Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7"

Transkript

1 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus Sklldrfrig tg, da vi fr fir år sid afhldt dt først arragmt i t kstruktivt samarbjd md Bør g Ug. Kfrcs styrk liggr i, at d r mødstd fr all mdlmmr af sklldls. Samtidig givr d mulighd fr, at sklldr mødr mrådchfr, vidctrchfr g Bør g Ug chfr. Jg vil gr bytt ljlighd til at rtt særlig tak til Hll Gammlgård, Thrkil Adrs, Alla Hjrtshøj, Erik Møstr g Jtt Bjør Has, sm all bidrg md særlig idsats fr, at dtt års kfrc ku bliv til gt. Ivati i praksis På kfrc tg samtalr mag stdr afsæt i takr m ivativ ldls. I tid, hvr rsursr blivr midr, r dr bhv fr at tæk i y bar. At sklldr tækr yt g ikk r bag fr at udfrdr rammr, ka ma i øjblikkt s t ksmpl på i Klt g Hasslagr. Hr har bstyrlsr, ldlsr g mdarbjdr frslåt, at d t sklr læggs samm. Ma mtivrr sammlægig pædaggisk. D bgruds md, at bør får du bdr sklgag d d, d plvr i dag. Dt r ivativ ldls i praksis. Ivlvrd partr samarbjdr kstruktivt m at giv t bdr tilbud, slv m rssurc blivr midr. Frsøg md y ldls Ivativ ldls får gså sit gt udtryk i d ldlssfrsøg, dr gmførs på sklr i Århus. Frsøg sm du i dtt ummr ka læs mr m. På frskllig vis r frsøg udtryk fr, at sklldls ikk r gt statiært, m r dyamisk g md tid må fradr sig fr at ku lv p til frmtids krav. Frsøg r all stdr justrig af d ldlssmdl, dr r idført på all d århusiask sklr, g sm btydr, at dr r sklldr, pædaggisk ldr, admiistrativ ldr g SFO ldr på hvr skl. Måsk skal dr grlt tæks adrlds g ivativt i frhld til d ldlssmdl vi har i dag? Måsk r sklldrs arbjd afgørd fradrt? Fradrigr frdrr ivati Sid idførsl af d uværd ldlssmdl r vi gåt fra sklfrvaltig til Bør & Ug frvaltig, SFO r fusirt til størr hdr, g vi har fåt y arbjdstidsaftal fr lærr, dr krævr adrlds frm fr ldls. Markat fradrigr, dr btydr, at dr skal tæks ivativt fr at hådtr d pgav, dr liggr fra s all samm. Ny bskrivls af ldlsspgav D kmmd bsparlsr kmmr til at btyd, at vi skal hav y arbjdsbskrivlsr fr hhldsvis mrådchfr, vidctrchfr, dagtilbudsldr g FU ldr. Dt r båd aturligt g ødvdigt, at vi i d frbidls gså får y arbjdsbskrivlsr fr ldls på d klt skl. Jg vil pfrdr til, at dt skr i frlægls af prcs, dr ivlvrr d partr, dr har drs gag i flkskl. Til sidst vil jg bytt ljlighd til at øsk all rigtig gd jul g t gdt ytår. Dt r tid til at lad battrir p, fr dt kmmd år bydr på massr af spædd udfrdrigr. Gd frøjls md dtt ummr af Århus Sklldrfrigs yhdsbrv. Stfa Møllr Christias Frmad I dtt ummr ka du læs m: Byghlmkfrc sid 2-5 Ldlssfrsøg sid 6-7 Bsparlsr sid 8-9 Krt yt sid 1

2 B y g h l m k f r c 2 1 Var til ftrsy 22 ldr fra Bør g Ug frvaltig i Århus fik var sat udr lup, da d var samlt på Byghlm Htl til Århus Sklldrfrigs årlig kfrc. E kfrc dr fkusrd på ivativ ldls. Frmad fr Århus Sklldrfrig Stfa M. Christias åbd kfrc g frtalt, at dt ivativ blivr mr g mr ødvdigt i tid, hvr rssurcr blivr færr, m udfrdrigr ikk i samm grad rducrs. Vi r ødt til at tæk tig på y måd, sagd ha g frklard, at dags ldr skal vid mr m frmtid fr at giv bud på, hvad skl skal. Frmtids kturr Kfrc var da gså tilrttlagt i samarbjd md frmtidsfrskr Lisltt Lygsø, dr gav bud på, hvad vi ka vt, år vi kiggr i krystalkugl. Hu ført dltagr gm t par wrkshps, hvr frmtids dilmmar var til diskussi. Dilmmar sm ifølg Lisltt Lygsø bør vær udgagspuktt fr diskussir i sklbstyrlsr g bladt mdarbjdr, fr på d måd at fid y mådr at gør tig, at få y var. Vas magt Frfattr Trb Wis placrd dltagr i dt ha kaldt vacckpittt, hvr vi altid prssr d kdt kappr i bud, hvr vi altid har klar frvtigr til, hvad dr skr. Hvr vi vælgr kappr md hvisig til d trygg frtid llr d bkymrd frmtid. Vi skal giv plads til ut, gør dt størr, sagd Trb Wis g frklard, at hvis vi magtr dt, udgår vi fr dt først strss, m vi øgr gså mulighdr fr at gå fra fradrigsparat til fradrigsskabd. I dag får du ikk dt, du pljr, år du gør dt, du pljr, sagd ha g frklard, at y var r ødvdig, m krævr kkrt mål g aktiv vilj hs d klt til at vill ædr d sædvalig rutir. Dt auttisk Også kfrcs sidst plægshldr frfattr Carst Graff fkusrd på d klts vilj g prslighd. Md udgagspukt i si g rfarigr gav ha bud på, hvrda d prslig kr, d klts autticitt, har idflydls på vrs adfærdsmøstr. Dt væstligst r ifølg Carst Graff, at vi r bvidst m, hvrda g hvrår vi r auttisk. Dt r vigtigt, at dt auttisk ku brugs, år dt passr. Dr r situatir, hvr dt auttisk ka vær i vj llr ødlægg situati, sagd ha. Sid 2

3 B y g h l m k f r c 2 1 Syv dilmmar fra wrkshpp I frmtid skal vi lv af gd idr Skal skl Skab rigialitt/uika llr gskab/ rlacr? I frmtid r vi tidsjr g vælgr slv, hvad vi gør. Skal urt styr, så bladt adt kmmus fripla r hllig g alt fravær ulvligt, llr skal skl vær åb hl ug, g brugr g asatt slv placr mødtidr g fri? Hvr vigtig blivr lærrs fysisk tilstdværls i frmtid? Er rlatir dt væstligst i lærrs arbjd, llr r dt vigtigst, at lærr r dygtig udrvisr, at matrialr r prfkt g rammr fuldkm? Er skls lærigsrum fr all, llr r dt lavt af pigr fr pigr? Optag på smiarir ftr karaktrr llr md køskvtrig, så flr drg blivr lærr Ldlss rll. Skal ldr skab mdjrskab gm dmkratisk prcssr, llr skal ha vær klar i spyttt g ku træff bslutigr? I frmtid har vi ig fælls rfrcramm. Skal vi hav prfilsklr, sm brgr ka vælg ftr bhv, llr skal skl itgrr g skab fællsskabr hvr all r rpræstrt? Måligr visr, at gd ldls r vigtig fr at skab gd skl. Skal ldr hav lærruddals, llr r ldruddals dt vigtigst? Sid 3

4 B y g h l m Bør g Ug-chf Charltt Grftvd m ivativ ldls Mægd af krav kaldr på y var k f r c 2 1 Vi skal turd udfrdr d gaml strukturr g var. Ny tiltag skal gr frm lkalt g sprd sig til adr sklr. Og sklr skal markdsfør sig, så fftlighd pdagr, hvr dygtig d r. Bør g Ug-chf Charltt Grftvd fidr dt ødvdigt md ivativ iitiativr i tid, hvr sklr g istitutir bmbardrs md krav fra all sidr. Hu r pmærksm på, at tid til ldls r kap, så dr r brug fr at lægg var på hyld g tæk y g krativ takr. Brug fr at udfrdr strukturr. Brug fr at gør p md gamml kultur. Vi skal smid badvadt ud, m slvfølglig sikr, at bart r i gd hædr, sigr hu. Dr skal vær plads til skævrtr. Ivativ tiltag r j kdtgt vd, at vi ikk md sikkrhd ka vid m d virkr. Lkal løsigr r vj frm Charltt Grftvd fidr dt aturligt, at rgaisati, dr har vært gm str fusi, i prid tagr mag ctral iitiativr. M hu sys, tid u r kmmt til at lad d lkal sklr tag vr g udvikl y mådr at arbjd på. Dr r u str lydhørhd fr, at dt r på d lkal sklr, at udviklig vksr frm, sigr hu g frklarr, at frvaltig vil støtt p m dt g vær md til at sikr, at gd idr brdr sig til rst af rgaisati. Gd markdsførig D gd idr skal ifølg Charltt Grftvd brigs frm i dt fftlig rum, så båd frældr, plitikr g adr md itrss fr skl får t psitivt sy på dt, dr frgår. Vi skal vær bdr til at markdsfør s g frtæll, hvad dt r, vi r gd til. På d måd vil dt, at vi prøvr y tig, skab rspkt m skl g ds asatt, sigr hu g frklarr, at dt bladt adt btydr, at vi gså skal vær villig til at frtæll m vr fiaskr. Dr r altid slid g sriøs argumtr bag y tiltag, g slv m vi lavr fiask, skal vi frmlægg argumtr. Dt vil styrk vrs prfssialism, sigr Charltt Grftvd. Gd idr skal gså frakrs Sklr skal ifølg Charltt Grftvd pass på ikk at sætt alt fr mag y tig i gag på samm tid. Frvaltig ka hjælp til md at sikr sklr bdr mulighdr fr, at y iitiativr gså blivr frakrt i skl. Dt ka bladt adt gørs gm vidsdlig g gm tablrig af tværk. Vi skal ikk smid -18 års prspktivt i vadt, m vi skal skab plads til, at fr ksmpl sklldr har t frum, hvr d ka møds g ispirr hiad i frhld til faglig udfrdrigr, sigr Charltt Grftvd. Sid 4

5 B y g h l m k f r c 2 1 Vidctrchf Pauli Jhas m ivati Vid g rfarig skal dls Vidctr skal støtt p m sklrs ivati vd at psaml g vidrgiv frskigsbasrt vid, m gså rfarigr. Vidctr bør ftr Vidctrchf Pauli Jhass pfattls støtt sklrs ivativ prcssr vd at saml vid g rfarig fra d frskllig sklr, g så at sig sd d vidr, så adr ka prfitr af d. M dt r vigtigt, at ma r pmærksm på, at rfarigr ikk ødvdigvis ka vrførs dirkt. Dt r farligt at tr, at frdi gt fugrr t std, så ka dt gså løs t prblm t adt std, sigr Pauli Jhas g frklarr, at vidctrt skal idsaml rfarigr g vid fra frskr, m tilrtt matrialt md rspkt fr d lkal sklrs særlig frhld. Områdchf Kurt Krists m ivativ ldls Nytækig r ødvdig Områdchf Kurt Krists vil støtt ldr, så d tør søg y løsigr. Ha vil hav løsigr, dr rttr sig md utids prblmr. Ha vil af md stadardløsigr. Kurt Krists, dr r mrådchf i mråd 8, mr, at ivativ ldls r at turd gå y vj. At løs utids pgavr på y mådr. At smid vatækig vrbrd. Vi skal turd prøv tig af. Har vi t grudlæggd prblm, skal vi løs dt ud at frfald til stadardløsigr, sigr ha g frklarr, at dt ka btyd, at vi skal hav y samarbjdspartr, at vi skal rgaisr s på ad måd, g at vi r ødt til at ædr på vrs g mtal prcssr. Mg vid g mag rfarigr Og vidctr har rigtig mg vid m g mag rfarigr md, hvad dt r, dr fugrr. Jg trr, at hvis vi var i stad til at psaml d ttal mægd af rfarigr g vid, sm liggr i Bør g Ug, g brig d vidr i avdlig frm, så havd vi løst strt st all prblmr, sigr Pauli Jhas g frklarr, at dt må vær t mål fr vidctr at gar sig til d pgav. Væk md frhidrigr E kfrc sm d Århus Sklldrfrig hldr m ivativ ldls, ka ifølg Kurt Krists vær md til at skubb y mtal prcssr i gag. Dt r vigtigt, at vi all får fkus rttt id på at tæk yt g på at ædr var, sigr ha. Områdchfr skal ifølg Kurt Krists støtt ldr, så d tør pg på y løsigr. D skal idgyd ldr md til at gå y vj, g så skal d fjr d frhidrigr, dr dukkr p. Vi skal udfrdr græsr, g år dr visr sig barrirr, hvad t d r plitisk llr rgaisatrisk, så r dt mi pgav at frsøg at fjr d, så vi ka kmm i d rtig ldr pgr, sigr ha. Vi skal udgå stadardløsigr Sid 5

6 Mag sklr øskr styrkt ldls Ny midtvjsstatus m t udvikligsarbjd md sklldls visr, at mag sklr r id i vrvjlsr m at ædr på ldlssstruktur på g skl g vtult tilfør mr tid til ldls. Sks århusiask sklr har sid 29 vært md i t udvikligsarbjd, hvr sklr har asat kstra ldr. Midtvjsrapprt visr, at mag adr sklr går md takr m at dltag i udvikligsarbjdt, llr har adr vrvjlsr m at ædr ldlssstruktur på skl. Fm af d sklr, dr r md i frsøgt, har asat kstra pædaggisk ldr, g skl har asat du admiistrativ ldr. Midtvjsrapprt visr, at p md halvdl af kmmus sklr går md takr m at styrk ldls. Takr går på at asætt kstra ldr. At asætt t atal afdligsldr. At lav itgrrt ldls mllm udrvisigs- g fritidsdl. At uddlgr ldlsskmptc til tamkrdiatrr. At arbjd md prjktldls. Ellr at lad Akt-lærr, læsvjldr g adr faglig fyrtår vartag sparrig g faglig ldls. Edlig har fir sklr idgåt aftalr m fælls admiistrati på tværs af tilbudd i skldistriktt. Baggrud Udvikligsarbjdt blv sat i gag i 29, frdi trivslsudrsøgls vist, at lærr r d mdarbjdrgrupp i Bør g Ug, dr plvr lavst trivsl g har rigst tilfrdshd på jbbt. Frdi sklr har rlativt få ldr pr. mdarbjdr. Frdi sklldrs grll travlhd gør, at d ikk plvs sm sylig. Og frdi y vrskmst på lærrmrådt dlgrr mr asvar til lærr, g drfr krævr mr sylig ldls. Frvtig til ldlssfrsøgt r, at lærr grlt plvr bdr trivsl, g at dt vil før til bdr udrvisig g bdr rsultatr fr lvr Evalurig Ldlssfrsøgt kørr frm til udgag af 211, hvr dt vil bliv valurt. Evalurig kmmr til at bygg på sklrs g valurig, på fkusgruppitrviws g på rsultatr af y trivslsudrsøgls bladt skls asatt. Hlm hppr fra Hlm skl har hidtil dltagt i ldlssfrsøgt md kstra pædaggisk ldr, m fra 1. dcmbr frladr d frsøgt. Skls pædaggisk ldr har af prslig grud psagt si stillig, g d vil ikk bliv gbsat. Dls frdi dr fr tid r asættlssstp, m gså frdi sklldr Alla Hjrtshøj vurdrr, at dt vil vær vaskligt at lav rl valurig md t prsskift midt i prid. Skls økmisk situati har dg gså haft idflydls på bslutig. Økmi Og tp økmisk vrvjlsr sr ud til at fyld mgt, år sklr tagr stillig til, hvrda d ka styrk ldls i drs rgaisati. Udvikligsarbjdt fiasirs af d klt skl. Mag sklr pgr i midtvjsstatuss på, at skls aktull økmi ikk givr plads til at asætt flr ldr. Sid 6

7 D sks sklr, dr dltagr i ldlssfrsøgt, har rgaisrt sig sålds Skl Ekstra ldr Orgaisrig Elv g Hårup Sklr Pædaggisk ldr Elv g Hårup sklr har sid 27 haft fælls ldls, g d t pædaggisk ldr har asvart fr hvr si skl Tilst skl Pædaggisk ldr D t pædaggisk ldr tagr sig af hhldsvis udrvisig g scialpædaggik Skåd skl Pædaggisk ldr E pædaggisk ldr tagr sig af mllmtri g udsklig, d ad r asvarlig fr idsklig g lvr md særlig bhv Samsøgads Skl Pædaggisk ldr E pædaggisk ldr tagr sig af. 4. klass g spcialpædaggikk. D ad r suschf g asvarlig fr klass N.J. Fjrdsgads Skl Admiistrativ ldr D adm. ldr r asvarlig fr skrtariatsfukti g d ad r økmichf. Arbjdspgavr frdls dsud på y måd, så d pædaggisk ldr fritags fr dl admiistrativ pgavr Hlm Skl Pædaggisk ldr E pædaggisk ldr har fkus på idsklig g spcialklassr. D ad r asvarlig fr mllmtri g udsklig. Hlm Skl frladr udvikligsarbjdt 1. dcmbr 21 Sid 7

8 Gdt k - år dt u skal vær Frligspartirs udspil til bsparlsr rammr d klt skl midr d først frygtt. Dt r Århus Sklldrfrig tilfrds md. Frmad r dsud glad fr, at dr r blvt lyttt til frig. M sr dt sm str udfrdrig at skull lav gd skl fr færr pg. Sklldr i Århus står vr fr udfrdrig, år d i d kmmd år skal udvikl skl md færr rssurcr. E udfrdrig sm d hlst havd vært frud. Dr r j ikk g, dr sys, dt r djligt at spar, sigr frmad fr Århus Sklldrfrig Stfa M. Christias g frtællr, at frig har vært mgt tilfrds md prcss. Dr r blvt lyttt til sklldrs syspuktr. Samarbjdt md frvaltig g d adr itrssrgaisatir har vært kstruktivt, g dt r frgåt i psitiv atmsfær. Og udspillt r ikk så skræmmd, sm dt på t tidspukt så ud til at bliv. Stfa M. Christias r glad fr, at bsparls u r midr d d tr prct all sklr først skull spar. Og ha r særdls tilfrds md, at d bsparlsr, d klt skl skal gmfør, slår igm på måd, så d klt skl har strt rådrum til slv at fid brugbar løsigr. Sklr r frskllig, g dt har vært vigtigt fr s at sikr, at d klt skl i vid udstrækig har fåt frihd til at implmtr bsparlsr lkalt, sigr Stfa M. Christias. Målsætigr fasthlds All r ifølg Stfa M. Christias ig m, at d vldsmm bsparlsr vil sætt drs præg på srvicivaut. M dr r ikk ædrt på målsætigr. Øvls blivr sålds at lav gd g gr bdr skl fr færr pg. All skal tæk yt g fid ivativ løsigr, llrs ka dt hr ikk lad sig gør, sigr Stfa M. Christias. Dr r j ig, dr sys, dt r djligt at spar, m prcss har vi vært tilfrds md. Færr mrådr D ctral bsparlsr btydr, at dr fr frmtid ku r tt mrådr. D blivr ggrafisk rgaisrt i frhld til kmmus ifrastruktur. Dt givr ifølg Stfa M. Christias mr aturlig samarbjdsmulighdr fr sklr. Dt blivr hlt kkrt lttr fr båd bør, pædaggr g lærr at skab ktakt g samarbjd, år ifrastruktur gør dt mmr at kmm frm. Stfa M. Christias håbr, at tp d y struktur blivr t Sid 8

9 kstruktivt mdrjigspukt fr y løsigr. Dr ka samarbjds mllm istitutir i t mråd, m gså gr på tværs i struktur år dt faldr aturligt. Ma ka fr ksmpl frstill sig t samarbjd m at løs admiistrativ pgavr, sigr Stfa M. Christias g frklarr, at ha gså trr, at d y struktur vil vær gd basis fr -18 års prspktivt, samtidigt vil dr vær bdr mulighdr fr sktrsamarbjd sklr imllm. Vi maglr valurig Århus sklldrfrig havd dg gr st, at d y struktur var kmmt sm t rsultat af valurig af d ksistrd. Dt r u ad gag, at y struktur blivr implmtrt i frbidls md bsparlsr, sigr Stfa M. Christias g frklarr, at dt r gt frig tagr til ftrrtig, m ikk sys r ptimalt. Til ggæld frvtr Stfa M. Christias sig mgt af d y struktur i vidctr, dr u kmmr til at hdd pædaggisk afdligr. Id md krdiatrr i d pædaggisk afdligr vil ifølg Stfa M. Christias mdvirk til, at dr blivr mr aturlig g dirkt frbidls mllm mrådr g frvaltig. Dtt vil gså kmm til udtryk i d udvikligstiltag, sm kmmr i frmtid. Ctral fælls prjktr Fælls iitiativr r fiasirt via ctral pulj. D blivr u bskårt md 1 prct. Dt kmmr ifølg Stfa M. Christias til at ku mærks på aktivittsivaut, m dt btydr ikk, at dr r prjktr, sm stppr. Dr vil stadig vær mulighd fr at udvikl arbjdt md fællsprjktr bar i t adrlds tmp, g måsk md størr lkal btalig. Krydls g hådtagstatt I dt hl tagt skal sklr stadig løs samm pgav. Fr krydlss vdkmmd btydr dt, at lvrs udbytt af udrvisig vdvard skal frbdrs. Kkrt pgr frvaltig i t såkaldt hådtagstat på gl hadlmulighdr, sm d klt skl har. Dt drjr sig bladt adt m at arbjd mgt bvidst md sygfravært, g at dbrig d dl af lærrs tid, sm går til adt d udrvisig. Vi r glad fr, at vi på dtt mråd har udgåt dtailstyrig. At dt r d klt skl, sm fidr brugbar lkal løsigr, sigr Stfa M. Christias g frklarr, at hådtagstatt ka brugs sm ispirati, m at dr slvfølglig liggr t plitisk sigal m, at ma gr sr lærr udrvis i størr dl af drs arbjdstid. Plalægig af dt æst sklår Bsparlsr har virkig fra 1. jauar 211. Dt ku hav sat d klt skl i vasklig situati, da ma ikk har mag sparmulighdr midt i t sklår. Ifølg Stfa M. Christias har dr vært str frståls fr d prblmstillig. Dt har vært vaskligt at fid løsig på udfrdrig, m frvaltig r kmmt md t gdt bud. Udskydls af bsparls på udvdig vdlighld r d løsig, dr r pgt på, sigr ha g frklarr, at dt btydr, at dt r udr halvdl af bsparls, dr slår igm md dt samm. Dt gør, at sklr får rimlig vilkår i frbidls md plalægig af dt y sklår. D ærmst frmtid Sklldrfrig vil i d ærmst frmtid vær pmærksm på, hvrda d ka støtt p mkrig prcss på d klt skl g vil gså kkrt støtt sklr, dr har prblmr md at få dr til at å samm. Dt ka fr ksmpl vær, at vi samm md frvaltig skal tablr wrkshps, hvr sklr ka ispirr hiad til at fid gd løsigr, sigr Stfa M. Christias. Sklr r frskllig, g dt har vært vigtigt fr s at sikr, at d klt skl i vid udstrækig har fåt frihd til at implmtr bsparlsr lkalt

10 Krt Nyt Mød fr yasatt ldr Århus sklldrfrig hldr vlkmstmød fr all yasatt ldr. Mødt afhlds d 28. fbruar kl. 15. til 17.. Ifrmati m, hvr mødt fidr std, kmmr sr. Mødt r arragrt af frigs fir sklldrrpræstatr. D vil på mødt frtæll lidt m frigs arbjd, g m hvad d ka brugs til. Dr vil gså vær mulighd fr at udvksl rfarigr m d først tid i jbbt. Mødt r fr all frigs mdlmmr. Husk årsmødt!! Sklldrs årsmød frgår trsdag d 1. g frdag d 11. marts i Ods. Dr r åb fr tilmldigr via Vi pfrdrr til, at så mag sm muligt dltagr i årsmødt. Dt gd sklldrliv Sklldrfrig arbjdr aktivt fr at frmm dt gd sklldrliv. I d frbidls r dr udarbjdt t slvvalurigsværktøj. Du ka ht dt på sklldrfrigs hjmmsid. Værktøjt r udarbjdt til ldrtamt g ka brugs i d sammhæg.

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Interviewet har formet sig som en dialog mellem Peer Kølendorf og Susanne Teglkamp både over mail og ved et møde. Vi vil gerne have

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere