Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed"

Transkript

1 Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen

2 Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge Annette Sundby, Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen i korte træk En aktuel undersøgelse af tandsundheden blandt børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk sammenlignet med tandsundheden blandt jævnaldrende børn og unge med etnisk dansk baggrund har vist, at der eksisterer markante forskelle. Børn og unge med ikke-dansk baggrund har generelt en ringere tandsundhed, hvor flere har eller har haft caries (huller i tænderne) og en større samlet carieserfaring. Handleplanen skal - ved at reducere caries - medvirke til en bedring af tandsundheden blandt børn og unge med ikke-dansk baggrund, således at de har mulighed for på sigt at opnå en tandsundhed på højde med børn og unge med dansk baggrund. Børne- og Ungdomstandplejen anbefaler dette gjort ved: Fokus på problematikken: o Internt efteruddannelse af medarbejdere i forhold til formidling og kulturel indsigt. Inddragelse af f.eks. etniske sundhedsformidlere. o Eksternt samarbejde med andre interessenter samt involvering i generelle initiativer med fælles risikofaktorer hvor også tandsundheden kan påvirkes. Initiativer for småbørn og forældre/mødre: o Sundhedsplejersker - samarbejdspartnere. Styrke samarbejdet omkring den tidlige indsats. o Tidlig kontakt tilbud fra 1 års alderen. Afprøve metoder til øget kontakt og formidling af viden til forældre ved aktiviteter i lokalområder, hjemmebesøg, brug af etniske sundhedsformidlere og tolk. Fokus på information om mindre sukkerrige mellemmåltider, mad og drikke samt tandbørstning to gange dagligt med fluortandpasta fra 1. tand. o Hyppig kontakt. for alle i risiko. Løbende kontakt og opfølgning hver 3. eller 6. måned med bl.a. fluorlakering af tænder. o Fortsat kontakt.. Forløb over en årrække. 2

3 Initiativer for skolebørn o Samarbejde om nul sukker politik på skoler og i institutioner. Fluor i skolen. Afprøve muligheder for individuel fluorbehandling på skolen. Involvering af forældre. o Heldagsskoler primært indsatsområde. o Etniske privatskoler - dialog, information og undervisning om god tandpleje. Udgangspunktet for indsatserne er projekter på de tandklinikker, der varetager tandplejetilbuddet for børn og unge på heldagsskolerne dvs. tandklinikkerne på Lundehusskolen (Klostervænget Skole), Tingbjerg skole og Guldberg Skole (Hillerødgades Skole). Udover initiativer på heldagsskolerne gives supplerende tilbud til de mindre børn (med forældre), som er tilknyttet de pågældende klinikker, samt til evt. andre skoler tilknyttet pågældende klinik og hvor tandsundheden er ringere end gennemsnittet. 3

4 Det er en stor og positiv udfordring at formulere en handleplan til bedring af tandsundheden i denne sammenhæng med fokus på børn og unge med en anden etnisk baggrund end dansk. Oral sundhed herunder tandsundhed er noget som langt de fleste mennesker vurderer som vigtigt. Den har meget stor betydning for den enkelte, for velbehag og udseende, for tygning og tale. Og det er noget, som forældre vurderer som værdifuldt for deres børn. Erfaringen viser imidlertid, at der ikke er en enkel løsning i forhold til at bringe tandsundheden blandt børn med anden etnisk baggrund end dansk op på niveau med jævnaldrende børn med etnisk dansk baggrund. Der er brug for en række forskellige initiativer, og der kan gå en årrække, inden der kan registreres en effekt af initiativerne. Det er således forbundet med et øget forbrug af ressourcer at igangsætte nye forebyggelsestiltag. Disse tiltag kan dog på sigt give sig udslag i mindre oral sygdom og ubehag og i et ændret forbrug af tandplejeydelser. Nye initiativer bør tilrettelægges og udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for forskellige kulturer f.eks. de etniske sundhedsformidlere, børn og forældre. Initiativerne vil endvidere involvere andre ressourcegrupper som lærere, pædagoger og sundhedsplejersker i et samarbejde. Baggrund I forbindelse med etableringen af et såkaldt Integrationsbarometer i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsket, at et af målene skulle være en udligning af forskellene i tandsundhed mellem børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk og alderssvarende børn og unge med dansk baggrund, og at der som udgangspunkt for fremtidige initiativer skulle gennemføres en undersøgelse af den aktuelle tandsundhed i de forskellige etniske grupper. Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje (BUT) har i samarbejde med Københavns Universitet, Tandlægeskolen, Institut for Samfundsodontologi - gennemført en undersøgelse af den aktuelle tandsundhed blandt kommunens børn og unge på 5, 7, 12 og 15 år. Undersøgelsen er udført med økonomisk støtte fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 8 mio. kr. s pulje. Undersøgelsens formål var, at beskrive forekomsten af caries samt at beskrive og analysere fordelingen blandt børn med forskellig etnisk baggrund. Desuden at undersøge i hvilken grad socioøkonomiske faktorer påvirkede cariesforekomsten. Undersøgelsens resultater er udgangspunktet for denne handleplan for udligning af eventuelle forskelle i tandsundhed, således at børn og unge med ikke-dansk baggrund kan opnå en tandsundhed på højde med jævnaldrende børn og unge med dansk baggrund. 4

5 Undersøgelsens resultater Undersøgelsen viste, at der i alle aldersgrupper var markante forskelle i forekomsten af caries (huller i tænderne, fyldninger samt tænder, der er trukket ud pga. caries) blandt børn med dansk baggrund og børn med ikke-dansk baggrund. Endvidere fandtes at forskelle i mors uddannelsesniveau samt i sociale og økonomiske forhold alt sammen er faktorer, der kan have indflydelse på et barns tandsundhed, og som bør medtænkes i forhold til tilrettelæggelsen af nye initiativer til bedring af tandsundheden. Indsatser i Tandplejen Børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk har gennem den seneste årrække modtaget det samme tilbud om tandpleje i Københavns kommunes Børne- og Ungdomstandpleje (BUT) som børn og unge med etnisk dansk baggrund, jf. Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning. Tandplejen er tilrettelagt ud fra individuelle behov med hensyn til f.eks. interval mellem tandundersøgelserne og valg af forebyggelsestiltag. Der har endvidere været suppleret med undervisning på udvalgte klassetrin og bl.a. fluorskylninger på udvalgte skoler. Det har gennem flere år været et ønske fra BUT at sætte ind med yderligere tiltag for at øge tandsundheden i de forskellige etniske grupper, og der er ved flere lejligheder fremsendt forslag til konkrete initiativer, dog uden at der har vist sig en reel mulighed for gennemførelse. Den aktuelle undersøgelse har vist, at der fortsat er et behov for supplerende nye initiativer, der jf. Integrationspolitikken dels er udarbejdet specifikt til etniske minoriteter, dels er mainstream tilbud tilpasset etniske minoriteter. Denne handleplan vil søge at tilgodese dette, og vil dels bygge på eksisterende viden og erfaringer dels komme med forslag til ny initiativer, der kan afprøves særligt tilpasset Københavnske forhold. Der vil blive anvendt såvel populationsstrategi i forbindelse med mere generelle initiativer som højrisikostrategi i forhold til udvalget grupper og områder som f.eks. boligområder og skoler. Nyligt publicerede undersøgelser 1 har bekræftet, at det i forhold til at forbedre tandsundheden er meget væsentligt med en tidlig og vedholdende indsats i forhold til små børn og deres forældre. 1 Tweetmann S. Prevention of Early Childhood Caries (ECC) review of literature published European Archives of Paediatric Dentistry. 2008;9 (1): og Wennhall I.The Rosengård Study. Malmö University

6 Den tidlige indsats skal øge forældrenes opmærksomhed på og viden om årsager til tandsygdommen caries og give dem mulighed for at agere, så barnet undgår caries. Det kan ske ved at øge mulighederne for, at Tandplejen kan skabe en personlig kontakt til alle forældre til småbørn i de særlige risikoområder, som undersøgelsen udpeger. En kontakt som skal tilpasses de etniske grupper på forskellig vis f.eks. ved brug af lokaliteter uden for tandklinikkerne i nærområderne - og ved anvendelse dels af Tandplejens medarbejdere, dels etniske sundhedsformidlere og tolke. Kontakten skal gentages med jævne mellemrum over en længere årrække for at give mulighed for en effekt. Det er vist 2, at har man som 1-årig plak på fortænderne, og får man ikke som 3-årig børstet tænderne regelmæssigt, så er det sandsynligt, at man har caries som 15-årig. Har man caries som 6-årig, så har man stor sandsynlighed for at udvikle mere caries i 7 til 12 års alderen sammenlignet med et barn, som er fri for caries i 6 års alderen. Endvidere har forældrenes holdning til tandsundhed samt psykosociale faktorer i den tidlige barndom betydning for, hvorvidt man som 15-årig har caries. Desuden er det vist, at børn som er overvægtige eller fede har mere caries end normalvægtige, samt at uhensigtsmæssige måltidsvaner i 1 og 3 års alderen er forbundet med mere caries som 15- årig. Generelle indsatser Et sammenfald mellem risikofaktorer i forhold til f.eks. kost og overvægt bør udnyttes i den forebyggende indsats. Generelle forebyggelsestiltag kan således have en gavnlig betydning - også for tandsundheden og også i forhold til etniske grupper. Derfor har Tandplejen gennem årene været aktiv i udformningen af bl.a. kommunens sundhedspolitik, uddannelsen af de etniske sundhedsformidlere, og i formuleringen af daginstitutionernes politikker for mad og måltider, bevægelse og hygiejne. Det vil fortsat være et fokusområde for Tandplejen at bidrage med faglighed til sådanne initiativer. Men også indsatser som igangsættes i Tandplejen, kan forventes at få en positiv indflydelse på f.eks. overvægt hos børn. 2 Alm A. On Dental Caries and Caries-Related Factors in Children and Teenagers. Thesis. University of Gothenburg

7 Prioritering og igangsætning af nye initiativer i Tandplejen Erfaringen viser, at der ikke er en enkel løsning i forhold til at bringe tandsundheden blandt børn med anden etnisk baggrund end dansk op på niveau med jævnaldrende børn med etnisk dansk baggrund. Der er brug for flere forskellige initiativer, og disse bør udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for forskellige kulturer f.eks. de etniske sundhedsformidlere, børn og forældre. Tiltagene vil endvidere involvere andre ressourcegrupper som lærere, pædagoger og sundhedsplejersker i et samarbejde. Fokus på problematikken. Der er behov for at sætte fokus på problemerne dels internt i BUT dels eksternt i forhold til børn og deres forældre i de etniske grupper samt til andre faggrupper og samarbejdspartnere som pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og læger. o Internt er der behov for at øge viden og forståelse for de særlige kulturelle forskelle der har betydning for tandsundheden, formidlingen, sundhedspædagogikken og den almindelige tilrettelæggelse af tandplejtilbuddet. Dette kan ske gennem information og uddannelse af medarbejderne, så de opnår disse kulturelle kompetencer. o Eksternt er der behov for at skabe opmærksomhed om vigtigheden af god tandpleje og brug af forebyggelse. Dels i boligområder, i institutioner og skoler såvel de kommunale som de private. Dels i et intensiveret samarbejde med relevante aktører her er ikke mindst forældrene og i særdeleshed mødrene væsentlige medspillere. Det kan dreje sig om udarbejdelse af materiale som flyers og plakater, om etablering af lokaliteter i nærområder f.eks. Mjølnerparken hvor BUT kan have sin regelmæssige gang og på den måde få en god kontakt til brugerne, samt om informationsmøder med lærere, pædagoger, læger og sundhedsplejersker for at øge deres opbakning til den ekstra tandsundhedsmæssige indsats. Dernæst er der brug for konkrete initiativer i forhold til såvel de mindste børn småbørnene som til de større børn skolebørnene. Initiativer for småbørn og forældre/mødre: Al forskning peger på, at det er vigtigt med en tidlig opsporende og forebyggende indsats. Det vurderes endvidere, at det er vigtigt at fokusere 7

8 på mødrene som en vigtig samarbejdspartner i forhold til små børns tandsundhed og at være mere opsøgende ved f.eks. hjemmebesøg og brug af formidling på modersmål eller ved inddragelse af etniske sundhedsformidlere eller medarbejdere med ikke-dansk baggrund. o Sundhedsplejerske - samarbejdspartnere. I forhold til den første kontakt med familierne omkring tandsundhed er sundhedsplejerskerne en vigtig samarbejdspartner. De kommer i hjemmet hos stort set alle familierne i barnets første leveår. Der er behov for et forøget samarbejde med sundhedsplejerskerne og for udvikling af nyt materiale vedr. tandsundhed til brug for sundhedsplejerskerne. o Tidlig kontakt - indkald fra 1 år. I områder med mange familier med anden etnisk baggrund end dansk kan indkald til tandplejebesøg starte i 1 års alderen i stedet for ved 1½ år som nu. Der skal med udgangspunkt i den enkelte families situation vejledes om gode tandplejevaner og faktorer af betydning for opretholdelse af en god tandsundhed, dvs. mundhygiejne, mad- og drikkevaner (undgå sukkerrige mellemmåltider og sukkerholdige drikke om natten). Mødet med Tandplejen kan enten ske på tandklinikken eller i en lokalitet i nærområdet. Endelig kan Tandplejen tage på hjemmebesøg. Mødet forestås af en medarbejder med særlige kulturelle kompetencer tandplejer eller klinisk klinikassistent evt. suppleret med tolk. o Hyppig kontakt. for alle i risiko. Ved konsultationerne i Tandplejen foretages en individuel vurdering af barnets risiko for udvikling af tandsygdom. Der foretages jævnlig opfølgning (hver 3. eller 6. måned). Der følges op på mundhygiejne, mad og måltider, der udleveres tandbørste og tandpasta og lakeres med fluorlak. Der udføres nødvendig tandbehandling. o Fortsat kontakt. Den tætte kontakt til børn og forældre fortsættes om nødvendigt frem til skolealderen. Som et minimum indkaldes børnene til fluorlakering 2 gange årligt ved stor risiko op til 4 gange årligt frem til skolealderen. Initiativer for skolebørn. I forhold til skolebørn gælder det om at fastholde en tidligere god tandsundhed eller om at etablere en god tandsundhed, hvor denne har været dårlig. 8

9 Det er vigtigt, at forældrenes hjælp og støtte fastholdes. Der skal være fokus på de blivende tænder, som bryder frem, men også på mælketænderne der skal fungere frem til års alderen. Fokus på tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta og mindre forbrug af sukker i mad og drikke især i forbindelse med mellemmåltider. o Samarbejde om nul sukker politik på skoler og i institutioner. Der bør etableres samarbejde med skole- og institutionsledelse/bestyrelse om formulering af en politik omkring mad og drikke i skolen og institutionerne. I første omgang på heldagsskolerne. Dette er i tråd med Kommunens sundhedspolitik om etablering af sundhedspolitikker på skolerne. o Heldagsskoler. Heldagsskolerne er en oplagt mulighed for et samarbejde om bedre tandsundhed. Klostervænget dialog med skole, forældre og børn om tandsundhed, herunder vigtigheden af tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta og mindre sød mad og drikke. Tandbørstning i 0. klasse. Desuden suppleres med fluorlakering af alle 2 gange årligt. Brug af etniske sundhedsformidlere til planlægning og formidling og egne medarbejdere til fluorbehandlinger og formidling. Tingbjerg dialog med skole, forældre og børn om tandsundhed, herunder vigtigheden af tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta og mindre sød mad og drikke. Tandbørstning i 0. klasse. Fluorlakering af alle 2x årligt. Brug af etniske sundhedsformidlere til planlægning og formidling og egne medarbejdere til fluorbehandlinger og formidling. Hillerødgade. dialog med skole, forældre og børn om tandsundhed, herunder vigtigheden af tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta og mindre sød mad og drikke. Tandbørstning i 0. klasse. Fluorlakering af alle 2x årligt. Brug af etniske sundhedsformidlere til planlægning og formidling og egne medarbejdere til fluorbehandlinger og formidling. 9

10 o Etniske privatskoler Undervisning ved tandplejere og etniske sundhedsformidlere på etniske privatskoler med mere end 100 københavnske elever. Undervisning ved forældremøder, igangsætning af tandbørstning i 0. klasse, undervisning på udvalgte klassetrin. Alle ovennævnte aktiviteter vil, såfremt de skal igangsættes på nuværende tidspunkt, betyde, at der er behov for tilførsel af ressourcer til området dels til ansættelse af medarbejdere, dels til materialer, uddannelse m.v. Pilotprojekter. Der er brug for i første omgang, at gøre nogle erfaringer med de forskellige initiativer og metoder. BUT vil derfor koncentrere indsatserne om tandklinikkerne på Lundehusskolen, Tingbjerg Skole og Guldberg Skole, idet det er de klinikker, som varetager tandplejen for dels børnene fra heldagsskolerne Klostervænget, Tingbjerg og Hillerødgade dels småbørn fra lokalområderne. Der regnes med en projektperiode på 5 år og med løbende evalueringer. Til at sikre gennemførelse og evaluering af projekterne er der behov for at tilknytte en projektleder, samt at afsætte midler til årlig evaluering. I alt pr. år Kr Desuden afsættes midler til opfølgende undersøgelse og publicering efter hhv. 3 og 5 år Pr. undersøgelse Kr Det kan overvejes at gennemføre en supplerende kvalitativ undersøgelse Kr Drøftelser og endelig udformning af projekter i samarbejde med f.eks. etniske sundhedsformidlere. Kr Udformning af nyt materiale til sundhedsplejen. Kr Udformning af andet materiale. Kr Uddannelse af egne medarbejdere Kr Indkøb af klapstole, lamper etc. Kr I alt engangsbeløb Kr

11 Lundehusskolens tandklinik (ca børn): o Småbørn: indkald til klinik fra 1 år med jævnlig opfølgning. o Lundehus Skole: Projekt: nul sukker i skoletiden, tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta. Fluorlakering 2xårligt, tandbørstning i 0.klasse. o Klostervænget Skole: Projekt: nul sukker i skoletiden, tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta. Fluorlakering 2xårligt på skolens elever, tandbørstning i 0.klasse. I alt pr. år Kr Tingbjerg Skoles tandklinik (ca børn): o Småbørn: indkald til klinik fra 1 år med jævnlig opfølgning, mulighed for brug af tolk eller etnisk sundhedsformidler, mulighed for lokale i nærområdet, mulighed for hjemmebesøg. o Information ved sundhedsformidlere i institutioner, og på Tingbjerg Skole. Projekt: nul sukker i skoletiden, tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta. Tandbørstning i 0.klasse. Fluorlakering 2xårligt på eleverne på Tingbjerg Skole. I alt pr. år Kr Guldberg Skoles tandklinik (ca børn): o Småbørn i Mjølnerparken og Lundtoftegade: åbent hus i lokale i nærområdet ½ dag ugentligt. Information ved etniske sundhedsformidlere og egne medarbejdere, evt. tolk. o Skolebørn på Hillerødgades Skole: Projekt: nul sukker i skoletiden, tandbørstning 2x dagligt med fluortandpasta. Fluorlakering af alle 2xårligt på skolen og tandbørstning i 0.klasse. o Fluorlakering 2 gange årligt på eleverne på Rådmandsgades Skole. o Fluorlakering 2 gange årligt på eleverne på Guldberg Skole. o Undervisning på etniske privatskoler med mere end 100 københavnske elever ved etniske sundhedsformidlere og egne medarbejdere. I alt pr. år Kr

12 Samarbejde med forskningsinstitution/evaluering : Det forventes, at der kan etableres et samarbejde med Københavns Universitet, Tandlægeskolen om bl.a. evalueringen. Der evalueres én gang årligt på de involverede klinikkers data for tandsundhed. Efter hhv. 3 og 5 år foretages en undersøgelse i stil med den aktuelle, hvor tandsundheden analyseres i forhold til etnisk baggrund. Der kan evt. suppleres med en kvalitativ undersøgelse af muligheder og barrierer i forhold til brug af tandplejetilbud og især de forebyggende tilbud. Økonomi: 1. år Kr evt. supplerende kvalitativ undersøgelse Kr år Kr år Kr år Kr år Kr Såfremt der viser sig økonomisk mulighed kan projektet udvides til flere klinikker og områder f.eks. omkring Utterslev/ Bispebjerg, Bavnehøj/Ellebjerg, Kirsebærhaven/Akacieparken. Det vil medføre en årlig merudgift. 12

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 2008 Indhold Resume og konklusioner 3 Baggrund for undersøgelsen 4 Undersøgelsens formål 6 Undersøgelsesgrupper og metode

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Seminar Tandplejen Sønderborg 21.8.2014 Karen Wistoft, ph.d. professor & lektor

Seminar Tandplejen Sønderborg 21.8.2014 Karen Wistoft, ph.d. professor & lektor Seminar Tandplejen Sønderborg 21.8.2014 Karen Wistoft, ph.d. professor & lektor Hvordan arbejder vi med tandsundhed med fokus på børnenes og familiernes værdier? Hvordan arbejder vi med pædagogiske målsætninger

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Tekst og foto: Lene Outzen Foghsgaard Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Der skal generelt normændringer til, hvis vi vil skabe større lighed i tandsundhed blandt børn og unge. Sådan siger

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2013 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder Tandplejen og Fristedet har i anledning af Tandplejens 100 års fødselsdag 24.04.2013 indspillet

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 2013 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 1 ; - Årsrapport omhandlende tandsundhedsudviklingen i Struer frem til 2012 er baseret på talmateriale fra Sundhedsstyrelsen. På grundlag af indberetning af

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Tandplejens effektmål for Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2014 til 2017.

Tandplejens effektmål for Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2014 til 2017. 13.juni 2014 Tandplejens effektmål for Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2014 til 2017. Tandplejens effektmål er formuleret for tre indlæringsområder: viden, færdigheder og holdninger. Målene er formuleret

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015 Notat om status på tandsundheden i Kommune 5/LL Status på tandsundheden i Kommune 5 Tandplejen i Kommune opgør hvert år tandsundheden i kommunen ud fra SCOR tal (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Tandplejen Aarhus 1915-2015

Tandplejen Aarhus 1915-2015 1. november 1915 åbnede Århus Skoletandklinik i lejede lokaler hos fattigvæsenet i Graven 21 Den nye skoletandklinik bestod af to klinikker, et venteværelse og et værelse til klinikfrøkenen. Kun de 1.700

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning.

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning. Juni 2009 Til Sundhedsnetværket, Assens Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud til et Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt.

Læs mere

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4 Figur A 2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s, Smnl-gr., og Tabel 1 og 4 Tallene udtrykker gennemsnitlige antal flader. 3, 5 og 7 årige er det mælketænder (ud af 88 mulige tandflader) 12, 15 og 18 årige er

Læs mere

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Erfaringsrapport - Brug Folkeskolen på Bispebjerg Resume På Bispebjerg vælger 48% af forældrene distriktsskolen fra. 25% af forældrene vælger

Læs mere

for børn og unge 11-1

for børn og unge 11-1 Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser over i aldersgruppen 0-18 år. På politikområdet

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Enestående viden om børns sundhed

Enestående viden om børns sundhed PRESSEMEDDELELSE Enestående viden om børns sundhed Region Hovedstaden udgiver Danmarks første børnesundhedsprofil med udgangspunkt i den kliniske database Børns Sundhed om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

SUNDHEDSPLEJE I TINGBJERG. Børne- og Ungdomsforvaltningen Brønshøj og Vanløse

SUNDHEDSPLEJE I TINGBJERG. Børne- og Ungdomsforvaltningen Brønshøj og Vanløse SUNDHEDSPLEJE I TINGBJERG Børne- og Ungdomsforvaltningen Brønshøj og Vanløse Lisbet Knudsen og Annette Tolbøll Dato / SIDE 2 Udfordringer for sundhedsplejersken: Interkulturel kommunikation Et par historier

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Forandring Okt. 2011, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere