eksternt samarbejde med andre interessenter samt involvering i generelle initiativer med fælles risikofaktorer hvor også tandsundheden kan påvirkes. Initiativer for småbørn og forældre/mødre: o Sundhedsplejersker - samarbejdspartnere. Styrke samarbejdet omkring den tidlige indsats. o Tidlig kontakt tilbud fra 1 års alderen. Afprøve metoder til øget kontakt og formidling af viden til forældre ved aktiviteter i lokalområder, hjemmebesøg, brug af etniske sundhedsformidlere og tolk. Fokus på information om mindre sukkerrige mellemmåltider, mad og drikke samt tandbørstning to gange dagligt med fluortandpasta fra 1. tand. o Hyppig kontakt. for alle i risiko. Løbende kontakt og opfølgning hver 3. eller 6. måned med bl.a. fluorlakering af tænder. o Fortsat kontakt.. Forløb over en årrække. 2

3 Initiativer for skolebørn o Samarbejde om nul sukker politik på skoler og i institutioner. Fluor i skolen. Afprøve muligheder for individuel fluorbehandling på skolen. Involvering af forældre. o Heldagsskoler primært indsatsområde. o Etniske privatskoler - dialog, information og undervisning om god tandpleje. Udgangspunktet for indsatserne er projekter på de tandklinikker, der varetager tandplejetilbuddet for børn og unge på heldagsskolerne dvs. tandklinikkerne på Lundehusskolen (Klostervænget Skole), Tingbjerg skole og Guldberg Skole (Hillerødgades Skole). Udover initiativer på heldagsskolerne gives supplerende tilbud til de mindre børn (med forældre), som er tilknyttet de pågældende klinikker, samt til evt. andre skoler tilknyttet pågældende klinik og hvor tandsundheden er ringere end gennemsnittet. 3

4 Det er en stor og positiv udfordring at formulere en handleplan til bedring af tandsundheden i denne sammenhæng med fokus på børn og unge med en anden etnisk baggrund end dansk. Oral sundhed herunder tandsundhed er noget som langt de fleste mennesker vurderer som vigtigt. Den har meget stor betydning for den enkelte, for velbehag og udseende, for tygning og tale. Og det er noget, som forældre vurderer som værdifuldt for deres børn. Erfaringen viser imidlertid, at der ikke er en enkel løsning i forhold til at bringe tandsundheden blandt børn med anden etnisk baggrund end dansk op på niveau med jævnaldrende børn med etnisk dansk baggrund. Der er brug for en række forskellige initiativer, og der kan gå en årrække, inden der kan registreres en effekt af initiativerne. Det er således forbundet med et øget forbrug af ressourcer at igangsætte nye forebyggelsestiltag. Disse tiltag kan dog på sigt give sig udslag i mindre oral sygdom og ubehag og i et ændret forbrug af tandplejeydelser. Nye initiativer bør tilrettelægges og udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for forskellige kulturer f.eks. de etniske sundhedsformidlere, børn og forældre. Initiativerne vil endvidere involvere andre ressourcegrupper som lærere, pædagoger og sundhedsplejersker i et samarbejde. Baggrund I forbindelse med etableringen af et såkaldt Integrationsbarometer i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsket, at et af målene skulle være en udligning af forskellene i tandsundhed mellem børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk og alderssvarende børn og unge med dansk baggrund, og at der som udgangspunkt for fremtidige initiativer skulle gennemføres en undersøgelse af den aktuelle tandsundhed i de forskellige etniske grupper. Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje (BUT) har i samarbejde med Københavns Universitet, Tandlægeskolen, Institut for Samfundsodontologi - gennemført en undersøgelse af den aktuelle tandsundhed blandt kommunens børn og unge på 5, 7, 12 og 15 år. Undersøgelsen er udført med økonomisk støtte fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 8 mio. kr. s pulje. Undersøgelsens formål var, at beskrive forekomsten af caries samt at beskrive og analysere fordelingen blandt børn med forskellig etnisk baggrund. Desuden at undersøge i hvilken grad socioøkonomiske faktorer påvirkede cariesforekomsten. Undersøgelsens resultater er udgangspunktet for denne handleplan for udligning af eventuelle forskelle i tandsundhed, således at børn og unge med ikke-dansk baggrund kan opnå en tandsundhed på højde med jævnaldrende børn og unge med dansk baggrund. 4

5 Undersøgelsens resultater Undersøgelsen viste, at der i alle aldersgrupper var markante forskelle i forekomsten af caries (huller i tænderne, fyldninger samt tænder, der er trukket ud pga. caries) blandt børn med dansk baggrund og børn med ikke-dansk baggrund. Endvidere fandtes at forskelle i mors uddannelsesniveau samt i sociale og økonomiske forhold alt sammen er faktorer, der kan have indflydelse på et barns tandsundhed, og som bør medtænkes i forhold til tilrettelæggelsen af nye initiativer til bedring af tandsundheden. Indsatser i Tandplejen Børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk har gennem den seneste årrække modtaget det samme tilbud om tandpleje i Københavns kommunes Børne- og Ungdomstandpleje (BUT) som børn og unge med etnisk dansk baggrund, jf. Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning. Tandplejen er tilrettelagt ud fra individuelle behov med hensyn til f.eks. interval mellem tandundersøgelserne og valg af forebyggelsestiltag. Der har endvidere været suppleret med undervisning på udvalgte klassetrin og bl.a. fluorskylninger på udvalgte skoler. Det har gennem flere år været et ønske fra BUT at sætte ind med yderligere tiltag for at øge tandsundheden i de forskellige etniske grupper, og der er ved flere lejligheder fremsendt forslag til konkrete initiativer, dog uden at der har vist sig en reel mulighed for gennemførelse. Den aktuelle undersøgelse har vist, at der fortsat er et behov for supplerende nye initiativer, der jf. Integrationspolitikken dels er udarbejdet specifikt til etniske minoriteter, dels er mainstream tilbud tilpasset etniske minoriteter. Denne handleplan vil søge at tilgodese dette, og vil dels bygge på eksisterende viden og erfaringer dels komme med forslag til ny initiativer, der kan afprøves særligt tilpasset Københavnske forhold. Der vil blive anvendt såvel populationsstrategi i forbindelse med mere generelle initiativer som højrisikostrategi i forhold til udvalget grupper og områder som f.eks. boligområder og skoler. Nyligt publicerede undersøgelser 1 har bekræftet, at det i forhold til at forbedre tandsundheden er meget væsentligt med en tidlig og vedholdende indsats i forhold til små børn og deres forældre. 1 Tweetmann S. Prevention of Early Childhood Caries (ECC) review of literature published European Archives of Paediatric Dentistry. 2008;9 (1): og Wennhall I.The Rosengård Study. Malmö University

6 Den tidlige indsats skal øge forældrenes opmærksomhed på og viden om årsager til tandsygdommen caries og give dem mulighed for at agere, så barnet undgår caries. Det kan ske ved at øge mulighederne for, at Tandplejen kan skabe en personlig kontakt til alle forældre til småbørn i de særlige risikoområder, som undersøgelsen udpeger. En kontakt som skal tilpasses de etniske grupper på forskellig vis f.eks. ved brug af lokaliteter uden for tandklinikkerne i nærområderne - og ved anvendelse dels af Tandplejens medarbejdere, dels etniske sundhedsformidlere og tolke. Kontakten skal gentages med jævne mellemrum over en længere årrække for at give mulighed for en effekt. Det er vist 2, at har man som 1-årig plak på fortænderne, og får man ikke som 3-årig børstet tænderne regelmæssigt, så er det sandsynligt, at man har caries som 15-årig. Har man caries som 6-årig, så har man stor sandsynlighed for at udvikle mere caries i 7 til 12 års alderen sammenlignet med et barn, som er fri for caries i 6 års alderen. Endvidere har forældrenes holdning til tandsundhed samt psykosociale faktorer i den tidlige barndom betydning for, hvorvidt man som 15-årig har caries. Desuden er det vist, at børn som er overvægtige eller fede har mere caries end normalvægtige, samt at uhensigtsmæssige måltidsvaner i 1 og 3 års alderen er forbundet med mere caries som 15- årig. Generelle indsatser Et sammenfald mellem risikofaktorer i forhold til f.eks. kost og overvægt bør udnyttes i den forebyggende indsats. Generelle forebyggelsestiltag kan således have en gavnlig betydning - også for tandsundheden og også i forhold til etniske grupper. Derfor har Tandplejen gennem årene været aktiv i udformningen af bl.a. kommunens sundhedspolitik, uddannelsen af de etniske sundhedsformidlere, og i formuleringen af daginstitutionernes politikker for mad og måltider, bevægelse og hygiejne. Det vil fortsat være et fokusområde for Tandplejen at bidrage med faglighed til sådanne initiativer. Men også indsatser som igangsættes i Tandplejen, kan forventes at få en positiv indflydelse på f.eks. overvægt hos børn. 2 Alm A. On Dental Caries and Caries-Related Factors in Children and Teenagers. Thesis. University of Gothenburg

7 Prioritering og igangsætning af nye initiativer i Tandplejen Erfaringen viser, at der ikke er en enkel løsning i forhold til at bringe tandsundheden blandt børn med anden etnisk baggrund end dansk op på niveau med jævnaldrende børn med etnisk dansk baggrund. Der er brug for flere forskellige initiativer, og disse bør udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for forskellige kulturer f.eks. de etniske sundhedsformidlere, børn og forældre. Tiltagene vil endvidere involvere andre ressourcegrupper som lærere, pædagoger og sundhedsplejersker i et samarbejde. Fokus på problematikken. Der er behov for at sætte fokus på problemerne dels internt i BUT dels eksternt i forhold til børn og deres forældre i de etniske grupper samt til andre faggrupper og samarbejdspartnere som pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og læger. o Internt er der behov for at øge viden og forståelse for de særlige kulturelle forskelle der har betydning for tandsundheden, formidlingen, sundhedspædagogikken og den almindelige tilrettelæggelse af tandplejtilbuddet. Dette kan ske gennem information og uddannelse af medarbejderne, så de opnår disse kulturelle kompetencer. o Eksternt er der behov for at skabe opmærksomhed om vigtigheden af god tandpleje og brug af forebyggelse. Dels i boligområder, i institutioner og skoler såvel de kommunale som de private. Dels i et intensiveret samarbejde med relevante aktører her er ikke mindst forældrene og i særdeleshed mødrene væsentlige medspillere. Det kan dreje sig om udarbejdelse af materiale som flyers og plakater, om etablering af lokaliteter i nærområder f.eks. Mjølnerparken hvor BUT kan have sin regelmæssige gang og på den måde få en god kontakt til brugerne, samt om informationsmøder med lærere, pædagoger, læger og sundhedsplejersker for at øge deres opbakning til den ekstra tandsundhedsmæssige indsats. Dernæst er der brug for konkrete initiativer i forhold til såvel de mindste børn småbørnene som til de større børn skolebørnene. Initiativer for småbørn og forældre/mødre: Al forskning peger på, at det er vigtigt med en tidlig opsporende og forebyggende indsats. Det vurderes endvidere, at det er vigtigt at fokusere 7

8 på mødrene som en vigtig samarbejdspartner i forhold til små børns tandsundhed og at være mere opsøgende ved f.eks. hjemmebesøg og brug af formidling på modersmål eller ved inddragelse af etniske sundhedsformidlere eller medarbejdere med ikke-dansk baggrund. o Sundhedsplejerske - samarbejdspartnere. I forhold til den første kontakt med familierne omkring tandsundhed er sundhedsplejerskerne en vigtig samarbejdspartner. De kommer i hjemmet hos stort set alle familierne i barnets første leveår. Der er behov for et forøget samarbejde med sundhedsplejerskerne og for udvikling af nyt materiale vedr. tandsundhed til brug for sundhedsplejerskerne. o Tidlig kontakt - indkald fra 1 år. I områder med mange familier med anden etnisk baggrund end dansk kan indkald til tandplejebesøg starte i 1 års alderen i stedet for ved 1½ år som nu. Der skal med udgangspunkt i den enkelte families situation vejledes om gode tandplejevaner og faktorer af betydning for opretholdelse af en god tandsundhed, dvs. mundhygiejne, mad- og drikkevaner (undgå sukkerrige mellemmåltider og sukkerholdige drikke om natten). Mødet med Tandplejen kan enten ske på tandklinikken eller i en lokalitet i nærområdet. Endelig kan Tandplejen tage på hjemmebesøg. Mødet forestås af en medarbejder med særlige kulturelle kompetencer tandplejer eller klinisk klinikassistent evt. suppleret med tolk. o Hyppig kontakt. for alle i risiko. Ved konsultationerne i Tandplejen foretages en individuel vurdering af barnets risiko for udvikling af tandsygdom. Der foretages jævnlig opfølgning (hver 3. eller 6. måned). Der følges op på mundhygiejne, mad og måltider, der udleveres tandbørste og tandpasta og lakeres med fluorlak. Der udføres nødvendig tandbehandling. o Fortsat kontakt. Den tætte kontakt til børn og forældre fortsættes om nødvendigt frem til skolealderen. Som et minimum indkaldes børnene til fluorlakering 2 gange årligt ved stor risiko op til 4 gange årligt frem til skolealderen. Initiativer for skolebørn. I forhold til skolebørn gælder det om at fastholde en tidligere god tandsundhed eller om at etablere en god tandsundhed, hvor denne har været dårlig. 8

9 Det er vigtigt, at forældrenes hjælp og støtte fastholdes. Der skal være fokus på de blivende tænder, som bryder frem, men også på mælketænderne der skal fungere frem til års alderen. Fokus på tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta og mindre forbrug af sukker i mad og drikke især i forbindelse med mellemmåltider. o Samarbejde om nul sukker politik på skoler og i institutioner. Der bør etableres samarbejde med skole- og institutionsledelse/bestyrelse om formulering af en politik omkring mad og drikke i skolen og institutionerne. I første omgang på heldagsskolerne. Dette er i tråd med Kommunens sundhedspolitik om etablering af sundhedspolitikker på skolerne. o Heldagsskoler. Heldagsskolerne er en oplagt mulighed for et samarbejde om bedre tandsundhed. Klostervænget dialog med skole, forældre og børn om tandsundhed, herunder vigtigheden af tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta og mindre sød mad og drikke. Tandbørstning i 0. klasse. Desuden suppleres med fluorlakering af alle 2 gange årligt. Brug af etniske sundhedsformidlere til planlægning og formidling og egne medarbejdere til fluorbehandlinger og formidling. Tingbjerg dialog med skole, forældre og børn om tandsundhed, herunder vigtigheden af tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta og mindre sød mad og drikke. Tandbørstning i 0. klasse. Fluorlakering af alle 2x årligt. Brug af etniske sundhedsformidlere til planlægning og formidling og egne medarbejdere til fluorbehandlinger og formidling. Hillerødgade. dialog med skole, forældre og børn om tandsundhed, herunder vigtigheden af tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta og mindre sød mad og drikke. Tandbørstning i 0. klasse. Fluorlakering af alle 2x årligt. Brug af etniske sundhedsformidlere til planlægning og formidling og egne medarbejdere til fluorbehandlinger og formidling. 9

10 o Etniske privatskoler Undervisning ved tandplejere og etniske sundhedsformidlere på etniske privatskoler med mere end 100 københavnske elever. Undervisning ved forældremøder, igangsætning af tandbørstning i 0. klasse, undervisning på udvalgte klassetrin. Alle ovennævnte aktiviteter vil, såfremt de skal igangsættes på nuværende tidspunkt, betyde, at der er behov for tilførsel af ressourcer til området dels til ansættelse af medarbejdere, dels til materialer, uddannelse m.v. Pilotprojekter. Der er brug for i første omgang, at gøre nogle erfaringer med de forskellige initiativer og metoder. BUT vil derfor koncentrere indsatserne om tandklinikkerne på Lundehusskolen, Tingbjerg Skole og Guldberg Skole, idet det er de klinikker, som varetager tandplejen for dels børnene fra heldagsskolerne Klostervænget, Tingbjerg og Hillerødgade dels småbørn fra lokalområderne. Der regnes med en projektperiode på 5 år og med løbende evalueringer. Til at sikre gennemførelse og evaluering af projekterne er der behov for at tilknytte en projektleder, samt at afsætte midler til årlig evaluering. I alt pr. år Kr Desuden afsættes midler til opfølgende undersøgelse og publicering efter hhv. 3 og 5 år Pr. undersøgelse Kr Det kan overvejes at gennemføre en supplerende kvalitativ undersøgelse Kr Drøftelser og endelig udformning af projekter i samarbejde med f.eks. etniske sundhedsformidlere. Kr Udformning af nyt materiale til sundhedsplejen. Kr Udformning af andet materiale. Kr Uddannelse af egne medarbejdere Kr Indkøb af klapstole, lamper etc. Kr I alt engangsbeløb Kr

11 Lundehusskolens tandklinik (ca børn): o Småbørn: indkald til klinik fra 1 år med jævnlig opfølgning. o Lundehus Skole: Projekt: nul sukker i skoletiden, tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta. Fluorlakering 2xårligt, tandbørstning i 0.klasse. o Klostervænget Skole: Projekt: nul sukker i skoletiden, tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta. Fluorlakering 2xårligt på skolens elever, tandbørstning i 0.klasse. I alt pr. år Kr Tingbjerg Skoles tandklinik (ca børn): o Småbørn: indkald til klinik fra 1 år med jævnlig opfølgning, mulighed for brug af tolk eller etnisk sundhedsformidler, mulighed for lokale i nærområdet, mulighed for hjemmebesøg. o Information ved sundhedsformidlere i institutioner, og på Tingbjerg Skole. Projekt: nul sukker i skoletiden, tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta. Tandbørstning i 0.klasse. Fluorlakering 2xårligt på eleverne på Tingbjerg Skole. I alt pr. år Kr Guldberg Skoles tandklinik (ca børn): o Småbørn i Mjølnerparken og Lundtoftegade: åbent hus i lokale i nærområdet ½ dag ugentligt. Information ved etniske sundhedsformidlere og egne medarbejdere, evt. tolk. o Skolebørn på Hillerødgades Skole: Projekt: nul sukker i skoletiden, tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta. Fluorlakering af alle 2xårligt på skolen og tandbørstning i 0.klasse. o Fluorlakering 2 gange årligt på eleverne på Rådmandsgades Skole. o Fluorlakering 2 gange årligt på eleverne på Guldberg Skole. o Undervisning på etniske privatskoler med mere end 100 københavnske elever ved etniske sundhedsformidlere og egne medarbejdere. I alt pr. år Kr

12 Samarbejde med forskningsinstitution/evaluering : Det forventes, at der kan etableres et samarbejde med Københavns Universitet, Tandlægeskolen om bl.a. evalueringen. Der evalueres én gang årligt på de involverede klinikkers data for tandsundhed. Efter hhv. 3 og 5 år foretages en undersøgelse i stil med den aktuelle, hvor tandsundheden analyseres i forhold til etnisk baggrund. Der kan evt. suppleres med en kvalitativ undersøgelse af muligheder og barrierer i forhold til brug af tandplejetilbud og især de forebyggende tilbud. Økonomi: 1. år Kr evt. supplerende kvalitativ undersøgelse Kr år Kr år Kr år Kr år Kr Såfremt der viser sig økonomisk mulighed kan projektet udvides til flere klinikker og områder f.eks. omkring Utterslev/ Bispebjerg, Bavnehøj/Ellebjerg, Kirsebærhaven/Akacieparken. Det vil medføre en årlig merudgift. 12

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 2008 Indhold Resume og konklusioner 3 Baggrund for undersøgelsen 4 Undersøgelsens formål 6 Undersøgelsesgrupper og metode

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

På vegne af bestyrelsen Caspar Boelsmand Formand for Tandsundhed Uden Grænser

På vegne af bestyrelsen Caspar Boelsmand Formand for Tandsundhed Uden Grænser Årsberetning 2007 Tandsundhed Uden Grænser Årsberetning 2007 Tekst Ann-Mari Koch Mette Moeslund John Christensen Jacob Eriksen Jennifer Christensen Caspar Boelsmand Redaktion Gunilla Kromann Haarsted Tandsundhed

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Hvorfor en kampagne? 3 Hvad er formålet? 3 Hvad får I ud af at

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen 16. april 2012 Sundheds- og Socialforvaltningen Tandplejen SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Nedbringe kariesforekomsten hos børn og unge... 7 2. Dækning af brugergruppen børn og unge...

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHEDSPLEJEN, JULI 2015 1 INDHOLD BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN...5 Fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skoleårene...5 GENERELLE TENDENSER... 7 Færre

Læs mere

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013 2013 Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang Varde Kommune et pilotprojekt Kommenteret udpluk af den fulde rapport Varde Kommune 31-05-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 BAGGRUNDSVARIABLE 2 SKOLESUNDHEDSPROFILER

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse

Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse Randers d. 2. januar 2007 Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse Inger Kruse Andersen* Afhandling Master of Public Health Århus Universitet Vejleder: professor,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 En kavalkade af kreative indslag fra tandbørstedagen Forord 1 Tandsundheden i Grønland er ringe. Hvis den skal blive bedre, er det en ubetinget nødvendighed,

Læs mere

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT Dialog en vej til sundhedsfremme 4 Man skal væk fra forsagelsesideologien og i stedet undersøge og udfolde

Læs mere