Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7"

Transkript

1 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus Sklldrfrig tg, da vi fr fir år sid afhldt dt først arragmt i t kstruktivt samarbjd md Bør g Ug. Kfrcs styrk liggr i, at d r mødstd fr all mdlmmr af sklldls. Samtidig givr d mulighd fr, at sklldr mødr mrådchfr, vidctrchfr g Bør g Ug chfr. Jg vil gr bytt ljlighd til at rtt særlig tak til Hll Gammlgård, Thrkil Adrs, Alla Hjrtshøj, Erik Møstr g Jtt Bjør Has, sm all bidrg md særlig idsats fr, at dtt års kfrc ku bliv til gt. Ivati i praksis På kfrc tg samtalr mag stdr afsæt i takr m ivativ ldls. I tid, hvr rsursr blivr midr, r dr bhv fr at tæk i y bar. At sklldr tækr yt g ikk r bag fr at udfrdr rammr, ka ma i øjblikkt s t ksmpl på i Klt g Hasslagr. Hr har bstyrlsr, ldlsr g mdarbjdr frslåt, at d t sklr læggs samm. Ma mtivrr sammlægig pædaggisk. D bgruds md, at bør får du bdr sklgag d d, d plvr i dag. Dt r ivativ ldls i praksis. Ivlvrd partr samarbjdr kstruktivt m at giv t bdr tilbud, slv m rssurc blivr midr. Frsøg md y ldls Ivativ ldls får gså sit gt udtryk i d ldlssfrsøg, dr gmførs på sklr i Århus. Frsøg sm du i dtt ummr ka læs mr m. På frskllig vis r frsøg udtryk fr, at sklldls ikk r gt statiært, m r dyamisk g md tid må fradr sig fr at ku lv p til frmtids krav. Frsøg r all stdr justrig af d ldlssmdl, dr r idført på all d århusiask sklr, g sm btydr, at dr r sklldr, pædaggisk ldr, admiistrativ ldr g SFO ldr på hvr skl. Måsk skal dr grlt tæks adrlds g ivativt i frhld til d ldlssmdl vi har i dag? Måsk r sklldrs arbjd afgørd fradrt? Fradrigr frdrr ivati Sid idførsl af d uværd ldlssmdl r vi gåt fra sklfrvaltig til Bør & Ug frvaltig, SFO r fusirt til størr hdr, g vi har fåt y arbjdstidsaftal fr lærr, dr krævr adrlds frm fr ldls. Markat fradrigr, dr btydr, at dr skal tæks ivativt fr at hådtr d pgav, dr liggr fra s all samm. Ny bskrivls af ldlsspgav D kmmd bsparlsr kmmr til at btyd, at vi skal hav y arbjdsbskrivlsr fr hhldsvis mrådchfr, vidctrchfr, dagtilbudsldr g FU ldr. Dt r båd aturligt g ødvdigt, at vi i d frbidls gså får y arbjdsbskrivlsr fr ldls på d klt skl. Jg vil pfrdr til, at dt skr i frlægls af prcs, dr ivlvrr d partr, dr har drs gag i flkskl. Til sidst vil jg bytt ljlighd til at øsk all rigtig gd jul g t gdt ytår. Dt r tid til at lad battrir p, fr dt kmmd år bydr på massr af spædd udfrdrigr. Gd frøjls md dtt ummr af Århus Sklldrfrigs yhdsbrv. Stfa Møllr Christias Frmad I dtt ummr ka du læs m: Byghlmkfrc sid 2-5 Ldlssfrsøg sid 6-7 Bsparlsr sid 8-9 Krt yt sid 1

2 B y g h l m k f r c 2 1 Var til ftrsy 22 ldr fra Bør g Ug frvaltig i Århus fik var sat udr lup, da d var samlt på Byghlm Htl til Århus Sklldrfrigs årlig kfrc. E kfrc dr fkusrd på ivativ ldls. Frmad fr Århus Sklldrfrig Stfa M. Christias åbd kfrc g frtalt, at dt ivativ blivr mr g mr ødvdigt i tid, hvr rssurcr blivr færr, m udfrdrigr ikk i samm grad rducrs. Vi r ødt til at tæk tig på y måd, sagd ha g frklard, at dags ldr skal vid mr m frmtid fr at giv bud på, hvad skl skal. Frmtids kturr Kfrc var da gså tilrttlagt i samarbjd md frmtidsfrskr Lisltt Lygsø, dr gav bud på, hvad vi ka vt, år vi kiggr i krystalkugl. Hu ført dltagr gm t par wrkshps, hvr frmtids dilmmar var til diskussi. Dilmmar sm ifølg Lisltt Lygsø bør vær udgagspuktt fr diskussir i sklbstyrlsr g bladt mdarbjdr, fr på d måd at fid y mådr at gør tig, at få y var. Vas magt Frfattr Trb Wis placrd dltagr i dt ha kaldt vacckpittt, hvr vi altid prssr d kdt kappr i bud, hvr vi altid har klar frvtigr til, hvad dr skr. Hvr vi vælgr kappr md hvisig til d trygg frtid llr d bkymrd frmtid. Vi skal giv plads til ut, gør dt størr, sagd Trb Wis g frklard, at hvis vi magtr dt, udgår vi fr dt først strss, m vi øgr gså mulighdr fr at gå fra fradrigsparat til fradrigsskabd. I dag får du ikk dt, du pljr, år du gør dt, du pljr, sagd ha g frklard, at y var r ødvdig, m krævr kkrt mål g aktiv vilj hs d klt til at vill ædr d sædvalig rutir. Dt auttisk Også kfrcs sidst plægshldr frfattr Carst Graff fkusrd på d klts vilj g prslighd. Md udgagspukt i si g rfarigr gav ha bud på, hvrda d prslig kr, d klts autticitt, har idflydls på vrs adfærdsmøstr. Dt væstligst r ifølg Carst Graff, at vi r bvidst m, hvrda g hvrår vi r auttisk. Dt r vigtigt, at dt auttisk ku brugs, år dt passr. Dr r situatir, hvr dt auttisk ka vær i vj llr ødlægg situati, sagd ha. Sid 2

3 B y g h l m k f r c 2 1 Syv dilmmar fra wrkshpp I frmtid skal vi lv af gd idr Skal skl Skab rigialitt/uika llr gskab/ rlacr? I frmtid r vi tidsjr g vælgr slv, hvad vi gør. Skal urt styr, så bladt adt kmmus fripla r hllig g alt fravær ulvligt, llr skal skl vær åb hl ug, g brugr g asatt slv placr mødtidr g fri? Hvr vigtig blivr lærrs fysisk tilstdværls i frmtid? Er rlatir dt væstligst i lærrs arbjd, llr r dt vigtigst, at lærr r dygtig udrvisr, at matrialr r prfkt g rammr fuldkm? Er skls lærigsrum fr all, llr r dt lavt af pigr fr pigr? Optag på smiarir ftr karaktrr llr md køskvtrig, så flr drg blivr lærr Ldlss rll. Skal ldr skab mdjrskab gm dmkratisk prcssr, llr skal ha vær klar i spyttt g ku træff bslutigr? I frmtid har vi ig fælls rfrcramm. Skal vi hav prfilsklr, sm brgr ka vælg ftr bhv, llr skal skl itgrr g skab fællsskabr hvr all r rpræstrt? Måligr visr, at gd ldls r vigtig fr at skab gd skl. Skal ldr hav lærruddals, llr r ldruddals dt vigtigst? Sid 3

4 B y g h l m Bør g Ug-chf Charltt Grftvd m ivativ ldls Mægd af krav kaldr på y var k f r c 2 1 Vi skal turd udfrdr d gaml strukturr g var. Ny tiltag skal gr frm lkalt g sprd sig til adr sklr. Og sklr skal markdsfør sig, så fftlighd pdagr, hvr dygtig d r. Bør g Ug-chf Charltt Grftvd fidr dt ødvdigt md ivativ iitiativr i tid, hvr sklr g istitutir bmbardrs md krav fra all sidr. Hu r pmærksm på, at tid til ldls r kap, så dr r brug fr at lægg var på hyld g tæk y g krativ takr. Brug fr at udfrdr strukturr. Brug fr at gør p md gamml kultur. Vi skal smid badvadt ud, m slvfølglig sikr, at bart r i gd hædr, sigr hu. Dr skal vær plads til skævrtr. Ivativ tiltag r j kdtgt vd, at vi ikk md sikkrhd ka vid m d virkr. Lkal løsigr r vj frm Charltt Grftvd fidr dt aturligt, at rgaisati, dr har vært gm str fusi, i prid tagr mag ctral iitiativr. M hu sys, tid u r kmmt til at lad d lkal sklr tag vr g udvikl y mådr at arbjd på. Dr r u str lydhørhd fr, at dt r på d lkal sklr, at udviklig vksr frm, sigr hu g frklarr, at frvaltig vil støtt p m dt g vær md til at sikr, at gd idr brdr sig til rst af rgaisati. Gd markdsførig D gd idr skal ifølg Charltt Grftvd brigs frm i dt fftlig rum, så båd frældr, plitikr g adr md itrss fr skl får t psitivt sy på dt, dr frgår. Vi skal vær bdr til at markdsfør s g frtæll, hvad dt r, vi r gd til. På d måd vil dt, at vi prøvr y tig, skab rspkt m skl g ds asatt, sigr hu g frklarr, at dt bladt adt btydr, at vi gså skal vær villig til at frtæll m vr fiaskr. Dr r altid slid g sriøs argumtr bag y tiltag, g slv m vi lavr fiask, skal vi frmlægg argumtr. Dt vil styrk vrs prfssialism, sigr Charltt Grftvd. Gd idr skal gså frakrs Sklr skal ifølg Charltt Grftvd pass på ikk at sætt alt fr mag y tig i gag på samm tid. Frvaltig ka hjælp til md at sikr sklr bdr mulighdr fr, at y iitiativr gså blivr frakrt i skl. Dt ka bladt adt gørs gm vidsdlig g gm tablrig af tværk. Vi skal ikk smid -18 års prspktivt i vadt, m vi skal skab plads til, at fr ksmpl sklldr har t frum, hvr d ka møds g ispirr hiad i frhld til faglig udfrdrigr, sigr Charltt Grftvd. Sid 4

5 B y g h l m k f r c 2 1 Vidctrchf Pauli Jhas m ivati Vid g rfarig skal dls Vidctr skal støtt p m sklrs ivati vd at psaml g vidrgiv frskigsbasrt vid, m gså rfarigr. Vidctr bør ftr Vidctrchf Pauli Jhass pfattls støtt sklrs ivativ prcssr vd at saml vid g rfarig fra d frskllig sklr, g så at sig sd d vidr, så adr ka prfitr af d. M dt r vigtigt, at ma r pmærksm på, at rfarigr ikk ødvdigvis ka vrførs dirkt. Dt r farligt at tr, at frdi gt fugrr t std, så ka dt gså løs t prblm t adt std, sigr Pauli Jhas g frklarr, at vidctrt skal idsaml rfarigr g vid fra frskr, m tilrtt matrialt md rspkt fr d lkal sklrs særlig frhld. Områdchf Kurt Krists m ivativ ldls Nytækig r ødvdig Områdchf Kurt Krists vil støtt ldr, så d tør søg y løsigr. Ha vil hav løsigr, dr rttr sig md utids prblmr. Ha vil af md stadardløsigr. Kurt Krists, dr r mrådchf i mråd 8, mr, at ivativ ldls r at turd gå y vj. At løs utids pgavr på y mådr. At smid vatækig vrbrd. Vi skal turd prøv tig af. Har vi t grudlæggd prblm, skal vi løs dt ud at frfald til stadardløsigr, sigr ha g frklarr, at dt ka btyd, at vi skal hav y samarbjdspartr, at vi skal rgaisr s på ad måd, g at vi r ødt til at ædr på vrs g mtal prcssr. Mg vid g mag rfarigr Og vidctr har rigtig mg vid m g mag rfarigr md, hvad dt r, dr fugrr. Jg trr, at hvis vi var i stad til at psaml d ttal mægd af rfarigr g vid, sm liggr i Bør g Ug, g brig d vidr i avdlig frm, så havd vi løst strt st all prblmr, sigr Pauli Jhas g frklarr, at dt må vær t mål fr vidctr at gar sig til d pgav. Væk md frhidrigr E kfrc sm d Århus Sklldrfrig hldr m ivativ ldls, ka ifølg Kurt Krists vær md til at skubb y mtal prcssr i gag. Dt r vigtigt, at vi all får fkus rttt id på at tæk yt g på at ædr var, sigr ha. Områdchfr skal ifølg Kurt Krists støtt ldr, så d tør pg på y løsigr. D skal idgyd ldr md til at gå y vj, g så skal d fjr d frhidrigr, dr dukkr p. Vi skal udfrdr græsr, g år dr visr sig barrirr, hvad t d r plitisk llr rgaisatrisk, så r dt mi pgav at frsøg at fjr d, så vi ka kmm i d rtig ldr pgr, sigr ha. Vi skal udgå stadardløsigr Sid 5

6 Mag sklr øskr styrkt ldls Ny midtvjsstatus m t udvikligsarbjd md sklldls visr, at mag sklr r id i vrvjlsr m at ædr på ldlssstruktur på g skl g vtult tilfør mr tid til ldls. Sks århusiask sklr har sid 29 vært md i t udvikligsarbjd, hvr sklr har asat kstra ldr. Midtvjsrapprt visr, at mag adr sklr går md takr m at dltag i udvikligsarbjdt, llr har adr vrvjlsr m at ædr ldlssstruktur på skl. Fm af d sklr, dr r md i frsøgt, har asat kstra pædaggisk ldr, g skl har asat du admiistrativ ldr. Midtvjsrapprt visr, at p md halvdl af kmmus sklr går md takr m at styrk ldls. Takr går på at asætt kstra ldr. At asætt t atal afdligsldr. At lav itgrrt ldls mllm udrvisigs- g fritidsdl. At uddlgr ldlsskmptc til tamkrdiatrr. At arbjd md prjktldls. Ellr at lad Akt-lærr, læsvjldr g adr faglig fyrtår vartag sparrig g faglig ldls. Edlig har fir sklr idgåt aftalr m fælls admiistrati på tværs af tilbudd i skldistriktt. Baggrud Udvikligsarbjdt blv sat i gag i 29, frdi trivslsudrsøgls vist, at lærr r d mdarbjdrgrupp i Bør g Ug, dr plvr lavst trivsl g har rigst tilfrdshd på jbbt. Frdi sklr har rlativt få ldr pr. mdarbjdr. Frdi sklldrs grll travlhd gør, at d ikk plvs sm sylig. Og frdi y vrskmst på lærrmrådt dlgrr mr asvar til lærr, g drfr krævr mr sylig ldls. Frvtig til ldlssfrsøgt r, at lærr grlt plvr bdr trivsl, g at dt vil før til bdr udrvisig g bdr rsultatr fr lvr Evalurig Ldlssfrsøgt kørr frm til udgag af 211, hvr dt vil bliv valurt. Evalurig kmmr til at bygg på sklrs g valurig, på fkusgruppitrviws g på rsultatr af y trivslsudrsøgls bladt skls asatt. Hlm hppr fra Hlm skl har hidtil dltagt i ldlssfrsøgt md kstra pædaggisk ldr, m fra 1. dcmbr frladr d frsøgt. Skls pædaggisk ldr har af prslig grud psagt si stillig, g d vil ikk bliv gbsat. Dls frdi dr fr tid r asættlssstp, m gså frdi sklldr Alla Hjrtshøj vurdrr, at dt vil vær vaskligt at lav rl valurig md t prsskift midt i prid. Skls økmisk situati har dg gså haft idflydls på bslutig. Økmi Og tp økmisk vrvjlsr sr ud til at fyld mgt, år sklr tagr stillig til, hvrda d ka styrk ldls i drs rgaisati. Udvikligsarbjdt fiasirs af d klt skl. Mag sklr pgr i midtvjsstatuss på, at skls aktull økmi ikk givr plads til at asætt flr ldr. Sid 6

7 D sks sklr, dr dltagr i ldlssfrsøgt, har rgaisrt sig sålds Skl Ekstra ldr Orgaisrig Elv g Hårup Sklr Pædaggisk ldr Elv g Hårup sklr har sid 27 haft fælls ldls, g d t pædaggisk ldr har asvart fr hvr si skl Tilst skl Pædaggisk ldr D t pædaggisk ldr tagr sig af hhldsvis udrvisig g scialpædaggik Skåd skl Pædaggisk ldr E pædaggisk ldr tagr sig af mllmtri g udsklig, d ad r asvarlig fr idsklig g lvr md særlig bhv Samsøgads Skl Pædaggisk ldr E pædaggisk ldr tagr sig af. 4. klass g spcialpædaggikk. D ad r suschf g asvarlig fr klass N.J. Fjrdsgads Skl Admiistrativ ldr D adm. ldr r asvarlig fr skrtariatsfukti g d ad r økmichf. Arbjdspgavr frdls dsud på y måd, så d pædaggisk ldr fritags fr dl admiistrativ pgavr Hlm Skl Pædaggisk ldr E pædaggisk ldr har fkus på idsklig g spcialklassr. D ad r asvarlig fr mllmtri g udsklig. Hlm Skl frladr udvikligsarbjdt 1. dcmbr 21 Sid 7

8 Gdt k - år dt u skal vær Frligspartirs udspil til bsparlsr rammr d klt skl midr d først frygtt. Dt r Århus Sklldrfrig tilfrds md. Frmad r dsud glad fr, at dr r blvt lyttt til frig. M sr dt sm str udfrdrig at skull lav gd skl fr færr pg. Sklldr i Århus står vr fr udfrdrig, år d i d kmmd år skal udvikl skl md færr rssurcr. E udfrdrig sm d hlst havd vært frud. Dr r j ikk g, dr sys, dt r djligt at spar, sigr frmad fr Århus Sklldrfrig Stfa M. Christias g frtællr, at frig har vært mgt tilfrds md prcss. Dr r blvt lyttt til sklldrs syspuktr. Samarbjdt md frvaltig g d adr itrssrgaisatir har vært kstruktivt, g dt r frgåt i psitiv atmsfær. Og udspillt r ikk så skræmmd, sm dt på t tidspukt så ud til at bliv. Stfa M. Christias r glad fr, at bsparls u r midr d d tr prct all sklr først skull spar. Og ha r særdls tilfrds md, at d bsparlsr, d klt skl skal gmfør, slår igm på måd, så d klt skl har strt rådrum til slv at fid brugbar løsigr. Sklr r frskllig, g dt har vært vigtigt fr s at sikr, at d klt skl i vid udstrækig har fåt frihd til at implmtr bsparlsr lkalt, sigr Stfa M. Christias. Målsætigr fasthlds All r ifølg Stfa M. Christias ig m, at d vldsmm bsparlsr vil sætt drs præg på srvicivaut. M dr r ikk ædrt på målsætigr. Øvls blivr sålds at lav gd g gr bdr skl fr færr pg. All skal tæk yt g fid ivativ løsigr, llrs ka dt hr ikk lad sig gør, sigr Stfa M. Christias. Dr r j ig, dr sys, dt r djligt at spar, m prcss har vi vært tilfrds md. Færr mrådr D ctral bsparlsr btydr, at dr fr frmtid ku r tt mrådr. D blivr ggrafisk rgaisrt i frhld til kmmus ifrastruktur. Dt givr ifølg Stfa M. Christias mr aturlig samarbjdsmulighdr fr sklr. Dt blivr hlt kkrt lttr fr båd bør, pædaggr g lærr at skab ktakt g samarbjd, år ifrastruktur gør dt mmr at kmm frm. Stfa M. Christias håbr, at tp d y struktur blivr t Sid 8

9 kstruktivt mdrjigspukt fr y løsigr. Dr ka samarbjds mllm istitutir i t mråd, m gså gr på tværs i struktur år dt faldr aturligt. Ma ka fr ksmpl frstill sig t samarbjd m at løs admiistrativ pgavr, sigr Stfa M. Christias g frklarr, at ha gså trr, at d y struktur vil vær gd basis fr -18 års prspktivt, samtidigt vil dr vær bdr mulighdr fr sktrsamarbjd sklr imllm. Vi maglr valurig Århus sklldrfrig havd dg gr st, at d y struktur var kmmt sm t rsultat af valurig af d ksistrd. Dt r u ad gag, at y struktur blivr implmtrt i frbidls md bsparlsr, sigr Stfa M. Christias g frklarr, at dt r gt frig tagr til ftrrtig, m ikk sys r ptimalt. Til ggæld frvtr Stfa M. Christias sig mgt af d y struktur i vidctr, dr u kmmr til at hdd pædaggisk afdligr. Id md krdiatrr i d pædaggisk afdligr vil ifølg Stfa M. Christias mdvirk til, at dr blivr mr aturlig g dirkt frbidls mllm mrådr g frvaltig. Dtt vil gså kmm til udtryk i d udvikligstiltag, sm kmmr i frmtid. Ctral fælls prjktr Fælls iitiativr r fiasirt via ctral pulj. D blivr u bskårt md 1 prct. Dt kmmr ifølg Stfa M. Christias til at ku mærks på aktivittsivaut, m dt btydr ikk, at dr r prjktr, sm stppr. Dr vil stadig vær mulighd fr at udvikl arbjdt md fællsprjktr bar i t adrlds tmp, g måsk md størr lkal btalig. Krydls g hådtagstatt I dt hl tagt skal sklr stadig løs samm pgav. Fr krydlss vdkmmd btydr dt, at lvrs udbytt af udrvisig vdvard skal frbdrs. Kkrt pgr frvaltig i t såkaldt hådtagstat på gl hadlmulighdr, sm d klt skl har. Dt drjr sig bladt adt m at arbjd mgt bvidst md sygfravært, g at dbrig d dl af lærrs tid, sm går til adt d udrvisig. Vi r glad fr, at vi på dtt mråd har udgåt dtailstyrig. At dt r d klt skl, sm fidr brugbar lkal løsigr, sigr Stfa M. Christias g frklarr, at hådtagstatt ka brugs sm ispirati, m at dr slvfølglig liggr t plitisk sigal m, at ma gr sr lærr udrvis i størr dl af drs arbjdstid. Plalægig af dt æst sklår Bsparlsr har virkig fra 1. jauar 211. Dt ku hav sat d klt skl i vasklig situati, da ma ikk har mag sparmulighdr midt i t sklår. Ifølg Stfa M. Christias har dr vært str frståls fr d prblmstillig. Dt har vært vaskligt at fid løsig på udfrdrig, m frvaltig r kmmt md t gdt bud. Udskydls af bsparls på udvdig vdlighld r d løsig, dr r pgt på, sigr ha g frklarr, at dt btydr, at dt r udr halvdl af bsparls, dr slår igm md dt samm. Dt gør, at sklr får rimlig vilkår i frbidls md plalægig af dt y sklår. D ærmst frmtid Sklldrfrig vil i d ærmst frmtid vær pmærksm på, hvrda d ka støtt p mkrig prcss på d klt skl g vil gså kkrt støtt sklr, dr har prblmr md at få dr til at å samm. Dt ka fr ksmpl vær, at vi samm md frvaltig skal tablr wrkshps, hvr sklr ka ispirr hiad til at fid gd løsigr, sigr Stfa M. Christias. Sklr r frskllig, g dt har vært vigtigt fr s at sikr, at d klt skl i vid udstrækig har fåt frihd til at implmtr bsparlsr lkalt

10 Krt Nyt Mød fr yasatt ldr Århus sklldrfrig hldr vlkmstmød fr all yasatt ldr. Mødt afhlds d 28. fbruar kl. 15. til 17.. Ifrmati m, hvr mødt fidr std, kmmr sr. Mødt r arragrt af frigs fir sklldrrpræstatr. D vil på mødt frtæll lidt m frigs arbjd, g m hvad d ka brugs til. Dr vil gså vær mulighd fr at udvksl rfarigr m d først tid i jbbt. Mødt r fr all frigs mdlmmr. Husk årsmødt!! Sklldrs årsmød frgår trsdag d 1. g frdag d 11. marts i Ods. Dr r åb fr tilmldigr via Vi pfrdrr til, at så mag sm muligt dltagr i årsmødt. Dt gd sklldrliv Sklldrfrig arbjdr aktivt fr at frmm dt gd sklldrliv. I d frbidls r dr udarbjdt t slvvalurigsværktøj. Du ka ht dt på sklldrfrigs hjmmsid. Værktøjt r udarbjdt til ldrtamt g ka brugs i d sammhæg.

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger Krækd & dværdigd Når kollgr mobbr kollgr 1 2011 ELSE TIL INDKALD NG AMLI S R O F L RA GENE R EDS 133 R K Æ F N L I D G, ORD FORENIN LÆRER I ÅRHUS 0 -cirka 19.3 k 16.00 k lo k 1 1 0. 2 0 Århus C 18. marts

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus 17 / dcmbr 2015 BEBOERBLAD for boligkotort århus Kvartrt Portræt: Vi bsøgr tr kvartrr Afdlig skal vær som lill ladsby Mød sriøs samlr af tog og bussr Fokus: Kommr ffktivitt før god srvic? Ldr Af Mort Homa

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND Dit bar og fritidsjobbt læs sid 8-9 HK r og uddals Di uddals blivr gamml før dig Kampag for vokslvr Johaa får chac HK og Jobpatrulj Et forsvar for vors rttighdr HK/Sjællad

Læs mere

Bilhistorie med dramatik BILER/SIDE 15. 15. - 16. maj 2008 Nr. 20 4. årgang w w w. villaby erne.dk Telefon 39 63 51 11

Bilhistorie med dramatik BILER/SIDE 15. 15. - 16. maj 2008 Nr. 20 4. årgang w w w. villaby erne.dk Telefon 39 63 51 11 Kuliarisk ispirati KOGEBØGER/SIDE 18 Bilhistri md dramatik BILER/SIDE 15 Luds y travba r i vrdsklass SPORT/SIDE 8 OG 16 wkd 15. - 16. maj 2008 Nr. 20 4. årgag w w w. villaby r.dk Tlf 39 63 51 11 L OKALAVIS

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Maria og Mogs Bradt Js TRIN: 8.-10. klass VARIGHED: 6-8 lktior FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk færdighds- og vidsmål forløbt opfyldr hr. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S ovrsigt ovr lærigsmål og ksmplr

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod?

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod? NR. 9 FORÅR 2011 GRATIS MAGASIN FRA BYDELSPROJEKT 3i1 ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL Læs sid 9 Børs Voksvr r startt i Østrby Bliv frivillig voksv Sid 6 Stgårdsvj får si g basardag Skal du hav bod? Sid

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation rugrdr at rksmhdr, dr arbjdr md brugrdr at, tagr udgagspukt brugrs rkdt g urkdt bh, sm ma pår dsgt d hjælp af mtdr tl afdækg af d ktkstr sm frskllg brugr bgår sg. Tds går rtg af stadg størr grad af akt

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN Dask Døvs Ugdomsforbud Nr. 3 sptmbr 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN ANNONCE INDHOLD 4 I BESTYRELSENS TEGN 5 6 8 12 14 15 19 20 22 NYT FRA DDU SOMMERFERIEN

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang.

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang. Kursr i ODENE - Visull mdir og kommuikatio - forår 0 JANUAR FEBRUAR MART APRI Nytårsdag kærtorsdag agfrdag 0 0 0 0 Påskdag. Påskdag Rt til ædrigr forbholds. Vi udviklr og tilbydr løbd y kursr, så tilmld

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt?

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt? BYHAVEKULTUR HAVE-HELTEN All ka start byhav DEN KOMMUNALE HELT Hvm r d kommual hlt? Er du hav-hlt? DRØMMER DU OM AT STARTE EN BYHAVE? BRYDE MED VANER OG MAGELIGHED? OG KAN DU IKKE LADE VÆRE MED AT LAVE

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r æk som suppm i æsbøgr, hvis bhov r dr. Opgavr r god muighd for: - a v og ærr ka jkk d æs sof, f.ks. i forbids md æskursus i kass - a vidrudvik vs sprogig kompcr. Opgavr syrkr v i a ku

Læs mere

10 år med matematik, matematik og matematik

10 år med matematik, matematik og matematik Prill Pid og Forlagt Pid og Bjrrs 10 års jubilæum Lidt om d først 10 år som slvstædig, hvorda ma ka fst matmatisk og vors matrialr. På midtropslagt r vist Möbiusdug, vi havd fåt frmstillt til jubilæumsfst.

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR.

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR. bdr BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 06 SEPTEMBER 2013 VIND Champagbruch for to GODE RÅD HAR DU PÆREN I ORDEN? Praktisk guid til l-pærr Ug på topp TEMA: UNG & AKTIV Md udsigt til hl vrd på Otto Møstds Kollgit

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

LOKALPLAN 1-2-103 NØRRESUNDBY MIDTBY ERHVERV OG BOLIGER, LINDHOLM BRYGGE AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 1-2-103 NØRRESUNDBY MIDTBY ERHVERV OG BOLIGER, LINDHOLM BRYGGE AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN --0 ERHVERV OG BOLIGER, LINDHOLM BRYGGE NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 00 Nærmr oplysigr Aalborg Kommu Tkik- og Miløforvaltig Stigsborg Brygg, Postboks

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Statuskonference ISI 2015

Statuskonference ISI 2015 Institu Naturfagns Didaktik r Statuskonfrnc ISI 2015 r - Jan Sølbrg Lktor, vicinstitutldr Institu Naturfagns Didaktik Købnhavns Univrsitt hdns Institu Naturfagns Didaktik r Formålt md valurn r udn strudn,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Effktvsrgr t 80 årgt prspktv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Ladsby Sølud 2016 Effktvsrgr paradgmt fra godt tl bdr 1 Hstorsk rds 81 år 1935: E astalt (md fast forsyg) 2016: E ladsby (på markdslgd vlkår) Bbor:

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

OSTEPINDE. Ostepinde er en nem og mættende snack sammen med et minirugbrød eller en bolle.

OSTEPINDE. Ostepinde er en nem og mættende snack sammen med et minirugbrød eller en bolle. ! W U A WÆKKERE E SS A L K. O år L ADPAKK M 28956_0kl-fldr.idd 1 30/05/2017 14.45 OSTEPINDE Ostpid r m g mættd sack samm md t miirugbrød llr bll. 10 ER MAD HUSK LIDT MAD TIL 10-FRIKVARTERET OG EFTERMIDDAGS-

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Begrønning af Århus Midtby. Perioden 2004-2013 1. etape

Begrønning af Århus Midtby. Perioden 2004-2013 1. etape Bgrøig af Århu Midtby Priod 2004-2013 1. tap S i d 3 Forord D Bgrøigpla for Århu Midtby r udarbjdt md baggrud i t budgtforlig. Hr blv bluttt at bgrø midtby for 10 millior kr i løbt af d æt 10 år priod.

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavrn r æn som supplmn il læsbøgrn, hvis bhov r dr. Opgavrn r n god mulighd for: - a lv og lærr an j d læs sof, f.s. i forbindls md læsursus i lassn - a vidrudvil lvns sproglig ompncr. Opgavrn

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009 Højboskols skol-hjm blad Jui 2009 HØJBONYT Hytttur sid 4-5 Globus til lås sid 6 Ud i atur sid 10 Dit i 0.b sid 14 6.b s ljrtur i Ska sid 17 Spis md di vr sid 18 Sud kost på Højbo sid 20 Ida Gram Ju Højboyt

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant!

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant! Vi r ikk udkat. Vi r på forkat! 2013 På forkat samm FREDERIK r hadlsstadsforig md kat og lokal ambitior. I 2013 vil vi hav fokus på srvic, udvis mr iitiativ og bliv mr sylig, så vi samm md mdlmmr ka styrk

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 br BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 TEMA Naboskab Hos Ja og Mayra r ør åb Når aboskab givr kofliktr Voxpop t go aboskab SOMMERFERIE Ta m KAB på bborhøjskol EL-ARBEJDE ER DU I STØDET? STJERNEBESKEDER

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tilfredshed i hjemmeplejen 2009

Tilfredshed i hjemmeplejen 2009 H O V E D R A P P O R T Tilfredshed i hjemmepleje 2009 udarbejdet af Vide & Strategi December 2009 T i l f r e d s h e d i h j e m m e p l e j e 2 0 0 9 1. INDLEDNING...2 2. RESUME OG KONKLUSION...6 3.

Læs mere