Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7"

Transkript

1 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus Sklldrfrig tg, da vi fr fir år sid afhldt dt først arragmt i t kstruktivt samarbjd md Bør g Ug. Kfrcs styrk liggr i, at d r mødstd fr all mdlmmr af sklldls. Samtidig givr d mulighd fr, at sklldr mødr mrådchfr, vidctrchfr g Bør g Ug chfr. Jg vil gr bytt ljlighd til at rtt særlig tak til Hll Gammlgård, Thrkil Adrs, Alla Hjrtshøj, Erik Møstr g Jtt Bjør Has, sm all bidrg md særlig idsats fr, at dtt års kfrc ku bliv til gt. Ivati i praksis På kfrc tg samtalr mag stdr afsæt i takr m ivativ ldls. I tid, hvr rsursr blivr midr, r dr bhv fr at tæk i y bar. At sklldr tækr yt g ikk r bag fr at udfrdr rammr, ka ma i øjblikkt s t ksmpl på i Klt g Hasslagr. Hr har bstyrlsr, ldlsr g mdarbjdr frslåt, at d t sklr læggs samm. Ma mtivrr sammlægig pædaggisk. D bgruds md, at bør får du bdr sklgag d d, d plvr i dag. Dt r ivativ ldls i praksis. Ivlvrd partr samarbjdr kstruktivt m at giv t bdr tilbud, slv m rssurc blivr midr. Frsøg md y ldls Ivativ ldls får gså sit gt udtryk i d ldlssfrsøg, dr gmførs på sklr i Århus. Frsøg sm du i dtt ummr ka læs mr m. På frskllig vis r frsøg udtryk fr, at sklldls ikk r gt statiært, m r dyamisk g md tid må fradr sig fr at ku lv p til frmtids krav. Frsøg r all stdr justrig af d ldlssmdl, dr r idført på all d århusiask sklr, g sm btydr, at dr r sklldr, pædaggisk ldr, admiistrativ ldr g SFO ldr på hvr skl. Måsk skal dr grlt tæks adrlds g ivativt i frhld til d ldlssmdl vi har i dag? Måsk r sklldrs arbjd afgørd fradrt? Fradrigr frdrr ivati Sid idførsl af d uværd ldlssmdl r vi gåt fra sklfrvaltig til Bør & Ug frvaltig, SFO r fusirt til størr hdr, g vi har fåt y arbjdstidsaftal fr lærr, dr krævr adrlds frm fr ldls. Markat fradrigr, dr btydr, at dr skal tæks ivativt fr at hådtr d pgav, dr liggr fra s all samm. Ny bskrivls af ldlsspgav D kmmd bsparlsr kmmr til at btyd, at vi skal hav y arbjdsbskrivlsr fr hhldsvis mrådchfr, vidctrchfr, dagtilbudsldr g FU ldr. Dt r båd aturligt g ødvdigt, at vi i d frbidls gså får y arbjdsbskrivlsr fr ldls på d klt skl. Jg vil pfrdr til, at dt skr i frlægls af prcs, dr ivlvrr d partr, dr har drs gag i flkskl. Til sidst vil jg bytt ljlighd til at øsk all rigtig gd jul g t gdt ytår. Dt r tid til at lad battrir p, fr dt kmmd år bydr på massr af spædd udfrdrigr. Gd frøjls md dtt ummr af Århus Sklldrfrigs yhdsbrv. Stfa Møllr Christias Frmad I dtt ummr ka du læs m: Byghlmkfrc sid 2-5 Ldlssfrsøg sid 6-7 Bsparlsr sid 8-9 Krt yt sid 1

2 B y g h l m k f r c 2 1 Var til ftrsy 22 ldr fra Bør g Ug frvaltig i Århus fik var sat udr lup, da d var samlt på Byghlm Htl til Århus Sklldrfrigs årlig kfrc. E kfrc dr fkusrd på ivativ ldls. Frmad fr Århus Sklldrfrig Stfa M. Christias åbd kfrc g frtalt, at dt ivativ blivr mr g mr ødvdigt i tid, hvr rssurcr blivr færr, m udfrdrigr ikk i samm grad rducrs. Vi r ødt til at tæk tig på y måd, sagd ha g frklard, at dags ldr skal vid mr m frmtid fr at giv bud på, hvad skl skal. Frmtids kturr Kfrc var da gså tilrttlagt i samarbjd md frmtidsfrskr Lisltt Lygsø, dr gav bud på, hvad vi ka vt, år vi kiggr i krystalkugl. Hu ført dltagr gm t par wrkshps, hvr frmtids dilmmar var til diskussi. Dilmmar sm ifølg Lisltt Lygsø bør vær udgagspuktt fr diskussir i sklbstyrlsr g bladt mdarbjdr, fr på d måd at fid y mådr at gør tig, at få y var. Vas magt Frfattr Trb Wis placrd dltagr i dt ha kaldt vacckpittt, hvr vi altid prssr d kdt kappr i bud, hvr vi altid har klar frvtigr til, hvad dr skr. Hvr vi vælgr kappr md hvisig til d trygg frtid llr d bkymrd frmtid. Vi skal giv plads til ut, gør dt størr, sagd Trb Wis g frklard, at hvis vi magtr dt, udgår vi fr dt først strss, m vi øgr gså mulighdr fr at gå fra fradrigsparat til fradrigsskabd. I dag får du ikk dt, du pljr, år du gør dt, du pljr, sagd ha g frklard, at y var r ødvdig, m krævr kkrt mål g aktiv vilj hs d klt til at vill ædr d sædvalig rutir. Dt auttisk Også kfrcs sidst plægshldr frfattr Carst Graff fkusrd på d klts vilj g prslighd. Md udgagspukt i si g rfarigr gav ha bud på, hvrda d prslig kr, d klts autticitt, har idflydls på vrs adfærdsmøstr. Dt væstligst r ifølg Carst Graff, at vi r bvidst m, hvrda g hvrår vi r auttisk. Dt r vigtigt, at dt auttisk ku brugs, år dt passr. Dr r situatir, hvr dt auttisk ka vær i vj llr ødlægg situati, sagd ha. Sid 2

3 B y g h l m k f r c 2 1 Syv dilmmar fra wrkshpp I frmtid skal vi lv af gd idr Skal skl Skab rigialitt/uika llr gskab/ rlacr? I frmtid r vi tidsjr g vælgr slv, hvad vi gør. Skal urt styr, så bladt adt kmmus fripla r hllig g alt fravær ulvligt, llr skal skl vær åb hl ug, g brugr g asatt slv placr mødtidr g fri? Hvr vigtig blivr lærrs fysisk tilstdværls i frmtid? Er rlatir dt væstligst i lærrs arbjd, llr r dt vigtigst, at lærr r dygtig udrvisr, at matrialr r prfkt g rammr fuldkm? Er skls lærigsrum fr all, llr r dt lavt af pigr fr pigr? Optag på smiarir ftr karaktrr llr md køskvtrig, så flr drg blivr lærr Ldlss rll. Skal ldr skab mdjrskab gm dmkratisk prcssr, llr skal ha vær klar i spyttt g ku træff bslutigr? I frmtid har vi ig fælls rfrcramm. Skal vi hav prfilsklr, sm brgr ka vælg ftr bhv, llr skal skl itgrr g skab fællsskabr hvr all r rpræstrt? Måligr visr, at gd ldls r vigtig fr at skab gd skl. Skal ldr hav lærruddals, llr r ldruddals dt vigtigst? Sid 3

4 B y g h l m Bør g Ug-chf Charltt Grftvd m ivativ ldls Mægd af krav kaldr på y var k f r c 2 1 Vi skal turd udfrdr d gaml strukturr g var. Ny tiltag skal gr frm lkalt g sprd sig til adr sklr. Og sklr skal markdsfør sig, så fftlighd pdagr, hvr dygtig d r. Bør g Ug-chf Charltt Grftvd fidr dt ødvdigt md ivativ iitiativr i tid, hvr sklr g istitutir bmbardrs md krav fra all sidr. Hu r pmærksm på, at tid til ldls r kap, så dr r brug fr at lægg var på hyld g tæk y g krativ takr. Brug fr at udfrdr strukturr. Brug fr at gør p md gamml kultur. Vi skal smid badvadt ud, m slvfølglig sikr, at bart r i gd hædr, sigr hu. Dr skal vær plads til skævrtr. Ivativ tiltag r j kdtgt vd, at vi ikk md sikkrhd ka vid m d virkr. Lkal løsigr r vj frm Charltt Grftvd fidr dt aturligt, at rgaisati, dr har vært gm str fusi, i prid tagr mag ctral iitiativr. M hu sys, tid u r kmmt til at lad d lkal sklr tag vr g udvikl y mådr at arbjd på. Dr r u str lydhørhd fr, at dt r på d lkal sklr, at udviklig vksr frm, sigr hu g frklarr, at frvaltig vil støtt p m dt g vær md til at sikr, at gd idr brdr sig til rst af rgaisati. Gd markdsførig D gd idr skal ifølg Charltt Grftvd brigs frm i dt fftlig rum, så båd frældr, plitikr g adr md itrss fr skl får t psitivt sy på dt, dr frgår. Vi skal vær bdr til at markdsfør s g frtæll, hvad dt r, vi r gd til. På d måd vil dt, at vi prøvr y tig, skab rspkt m skl g ds asatt, sigr hu g frklarr, at dt bladt adt btydr, at vi gså skal vær villig til at frtæll m vr fiaskr. Dr r altid slid g sriøs argumtr bag y tiltag, g slv m vi lavr fiask, skal vi frmlægg argumtr. Dt vil styrk vrs prfssialism, sigr Charltt Grftvd. Gd idr skal gså frakrs Sklr skal ifølg Charltt Grftvd pass på ikk at sætt alt fr mag y tig i gag på samm tid. Frvaltig ka hjælp til md at sikr sklr bdr mulighdr fr, at y iitiativr gså blivr frakrt i skl. Dt ka bladt adt gørs gm vidsdlig g gm tablrig af tværk. Vi skal ikk smid -18 års prspktivt i vadt, m vi skal skab plads til, at fr ksmpl sklldr har t frum, hvr d ka møds g ispirr hiad i frhld til faglig udfrdrigr, sigr Charltt Grftvd. Sid 4

5 B y g h l m k f r c 2 1 Vidctrchf Pauli Jhas m ivati Vid g rfarig skal dls Vidctr skal støtt p m sklrs ivati vd at psaml g vidrgiv frskigsbasrt vid, m gså rfarigr. Vidctr bør ftr Vidctrchf Pauli Jhass pfattls støtt sklrs ivativ prcssr vd at saml vid g rfarig fra d frskllig sklr, g så at sig sd d vidr, så adr ka prfitr af d. M dt r vigtigt, at ma r pmærksm på, at rfarigr ikk ødvdigvis ka vrførs dirkt. Dt r farligt at tr, at frdi gt fugrr t std, så ka dt gså løs t prblm t adt std, sigr Pauli Jhas g frklarr, at vidctrt skal idsaml rfarigr g vid fra frskr, m tilrtt matrialt md rspkt fr d lkal sklrs særlig frhld. Områdchf Kurt Krists m ivativ ldls Nytækig r ødvdig Områdchf Kurt Krists vil støtt ldr, så d tør søg y løsigr. Ha vil hav løsigr, dr rttr sig md utids prblmr. Ha vil af md stadardløsigr. Kurt Krists, dr r mrådchf i mråd 8, mr, at ivativ ldls r at turd gå y vj. At løs utids pgavr på y mådr. At smid vatækig vrbrd. Vi skal turd prøv tig af. Har vi t grudlæggd prblm, skal vi løs dt ud at frfald til stadardløsigr, sigr ha g frklarr, at dt ka btyd, at vi skal hav y samarbjdspartr, at vi skal rgaisr s på ad måd, g at vi r ødt til at ædr på vrs g mtal prcssr. Mg vid g mag rfarigr Og vidctr har rigtig mg vid m g mag rfarigr md, hvad dt r, dr fugrr. Jg trr, at hvis vi var i stad til at psaml d ttal mægd af rfarigr g vid, sm liggr i Bør g Ug, g brig d vidr i avdlig frm, så havd vi løst strt st all prblmr, sigr Pauli Jhas g frklarr, at dt må vær t mål fr vidctr at gar sig til d pgav. Væk md frhidrigr E kfrc sm d Århus Sklldrfrig hldr m ivativ ldls, ka ifølg Kurt Krists vær md til at skubb y mtal prcssr i gag. Dt r vigtigt, at vi all får fkus rttt id på at tæk yt g på at ædr var, sigr ha. Områdchfr skal ifølg Kurt Krists støtt ldr, så d tør pg på y løsigr. D skal idgyd ldr md til at gå y vj, g så skal d fjr d frhidrigr, dr dukkr p. Vi skal udfrdr græsr, g år dr visr sig barrirr, hvad t d r plitisk llr rgaisatrisk, så r dt mi pgav at frsøg at fjr d, så vi ka kmm i d rtig ldr pgr, sigr ha. Vi skal udgå stadardløsigr Sid 5

6 Mag sklr øskr styrkt ldls Ny midtvjsstatus m t udvikligsarbjd md sklldls visr, at mag sklr r id i vrvjlsr m at ædr på ldlssstruktur på g skl g vtult tilfør mr tid til ldls. Sks århusiask sklr har sid 29 vært md i t udvikligsarbjd, hvr sklr har asat kstra ldr. Midtvjsrapprt visr, at mag adr sklr går md takr m at dltag i udvikligsarbjdt, llr har adr vrvjlsr m at ædr ldlssstruktur på skl. Fm af d sklr, dr r md i frsøgt, har asat kstra pædaggisk ldr, g skl har asat du admiistrativ ldr. Midtvjsrapprt visr, at p md halvdl af kmmus sklr går md takr m at styrk ldls. Takr går på at asætt kstra ldr. At asætt t atal afdligsldr. At lav itgrrt ldls mllm udrvisigs- g fritidsdl. At uddlgr ldlsskmptc til tamkrdiatrr. At arbjd md prjktldls. Ellr at lad Akt-lærr, læsvjldr g adr faglig fyrtår vartag sparrig g faglig ldls. Edlig har fir sklr idgåt aftalr m fælls admiistrati på tværs af tilbudd i skldistriktt. Baggrud Udvikligsarbjdt blv sat i gag i 29, frdi trivslsudrsøgls vist, at lærr r d mdarbjdrgrupp i Bør g Ug, dr plvr lavst trivsl g har rigst tilfrdshd på jbbt. Frdi sklr har rlativt få ldr pr. mdarbjdr. Frdi sklldrs grll travlhd gør, at d ikk plvs sm sylig. Og frdi y vrskmst på lærrmrådt dlgrr mr asvar til lærr, g drfr krævr mr sylig ldls. Frvtig til ldlssfrsøgt r, at lærr grlt plvr bdr trivsl, g at dt vil før til bdr udrvisig g bdr rsultatr fr lvr Evalurig Ldlssfrsøgt kørr frm til udgag af 211, hvr dt vil bliv valurt. Evalurig kmmr til at bygg på sklrs g valurig, på fkusgruppitrviws g på rsultatr af y trivslsudrsøgls bladt skls asatt. Hlm hppr fra Hlm skl har hidtil dltagt i ldlssfrsøgt md kstra pædaggisk ldr, m fra 1. dcmbr frladr d frsøgt. Skls pædaggisk ldr har af prslig grud psagt si stillig, g d vil ikk bliv gbsat. Dls frdi dr fr tid r asættlssstp, m gså frdi sklldr Alla Hjrtshøj vurdrr, at dt vil vær vaskligt at lav rl valurig md t prsskift midt i prid. Skls økmisk situati har dg gså haft idflydls på bslutig. Økmi Og tp økmisk vrvjlsr sr ud til at fyld mgt, år sklr tagr stillig til, hvrda d ka styrk ldls i drs rgaisati. Udvikligsarbjdt fiasirs af d klt skl. Mag sklr pgr i midtvjsstatuss på, at skls aktull økmi ikk givr plads til at asætt flr ldr. Sid 6

7 D sks sklr, dr dltagr i ldlssfrsøgt, har rgaisrt sig sålds Skl Ekstra ldr Orgaisrig Elv g Hårup Sklr Pædaggisk ldr Elv g Hårup sklr har sid 27 haft fælls ldls, g d t pædaggisk ldr har asvart fr hvr si skl Tilst skl Pædaggisk ldr D t pædaggisk ldr tagr sig af hhldsvis udrvisig g scialpædaggik Skåd skl Pædaggisk ldr E pædaggisk ldr tagr sig af mllmtri g udsklig, d ad r asvarlig fr idsklig g lvr md særlig bhv Samsøgads Skl Pædaggisk ldr E pædaggisk ldr tagr sig af. 4. klass g spcialpædaggikk. D ad r suschf g asvarlig fr klass N.J. Fjrdsgads Skl Admiistrativ ldr D adm. ldr r asvarlig fr skrtariatsfukti g d ad r økmichf. Arbjdspgavr frdls dsud på y måd, så d pædaggisk ldr fritags fr dl admiistrativ pgavr Hlm Skl Pædaggisk ldr E pædaggisk ldr har fkus på idsklig g spcialklassr. D ad r asvarlig fr mllmtri g udsklig. Hlm Skl frladr udvikligsarbjdt 1. dcmbr 21 Sid 7

8 Gdt k - år dt u skal vær Frligspartirs udspil til bsparlsr rammr d klt skl midr d først frygtt. Dt r Århus Sklldrfrig tilfrds md. Frmad r dsud glad fr, at dr r blvt lyttt til frig. M sr dt sm str udfrdrig at skull lav gd skl fr færr pg. Sklldr i Århus står vr fr udfrdrig, år d i d kmmd år skal udvikl skl md færr rssurcr. E udfrdrig sm d hlst havd vært frud. Dr r j ikk g, dr sys, dt r djligt at spar, sigr frmad fr Århus Sklldrfrig Stfa M. Christias g frtællr, at frig har vært mgt tilfrds md prcss. Dr r blvt lyttt til sklldrs syspuktr. Samarbjdt md frvaltig g d adr itrssrgaisatir har vært kstruktivt, g dt r frgåt i psitiv atmsfær. Og udspillt r ikk så skræmmd, sm dt på t tidspukt så ud til at bliv. Stfa M. Christias r glad fr, at bsparls u r midr d d tr prct all sklr først skull spar. Og ha r særdls tilfrds md, at d bsparlsr, d klt skl skal gmfør, slår igm på måd, så d klt skl har strt rådrum til slv at fid brugbar løsigr. Sklr r frskllig, g dt har vært vigtigt fr s at sikr, at d klt skl i vid udstrækig har fåt frihd til at implmtr bsparlsr lkalt, sigr Stfa M. Christias. Målsætigr fasthlds All r ifølg Stfa M. Christias ig m, at d vldsmm bsparlsr vil sætt drs præg på srvicivaut. M dr r ikk ædrt på målsætigr. Øvls blivr sålds at lav gd g gr bdr skl fr færr pg. All skal tæk yt g fid ivativ løsigr, llrs ka dt hr ikk lad sig gør, sigr Stfa M. Christias. Dr r j ig, dr sys, dt r djligt at spar, m prcss har vi vært tilfrds md. Færr mrådr D ctral bsparlsr btydr, at dr fr frmtid ku r tt mrådr. D blivr ggrafisk rgaisrt i frhld til kmmus ifrastruktur. Dt givr ifølg Stfa M. Christias mr aturlig samarbjdsmulighdr fr sklr. Dt blivr hlt kkrt lttr fr båd bør, pædaggr g lærr at skab ktakt g samarbjd, år ifrastruktur gør dt mmr at kmm frm. Stfa M. Christias håbr, at tp d y struktur blivr t Sid 8

9 kstruktivt mdrjigspukt fr y løsigr. Dr ka samarbjds mllm istitutir i t mråd, m gså gr på tværs i struktur år dt faldr aturligt. Ma ka fr ksmpl frstill sig t samarbjd m at løs admiistrativ pgavr, sigr Stfa M. Christias g frklarr, at ha gså trr, at d y struktur vil vær gd basis fr -18 års prspktivt, samtidigt vil dr vær bdr mulighdr fr sktrsamarbjd sklr imllm. Vi maglr valurig Århus sklldrfrig havd dg gr st, at d y struktur var kmmt sm t rsultat af valurig af d ksistrd. Dt r u ad gag, at y struktur blivr implmtrt i frbidls md bsparlsr, sigr Stfa M. Christias g frklarr, at dt r gt frig tagr til ftrrtig, m ikk sys r ptimalt. Til ggæld frvtr Stfa M. Christias sig mgt af d y struktur i vidctr, dr u kmmr til at hdd pædaggisk afdligr. Id md krdiatrr i d pædaggisk afdligr vil ifølg Stfa M. Christias mdvirk til, at dr blivr mr aturlig g dirkt frbidls mllm mrådr g frvaltig. Dtt vil gså kmm til udtryk i d udvikligstiltag, sm kmmr i frmtid. Ctral fælls prjktr Fælls iitiativr r fiasirt via ctral pulj. D blivr u bskårt md 1 prct. Dt kmmr ifølg Stfa M. Christias til at ku mærks på aktivittsivaut, m dt btydr ikk, at dr r prjktr, sm stppr. Dr vil stadig vær mulighd fr at udvikl arbjdt md fællsprjktr bar i t adrlds tmp, g måsk md størr lkal btalig. Krydls g hådtagstatt I dt hl tagt skal sklr stadig løs samm pgav. Fr krydlss vdkmmd btydr dt, at lvrs udbytt af udrvisig vdvard skal frbdrs. Kkrt pgr frvaltig i t såkaldt hådtagstat på gl hadlmulighdr, sm d klt skl har. Dt drjr sig bladt adt m at arbjd mgt bvidst md sygfravært, g at dbrig d dl af lærrs tid, sm går til adt d udrvisig. Vi r glad fr, at vi på dtt mråd har udgåt dtailstyrig. At dt r d klt skl, sm fidr brugbar lkal løsigr, sigr Stfa M. Christias g frklarr, at hådtagstatt ka brugs sm ispirati, m at dr slvfølglig liggr t plitisk sigal m, at ma gr sr lærr udrvis i størr dl af drs arbjdstid. Plalægig af dt æst sklår Bsparlsr har virkig fra 1. jauar 211. Dt ku hav sat d klt skl i vasklig situati, da ma ikk har mag sparmulighdr midt i t sklår. Ifølg Stfa M. Christias har dr vært str frståls fr d prblmstillig. Dt har vært vaskligt at fid løsig på udfrdrig, m frvaltig r kmmt md t gdt bud. Udskydls af bsparls på udvdig vdlighld r d løsig, dr r pgt på, sigr ha g frklarr, at dt btydr, at dt r udr halvdl af bsparls, dr slår igm md dt samm. Dt gør, at sklr får rimlig vilkår i frbidls md plalægig af dt y sklår. D ærmst frmtid Sklldrfrig vil i d ærmst frmtid vær pmærksm på, hvrda d ka støtt p mkrig prcss på d klt skl g vil gså kkrt støtt sklr, dr har prblmr md at få dr til at å samm. Dt ka fr ksmpl vær, at vi samm md frvaltig skal tablr wrkshps, hvr sklr ka ispirr hiad til at fid gd løsigr, sigr Stfa M. Christias. Sklr r frskllig, g dt har vært vigtigt fr s at sikr, at d klt skl i vid udstrækig har fåt frihd til at implmtr bsparlsr lkalt

10 Krt Nyt Mød fr yasatt ldr Århus sklldrfrig hldr vlkmstmød fr all yasatt ldr. Mødt afhlds d 28. fbruar kl. 15. til 17.. Ifrmati m, hvr mødt fidr std, kmmr sr. Mødt r arragrt af frigs fir sklldrrpræstatr. D vil på mødt frtæll lidt m frigs arbjd, g m hvad d ka brugs til. Dr vil gså vær mulighd fr at udvksl rfarigr m d først tid i jbbt. Mødt r fr all frigs mdlmmr. Husk årsmødt!! Sklldrs årsmød frgår trsdag d 1. g frdag d 11. marts i Ods. Dr r åb fr tilmldigr via Vi pfrdrr til, at så mag sm muligt dltagr i årsmødt. Dt gd sklldrliv Sklldrfrig arbjdr aktivt fr at frmm dt gd sklldrliv. I d frbidls r dr udarbjdt t slvvalurigsværktøj. Du ka ht dt på sklldrfrigs hjmmsid. Værktøjt r udarbjdt til ldrtamt g ka brugs i d sammhæg.

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation rugrdr at rksmhdr, dr arbjdr md brugrdr at, tagr udgagspukt brugrs rkdt g urkdt bh, sm ma pår dsgt d hjælp af mtdr tl afdækg af d ktkstr sm frskllg brugr bgår sg. Tds går rtg af stadg størr grad af akt

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr.

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr.

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere