- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger"

Transkript

1 Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december Version 1.02 den 1. februar 2016: I tabel 01 Balancedel er regnskabskonto tilføjet under H10. Det samme er gældende i Tabel 08 Balancen i P19.

2 - Anvendelsen af kravspecifikationen Denne kravspecifikation omfatter rapportskabeloner, der skal understøtte institutionerne med rapporter i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Kravspecifikationen indeholder rapportskabeloner for: Hoved- og nøgletal Udnyttelse af lånerammen Virksomhedens hovedkonti Forventninger til det kommende år Resultatopgørelsen Resultatdisponeringen Balancen samt tilhørende noter for de immaterielle og materielle anlægsaktiver samt egenkapitalen Opfølgning på lønsumsloftet Bevillingsregnskabet Oversigt over udgiftsbaserede hovedkonti Oversigt over konti, der ikke må anvendes i bogføringen på omkostningsbaserede bevillinger Sammenligning af overført overskud og reserveret bevilling (ny tabel). Resultatdisponeringen og egenkapitalforklaringen skal udarbejdes ud fra opgørelsen i Statens Budgetsystem. Da opgørelserne for resultatdisponering og egenkapitalforklaring dannes på grundlag af regnskabsregistreringerne, bør der ikke eksistere forskel på regnskabstal og opgørelserne i Statens Budgetsystem. Hvis der eksisterer forskelle mellem regnskabstallene og Statens Budgetsystem, skal dette forklares i årsrapporten. Oversigten over konti, der ikke må anvendes, omfatter en række konti, hvorpå institutionerne ikke må føre transaktioner. Såfremt en sådan konto alligevel er anvendt, vil institutionen i forbindelse med udarbejdelsen af resultatopgørelsen og balancen få fejl på disse. Rapporterne er tilgængelige i SKS Dynamisk Rapportering under SKS standardmappen Årsrapport I slutningen af nærværende kravspecifikation er det medtaget et afsnit, hvori beskrives, hvorledes reklassifikation af forudbetalt løn skal håndteres og opgøres. Det bemærkes, at reklassikationen alene foretages i årsrapporten, men ikke via regnskabsmæssige registreringer. 2

3 Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Nedenfor er beskrevet, hvorledes SKS rapporter - til understøttelse af udarbejdelsen af årsrapporten - er dannet. Hoved- og nøgletal Resultatopgørelses- og balancedel Rapport i SKS: "Tabel 01 Hovedtabel 2016" dækker Resultatopgørelse og Balancedel. Resultatopgørelsesdel Regnskabskonti Ordinære driftsindtægter 1011, 1024, 1032, , 1311, , , H H2 Ordinære driftsomkostninger , , , , , ,1920, 1940, , , , , 4421, , H3 Resultat af ordinære drift H3 = H1+H2 H4 Resultat før finansielle poster H4 = H , 2190, ,3310, 2290,2295,4310, H5 Årets resultat H5=H , 2291, , 2805, 2905 Balancedel Regnskabskonti H6 Anlægsaktiver H6+ standardkonto 50 og 51 H7 Omsætningsaktiver , , , , , , H8 Egenkapital Standardkonti: 10, 11, 13-16, 18-20, 25-30, 32-34, Regnskabskonti: , 2190, ,2295, ,7012, , 7211,7311,7350,7403,7406,7407,7411 H9 Langfristede forpligtelser , , 85.20, 8621, H10 Kortfristede forpligtelser 7795, 77.97, , ,9778, , ,9411, , ,9690 Rapporten dannes for regnskabsår I årsrapporten skal tillige angives tal for året før og to år tilbage. Låneramme og finansielle nøgletal Opgørelse over udnyttelse af lånerammen kan trækkes i SKS rapport Tabel 10 Udnyttelse af lånerammen. Bevillingsandelen fremgår af SKS udtræk via Tabel 1a Bevillingsandel (H13) Regnskabskonti H11 Lånerammen LRAM H12 Trækket på lånerammen 50x2, 50x3, 50x4, 50x4, 50x5, 50x7, 51x2, 51x3, 51x4, 51x5, 51x7, 51x8 samt 84.20, 85.20, og (konto 5098 og 5198 indgår dog ikke). H13 Bevillingsandel H35 = 1011, 1024 og 1032 / H1 * 100 3

4 Personaleoplysninger Fremgår af SKS rapport kaldet Tabel 01 Personaleoplysninger Lønomkostningsandel (H36-H40) Regnskabskonti H14 Antal årsværk: Beløbsart ARSVÆRKÅTD H15 Lønsumsloft (inkl. lønsum fra tidl. År) H37 = BEV på std. kt ultimosaldo på regnskabskonto (uforbrugt lønsum fra tidligere år) H16 Lønforbrug * , , , Underramme = Driftsramme 1, Lønsumsramme 1 H17 Årsværkspris H39 = H38 / H36 H18 Lønomkostningsandel H40 = H38/H1 * Bemærk at Lønforbruget (H16) kun skal beregnes med udgangspunkt i standardkonto 18 hvorimod de samlede personaleomkostninger i resultatopgørelsen tillige omfatter omkostninger til tjenestemandspensioner mv. 4

5 Virksomhedens hovedkonti SKS rapport benævnt Tabel 02 Virksomhedens hovedkonti er udarbejdet ud fra følgende kriterier: 1 Drift FL TB Bevillinger Regnskab Overført overskud/videreførels er ultimo året (Omfatter driftsbevillinger 2 og stats- Indtægtevirksomheder) Udgifter 3 Administrerede ordninger m.v. Udgifter (Omfatter anlægsbevillinger) 4 (Omfatter lovbundne, reservations- og anden bevilling samt statsfinansierede selvejende inst.) Indtægter 5 Anlæg Udgifter 6 Indtægter Udgiftsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt med beløbsart FL for kolonne FL, beløbsart TB for kolonne TB og Bev. For kolonne bevillinger Indtægtsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt og beløbsart FL for kolonne FL, TB for kolonne TB og Bev. for kolonne Bevillinger. For alle kolonner. Udgiftsbaserede regnskabskonti bevillingseffekt med beløbsart FL for kolonne FL, beløbsart TB for kolonne TB og Bev. For kolonne bevillinger Indtægtsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt og beløbsart FL for kolonne FL, TB for kolonne TB og Bev. for kolonne Bevillinger. Udgiftsbaserede regnskabskonti bevillingseffekt med beløbsart FL for kolonne FL, beløbsart TB for kolonne TB og Bev. For kolonne bevillinger Indtægtsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt og beløbsart FL for kolonne FL, TB for kolonne TB og Bev. for kolonne Bevillinger. Udgiftsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt og beløbsart RTAP. Indtægtsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt og beløbsart RTAP samt ekskl. standardkonto 10. Udgiftsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt og beløbsart RTAP. Indtægtsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt og beløbsart RTAP. Udgiftsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt og beløbsart RTAP. Indtægtsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt og beløbsart RTAP Ultimobeholdning for regnskabskonto 7403, 7406, 7407 og 7411 (beløbsart UB) vises for den virksomhedsbærende hovedkonto. Ultimobeholdning for regnskabskonto (beløbsart UB) Ultimobeholdning for regnskabskonto (beløbsart UB) I kravspecifikationens bilag er beskrevet nærmere, hvorledes de udgifts- og indtægtsbaserede regnskabskonti med bevillingseffekt selekteres i SKS. For gruppen drift vises for den virksomhedsbærende hovedkonto alene det overførte overskud, mens der for de tilhørende hovedkonti vises FL, TB og Bev. 5

6 Forventninger til det kommende år Tabel for forventninger til det kommende år vises i SKS rapport benævnt Tabel 05 Forventninger til det kommende år. Tabellen omfatter en samlet opgørelse for virksomhedens omkostningsbaserede bevillinger. Regnskab R-år Grundbudget B-år R1 Bevilling og øvrige indtægter Indtægtskonti med bevillingseffekt for virksomheden (beløbsart RTAP) finansår 2016 Indtægtskonti bevillingseffekt for virksomheden (beløbsart GBUÅTD) ekskl. regnskabskonto finansår 2017 plus bevillinger (beløbsart Bev med negativ værdi; 0-Bev) 2017 (men både indtægts og udgiftskonto) R2 Udgifter Udgiftskonti med bevillingseffekt for virksomheden (beløbsart RTAP) finansår 2016 Udgiftskonti med bevillingseffekt for virksomheden (beløbsart GBUÅTD) finansår 2017 R3 Resultat R3=R1+R2 R3=R1+R2 Selektion af udgifts- og indtægtskonti med bevillingseffekt er nærmere beskrevet kravspecifikationens bilagsdel. 6

7 Resultatopgørelse Fremgår af SKS rapport kaldet Tabel 06 Resultatopgørelse R1 Niveauer Kontonumre R2 Ordinære driftsindtægter R3 Indtægtsført bevilling R4 Bevilling 1011, 1024 og 1032 R5 Indtægtsført bevilling i alt =sum(r4) R6 Salg af vare og tjenesteydelser R7 Tilskud til egen drift , ,3410 R8 Gebyrer 1311 R9 Ordinære driftsindtægter i alt =sum(r5:r8) R10 R 11 Ordinære driftsomkostninger R12 Ændring i lagre R13 Forbrugsomkostninger R14 Husleje R15 Forbrugsomkostninger i alt =sum(r14) R16 Personaleomkostninger R17 Lønninger ,1920 R18 Andre personaleomkostninger , R19 Pension ,4421 R20 Lønrefusion R21 Personale omkostninger i alt =sum(r17:r20) R22 Af- og nedskrivninger R23 Andre ordinære driftsomkostninger 1940, , , , R24 Ordinære driftsomkostninger i alt =R12+R15+R21+R22+R23 R25 R26 Resultat af ordinær drift =R9+R24 R27 R28 Andre driftsposter R29 Andre driftsindtægter ,2190, ,3310 R30 Andre driftsomkostninger 2290,2295,4310, R31 Resultat før finansielle poster =R26+R29+R30 R32 R33 Finansielle poster R34 Finansielle indtægter R35 Finansielle omkostninger 2291, R36 Resultat før ekstraordinære poster =R31+R34+R35 R37 R38 Ekstraordinære poster R39 Ekstraordinære indtægter 2805 R40 Ekstraordinære omkostninger 2905 R41 Årets resultat =R36+R39+R40 Rapporten viser R-tallet (året bevægelse). I årsrapporten skal der tillige angives tal for R-1. 7

8 Resultatdisponering Svarer til SKS rapport Tabel 07 Resultatdisponering R1 Kontonumre R2 Disponeret til bortfald 7311 R3 Disponeret til udbytte til statskassen 7350 R4 Disponeret til overført overskud 7406, 7407, 7412, 7413, 1032 Kolonner med beløb: R-året 8

9 Balance Svarer til SKS rapport Tabel 08 Balancen A1 Aktiver A2 Anlægsaktiver A3 Immaterielle anlægsaktiver A4 Færdiggjorte udviklingsprojekter A5 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv A6 Udviklingsprojekter under opførelse A7 Immaterielle anlægsaktiver i alt =sum(a4:a6) A8 Materielle anlægsaktiver A9 Grunde, arealer og bygninger , A10 Infrastruktur A11 Transportmateriel A12 Produktionsanlæg og maskiner A13 Inventar og IT-udstyr , A14 Igangværende arbejder for egen regning A15 Materielle anlægsaktiver i alt =sum(a9:a14) A16 Finansielle anlægsaktiver A17 Statsforskrivning 5317 A18 Øvrige finansielle anlægsaktiver ,5512,5518 A19 Finansielle anlægsaktiver i alt =A17+A18 A20 Anlægsaktiver i alt =A7+A15+A19 A21 Omsætningsaktiver A22 Varebeholdninger , , A23 Tilgodehavender , , A24 Periodeafgrænsningsposter 6190, 6191 A25 Værdipapirer , A26 Likvide beholdninger A27 FF5 Uforrentet konto 6211 A28 FF7 Finansieringskonto 6231 A29 Andre likvider , ,6361,6365,6367, A30 Likvide beholdninger i alt =sum(a27:a29) A31 Omsætningsaktiver i alt =A22+A23+A24+A25+A30 A32 Aktiver i alt =A20+A31 I rapporten vises ultimosaldi for R-året. I årsrapporten skal tillige angives ultimosaldi for R-1. 9

10 P1 Passiver Kontonumre P2 Egenkapital P3 Reguleret egenkapital (startkapital) 7012 P4 Opskrivninger P5 Reserveret egenkapital 7211 P6 Bortfald og kontoændringer 7311, 7314, 7315, 7412, 7413, 7414 og 7415 P7 Udbytte til staten 7350 P8 Overført overskud Standardkonti: 10, 11, 13, 15, 16, 18-20, 25-34, Regnskabskonti: , , 2295, 2681, 7403, 7406, 7407 og 7411 P9 Egenkapital i alt =sum(p3:p8) P10 Hensatte forpligtelser 7616 og 7617 P11 Langfristede gældsforpligtelser P12 FF4 Langfristet gæld 8621 og 8641 P14 Donationer 8730, 8744 og 8748 P15 Prioritets gæld 8412,8422,8432,8442,8502 P16 Anden langfristet gæld 8414, 84.20,8424,8434,8444,8504, P17 Langfristede gældsforpligtelser i alt =sum(p12:p16) P18 Kortfristede gældsforpligtelser P19 Leverandører af vare og tjenesteydelser P , 77.97, , 9778, Anden kortfristet gæld 9794, P21 Skyldige feriepenge 9411 P22 Reserveret bevilling 7511,7512, 7513, 7514 og 7515 P23 Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser P24 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 9690 P25 Kortfristede gældsforpligtelser i alt =sum(p19:p24) P26 Gældsforpligtelser i alt =P17+P25 P27 Passiver i alt =P9+P10+P26 I rapporten vises ultimosaldi for R-året. I årsrapporten skal tillige angives ultimosaldi for R-1. 10

11 Immaterielle anlægsaktiver Svarer til SKS rapport kaldet Tabel 13 Note til immaterielle anlægsaktiver A B C D 1 Note 2. Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte Erhvervede Immaterielle 2 DKK udviklings- koncessioner, anlægsaktiver 3 projekter patenter, i alt 4 licenser mv. 5 Primobeholdning B5+C5 6 Primokorrektioner B6+C6 7 Opskrivning B7+C7 8 Tilgang B8+C8 9 Afgang B9+C9 10 Kostpris pr. 31. december 20xx sum(b5:b8) sum(c5:c8) sum(d10:d10) 11 Akkumulerede afskrivninger B11+C11 12 Akkumulerede nedskrivninger B12+C12 13 Akkumulerede afog nedskrivninger 31. december 20xx B11+B12 B11+B12 D11+D12 14 Regnskabsmæssig værdi 31. december 20xx B10+B13 C10+C13 D10+D Årets afskrivninger B16+C17 17 Årets nedskrivninger B17+C17 18 Årets af- og nedskrivninger B16+B17 C16+C17 D16+D Udviklings- 21 projekter under 22 opførelse 23 Primo saldo pr. 1. januar 200x Primokorrektioner Tilgang Nedskrivninger Afgang Kostpris 31. december 20xx sum(b23:b27) Række 5: Primosaldo året, Række 6: Primokorrektioner år til dato, Række 7: Bevægelser året, Række 8: Bevægelser året, Række 9: Bevægelser året, Række 11: Saldo til dato, Række 12: Saldo til dato, Række 16: Bevægelser året, Række 17: Bevægelser året, Række 23: Primosaldo året, Række 24: Primokorrektioner år til dato, Række 25: Bevægelser året, Række 26: Bevægelser året, Række 27: Bevægelser året. 11

12 Materielle anlægsaktiver Svarer til SKS rapport kaldet Tabel 14 Note til materielle anlægsaktiver A B C D E F G 1 Note 3. Materielle Grunde, arealer anlægsaktiver Infrastruktur Produktions- Transport- Inventar og Materielle 2 DKK og anlæg og materiel IT-udstyr anlægsaktiver 3 bygninger maskiner i alt 4 Primobeholdning 5112, , , , , 5144, 5146, , 5164, 5166, , 5154, 5156, , , , , 5187 sum B4:F5 5 Primokorrektioner 5112, 5114, 5116, 5117, 5132, 5134, 5136, 5137, , 5144, 5146, , , , , , , , , sumb5:f5 6 Opskrivning sum B6:F6 7 Tilgang sum B7:F Afgang sum B8:F8 9 Kostpris pr. 31. sum(b5:b8) sum(c5:c8) sum(d5:d8) sum(e5:e8) sum(f5:f8) sum G5:G8 december 20xx 10 Akkumulerede sum B10:F10 afskrivninger 11 Akkumulerede sum B11:F11 nedskrivninger 12 Akkumulerede afog nedskrivninger 31. december 20xx B10+B11 C10+C11 D10+D11 E10+E11 F10+F11 G10+G11 13 Regnskabsmæssig værdi 31. december 20xx B9+B12 C9+C12 D9+D12 E9+E12 F9+F12 G9+G12 14 Årets afskrivninger sum B15+F15 15 Årets nedskrivninger sum B16+F16 17 Årets af- og nedskrivninger B15+B16 C15+C16 D15+D16 E15+E16 F15+F16 G15+G Igangværende 21 arbejder for 22 egen regning 23 Primo saldo pr. 1. januar 200xx Primokorrektioner Tilgang Nedskrivninger Afgang Kostpris 31. december 20xx sum(b24:b28) Række 4: Primosaldo året, Række 5: Primokorrektioner år til dato, Række 6: Bevægelser året, Række 7: Bevægelser året, Række 8: Bevægelser året, Række 10: Saldo til dato, Række 11: Saldo til dato, Række 15: Bevægelser året, Række 15: Bevægelser året, Række 23: Primosaldo året, Række 24: Primokorrektioner år til dato, Række 25: Bevægelser året, Række 26: Bevægelser året, Række 27: Bevægelser året.

13 Egenkapitalforklaring Svarer til SKS rapport Tabel 9 Egenkapitalforklaring E1 Kontonumre E2 Startkapital primo 7012 Primoværdi E3 Ændring i startkapitalen 7012 Bevægelse E4 Startkapital ultimo 7012 Ultimoværdi E5 Opskrivninger primo Primoværdi E6 Ændringer i opskrivninger Bevægelse E7 Opskrivninger ultimo Ultimoværdi E8 Reserveret egenkapital primo 7211 Primoværdi E9 Ændringer i reserveret egenkapital 7211 Bevægelse E10 Reserveret egenkapital ultimo 7211 Ultimoværdi E11 Overført overskud primo 7403, 7406, 7407, 7411 Primoværdi E12 Ændring i overført overskud ifm. kontoændringer E13 Regulering af overført overskud (ændring af det eksisterende overførte overskud) 7412 Negativ værdi af bevægelsen 7413 Negativ værdi af bevægelsen E14 Overført fra årets resultat Standardkonti: 10, 11, 13-20, 25-30, 32-34, Regnskabskonti: , , 2295, Bevægelse E15 Bortfald 7311 Bevægelse E16 Udbytte til staten 7350 Bevægelse E17 Overførsel af reserveret bevilling 1032 Negativ værdi af bevægelsen E18 Overført overskud ult. 7403,7406,7407, 7411 Ultimoværdi E19 Egenkapital i alt =Sum E4+E7+E10+E18 Sum Som nævnt i indledningen er det SB tallene, der skal anvendes som grundlag for udarbejdelsen af egenkapitalforklaringen. Da SB tallene dannes ud fra regnskabstallene i SKS, bør der dog ikke være forskel mellem regnskabstallene og SB. Når SKS rapporten for egenkapitalforklaringen anvendes, bør der således foretages en sammenligning heraf med SB uddata herfor (Tabel og i SB). Bemærk, at der kan være forskel på ultimoværdien i egenkapitalforklaringen og i forhold til, hvad der angives i den samlede balance (tabel 9). Det vil være tilfældet, når der for det overførte overskud er registreret bortfald, udbytte eller kontoændringer, som ikke er blevet afregnet i det givne regnskabsår. Det skyldes, at det overførte overskud i den samlede balance først ændres, når betalingen for bortfaldet, udbyttet eller kontoændringen har fundet sted, mens det overførte overskud i ovenstående egenkapitalforklaring ændres, når der registreres bortfald, udbytte eller kontoændring og derved er uafhængig af, om der er foretaget en afregning. 13

14 Opfølgning på lønsumsloftet I SKS kaldes rapporten Tabel 11 Opfølgning på lønforbruget under lønsumsloft. Hovedkonto L1 Lønsumsloft FL L2 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker L3 Lønsumsforbrug under lønsumsloftet L4 Difference L5 Akk. opsparing ult. foregårende år L6 Akk. opsparing ult. Indeværende år Mio. kr. Standardkonto 18 og beløbstype FL. Standardkonto 18 og beløbstype BEV. Standardkonto 18, beløbstype RTAP samt driftsramme 1, lønsumsramme 1 L2-L3 Regnskabskonto og beløbstype UBÅTD (ultimobalance år til dato) L4+L5 Bevillingsregnskabet Opgørelsen af bevillingsregnskabet foretages for alle hovedkonti (både for de omkostningsbaserede og udgiftsbaserede hovedkonti) i tabel 12 Bevillingsregnskab. I SKS benævnes rapporten Tabel 12 Bevillingsregnskab.). Hovedkonto Bevillingstype Udgifter Indtægter Bevilling Udgiftskonti med bevillingseffekt og beløbsart Bev Indtægtskonto med bevillingseffekt og beløbsart Bev. Regnskab Udgiftskonto med bevillingseffekt og beløbsart RTAP Indtægtskonto med bevillingseffekt og beløbsart RTAP ekskl. standardkonto 10 I vedlagte bilag er nærmere beskrevet, hvorledes udgifts- og indtægtskonti med bevillingseffekt selekteres. Sammenligning af overført overskud og reserveret bevilling Kr. Reserveret bevilling Overført overskud A1) Beholdning primo 2016 A2) Overførsel af reserveret bevilling A3) Årets øvrige bevægelser Beholdning ultimo med beløbstype PB+PKÅTD+ RKÅTD samt 7512 med beløbstype 1-RÅTD med beløbstype 1-RÅTD med beløbstype RÅTD A1+A2+A3 for kolonnen reserveret bevilling 7403, 7406, 7407 og 7411 med beløbstype PB+ PKÅTD+RKÅTD samt regnskabskonto med beløbstype 1- RÅTD med beløbstype 1-RÅTD , , 7311, 7350 og med beløbstyde RÅTD A1+A2+A3 for kolonnen overført overskud I SKS rapporten kaldet Tabel 15 kontrolleres det, hvorvidt ovennævnte definition for Beholdning ultimo 2016 for reserveret bevilling er lig ultimobeholdningen på regnskabskonto 7511, samt hvorvidt ovennævnte definition for Beholdning ultimo 2016 er lig ultimobeholdningen for regnskabskonti 74.03, 7406, 7407 og

15 Oversigt over konti der ikke må anvendes Nedenfor er angivet, hvilke regnskabskonti der ikke må anvendes på det omkostningsbaserede område. Der er udarbejdet en SKS rapport, hvori fremgår, hvorvidt der for omkostningsbaserede bevillinger er anvendt de nedennævnte konti. I rapporten vises også anvendelse af de nævnte regnskabskonti på udgiftsbaserede bevillinger. Regnskabskonti der ikke må anvendes

16 Reklassifikation af forudbetalt løn I vejledning om årsrapport for statslige institutioner 2016 fremgår det, at der skal foretages en reklassifikation i balancens regnskabsposter, når et tilgodehavende har en kreditpost, og når en gældspost har en debetsaldo. Som noget nyt er det obligatorisk at foretage en særskilt reklassifikation for forudbetalt løn. Årsagen hertil er som følger. Når SLS løndata overføres til de lokale økonomisystem, kan SLS løndata indeholde registreringer for to perioder på en gang. Det vil være tilfældet, når institutionen har forudlønnede ansatte. I den situation skal lønomkostningerne registreres i den kommende periode, mens lønudbetalinger finder sted i indeværende periode. Derimod indbetales A-skat og arbejdsmarkedsbidrag først til SKAT i den kommende periode. Mere konkret foregår konteringen i regnskabet ved, at lønomkostningerne registreres på regnskabskonti under standardkonto 18 i den kommende periode (eksempelvis periode ) med modpost på regnskabskonto SLS konto til SE-nr.-afstemning. I indeværende periode (eksempelvis periode ), posteres lønomkostningerne (kredit) på regnskabskonto 97.8X Lønkreditorer (Eksempelvis Lønanvisning og kapitalpension (nettoløn), Indkomstskat dansk og Arbejdsmarkedsbidrag) og modposteres på regnskabskonto (debet). Herudover debiteres regnskabskonto med modpost på den likvide konto, når lønnen betales i indeværende periode. Nedenfor er ovestående vist via konteringsskitser, hvor der tages udgangspunkt i en lønudgift på 100, A-skat på 35, og arbejdsmarkedsbidrag på 5. Periode XX Lønudgifter SLS til afstem. (1) 100 (1) 100 Periode SLS til afstem Lønanvisning (2) 100 (2) 60 (3) Indkomstskat AM bidrag (2) 35 (2) 5 Likvidkonto (3) 60 16

17 Da regnskabskontiene 98.70, 97.8X alle er grupperet i kategorien Anden kortfristet gæld i årsrapportens balance, vil der i eksemplet ovenfor være en debetsaldo for de nævnte konti på 60. Men da der i realiteten er tale om et tilgodehavende på 60 for forudbetalt løn, bør der foretages en reklassifikation, således at passivposten Anden kortfristet gæld formindskes med 60, mens at kategorien på aktivsiden Periodeafgrænsningsposter forøges tilsvarende. Opgørelse af beløb, der skal reklassificeres Opgørelsen af, hvor meget der skal reklassificeres i forhold til forudbetalt løn, kan ske med udgangspunkt i SLS uddata 914 Indlæsningsposter regnskab for den anden lønkørsel i december måned. Heri summeres de poster, der skal registreres i periode Beløbet herfor vil omfatte lønudgifter, der indregnes i den kommende periode Det bemærkes, at alle poster i periode skal medtages, herunder ATP bidrag, da det er de summerede poster i periode , som via mellemregningskontoen er modposteret i periode Da der er tale om bruttolønudgifter, vil lønudbetalingerne i periode kun omfatte nettolønnen, mens den resterende del skal afregnes til SKAT m.fl. A- skatter og arbejdsmarkedsbidrag betales som tidligere nævnt først primo 2017, hvorfor denne del ikke skal reklassificeres jf. konteringsskitserne ovenfor. Derfor skal de forudlønnedes skatter fratrækkes de opgjorte lønudgifter i periode Opgørelsen heraf kan ske via SLS uddata 980 Betalingsposter for 2. lønkørsel i december 2016, hvor betalinger af A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag, der skal betales primo 2017, findes og opgøres. Opsummerende opgøres det beløb, der skal reklassificeres for så vidt angår forudbetalt løn, ved: At summere de poster, som registreres i periode i SLS uddata 914 Indlæsningsposter regnskab i 2. lønkørsel i december i At de forudlønnedes A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag, der betales primo 2017, fratrækkes. Beløb herfor findes via SLS uddata 980 Betalingsposter i 2. lønkørsel i december Det bemærkes, at der kan være andre kreditorer mv. end A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag, som kan have betydning for, hvor meget der helt præcist bør reklassificeres, men de vil kun have mindre betydning, hvorfor der ikke er noget krav om at medtage sådanne forhold. Endelig skal det fremhæves, at reklassifikationen alene foretages i årsrapporten. Der skal med andre ord ikke foretages nogen registrering i regnskabet. 17

18 Bilag: Kontotyper Artskontoplanen er grundlæggende opbygget efter et omkostningsbaseret princip, men da der både anvendes et udgiftsbaseret og omkostningsbaseret regnskabsprincip i bevillingsregnskabet, er der på regnskabskontoen behov for at angive, hvorvidt registreringer herpå medtages i bevillingsregnskabet. Angivelsen herfor er den såkaldte udgifts/indtægtskode (U/I kode) og i SKS dynamisk rapportering kan på tilsvarende vis anvendes variablen Kontotype, som omfatter én eller flere U/I koder. For omkostningsbaserede hovedkonto medtages i bevillingsregnskabet regnskabskonti med følgende kontotyper: Omkostningsbaseret resultatopgørelse (udgifter) a) U/I kode 001 og 004 Omkostningsbaserede resultatopgørelse (indtægter) a) U/I kode 002 og 005 For udgiftsbaserede hovedkonto medtages i bevillingsregnskabet regnskabskonti med følgende kontotyper: Udgiftsbaseret resultatopgørelse (udgifter) a) U/I kode 001 Udgiftsbaseret resultatopgørelse (indtægter) a) U/I kode 002 Udgiftsbaseret resultatopgørelse (udgifter) og balance a) U/I kode 006 Udgiftsbaseret resultatopgørelse (indtægter) og balance a) U/I kode 007 I SKS for Opslag i nummerstruktur/stamdata (Link hertil er: kan der i menuen Diverse SKS-stamdata vises alle regnskabskonti i SKS med angivelse af regnskabskontoen U/I kode. Her markeres for For den valgte regnskabsperiode regnskabskonti, hvorpå rapporten trækkes, hvorpå det er muligt at se, hvilke regnskabskonti der medtages i bevillingsregnskabet for henholdsvis omkostnings- og udgiftsbaserede hovedkonti For omkostningsbaserede hovedkonto medtages i bevillingsregnskabet registreringer på regnskabskonti med følgende U/I koder: Udgifter: U/I kode 001 og 004 Indtægter U/I kode 002 og 005 For udgiftsbaserede hovedkonti medtages i bevillingsregnskabet registreringer på regnskabskonti med følgende U/I koder: Udgifter: U/I kode 001 og 006 Indtægter U/I kode 002 og 007 I SKS er det muligt at selektere på en opdeling i udgifter, og balance. Når udgifter vælges, vil alle udgiftskonti med bevillingseffekt medtages. Det vil sige, at de relevante udgiftskonti automatisk vælges, uanset om der selekteres på omkostningsbaserede og eller udgiftsbaserede hovedkonti. 18

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2015 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 12. februar 2016 - Version 1.03 den 12. februar

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017 Finansielt regnskab 2016 for Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET SKATTEBETALING VEDR. SELSKABSSKAT 2 ordninger: a) A conto skattebetaling. Tilnærmelsesvis samtidighedsskat (svarer til kildeskat). Obligatorisk for nye virksomheder.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere