Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001"

Transkript

1 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark 4 km syd for Samsø. Der er iværksat miljøvurderinger, undersøgelser vedrørende netforhold, økonomiske analyser samt en belysning af ejerskabsmodeller. De igangværende undersøgelser finansieres af Energistyrelsen. Havvindmølleparkens etablering er en vigtig brik i projekt Samsø-vedvarende energi-ø. Dette projekt, der er sat i værk på initiativ af energimyndighederne, har til formål udelukkende at satse på vedvarende energi i Samsø's energiforsyning efter 28. Havvindmølleparken forventes etableret i efteråret 22. Projektets ejerskab Det er hensigten, at havvindmølleparken i videst mulig omfang skal komme Samsø's beboere og den lokale økonomi til gode. Derfor er der etableret et aktieselskab med det formål at forestå bygherrerollen samt forestå drift og administration af havvindmølleparken. Aktionærerne i dette aktieselskab, Samsø Havvind A/S, omfatter Green Globe l/s, økonomiske nøgletal, marts 21, Samsø Havvind, side 1 af 5

2 parterne bag Samsø Energiselskab Smba, d.v.s. Samsø kommune, Samsø Landboforening, Samsø Erhvervsforum samt Samsø Energi- og Miljøkontor. Der forventes etableret yderligere mindst ét aktieselskab, hvor alle borgere på øen får mulighed for at erhverve sig en større eller mindre andel af projektet. Dette vil i princippet også kunne ske på privat basis. Der forventes også udskilt en del af projektet, der vil blive drevet på l/s-vilkår under hensyntagen til gunstige skatteregler for småinvestorer. Der skal i det aktieselskab, hvor projektets investorer organiseres, tages hensyn til en vis balance, herunder vedrørende princippet om lokalt ejerskab samt princippet om folkelighed. Det må påregnes, at der kan blive behov for at åbne projektet for investorer uden for Samsø. Det vil i så fald blive tilstræbt at tilbyde medejerskab til investorer, der har en bred, folkelig profil som for eksempel almene boligorganisationer. Endelig kan det overvejes at tilbyde ejerskab til f.eks. et elselskab, der har såvel relevant teknisk ekspertise som en naturlig interesse i at være medejer af et markant, havbaseret vindmølleprojekt. Grundlag for økonomiberegninger Skøn med mindstepriser i første 1 år Idet projektet forudsættes opført inden udgangen af 22, beregnes en afregningspris på 43 øre pr. kwh for en 1-årig periode. Det er den garanterede mindstepris fastsat af partierne bag den elreform, der regulerer nyordningen inden for den danske elsektor. Efter projektets 1. driftsår beregnes en afregningspris på 36 øre pr. kwh. Afregningsprisen vil efter dette år være bestemt af prisudviklingen på det grønne bevismarked, som introduceres for vedvarende energi i Danmark, formentlig i år 23. Den anvendte afregningspris efter det 1. år er således et skøn. Skøn med middelpriser i 1 år Det grønne bevismarked fastlæggger en pris mellem 1 og 27 øre pr. kwh. Et scenarie beregnes, hvor producenten får 33 øre + middelprisen for det grønne bevis = 18 øre, således totalt 51 øre pr. kwh i projektets første 1 leveår. Green Globe l/s, økonomiske nøgletal, marts 21, Samsø Havvind, side 2 af 5

3 Af hensyn til konsistensen fastholdes de 18 øre som middelpris efter år 1 på de grønne beviser. Hertil forudsættes en markedspris også på 18 øre, i alt 36 øre pr. kwh efter år 1 som i det ovenfor nævnte scenarie. Vindberegninger Vindberegninger bygger på erfaringsdata fra Energi- og Miljødata. Der fratrækkes normalt 1% af den beregnede vindmængde på grund af usikkerheden om fremtidige vindforhold. Dette er således også tilfældet for de her gennemførte beregninger. 4 scenarier regnes igennem Økonomioverslag omhandler en vindmøllepark bestående af 1 stk. møller, hver med en effekt på henholdsvis 2 MW (lille rotor) og 2,5 MW. En 2 MW mølle kan leveres med såvel lille som stor rotor. Møllen med lille rotor vil være under 1 meter i totalhøjde og vil således ikke være omfattet af eventuelle særlige regler for afmærkning. Der er anlagt et konservativt skøn med hensyn til drifts- og vedligeholdelsesudgifter på grund af manglende erfaringstal. Der gennemregnes 4 scenarier, 2 for hver mølletype med forskellige prisforudsætninger som beskrevet ovenfor. Fundamenter Havvindmølleparkens placeres på relativt dybt vand, d.v.s. 1 til 15 meter fra nordligste til sydligste mølle. Udgifter til fundamenter er beregnet på baggrund af tidligere undersøgelser vedr. sammenhængen mellem størrelse og pris for vindmøllefundamenter. Den nyeste viden fra det gennemførte geofysiske survey på Paludans Flak er inddraget i analysen. Green Globe l/s, økonomiske nøgletal, marts 21, Samsø Havvind, side 3 af 5

4 Nettilslutning I henhold til den seneste bekendtgørelse vedrørende afregningspriser m.v. for vindmølleprojekter fremgår det, at mindre, kystnære havbaserede projekter alene skal betale den del af nettilslutningsudgiften, der omhandler søkabel samt tilslutningen mellem de enkelte møller. De ansvarlige bag beregningerne Rådgivende ingeniørfirma Niras A/S har beregnet udgifter til fundamenter på de valgte møllepositioner. Tech-wise har beregnet de samlede nettilslutningsudgifter for de valgte scenarier. Energi- og Miljødata samt konsulentfirmaet Green Globe Int. er ansvarlige for valg af øvrige forudsætninger samt beregnet resultat. De valgte scenariers rentabilitet og tilbagebetalingstid er beregnet på computerprogrammet WindPRO, der er udviklet af Energi- og Miljødata. Green Globe l/s, økonomiske nøgletal, marts 21, Samsø Havvind, side 4 af 5

5 Økonomiske nøgletal. 4 scenarier. Beregnet årlig energiproduktion minus 13 pet, MWh Etableringsbudget: Vindmøller, kr. Fundamenter, kr. Nettilslutning på vand, kr. Forsikring og service, år 1-5 Projektering m.v. Bygherres lånefinansiering af mellemfinansiering, kr. lait Drift fra år 6, kr. pr. år Henlæggelser fra år 1 kr. pr. år Pris pr. 1. kwh, kr. incl. drift og henlæggelser Resultat, år 1 Simpel projektforrentning år 1, pet Simpel tilbagebetalingstid, år 2MW lille rotor realistisk ,9 2MW lille rotor konservativt ,8 2,5 MW realistisk ,8 2,5 MW konservativt ,5 Green Globe l/s, økonomiske nøgletal, marts 21, Samsø Havvind, side 5 af 5

6 Project: Samsø økonomi Projektregnskab før skat (Skatteprocent sat til ), beregnet pr. andel å 1 kwh. Realistisk skøn.windpro version Beta Feb 21. Pri*u*d/Pag» :26/ 1 L lc*ns«d UMT Energi- og Miljødata Niels Jernesvej Aalborg Tlf.: :51/2...1 > WINDBANK (Vindmølleøkonomi) Forudsætninger og nøgletal Beregning: Projektøkonomi realistisk scenarie 2.5 MW Produktion: Beregnet-1 %: 75,15 MWh VINDMØLLEANLÆG Vindmølletype Effekt Stk/I alt Navhøjde ENERGIPRODUKTION [Beregnet energiproduktion - 1 % ELAFREGNING Elpris pr Fast el-pris Fast VE bevis Markeds elpris Markeds VE bevis Sum ') Årlige værdier 1stkNORDEX N !! 2,5 kw / 25, kw 8. m Andel(%) ANLÆGSBUDGET A1 Vindmøller ind. opsæt. Al Fundamenter A1 Nettilslutning på vand D For 5 år, Forsikrinq oq service A1 Proiekterinq mv. Lånefin. vedr. mell. fin Nettoanlægspris Pris pr. 1, kwh I alt afskrivninqsberettiqet beløb I alt driftsudgifter (DKK/kWh) ,15 MWh7Å71 lnfl.(%) *) *) *) *). (Beløb i DKK excl. momsl 142,5, 47,388, 12,588, 7,, 12,8, 1,, 223,276, 2, ,276, 8,, A) Posten indgår i afskrivningsgrundlaget F) Posten indgår i beregning af forsikringspræmie D) Posten fordeles skattemæssigt over dækningsperioden OPLYSNING OM KØBER Fællesmølleproiekt med simpel beskatninq efter lov af 31. mai Andele købt af husstand 1, kwh Personer, der er medejere af andele 1 Investering for husstand 2,971 DKK Skat vedr. mølleindtæqt. % Skat vedr. renter. % Bundfrag DKK FINANSIERING Låntvoe Beløb [DKK1 Løbetid rår] 1 Kontant indskud (inqen forrentninq) Primo kassebeholdning (forrentes) Rente på neqativ kassebeholdning Rente på positiv kassebeholdninq Rente på kassebeholdninq i lauq Skattefradrag indbetales til afdraqelse af kassekreditlån Rente [%] DRIFT OG HENLÆGGELSER Årlige driftsudgifter Forsikring, service: 2,, DKK fra år 6 Henlæggelser Henlæggelse: 2,, DKK i år 1. Starter i år 1 NØGLETAL Etableringsomkostninger Driftsomkostninger Energiproduktion DKK qns DKK/år kwh/ar /kw 8, ,6 /m2 4, ,495. 2,972 DKK 1 DKK 8. %. %. % /MWh 2, ØVRIGE FORUDSÆTNINGER Forventet opstillinqsmåned (ultimo) Forventet levetid Inflation Der inflationsrequleres første qanq Ar 2. % 1. January23 Mindste levetid for indfrielse af lån Simpel tilbagebetalingstid Nuværdi for andel Nuværdi i % af investerinq Produktionspris ved kalkulationsrente 5.%. År 6.8 Ar 5,288 DKK 178. %.17 DKK/kWh WindPRO is developed by Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 1. DK-922 Aalborg, Tit , Fax , ;

7 Projec!: Samsø økonomi Desolptton: Projektregnskab før skat (Skatteprocent sat til ), beregnet pr. Realistisk skøn WindPRO version Beta Feb 27_ andel å 1 kwh. Prinled/Paga :26/2 LJcensed user Energi- og Miljødata Niels Jernesvej Aalborg Tlf.: Cafcutated: :51/2...1 WINDBANK (Vindmølleøkonomi) Likviditet- og driftsbudgetter Beregning: Projektøkonomi realistisk scenarie 2.5 MW Produktion: Beregnet-1 %: 75,15 MWh LIKVIDITETSBUDGET for 1 personer med 1. andele af 1, kwh - alle beløb i DKK Kalenderår År fra etablering INDTÆGTER Elsalg UDGIFTER Driftsudgifter Henlæggelser OVERSKUD Kassebeholdning ,21 1,531 2,41 2,551 3,31 3,51 3,989 4,467 4,621 4,947 7,858 Laug Egen ,434 1,911 2,389 2,836 3,283 3,73 4,175 4,621 4,947 7,858 DRIFTSBUDGET for 1 personer med 1. andele af 1, kwh - alle beløb i DKK Kalenderår År fra etablering INDTÆGTER, elsalg UDGIFTER før renter og afskrivning Forsikring, service Henlæggelse DRIFTSOVERSKUD SIMPEL FORRENTNING (%) ,5-7 ^ Restgæld og akkumuleret likviditet 6,^ ^ / Q / s o 1 : : 4 i 6 J < > r Restgæld Akkumuleret likviditet WindPRO is developed by Energi- og Miljadele, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg, Tlf , Fax ,

8 Project Samsø økonomi Description: W /indpro version Beta Feb,?7_ Printod/P»gn :26/3 Projektregnskab før skat (Skatteprocent sat til ), beregnet pr. andel å 1 kwh. Realistisk skøn UMMH user. Energi- og Miljødata Niels Jernesvej Aalborg Tlf.: CdctjUled :51/2...1 WINDBANK (Vindmølleøkonomi) Beregning: Projektøkonom realistisk scenarie 2.5 MW Produktion: Beregnet -1 %: 75,15 MWh Forudsætninger Fællesmølleprojekt, 1 person(er) investerer i 1. andele til i alt: 2,971 kr Simpel skatteberegning efter lov af 31. Maj Mølleandel ei privatejet. Kontant indskud på 2,972 kr indgår ikke i beregningerne. Detaljeret for laug M Beløb i 1, DKK (Eks. moms) hvor intet andet er angivet. Alle udgående beløb er anført med (-) tegn. DRIFT INDTÆGTER Elsalg, 75,15 MWh/Ar (Note 1) , , , , , ,54 27, ,54 UDGIFTER Drift og vedligehold (Note 2) Afskrivning (Lineær over 2 år) -13,416-2, ,461-2,297-13,57-2,343-13,554-2,39-13,62-13,651-2,487-13,7-2,536-13,751-2,587-13,83-2, ,856-2,692-13,99-2,746-13,964-14,2-2,8-2,856-14,77-2,914-14,136-2,972 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 24,91 24,865 24,819 24,773 13,43 13,354 13,33 13,251 13,198 13,145 13,9 13,34 12,977 12,918 HENLÆGGELSER (Note 5) RESULTAT FØR UDLODNING UDLODNING (Likv.-henlæg.) Resultat 22,472-33,636 22,427-33,591 22,381-33,545 22,335-33,498 22,287-33,451 13,43-24,567 13,354-24,518 13,33-24,467 13,251-24,415 13,198-24,362 13,145-24,38 13,9 13,34-24,254-24,198 12,977-24,14 12,918-24,82 BALANCE AKTIVER Anlæg Kassebeholdning PASSIVER EgenKapital Henlæggelser (Note 5) 223, , , , , , ,55 212,112 2,438 25, ,876 25, , ,99 189, ,99 189,785 7, , , , , , ,457 12,19 179, ,457 12,19 17, ,293 14,628 17, ,293 14, , ,129 17,66 162, ,129 17,66 153,47 133,966 19,54 153,47 133,966 19,54 144, ,82 21, , ,82 21, , , , ,638 1,474 1,474 1,474 1,474 89,31 89,31 89,31 89,31 78,147 78,147 78,147 78,147 66,983 66,983 66,983 66,983 55,819 55,819 55,819 55,819 44,655 44,655 44,655 44,655 33,491 22,328 33,491 22,328 33,491 22,328 33,491 22,328 11,164 11,164 11,164 11,164 WindPRO is developed by Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg, Tlf , Fax ,

9 Prcject Samsø økonomi Projektregnskab før skat (Skatteprocent sat til ), beregnet pr. andel å 1 kwh. Realistisk skøn.windpro version Beta Feb 21. Prinled/Page :26/4 Ljcensedustr Energi- og Miljødata Niels Jernesvej Aalborg Tlf.: Cafculated: :51/2...1 WINDBANK (Vindmølleøkonomi) Beregning: Projektøkonomi realistisk scenarie 2.5 MW Produktion: Beregnet-1 %: 75,15 MWh Beløb i 1, DKK (Eks. moms) hvor intet andet er angivet. Alle udgående beløb er anført med (-) tegn Noter til Detaljeret for laug + Note 1: Elpriser Vindmølleelpris (DKK/kWh) Fast el-pris (DKK/kWh) Fast VE bevis (DKK/kWh) Markeds elpris (DKK/kWh) Markeds VE bevis (DKK/kWh) : Note 2: Drift og vedligehold Forsikring, service 2,252 2,297 2,343 2,39 2,438 2,487 2,536 2,587 2,639 2,692 2,746 2,8 2,856 2,914 2,972 Note 3: Lån Note 5: Henlæggelser Henlæggelse Artige henlæggelser Saldo på henlæggelseskonto Træk fra henlæggelseskonto 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 4,876 7,314 9,752 12,19 14,628 17,66 19,54 21,942 24,38 WindPRO is developed by Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg, Tlf , Fax , + '~

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Egen lille mølle eller andele i en stor?

Egen lille mølle eller andele i en stor? TEMA HUSSTANDSMØLLER privatøkonomi Egen lille mølle eller andele i en stor? Af Torgny Møller Er sparepengene bedre placeret i andele i en stor mølle end i køb af en lille husstandsmølle? Svaret blæser

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder (in Danish) ForskEL projekt nr. 10744 Project partners: 4 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2)

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning Bent Ole Gram Mortensen Maj 2011 Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2011 Redaktør: Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere