Advokater. Karen Marie Jespersen. side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokater. Karen Marie Jespersen. side"

Transkript

1 KAALUND & PARTNERE Advokater Karen Marie Jespersen Sagsnr /JN side 1 Onsdag, den 29. april 2009, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken i Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Til stede var: 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9K 9L 9M 9N 9P 9R 9S 9T 9U 9V Lars og Elsebeth Fibæk Torben Sejling og Jette Sejling Frits Henriksen Rasmus Bach Janne Brammer Damsgaard Mogens Vangsgård & Lis Balle Birgit og John Hansen Lars Dyhr Elmo Mortensgaard Alice & Lars Steincke Anne Mette Jensen Henning og Ketty Olesen Christopher og Else Long Aase Mouritsen Jens Christian Larsen Annelise Amstrup Torben Steen Dam 11A Kirsten Pape 11 B Helle Faurholt Sørensen 11C Eli Berg Jensen 11D Ingelise og Preben Christensen 11E Knud og Anna Kristoffersen 11F Jørn Christensen 11G Per Bjerregård Jensen 11H Mette Yde Dam 11K Arvid Bardino 11L Bente Jensen 11M Rigmor og Ivan Espersen 11N Freddy W. Petersen 11P Regnar Tollund 11R Grethe & Kaj Quottrup 11S Werner & Rigmor Skousen 11T Vibeke Hanberg VESTERGADE 2 / 8600 SILKEBORG / TLF / FAX NØRREGADE 36 / 1165 KØBENHAVN K / TLF / FAX /

2 side 2 Til stede var endvidere revisor Carsten Jensen fra Revisionsaktieselskabet Deloitte og advokat Karen Marie Jespersen Fraværende var: 9H Bent Sørensen 11U Kirsten Vitt Nielsen Til behandling forelå ifølge vedtægterne følgende dagsorden: Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag: A. Forslag fra bestyrelsen om ændring og opdatering af vedtægter, jfr. vedlagte. Grøn markering er de ændringer, som er vedtaget på tidligere generalforsamlinger. Rød markering er de ændringer, som bestyrelsen foreslår. Ændringerne af foreningens vedtægter er begrundet i lovgivningen samt tidligere retssager. B. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vedlagte procedure ved salg af andelsbolig. (bilag 1) C. Forslag fra Rasmus Bach vedrørende husleje. 6. Valg: På valg som bestyrelsesformand for 2 år: Mogens Vangsgaard ønsker ikke at genopstille Jens Christian Larsen bestyrelsen indstiller til genvalg. Helle Sørensen bestyrelsen indstiller til genvalg. Ny suppleant for 1 år 7. Eventuelt.

3 side 3 Ad pkt. 1: Formanden, Lars Fibæk, bød velkommen og foreslog herefter advokat Karen Marie Jespersen valgt som dirigent. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget, hvorefter dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Ad pkt. 2: Formanden afgav på bestyrelsens vegne beretning for det forgangne år. Beretningen er vedhæftet nærværende protokolat som bilag 2. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt formandens beretning. Ad pkt. 3: Revisor Carsten Jensen gennemgik årsrapporten for 2008, Restultatopgørelsen blev gennemgået i alle punkter og udviser et overskud på kr ,00 mod budgetteret overskud på kr ,00. Foreningens egenkapital udgør pr kr ,00. Balance blev gennemgået tillige med note 2. Revisor gennemgik note 4 med opgørelse over andelenes formueværdi. Formueværdierne pr. 31. december 2008 for de enkelte andele udgør herefter følgende beløb: Boligtype A & C kr ,00 Boligtype B kr ,00 hvilket er de beløb, som andelshaverne maksimalt kan forlange ved salg af andelen med tillæg for eventuelle forbedringer, der kan godkendes af bestyrelsen. En andelshaver er ikke berettiget til at videresælge andelsboligen for anskaffelsessummen, hvis den har været højere end den ovenfor anførte formueværdi selv om dette er anført i foreningens vedtægter. Dette er i strid med Andelsboligloven, da der ikke er tale om et støttet byggeri.

4 side 4 Den nye offentlige vurdering fra SKAT af andelsboligerne drøftedes. Generalforsamlingen var enige om at bemyndige bestyrelsen til at klage over vurderingen fsv. ang. grundværdien og evt. tage kontakt til et af de firmaer, der vurderer/hjælper andelsboligforeninger m.v. hermed mod betaling, såfremt klagen fører til en nedsættelse, derved at det pågældende firma beholder en del af besparelsen i en periode. Administrator kunne henvise til firmaet Rafn & Søn ApS, Lergravsvej 53, 2300 København S, tlf. nr , Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten for 2008 og de ovenfor anførte formueværdier på andelene. Ad pkt. 4: Revisor Carsten Jensen gennemgik budgettet for 2009 i alle punkter og fremhævede herunder, at en lang række af posterne allerede nu er kendte. Budgettet udviser et underskud på kr ,00. I budgettet er ikke medtaget udgift til indhentelse af evt. valuarvurdering, idet generalforsamlingen endnu ikke har taget stilling til om ejendommene skal valuarvurderes. Endelig afklaring heraf afventer udviklingen af konjukturerne på boligmarkedet. Den ordinære generalforsamling vedtog herefter eenstemmigt budgettet for 2009, herunder at boligafgiften skal være uændret således: Type A & C kr ,00, hvoraf afdrag lån udgør kr ,00 og kr. 936,00 fællesudgifter. Type B kr ,00, hvoraf afdrag lån udgør kr ,00 og kr. 936,00 fællesudgifter. Fællesudgifterne dækker ejendomsskat, renovation, forsikring, div. Udgifter til udvendig vedligeholdelse, administration, revisor, Kabel-TV (grundpakke), parkbelysning m.v. I budgettet for 2010 skal udgiften til Havekonerne medtages. Ad pkt. 5: A. Forslag fra bestyrelsen om ændring og opdatering af vedtægter, jfr. vedlagte. Grøn markering er de ændringer, som er vedtaget på tidligere generalforsamlinger. Rød markering er de ændringer, som bestyrelsen foreslår. Ændringerne af foreningens vedtægter er begrundet i lovgivningen samt tidligere retssager.

5 side 5 Bestyrelsens forslag til ændringer blev gennemgået punkt for punkt. På vedhæftede eksemplar findes et eksemplar af vedtægterne som de blev godkendt under generalforsamling. B. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vedlagte procedure ved salg af andelsbolig. Forslaget blev godkendt med tilføjelse i pkt. 6 og 8, at evt. byggesagkyndig, tillige kan deltage i endelig syn af boligen. Kopi af proceduren vedlægges som bilag 1. C. Rasmus Bach havde indsendt følgende forslag til behandling: Hvordan får vi en lavere husleje? Vores husleje er mere end 50% højere end budgetteret fra start. Huslejen gør andelene umulige at sælge. Generalforsamlingen drøftede forskellige tiltag og bestyrelsen bemyndiges til at indhente forskellige forslag til omlægning af andelsboligforeningens lån og efterfølgende indkalde andelshaverne til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der træffes beslutning om evt. omlægning af lånene evt. med deltagelse af en rådgiver fra bank/realkreditforening, der kan forklare fordele/ulemper, risiko samt besvare spørgsmål. Generalforsamlingen bemyndigede endvidere bestyrelsen til at indhente alternative tilbud på forsikring af andelsboligerne. Ad pkt. 6: Som medlem af bestyrelsen for 2 år blev enstemmigt genvalgt Helle Sørensen. Som nye medlemmer af bestyrelsen for 2 år blev valgt Arvid Bardino. Efter kampvalg mellem Jørn Christensen og Jette Sejling blev Jørn Christensen valgt som medlem af bestyrelsen for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg igen på den ordinære generalforsamling i Som ny suppleant for 1 år blev Jette Sejling valgt, og er på valg på den ordinære generalforsamling i Advokat Karen Marie Jespersen valgtes enstemmigt som administrator. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Papirfabrikken 26, 8600 Silkeborg genvalgtes eenstemmigt som revisor.

6 side 6 7. Eventuelt: Administrator henledte opmærksomheden på, at der pr. 1. juli 2009 kræves udstedt attest vedrørende energimærkning til udlevering af købere af en andelsbolig. Det er sælger/andelsboligforeningen, der som udgangspunkt skal sørge for, at energimærket bliver udarbejdet, inden aftale om salg/køb indgåes. Sker dette ikke, kan køber inden for en rimelig frist lade energimærket udarbejde for andelsboligforeningens regning. Energimærket er gyldigt i 5 år og kan udstedes for hver enkelt andelsbolig eller samlet for hele andelsboligforeningen. Det er billigst at lade alle boliger energimærke på én gang, men eftersom der gennem de sidste 5 år er sket meget få overdragelser bør andelsboligforeningen nok nøjes med alene at foretage energimærke af den konkrete bolig, der måtte blive sat til salg. Administrator oplyste endvidere, at andelsboligforeningen og de enkelte andelshavere har mulighed for at søge om tilskud fra Renoveringspuljen til håndværkerlønninger og særligt energibesparende materialer, hvis andelsboligforeningen eller hvert enkelt andelshaver ønsker forbedringer af boligen. Der ydes tilskud til arbejdsløn. Tilskuddet udgør 40% af arbejdslønnen incl. moms, dog højst kr I forhold til visse energibesparende foranstaltninger kan der derudover opnås et særligt materialetilskud på 20% af materialeprisen, dog højst kr ,00. Ansøgningen skal være indleveret inden udgangen af 2009 og fordeles vist efter først til mølle princippet. Advokat Klaus Paulsen fra Kaalund & Partnere var mødt og redegjorde for den verserende retssag mod AZ Huse A/S under konkurs og besvarede spørgsmål. Advokat Klaus Paulsen oplyste følgende herom: Kort orientering om hændelsesforløbet. Foråret 2007 tilbageholder man restkøbesum på ca. 1,3 millioner ang. mangler konstateret ved aflevering m.v. Rådgiveren Molte Jacobsen ansætter disse til ca. 4 millioner + moms anerkendes ikke af AZ huse AZ Huse udtager stævning d. 21/ Stævning udtages alene for 1,1 mill, idet boet anerkender at der foreløbigt må tilbageholdes ,- til dækning af evt. mangler.

7 side 7 AZ Huse tages under konkursbehandling d. 21/ Der afholdes 1 - års eftersyn d 26. februar 2008 Retssagen er p.t. sat på stand by i forsøget på at opnå forligsmæssig løsning. Problemstillinger i relation til de påberåbte mangler: Der er overordnet 2 problemstillinger mht. omfanget og navnlig værdiansættelsen af de påberåbte mangler, nemlig 1. Bevis for mangler / kravets størrelse I en retssag kan bevis alene føres gennem afholdelse af syn og skøn, hvilket bedømt ud fra manglernes omfang - vil være meget dyrt, da hver enkelt mangel i hver enkelt bolig skal medtages. 2. Hvad med overskydende mangelskrav (ud over det der er stævnet for)? Her er tillige 2 problemstillinger: a. Modregning over for underentreprenører iht. garanti: Der er 4 forhold der skal tages i betragtning (hvilket samlet set gør det meget vanskeligt at komme igennem med modregning): 1. Der er tale om fagentrepriser dvs. der kan alene modregnes med konkret mangel i den respektive garanti 2. Der er tillige usikkerhed om garantiernes gyldighed/værdi. 3. AB Naverparken har alene fået transport af garantier iht. entreprisekontrakten (dvs. AZ Huse har ikke selv stillet garanti over for AB Naverparken 4. Der vil komme en tvist om, hvilke mangler er ædt op af retssagen og hvilke der stadig modregnes med b. Anmeldelse af overskydende mangelskrav i boet: Der forventes ej dækning til simple kreditorer siger kurator, dvs. evt. overskydende krav er intet værd over for konkursboet.

8 side 8 Sagens fremgangsmåde (iht. løbende drøftelser med bestyrelsen): Der er ansøgt om retshjælpsdækning og vi har fået dette til retssagen. Men dækningsmax. på retshjælpsforsikringen er alene kr ,- og det rækker slet ikke til at gennemføre en retssag med et omfattende syn og skøn m.v. Derfor er der med kurator aftalt en slags mini syn og skøn : såfremt boet kan overbevises om at allerede nogle få men centrale, væsentlige mangler koster mere end boets krav, vil boet formentlig hæve sagen (eller forlige evt. forlige sagen). Derved spares en masse tid og sagsomkostninger. OBS: pt. er der ej retshjælpsdækning til dette mini syn og skøn, men hæver boet sagen, får vi i et vist omfang tillagt sagsomkostninger. Endvidere vil det måske være muligt at overbevise retshjælpen om, at den valgte fremgangsmåde har været langt billigere end egentligt syn og skøn og langvarig retssag, for derigennem at opnå dækning alligevel. Status pr. 29/4 2009: Mini syns- og skønserklæring forelå d. 31/ En del af manglerne værdiansættes ca. svarende til Molte Jacobsen, mens der er 2 væsentlige forskelle: 1. Mangler ved udvendigt murværk: Molte Jacobsen vurderer at alle fuger m.v. skal laves om (udgift ca. 2 millioner. + moms), mens skønsmanden siger at delvis udbedring er nok (udgift ca. 2 x ,- + moms) 2. Overfladebelægning på Kørebaner og parkeringsarealer: Molte Jacobsen siger ca ,- + moms, skønsmand siger mellem ,- og ,- ekskl. moms (idet skønsmanden når frem til, at overfladen skal være belægningssten af granit, hvilket nok er tvivlsomt om er rigtigt. Prisdifferencen skyldes usikkerheden om, hvorvidt eksisterende asfaltbelægning skal fjernes eller ej). Hertil kommer at kurator har anfægtet skønsmandens pris på overfladebelægningen. Jeg har fastholdt at den må være rigtig. Uanset dette er parterne dog på baggrund af mini syn og skøn - nu max ,- -

9 side ,- kr. inkl. moms fra hinanden (alt efter hvad man realistisk værdiansætter overfladebelægningen til). Jeg har dog fastholdt at der UD OVER mangler iht. mini syn og skøn tillige resterer alle småmangler konstateret v. afleveringsforretningen samt mangler konstateret v. 1- års eftersyn (hvilke nok vil være i størrelsesordenen 1,2 millioner + moms eller mere, jfr. Molte Jacobsen). Det er tilbudt boet at vi såfremt boet hæver sagen og det overlades til retten at afgøre sagsomkostningerne vil give afkald på yderligere, allerede anmeldte mangelskrav (dvs. afstå fra at anmelde yderligere i boet) samt tillade at entreprenørernes garantier nedskrives iht. reglerne i AB 92, dvs. til 2 % (der så bevares indtil 5-års eftersyn i efteråret/vinteren 2011). Der foreligger p.t. ikke svar herpå. Jeg har dog en forsigtig positiv forventning om at vi når i mål. OBS: Der er tillige en yderligere tvist om TDC-tilslutningsafgift (kr ,-). Boet er af den opfattelse af beløbet uberettiget er afholdt af entreprisesummen, da det i stedet burde være betalt særskilt, dvs. uden for entreprisesummen (hvorved der ud over retssagen tillige skyldes dette beløb) Det fremgår af sagen at der tilbage i foråret 2007 har været drøftelser om dette og at vi har meddelt boet/banken at beløbet skal anses som indeholdt i entreprisen. Så vidt jeg kan se er der ikke reklameret herover, hvorfor jeg er af den opfattelse, at vi ikke er dette beløb skyldig Der blev fremsat opfordring til etablering af en bowling klub samt evt. etablering af petangue bane. Nærmere om opfordringen vil senere fremgå af andelsboligforeningens hjemmeside. Generalforsamlingen sluttet kl Freddy W. Petersen Jørn Christensen Arvid Bardino Lars Fibæk

10 side 10 Helle Sørensen Som dirigent: Karen Marie Jespersen

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere