Københavns Kommune. Notat. 1 Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Notat. 1 Baggrund"

Transkript

1 Københavns Kommune Notat COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og konklusion 2 3 Beskrivelse af eksisterende forhold 3 4 Nye stibroforbindelser 5 5 Grundlag for vurdering 7 51 Cykeltrafiktal 8 52 Arealdata 8 53 Passagertal - Havnebusserne Bryggebroen 12 6 Nøgletal for cykeltrafik 13 7 Vurdering af trafik på stibroer 14 1 Baggrund Københavns Kommune arbejder med en ny stibroforbindelse over Inderhavnen i Københavns Havn samt en forbindelse videre til Kløvermarken og Uplandsgade på Amager Se oversigtskort i Figur 1 Stibroforbindelsen skal forbinde Nyhavn med Christianshavn og Holmen, hvor Operaen, boliger og forskellige kunstneriske uddannelser ligger Københavns Kommune ønsker en vurdering af antallet af cykeltrafikanter som forventes at gøre brug af broerne Estimatet foretages i det omfang det er muligt for følgende broer: Bro over Inderhavnen mellem Nyhavn og Grønlandske Handels Plads Broforbindelse over Christianshavns Kanal/Trangraven Bro over Proviantmagasingraven som forbinder Arsenaløen og Holmen Bro over Stadsgraven ved forbindelse mellem Nyhavn og Kløvermarken Dokumentnr K-9-1 Version 2 Udgivelsesdato 18september 2009 C:\Documents and Settings\julhen\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKEE\Dok nr Lette trafikanter Nyhavn- Kløvermarken agha (2)doc Udarbejdet Kontrolleret Godkendt AGHA HEK ESL

2 2 / 19 Cykeltrafik Knippelsbro Trafik Estimat v arealdata Cykeltrafik Torvegade Trafik Estimat v arealdata Figur 1 Oversigtskort over de nye stibroforbindelser 2 Sammenfatning og konklusion Der er estimeret et tal for, hvor mange cyklister der forventes at benytte den ny stibroforbindelse over Inderhavnen når det forudsættes at der også er forbindelse mellem Christianshavn og Kløvermarken Der er lavet et konservativt skøn på baggrund af data fra Bryggebroen og et optimistisk skøn på baggrund af antagelser om arealdata og cykelnøgletal Antallet af potentielle cyklister på en almindelig hverdag skønnes til henholdsvis ca 3000 og ca7000 Til sammenligning var der i 2008 registreret ca 5000 cyklister på Bryggebroen Bryggebroen antages at være lidt mere attraktiv i forhold til cykeltrafik, da der ligger indkøbscenter, Københavns Universitet Amager og mange boliger i det nære opland Der er desuden relativt langt til nærmeste anden broforbindelse På baggrund af en vurdering af opland og alternative forbindelser vurderes tallet at være nærmere 3000 end 7000 på broen over Inderhavnen Tallene skal også ses i lyset af, at det er antaget, at omkring 2000 af de 7000 cyklister er gennemkørende trafik mellem Amager og Indre København som er overflyttet fra Torvegade og Knippelsbro, og at normerne for turproduktionen er gennemsnitlige generelle værdier Inden for rammerne af denne undersøgelse har det ikke været muligt at gennemføre trafikundersøgelser, der kunne kortlægge cyklisternes rejsemønster, idet en sådan undersøgelse er temmelig ressourcekrævende I analysen er der derfor tale om overordnede skøn baseret på normer samt vurderinger ud fra arealdata, der siger noget om antallet af boligkvadratmeter og erhvervskvadratmeter agha (2)doc

3 3 / 19 Antallet af fodgængere på broen over Inderhavnen forventes at være større end på Bryggebroen pga den gode beliggenhed i forhold til turister og seværdigheder Det har dog ikke været muligt at estimere et tal for dette i forbindelse med dette projekt Det er heller ikke muligt at estimere et tal for fritidstrafikken til blandt andet Kløvermarken og Amager Strandpark, som vil betyde noget sæsonbestemt trafik på aftener, i weekender og ferieperioder Både fodgængertrafik og fritidstrafik på cykel er meget stærkt afhængigt af vejret På en søndag i juli måned kan der være et meget stort antal fodgængere og cyklister, hvis det er varmt vejr og solskin Omvendt vil der i regnvejr - på en i øvrigt tilsvarende dag - være meget få trafikanter på broen Som følge af disse store usikkerheder er der ikke foretaget nærmere vurderinger af fritidstrafik til fods og på cykel 3 Beskrivelse af eksisterende forhold På den vestlige side af Inderhavnen findes en blanding af erhverv, boliger, kulturinstitutioner og seværdigheder Blandt andet kan nævnes Nyhavn, Skuespilhuset, flere museer, Kongens Nytorv og Strøget På den østlige side af Inderhavnen findes Holmen og området omkring Christianshavn Her ligger blandt andet Christiania, Operaen, Vor Frelsers Kirke, boliger og forskelligt erhverv samt arkitektskolen og andre kunstneriske uddannelser på Holmen Længere mod øst på den nordligste del af Amager findes mange områder til rekreative formål heriblandt Kløvermarken og Amager Strandpark Der ligger også lidt tungere industri og erhverv samt boliger og kolonihaver Knippelsbro er i dag den nordligste faste forbindelse mellem Amager og Indre København og er en meget direkte forbindelse Når man i dag skal på tværs af inderhavnen mellem Kongens Nytorv og Christianshavn/Holmen kan man enten tage havnebus 901/902/903 mellem Nyhavn og Operaen, tage metroen til Christianshavn og gå eller tage busrute 66 til Holmen, eller man kan cykle via Knippelsbro og Prinsessegade Derudover kan man køre i bil via Amager og Kløvermarksvej Metroen kører med ca tre minutters mellemrum og bus 66 kører ca hvert 10 minut det meste af dagen Havnebusserne sejler relativt ofte med skiftevis 7 eller 13 minutters mellemrum Havnebussen sejler i pendulsejlads fra kl 1830 til kl 2000 For at få en fornemmelse af rejsetider og afstande er der i Tabel 1 vist skønnede rejsetider for en rejse mellem Kongens Nytorv og Operaen, ifølge rejseplanen på internettet agha (2)doc

4 4 / 19 Tabel 1 Skønnede rejsetider mellem Kongens Nytorv og Operaen Transportmiddel Rejsetid, minutter Metro og gang (20 min) 22 Metro, Bus 66 og gang (6 min) 13 Havnebus og gang (13 min) 16 Cykel, 2,9 km ca 17 km/t 10 Bil, 5,7 km 10 For gennemkørende trafik er afstanden mellem Kongens Nytorv og Christmas Møllers Plads via Knippelsbro ca 1,7 km og tager ca 6 min på cykel med 17 km/t ifølge hjemmesiden Krakdk, se Figur 2 Figur 2 Eksisterende rute mellem Kongens Nytorv og Christmas Møllers Plads via Knippelsbro agha (2)doc

5 5 / 19 4 Nye stibroforbindelser Københavns Kommune har udarbejdet et oversigtskort over et konkurrenceområde, som viser mulige broforbindelser af områderne på begge sider af Inderhavnen Forbindelsen består af tre broer og ligger ca 500 m nordøst for Knippelsbro Se skitsen i Figur 3 Broen over Inderhavnen går mellem den sydlige side af Nyhavn til Grønlandske Handels Plads Desuden er vist en broforbindelse over Christianshavns kanal og Trangraven som forbinder Grønlandske Handels Plads, Christianshavn og Arsenaløen Den tredje stibro over Proviantmagasingraven forbinder Arsenaløen og Frederiksholm En forudsætning for vurderingen i dette notat er at alle forbindelser etableres Frederiksholm Nyhavn Inderhavnen Arsenaløen Christianshavn Figur 3 Skitse fra Københavns Kommune over mulig stibroforbindelse mellem Nyhavn og Holmen En anden forudsætning for analysen er at ønsket om en direkte stiforbindelse mellem Trangravsvej på Arsenaløen og til Uplandsgade på Amager realiseres Turen mellem Christmas Møllers Plads og Kongens Nytorv via den ny stibroforbindelse over Inderhavnen vil være ca 2,1 km lang og tage ca 7 min på cykel, se Figur 4 Den tilsvarende tur via Knippelsbro er ca 1,7 km og tager ca 6 min på cykel Det antages derfor at der overflyttes få cyklister, som er nærmere Christmas Møllers Plads end Uplandsgade og Kløvermarken Det kan dog ikke afvises at ruten vil tiltrække cyklister der foretrækker en mere rekreativ forbindelse agha (2)doc

6 6 / 19 Figur 4 Rute mellem Christmas Møllers Plads og Kongens Nytorv via den nye stibroforbindelse Turen mellem Kongens Nytorv og Kløvermarken er også ca 1,7 km lang og vil tage 6 min med en gennemsnitsfart på 17 km/t Turen er vist i Figur 5 Derfor er det sandsynligt at cyklister der har lige langt mellem Christmas Møllers Plads og Kløvermarken eller er nærmere Kløvermarken vil benytte den nye forbindelse Figur 5 Rute mellem Kløvermarken og Kongens Nytorv via de nye stibroforbindelser agha (2)doc

7 7 / 19 Turene med havnebusserne er relativt korte og det antages at passagerer primært er turister og operapublikum Turen mellem Nyhavn og Operaen er ca 1 km lang og tager ca 10 min, hvis man går ad den nye broforbindelse Turen er vist i Figur 6 Figur 6 Rute mellem Nyhavn og Operaen via ny stibroforbindelse 5 Grundlag for vurdering Estimatet på hvor meget trafik, der vil gøre brug af de nye stibroer gives udelukkende på baggrund af forskellige former for eksisterende materiale Trafikken vil bestå af trafik som overflyttes og nyskabt trafik Den trafik der overflyttes kommer fra andre forbindelser over havneløbet enten fra cykel, kollektiv transport eller bil Den nyskabte trafik er trafik der ikke ville krydse havneløbet hvis ikke broforbindelsen er etableret Til vurderingen af trafikken er indsamlet følgende materiale som beskrives i de efterfølgende afsnit: Københavns Kommunes cykeltællinger på Knippelsbro, Langebro og Bryggebroen Arealdata for udvalgte områder for at få en ide om oplandet til broerne Arealdata kan blabenyttes til at skønne turproduktionen i et område Passagertal fra havnebusserne Resultater fra en interviewundersøgelse af cyklister på Bryggebroen Denne undersøgelse giver en ide om hvad cyklisterne ville have gjort uden Bryggebroen agha (2)doc

8 8 / Cykeltrafiktal Københavns kommune har foretaget tællinger som er publiceret i hæftet "Trafiktal og andre færdselsundersøgelser " Generelt udgør knallerter ca 1 % Tallene dækker begge retninger i tidsrummet kl på en normal forårs/efterårs hverdag med tørvejr Til og med 2007 er der foretaget vejrkorrektion i opadgående retning i tilfælde af regn og byger, hvilket måske er en del af forklaringen på faldet i trafik fra 2007 til 2008 på Knippelsbro og Langebro Stigning og fald i trafiktallene på broerne og nærliggende veje er dog ikke helt entydige, se Tabel 2, hvor tallene på Torvegade og Ingerslevsgade eksempelvis ligger på nogenlunde samme niveau Bryggebroen har ca cyklister pr dag og tallene tyder på, at der er sket en overflytning af cyklister fra Langebro til Bryggebroen På Langebro er der ca 3000 færre cyklister i 2007 i forhold til 2005, hvilket svarer til et fald på ca 11 % Det svarer til ca 75 % af den talte trafik på Bryggebroen i 2007 Dette stemmer godt overens med interviewundersøgelsen på Bryggebroen som er beskrevet i afsnit 54 På Knippelsbro er trafiktallene nogenlunde konstante fra I vurderingerne i dette notat benyttes tællinger fra 2008 Tabel 2 Antal cyklister en normal hverdag kl fra Københavns kommunes rapport Tallene i 2008 er ikke vejrkorrigeret Bryggebroen åbnet sept 2006 Tællestation Bryggebroen Langebro Knippelsbro Torvegade nf Christmas Møllers Plads Ingerslevsgade sf Tietgensbro Arealdata Der er indhentet arealdata for nogle udvalgte områder for at sammenligne oplandet omkring Bryggebroen og de nye broforbindelser Arealdata giver mulighed for at estimere turproduktionen på Holmen/Christianshavnsområdet Arealerne er afgrænset så de dækker det nærmeste opland på begge sider af broforbindelserne Disse tal kan sammenholdes med trafikmængderne på broerne De agha (2)doc

9 9 / 19 afgrænsede områder er vist på Figur 7 og Figur 8 Område 3 og 4 er afgrænset ud fra interviewundersøgelsen på Bryggebroen, hvor størstedelen af cyklisternes markerede destinationer lå i disse områder Områderne 1, 2 og 5 er områder, som er opland til broen over Inderhavnen og broen over Stadsgraven Det nordøstlige Amager nord for område 5, er vurderet ikke at være opland til broforbindelsen, da en stor del af områderne er industri Figur 7 Oversigtskort over udvalgte områder i forhold til Bryggebroen agha (2)doc

10 10 / 19 Figur 8 Oversigtskort over udvalgte områder i forhold til de nye stibroforbindelser Det samlede bolig- og erhvervsareal på bygningsniveau (BBR) er trukket ud på karréniveau og er fra juni 2008 I enkelte tilfælde kan der være arealer der enten falder udenfor eller kommer med i områderne i forhold til de indtegnede afgrænsninger Desuden er opgivet antal boliger og antal bosiddende i alderen år som er under en form for uddannelse Antallet af studerende/ansatte skønnet ud fra tal der findes på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Tallene er vist i Tabel 3 Sammenlignet med Bryggebroen har den nye stibroforbindelse mulighed for at betjene et større område i den nordlige og nordvestlige del af Københavns centrum Men på den østlige side af vandet i område 1, er områdets bolig- og erhvervsareal en del mindre og afgrænset end den østlige side af Bryggebroen Af tallene kan man umiddelbart se at område 1 er mindre end de andre områder selvom det arealmæssigt er i samme størrelsesorden På Vesterbro og Amager er der en del flere boliger i forhold til erhverv sammenlignet med Christianshavn og Indre by agha (2)doc

11 11 / 19 Tabel 3 Forskellige arealdata for de fire udvalgte områder omkring Inderhavnen i København (Københavns Kommune og internettet) Område 1 Chrhavn Område 2 Indre by Område 3 Vesterbro Område 4 Amager N Område 5 Amager NØ Boliger, m2 (juni 2008) Erhverv m2 (juni 2008) Antal boliger (pr ) Antal årige under uddannelse der bor i områderne (pr ) Antal studerende/ansatte (skøn juni 2009) Passagertal - Havnebusserne Der er indhentet passagertal for Movias havnebusser, da nogle af passagererne muligvis vil benytte en kommende bro Rute 901/902 sejler mellem Nordre Toldbod og Det Kongelige Bibliotek og de viste passagertal er ikke fordelt på stoppesteder Rute 903 er en direkte rute mellem Operaen og Nyhavn Tabel 4 viser passagertal for linje 901/902 og 903 fordelt månedsvis i 2008 Man ser også det gennemsnitlige passagertal pr dag for hhv mandag - fredag, lørdag og søndag Man skal være opmærksom på at helligdage placeres under den ugedag de ligger på Så hvis en helligdag feks falder på en onsdag, indgår den i gennemsnittet for "mandag - fredag" agha (2)doc

12 12 / 19 Tabel 4 Passagertal fra Movia Dagstal som benyttes i kortidsprognose 2008 Der findes ikke data vedrørende døgnfordeling eller turformål Det skønnes at ca 500 passagerer benytter havnebusserne mellem Nyhavn og Holmen på en gennemsnitshverdag, hvoraf størstedelen antages at være operagæster, og dermed ikke en del af hverdagstrafikken i tidsrummet Bryggebroen Den nye cykel- og gangbro (Bryggebroen) over havnen åbnede 14 sept 2006 Broen ligger ca 1 km syd for Langebro På Bryggebroen blev der d 30 oktober 2008 i tidsrummet kl gennemført en interviewanalyse af cyklister Der blev uddelt 1630 spørgekort til cyklister og svarprocenten var 45 % Et af formålene med spørgekortuddelingen var at få vurderet hvad de interviewede cyklister ville have gjort uden Bryggebroen Fordelingen er vist i Tabel 5 agha (2)doc

13 13 / 19 Tabel 5 Svarfordeling fra interviewanalysen på Bryggebroen 30 oktober 2008 Hvis du skulle have foretaget en tilsvarende tur inden Bryggebroen blev åbnet, hvad ville du så have gjort? Cyklet via Langebro Cyklet via Sjællandsbroen Benyttet metro Cyklet via Knippelsbro Benyttet bus Benyttet bil Jeg ville have klaret mit ærinde et andet sted Jeg ville slet ikke have foretaget en tur Svarfordeling 74 % 10 % 5 % 4 % 4 % 2 % ca 1 % Mindre end 1 % Undersøgelsen blev gennemført i forbindelse med rapporten "Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases, Københavns kommune, Januar 2009", hvor Bryggebroen blev brugt som case Undersøgelsen på Bryggebroen viste kun meget lidt ny trafik Størstedelen var flyttet fra den nærliggende Langebro Samlet var ca 88 % overflyttet fra andre broer, 11 % ville have taget kollektiv transport eller bil og kun 1-2 % var ny trafik Hvis man ser på et kort, Figur 7, antages at Bryggebroen primært betjener trafikanter fra den sydlige og vestlige del af København med direkte forbindelse til Universitet og en stor del af Amager Disse trafikanter ville ellers have haft en noget større omvej via Langebro eller Sjællandsbroen Dette bekræftes også af undersøgelsen 6 Nøgletal for cykeltrafik Der er indsamlet nøgletal for cyklister Disse tal kan sammen med arealdata give et skøn for turproduktionen i et område Københavns Kommune har udgivet cykelregnskabet 2008 Af de mennesker som har bopæl i Københavns kommune, og som arbejder eller studerer i byen, tager 55 % cyklen I Vejdirektoratets idékatalog for cykeltrafik findes nøgletal for cyklister Tabel 6 viser turrater for forskellige transportmidler i forhold til boliger Turraterne er vist som et gennemsnitligt antal ture pr dag pr husstand til og fra boligen for agha (2)doc

14 14 / 19 en række forskellige boligtyper I idékataloget står desuden en opgørelse over, at 50 % af cykelturene er under 2 km og 90 % af cykelturene er under 5,5 km Tabel 6 Turrater for boliger fra Vejdirektoratets idékatalog for cykeltrafik Nogle kommuner har udgivet normer for cykelparkering i forbindelse med etablering af cykelparkeringspladser og nybyggeri Dette kan også give en idé om hvad der forventes af turproduktion, men kan variere fra kommune til kommune I en bestemmelse for beliggenhed af trafikanlæg fra Københavns Kommune er der nævnt nogle normer i forbindelse med nybyggeri Blandt andet er nævnt følgende normer for cykelparkering i Tabel 7 fra Københavns Kommune: Tabel 7 Normer for cykelparkering fra Københavns kommune TYPE Boliger Arbejdspladser Uddannelsesinstitutioner Normtal 2,5 p-plads pr 100 m2 boligareal alternativt 2,5 cykel p-plads pr bolig 0,5 cykel p-plads pr ansat for kontorarbejdspladser eller 1,5 plads pr 100 m2 0,5 plads pr elev/studerende og ansat 7 Vurdering af trafik på stibroer På baggrund af det beskrevne materiale foretages et skøn af trafikken på de nye stibroforbindelser Der foretages to vurderinger Den ene vurdering gøres på baggrund af undersøgelser på Bryggebroen hvor der skønnes hvad der overflyttes af trafik på cykel, fra kollektiv trafik samt bil Den anden vurdering foretages på baggrund af arealdata og skøn over procentvise retningsfordelinger af trafikken agha (2)doc

15 15 / 19 Cykeltrafik: Undersøgelsen på Bryggebroen viste kun meget lidt ny trafik Størstedelen af trafikken var flyttet fra den nærliggende Langebro Samlet var ca 88 % overflyttet fra andre broer, 11 % ville have taget kollektiv transport eller bil og kun 1-2 % var ny trafik Hvis man bruger disse tal direkte på trafiktallene fra 2008 på Knippelsbro ville dette svare til en cykeltrafik på ca 2700 pr dag på den nye bro Dette fremkommer ved at 11 % af cykeltrafikken på Knippelsbro svarer til 88 % af cykeltrafikken på den nye bro over Inderhavnen De skønnede tal ses i Tabel 8 Tabel 8 Skønnet cykeltrafik på en hverdag på den ny stibroforbindelse på baggrund af fordelingen på Bryggebroen Fra andre broer Fra kollektiv transport Fra bil Ny trafik I alt Da områderne på hver side af henholdsvis Bryggebroen og den nye bro over Inderhavnen er noget forskellige, beregnes et skøn på, hvad cykeltrafikken kunne blive på baggrund af arealdata Først laves et estimat på trafikken til og fra Christianshavn via de fire mulige broforbindelser På baggrund af estimaterne samt trafiktællinger på Knippelsbro og Torvegade laves et skøn over størrelsen af gennemkørende cykeltrafik Det antages, at en vis del af den gennemkørende trafik overflyttes til den nordlige nye forbindelse mellem Kløvermarken og Nyhavn Herefter laves et skøn over fordelingen på broerne over Christianshavns kanal/trangraven og Proviantmagasingraven Følgende forudsætninger og antagelser bliver brugt: Det antages at boligerne producerer gennemsnitlig 1,5 cykeltur pr dag Det antages at 50 % af boligerne i Christianshavnsområdet er syd for Knippelsbro/Torvegade og ikke er potentielle brugere af broerne De 50 % nord for den eksisterende forbindelse fordeles på broerne over Inderhavnen, Stadsgraven, Knippelsbro og ved Torvegade For erhverv i området antages at der skabes 3 ture pr 100 m2 kontorareal ud fra at der er 1,5 cykelparkeringsplads pr 100 m2 som udnyttes fuldt ud og som skaber 2 ture pr plads Det bemærkes at dette er normen for nybygget kontorerhverv Hvis man ser på hvor boligtunge de forskellige områder er i forhold til hinanden antages at 15 % af erhvervstrafikken er potentielle brugere af broen over Inderhavnen og 10 % er potientielle brugere af broen over Stadsgraven Uddannelsesinstitutionerne antages at producere 2 ture pr cyklist og at ca 50 % af de studerende/ansatte cykler Der gælder samme antagelser mht boligtunge områder og fordeling som for erhverv agha (2)doc

16 16 / 19 Det forventes at noget af den gennemkørende trafik på Torvegade/Knippelsbro overflyttes til den nye nordlige forbindelse Der er ingen undersøgelser til at understøtte hvor mange det vil gælde men der gættes på 30 % af den gennemkørende cykeltrafik Der er ikke taget hensyn til at nogle af de producerede ture kan være interne ture Turproduktionen er kun fordelt som ture til og fra område 1 Derfor er der tale om et højt skøn Et skøn over fordelingen af cykelture på de forskellige broforbindelser til og fra Christianshavn og Holmen ses i Tabel 9 Tabel 9 Skøn over fordelingen af ture til og fra Christianshavn ogholmen Stibro over Inderhavnen Stibro over Stadsgraven til Kløvermarken Knippelsbro Torvegade Boligture 25 % 6 % 40 % 29 % 100 % Erhverv 15 % 10 % 40 % 35 % 100 % Uddannelse 15 % 10 % 40 % 35 % 100 % Trafiktællinger fra 2008 i perioden kl 6-18 viser ca ture på Knippelsbro og ca ture på Torvegade nord for Christmas Møllers Plads Tællingerne og de beregnede skøn bruges til at estimere den gennemkørende trafik Antallet af cykelture på en hverdag på baggrund af ovenstående antagelser ses i Tabel 10 og er følgende: agha (2)doc

17 17 / 19 Tabel 10 Estimerede antal cykelture pr dag på broforbindelserne der forbinder Amager og Indre København - Stibro over Inderhavnen Stibro over Stadsgraven til Kløvermarken Knippelsbro Torvegade Cyklister fra/til boliger Cyklister til/fra erhverv Cyklister til/fra uddannelse Gennemkørende I alt Figur 9 Estimerede antal cykelture på en hverdag på broforbindelserne der forbinder Amager og Indre København Højt skøn Bryggebroen har ca 5000 cyklister i dag, og denne virker umiddelbart som en mere attraktiv og direkte forbindelse, når man ser på omvejskørsel samt arealdata for boliger og uddannelse Sammenlignet med dette tal virker ovenstående ca 7000 cyklister på broen over Inderhavnen som et noget optimistisk tal bla taget i betragtning af, at det muligvis ikke er alt erhvervsareal som er kontorvirksomhed og at de benyttede normtal gælder for nybygget kontorerhverv agha (2)doc

18 18 / 19 Desuden vil nogle af disse ture sandsynligvis være interne ture Der er også stor usikkerhed omkring hvor meget af den gennemkørende der overflyttes Udover at lave estimater for trafikken på broerne mellem det Indre København go Christianshavn/Holmen og mellem Amager og Christianshavn/Holmen er der givet et skøn over, hvordan trafikken på broen over Inderhavnen fordeler sig Estimaterne ses i Figur 10 og er lavet ud fra en antagelse om hvor der er boliger, erhverv og uddannelse Her er ikke medregnet, hvor meget nordsydgående trafik der evt overflyttes fra Prinsessegade til forbindelsen mellem Proviantmagasingraven og Christianshavn På Figur 10 er fordelingen vist for det højde skøn som er lavet på baggrund af arealdata Den samme fordeling er anvendt på det konservative skøn baseret på trafiktællingen på Bryggebroen Fordelingen for det konservative skøn er vist i Figur 11 Figur 10 Højt skøn over fordelingen af cykeltrafikken til/fra broen over InderhavnenSkøn baseret på arealdata agha (2)doc

19 19 / 19 Figur 11 Konservativt skøn over fordelingen af cykeltrafikken til/fra broen over InderhavnenSkøn baseret på data fra Bryggebroen Fodgængere: Til gengæld vurderes at den nye broforbindelse over Inderhavnen at tiltrække flere fodgængere, da der er flere seværdigheder i nærheden, og dermed flere turister Antallet af fodgængere er ikke estimeret da der ikke findes nok eksisterende datagrundlag til at vurdere dette Der vil være store sæsonsvingninger pga mange turister om sommeren Denne trafik er også afhængig af vejret Andre forhold: Generelt set vurderes stibroforbindelsen over Inderhavnen ikke at være lige så attraktiv for hverdagsture som Bryggebroen Bryggebroen er en mere direkte forbindelse til et større opland med handel på den ene side og Københavns Universitet Amager på den anden side og derudover er der længere afstand til anden broforbindelse I forhold til fritidstrafik findes der ikke grundlag for vurderinger af trafikmængden Brugen af stibroforbindelsen mellem Nyhavn og Kløvermarken forventes at være sæsonbestemt pga fritidsture til Kløvermarken og Amager Strandpark Dette vil primært være ture om aftenen, i weekender eller feriesæsonen Derudover vil brugen af forbindelsen også være afhængig af udformning og tryghedsfølelse på ruten Hvis ruten er meget kringlet og besværlig og der er steder som er mørke og utrygge kan det begrænse trafikken agha (2)doc

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn. December 2010

Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn. December 2010 Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn December 2010 FORSLAG Indhold Forord Forord 4 Vision og formål 5 Baggrund 7 Rammer og forudsætninger 11 Politikkens principper 17 Evaluering af politikken

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag til udvalgsindstilling Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti Dette notat har baggrund i, at Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 tiltrådte et medlemsforslag stillet

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

for broerne i Københavns Havn

for broerne i Københavns Havn ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR BROÅBNING for broerne i Københavns Havn Marts 2011 Revideret August 2014 FORORD INDHOLD FORORD Forord 4 Vision og formål 5 Baggrund 7 Rammer og forudsætninger 11 Administrationsgrundlagets

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bro over Christianshavns Kanal og Trangraven - Model for afvikling af trafikken. Københavns Kommune.

Indholdsfortegnelse. Bro over Christianshavns Kanal og Trangraven - Model for afvikling af trafikken. Københavns Kommune. Københavns Kommune Bro over Christianshavns Kanal og Trangraven - Model for afvikling af trafikken COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Evaluering af Albertslundruten

Evaluering af Albertslundruten Cykelpendlerruter Evaluering af Albertslundruten Førundersøgelse Januar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Cykelpendlerruter Evaluering af

Læs mere

Trafikplan - Eurovision 2014 Refshaleøen. Byens Anvendelse 2014

Trafikplan - Eurovision 2014 Refshaleøen. Byens Anvendelse 2014 Trafikplan - Eurovision 2014 Refshaleøen Byens Anvendelse 2014 Generelle bemærkninger For handicappede er det muligt at sejle til Refshaleøen med Movia s vandbus. Handicapbusser kører rundt Refshalevej

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Bilag 1: Trafikanalyse Holmen

Bilag 1: Trafikanalyse Holmen Bilag 1: Trafikanalyse Holmen Borgerrepræsentation vedtog den 10. november 2016 lokalplanforslaget Christiansholm, herunder at der i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen skulle fremlægges

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

NY BRO SÆTTER SVINGNINGSDYNAMIK. komme fra sydsiden af Nyhavn over havneløbet til Grønlandske Handels Plads, hvor f.eks. Restaurant Noma ligger.

NY BRO SÆTTER SVINGNINGSDYNAMIK. komme fra sydsiden af Nyhavn over havneløbet til Grønlandske Handels Plads, hvor f.eks. Restaurant Noma ligger. Christiansholm 12 ILLUSTRATION KØBENHAVNS KOMMUNE Skuespilhus Kvæsthusbroen Inderhavnen Proviantmagasingraven Dokøen Proviantbroen Kunstakademiet Arkitektskolen Frederiksholm Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Status for broer i Københavns Havn

Status for broer i Københavns Havn Bilag 3 Status for broer i Københavns Havn Oktober 2008 INDLEDNING I maj 2007 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen inden årsskiftet at fremlægge et forslag til en

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavn den 22. juli 2009 Frank Jensen Socialdemokraterne Artillerivej 34 2300 København

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Administrationsgrundlag for broåbning for broerne i københavns havn

Administrationsgrundlag for broåbning for broerne i københavns havn Administrationsgrundlag for broåbning for broerne i københavns havn 1 Indhold Forord Forord 2 Vision og formål 3 Baggrund 4 Rammer og forudsætninger 6 Administrationsgrundlagets principper 8 Evaluering

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

RETTELSESEKSEMPLAR NR. 4. 04-09-08 STIBROER OVER INDERHAVNEN OG KANALER PÅ CHRISTIANSHAVN. Lokalplan nr. 446

RETTELSESEKSEMPLAR NR. 4. 04-09-08 STIBROER OVER INDERHAVNEN OG KANALER PÅ CHRISTIANSHAVN. Lokalplan nr. 446 RETTELSESEKSEMPLAR NR. 4. 04-09-08 STIBROER OVER INDERHAVNEN OG KANALER PÅ CHRISTIANSHAVN Lokalplan nr. 446 Borgerrepræsentationen har den 10. februar 2011 vedtaget lokalplanen Lokalplanen er bekendtgjort

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Godt nytår og tillykke med valget! Vi i Christianshavns Lokaludvalg ser frem til at arbejde sammen med jer i den kommende valgperiode.

Godt nytår og tillykke med valget! Vi i Christianshavns Lokaludvalg ser frem til at arbejde sammen med jer i den kommende valgperiode. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Borgerrepræsentationen Kære medlemmer af Borgerrepræsentationen

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Cykelsuperstier i hovedstadsområdet Evalueringsplan for Albertslundruten. Projektsekretariatet. Notat. 1 Indledning og resume

Indholdsfortegnelse. Cykelsuperstier i hovedstadsområdet Evalueringsplan for Albertslundruten. Projektsekretariatet. Notat. 1 Indledning og resume Projektsekretariatet Cykelsuperstier i hovedstadsområdet Evalueringsplan for Albertslundruten Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen Ny bro over havnen 1. DEL Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania. Spørgsmål og svar. 2. DEL Gruppediskussioner Deltagere: ca. 60 1. DEL Om den nye bro over havnen Lokaludvalgsformand, Bent

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Trafikforskningsgruppen Fibigerstræde 11 DK-9220 Aalborg Ø Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Opgave: Turproduktion for byudviklingsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring CHRISTIANSHAVNSRUTEN Oplæg til linjeføring Marts 2010 Udarbejdet af: TMF Center for Anlæg og Udbud Grontmij Carl Bro A/S Marts 2010 Københavns Kommune INDHOLD 1. INDLEDNING FORMÅL 4 BAGGRUND 4 FINANSIERING

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er utrygt som cyklist. Rummet er smalt og man skal være opmærksom hele tiden, da det virker som, at alle har travlt. Særligt

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37 1505 København V

Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37 1505 København V Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37 1505 København V Dato: 3.2.2009 Dokumentnr. 08/00637-32 Sagsbehandler: Natalya Møller Direkte tlf.nr.: 99 63 63 07 Deres reference: Principiel

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 27.

Læs mere

Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004

Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004 Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004 Lokalplanforslaget vil fastlægge boligstørrelser og bestemmelser om helårsboliger for hele lokalplanområdet og mere detaljerede bebyggelsesmuligheder i underområde

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

En ca. 7 m bred stibro over Inderhavnen, der forbinder Nyhavns sydlige side med Grønlandske Handels Plads.

En ca. 7 m bred stibro over Inderhavnen, der forbinder Nyhavns sydlige side med Grønlandske Handels Plads. Bilag 2 Konkurrencens arkitektoniske principper 1. Opgavebeskrivelse Sagsnr. 2008-150346 Dokumentnr. 2009-28020 Centralt i København nær Skuespilhuset og Operaen ønsker Københavns Kommune en ny gangog

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Cykelparkering ved Metrostationer

Cykelparkering ved Metrostationer Cykelparkering ved Metrostationer Indledning Rundt omkring på de københavnske metrostationer er der i dag en del problemer med parkerede cykler. Cyklerne er placeret uden for cykelstativerne enten fordi

Læs mere

Christianshavns Lokalråd

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Fredningsnævnet for København Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby 26. april 2010 Klage over Fredningenævnets

Læs mere

Glostrup kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Glostrup kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Glostrup kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Bedre Bus til Nørre Campus Tilgængelighedsanalyse. NOTAT 17. juni 2011 ph/mm

UDKAST. Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Bedre Bus til Nørre Campus Tilgængelighedsanalyse. NOTAT 17. juni 2011 ph/mm UDKAST Københavns Kommune Bedre Bus til Nørre Campus Tilgængelighedsanalyse NOTAT 17. juni 2011 ph/mm Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Fremkommelighedsanalysen... 3 3 Stoppesteder... 3 3.1 Brugerønsker...

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania Det er blevet påstået af folk fra det offentlige, at Christiania har godkendt den planlagte cykelrute. Det har Christiania ikke! Grunden

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere