Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning siden sidste tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Brugerindflydelse og kommunikation Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling Eksternt samarbejde Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Varde Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Lunden. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Lunden er, at der er tale om et kvalificeret bo- og genoptræningscenter til målgruppen, hvor der er fokus på et stærkt tværfagligt samarbejde til gavn for beboeren. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme med udgangspunkt i neuropædagogik og psykologi samt anvendelse af ABC-koncepterne er særdeles relevante til målgruppens behov. Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte beboers skade med fokus på genoptræning og vedligeholdende træning. Medarbejderne i de varige boliger har et ønske om at arbejde mere med supervisionsmaterialet, hvorfor tilsynet anbefaler, at Lunden arbejder mere systematisk med supervisionsmaterialet med henblik på dels at sikre et fagligt fælles fodslag og dels at styrke fokus på den enkelte beboers funktionsniveau. Den enkelte beboers mål og delmål for opholdet beskrives i mål-delmåls-planen, som løbende gennemgås af medarbejderne på teammødet, mens der i de varige boliger udarbejdes statusbeskrivelser en gang hvert andet år for borgere fra nogle kommuner, og hvert år for borgere fra andre kommuner. Hyppigheden afklares med de enkelte kommuner, og det er forskelligt om det er borgere med ophold i et varigt botilbud, eller det er borgere med ophold i genoptræningsafdelingen. I den forbindelse vil tilsynet foreslå, at man på personalemødet i de varige boliger med mellemrum tager et par beboere op af gangen til lidt dybere gennemgang, hvormed en god kadence, struktur og systematik kan sikres, ligesom videndeling på tværs af personalegruppen sikres. Tilsynet bemærker, at der arbejdes for nuværende med en konkret udfordring; nemlig at få skrevet notaterne de rigtige steder i bostedsystemet. Det er tilsynets, at beboerne har en hverdag som er struktureret omkring træningen. Beboere og pårørende giver udtryk for, at det er en god træning, samt at medarbejderne er positivt indstillet. De pårørende efterspørger lette aktiviteter, hvilket tilsynet anbefaler, at Lunden overvejer om man kan tilbyde. Beboerne har indflydelse på hverdagen dels gennem formelle beboermøder og dels gennem inddragelse i hverdagens træning og aktiviteter. Medarbejderne er opmærksomme på ikke at skabe for meget input til beboerne og overvejer derfor nøje, hvor meget den enkelte beboer kan kapere at forholde sig til. Tilsynet har noteret sig leders ord om at der er velfungerende interne retningslinjer omkring medicinhåndtering. Det sundhedsfaglige personale på Lunden har ansvaret for medicinhåndteringen, mens enkelte ikke-sundhedsfaglige medarbejdere må låse medicin ud og udlevere. Tilsynet bemærker desuden, at Lunden har udarbejdet en særlig instruks for medicinhåndtering. Der er på Lunden fokus på magtanvendelser samt fysisk/psykisk overlast. Der er interne procedurer for indberetningen af begge dele, ligesom forstander samarbejder med afdelingslederne om sikring af indberetning. Alle medarbejderne er bekendte med reglerne herfor. Nye medarbejdere sikres kendskab til reglerne og procedurerne gennem det obligatoriske introduktionsforløb. Tilsynet vurderer, at der er en stabil personalesituation, hvor kontinuitet sikres qua, at flere medarbejdere har været på Lunden i mange år, men suppleres af vikarer, når medarbejdere skal på barsel. Der arbejdes tværfagligt, og det vurderes, at Lunden har de fornødne 2

4 kompetencer til at varetage målgruppens behov. Der er et lavt sygefravær. Ledelsen prioriterer en god kontakt med den sygmeldte, ligesom der er mulighed for at være deltidsrask. Der foregår et internt samarbejde, hvor kommunikationen er prioriteret. Der sker videndeling på teammøderne, hvor medarbejderne har mulighed for at drøfte faglige spørgsmål. Der er et informationsflow, som sikrer, at medarbejderne føler medinddraget samt har de informationer, de har brug for til deres arbejde. Der er løbende fokus på arbejdsmiljøet, som er fast punkt på dagsordenen til MED-møderne. Ligeledes tager tillidsrepræsentanterne gerne hånd om dårlig stemning mv. Der er fokus på at sikre kompetenceudvikling. I 2012 er der et bredt fokus indenfor 4 områder. Der er desuden god sammenhæng mellem medarbejdernes samlede kompetencer og målgruppens behov. Der foregår et godt samarbejde mellem Lunden og de eksterne interessenter, herunder kommuner og pårørende. Der arbejdes ud fra en grundsætning om kvalitet og troværdighed. Samarbejdet med de pårørende vurderes at være godt. De pårørende oplever at blive taget godt imod og inddrages løbende i møder. Tilsynet vurderer, at Lunden har gang i rigtig mange udviklingstiltag, herunder fokus på en mere tværfaglig løsning i arbejdet med beboerne samt projektet Livinglap, som har til formål at sikre udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger. De fysiske rammer er velegnet til målgruppens behov. Der er mulighed for at træne i forskellige miljøer med beboerne afhængig af behov. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der arbejdes for nuværende med en konkret udfordring; nemlig at få skrevet notaterne de rigtige steder i bostedsystemet. 2. Tilsynet bemærker, at Lunden har udarbejdet en særlig instruks for medicinhåndtering. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Lunden arbejder mere systematisk med supervisionsmaterialet med henblik på dels at sikre et fagligt fælles fodslag og dels et fokus på den enkelte beboers funktionsniveau 2. Tilsynet foreslår, at man på personalemødet tager et par beboere op til lidt dybere gennemgang, hvormed en god kadence, struktur og systematik kan sikres, ligesom videndeling på tværs af personalegruppen sikres. Det kan fx gøres hver 3. mdr. eller halve år for hver beboer. 3. Tilsynet anbefaler, at Lunden overvejer, om man kan tilbyde flere aktiviteter om aftenen. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 2 Oplysninger Adresse Lundvej 135A, 6800 Varde Leder Birgitte Højfeldt Hansen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt bo- og genoptræningscenter Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 104, 107, 108 og ABL 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4 Antal pladser og belægningsgrad 37 pladser, hvoraf 30 er døgntilbudspladser og 7 dagtilbudspladser Takst pr. døgn 4

6 Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. Oplevelsesaktivitet (417,00 kr. pr. døgn) Længerevarende ophold (3.320,00 kr. pr. døgn) Længerevarende ophold (3.114,00 kr. pr. døgn) Genoptræning (4.299,00 kr. pr. døgn) Målgruppebeskrivelse Målgruppen er voksne i alderen med erhvervet hjerneskade. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 100 ansatte, heraf: Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område: 2 (i alt timer pr. uge) Almindeligt sekretærarbejde: 2 (i alt timer pr. uge) Sygeplejerskearbejde: 1 (i alt timer pr. uge) Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde: 17 (i alt timer pr. uge) Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede: 15 (i alt timer pr. uge) Pædagogisk medhjælp: 11 (i alt timer pr. uge) Assistent: 38 (i alt timer pr. uge) Medhjælpere: 4 (i alt timer pr. uge) Rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.: 7 (i alt timer pr. uge) Ejendomsinspektør- og pedel arbejde: 2 (i alt timer pr. uge) Beskæftigelsesvejleder: 1 (i alt timer pr. uge) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl Deltagere i interviews Ledelse: Birgitte Højfeldt Hansen, forstander, omsorgsassistent med efterfølgende lederuddannelser, ansat siden 2001 Irma Sørensen, stedfortræder, adm. uddannet med efterfølgende ledelsesuddannelse, 18 år Medarbejdere: Sygeplejerske, ansvarlig for medicinhåndtering på Lunden Socialpædagog, ansat siden januar 2001, TR siden Ergoterapeut, ansat i 13 år, AMR Ergoterapeut, ansat i 13 år, TR SSA, ansat i 10 år Beboere: En beboer, der har boet på Lunden i 25 år En beboer, der har boet på Lunden i 10 år Pårørende: To pårørende til en ung som har været i genoptræning på Lunden siden marts BDO blev vist rundt på stedet af: Forstander Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Heidi Pors Sørensen (Chefkonsulent, plejehjemsassistent, socialpædagog, supervisor, psykoterapeut) Laura Nørskov Juul (Konsulent, cand. scient. pol.) 5

7 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning siden sidste tilsyn Sidste anmeldte tilsyn fandt sted i november 2009 og blev foretaget af Varde Kommune. Forstander oplyser, at der siden sidste tilsyn er kommet mere hjemmestøtte ( 85). Man har desuden gennemført en besparelse, hvilket har betydet, at aktivitetsafdeling og fys-ergoterapi er lagt sammen, og nu hedder trænings- og aktivitetsafdeling. I praksis betyder det, at opgaven om at give tilbud til dagbrugere (hvor man er visiteret til 1, 2 eller 3 dage om ugen) løses i et mere tværfagligt team. Det tværfaglige aspekt kommer ind, idet aktiviteterne og træningen kobles f.eks. når borgeren står op og laver græskar. Derudover oplyser forstander og stedfortræder, at man siden 2009 er begyndt at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til borgere med erhvervede hjerneskader. Udover at give endnu mere liv på Lunden, betyder det også, at personalet på Lunden har mulighed for at sparre med fysioterapeuten. Det er forstanders oplevelse, at der er en stor udveksling af viden. Endelig oplyser forstander, at man er ved at etablere et Livinglap i samarbejde med Varde Kommune, Sosu-skolen, OUC samt private erhvervsvirksomheder omkring udvikling af velfærdsteknologi. Der er kick offdag d. 4. oktober med deltagelse af 90 aktører. Hensigten er, at Lunden skal være laboratorium, hvor der kan skabes nye velfærdsteknologiske løsninger. F.eks. har man pt. en beboer, som anvender øjenstyret computer til at kommunikere, og her skønner medarbejderne det relevant, at Livinglap bidrager til forbedringer af systemet. Projektet kører i en periode på 3 år. Der har ikke været nogen formelle klager siden Der er grøn smiley fra arbejdstilsyn, fødevare (Elitesmiley), embedslæge var på besøg, og der er fulgt op på anbefalingerne. Revisionstilsyn sidste uge (BDO) Tilsynet vurderer, at Lunden har gang i rigtig mange udviklingstiltag, herunder fokus på en mere tværfaglig løsning i arbejdet med beboerne samt projektet Livinglap, som har til formål at sikre udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger. 3.2 Fysiske rammer Lunden består af en hovedbygning samt to nyere tilbygninger indeholdende genoptræningsboliger, varige boliger, aktivitetsafdeling, fysio-og ergoterapi, fællesfaciliteter. Boligerne varierer afhængig af ophold. For beboere under genoptræning er boligen en 1-værelses lejlighed med eget handicapvenligt badeværelse, mens beboerne i de varige boliger har 2-værelses lejligheder på med egen terrasse. Beboerne i de varige boliger har mulighed for selv at åbne og lukke døre/vinduer elektronisk, hvilket medvirker til at sikre beboerne selvbestemmelse. Derudover oplyser forstander, at man har prioriteret, at der er vinduer ud til gangen, således at beboerne kan vælge at være i deres egen 6

8 bolig, men stadig følge med i, hvad der foregår på gangen. I hver boafdeling er der desuden fælles køkken og stue, hvor der er god plads til samvær og fællesskab. Der er træningsfaciliteter, hvor beboerne træner med fysio- og ergoterapeuter. Der er varmtvandsbassin, som ligeledes bruges i træningen. Der er et særligt rum til kommunikationstræning, hvor der er tilknyttet en særligt uddannet ergoterapeut. Selvom Lunden har de mange træningsfaciliteter, prioriteres det, at træningen ligeledes kan foregå i beboernes bolig. Aktivitetsafdelingen har desuden værksted, computerrum, træningskøkken, Café Drive-in og Lundens Kiosk. Beboerne, som tilsynet taler med, giver udtryk for at være tilfredse med de fysiske rammer. Den ene beboer er glad for selv at kunne åbne og lukke døren i sin bolig. Der er planer om at indrette en del af Lunden til kursuslokaler, ligesom man aktuelt er ved at indrette lokalerne til projekt Livinglap. De pårørende oplever, at de fysiske rammer i genoptræningen er velegnet til formålet. Det beskrives, at beboerne har et værelse med tilhørende badeværelse. Tilsynet observerede under rundvisningen, at der var pænt og rent over alt. Det er tilsynets, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppens behov. Der er mulighed for at træne i forskellige miljøer med beboerne afhængig af behov. 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Forstander oplyser, at den overordnede pædagogiske referenceramme er neuropædagogisk og psykologisk tilgang. I tillæg til den pædagogiske referenceramme hører desuden sygeplejefaglige, ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilgange. Konkret arbejdes der med ABC-koncepterne (Affolter, Bobath og Coombes), som er særligt velegnet til genoptræning og vedligeholdende træning af senhjerneskadede. Når en beboer flytter ind på Lunden observerer medarbejderne beboeren, og udarbejder beskrivelser af observationerne. Herefter foretages en udredning af beboeren, som forestås af en ekstern supervisor. Materialet (som kaldes supervisionsmaterialet ) danner baggrund for den videre træning med beboeren. Konkret tages der tages udgangspunkt i den enkelte beboers skade i hjernen, oplyser en medarbejder. Træningen skal dels udvikle tabte færdigheder, således at beboeren genvinder disse. Der er fokus på både fysiske og sociale færdigheder. Medarbejderne fremkommer med et eksempel på, hvordan man gennem supervisionsmaterialet opnåede indsigt i, hvad der er vigtigt for en konkret beboer, som havde meget behov for kontakt, for at reducere uhensigtsmæssig adfærd hos beboeren. Medarbejder i genoptræningen fortæller, at der er teammøder hver 14. dag, hvor man drøfter den enkelte beboers problemstillinger. Således sikres en 7

9 ensartet træning og behandling. I afdelingerne for varige beboere er der fokus på Det hele liv, hvor der foruden udredningen tages udgangspunkt i beboerens livshistorie vaner/ønsker. I denne sammenhæng er medarbejderne taknemlige for de input, de får fra pårørende. Medarbejderne beskriver livshistorie, vaner og ønsker som vigtige informationer i arbejdet med beboeren, da man derigennem kan blive mere bevidst om, hvilke krav man kan stille til den enkelte beboer. Eksempelvis finder medarbejderne, at man ikke skal forvente, at en beboer står tidligt op, hvis beboeren tidligere var B-menneske. Der afholdes teammøderne hver 14. dag i genoptræningen og hver 3. uge i de varige boliger. Hver beboer i genoptræningen har et fast team omkring sig bestående af en fysioterapeut, en ergoterapeut og to plejepersonaler/pædagoger. Hver især byder ind på opgaven med deres specifikke faglighed. Den enkelte beboer drøftes med jævne mellemrum svarende til ca. hver 3. uge. Medarbejderne oplyser, at de opfordrer nye medarbejder til at læse supervisionsmaterialet. En medarbejder fra de varige boliger kunne godt ønske et større fokus på at arbejde med supervisionsmaterialet, end det der er lige nu. På den måde vil man i højere grad kunne imødegå, at medarbejderne opretholder den professionelle distance fremfor at anlægge personlige perspektiver/tilgange til arbejdet. Desuden finder medarbejderen, at en intensivering i arbejdet med supervisionsmaterialet vil bevirke, at man får mere fokus på, hvordan den enkelte beboer ændrer funktionsniveau som følge af fx aldring. Medarbejderne er enige om, at re-udredninger derfor kan være særdeles relevante. I tillæg hertil oplyses det, at der er en tendens til, at man ikke får dokumenteret, hvilke nye vaner beboerne får efter indflytning på Lunden. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme med udgangspunkt i neuropædagogik og psykologi samt anvendelse af ABC-koncepterne er særdeles relevante til målgruppens behov. Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte beboers skade med fokus på genoptræning og vedligeholdende træning. Medarbejderne i de varige boliger har et ønske om at arbejde mere med supervisionsmaterialet, hvorfor tilsynet anbefaler, at Lunden arbejder mere systematisk med supervisionsmaterialet med henblik på dels at sikre et fagligt fælles fodslag og dels at fokus på den enkelte beboers funktionsniveau, Pædagogiske planer På Lunden udarbejdes mål-delmåls-planer med udgangspunkt i sagsbehandlernes 141-handleplaner. Forstander oplyser, at hendes opgave er at sikre, at der er overensstemmelse mellem de to planer og beboernes behov. Forstander og stedfortræder følger løbende med i arbejdet gennem Bostedsystemet. Derigennem har man observeret, at medarbejderne flittigt bruger dagbogsnotaterne. I den forbindelse arbejder man på, at medarbejderne skal skrive notaterne i målene/delmålene, således at man sikrer dokumentation af den løbende evaluering af målene. Medarbejderne nikker genkendende til denne udfordring. Det oplyses, at medarbejderne udarbejder forskellige mål med udgangspunkt i deres specifikke faglige tilgang til beboerens problemstillinger. Til teammøderne gennemgår medarbejderne delmålene notorisk, således at man får en status på disse. Ydermere gennemgås den enkelte beboer i dybden 8

10 en gang hvert andet år i statusbeskrivelsen, oplyser medarbejder fra de varige boliger. Adspurgt om det kunne være en idé, at man på personalemødet i de varige boliger gik lidt mere i dybden med et par beboere af gangen for at sikre struktur og systematik i den løbende opfølgning, hvor hele personalegruppen er samlet, er medarbejderne åbne overfor dette, og kan se fordelen i at have hele personalegruppen samlet. De to beboere, tilsynet taler med, fortæller, at de er meget tilfredse med deres ergo- og fysioterapitræning. De føler, at træningen har en positiv indvirkning på deres livskvalitet. Tilsynet vurderer, at den enkelte beboers mål og delmål for opholdet beskrives i mål-delmåls-planen, som løbende gennemgås af medarbejderne på teammødet, mens der i de varige boliger udarbejdes statusbeskrivelser en gang årligt eller en gang hvert andet år afhængig af aftale med pågældende beboers hjemkommune. I den forbindelse vil tilsynet foreslå, at man på personalemødet tager et par beboere op til lidt dybere gennemgang, hvormed en god kadence, struktur/systematik kan sikres, ligesom videndeling på tværs af personalegruppen sikres. Der arbejdes for nuværende med en konkret udfordring; nemlig at få skrevet notaterne de rigtige steder i bostedsystemet. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Beboerne fortæller, at de har en god hverdag, selvom man nogle gange godt kan have en dårlig dag. Den ene beboer supplerer, at han tager tingene en dag ad gangen. Begge beboere oplever at få den hjælp, de har behov for. I særdeleshed er de begejstret for træningen, som er med til at give dem livskvalitet. En beboer fortæller, at hun tager i byens medborgerhus et par gange om ugen. Det betyder meget for beboeren, at der ikke er andre beboere fra Lunden, således at hun kan have et liv ved siden af Lunden. Beboeren udtaler, at det er rart, at hun i medborgerhuset ikke ses som et menneske med en kørestol, men blot som et menneske, der deltager af interesse. En beboer kan godt lide musik og han går på genoptræning for unge i Esbjerg (ETAC) en gang om ugen, hvor flere af de unge beboere fra Lunden også kommer. Beboeren er meget glad for dette tilbud, blandt andet fordi han her har venner, som ikke bor på Lunden. Begge beboere oplyser, at de kan snakke med deres kontaktperson, hvis de har behov for det. Såfremt de har et problem med en medarbejder, så snakker de med vedkommende om det, og beboerne oplever, at medarbejderne lytter til dem. Pårørende til en beboer i genoptræningsafdelingen oplever, at deres beboer trives fint. Beboeren får god træning og har forandret sig meget, siden han er kommet til Lunden. Det er de pårørendes oplevelse, at medarbejderne på Lunden har en positiv indstilling til træningen. Der er fokus på at træne hele personen, og ikke kun den ene side. Beboeren har efter en blodprop i hjernen fået problemer med at kommunikere verbalt og har derfor en staveplade og en øjenstyret computer. Der er udarbejdet livshistorie, hvor de pårørende har fortalt om beboerens tidligere liv. Det er de pårørendes oplevelse, at medarbejderne tager udgangspunkt i denne og snakker om fodbold med beboeren. 9

11 Det oplyses, at beboeren træner meget i løbet af hverdagen. I sommerperioden har der ikke været mange aktiviteter i afdelingen, men beboeren har sammen med de pårørende været til koncert. De pårørende kunne dog godt tænke sig, at der foregik nogle lette aktiviteter (Yatsy, kortspil o.l.) i løbet af aftenen på afdelingen. Selvom de pårørende udtrykker, at beboeren er træt efter træningen, så er det alligevel deres indtryk, at der ikke sker så meget og at beboeren kunne have gavn af at blive støttet i lidt selvskab og lette aktiviteter. De pårørende fortæller desuden, at de ville tage fat i kontaktpersonerne, hvis der er noget de er i tvivl om eller vil have ændret. Det er tilsynets, at beboerne har en hverdag som er struktureret omkring træningen. Beboere og pårørende giver udtryk for, at det er en god træning, samt at medarbejderne er positivt indstillet. De pårørende efterspørger lette aktiviteter, hvilket tilsynet anbefaler, at Lunden overvejer om man kan tilbyde Brugerindflydelse og kommunikation I de varige boliger afholdes der beboermøder, hvor beboerne kan være med til at bestemme f.eks. indkøb, hvad der skal ses i tv. I dagligdagen skal beboerne have selvbestemmelse og medbestemmelse, og derfor inddrager medarbejderne beboerne i de ting, de kan. I den forbindelse fokuserer man meget på, hvad beboerne kan tåle at blive inddraget i, således man ikke skaber for meget for den enkelte beboer at forholde sig til. I planlægningen af genoptræningen tager medarbejderne også udgangspunkt i den enkelte beboers interesser/ønsker. Der er fokus på, hvad skal man ønsker at sikre, og hvordan man kommer dertil uden at miste motivationen hos beboeren. Leder og stedfortræder oplyser desuden, at der tilberedes mad i hver afdeling. Beboerne har indflydelse på maden og de har mulighed for at være med til at lave den. Såfremt en beboer ikke kan lide maden, f.eks. fisk, så kan denne få noget andet eller få medarbejder til at ringe efter en pizza. En beboer fortæller, at han har indflydelse på hverdagen og sit eget liv. Begge beboerne, som tilsynet taler med, oplyser, at man kan være med til at bestemme maden, men at der er mange om at bestemme, så det kan være svært at blive enige. Leder fortæller, at en beboer for nyligt har haft arrangeret en herreaften for husets mandlige beboere og mandlige ansatte. Tilsynet vurderer, at beboerne har indflydelse på hverdagen dels gennem formelle beboermøder og dels gennem inddragelse i hverdagens træning og aktiviteter. Medarbejderne er meget opmærksomme på ikke at skabe for meget input til beboerne og overvejer derfor nøje, hvor meget den enkelte beboer kan kapere at forholde sig til. 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Det oplyses af sygeplejersken, at der er udarbejdet en instruks for medicinhåndtering på Lunden. Instruksen er udarbejdet på baggrund af det 10

12 man laver i sygeplejen på ældreområdet, men er tilpasset arbejdsgange og praksis på Lunden. Alle medarbejdere er bekendte med instruksen, og det er sygeplejerskens oplevelse, at den fungerer. Det er primært det sundhedsfaglige personale, der har med medicinen at gøre. Enkelte ikke-sundhedsfaglige må låse ud og udlevere medicinen. Det er sygeplejersken, der forestår oplæringen i medicinhåndtering. Observationer omkring sundhedsfaglige aspekter er primært social-og sundhedsassistenterne, der står for. De anvender sygeplejersken til sparring omkring disse. Kontakten til læge/psykiatri varetages af det sundhedsfaglige personale. Det øvrige personalet har desuden også ansvar for at kunne observere ændringer, og skal videregive informationerne til det sundhedsfaglige personale. Der indberettes utilsigtede hændelser. Forstander sikrer, at disse informationer sendes til Varde Kommune. Sygeplejersken holder desuden også øje med indberetningerne, således der kan ske en opfølgning, hvis der opstår et mønster. Tilsynet noterer at forstander vurderer, at der er velfungerende interne retningslinjer omkring medicinhåndtering. Det sundhedsfaglige personale på Lunden har ansvaret for medicinhåndteringen, mens enkelte ikkesundhedsfaglige medarbejdere må låse medicin ud og udlevere. Tilsynet bemærker desuden, at Lunden har udarbejdet en særlig instruks for medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Forstander søger gennem kommunikation med afdelingslederne at sikre, at der foretages indberetning af magtanvendelse. Det er ikke ofte, der sker magtanvendelser, men det hænder. I 2011 var der således 4 magtanvendelser, mens der foreløbig har været 1 magtanvendelse i Men forstander finder det vigtigt, at man husker at tale om magtanvendelser, i særdeleshed fordi målgruppen er, som den er. Der forefindes interne procedurer for indberetning af magtanvendelser samt for opfølgningen af magtanvendelserne. Nye medarbejdere og vikarer introduceres til magtanvendelser i det obligatoriske introduktionsforløb. Magtanvendelser behandles altid med henblik på videre læring for at undgå samme situationer fremadrettet. Derudover oplyses det, at fysisk og psykisk overlast hos medarbejderne indberettes. Indberetningerne behandles af afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR), herefter behandles indberetningen på MED-møderne, som afholdes 5 gange om året. Forud for MED-mødet har samtlige AMR et formøde, hvor de drøfter indberetningerne om fysisk og psykisk overlast. Derefter kommer det til det ordinære møde, hvor man drøfter indberetningerne og udarbejder kommentarer. Forstander oplyser, at der er en nogenlunde konstant rate, men givet Lundens særlige målgruppe, hvor man modtager beboere direkte fra Neurocenteret i Hammel, oplever man forskellige episoder i forbindelse med beboernes indflytning på Lunden. Det er tilsynets, at Lunden har fokus på magtanvendelser samt fysisk/psykisk overlast. Der er interne procedurer for indberetningen af begge dele, ligesom forstander samarbejder med afdelingslederne om sikring af indberetning. Nye medarbejdere sikres kendskab til reglerne og procedurerne gennem det obligatoriske introduktionsforløb. 11

13 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Forstander og stedfortræder oplever, at der er god sammenhæng mellem personalegruppens samlede kompetencer og målgruppens behov. Der arbejdes tværfagligt, hvor ergoterapeuter, fysioterapeuter og sundhedsfagligt personale samarbejder omkring beboerne. Forstander oplyser, at der er en stabil personalesituation. Flere medarbejdere har været på Lunden i mange år. Der har været en lav udskiftning, hvilket primært skyldes barsel. Derudover oplyser forstander, at der er et lavt sygefravær; i 2012 er det mellem timer på årets første 8 måneder (langtidssygdom trukket fra). Dertil oplyses det, at en medarbejder godt kan blive deltidsraskmeldt. Denne ordning skønner man vigtigt, da man ønsker at bibeholde en god kontakt mellem den sygmeldte og arbejdspladsen. Tilsynet noterer sig, at der er en stabil personalesituation, hvor kontinuitet sikres qua, at flere medarbejdere har været på Lunden i mange år, men suppleres af vikarer, når medarbejdere skal på barslev. Der arbejdes tværfagligt, og det vurderes, at Lunden har de fornødne kompetencer til at varetage målgruppens behov. Der er et lavt sygefravær. Ledelsen prioriterer en god kontakt med den sygmeldte, ligesom der er mulighed for at være deltidsrask Internt samarbejde og kommunikation Der afholdes personalemøder og teammøder. For medarbejderne i genoptræningen er der teammøde med supervision en gang i kvartalet. Teammøderne afholdes hver 14. dag, hvor man drøfter faglige problemstillinger, således at man sikrer et ensartet behandlingsforløb for den enkelte borger. For medarbejderne i afdelingen for varige beboere afholdes teammøder en gang i kvartalet og der er planlagt supervision tre gange om året. Den daglige kommunikation foregår desuden gennem bostedsystemet, hvor der føres notater. Det er ledelsens oplevelse, at personalet er flittige til at bruge dagbogsnotaterne. Medarbejderne oplever, at det interne samarbejde fungerer godt. De giver udtryk for, at de bliver hørt og inddraget tilstrækkeligt i tingene. Eksempelvis fortæller medarbejderne, hvordan de blev inddraget i forbindelse med en nylig besparelse. Medarbejderne oplyser, at der for et par år siden i en enkelt afdeling var personalemæssige konflikter, som betød, at der var en dårlig stemning og tingene ikke kørte. Tillidsrepræsentanterne valgte at holde en personaledag, hvor man havde listet ting op, der betød noget for medarbejderne. På baggrund af denne blev der mulighed for at få to personaledage sammen med supervisor. Afslutningsvis oplyses det, at arbejdsmiljø er et fast punkt på MED-møder, hvor man har mulighed for at give udtryk for, hvis der er noget der fylder meget. Det er tilsynets, at der er et velfungerende internt samarbejde, hvor kommunikationen er prioriteret. Der sker videndeling på teammøderne, hvor medarbejderne har mulighed for at drøfte faglige spørgsmål. Der er et informationsflow, som sikrer, at medarbejderne oplever at være medinddraget samt har de informationer, de har brug for til deres arbejde. Der er løbende 12

14 fokus på arbejdsmiljøet, som er fast punkt på dagsordenen til MED-møderne. Ligeledes tager tillidsrepræsentanterne gerne hånd om dårlig stemning mv Kompetenceudvikling Forstander oplyser, at der afholdes MUS med ca. 1½ års mellemrum, da det ikke nås med hvert år grundet den store personalegruppe. Der er trivselsundersøgelse hvert 2. år. Der sker vidensdeling en gang i kvartalet ved chefpsykolog, og derigennem sikres en professionalisering og fokus på supervisionsmaterialet, oplyser en medarbejder. Der kan man gennemgå faglige aspekter. Der afholdes interne kurser ca. hvert 2. år, hvor der f.eks. er fokus på ABCkoncepterne. I 2012 er kompetenceudviklingen fordelt bredt over hele huset. Der er bl.a. fokus på områder indenfor tværfagligt samarbejde, sikkerhed/sundhed og arbejdsglæde og begejstring. Der afholdes desuden teambuildingkursus for Lundbo I og nattevagterne. Derforuden skal der uddannes 3 praktikvejledere og 3 starter på diplomuddannelser. Det er forstanders oplevelse, at der er god sammenhæng mellem kompetencer og målgruppens behov. Tilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre kompetenceudvikling. I 2012 er der et bredt fokus indenfor 4 områder. Der er desuden god sammenhæng mellem medarbejdernes samlede kompetencer og målgruppens behov Eksternt samarbejde Forstander og stedfortræder oplyser, at grundsætningen for Lundens eksterne samarbejde er Vi skal levere en vare af ordentlig kvalitet, være troværdig og være en samarbejdspartner som man kan stole på. Derudover er man opmærksom på, at man skal kunne lade sig udfordre. Der er samarbejde med det kommunale udvalg i Varde Kommune og Lunden qua aftalestyringen. Det er forstander og stedfortræders oplevelse, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende. De oplyser, at der udstikkes politiske fokuspunkter (f.eks. sundhedspolitik) som Lunden arbejder med det kommende år. Såfremt man ikke kan nå et givent mål, så udarbejdes en redegørelse for, hvorfor man ikke har nået målet. Der gives ikke udtryk for, at der er udfordringer i samarbejdet med de øvrige kommuner. Derudover oplever forstander og stedfortræder at have et godt samarbejde med de pårørende på Lunden. Lunden søger at være imødekommende og behjælpelige overfor de pårørende. De pårørende, som tilsynet taler med, oplyser, at de er blevet godt modtaget på Lunden. Forud for beboerens indflytning, var medarbejdere fra Lunden på Hammel Neurocenter for at besøge beboeren. De pårørende fortæller, at de har fået en lejlighed i Varde, så de kan være i nærheden. De pårørende oplyser, at der søges om forlængelse af opholdet hver tredje måned. De deltog i et møde i maj 2012, hvor de oplevede et positivt samarbejde. De pårørende giver udtryk for, at de gerne vil inddrages mere i møderne. Forstander oplyser efterfølgende, at der er indskrivningsmøde, 13

15 opfølgningsmøde og udskrivningsmøde. Dette står beskrevet i materialet som udleveres ved indflytningen. Forstander erkender dog, at mange af de pårørende ofte ikke kan overskue al den information og derfor glemmer det. Tilsynet vurderer, at der foregår et godt samarbejde mellem Lunden og de eksterne interessenter som kommuner og pårørende. Der arbejdes ud fra en grundsætning om kvalitet og troværdighed. Samarbejdet med de pårørende vurderes at være godt. De pårørende oplever at blive taget godt imod og inddrages løbende i møder. 14

16 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Varde Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 15

17 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Varde Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 16

18 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Svaneparken Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE TILSYNSRAPPORT LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Lucernevejens

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap. Perron 4. Anmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap. Perron 4. Anmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap Perron 4 Anmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR). Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere