VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr UNDERVISNINGSMINISTERIET APRIL

2 ISBN: (papirudgave) ISBN: (elektronisk version) 2

3 1 Beretning Hovedformål 1.2 Byggedirektoratets opgaver i Målsætning og strategi 1.4 Resultater i Overgang til lejeordningen 1.6 Intern udvikling 1.7 Regnskabsresultat, drift 1.8 Forventninger til virksomhedens driftssituation i år Driftsregnskab Byggedirektoratet Udgiftsbaseret driftsregnskab for Byggedirektoratet Bevillingsafregning for driftsbevilling Byggedirektoratet Akkumuleret resultat 2.2 Værdiregulering af statuskonti for bygninger og grund. 3 Resultatanalyse Driftsregnskab fordelt på hovedformål 3.2 Opgørelse af generel ledelse og administration/ hjælpefunktioner Afrapportering af resultatmål. 3.3 Planlægning og udviklingsvirksomhed (hovedformål 1 og 3) Driftsregnskab for planlægning og udvikling Afrapportering af resultatmå 3.4 Bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning (hovedformål 2) Driftsregnskab for bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning Afrapportering af resultatmål 3.5 Ejendomsforvaltning ( hovedformål 4) Driftsregnskab for Ejendomsforvaltning Afrapportering af resultatmål 3.6 Afrapportering af driftsregnskab vedrørende indførelse af huslejeordning Driftsregnskab for indførelse af huslejeordning 3.7 Fondsfinansieret byggesag vedr. Det Danske Institut i Damaskus Driftsregnskab for byggesag vedrørende Det Danske Institut i Damaskus 4 Personale og organisation Organisationsstruktur for Byggedirektoratet 4.2 Årsværksforbrug for Byggedirektoratet 4.3 Afgang og tilgang af medarbejdere 4.4 Udbetalt over- og merarbejde 4.5 Sygefravær 5 Ejendomsforvaltning (drift) og (anlæg) Ejendomsadministrationens ejendomsportefølje 5.2 Målsætning og løbende administration 5.3 Bevillingsafregning dor akkumuleret overskud for (anlæg) 6 Grønt Regnskab Påtegning...39 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Byggedirektoratet Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Byggedirektoratet Status for anlægsaktiver Supplerende oversigter vedrørende indtægtsdækket virksomhed Supplerende oversigt andre tilskudsfinansierede aktiviteter 3

4 Forord Efter beslutning i regeringens økonomiudvalg den 13. september 1999 om at indføre en lejeordning for den statslige ejendomsforvaltning iværksatte Byggedirektoratet forberedelserne til at varetage de væsentlig ændrede opgaver i forbindelse hermed. Organiseringen heraf er beskrevet nedenfor. Pr. 1. januar 2000 blev Byggedirektoratet en statsvirksomhed. Ved Statsministeriets dekret af 22. december 2000 blev Byggedirektoratet overflyttet fra Forskningsministeriet til Undervisningsministeriet. I 1999 indgik Byggedirektoratet en resultatkontrakt med Forskningsministeriet for perioden 1. januar 1999 indtil 31. december I resultatkontrakten er Byggedirektoratets målsætning og rammerne for direktoratets virksomhed fastlagt i kontraktperioden. Det blev aftalt med Forskningsministeriets departement, at der skulle ske en revision af kontrakten i forbindelse med overgangen til husleje-ordningen. Denne revision blev opgivet på grund af en række ændrede forhold i forbindelse med ordningens indførelse. Der udarbejdes nu en ny resultatkontrakt med Undervisningsministeriet Byggedirektoratets hovedopgaver, gennemførelse af byggeri for universiteterne, var uændrede i 2000, dog medførte forberedelse af husleje-ordningen en omfattende indsats. Byggedirektoratet vil i virksomhedsregnskabet redegøre for opfyldelsen af resultatmål for 2000, herunder redegøre for, hvilke resultatmål der slutrapporteres med nærværende virksomhedsregnskab, henholdsvis hvilke resultatmål der indarbejdes og altså fortsætter i den nye resultatkontrakt med Undervisningsministeriet. 4

5 1. Beretning 1.1 Hovedformål Indtil ressortændringen den 22. december 2000 var Byggedirektoratet en styrelse under Forskningsministeriets departement og organisatorisk placeret med reference til departementets universitetssøjle. Virksomhedsregnskabet, herunder beretningen, er baseret herpå, da dette i helt overvejende grad har været rammerne for Byggedirektoratets virksomhed i Det har været Byggedirektoratets overordnede opgave selvstændigt at varetage administration af Forskningsministeriets bygherrevirksomhed og ejendomsforvaltning. Dette er nærmere specificeret nedenfor. Byggedirektoratet er i henhold til Lov nr. 228 af 19.maj 1971 om statens byggevirksomhed en af statens særlige byggeadministrationer og varetager de hermed forbundne opgaver. Byggedirektoratet yder i henhold til ovennævnte lov om statens byggevirksomhed som særlig byggeadministration konsultativ bistand til styrelser uden særlig byggeadministration. Endvidere kan Byggedirektoratet udføre bygherrerådgivning for andre styrelser vedrørende byggeri for offentlig forskning, undervisning og kultur. 1.2 Byggedirektoratets opgaver i 2000 Bygherrevirksomhed vedrørende byggeri for universiteterne, herunder selvstændigt ansvar for administration af byggeri efter de for staten gældende retningslinier og for overholdelse af regler om bevillingsforvaltning og regnskabsaflæggelse. Ejerbeføjelser og ejendomsforvaltning vedrørende Forskningsministeriets ejendomme. Repræsentation af Forskningsministeriet i Samordningsudvalget for den statslige ejendomsforvaltning (SEF). Rådgivning af forskningsministeren i byggefaglige spørgsmål og anden faglig rådgivning vedrørende fysisk planlægning. Bistand til Forskningsministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslag og aktstykker vedrørende anlægsbevillinger. Bevillingskompetence for så vidt angår de bevillinger, der på finansloven tillægges Byggedirektoratet. Administration af bevillinger, der overføres fra Forskningsministeriet til Byggedirektoratet efter de af departementet fastsatte retningslinier. Registrering af universiteternes fysiske rammer, konkret planlægning og konkrete udbygningsplaner. Byggedirektoratet udarbejder oplæg til lokaleplanlægning. Efter en regeringsbeslutning i september 1999 om overgang til lejeordning har Byggedirektoratet forestået en lang række initiativer til implementering af denne ordning. 5

6 1.3 Målsætning og strategi I resultatkontrakt af 1999 med Forskningsministeriet sammenfattes de overordnede mål for Byggedirektoratets virksomhed i Forskningsministeriet således: At sikre tilfredsstillende fysiske rammer for universiteterne og andre institutioner inden for Forskningsministeriets område. At sikre en effektiv bygherrevirksomhed på ministeriets område og medvirke til udvikling af den statslige bygherrevirksomhed. At statslige investeringer på ministerområdet værdisikres og anvendes optimalt. At Byggedirektoratet løbende tilpasses til og medvirker i udviklingen af Forskningsministeriets opgavevaretagelse og organisering. Byggedirektoratets strategi for at opfylde de overordnede mål har været: at sikre universiteternes og forskningsinstitutionernes langsigtede udbygningsmuligheder, at forøge produktiviteten i byggerierne og sikre bedre udgiftsstyring i byggeprocessen baseret på fastholdelse af det opnåede bygningstekniske og æstetiske kvalitetsniveau, at sikre en optimering af udnyttelsen af ministeriets lokalemasse for at begrænse de anvendte ressourcer til drift og anlæg, at sikre tilfredshed med Byggedirektoratets opgavevaretagelse og opfyldelsen heraf, hos bestillere, brugere og samfund. Målopfyldelse er beskrevet nedenfor under afsnit 1.4. årets resultater og under afrapportering af resultatmålene Resultater i 2000 Den betydelige omsætning på 771,6 mio. kr. til byggeri ved universiteterne er fastholdt på samme niveau som i Aktiviteterne vedrører især nybyggeriet i Ørestaden til Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, ombygningen af Østervoldkomplekset til et Geologisk Center samt et nyt universitetsbibliotek på Roskilde Universitetscenter og en meget betydelig udbygning af Syddansk Universitets campusområde. De iværksatte byggerier er stort set gennemført efter planerne. Væsentlige udbygninger af Aalborg Universitet, Danmarks Farmaceutiske Højskole og Aarhus Universitet er ibrugtaget disse nye lokaler omfatter i alt m 2. Der er gennemført nogle omfattende projektkonkurrencer, dels i Ørestaden for IT-Højskolen og vedrørende fornyelsen af Københavns Universitets humanistiske fakultet på Amager, og dels for Aalborg Universitet og et Bioteknologisk Center i København. I 2000 er afsluttet 10 større byggesager og en række mindre byggearbejder i alt med en samlet udgift på 643,9 mio. kr. De fleste sager er gennemført med et mindreforbrug, der i alt andrager 23,8 mio. kr. Hertil kommer en række procesventilationsarbejder især ved Danmarks Tekniske Universitet samt en række mindre byggearbejder ved universiteterne. Uanset at arbejdet med indførelse af husleje-ordningen har medført meget voldsomt træk på direktoratets ressourcer, har det været muligt at gennemføre de fleste resultatmål, som de var planlagt i Under afrapportering af de enkelte resultatmål redegøres der nærmere for målopfyldelse mv. 6

7 Allerede i virksomhedsregnskabet for 1999 blev det oplyst, at man iværksatte en nedprioritering af bygherrerådgivning til eksterne brugere i forbindelse med husleje-ordningens gennemførelse. Byggedirektoratet forventes først at genoptage initiativer på dette område, når husleje-ordningen har været i normal drift, om 1-2 år. Anlægsaktiviteten på dette område er reduceret med 1/3 til 230 mio. kr. Ressourceforbruget er reduceret, men ikke i tilsvarende omfang, da afslutning af byggesagerne kræver betydelig administrativ indsats. I den forbindelse skal bemærkes, at kvalitetsudviklingen af de byggeadministrative ydelser er udvidet væsentligt, og omfatter nu et kvalitetssystem, som man forventer at få certificeret efter ISO 2001-standard i løbet af Arbejdet med kvalitetsudviklingen har været meget givende, og man forventer at fortsætte dette arbejde for de øvrige dele af virksomheden i takt med, at opgavevaretagelsen af de nye områder kommer i drift. Byggedirektoratet har deltaget aktivt i By- og Boligministeriets Projekt Hus, hvor man udover at have deltaget i repræsentantskabet, har haft formandskabet i ét af de ti nedsatte udvalg samt deltaget i fire udviklingsarbejder. Byggedirektoratet har indgået tre udviklingskontrakter, de såkaldte Projekt Hus-kontrakter. Endvidere har man afsluttet 1. etape af Rum, Form og Funktion for skolebyggeri i samarbejde med Undervisningsministeriet - Uddannelsesstyrelsen. Der er herved skabt et omfattende grundlag for dimensionering og modernisering af byggeri til grundskolerne. 1.5 Overgang til leje-ordningen Efter regeringsbeslutningen i september 1999 om at iværksætte en huslejeordning startede tilrettelæggelsen af nyordningen. Der var således meget kort frist til at fremskaffe det nødvendige grundlagsmateriale til bevillingsmyndighedernes beslutning om ordningens indførelse herunder optagelse på finansloven. Den overordnede tilrettelæggelse af ordningen blev varetaget af en arbejdsgruppe under Finansministeriet. Byggedirektoratets tilrettelæggelsen af sin ejervirksomhed har taget udgangspunkt i, at Byggedirektoratet på et forretningsmæssigt grundlag skal forvalte, dvs. udleje, administrere og vedligeholde, ejerskabet af en ejendomsportefølje på ca. 1,5 mio. m 2 pr. 1. januar 2001, forestå tilpasninger (ombygninger/køb og salg), belåninger af ejendomsmassen og nybyggeri til dækning af nye/ændrede lokalebehov. Byggedirektoratets fokusområde ændres fra byggeadministration af anlægsbevillinger til at udbyde og forvalte lokaleløsninger på en markedsorienteret baggrund. Sideløbende skal Byggedirektoratet varetage funktioner relateret til myndighedsudøvelse. Opgaverne retter sig mod tilsyn, udvikling og erfaringsopsamling vedrørende lokaler og fysiske rammer. Byggedirektoratet anser det for væsentligt, at der etableres klare strukturer for adskillelse af løsningen af de forretningsmæssige opgaver og opgavevaretagelsen på myndighedsområdet. Tilrettelæggelsen fra september 1999 har desuden omfattet en lang række faktuelle afklaringer af helt elementær betydning for grundlaget for at kunne drive en ejendomsvirksomhed. 7

8 Byggedirektoratets organisatoriske tilrettelæggelse blev iværksat med en ny struktur, der blev godkendt i foråret 2000, men der kunne ikke besættes lederstillinger før Akt / blev tiltrådt, og en endelig afslutning på implementeringsprocessen blev udskudt som følge, af at der endnu ikke er opnået enighed mellem departementet og universiteterne om den parallelt med husleje-ordningen udviklede bevillingsmodel. Det er som følge heraf besluttet at udsætte iværksættelsen af lejeordningen til 1.juli I forbindelse med lejeordningen skal Byggedirektoratet indgå huslejekontrakter med universiteterne om leje af statsbygningerne. For alle institutionerne bortset fra Københavns Universitet er kontrakterne klar til underskrift. 1.6 Intern udvikling For at tilpasse sig de nye opgaver, som Byggedirektoratet skal varetage fra 1. januar 2001, fik man Forskningsministeriets godkendelse af en revision af den ellers nyligt godkendte organisering. Reorganiseringen tager udgangspunkt i den nye virksomhed, som Byggedirektoratet skal varetage. Indgangen til virksomheden er det nyoprettede kontor for lokaleservice, der skal indgå de lejeaftaler om såvel eksisterende byggeri, ombygninger som nybyggeri, der bliver styrende for den øvrige virksomhed. Organisationsplanen ser i sin eksternt rettede udgave ud som følger: Direktør Ledelsessekretariat Myndighedsenhed Økonomi Byggeri Lokaleservice Da Finansudvalget først tiltrådte husleje-ordningen i september 2000, var det først muligt sent på året at få besat chefstillingerne i de nye kontorer. Den nye organisation er derfor først kommet til at fungere kort før årsskiftet. 8

9 1.7 Regnskabsresultat, drift Den samlede omsætning (indtægter) eksklusiv fondssag men inklusiv ejendomsadministration på helårsbasis, i alt 44,1 mio. kr., har været betydelig større end i 1999, idet man i forbindelse med ændringen til statsvirksomhed og overtagelse af opgaverne vedrørende indførelse af huslejeordningen har forøget Byggedirektoratets driftsramme med 10 mio. kr. Forøgelsen vedrører dels udgifter til en forventet forøgelse af medarbejderstaben samt udgifter til omfattende konsulentbistand til oprettelse af database, vurdering af ejendomme og vurdering af vedligeholdelsesudgifter vedrørende den overtagne ejendomsportefølje. Regnskabet før ejendomsadministrationen viser et underskud på ca. 5,5 mio. kr. heraf udgør en dispositionsbegrænsning 3,4 mio. kr., der er en ekstraordinær stor regulering primært begrundet i omfanget af opsparede midler. Merforbruget skyldes indførelse af husleje-ordningen, en Edb-ydelse vedrørende 1999 på 1,2 mio. kr. der først blev opkrævet af leverandøren i 2000, samt en større anvendelse af konsulenter end forventet. Da udgifterne forbundet med implementering af husleje-ordningen vanskeligt kunne vurderes på forhånd finder man, at regnskabsresultatet for 2000 er tilfredsstillende. Omsætningen af den indtægtsdækkede virksomhed er faldet til 3,0 mio. kr. på grund af lavere aktivitet af bygherrerådgivning. Den indtægtsdækkede virksomhed har i alt givet et overskud på 0,4 mio. kr. 1.8 Forventninger til virksomhedens driftssituation i år 2001 Omsætningen i statsvirksomheden forventes at blive på 1,2 mia. kr. i Hovedparten af omsætningen vedrører udgifter til renter og afdrag på den gæld på i alt 13,2 mia. kr., der er placeret i de bygninger som er omfattet af SEA-ordningen. Gælden efter afdrag reduceres til 12,9 mia. kr. ultimo For den samlede virksomhed skønnes der at blive et underskud på ca. 25 mio. kr. Forventningerne til det negative driftsresultat skyldes en kombination af, at det alene vil være muligt at afhænde fast ejendom for ca. 50 mio. kr. og ikke som forudsat for 125 mio. kr. samt en forventning om et overskud på den almindelige drift, hvilket skyldes at der ikke vil være udgifter i forbindelse med tomgang af lejemål, samt at det ikke bliver muligt at gennemføre alle påtænkte vedligeholdelsesarbejder, pga. at der først bliver indgået endelige lejekontrakter i løbet af sommeren I forbindelse med institutionernes godkendelse af den husleje, der skal udløse bevilling til betaling af lejen, som institutionerne skal erlægge til Byggedirektoratet, opstod betydelige problemer, hvorfor man først i løbet af 1. halvår 2001 vil kunne indgå de ca. 600 lejekontrakter med institutionerne. Den decentrale huslejeordning forventes, derfor først at kunne starte ca. 1. august I perioden indtil da vil huslejebetaling blive overført direkte fra ministerierne til Byggedirektoratet. Inden den decentrale huslejebetaling iværksættes skal Byggedirektoratet have tilrettelagt betalings- og regnskabssystemer for ordningen, herunder overgang til Navision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Endelig skal der, når husleje-ordningen er indarbejdet, iværksættes udbud om vedligeholdelsessyn. Det første gennemførte vedligeholdelsessyn af bygningsmassen, skal herefter danne grundlag for den langsigtede vedligeholdelsesindsats, som Byggedirektoratet skal stå for. Vedligeholdelsesindsatsen i 2001 vil blive prioriteret efter drøftelse med institutionerne. I forbindelse med, at man ikke fik tilfredsstillende resultater ved en udlicitering af bygningsforsikringen for institutionerne, vil man endvidere i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen foretage fornyet udbud for sikring af de statslige aktiver. 9

10 Endelig skal det bemærkes, at husleje-ordningen kræver udformning af særlige kontrakter og vilkår for indgåelse af huslejekontrakter vedr. nybyggeri. Dette vil ske løbende i forbindelse med institutionernes planer om at gennemføre ny- og ombygninger af deres lokalemasse. Med hensyn til byggeaktiviteten påregnes aktivitetsniveauet ikke at ændre sig væsentligt i forhold til de senere år, ligesom man forventer, at dette aktivitetsniveau vil være stabilt med en omsætning på 700 mio. kr. om året. Efter ressortændringen og med den betydelige ændring af Byggedirektoratets opgaver, som husleje-ordningen kræver, vil det være nødvendigt at udarbejde en ny resultatkontrakt. Kontrakten fasedeles, først søger man at få fastlagt hovedmål og hovedarbejdsopgaver for 2001 i en resultatkontrakt med Undervisningsministeriet, således at man opnår et grundlag for aflæggelsen af årets virksomhedsregnskab. Denne foreløbige kontrakt skal bearbejdes især inddrages medarbejderne væsentligt i udformningen af en revideret resultatkontrakt i løbet af sommeren 2001, således at der ved udgangen af 2001 vil foreligge en resultatkontrakt, der fastlægger Byggedirektoratets mål for perioden

11 2. Driftsregnskab 2.1 Byggedirektoratet Udgiftsbaseret driftsregnskab for Byggedirektoratet Mio. kr Almindelig virksomhed Indtægtsdækket virksomhed Regnskab Regnskab Budget Budget - Regnskab Budget Indtægter 27,2 32,4 35,4 3, ,1 Nettotal (tilskud) 22,2 29,4 29,4 0,0 0,0 Driftsindtægter 5,0 3,0 6,0 3, ,1 Udgifter 28,3 37,9 35,4-2,5 225,3 Nettotal (tilsvar) 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 Lønninger 18,6 18,6 16,8-1,8 19,6 Øvrige driftsudgifter 9,7 19,3 18,6-0,7 191,4 Ejendomsadministration Indtægter 16,9 19,3 16,7-2,6 0,0 Driftsindtægter 16,9 19,3 16,7-2,6 0,0 Udgifter 9,2 20,5 16,7-3,8 0,0 Nettotal (tilsvar) 4,2 14,3 14,3 0,0 0,0 Lønninger 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 4,7 6,0 2,1-3,9 0,0 Overskud før fondsafregning 6,6-6,7 0,0 6,7 973,8 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægter vedr. fondssag 1,7 4,4 0,0-4,4 0,0 Udgifter vedr. fondssag 3,8 4,4 0,0-4,4 0,0 Årets overskud/underskud 4,5-6,7 0,0 6,7 973,8 Omsætningen før fondsafregning (udgifterne) udgjorde 44,1 mio. kr., hvilket er en betydelig stigning i forhold til 1999 (37,5 mio. kr.) For så vidt angår indtægter var nettotallet oprindelig på 32,8 mio. kr. men på grund af en dispositionsbegrænsning på 3,4 mio. kr. som Forskningsministeriet har optaget på finansloven er der sket et indtægtsfald. Dispositionsbegrænsningen var en regulering af Byggedirektoratets opsparing i forbindelse med overgangen til statsvirksomhed. Ser man bort herfra, er driftsindtægterne stort set som budgetteret med et mindre overskud på ca. 0,4 mio. kr. Udgifterne viser et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket dels skyldes højere lønudgifter på grund af husleje-ordningen dels en betaling af Edb-ydelser fra Samlet har virksomheden excl. ejendomsadministration et underskud på 5,5 mio. kr. Driftsregnskabet er opdelt i før fondsafregning og efter fondsafregning for at kunne vise det reelle 11

12 regnskab for Byggedirektoratets drift, fondssagen ophører ved udgangen af For så vidt angår Ejendomsforvaltningen (-administrationen) omfatter driftsindtægterne leje, driftsudgifterne omfatter bl.a. skatter, afgifter og vedligeholdelse m.v. Stigningen i indtægter skyldes en ikke forudsat udlejning i de to ejendomme, Ejendomsadministrationen overtog i Det øgede forbrug på driftsbudgettet i forhold til det budgetterede vedrører dels et ikke forudset merforbrug og diverse renoveringsarbejder. Samlet har ejendomsadministrationen herved et underskud på 1,2 mio. kr. Ejendomsforvaltningen I forbindelse med husleje-ordningen er der fra 2001 indbudgetteret huslejeindtægter og forrentning af byggelån og stående lån på statsvirksomhedens drift. Det budgetterede overskud for 2001 skal afregnes med finansministeriet som bidrag til renter og afdrag på det stående lån. Ved overgangen til husleje-ordningen er ejendomsadministrationen blevet en del af Byggedirektoratets ordinære virksomhed. Fra 2001 vil der i stedet for på driften skulle skelnes mellem statsvirksomhed og en driftsbevilling til varetagelse af myndighedsforvaltning Bevillingsafregning for driftsbevilling Byggedirektoratet Mio. kr. Nettoudgifter Resultatopgørelse - indeværende år Lønsum Øvrig drift I alt Bevilling (FL) 17,7 0,8 18,5 Dispositionsbegrænsning (TB) -3,4 0,0-3,4 Regnskab 18,7 2,9 21,6 Årets overskud -4,4-2,1-6,5 Opgørelse af akkumuleret resultat Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0,8 6,6 7,4 Overført fra Ejendomsadministration 0,5 15,9 16,4 Årets overskud -4,4-2,1-6,5 Disponeringsmæssige omflytninger 0,0 0,0 0,0 Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo -3,1 20,4 17,3 Note: Afvigelse skyldes afrunding. Af resultatopgørelsen fremgår det, at der var et samlet underskud på 6,5 mio. kr. i 2000, heraf udgjorde dispositionsbegrænsningen 3,4 mio. kr. I 2000 indgår ejendomsadministrationen i Byggedirektoratets samlede bevillinger og direktoratet har et samlet akkumuleret overskud på 17,3 mio. kr. Stigningen i lønninger skyldes stigende lønudgifter i forbindelse med husleje-ordningen. Stigningen i øvrige udgifter skyldes dels at betaling for Edb-bistand på 1,2 mio. kr. for 1999 først fandt sted i 2000, samt et stort forbrug af konsulentbistand. 12

13 Regnskabsmæssige forklaringer Byggedirektoratet Afvigelse tabel (="årets overskud") Primo 2000 saldo (Bevil.afr. pkt. 13) Korrektion ved bevillingsafregningen RF-Korrektion (hele kroner) Ny ultimo 2000-saldo (mio. kr. med 1 dec.) 10. Alm. virksomhed -5,9 0,8 22, ,9 20. Ejendomsadministration -1,1 16,5-15,3 0 0,0 90. Indtægtsdækket virksomhed 0,4 6,5-6,9 0 0,0 97. Andre tilskudsfinansierede 0,0 0,0 0,0 0 0,0 aktiviteter I alt -6,6 23,9 0,0 0 16,9 Note: Summen af den enkelte underkonto og summen af underkonti kan afvige som følge af afrunding Ad 10. Almindelig virksomhed Afvigelsen på 5,9 mio. kr. skyldes dels et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr., dels et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Merudgifterne i forhold til FL-budgettet kan primært henføres til: Betaling af edbydelser vedrørende 1999 på ca.1,2 mio. kr. jf. virksomhedsregnskabet for 1999 og den af Forskningsministeriets departement ved skrivelse af 30/ uforholdsmæssigt store dispositionsbegrænsning på 3,4 mio. kr., der er ca. 3,0 mio. kr. større end cirkulærets beregningsbestemmelser samt merudgifter på ca. 2,4 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af SEA-ordningen. De ovenfor nævnte merudgifter på 7,0 mio. kr. er finansieret af den videreførte beholdning ca. 0,8 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende de øvrige aktiviteter ca. 1,2 mio. kr. og af de ved korrektionen overførte beholdninger fra underkonto 20. Ejendomsadministration og 90. Indtægtsdækket virksomhed ca. 5,0 mio. kr. Vedrørende korrektionen, der nedskriver ultimosaldoen, se under 20. Ejendomsadministration. Ad 20. Ejendomsadministration Afvigelsen mellem de budgetterede indtægter på 16,7 mio. kr. og de regnskabsførte indtægter på 19,3 mio. kr. skyldes primært ikke forudsatte lejeindtægter som følge af, at ejendomsadministrationen i 2000 overtog ejendommene Bråbyvej 45, Haslev og Tagensvej 22, København Ø og efter overtagelsen fik mulighed for at leje det overtagne ud. Afvigelsen mellem de budgetterede udgifter på i alt 2,4 mio. kr. og de regnskabsførte udgifter på 6,2 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beholdninger til skatter og afgifter samt vedligehold til bl.a. Risø Huse 2, Roskilde til diverse tagarbejder igangsat i 1999, ikke forudset merforbrug på Munkebjergvænge, Odense til løbende reparation af tagene og en nødvendig udskiftning af dele af varmeanlægget, samt ikke forudset vedligehold vedrørende den overtagne ejendom Bråbyvej 45. Endvidere er der påført en ekstraudgift til betaling af renter af indestående realkreditlån som følge af overtagelsen af Bråbyvej 45, Haslev. Da konto 20. Ejendomsadministration for år 2001 er en integreret del af 10. Almindelig virksomhed, er ejendomsadministrationens videreførselsbeløb ved en korrektion på bevillingsafregningen flyttet hertil. Der er i regnskabet for år 2000 fejlagtigt blevet konteret et beløb vedrørende Risø Huse 2, Roskilde på Ejendomsadministration på kr., der rettelig burde have været konteret under denne konto. Fejlen vil blive rettet ved en primokorrektion i regnskabet under 10. Almindelig virksomhed. 13

14 Ad 90. Indtægtsdækket virksomhed Afvigelsen mellem de på finansloven budgetterede indtægter på 3,6 mio. kr. og de regnskabsførte indtægter på 3,0 mio. kr. samt de budgetterede udgifter på 3,6 mio. kr. og de regnskabsførte udgifter på 2,6 mio. kr. skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat. Da konto 90. Indtægtsdækket virksomhed for år 2001 er en integreret del af 10. Almindelig virksomhed, er den indtægtsdækkede virksomheds videreførselsbeløb ved en korrektion på bevillingsafregningen flyttet hertil Akkumuleret resultat Mio. kr. Primo saldo Lønsum Øvrig drift Total Lønsum Ultimo saldo Øvrig drift Total Lønsum Øvrig drift Eksl. Fondssag ,0 6,2 6,2 0,7 1,6 2,3 0,7 7,8 8, ,7 7,8 8,5 0,1-1,2-1,1 0,8 6,6 7, ,8 6,6 7,4-2,8-2,6-5,4-2,0 4,0 2,0 Ejendomsforv ,5 16,0 16,5 0,1-1,3-1,2 0,6 14,7 15,3 Fondssag ,0 0,2 0,2 0,0 1,9 1,9 0,0 2,1 2, ,0 2,1 2,1 0,0-2,1-2,1 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt ,3 22,6 23,9-2,7-3,9-6,6-1,4 18,7 17,3 Note: Ved afrundingen i mio. kr. med en decimal opstår en afrundingsdifference på 0,1 i årets overskud. Faldet i det akkumulerede resultat før ejendomsadministration og fondssag skyldes at Byggedirektoratet har et merforbrug på den ordinære virksomhed med 5, 5 mio. kr. jf. regnskabsmæssige forklaringer. Det bemærkes, at i 1999 havde ejendomsadministrationen sin egen hovedkonto ( ) og havde derfor sit eget regnskab jf. afsnit 5 i Virksomhedsregnskabet. Ved sammenligning med det akkumulerede resultat for 1999 udviser 2000 regnskabet et større samlet videreførselsbeløb, hvilket især skyldes bidraget fra ejendomsadministration. Det videreførte beløb vil indgå dels til konsolidering af statsvirksomheden samt dække tab i forbindelse med afhændelse af ejendomme og ekstraordinær vedligeholdelse af ejendomme, dels til kompetenceudvikling af personalet og IT-anskaffelser i 2001 og Årets overskud Total 14

15 2.2 Værdiregulering af statuskonti for bygninger og grunde Med udgangspunkt i værdiansættelserne i status 1999 er der gennemført en lineær afskrivning med 2,5 % af værdierne for bygningsmassen ultimo 1999 mens grundværdierne er bevaret uændret. Endvidere er foretaget et tillæg for årets værdiforøgende investeringer. Endelig reguleres for til- og afgang af ejendomme i 2000 samt to grundkøb til Københavns Universitet. Institutioner Primosaldo 2000 Primosaldo grund- Primosaldo bygn.- Lineær afskrivning Saldo bygningsjf.bilag3 værdi 2000 værdi ,5% værdi ultimo 2000 I alt Der er foretaget justeringer i statsregnskabets statuskonti i henhold til ovenstående fremgangsmåde. Der foreligger specificeret opgørelse for de enkelte universiteters anlægsaktiver opdelt på bygnings- og grundværdier, jf. bilag 3. Indberetningerne til status er sket på institutionsniveau Ændringer af ejendomsforvaltningens statuskonti for bygninger og grunde Til brug for beregningen af statuskontiene for år 2000 er der taget udgangspunkt i regnskabet for periode 13. For bygningerne er der i 2000 sket en værditilskrivning svarende til de værdiforøgende anlægsaktiviteter i Endvidere er der gennemført en lineær afskrivning svarende til 2,5 % af primo saldoen. Ejendomsadministrationen administrerer herudover ejendomme, der er værdisat og indberettet som andele af universiteterne. Mio. kr. Primo 2000 Køb/overtagel Straks afskrivnskrivn. Lineær af- Ultimo 2000 se Bygningsværdi 15,3 1) 25,2 2) 0,0 0,4 40,1 Grundværdi 46,9 3) 44,8 2) ,7 1) Vedrører Bråbyvej 45, Haslev. 2) Vedrører Tagensvej ) Heraf vedrører 7,0 mio. kr. Bråbyvej 45, Haslev. Der foreligger en specificeret opgørelse for hver ejendom. 15

16 3. Resultatanalyse For 2000 kan der aflægges regnskab for Byggedirektoratets samlede virksomhed i Forskningsministeriet under driftskonto I forbindelse med resultatkontrakten af 1999 er Byggedirektoratets virksomhed opdelt i 4 hovedområder efterfølgende blev antallet af virksomhedsområder udvidet til 5 pga. husleje-ordningen: 1. Planlægning og udviklingsvirksomhed 2. Bygherrevirksomhed for Forskningsministeriet og bygherrerådgivning for andre statsinstitutioner m.v. 3. Overordnet tilsyn med universiteternes bygningsdrift herunder vedligehold 4. Ejendomsforvaltning 5. Husleje-ordningen Opdelingen af 2000 virksomhedsregnskabet fordelt på hovedområder følger 1999 regnskabet, dog er den udvidet til 5 hovedområder, i forbindelse med husleje-ordningens indførelse. For at lette sammenligningen er der i forbindelse med Virksomhedsregnskabet for 2000 fortsat taget udgangspunkt i Resultatkontrakten af 1999, endvidere er de to ekstraordinære udgifter dispositionsbegrænsningen på 3,4 mio. kr. og betaling af Edb-ydelse for 1999 holdt uden for opdeling på virksomhedsområder. Tidsregistrering af ressourceforbruget er opgjort på tilsvarende vis som i Nedenfor foretages resultatanalyse af de enkelte i resultatkontrakten med Forskningsministeriet opstillede resultatmål. For resultatmålene gælder i øvrigt: Resultatmål 1. Supplerende arealsikring og udbygningsplanlægning for universiteter mv. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. Resultatmål 2 Sammenhængende erfaringsdatabase for planlægning og prioritering af lokaleforsyningen. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. Resultatmål 3. Sammenhængende kvalitetssikringssystem for de byggeadministrative opgaver. Resultatmålet fortsætter i ny resultatkontrakt og udbygges til at omfatte hele Byggedirektoratets forretningsmæssige virke. Resultatmål 4. Styresystemer for byggedirektoratets produkter samt nye samarbejdsformer. Resultatmålet er udført iht. tidsplan. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. Resultatmål 5. Bygherrerådgivningen skal være udviklingsorienteret og veldefineret i forhold til kunderne. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. Resultatmål 6. Formidling af resultater og generel udvikling af bygherrevirksomheden. Videreføres i justeret form til ny resultatkontrakt. Resultatmål 7. Overordnet tilsyn med vedligeholdelse af bygninger og lokaler, der benyttes af ministeriets institutioner. Afsluttes. Resultatmål 8. Udvikling af model for styrings- og overvågningsfunktioner for bygningsdrift ved universiteterne Afsluttes. Resultatmål 9. Afkast og brugsværdi af de forvaltede ejendomme, der svarer til det almindelige lejemarked. Afsluttes. Resultatmål 10: Organisation der understøtter løsningen af Byggedirektoratets opgaver og forenkler opfyldelse og evaluering af målene. Videreføres i justeret form til ny resultatkontrakt. 16

17 Resultatmål 11. EDB udvikling der er dedikeret til Byggedirektoratets opgavevaretagelse. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. Resultatmål 12 Tilpasning af personalepolitikken til Byggedirektoratets status og nye organisation. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. Som følge af indgåelse af en ny resultatkontrakt i år 2001 vil grundlaget og dermed virksomhedsområderne ændre karakter. 3.1 Driftsregnskab fordelt på hovedformål kr. Indtægter Udgifter Samlet resultat Resultat fordelt på hovedformål Planlægning og udvikling samt tilsyn med bygningsdrift ( 1+ 3 ) Bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning ( 2 ) Ejendomsadministration ( 4 ) Husleje-ordningen ( 5 ) Hjælpefunktioner Generel ledelse og administration I alt Nettotal (udgiftsbevilling) Årets over-/underskud før fondsafregning, Dispositionsbegrænsning og Edb.ydelse UVM 1999 Det Danske institut i Damaskus Årets over-/underskud efter fondsafregning Edb. Ydelse UVM Dispositionsbegrænsning Årets over-/underskud efter fondsafregning, Dispositionsbegrænsning og Edb.ydelse UVM Før dispositionsbegrænsningen er indtægterne steget med 8,5 mio. kr. fra 27,2 mio. kr. til 35,7 mio. kr., mens udgifterne excl. Edb-ydelsen for 1999 er steget med 8,3 mio. kr. fra 28,3 mio. kr. til 36,6 mio. kr. Udgifterne til virksomhedsområderne 1-4 er faldet med 1,9 mio. kr. fra 17,4 mio. kr. til 15,5 mio. kr. Udgifterne til husleje-ordningen er steget fra 1,3 mio. kr. til 9,9 mio. kr. Udgifterne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er øget med 1,5 mio. kr. fra 9,7 mio. kr. til 11,2 mio. kr. i Baggrunden for indtægtsstigningen er en ekstra bevilling til husleje-ordningen på 10 mio. Udgifter til hjælpefunktioner skyldes vedligeholdelse af lokaler, en øget IT-drift herunder øget konsulentbistand samt tidligere omtalt betaling af 1,2 mio. kr. for Edb-ydelser der vedrører

18 Forøgelsen af udgifterne til generel ledelse og administration skyldes en omorganisering af Byggedirektoratet samt ansættelse af nye kontorchefer, der først placeres regnskabsteknisk med eget virksomhedsområde i Omsætning for Indtægtsdækket virksomhed Mio. kr Regnskab Regnskab Budget Budget - Regnskab Budget Omsætning 0,6 3,0 3,6 0,6 2,0 Lønninger 1,2 1,7 2,8 1,1 1,6 Øvrige driftsudgifter -0,2 0,9 0,8-0,1 0,4 Overskud -0,4 0,4 0,0-0,4 0,0 Ved udarbejdelsen af budgettet var der taget udgangspunkt i en forventet omsætning på 3,6 mio. kr. Efterfølgende er der ændret fokus og omsætningen for de indtægtsdækkede aktiviteter er reduceret i overensstemmelse med resultatkontrakten af I bilag 4 er medtaget oversigter over henholdsvis; en omkostningsbaseret resultatopgørelse, en akkumuleret driftsopgørelse og en opgørelse for driftssituationen af den indtægtsdække virksomhed. I driftsregnskabet skal også medtages de bevægelser, der har været i forbindelse med fondsbetalingerne ved opførelse af det danske institut i Damaskus. Fondssagen er afsluttet i Opgørelse af generel ledelse og administration/ hjælpefunktioner kr./faste priser Generel ledelse og administration Generel ledelse og administration i % af bruttoudgifter Note: Beløbet for 2000 er excl. Edb-ydelse for ,80% 9,33% 9,28% Udgifterne vedrører såvel løn og drift og omfatter udover direktionen, de nyansatte kontorchefer samt ansatte i personaleadministrationen, kontorernes tidsforbrug til personalefunktioner og intern budgettering og regnskabsførelse. Udgifterne er steget i takt med den øgede omsætning uanset ansættelse af de nye kontorchefer der først regnskabsteknisk placeres med eget virksomhedsområde i Opgørelse over hjælpefunktioner kr./faste priser Hjælpefunktioner Hjælpefunktioner i % af bruttoudgifter 19,32% 20,69% 18,16% Note: Beløbet for 2000 er excl. Edb-ydelse for

19 Udgifter til hjælpefunktioner omfatter drift og IT-drift. Forbruget er bl.a. steget i forbindelse med øget IT-drift samt istandsættelse af kontorer, men relativt i forhold til omsætningen Afrapportering af resultatmål Resultatmål 10: Organisation der understøtter løsningen af Byggedirektoratets opgaver og forenkler opfyldelse og evaluering af målene BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 60, % Udgifter (inkl. løn) % På grund af det ændrede opgaveomfang har man standset udvikling af et overordnet evalueringssystem for Byggedirektoratet, idet den nye virksomhed skal have været i normal drift i et helt år, inden det er meningsfuldt at iværksætte sådanne evalueringssystemer. Først i 2002 forventes der at foreligge et helt driftsår. Overvejelserne om et overordnet evalueringssystem er derfor udsat til overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af en ny resultatkontrakt. På det byggeadministrative område, som er Byggedirektoratets hovedopgave i regnskabsåret 2000, har man derimod iværksat flere evalueringer for at indhente erfaringer med konkret vurdering af byggeprojekter, især er evaluering af byggerierne i Aalborg vellykkede, og der er aflagt rapport herom. Evalueringsmetoderne indarbejdes i byggekontorets kvalitetsstyringssystem. Resultatmål 10 videreføres i justeret form til ny resultatkontrakt. Resultatmål 12 Tilpasning af personalepolitikken til Byggedirektoratets status og nye organisation BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 312, % Udgifter (inkl. løn) % Personalefunktionen er ændret, således at lønopgaver mv. er udskilt og henlagt under økonomikontoret. Der er derefter udviklet en brugerorienteret personalefunktion, der dels varetager forskellige arbejdsproblemer og dels forestår rekruttering. Personalefunktionen har iværksat udarbejdelse af en revideret personalepolitik i samarbejde med samarbejdsudvalget. Der er nedsat et kompetenceudviklingsudvalg, og kommissorium herfor er godkendt. Som konsekvens af opgaveændringen og den senere ressortændring har man ikke iværksat retningslinier for gennemførelse af turnus og introduktion af nye medarbejdere. Dette arbejde forventes gennemført i løbet af foråret I overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik er der gennemført lønforhandlinger. Forhandlingerne har dog ikke kunnet følge de fastlagte tidsterminer på grund af ændring af opgaverne. 19

20 Resultatmålet 12 videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 3.3 Planlægning og udviklingsvirksomhed (hovedformål 1og 3 ) Driftsregnskab for planlægning og udvikling Virksomhedsområdet omfatter investeringsplanlægning budgetarbejde samt forsøgs- og udviklingsarbejde. Planlægningsarbejdet er omfattet af de løbende planlægningsarbejder vedrørende udbygningen af universiteterne suppleret med resultatmål 1 (supplerende arealsikring) mens udviklingsarbejdet i vidt omfang berøres af resultatmålene 2, 7 og 8 (udvikling af erfaringsdatabase og udvikling af model for overvågning og styring af universiteternes bygningsdrift). Der har været meget stor interesse om dette arbejde, som er udført i samarbejde med Kommunernes Landsforening, hvilket bl.a. skyldes de forventede milliardinvesteringer i skolebyggeri i de nærmeste år. Byggedirektoratet vil sammen med Undervisningsministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut og Kommunernes Landsforening videreføre erfaringsindsamling og formidling på dette område, idet man mener, det er afgørende for fremtidssikrede investeringer på dette meget store institutionsområde i Danmark. Arbejdet kan endvidere danne grundlag for udvikling af viden om/kutymer for øvrigt uddannelsesbyggeri. Hertil kommer at udviklingsprojektet Rum Form Funktion (RFF), der omfatter forsøg med etablering og tilpasning af undervisningsrum til nye og ændrede pædagogiske krav, er blevet videreført i Driftsregnskab for Planlægning og udviklingsvirksomhed Excl.disp.begr kr Bevillingsfinansieret område Indtægter Udgifter Overskud for bevillingsfinansieret område Omkostningsdækket område Indtægter Udgifter Videreførsel Markedsstyret område Indtægter Udgifter Overskud Årets overskud/videreførsel Bevillingsfinansieret område En stor del af ressourcerne i planlægnings- og udviklingskontoret er overført til BD s forberedelse af overgang til husleje-ordningen. Både i forbindelse med etableringen af et fælles databasegrundlag for husleje-ordningen, gennemførelse og opsamling af de gennemførte værdiansættelser og tekniske vurderinger af BD s fremtidige ejendomsportefølje har været omfattende både med hen- 20

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Professionel offentlig ejendomsadministration Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Baggrund for projekt om professionel ejendomsadministration Strukturreformen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2005. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2005. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 25 Årsrapport 25 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 229 DK - 125 København K Telefon +45 3395 12 Telefax

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr. 20 90 58 08

BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr. 20 90 58 08 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr. 20 90 58 08 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr. 20 90 58 08 Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere