Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar"

Transkript

1 NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer, at der må stilles store krav til såvel forsikringsgivers som forsikringstagers informationspligter i forsikringsforholdet. Allerede i markedsføringsfasen har selskaberne pligt til at give præcise informationer bl.a. om præmien. Tilsidesættelse af informationspligten i forbindelse med tegningen kan få afgørende følger, og det samme er tilfældet ved ændringer af bestående forsikringer, ved skader og ved forsikringens ophør. 1. Indledning Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt den 17. April 1997 et kollokvium på KolleKolle i Værløse vedrørende ovennævnte emne. Dagens hovedtalere var: Fuldmægtig Birgitte Wested, Forbrugerstyrelsen og Salgsdirektør Lars Suhr Olsen, Østifternes Forsikring, der belyste emnet Forsikringsselskabernes informationspligt i forbindelse med markedsføring. Kontorchef Marianne Klausen, Danica, Underdirektør Jesper Hjetting, Codan Forsikring og Kontorchef Niels Macholm, Alm. Brand, der belyste emnet Forsikringsselskabernes informationsforpligtelser ved forsikringsaftalens indgåelse. Advokat Morten Samuelsson, Lett & Co. og Kontorchef Åse Kogsbøll, Assurandør- Societetet, der belyste emnet Forsikringsselskabernes rådgivningsansvar gældende ret og oplæg til debat om reformer. Direktør Ib Mardahl-Hansen, Tryg-Baltica Forsikring og Kontorchef Jens Hennild, Dansk Industri, der belyste emnet Forsikringstagers oplysningsforpligtelser ved forsikringstegningen. Direktør Henning Jønnson, Ankenævnet for Forsikring og Advokat Torben Bondrup, Plesner & Grønborg, der belyste emnet Forsikringsselskabernes og forsikringstagernes informationspligt ved ændringer af forsikringer. 2. Markedsføring af forsikringer 2.1. Forsikringsselskabernes informationspligt i forbindelse med markedsføring af forsikringer Generelt I forbindelse med markedsføring af forsikringer er forsikringsselskaberne underlagt markedsføringslovens 1 (generalklausulen), hvorefter selskabernes markedsføring skal ske i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Hvad der må anses som god markedsføringsskik og navnlig, hvad der anses for at være i strid med god markedsføringsskik er ikke et statisk begreb, men følger til stadig- 280

2 hed den almindelige udvikling i samfundet. Forbrugerombudsmanden kan ikke kontrollere Internettet. Udenlandske forsikringsselskaber, der reklamerer på Internettet, men som i øvrigt opererer fra deres eget hjemland, er ikke omfattet af markedsføringsloven Forbrugerombudsmandens retningslinier Forbrugerombudsmanden sætter lighedstegn mellem god markedsføringsskik og det at handle etisk Der er i disse år kommet meget fokus på virksomhedernes etik, hvilket også den finansielle sektor bør være opmærksom på. Forbrugerombudsmanden har indenfor en række brancher taget initiativ til at udarbejde retningslinier for, hvad der er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. For forsikringsbranchen er der gennemført retningslinier for følgende områder: 1. Autoskader. Forsikringstageren skal have mulighed for selv at betale en skade og derved undgå præmieforhøjelser. 2. Bonusprognoseretningslinierne som forbrugerombudsmanden udarbejdede i samarbejde med Finanstilsynet, se pkt Finanstilsynets retningslinier for ændring af forbrugerforsikring med bl.a. problematik om negativ aftalebinding, se pkt Forbrugerombudsmandens retningslinier for reklamering med priseksempler indenfor forbruger- og skadeforsikring. 5. Forbrugerombudsmandens retningsliner om anvendelse af forsikrings- og garantitilsagn i markedsføring. Forbrugerstyrelsen har en hjemmeside på Internettet, hvor retningslinierne er gengivet. De er også optrykt i årbogen fra forbrugerstyrelsen. Der er udarbejdet retningslinier om etik i realkreditinstitutter og retningslinier indenfor etik i bankrådgivningen. Det var planen, at der i samarbejde med forsikringsbranchen skulle udarbejdes tilsvarende retningslinier for forsikringsselskaber. Forsikringsbranchen trak sig imidlertid under henvisning til, at der på forsikringsområdet allerede er en betydelig lovregulering af problemerne. Dette beklagede forbrugerombudsmanden, der var uenig i, at der ikke var behov for retningslinier, men han vil dog på den anden side ikke gennemtvinge sådanne regler Forbrugerombudsmandens afgørelser Forbrugerombudsmanden afgør løbende spørgsmål om god markedsføringsskik i relation til markedsføring af forsikringer. Følgende eksempler skal nævnes: En kunde klagede over, at assurandøren ved kundebesøget havde lovet en rabat på kr. ved at flytte alle kundens forsikringer, bl.a. på grund af noget samlerabat. 3 måneder senere ophørte selskabet med samlerabatordningen, hvortil kom at assurandøren havde lavet en regnefejl. Denne adfærd blev af forbrugerombudsmanden anset for at være i strid med god markedsføringsskik. Under et kundebesøg i november/december angav assurandøren præmien. Da forsikringstageren modtog den første opkrævning i januar var præmien steget. Denne adfærd blev - ikke overraskende - anset som værende i strid med god markedsføringsskik af forbrugerombudsmanden. Et forsikringsselskab ændrede betingelserne for autoforsikring og fastsatte præmien ud fra alder. Såfremt forsikringstageren ikke oplyste sit cpr. nr., steg præmien med kr. Forbrugerombudsmanden anså denne konsekvens af ikke at oplyse sit cpr. nr. for værende i strid med god markedsføringsskik. Forsikringstageren fik ikke den bonuscheck, som han mente at have krav på. Forsikringsselskabet begrundede den manglende bonuscheck med, at forsikringstageren havde været bagud med betaling af præmie. Forbrugerombudsmanden mente, at selskabet herved 281

3 havde gjort en uhjemlet ekstraordinær misligholdelsesbeføjelse gældende, og at et sådant tiltag fra selskabets side var i strid med rentelovens bestemmelser og også i strid med god markedsføringsskik Annoncering, Direkte markedsføring, TV-reklamer Ved annoncering i dagspressen, ugeblade og tidsskrifter har forbrugeren krav på ordentlig orientering. Sammenlignende reklamer er ikke forbudt, men skal være fuldstændige, således er det ikke tilstrækkeligt at anføre hvor meget billigere selskabet er, det skal også være oplyst på hvilke andre måder, produktet adskiller sig fra det selskab, der sammenlignes med. I henhold til den internationale kodeks for reklamepraksis, artikel 5 gælder om sammenlignende reklame: Reklamer, der indeholder sammenligninger, skal udformes således, at sammenligningen som sådan ikke er egnet til at vildlede og skal være i overensstemmelse med principperne for reel konkurrence. Sammenligningspunktet skal bygge på kendsgerninger, der kan bevises og må ikke udvælges på illoyal måde Udsagn skal kunne dokumenteres. Et selskab lancerede sin specielle autoforsikring for kvinder med sloganet: Piger kører bedre bil Dette var ikke en dokumenterbar påstand og derfor i strid med god markedsføringsskik. Et selskab forsøgte sig med direkte marketing ved at udsende et brev til unge med tilbud om en ulykkesforsikring, og såfremt modtageren sendte navne på kammerater, som måske var interesseret i at tegne en forsikring, ville den pågældende modtage en hvervegave bestående af en lektiebog. Forbrugerombudsmanden fandt fremgangsmåden i strid med god markedsføringsskik. Der findes særlige retningslinier for markedsføring overfor børn og unge i den internationale kodeks. Også for TV-reklamer gælder markedsføringsloven naturligvis. Dertil kommer lovgivningen under kulturministeriet, Lov om Radioog Fjernsynsvirksomhed med en tilhørende bekendtgørelse om reklamering og sponsorering i radio og fjernsyn. Udover at reklamer skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven, skal de være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og social ansvarsfulde. For reklamer for børn gælder der forbud mod anvendelse af voldsscener. Med hensyn til TV reklamer er det Radioog TV-reklamenævnet, der tager sig af klager. Forbrugerombudsmanden har sæde i nævnet. Af sager, der har været forelagt nævnet, kan nævnes et større dansk forsikringsselskab, der lancerede et Super-Elite-Bilist-begreb, som indebar, at præmien ikke steg, selvom der var skader, der blev betalt over policen. Hvad der imidlertid ikke blev oplyst var, at selvrisikoen var højere, og også præmien var højere end på sammenlignelige forsikringer. Nævnet fandt, at reklamen savnede en afbalanceret beskrivelse kun de gunstige vilkår var nævnt. Almindelige anprisninger er tilladt. I en TV-reklame anvendte forsikringsselskabet sloganet: Her er De bedre hjulpet. Det gav anledning til en klage fra en forsikringstager, der havde fået en dårlig behandling, hvilket selskabet også var enig i. Nævnet fandt, at det anvendte slogan havde karakter af en almindelig anprisning, og klageren fik derfor ikke medhold Markedsføring nu markedsføring fremover Selskabernes holdning til markedsføringsloven og de deraf følgende begrænsninger Overordnet synes det at være selskabernes holdning, at markedsføringsloven og forbrugerombudsmandens praksis ikke på afgørende vis hindrer branchens udfoldelsesmuligheder. Det kan dog være vanskeligt at fortolke lovbestemmelserne, f.eks. markedsføringslovens 2 stk. 1 om ikke at anvende urime- 282

4 ligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel Det kan være vanskeligt at afgøre, hvor mange oplysninger, der skal til for, at markedsføringen ikke er urimelig mangelfuld. Det er en meget svær balance at udforme annoncer, der har gennemslagskraft og som samtidig indeholder de informationer, som kræves. Efter at forbrugerombudsmanden i 1992 har udsendt Retningslinier for reklamering med priseksempler er det en kendsgerning, at kravene til de mange oplysninger ofte gør en annonce, der indeholder et priseksempel overvældende og kompliceret, hvorved den ikke kan fænge på samme måde som reklamer med et enkelt og klart budskab. Retningslinierne kan give anledning til fortolkningsvanskeligheder. Det skal f.eks. fremgå af annoncen, såfremt priseksemplet ikke er repræsentativt for selskabets priser i øvrigt. Skal det forstås objektivt, sådan at priseksemplet skal være baseret på selskabets aktuelle gennemsnitlige kunde? Eller skal prisen blot være repræsentativ overfor den kundegruppe, selskabet med annoncen ønsker at henvende sig til? Ifølge markedsføringslovens 6 må der ikke i tillæg til ydelsen gives ting eller ydelser, som der ikke betales for. Begrebet kaldes ulovlig tilgift. Bestemmelsen giver også forsikringsbranchen fortolkningsvanskeligheder. Er en policemappe, en røgalarm, et eleftersyn, en tyverialarm en ulovlig tilgift? Det kan oplyses, at der i Folketinget er fremsat lovforslag om afskaffelse af bestemmelsen, hvorefter problemet bortfalder Reklamemedierne Det valgte reklamemedie vil som udgangspunkt være afgørende for mængden af information om produktet, som det i paksis er muligt at videregive. TV-reklamer indeholder som regel den laveste detaljeringsgrad. En annonce levner som udgangspunkt plads til lidt mere information. Den højeste detailjeringsgrad fandtes sikkert tidligere i brochurer, men brochurer er givetvis overhalet af Internettet, hvor den enkelte bruger kan klikke sig ind på de informationer, den pågældende bruger helt præcist har brug for. TV-reklamer har overtaget en betydelig del af i hvert fald de store selskabers reklamebudget. Økonomien tilsiger automatisk, at det skal være meget korte indslag. Derved bliver disse reklamer yderst summariske og overfladiske. Overordnet kan det konkluderes, at første halvdel af 90 erne i Danmark har været præget af TV-reklamens fremmarch. Meget tyder på at anden halvdel vil stå i Internettets tegn. Det må således forventes, at selskaberne vil anvende Internettet som salgskanal. Allerede nu har flere selskaber udviklet programmer til Internettet. Et par selskaber har udviklet dialogorienterede skærmbilleder, hvor brugeren kan få beregnet et tilbud og bestille forsikringer. Internettet gør det muligt at give alle de informationer, som den enkelte bruger/køber ønsker. Såvel den grundige som den mere overfladiske kan få sine ønsker opfyldt. Internettet og TV-reklamen vil formentlig supplere hinanden. TV-reklamen skal skabe opmærksomheden, hvorefter den interesserede kan gå til PC en og via Internettet få de informationer, den enkelte ønsker. I 1996 har 23 % af alle danskere prøvet at surfe på Internettet. I år 2000 forventes det, at 2 mio. danskere vil være tilsluttet Internettet. Der er derfor ingen tvivl om, at Internettet vil komme til at overtage en betydelig del af mediebilledet. Man kan forestille sig, at kundens opmærksomhed fanges via en TV-spot med en henvisning til, hvor nærmere informationer kan findes på Internettet. 283

5 3. Forsikringsselskabernes informationsforpligtelser ved forsikringsaftalens indgåelse I det følgende vil der blive redegjort for forsikringsselskabernes oplysningsforpligtelser, når det drejer sig om private forsikring i modsætning til erhvervslivets forsikringer Livsforsikringer Lovbestemte oplysningsforpligtelser Informationspligten for livsforsikringer fremgår af Lov om forsikringsvirksomhed (LOF ) 256a samt af den tilhørende Bekendtgørelse om information fra forsikringsselskabet ved indgåelse af en livsforsikringsaftale, bkg. nr. 609 af 14. Juni Der er tale om implementering af EU-ret, nemlig 3. Livsforsikringsdirektiv. I LOF 256a er det overordnet bestemt, at forsikringsselskabet inden en livsforsikringsaftale indgås og under hele aftalens løbetid skal forelægge forsikringstageren sådanne oplysninger om forsikringsforholdet, at forsikringstageren gives tilstrækkelige oplysninger til forståelse af væsentlige elementer i forsikringen. I den ovenfor nævnte bekendtgørelse 3 og 4 er det detailjeret anført hvilke oplysninger, der er tale om. Her skal nævnes forhold som forsikringens løbetid, betingelser for indbetaling af præmien samt årrækken, generelle angivelser vedrørende bonusreglerne, betingelser for opsigelse af forsikringen, generelle angivelser af reglerne for beregning af tilbagekøbsværdi og fripoliceværdi o.s.v. På grund af informationspligtens betydelige omfang har nogle selskaber valgt at give oplysningerne skriftligt i forbindelse med fremsendelse af selskabets tilbud til den forsikringssøgende. Alternativt kan den forsikringssøgende i begæringen give afkald på at modtage dele af informationerne, inden aftalen indgås mod at modtage oplysningerne sammen med police og forsikringsbetingelser Rådgivning vedrørende forsikringsbehov Der er ikke fra lovgivers side eller i forsikringsbranchen fastsat regler for i hvilket omfang selskabet i tegningssituationen er forpligtet til at afdække og analysere den forsikringssøgendes behov set i forhold til den pågældendes økonomiske situation. Den manglende regulering på dette område kunne hænge sammen med, at livs- og personforsikringer er summaforsikringer. Der kan derfor ikke opstå de klassiske spørgsmål om under/overforsikring eller dobbeltforsikring. Hertil kommer, at det på livområdet i modsætning til skadeområdet vil være umuligt at fastlægge en objektiv rigtig dækning.. Dækningen på person- og livområdet vil som udgangspunkt altid være bestemt af subjektive ønsker og forudsætninger. Livsforsikringsdækningen vil også typisk være et kompromis mellem den forsikringssøgendes ønsker og økonomiske formåen. På bank- og værdipapirområdet er der imidlertid regler om rådgivning, selvom der også på disse områder mangler objektivitet. I Norge og Sverige er der ved revisionen af de pågældende landes forsikringsaftalelove i henholdsvis 1989 og 1994 indsat bestemmelser, hvorved forsikringsselskaberne pålægges at rådgive om dækningen af de foreliggende forsikringsbehov. Uanset den manglende regulering må det dog antages, at forsikringsselskaberne har en pligt til at rådgive. Denne pligt må antages at øges i takt med omfanget og kompleksiteten af det forsikringsbehov og de produkter, der er på tale. Selskaber, der markedsfører sig med et stort antal veluddannede assurandører og som i sin markedsføring angiver at kunne løse ethvert behov med personlige løsninger, vil i højere grad kunne ifalde et ansvar end selskaber, der sælger rejseulykkesforsikringer igennem en automat i lufthavnen. Selskaberne søger i dag at gardere sig mod et sådant ansvar ved at udarbejde salgsværktøjer, som på papiret eller PC. leder kunden 284

6 igennem alle relevante områder, sådan at selskabet kan vurdere forsikringsbehovet på baggrund af oplysninger om kundens økonomiske stilling, erfaringer og målsætning samt forhold i øvrigt, som er relevante for forsikringsbehovet Personforsikringer, der er skadeforsikringer (f.eks. ulykkesforsikringer) Informationspligten for skadeforsikringer fremgår af LOF 256, der i princippet er udtømmende. Det er igen EU-retten, der har bestemt indholdet, nemlig 3. skadeforsikringsdirektiv. Endvidere regulerer Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed, bkg. nr. 962 af 12. December 1995 selskabernes informationspligt i relation til denne type skadeforsikring. Ifølge LOF 256 og bekendtgørelsens 6 skal et forsikringsselskab, såfremt forsikringstageren er en fysisk person, inden aftalen indgås, oplyse om følgende: 1. Det lands lovgivning, der skal gælde for aftalen. 2. Oplysninger vedrørende behandling af klager, herunder klageinstans 3. Tydelig information vedrørende forskellen i de tilsynsregler, der gælder for livsforsikringsselskaber og skadeforsikringsselskaber Informationsforpligtelser gældende for såvel livsforsikringer som personskadeforsikringer, der er skadeforsikringer Urigtige oplysninger For begge typer forsikringer gælder, at forsikringsselskabet skal informere om betydningen af at afgive urigtige oplysninger, jfr. FAL Dette gælder såvel helbredsoplysninger som andre risikooplysninger, f.eks. erhvervsoplysninger. Der skal ligeledes informeres om betydningen af ændringer af risikooplysninger, hvis dette ifølge forsikringsbetingelserne er fareforøgende, jfr. FAL 121. Herved sikres, at forsikringstageren har den dækning, han forventer at have Bonus- og opsparingsprognoser Indeholder et forsikringstilbud en bonus- og opsparingsprognose har forsikringsselskabet pligt til at beskrive de forudsætninger, som prognoserne er baseret på. Der skal oplyses om inflation, markedsrente, realrenteafgiftssats, kontorenter, omkostninger, risikoforudsætninger, regulering af præmie, garanteret rente og nutidskroner. Dette følger af de af en såkaldt markedsføringshenstilling fra Forbrugerombudsmanden: Retningslinier for afgivelse af bonusprognoser for pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter (Forbrugerombudsmanden 1990), se også pkt Skat Det fremgår af informationsbekendtgørelsen, at forsikringsselskabet, inden forsikringsaftalen indgås, skal give den forsikringssøgende generelle angivelser vedrørende den skatteordning, der gælder for den pågældende forsikring. Det er således ikke de konkrete skattemæssige konsekvenser for den enkelte forsikringssøgende, der skal rådgives om. Skat har tidligere indtaget en betydelig plads i markedsføringen af forsikringer på grund af fradragsretten. De fleste selskaber har dog i dag flyttet fokus fra det rent skatteorienterede til sikring og rådgivning Dørsalgsloven (Lov om visse forbrugeraftaler) Er den pågældende forsikring solgt på en sådan måde, at salget er omfattet af dørsalgsloven, har den forsikringssøgende en fortrydelsesret på 14 dage. Forsikringsselskabet har pligt til at informere om fortrydelsesretten senest samtidig med udlevering af forsikringsbe- 285

7 tingelserne. Informeres køberen ikke om fortrydelsesretten, er aftalen ikke bindende for køberen Ankenævnspraksis AK (Ulykkesforsikring) En 75-årig person havde tegnet en afbestillingsforsikring ved bestilling af en flybillet. Da forsikringstageren blev syg, afkrævede han forsikringsselskabet afbestillingsgebyret. Forsikringsselskabet ville imidlertid ikke betale, da det af vilkårene fremgik, at personer over 75 år ikke kunne få erstatning for afbestillingsgebyrer. Ankenævnet fandt ikke overraskende at klageren havde krav på erstatning, da klageren burde være blevet gjort bekendt med vilkåret Kendelsen kan tages som udtryk for, at selskaberne som et minimum skal informere om, hvorvidt den enkelte forsikring overhovedet har værdi for forsikringstageren. AK (Ulykkesforsikring) Forsikringstageren klagede over, at selskabet ikke havde orienteret om en tillægsdækning til en ulykkesforsikring. Tillægsdækningen dækkede sygdomstilfælde, som der ikke var konkret behov for ved indtegningen. Ankenævnet fandt ikke, at forsikringsselskabet havde pligt til en sådan information Forsikringsselskabers informationsforpligtelser ved egentlige skadeforsikringer Generelt Ved egentlige skadeforsikringer forstås en forsikring, hvor forsikrerens forpligtelse går ud på at erstatte et formuetab, som den sikrede lider ved en uvis begivenhed. I forsikringsaftaleloven er der ikke bestemmelser vedrørende forsikringsselskabernes informationsforpligtelser i forbindelse med tegning af egentlige skadeforsikringer. Overordnet er generalklausulen i LOF 7 gældende, hvorefter forsikringsvirksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forsikringsskik og god forsikringspraksis. Også for denne bestemmelse gælder, at indholdet tilpasses til den til enhver tid gældende praksis og opfattelse i samfundet Erhvervelse af fast ejendom Efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom kan en sælger frigøres for ansvar, såfremt der udarbejdes en tilstandsrapport og denne sammen med et forsikringstilbud afleveres til køberen. Ifølge lovens 5 skal tilbuddet være skriftligt og indeholde de vilkår, hvorpå forsikringen kan tegnes. Det er usædvanligt for forbrugerforsikringer, at forsikringsbetingelserne vedlægges i forbindelse med afgivelse af tilbuddet. Sædvanligvis fremsendes forsikringsbetingelserne først sammen med policen, når aftalen er indgået. Det fremgår af lovens 5 stk. 3, at justitsministeren kan fastsætte regler for dækningsomfanget af en sådan forsikring en bemyndigelse der dog endnu ikke er udnyttet Rets- og ankenævnspraksis AK Forsikringstageren havde erhvervet en ejendom på tvangsauktion og meddelt selskabet, at den straks skulle sættes til salg. Ved et indbrud blev der stjålet hårde hvidevarer. Selskabet ville ikke dække, da huset havde stået ubeboet. Ankenævnet fandt, at selskabet burde have orienteret om en udvidet dækning, og forsikringstageren opnåede at blive stillet, som om en sådan udvidet dækning var tegnet. I Vestre landsrets dom af 19. Maj 1994 var forsikringstageren en maskinstation og forholdet det, at der for en fejemaskine alene var tegnet en ansvarsforsikring og ikke en brandforsikring. Efter at fejemaskinen var brændt, anlagde maskinstationen sag mod forsikringsselskabet og gjorde gældende, at der var begået en fejl fra selskabets side ved ikke at have anbefalet en brandforsikring. Landsretten lagde til grund, at der var ydet forsikringstageren den fornødne vejledning om behovet 286

8 Skadeforsikringer Typisk vil der ikke i forbindelse med tegning af skadeforsikringer fra selskabets side blive orienteret om, hvad konsekvensen af urigtige oplysninger er. For autoforsikringer er assufor enten at tegne brandforsikring eller kaskoforsikring for den pågældende maskine, og at forsikringstageren derfor havde haft det fornødne grundlag at træffe sit valg på. Selv i tilfælde hvor det ligger fast, at forsikringsselskabet ved indtegningen ikke har givet den fornødne vejledning om dækningsomfanget, har forsikringstageren ikke et ubetinget krav på at blive stillet som om forsikringsdækningen var som forudsat af forsikringstageren. Som illustration kan nævnes Østre Landsrets dom trykt i UfR ØLD. Sagen vedrørte en kollektiv erhvervs- og produktansvarsforsikring for forhandlere af såsæd alene omfattende detailsalg i modsætning til engrossalg. Forsikringstageren, der både solgte engros og en detail, pådrog sig et ansvar, der kunne henføres til engrossalg. Det blev under sagen lagt til grund af landsretten, at der var afgivet oplysninger af forsikringskonsulenten, der kunne misforstås, således at forsikringstageren med rette kunne have troet at forsikringen også omfattede engrossalg. Da det imidlertid tydelig fremgik af policens forside, at den kun omfattede detailsalg, ligesom det fremgik af betingelserne, at en skade som den skete var undtaget, kunne forsikringen ikke, trods forsikringskonsulentens udtalelser, anses for udvidet med dækning af engrossalg. Generelt om praksis kan det konkluderes, at forsikringsselskaberne har pligt til at tilvejebringe en informationsmængde, der sikrer, at forsikringstageren får en ydelse, der svarer til den ydelse, en gennemsnitlig forsikringstager ville have fået. Er det således åbenbart, at forsikringstageren på grund af særlige forhold vil være undtaget fra dækning for væsentlige områder af forsikringens normale omfang, da har forsikringsselskabet en forpligtelse til at oplyse og vejlede herom. Det samme gælder, hvis det er åbenbart for selskabet, at forsikringstageren har et særligt dækningsbehov, og dette behov kan afdækkes af selskabet Regler og praksis for forsikringsselskabernes vejledningspligt ved afgivelse af risikooplysninger Personforsikringer Der har ikke mindst fra forbrugerside jævnligt været rejst kritik af, at den forsikringssøgende ofte udfylder helbredserklæringen uden at have kendskab til de vidtgående konsekvenser, det kan få, såfremt helbredserklæringen ikke udfyldes korrekt eller oplysningerne ikke er fuldstændige, jfr. ovenfor under pkt Dette gav stødet til et udvalgsarbejde i Assurandør- Societetet, der i december 1995 førte til udarbejdelse af en assurandørvejledning. Der er tale om en branchehenstilling vedrørende udfyldelse af helbredserklæringer. Vejledningen indskærper assurandøren vigtigheden af, at assurandøren overfor kunden betoner betydningen af en fuldstændig og rigtig udfyldelse af helbredserklæringen. Assurandøren pålægges at instruere om, at assurandøren ikke behøver at være til stede under udfyldelsen, og at kunden eventuelt kan opsøge egen læge, hvis han er i tvivl om noget. Vejledningen indeholder en redegørelse for, hvad der forstås ved god tro og ond tro, som assurandøren kan gengive overfor kunden. Assurandørvejledningen må nok anses for at være blevet en branchestandard for hvilke forholdsregler, der bør træffes i forbindelse med udfyldelse af helbredserklæringer. Manglende instruktion om vejledningen og manglende efterlevelse af denne fra assurandørens side er måske nok ikke isoleret ansvarspådragende, men vil formentlig kunne være et lod i vægtskålen ved afgørelsen af en sag om urigtige helbredsoplysninger. 287

9 randøren dog ofte indskærpet at oplyse kunden om, at den registrerede bruger af bilen også skal være den egentlige bruger. Da præmien er afhængig af brugerens alder og køn, kan det være fristende at angive en person, der ud fra disse kriterier medfører en lavere præmie. Såfremt selskabet i et konkret tilfælde fatter mistanke om, at den opgivne bruger ikke er den egentlige bruger, vil policen ofte blive påført en klausul, der angiver, at erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, såfremt den egentlige bruger er en anden end den registrerede bruger Praktiske tiltag til at forbedre informationsniveauet Selskaberne bør være opmærksom på, at ord og vendinger i forsikringssprog kan have en betydning, der adskiller sig fra den gængse betydning af ordet eller vendingen. Det klassiske eksempel er begrebet tyveri. For de fleste almindelige forbrugere er et tyveri et tyveri, men i forsikringsverden skelnes der skarpt mellem simpelt tyveri,ran og indbrud. Denne forskellige forståelse af ord kan give anledning til misforståelser og skuffede forventninger hos kunden. En række selskaber har allerede ansat sprogkonsulenter, der har ydet deres til at højne kvaliteten af det skriftlige materiale. Det skrevne sprog er imidlertid ikke altid nok. Det kunne overvejes at prøve at visualisere nogle af de informationer, som kunden skal have. 4. Forsikringsselskabernes rådgivningsansvar 4.1. Hvad er rådgivning i relation til et egentlig rådgiveransvar? Oprindeligt har det været således, at man ved rådgivere primært forstod uafhængige rådgivere som eksempelvis advokater, revisorer og forsikringsmæglere, der havde det væsentlige element til fælles, at de var uafhængige. Bankerne har imidlertid været med til at forplumre begrebet rådgivere ved at indføre begrebet bankrådgiver. En bankrådgiver er imidlertid ikke en uvildig rådgiver, fordi banken har et produkt, den gerne vil sælge. Det bankrådgiveren yder burde rettere betegnes som salgsinformation om de produkter, banken sælger. Det samme gør sig gældende for forsikringsselskaber. Selskabet informerer om de produkter, som selskabet sælger, og der er derfor ikke tale om rådgivning, som defineret ovenfor, men salgsinformation Gældende ret Det vil blive beskrevet nedenfor hvilket ansvar et forsikringsselskab kan ifalde, når der bliver sagt noget forkert eller gjort noget forkert i forhold til en forsikringstager, der tegner en forsikring eller anmelder en skade eller i det hele taget overvejer, hvad der skal ske med den pågældendes forsikringer. Udgangspunktet for forsikringsselskabers pligter ved indtegning af en forsikring er, at selskabet skal give en redelig og ordentlig information om det produkt, selskabet sælger. Anprisninger er tilladt også for så vidt angår forsikringer. Praksis, som den kommer til udtryk i Ankenævnet for Forsikring og ved domstolene, viser imidlertid, at der stilles skærpede krav til den salgsinformation, selskaberne yder. Et forsikringsprodukt er så kompliceret et produkt, at det ikke kan sidestilles med køb af en brugt bil eller et fjernsyn i Fona. Dette er baggrunden for, at der stilles større krav til et forsikringsselskab end til den gængse detailhandel, når det gælder salgsinformation Hvad er virkningen af den mangelfulde/forkerte information? Specielt i de sager, hvor kunden gør et ansvar gældende mod selskabet, fordi kunden ikke har modtaget rådgivning om en udvidet dækning, som kunne tegnes mod en eller anden 288

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Tillægsforsikringer i Norden

Tillægsforsikringer i Norden Tillægsforsikringer i Norden Peter Møgelvang-Hansen og Søren Sandfeld Jakobsen TemaNord 2006:524 Tillægsforsikringer i Norden TemaNord 2006:524 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1303-X Tryk:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Mere papir, mindre etik

Mere papir, mindre etik Mere papir, mindre etik Kommentar til Retningslinier om etik i pengeinstitutternes rådgivning i Verner C. Petersen Onsdag d. 26. marts 1997 kommer nogle udvalgte pengeinstitutter i søgelyset. Anledningen

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere