Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar"

Transkript

1 NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer, at der må stilles store krav til såvel forsikringsgivers som forsikringstagers informationspligter i forsikringsforholdet. Allerede i markedsføringsfasen har selskaberne pligt til at give præcise informationer bl.a. om præmien. Tilsidesættelse af informationspligten i forbindelse med tegningen kan få afgørende følger, og det samme er tilfældet ved ændringer af bestående forsikringer, ved skader og ved forsikringens ophør. 1. Indledning Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt den 17. April 1997 et kollokvium på KolleKolle i Værløse vedrørende ovennævnte emne. Dagens hovedtalere var: Fuldmægtig Birgitte Wested, Forbrugerstyrelsen og Salgsdirektør Lars Suhr Olsen, Østifternes Forsikring, der belyste emnet Forsikringsselskabernes informationspligt i forbindelse med markedsføring. Kontorchef Marianne Klausen, Danica, Underdirektør Jesper Hjetting, Codan Forsikring og Kontorchef Niels Macholm, Alm. Brand, der belyste emnet Forsikringsselskabernes informationsforpligtelser ved forsikringsaftalens indgåelse. Advokat Morten Samuelsson, Lett & Co. og Kontorchef Åse Kogsbøll, Assurandør- Societetet, der belyste emnet Forsikringsselskabernes rådgivningsansvar gældende ret og oplæg til debat om reformer. Direktør Ib Mardahl-Hansen, Tryg-Baltica Forsikring og Kontorchef Jens Hennild, Dansk Industri, der belyste emnet Forsikringstagers oplysningsforpligtelser ved forsikringstegningen. Direktør Henning Jønnson, Ankenævnet for Forsikring og Advokat Torben Bondrup, Plesner & Grønborg, der belyste emnet Forsikringsselskabernes og forsikringstagernes informationspligt ved ændringer af forsikringer. 2. Markedsføring af forsikringer 2.1. Forsikringsselskabernes informationspligt i forbindelse med markedsføring af forsikringer Generelt I forbindelse med markedsføring af forsikringer er forsikringsselskaberne underlagt markedsføringslovens 1 (generalklausulen), hvorefter selskabernes markedsføring skal ske i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Hvad der må anses som god markedsføringsskik og navnlig, hvad der anses for at være i strid med god markedsføringsskik er ikke et statisk begreb, men følger til stadig- 280

2 hed den almindelige udvikling i samfundet. Forbrugerombudsmanden kan ikke kontrollere Internettet. Udenlandske forsikringsselskaber, der reklamerer på Internettet, men som i øvrigt opererer fra deres eget hjemland, er ikke omfattet af markedsføringsloven Forbrugerombudsmandens retningslinier Forbrugerombudsmanden sætter lighedstegn mellem god markedsføringsskik og det at handle etisk Der er i disse år kommet meget fokus på virksomhedernes etik, hvilket også den finansielle sektor bør være opmærksom på. Forbrugerombudsmanden har indenfor en række brancher taget initiativ til at udarbejde retningslinier for, hvad der er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. For forsikringsbranchen er der gennemført retningslinier for følgende områder: 1. Autoskader. Forsikringstageren skal have mulighed for selv at betale en skade og derved undgå præmieforhøjelser. 2. Bonusprognoseretningslinierne som forbrugerombudsmanden udarbejdede i samarbejde med Finanstilsynet, se pkt Finanstilsynets retningslinier for ændring af forbrugerforsikring med bl.a. problematik om negativ aftalebinding, se pkt Forbrugerombudsmandens retningslinier for reklamering med priseksempler indenfor forbruger- og skadeforsikring. 5. Forbrugerombudsmandens retningsliner om anvendelse af forsikrings- og garantitilsagn i markedsføring. Forbrugerstyrelsen har en hjemmeside på Internettet, hvor retningslinierne er gengivet. De er også optrykt i årbogen fra forbrugerstyrelsen. Der er udarbejdet retningslinier om etik i realkreditinstitutter og retningslinier indenfor etik i bankrådgivningen. Det var planen, at der i samarbejde med forsikringsbranchen skulle udarbejdes tilsvarende retningslinier for forsikringsselskaber. Forsikringsbranchen trak sig imidlertid under henvisning til, at der på forsikringsområdet allerede er en betydelig lovregulering af problemerne. Dette beklagede forbrugerombudsmanden, der var uenig i, at der ikke var behov for retningslinier, men han vil dog på den anden side ikke gennemtvinge sådanne regler Forbrugerombudsmandens afgørelser Forbrugerombudsmanden afgør løbende spørgsmål om god markedsføringsskik i relation til markedsføring af forsikringer. Følgende eksempler skal nævnes: En kunde klagede over, at assurandøren ved kundebesøget havde lovet en rabat på kr. ved at flytte alle kundens forsikringer, bl.a. på grund af noget samlerabat. 3 måneder senere ophørte selskabet med samlerabatordningen, hvortil kom at assurandøren havde lavet en regnefejl. Denne adfærd blev af forbrugerombudsmanden anset for at være i strid med god markedsføringsskik. Under et kundebesøg i november/december angav assurandøren præmien. Da forsikringstageren modtog den første opkrævning i januar var præmien steget. Denne adfærd blev - ikke overraskende - anset som værende i strid med god markedsføringsskik af forbrugerombudsmanden. Et forsikringsselskab ændrede betingelserne for autoforsikring og fastsatte præmien ud fra alder. Såfremt forsikringstageren ikke oplyste sit cpr. nr., steg præmien med kr. Forbrugerombudsmanden anså denne konsekvens af ikke at oplyse sit cpr. nr. for værende i strid med god markedsføringsskik. Forsikringstageren fik ikke den bonuscheck, som han mente at have krav på. Forsikringsselskabet begrundede den manglende bonuscheck med, at forsikringstageren havde været bagud med betaling af præmie. Forbrugerombudsmanden mente, at selskabet herved 281

3 havde gjort en uhjemlet ekstraordinær misligholdelsesbeføjelse gældende, og at et sådant tiltag fra selskabets side var i strid med rentelovens bestemmelser og også i strid med god markedsføringsskik Annoncering, Direkte markedsføring, TV-reklamer Ved annoncering i dagspressen, ugeblade og tidsskrifter har forbrugeren krav på ordentlig orientering. Sammenlignende reklamer er ikke forbudt, men skal være fuldstændige, således er det ikke tilstrækkeligt at anføre hvor meget billigere selskabet er, det skal også være oplyst på hvilke andre måder, produktet adskiller sig fra det selskab, der sammenlignes med. I henhold til den internationale kodeks for reklamepraksis, artikel 5 gælder om sammenlignende reklame: Reklamer, der indeholder sammenligninger, skal udformes således, at sammenligningen som sådan ikke er egnet til at vildlede og skal være i overensstemmelse med principperne for reel konkurrence. Sammenligningspunktet skal bygge på kendsgerninger, der kan bevises og må ikke udvælges på illoyal måde Udsagn skal kunne dokumenteres. Et selskab lancerede sin specielle autoforsikring for kvinder med sloganet: Piger kører bedre bil Dette var ikke en dokumenterbar påstand og derfor i strid med god markedsføringsskik. Et selskab forsøgte sig med direkte marketing ved at udsende et brev til unge med tilbud om en ulykkesforsikring, og såfremt modtageren sendte navne på kammerater, som måske var interesseret i at tegne en forsikring, ville den pågældende modtage en hvervegave bestående af en lektiebog. Forbrugerombudsmanden fandt fremgangsmåden i strid med god markedsføringsskik. Der findes særlige retningslinier for markedsføring overfor børn og unge i den internationale kodeks. Også for TV-reklamer gælder markedsføringsloven naturligvis. Dertil kommer lovgivningen under kulturministeriet, Lov om Radioog Fjernsynsvirksomhed med en tilhørende bekendtgørelse om reklamering og sponsorering i radio og fjernsyn. Udover at reklamer skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven, skal de være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og social ansvarsfulde. For reklamer for børn gælder der forbud mod anvendelse af voldsscener. Med hensyn til TV reklamer er det Radioog TV-reklamenævnet, der tager sig af klager. Forbrugerombudsmanden har sæde i nævnet. Af sager, der har været forelagt nævnet, kan nævnes et større dansk forsikringsselskab, der lancerede et Super-Elite-Bilist-begreb, som indebar, at præmien ikke steg, selvom der var skader, der blev betalt over policen. Hvad der imidlertid ikke blev oplyst var, at selvrisikoen var højere, og også præmien var højere end på sammenlignelige forsikringer. Nævnet fandt, at reklamen savnede en afbalanceret beskrivelse kun de gunstige vilkår var nævnt. Almindelige anprisninger er tilladt. I en TV-reklame anvendte forsikringsselskabet sloganet: Her er De bedre hjulpet. Det gav anledning til en klage fra en forsikringstager, der havde fået en dårlig behandling, hvilket selskabet også var enig i. Nævnet fandt, at det anvendte slogan havde karakter af en almindelig anprisning, og klageren fik derfor ikke medhold Markedsføring nu markedsføring fremover Selskabernes holdning til markedsføringsloven og de deraf følgende begrænsninger Overordnet synes det at være selskabernes holdning, at markedsføringsloven og forbrugerombudsmandens praksis ikke på afgørende vis hindrer branchens udfoldelsesmuligheder. Det kan dog være vanskeligt at fortolke lovbestemmelserne, f.eks. markedsføringslovens 2 stk. 1 om ikke at anvende urime- 282

4 ligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel Det kan være vanskeligt at afgøre, hvor mange oplysninger, der skal til for, at markedsføringen ikke er urimelig mangelfuld. Det er en meget svær balance at udforme annoncer, der har gennemslagskraft og som samtidig indeholder de informationer, som kræves. Efter at forbrugerombudsmanden i 1992 har udsendt Retningslinier for reklamering med priseksempler er det en kendsgerning, at kravene til de mange oplysninger ofte gør en annonce, der indeholder et priseksempel overvældende og kompliceret, hvorved den ikke kan fænge på samme måde som reklamer med et enkelt og klart budskab. Retningslinierne kan give anledning til fortolkningsvanskeligheder. Det skal f.eks. fremgå af annoncen, såfremt priseksemplet ikke er repræsentativt for selskabets priser i øvrigt. Skal det forstås objektivt, sådan at priseksemplet skal være baseret på selskabets aktuelle gennemsnitlige kunde? Eller skal prisen blot være repræsentativ overfor den kundegruppe, selskabet med annoncen ønsker at henvende sig til? Ifølge markedsføringslovens 6 må der ikke i tillæg til ydelsen gives ting eller ydelser, som der ikke betales for. Begrebet kaldes ulovlig tilgift. Bestemmelsen giver også forsikringsbranchen fortolkningsvanskeligheder. Er en policemappe, en røgalarm, et eleftersyn, en tyverialarm en ulovlig tilgift? Det kan oplyses, at der i Folketinget er fremsat lovforslag om afskaffelse af bestemmelsen, hvorefter problemet bortfalder Reklamemedierne Det valgte reklamemedie vil som udgangspunkt være afgørende for mængden af information om produktet, som det i paksis er muligt at videregive. TV-reklamer indeholder som regel den laveste detaljeringsgrad. En annonce levner som udgangspunkt plads til lidt mere information. Den højeste detailjeringsgrad fandtes sikkert tidligere i brochurer, men brochurer er givetvis overhalet af Internettet, hvor den enkelte bruger kan klikke sig ind på de informationer, den pågældende bruger helt præcist har brug for. TV-reklamer har overtaget en betydelig del af i hvert fald de store selskabers reklamebudget. Økonomien tilsiger automatisk, at det skal være meget korte indslag. Derved bliver disse reklamer yderst summariske og overfladiske. Overordnet kan det konkluderes, at første halvdel af 90 erne i Danmark har været præget af TV-reklamens fremmarch. Meget tyder på at anden halvdel vil stå i Internettets tegn. Det må således forventes, at selskaberne vil anvende Internettet som salgskanal. Allerede nu har flere selskaber udviklet programmer til Internettet. Et par selskaber har udviklet dialogorienterede skærmbilleder, hvor brugeren kan få beregnet et tilbud og bestille forsikringer. Internettet gør det muligt at give alle de informationer, som den enkelte bruger/køber ønsker. Såvel den grundige som den mere overfladiske kan få sine ønsker opfyldt. Internettet og TV-reklamen vil formentlig supplere hinanden. TV-reklamen skal skabe opmærksomheden, hvorefter den interesserede kan gå til PC en og via Internettet få de informationer, den enkelte ønsker. I 1996 har 23 % af alle danskere prøvet at surfe på Internettet. I år 2000 forventes det, at 2 mio. danskere vil være tilsluttet Internettet. Der er derfor ingen tvivl om, at Internettet vil komme til at overtage en betydelig del af mediebilledet. Man kan forestille sig, at kundens opmærksomhed fanges via en TV-spot med en henvisning til, hvor nærmere informationer kan findes på Internettet. 283

5 3. Forsikringsselskabernes informationsforpligtelser ved forsikringsaftalens indgåelse I det følgende vil der blive redegjort for forsikringsselskabernes oplysningsforpligtelser, når det drejer sig om private forsikring i modsætning til erhvervslivets forsikringer Livsforsikringer Lovbestemte oplysningsforpligtelser Informationspligten for livsforsikringer fremgår af Lov om forsikringsvirksomhed (LOF ) 256a samt af den tilhørende Bekendtgørelse om information fra forsikringsselskabet ved indgåelse af en livsforsikringsaftale, bkg. nr. 609 af 14. Juni Der er tale om implementering af EU-ret, nemlig 3. Livsforsikringsdirektiv. I LOF 256a er det overordnet bestemt, at forsikringsselskabet inden en livsforsikringsaftale indgås og under hele aftalens løbetid skal forelægge forsikringstageren sådanne oplysninger om forsikringsforholdet, at forsikringstageren gives tilstrækkelige oplysninger til forståelse af væsentlige elementer i forsikringen. I den ovenfor nævnte bekendtgørelse 3 og 4 er det detailjeret anført hvilke oplysninger, der er tale om. Her skal nævnes forhold som forsikringens løbetid, betingelser for indbetaling af præmien samt årrækken, generelle angivelser vedrørende bonusreglerne, betingelser for opsigelse af forsikringen, generelle angivelser af reglerne for beregning af tilbagekøbsværdi og fripoliceværdi o.s.v. På grund af informationspligtens betydelige omfang har nogle selskaber valgt at give oplysningerne skriftligt i forbindelse med fremsendelse af selskabets tilbud til den forsikringssøgende. Alternativt kan den forsikringssøgende i begæringen give afkald på at modtage dele af informationerne, inden aftalen indgås mod at modtage oplysningerne sammen med police og forsikringsbetingelser Rådgivning vedrørende forsikringsbehov Der er ikke fra lovgivers side eller i forsikringsbranchen fastsat regler for i hvilket omfang selskabet i tegningssituationen er forpligtet til at afdække og analysere den forsikringssøgendes behov set i forhold til den pågældendes økonomiske situation. Den manglende regulering på dette område kunne hænge sammen med, at livs- og personforsikringer er summaforsikringer. Der kan derfor ikke opstå de klassiske spørgsmål om under/overforsikring eller dobbeltforsikring. Hertil kommer, at det på livområdet i modsætning til skadeområdet vil være umuligt at fastlægge en objektiv rigtig dækning.. Dækningen på person- og livområdet vil som udgangspunkt altid være bestemt af subjektive ønsker og forudsætninger. Livsforsikringsdækningen vil også typisk være et kompromis mellem den forsikringssøgendes ønsker og økonomiske formåen. På bank- og værdipapirområdet er der imidlertid regler om rådgivning, selvom der også på disse områder mangler objektivitet. I Norge og Sverige er der ved revisionen af de pågældende landes forsikringsaftalelove i henholdsvis 1989 og 1994 indsat bestemmelser, hvorved forsikringsselskaberne pålægges at rådgive om dækningen af de foreliggende forsikringsbehov. Uanset den manglende regulering må det dog antages, at forsikringsselskaberne har en pligt til at rådgive. Denne pligt må antages at øges i takt med omfanget og kompleksiteten af det forsikringsbehov og de produkter, der er på tale. Selskaber, der markedsfører sig med et stort antal veluddannede assurandører og som i sin markedsføring angiver at kunne løse ethvert behov med personlige løsninger, vil i højere grad kunne ifalde et ansvar end selskaber, der sælger rejseulykkesforsikringer igennem en automat i lufthavnen. Selskaberne søger i dag at gardere sig mod et sådant ansvar ved at udarbejde salgsværktøjer, som på papiret eller PC. leder kunden 284

6 igennem alle relevante områder, sådan at selskabet kan vurdere forsikringsbehovet på baggrund af oplysninger om kundens økonomiske stilling, erfaringer og målsætning samt forhold i øvrigt, som er relevante for forsikringsbehovet Personforsikringer, der er skadeforsikringer (f.eks. ulykkesforsikringer) Informationspligten for skadeforsikringer fremgår af LOF 256, der i princippet er udtømmende. Det er igen EU-retten, der har bestemt indholdet, nemlig 3. skadeforsikringsdirektiv. Endvidere regulerer Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed, bkg. nr. 962 af 12. December 1995 selskabernes informationspligt i relation til denne type skadeforsikring. Ifølge LOF 256 og bekendtgørelsens 6 skal et forsikringsselskab, såfremt forsikringstageren er en fysisk person, inden aftalen indgås, oplyse om følgende: 1. Det lands lovgivning, der skal gælde for aftalen. 2. Oplysninger vedrørende behandling af klager, herunder klageinstans 3. Tydelig information vedrørende forskellen i de tilsynsregler, der gælder for livsforsikringsselskaber og skadeforsikringsselskaber Informationsforpligtelser gældende for såvel livsforsikringer som personskadeforsikringer, der er skadeforsikringer Urigtige oplysninger For begge typer forsikringer gælder, at forsikringsselskabet skal informere om betydningen af at afgive urigtige oplysninger, jfr. FAL Dette gælder såvel helbredsoplysninger som andre risikooplysninger, f.eks. erhvervsoplysninger. Der skal ligeledes informeres om betydningen af ændringer af risikooplysninger, hvis dette ifølge forsikringsbetingelserne er fareforøgende, jfr. FAL 121. Herved sikres, at forsikringstageren har den dækning, han forventer at have Bonus- og opsparingsprognoser Indeholder et forsikringstilbud en bonus- og opsparingsprognose har forsikringsselskabet pligt til at beskrive de forudsætninger, som prognoserne er baseret på. Der skal oplyses om inflation, markedsrente, realrenteafgiftssats, kontorenter, omkostninger, risikoforudsætninger, regulering af præmie, garanteret rente og nutidskroner. Dette følger af de af en såkaldt markedsføringshenstilling fra Forbrugerombudsmanden: Retningslinier for afgivelse af bonusprognoser for pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter (Forbrugerombudsmanden 1990), se også pkt Skat Det fremgår af informationsbekendtgørelsen, at forsikringsselskabet, inden forsikringsaftalen indgås, skal give den forsikringssøgende generelle angivelser vedrørende den skatteordning, der gælder for den pågældende forsikring. Det er således ikke de konkrete skattemæssige konsekvenser for den enkelte forsikringssøgende, der skal rådgives om. Skat har tidligere indtaget en betydelig plads i markedsføringen af forsikringer på grund af fradragsretten. De fleste selskaber har dog i dag flyttet fokus fra det rent skatteorienterede til sikring og rådgivning Dørsalgsloven (Lov om visse forbrugeraftaler) Er den pågældende forsikring solgt på en sådan måde, at salget er omfattet af dørsalgsloven, har den forsikringssøgende en fortrydelsesret på 14 dage. Forsikringsselskabet har pligt til at informere om fortrydelsesretten senest samtidig med udlevering af forsikringsbe- 285

7 tingelserne. Informeres køberen ikke om fortrydelsesretten, er aftalen ikke bindende for køberen Ankenævnspraksis AK (Ulykkesforsikring) En 75-årig person havde tegnet en afbestillingsforsikring ved bestilling af en flybillet. Da forsikringstageren blev syg, afkrævede han forsikringsselskabet afbestillingsgebyret. Forsikringsselskabet ville imidlertid ikke betale, da det af vilkårene fremgik, at personer over 75 år ikke kunne få erstatning for afbestillingsgebyrer. Ankenævnet fandt ikke overraskende at klageren havde krav på erstatning, da klageren burde være blevet gjort bekendt med vilkåret Kendelsen kan tages som udtryk for, at selskaberne som et minimum skal informere om, hvorvidt den enkelte forsikring overhovedet har værdi for forsikringstageren. AK (Ulykkesforsikring) Forsikringstageren klagede over, at selskabet ikke havde orienteret om en tillægsdækning til en ulykkesforsikring. Tillægsdækningen dækkede sygdomstilfælde, som der ikke var konkret behov for ved indtegningen. Ankenævnet fandt ikke, at forsikringsselskabet havde pligt til en sådan information Forsikringsselskabers informationsforpligtelser ved egentlige skadeforsikringer Generelt Ved egentlige skadeforsikringer forstås en forsikring, hvor forsikrerens forpligtelse går ud på at erstatte et formuetab, som den sikrede lider ved en uvis begivenhed. I forsikringsaftaleloven er der ikke bestemmelser vedrørende forsikringsselskabernes informationsforpligtelser i forbindelse med tegning af egentlige skadeforsikringer. Overordnet er generalklausulen i LOF 7 gældende, hvorefter forsikringsvirksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forsikringsskik og god forsikringspraksis. Også for denne bestemmelse gælder, at indholdet tilpasses til den til enhver tid gældende praksis og opfattelse i samfundet Erhvervelse af fast ejendom Efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom kan en sælger frigøres for ansvar, såfremt der udarbejdes en tilstandsrapport og denne sammen med et forsikringstilbud afleveres til køberen. Ifølge lovens 5 skal tilbuddet være skriftligt og indeholde de vilkår, hvorpå forsikringen kan tegnes. Det er usædvanligt for forbrugerforsikringer, at forsikringsbetingelserne vedlægges i forbindelse med afgivelse af tilbuddet. Sædvanligvis fremsendes forsikringsbetingelserne først sammen med policen, når aftalen er indgået. Det fremgår af lovens 5 stk. 3, at justitsministeren kan fastsætte regler for dækningsomfanget af en sådan forsikring en bemyndigelse der dog endnu ikke er udnyttet Rets- og ankenævnspraksis AK Forsikringstageren havde erhvervet en ejendom på tvangsauktion og meddelt selskabet, at den straks skulle sættes til salg. Ved et indbrud blev der stjålet hårde hvidevarer. Selskabet ville ikke dække, da huset havde stået ubeboet. Ankenævnet fandt, at selskabet burde have orienteret om en udvidet dækning, og forsikringstageren opnåede at blive stillet, som om en sådan udvidet dækning var tegnet. I Vestre landsrets dom af 19. Maj 1994 var forsikringstageren en maskinstation og forholdet det, at der for en fejemaskine alene var tegnet en ansvarsforsikring og ikke en brandforsikring. Efter at fejemaskinen var brændt, anlagde maskinstationen sag mod forsikringsselskabet og gjorde gældende, at der var begået en fejl fra selskabets side ved ikke at have anbefalet en brandforsikring. Landsretten lagde til grund, at der var ydet forsikringstageren den fornødne vejledning om behovet 286

8 Skadeforsikringer Typisk vil der ikke i forbindelse med tegning af skadeforsikringer fra selskabets side blive orienteret om, hvad konsekvensen af urigtige oplysninger er. For autoforsikringer er assufor enten at tegne brandforsikring eller kaskoforsikring for den pågældende maskine, og at forsikringstageren derfor havde haft det fornødne grundlag at træffe sit valg på. Selv i tilfælde hvor det ligger fast, at forsikringsselskabet ved indtegningen ikke har givet den fornødne vejledning om dækningsomfanget, har forsikringstageren ikke et ubetinget krav på at blive stillet som om forsikringsdækningen var som forudsat af forsikringstageren. Som illustration kan nævnes Østre Landsrets dom trykt i UfR ØLD. Sagen vedrørte en kollektiv erhvervs- og produktansvarsforsikring for forhandlere af såsæd alene omfattende detailsalg i modsætning til engrossalg. Forsikringstageren, der både solgte engros og en detail, pådrog sig et ansvar, der kunne henføres til engrossalg. Det blev under sagen lagt til grund af landsretten, at der var afgivet oplysninger af forsikringskonsulenten, der kunne misforstås, således at forsikringstageren med rette kunne have troet at forsikringen også omfattede engrossalg. Da det imidlertid tydelig fremgik af policens forside, at den kun omfattede detailsalg, ligesom det fremgik af betingelserne, at en skade som den skete var undtaget, kunne forsikringen ikke, trods forsikringskonsulentens udtalelser, anses for udvidet med dækning af engrossalg. Generelt om praksis kan det konkluderes, at forsikringsselskaberne har pligt til at tilvejebringe en informationsmængde, der sikrer, at forsikringstageren får en ydelse, der svarer til den ydelse, en gennemsnitlig forsikringstager ville have fået. Er det således åbenbart, at forsikringstageren på grund af særlige forhold vil være undtaget fra dækning for væsentlige områder af forsikringens normale omfang, da har forsikringsselskabet en forpligtelse til at oplyse og vejlede herom. Det samme gælder, hvis det er åbenbart for selskabet, at forsikringstageren har et særligt dækningsbehov, og dette behov kan afdækkes af selskabet Regler og praksis for forsikringsselskabernes vejledningspligt ved afgivelse af risikooplysninger Personforsikringer Der har ikke mindst fra forbrugerside jævnligt været rejst kritik af, at den forsikringssøgende ofte udfylder helbredserklæringen uden at have kendskab til de vidtgående konsekvenser, det kan få, såfremt helbredserklæringen ikke udfyldes korrekt eller oplysningerne ikke er fuldstændige, jfr. ovenfor under pkt Dette gav stødet til et udvalgsarbejde i Assurandør- Societetet, der i december 1995 førte til udarbejdelse af en assurandørvejledning. Der er tale om en branchehenstilling vedrørende udfyldelse af helbredserklæringer. Vejledningen indskærper assurandøren vigtigheden af, at assurandøren overfor kunden betoner betydningen af en fuldstændig og rigtig udfyldelse af helbredserklæringen. Assurandøren pålægges at instruere om, at assurandøren ikke behøver at være til stede under udfyldelsen, og at kunden eventuelt kan opsøge egen læge, hvis han er i tvivl om noget. Vejledningen indeholder en redegørelse for, hvad der forstås ved god tro og ond tro, som assurandøren kan gengive overfor kunden. Assurandørvejledningen må nok anses for at være blevet en branchestandard for hvilke forholdsregler, der bør træffes i forbindelse med udfyldelse af helbredserklæringer. Manglende instruktion om vejledningen og manglende efterlevelse af denne fra assurandørens side er måske nok ikke isoleret ansvarspådragende, men vil formentlig kunne være et lod i vægtskålen ved afgørelsen af en sag om urigtige helbredsoplysninger. 287

9 randøren dog ofte indskærpet at oplyse kunden om, at den registrerede bruger af bilen også skal være den egentlige bruger. Da præmien er afhængig af brugerens alder og køn, kan det være fristende at angive en person, der ud fra disse kriterier medfører en lavere præmie. Såfremt selskabet i et konkret tilfælde fatter mistanke om, at den opgivne bruger ikke er den egentlige bruger, vil policen ofte blive påført en klausul, der angiver, at erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, såfremt den egentlige bruger er en anden end den registrerede bruger Praktiske tiltag til at forbedre informationsniveauet Selskaberne bør være opmærksom på, at ord og vendinger i forsikringssprog kan have en betydning, der adskiller sig fra den gængse betydning af ordet eller vendingen. Det klassiske eksempel er begrebet tyveri. For de fleste almindelige forbrugere er et tyveri et tyveri, men i forsikringsverden skelnes der skarpt mellem simpelt tyveri,ran og indbrud. Denne forskellige forståelse af ord kan give anledning til misforståelser og skuffede forventninger hos kunden. En række selskaber har allerede ansat sprogkonsulenter, der har ydet deres til at højne kvaliteten af det skriftlige materiale. Det skrevne sprog er imidlertid ikke altid nok. Det kunne overvejes at prøve at visualisere nogle af de informationer, som kunden skal have. 4. Forsikringsselskabernes rådgivningsansvar 4.1. Hvad er rådgivning i relation til et egentlig rådgiveransvar? Oprindeligt har det været således, at man ved rådgivere primært forstod uafhængige rådgivere som eksempelvis advokater, revisorer og forsikringsmæglere, der havde det væsentlige element til fælles, at de var uafhængige. Bankerne har imidlertid været med til at forplumre begrebet rådgivere ved at indføre begrebet bankrådgiver. En bankrådgiver er imidlertid ikke en uvildig rådgiver, fordi banken har et produkt, den gerne vil sælge. Det bankrådgiveren yder burde rettere betegnes som salgsinformation om de produkter, banken sælger. Det samme gør sig gældende for forsikringsselskaber. Selskabet informerer om de produkter, som selskabet sælger, og der er derfor ikke tale om rådgivning, som defineret ovenfor, men salgsinformation Gældende ret Det vil blive beskrevet nedenfor hvilket ansvar et forsikringsselskab kan ifalde, når der bliver sagt noget forkert eller gjort noget forkert i forhold til en forsikringstager, der tegner en forsikring eller anmelder en skade eller i det hele taget overvejer, hvad der skal ske med den pågældendes forsikringer. Udgangspunktet for forsikringsselskabers pligter ved indtegning af en forsikring er, at selskabet skal give en redelig og ordentlig information om det produkt, selskabet sælger. Anprisninger er tilladt også for så vidt angår forsikringer. Praksis, som den kommer til udtryk i Ankenævnet for Forsikring og ved domstolene, viser imidlertid, at der stilles skærpede krav til den salgsinformation, selskaberne yder. Et forsikringsprodukt er så kompliceret et produkt, at det ikke kan sidestilles med køb af en brugt bil eller et fjernsyn i Fona. Dette er baggrunden for, at der stilles større krav til et forsikringsselskab end til den gængse detailhandel, når det gælder salgsinformation Hvad er virkningen af den mangelfulde/forkerte information? Specielt i de sager, hvor kunden gør et ansvar gældende mod selskabet, fordi kunden ikke har modtaget rådgivning om en udvidet dækning, som kunne tegnes mod en eller anden 288

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere