Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning siden sidste tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Brugerindflydelse og kommunikation Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling Eksternt samarbejde Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Varde Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Lunden. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Lunden er, at der er tale om et kvalificeret bo- og genoptræningscenter til målgruppen, hvor der er fokus på et stærkt tværfagligt samarbejde til gavn for beboeren. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme med udgangspunkt i neuropædagogik og psykologi samt anvendelse af ABC-koncepterne er særdeles relevante til målgruppens behov. Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte beboers skade med fokus på genoptræning og vedligeholdende træning. Medarbejderne i de varige boliger har et ønske om at arbejde mere med supervisionsmaterialet, hvorfor tilsynet anbefaler, at Lunden arbejder mere systematisk med supervisionsmaterialet med henblik på dels at sikre et fagligt fælles fodslag og dels at styrke fokus på den enkelte beboers funktionsniveau. Den enkelte beboers mål og delmål for opholdet beskrives i mål-delmåls-planen, som løbende gennemgås af medarbejderne på teammødet, mens der i de varige boliger udarbejdes statusbeskrivelser en gang hvert andet år for borgere fra nogle kommuner, og hvert år for borgere fra andre kommuner. Hyppigheden afklares med de enkelte kommuner, og det er forskelligt om det er borgere med ophold i et varigt botilbud, eller det er borgere med ophold i genoptræningsafdelingen. I den forbindelse vil tilsynet foreslå, at man på personalemødet i de varige boliger med mellemrum tager et par beboere op af gangen til lidt dybere gennemgang, hvormed en god kadence, struktur og systematik kan sikres, ligesom videndeling på tværs af personalegruppen sikres. Tilsynet bemærker, at der arbejdes for nuværende med en konkret udfordring; nemlig at få skrevet notaterne de rigtige steder i bostedsystemet. Det er tilsynets, at beboerne har en hverdag som er struktureret omkring træningen. Beboere og pårørende giver udtryk for, at det er en god træning, samt at medarbejderne er positivt indstillet. De pårørende efterspørger lette aktiviteter, hvilket tilsynet anbefaler, at Lunden overvejer om man kan tilbyde. Beboerne har indflydelse på hverdagen dels gennem formelle beboermøder og dels gennem inddragelse i hverdagens træning og aktiviteter. Medarbejderne er opmærksomme på ikke at skabe for meget input til beboerne og overvejer derfor nøje, hvor meget den enkelte beboer kan kapere at forholde sig til. Tilsynet har noteret sig leders ord om at der er velfungerende interne retningslinjer omkring medicinhåndtering. Det sundhedsfaglige personale på Lunden har ansvaret for medicinhåndteringen, mens enkelte ikke-sundhedsfaglige medarbejdere må låse medicin ud og udlevere. Tilsynet bemærker desuden, at Lunden har udarbejdet en særlig instruks for medicinhåndtering. Der er på Lunden fokus på magtanvendelser samt fysisk/psykisk overlast. Der er interne procedurer for indberetningen af begge dele, ligesom forstander samarbejder med afdelingslederne om sikring af indberetning. Alle medarbejderne er bekendte med reglerne herfor. Nye medarbejdere sikres kendskab til reglerne og procedurerne gennem det obligatoriske introduktionsforløb. Tilsynet vurderer, at der er en stabil personalesituation, hvor kontinuitet sikres qua, at flere medarbejdere har været på Lunden i mange år, men suppleres af vikarer, når medarbejdere skal på barsel. Der arbejdes tværfagligt, og det vurderes, at Lunden har de fornødne 2

4 kompetencer til at varetage målgruppens behov. Der er et lavt sygefravær. Ledelsen prioriterer en god kontakt med den sygmeldte, ligesom der er mulighed for at være deltidsrask. Der foregår et internt samarbejde, hvor kommunikationen er prioriteret. Der sker videndeling på teammøderne, hvor medarbejderne har mulighed for at drøfte faglige spørgsmål. Der er et informationsflow, som sikrer, at medarbejderne føler medinddraget samt har de informationer, de har brug for til deres arbejde. Der er løbende fokus på arbejdsmiljøet, som er fast punkt på dagsordenen til MED-møderne. Ligeledes tager tillidsrepræsentanterne gerne hånd om dårlig stemning mv. Der er fokus på at sikre kompetenceudvikling. I 2012 er der et bredt fokus indenfor 4 områder. Der er desuden god sammenhæng mellem medarbejdernes samlede kompetencer og målgruppens behov. Der foregår et godt samarbejde mellem Lunden og de eksterne interessenter, herunder kommuner og pårørende. Der arbejdes ud fra en grundsætning om kvalitet og troværdighed. Samarbejdet med de pårørende vurderes at være godt. De pårørende oplever at blive taget godt imod og inddrages løbende i møder. Tilsynet vurderer, at Lunden har gang i rigtig mange udviklingstiltag, herunder fokus på en mere tværfaglig løsning i arbejdet med beboerne samt projektet Livinglap, som har til formål at sikre udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger. De fysiske rammer er velegnet til målgruppens behov. Der er mulighed for at træne i forskellige miljøer med beboerne afhængig af behov. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der arbejdes for nuværende med en konkret udfordring; nemlig at få skrevet notaterne de rigtige steder i bostedsystemet. 2. Tilsynet bemærker, at Lunden har udarbejdet en særlig instruks for medicinhåndtering. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Lunden arbejder mere systematisk med supervisionsmaterialet med henblik på dels at sikre et fagligt fælles fodslag og dels et fokus på den enkelte beboers funktionsniveau 2. Tilsynet foreslår, at man på personalemødet tager et par beboere op til lidt dybere gennemgang, hvormed en god kadence, struktur og systematik kan sikres, ligesom videndeling på tværs af personalegruppen sikres. Det kan fx gøres hver 3. mdr. eller halve år for hver beboer. 3. Tilsynet anbefaler, at Lunden overvejer, om man kan tilbyde flere aktiviteter om aftenen. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 2 Oplysninger Adresse Lundvej 135A, 6800 Varde Leder Birgitte Højfeldt Hansen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt bo- og genoptræningscenter Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 104, 107, 108 og ABL 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4 Antal pladser og belægningsgrad 37 pladser, hvoraf 30 er døgntilbudspladser og 7 dagtilbudspladser Takst pr. døgn 4

6 Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. Oplevelsesaktivitet (417,00 kr. pr. døgn) Længerevarende ophold (3.320,00 kr. pr. døgn) Længerevarende ophold (3.114,00 kr. pr. døgn) Genoptræning (4.299,00 kr. pr. døgn) Målgruppebeskrivelse Målgruppen er voksne i alderen med erhvervet hjerneskade. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 100 ansatte, heraf: Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område: 2 (i alt timer pr. uge) Almindeligt sekretærarbejde: 2 (i alt timer pr. uge) Sygeplejerskearbejde: 1 (i alt timer pr. uge) Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde: 17 (i alt timer pr. uge) Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede: 15 (i alt timer pr. uge) Pædagogisk medhjælp: 11 (i alt timer pr. uge) Assistent: 38 (i alt timer pr. uge) Medhjælpere: 4 (i alt timer pr. uge) Rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.: 7 (i alt timer pr. uge) Ejendomsinspektør- og pedel arbejde: 2 (i alt timer pr. uge) Beskæftigelsesvejleder: 1 (i alt timer pr. uge) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl Deltagere i interviews Ledelse: Birgitte Højfeldt Hansen, forstander, omsorgsassistent med efterfølgende lederuddannelser, ansat siden 2001 Irma Sørensen, stedfortræder, adm. uddannet med efterfølgende ledelsesuddannelse, 18 år Medarbejdere: Sygeplejerske, ansvarlig for medicinhåndtering på Lunden Socialpædagog, ansat siden januar 2001, TR siden Ergoterapeut, ansat i 13 år, AMR Ergoterapeut, ansat i 13 år, TR SSA, ansat i 10 år Beboere: En beboer, der har boet på Lunden i 25 år En beboer, der har boet på Lunden i 10 år Pårørende: To pårørende til en ung som har været i genoptræning på Lunden siden marts BDO blev vist rundt på stedet af: Forstander Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Heidi Pors Sørensen (Chefkonsulent, plejehjemsassistent, socialpædagog, supervisor, psykoterapeut) Laura Nørskov Juul (Konsulent, cand. scient. pol.) 5

7 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning siden sidste tilsyn Sidste anmeldte tilsyn fandt sted i november 2009 og blev foretaget af Varde Kommune. Forstander oplyser, at der siden sidste tilsyn er kommet mere hjemmestøtte ( 85). Man har desuden gennemført en besparelse, hvilket har betydet, at aktivitetsafdeling og fys-ergoterapi er lagt sammen, og nu hedder trænings- og aktivitetsafdeling. I praksis betyder det, at opgaven om at give tilbud til dagbrugere (hvor man er visiteret til 1, 2 eller 3 dage om ugen) løses i et mere tværfagligt team. Det tværfaglige aspekt kommer ind, idet aktiviteterne og træningen kobles f.eks. når borgeren står op og laver græskar. Derudover oplyser forstander og stedfortræder, at man siden 2009 er begyndt at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til borgere med erhvervede hjerneskader. Udover at give endnu mere liv på Lunden, betyder det også, at personalet på Lunden har mulighed for at sparre med fysioterapeuten. Det er forstanders oplevelse, at der er en stor udveksling af viden. Endelig oplyser forstander, at man er ved at etablere et Livinglap i samarbejde med Varde Kommune, Sosu-skolen, OUC samt private erhvervsvirksomheder omkring udvikling af velfærdsteknologi. Der er kick offdag d. 4. oktober med deltagelse af 90 aktører. Hensigten er, at Lunden skal være laboratorium, hvor der kan skabes nye velfærdsteknologiske løsninger. F.eks. har man pt. en beboer, som anvender øjenstyret computer til at kommunikere, og her skønner medarbejderne det relevant, at Livinglap bidrager til forbedringer af systemet. Projektet kører i en periode på 3 år. Der har ikke været nogen formelle klager siden Der er grøn smiley fra arbejdstilsyn, fødevare (Elitesmiley), embedslæge var på besøg, og der er fulgt op på anbefalingerne. Revisionstilsyn sidste uge (BDO) Tilsynet vurderer, at Lunden har gang i rigtig mange udviklingstiltag, herunder fokus på en mere tværfaglig løsning i arbejdet med beboerne samt projektet Livinglap, som har til formål at sikre udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger. 3.2 Fysiske rammer Lunden består af en hovedbygning samt to nyere tilbygninger indeholdende genoptræningsboliger, varige boliger, aktivitetsafdeling, fysio-og ergoterapi, fællesfaciliteter. Boligerne varierer afhængig af ophold. For beboere under genoptræning er boligen en 1-værelses lejlighed med eget handicapvenligt badeværelse, mens beboerne i de varige boliger har 2-værelses lejligheder på med egen terrasse. Beboerne i de varige boliger har mulighed for selv at åbne og lukke døre/vinduer elektronisk, hvilket medvirker til at sikre beboerne selvbestemmelse. Derudover oplyser forstander, at man har prioriteret, at der er vinduer ud til gangen, således at beboerne kan vælge at være i deres egen 6

8 bolig, men stadig følge med i, hvad der foregår på gangen. I hver boafdeling er der desuden fælles køkken og stue, hvor der er god plads til samvær og fællesskab. Der er træningsfaciliteter, hvor beboerne træner med fysio- og ergoterapeuter. Der er varmtvandsbassin, som ligeledes bruges i træningen. Der er et særligt rum til kommunikationstræning, hvor der er tilknyttet en særligt uddannet ergoterapeut. Selvom Lunden har de mange træningsfaciliteter, prioriteres det, at træningen ligeledes kan foregå i beboernes bolig. Aktivitetsafdelingen har desuden værksted, computerrum, træningskøkken, Café Drive-in og Lundens Kiosk. Beboerne, som tilsynet taler med, giver udtryk for at være tilfredse med de fysiske rammer. Den ene beboer er glad for selv at kunne åbne og lukke døren i sin bolig. Der er planer om at indrette en del af Lunden til kursuslokaler, ligesom man aktuelt er ved at indrette lokalerne til projekt Livinglap. De pårørende oplever, at de fysiske rammer i genoptræningen er velegnet til formålet. Det beskrives, at beboerne har et værelse med tilhørende badeværelse. Tilsynet observerede under rundvisningen, at der var pænt og rent over alt. Det er tilsynets, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppens behov. Der er mulighed for at træne i forskellige miljøer med beboerne afhængig af behov. 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Forstander oplyser, at den overordnede pædagogiske referenceramme er neuropædagogisk og psykologisk tilgang. I tillæg til den pædagogiske referenceramme hører desuden sygeplejefaglige, ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilgange. Konkret arbejdes der med ABC-koncepterne (Affolter, Bobath og Coombes), som er særligt velegnet til genoptræning og vedligeholdende træning af senhjerneskadede. Når en beboer flytter ind på Lunden observerer medarbejderne beboeren, og udarbejder beskrivelser af observationerne. Herefter foretages en udredning af beboeren, som forestås af en ekstern supervisor. Materialet (som kaldes supervisionsmaterialet ) danner baggrund for den videre træning med beboeren. Konkret tages der tages udgangspunkt i den enkelte beboers skade i hjernen, oplyser en medarbejder. Træningen skal dels udvikle tabte færdigheder, således at beboeren genvinder disse. Der er fokus på både fysiske og sociale færdigheder. Medarbejderne fremkommer med et eksempel på, hvordan man gennem supervisionsmaterialet opnåede indsigt i, hvad der er vigtigt for en konkret beboer, som havde meget behov for kontakt, for at reducere uhensigtsmæssig adfærd hos beboeren. Medarbejder i genoptræningen fortæller, at der er teammøder hver 14. dag, hvor man drøfter den enkelte beboers problemstillinger. Således sikres en 7

9 ensartet træning og behandling. I afdelingerne for varige beboere er der fokus på Det hele liv, hvor der foruden udredningen tages udgangspunkt i beboerens livshistorie vaner/ønsker. I denne sammenhæng er medarbejderne taknemlige for de input, de får fra pårørende. Medarbejderne beskriver livshistorie, vaner og ønsker som vigtige informationer i arbejdet med beboeren, da man derigennem kan blive mere bevidst om, hvilke krav man kan stille til den enkelte beboer. Eksempelvis finder medarbejderne, at man ikke skal forvente, at en beboer står tidligt op, hvis beboeren tidligere var B-menneske. Der afholdes teammøderne hver 14. dag i genoptræningen og hver 3. uge i de varige boliger. Hver beboer i genoptræningen har et fast team omkring sig bestående af en fysioterapeut, en ergoterapeut og to plejepersonaler/pædagoger. Hver især byder ind på opgaven med deres specifikke faglighed. Den enkelte beboer drøftes med jævne mellemrum svarende til ca. hver 3. uge. Medarbejderne oplyser, at de opfordrer nye medarbejder til at læse supervisionsmaterialet. En medarbejder fra de varige boliger kunne godt ønske et større fokus på at arbejde med supervisionsmaterialet, end det der er lige nu. På den måde vil man i højere grad kunne imødegå, at medarbejderne opretholder den professionelle distance fremfor at anlægge personlige perspektiver/tilgange til arbejdet. Desuden finder medarbejderen, at en intensivering i arbejdet med supervisionsmaterialet vil bevirke, at man får mere fokus på, hvordan den enkelte beboer ændrer funktionsniveau som følge af fx aldring. Medarbejderne er enige om, at re-udredninger derfor kan være særdeles relevante. I tillæg hertil oplyses det, at der er en tendens til, at man ikke får dokumenteret, hvilke nye vaner beboerne får efter indflytning på Lunden. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme med udgangspunkt i neuropædagogik og psykologi samt anvendelse af ABC-koncepterne er særdeles relevante til målgruppens behov. Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte beboers skade med fokus på genoptræning og vedligeholdende træning. Medarbejderne i de varige boliger har et ønske om at arbejde mere med supervisionsmaterialet, hvorfor tilsynet anbefaler, at Lunden arbejder mere systematisk med supervisionsmaterialet med henblik på dels at sikre et fagligt fælles fodslag og dels at fokus på den enkelte beboers funktionsniveau, Pædagogiske planer På Lunden udarbejdes mål-delmåls-planer med udgangspunkt i sagsbehandlernes 141-handleplaner. Forstander oplyser, at hendes opgave er at sikre, at der er overensstemmelse mellem de to planer og beboernes behov. Forstander og stedfortræder følger løbende med i arbejdet gennem Bostedsystemet. Derigennem har man observeret, at medarbejderne flittigt bruger dagbogsnotaterne. I den forbindelse arbejder man på, at medarbejderne skal skrive notaterne i målene/delmålene, således at man sikrer dokumentation af den løbende evaluering af målene. Medarbejderne nikker genkendende til denne udfordring. Det oplyses, at medarbejderne udarbejder forskellige mål med udgangspunkt i deres specifikke faglige tilgang til beboerens problemstillinger. Til teammøderne gennemgår medarbejderne delmålene notorisk, således at man får en status på disse. Ydermere gennemgås den enkelte beboer i dybden 8

10 en gang hvert andet år i statusbeskrivelsen, oplyser medarbejder fra de varige boliger. Adspurgt om det kunne være en idé, at man på personalemødet i de varige boliger gik lidt mere i dybden med et par beboere af gangen for at sikre struktur og systematik i den løbende opfølgning, hvor hele personalegruppen er samlet, er medarbejderne åbne overfor dette, og kan se fordelen i at have hele personalegruppen samlet. De to beboere, tilsynet taler med, fortæller, at de er meget tilfredse med deres ergo- og fysioterapitræning. De føler, at træningen har en positiv indvirkning på deres livskvalitet. Tilsynet vurderer, at den enkelte beboers mål og delmål for opholdet beskrives i mål-delmåls-planen, som løbende gennemgås af medarbejderne på teammødet, mens der i de varige boliger udarbejdes statusbeskrivelser en gang årligt eller en gang hvert andet år afhængig af aftale med pågældende beboers hjemkommune. I den forbindelse vil tilsynet foreslå, at man på personalemødet tager et par beboere op til lidt dybere gennemgang, hvormed en god kadence, struktur/systematik kan sikres, ligesom videndeling på tværs af personalegruppen sikres. Der arbejdes for nuværende med en konkret udfordring; nemlig at få skrevet notaterne de rigtige steder i bostedsystemet. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Beboerne fortæller, at de har en god hverdag, selvom man nogle gange godt kan have en dårlig dag. Den ene beboer supplerer, at han tager tingene en dag ad gangen. Begge beboere oplever at få den hjælp, de har behov for. I særdeleshed er de begejstret for træningen, som er med til at give dem livskvalitet. En beboer fortæller, at hun tager i byens medborgerhus et par gange om ugen. Det betyder meget for beboeren, at der ikke er andre beboere fra Lunden, således at hun kan have et liv ved siden af Lunden. Beboeren udtaler, at det er rart, at hun i medborgerhuset ikke ses som et menneske med en kørestol, men blot som et menneske, der deltager af interesse. En beboer kan godt lide musik og han går på genoptræning for unge i Esbjerg (ETAC) en gang om ugen, hvor flere af de unge beboere fra Lunden også kommer. Beboeren er meget glad for dette tilbud, blandt andet fordi han her har venner, som ikke bor på Lunden. Begge beboere oplyser, at de kan snakke med deres kontaktperson, hvis de har behov for det. Såfremt de har et problem med en medarbejder, så snakker de med vedkommende om det, og beboerne oplever, at medarbejderne lytter til dem. Pårørende til en beboer i genoptræningsafdelingen oplever, at deres beboer trives fint. Beboeren får god træning og har forandret sig meget, siden han er kommet til Lunden. Det er de pårørendes oplevelse, at medarbejderne på Lunden har en positiv indstilling til træningen. Der er fokus på at træne hele personen, og ikke kun den ene side. Beboeren har efter en blodprop i hjernen fået problemer med at kommunikere verbalt og har derfor en staveplade og en øjenstyret computer. Der er udarbejdet livshistorie, hvor de pårørende har fortalt om beboerens tidligere liv. Det er de pårørendes oplevelse, at medarbejderne tager udgangspunkt i denne og snakker om fodbold med beboeren. 9

11 Det oplyses, at beboeren træner meget i løbet af hverdagen. I sommerperioden har der ikke været mange aktiviteter i afdelingen, men beboeren har sammen med de pårørende været til koncert. De pårørende kunne dog godt tænke sig, at der foregik nogle lette aktiviteter (Yatsy, kortspil o.l.) i løbet af aftenen på afdelingen. Selvom de pårørende udtrykker, at beboeren er træt efter træningen, så er det alligevel deres indtryk, at der ikke sker så meget og at beboeren kunne have gavn af at blive støttet i lidt selvskab og lette aktiviteter. De pårørende fortæller desuden, at de ville tage fat i kontaktpersonerne, hvis der er noget de er i tvivl om eller vil have ændret. Det er tilsynets, at beboerne har en hverdag som er struktureret omkring træningen. Beboere og pårørende giver udtryk for, at det er en god træning, samt at medarbejderne er positivt indstillet. De pårørende efterspørger lette aktiviteter, hvilket tilsynet anbefaler, at Lunden overvejer om man kan tilbyde Brugerindflydelse og kommunikation I de varige boliger afholdes der beboermøder, hvor beboerne kan være med til at bestemme f.eks. indkøb, hvad der skal ses i tv. I dagligdagen skal beboerne have selvbestemmelse og medbestemmelse, og derfor inddrager medarbejderne beboerne i de ting, de kan. I den forbindelse fokuserer man meget på, hvad beboerne kan tåle at blive inddraget i, således man ikke skaber for meget for den enkelte beboer at forholde sig til. I planlægningen af genoptræningen tager medarbejderne også udgangspunkt i den enkelte beboers interesser/ønsker. Der er fokus på, hvad skal man ønsker at sikre, og hvordan man kommer dertil uden at miste motivationen hos beboeren. Leder og stedfortræder oplyser desuden, at der tilberedes mad i hver afdeling. Beboerne har indflydelse på maden og de har mulighed for at være med til at lave den. Såfremt en beboer ikke kan lide maden, f.eks. fisk, så kan denne få noget andet eller få medarbejder til at ringe efter en pizza. En beboer fortæller, at han har indflydelse på hverdagen og sit eget liv. Begge beboerne, som tilsynet taler med, oplyser, at man kan være med til at bestemme maden, men at der er mange om at bestemme, så det kan være svært at blive enige. Leder fortæller, at en beboer for nyligt har haft arrangeret en herreaften for husets mandlige beboere og mandlige ansatte. Tilsynet vurderer, at beboerne har indflydelse på hverdagen dels gennem formelle beboermøder og dels gennem inddragelse i hverdagens træning og aktiviteter. Medarbejderne er meget opmærksomme på ikke at skabe for meget input til beboerne og overvejer derfor nøje, hvor meget den enkelte beboer kan kapere at forholde sig til. 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Det oplyses af sygeplejersken, at der er udarbejdet en instruks for medicinhåndtering på Lunden. Instruksen er udarbejdet på baggrund af det 10

12 man laver i sygeplejen på ældreområdet, men er tilpasset arbejdsgange og praksis på Lunden. Alle medarbejdere er bekendte med instruksen, og det er sygeplejerskens oplevelse, at den fungerer. Det er primært det sundhedsfaglige personale, der har med medicinen at gøre. Enkelte ikke-sundhedsfaglige må låse ud og udlevere medicinen. Det er sygeplejersken, der forestår oplæringen i medicinhåndtering. Observationer omkring sundhedsfaglige aspekter er primært social-og sundhedsassistenterne, der står for. De anvender sygeplejersken til sparring omkring disse. Kontakten til læge/psykiatri varetages af det sundhedsfaglige personale. Det øvrige personalet har desuden også ansvar for at kunne observere ændringer, og skal videregive informationerne til det sundhedsfaglige personale. Der indberettes utilsigtede hændelser. Forstander sikrer, at disse informationer sendes til Varde Kommune. Sygeplejersken holder desuden også øje med indberetningerne, således der kan ske en opfølgning, hvis der opstår et mønster. Tilsynet noterer at forstander vurderer, at der er velfungerende interne retningslinjer omkring medicinhåndtering. Det sundhedsfaglige personale på Lunden har ansvaret for medicinhåndteringen, mens enkelte ikkesundhedsfaglige medarbejdere må låse medicin ud og udlevere. Tilsynet bemærker desuden, at Lunden har udarbejdet en særlig instruks for medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Forstander søger gennem kommunikation med afdelingslederne at sikre, at der foretages indberetning af magtanvendelse. Det er ikke ofte, der sker magtanvendelser, men det hænder. I 2011 var der således 4 magtanvendelser, mens der foreløbig har været 1 magtanvendelse i Men forstander finder det vigtigt, at man husker at tale om magtanvendelser, i særdeleshed fordi målgruppen er, som den er. Der forefindes interne procedurer for indberetning af magtanvendelser samt for opfølgningen af magtanvendelserne. Nye medarbejdere og vikarer introduceres til magtanvendelser i det obligatoriske introduktionsforløb. Magtanvendelser behandles altid med henblik på videre læring for at undgå samme situationer fremadrettet. Derudover oplyses det, at fysisk og psykisk overlast hos medarbejderne indberettes. Indberetningerne behandles af afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR), herefter behandles indberetningen på MED-møderne, som afholdes 5 gange om året. Forud for MED-mødet har samtlige AMR et formøde, hvor de drøfter indberetningerne om fysisk og psykisk overlast. Derefter kommer det til det ordinære møde, hvor man drøfter indberetningerne og udarbejder kommentarer. Forstander oplyser, at der er en nogenlunde konstant rate, men givet Lundens særlige målgruppe, hvor man modtager beboere direkte fra Neurocenteret i Hammel, oplever man forskellige episoder i forbindelse med beboernes indflytning på Lunden. Det er tilsynets, at Lunden har fokus på magtanvendelser samt fysisk/psykisk overlast. Der er interne procedurer for indberetningen af begge dele, ligesom forstander samarbejder med afdelingslederne om sikring af indberetning. Nye medarbejdere sikres kendskab til reglerne og procedurerne gennem det obligatoriske introduktionsforløb. 11

13 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Forstander og stedfortræder oplever, at der er god sammenhæng mellem personalegruppens samlede kompetencer og målgruppens behov. Der arbejdes tværfagligt, hvor ergoterapeuter, fysioterapeuter og sundhedsfagligt personale samarbejder omkring beboerne. Forstander oplyser, at der er en stabil personalesituation. Flere medarbejdere har været på Lunden i mange år. Der har været en lav udskiftning, hvilket primært skyldes barsel. Derudover oplyser forstander, at der er et lavt sygefravær; i 2012 er det mellem timer på årets første 8 måneder (langtidssygdom trukket fra). Dertil oplyses det, at en medarbejder godt kan blive deltidsraskmeldt. Denne ordning skønner man vigtigt, da man ønsker at bibeholde en god kontakt mellem den sygmeldte og arbejdspladsen. Tilsynet noterer sig, at der er en stabil personalesituation, hvor kontinuitet sikres qua, at flere medarbejdere har været på Lunden i mange år, men suppleres af vikarer, når medarbejdere skal på barslev. Der arbejdes tværfagligt, og det vurderes, at Lunden har de fornødne kompetencer til at varetage målgruppens behov. Der er et lavt sygefravær. Ledelsen prioriterer en god kontakt med den sygmeldte, ligesom der er mulighed for at være deltidsrask Internt samarbejde og kommunikation Der afholdes personalemøder og teammøder. For medarbejderne i genoptræningen er der teammøde med supervision en gang i kvartalet. Teammøderne afholdes hver 14. dag, hvor man drøfter faglige problemstillinger, således at man sikrer et ensartet behandlingsforløb for den enkelte borger. For medarbejderne i afdelingen for varige beboere afholdes teammøder en gang i kvartalet og der er planlagt supervision tre gange om året. Den daglige kommunikation foregår desuden gennem bostedsystemet, hvor der føres notater. Det er ledelsens oplevelse, at personalet er flittige til at bruge dagbogsnotaterne. Medarbejderne oplever, at det interne samarbejde fungerer godt. De giver udtryk for, at de bliver hørt og inddraget tilstrækkeligt i tingene. Eksempelvis fortæller medarbejderne, hvordan de blev inddraget i forbindelse med en nylig besparelse. Medarbejderne oplyser, at der for et par år siden i en enkelt afdeling var personalemæssige konflikter, som betød, at der var en dårlig stemning og tingene ikke kørte. Tillidsrepræsentanterne valgte at holde en personaledag, hvor man havde listet ting op, der betød noget for medarbejderne. På baggrund af denne blev der mulighed for at få to personaledage sammen med supervisor. Afslutningsvis oplyses det, at arbejdsmiljø er et fast punkt på MED-møder, hvor man har mulighed for at give udtryk for, hvis der er noget der fylder meget. Det er tilsynets, at der er et velfungerende internt samarbejde, hvor kommunikationen er prioriteret. Der sker videndeling på teammøderne, hvor medarbejderne har mulighed for at drøfte faglige spørgsmål. Der er et informationsflow, som sikrer, at medarbejderne oplever at være medinddraget samt har de informationer, de har brug for til deres arbejde. Der er løbende 12

14 fokus på arbejdsmiljøet, som er fast punkt på dagsordenen til MED-møderne. Ligeledes tager tillidsrepræsentanterne gerne hånd om dårlig stemning mv Kompetenceudvikling Forstander oplyser, at der afholdes MUS med ca. 1½ års mellemrum, da det ikke nås med hvert år grundet den store personalegruppe. Der er trivselsundersøgelse hvert 2. år. Der sker vidensdeling en gang i kvartalet ved chefpsykolog, og derigennem sikres en professionalisering og fokus på supervisionsmaterialet, oplyser en medarbejder. Der kan man gennemgå faglige aspekter. Der afholdes interne kurser ca. hvert 2. år, hvor der f.eks. er fokus på ABCkoncepterne. I 2012 er kompetenceudviklingen fordelt bredt over hele huset. Der er bl.a. fokus på områder indenfor tværfagligt samarbejde, sikkerhed/sundhed og arbejdsglæde og begejstring. Der afholdes desuden teambuildingkursus for Lundbo I og nattevagterne. Derforuden skal der uddannes 3 praktikvejledere og 3 starter på diplomuddannelser. Det er forstanders oplevelse, at der er god sammenhæng mellem kompetencer og målgruppens behov. Tilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre kompetenceudvikling. I 2012 er der et bredt fokus indenfor 4 områder. Der er desuden god sammenhæng mellem medarbejdernes samlede kompetencer og målgruppens behov Eksternt samarbejde Forstander og stedfortræder oplyser, at grundsætningen for Lundens eksterne samarbejde er Vi skal levere en vare af ordentlig kvalitet, være troværdig og være en samarbejdspartner som man kan stole på. Derudover er man opmærksom på, at man skal kunne lade sig udfordre. Der er samarbejde med det kommunale udvalg i Varde Kommune og Lunden qua aftalestyringen. Det er forstander og stedfortræders oplevelse, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende. De oplyser, at der udstikkes politiske fokuspunkter (f.eks. sundhedspolitik) som Lunden arbejder med det kommende år. Såfremt man ikke kan nå et givent mål, så udarbejdes en redegørelse for, hvorfor man ikke har nået målet. Der gives ikke udtryk for, at der er udfordringer i samarbejdet med de øvrige kommuner. Derudover oplever forstander og stedfortræder at have et godt samarbejde med de pårørende på Lunden. Lunden søger at være imødekommende og behjælpelige overfor de pårørende. De pårørende, som tilsynet taler med, oplyser, at de er blevet godt modtaget på Lunden. Forud for beboerens indflytning, var medarbejdere fra Lunden på Hammel Neurocenter for at besøge beboeren. De pårørende fortæller, at de har fået en lejlighed i Varde, så de kan være i nærheden. De pårørende oplyser, at der søges om forlængelse af opholdet hver tredje måned. De deltog i et møde i maj 2012, hvor de oplevede et positivt samarbejde. De pårørende giver udtryk for, at de gerne vil inddrages mere i møderne. Forstander oplyser efterfølgende, at der er indskrivningsmøde, 13

15 opfølgningsmøde og udskrivningsmøde. Dette står beskrevet i materialet som udleveres ved indflytningen. Forstander erkender dog, at mange af de pårørende ofte ikke kan overskue al den information og derfor glemmer det. Tilsynet vurderer, at der foregår et godt samarbejde mellem Lunden og de eksterne interessenter som kommuner og pårørende. Der arbejdes ud fra en grundsætning om kvalitet og troværdighed. Samarbejdet med de pårørende vurderes at være godt. De pårørende oplever at blive taget godt imod og inddrages løbende i møder. 14

16 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Varde Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 15

17 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Varde Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 16

18 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Farvergården Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Taxhuset Anmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Bofællesskabet Sønderhaven Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ringsted krisecenter Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen DSI NETTET I Anmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere