Brugertilfredshedsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer

2 UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C Udgivet april 2012 KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: T: LEVERANDØR AF DATA Kan frit gengives med tydelig kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Sammenfatning 5 Spørgeskemaet 6 Læsevejledning 7 Samlet tilfredshed 8 Tilfredshed med bostøtten 14 Tilfredshed med bofællesskaber 18 Tilfredshed med boformer 22 Metode 26 Frafaldsanalyse 27

4 Indledning I Aarhus Kommune arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling på alle vores områder. Som led heri er den brugeroplevede kvalitet et afgørende og centralt element. Denne rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen blandt voksne med sindslidelse og udsatte voksne. Den praktiske gennemførelse af undersøgelsen, herunder dataindsamling, forestod Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Alle borgere på området har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. På undersøgelsestidspunktet var der i alt 1415 borgere på det socialpsykiatriske og udsatte område, som er inkluderet i undersøgelsen. Af disse har 599 valgt at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 38 pct. Følgende centre indgår i undersøgelsen: - Center for Bostøtte i eget hjem - Center for Boområdet Ud over denne sammenfattende rapport er der udarbejdet specifikke rapporter for ydelsesområderne; bostøtte, bofællesskaber og boformer. De kan findes på:

5 Sammenfatning Sammenlignet med resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse i 2008 er der sket en forbedring i forhold til borgernes generelle tilfredshed og borgernes samlede vurdering af tilbuddene, idet borgernes tilfredshed er henholdsvis ét og otte point højere end i Angående borgernes oplevelse af positiv udvikling er tilfredsheden i 2011 lidt mindre end i 2008, da der på dette indeks er sket en tilbagegang fra 75 point til 73 point. I forhold til de konkrete spørgsmål, der blev stillet til borgerne, viser tilfredsheden sig at være højest angående spørgsmålene om medarbejdernes respekt for borgerne samt medarbejdernes samarbejde, hvor hhv. 93 og 88 pct. enten i høj eller i nogen grad er tilfredse. Borgerne udtrykker mest utilfredshed med spørgsmålet omkring tilbuddets støtte til borgernes samvær med andre. Borgerne har i undersøgelsen haft mulighed for at knytte en række mere kvalitative kommentarer til spørgeskemaet. Analysen af disse viser, at borgerne roser medarbejdernes generelle kompetencer og deres menneskelige kompetencer. Omvendt er der også mange borgere, der udtrykker utilfredshed med medarbejdernes manglende tid og fleksibilitet, manglende kommunikation og skiftende personale.

6 Spørgeskemaet I undersøgelsen er der anvendt et kortfattet spørgeskema med ni lukkede spørgsmål og ét åbent. Der anvendes i spørgeskemaet en tilfredshedsskala, der går fra 1 nej, slet ikke tilfreds og 5 ja, i høj grad tilfreds. Herudover er der knyttet få relevante baggrundsspørgsmål til spørgeskemaet. Der er små indholdsmæssige variationer i spørgsmålsformuleringen på tværs af bostøtte, bofællesskaber og boformer. Til højre ses spørgeskemaet, som er anvendt i bostøtteundersøgelsen. Der er med enkelte variationer anvendt lignende spørgeskema på boforms- og bofællesskabsområdet.

7 Læsevejledning I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte spørgsmål, som er stillet borgerne i undersøgelsen. Eksempel Svarfordelingen blandt de adspurgte angivet i procenttal. Det spørgsmål, som borgerne har besvaret. Bidr Bidrager opholdet i bofor i boformen til, at du til får at du en bedr får en e hver bedre dag? hverdag? 2011 (n= 46) 2008 (n= 50) 38% 46% 34% 28% 14% 20% n angiver hvor mange borgere, der har besvaret netop dette spørgsmål. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både- og Nej, kun i mindr e gr ad Nej, slet ikke Den anvendte svarskala i undersøgelsen.

8 Samlet tilfredshed I figuren nedenfor ses de samlede resultater af hele undersøgelsen på indsatsområdet. Helt overordnet ses, at den generelle tilfredshed hos borgene med den indsats, de modtager, er 87 pct. i 2008 var resultatet 86 pct. Endvidere er oplevelsen af positiv udvikling på 73 pct., hvilket er en anelse mindre end i Den samlede vurdering af tilbuddene er 84 pct. Dette er en signifikant forbedring fra 76 pct. i GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION SAMLET VURDERING % 20% 40% 60% 80% 100% Note I: Indekset; oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret forskelligt i hhv og Note II: Smileymarkeringen angiver en signifikant forskel mellem resultaterne i hhv og 2008

9 Samlet tilfredshed I denne figur ses fordelingen af de samlede resultater på de specifikke spørgsmål i undersøgelsen. Det ses, at der er meget stor tilfredshed på spørgsmålene om medarbejdernes respekt for borgerne og samarbejde, hvor hhv. 93 og 88 pct. enten i høj eller i nogen grad er tilfredse. Tilfredsheden viser sig at være lavest i henhold til spørgsmålet angående støtte til samvær med andre, hvor knap 60 pct. udtrykker at være tilfredse, mens 21 pct. påpeger, at de i mindre grad eller slet ikke er tilfredse. Respekt (n=590) Støtte (n=585) Samarbejde (n=588) Information (n=569) Selvbestemmelse (n=551) Samvær (n=534) Handleplan (n=543) Bedre hverdag (n=579)

10 Samlet tilfredshed Nedenstående figur viser, at størstedelen af borgerne er meget godt tilfredse med tilbuddene, mens 27 pct. svarer, at tilbuddet er godt. Samlet set ligger 85 pct. af borgernes vurderinger altså indenfor kategorierne meget godt og godt, mens blot 4 pct. i alt ligger inden for kategorierne dårligt og uacceptabelt. 100% 80% 60% 58% 40% 20% 0% 27% 11% ***** (Meget godt) **** (Godt) *** (Både godt og dår ligt) 2% 2% ** (Dår ligt) * (Uacceptabelt) Hvad er din samlede vur der ing? (n=559)

11 Identifikation af indsatsområder På næste side opstilles et prioriteringskort, som har til formål at identificere hvilke forhold, der kan føre til forbedring i borgernes samlede tilfredshed med tilbuddene. Prioriteringskortet har to dimensioner, som henholdsvis opsummerer tilfredsheden i forhold til det specifikke spørgsmål samt effekten af spørgsmålet i henhold til den samlede tilfredshedsvurdering med tilbuddet. Prioriteringskortet består grundlæggende af fire områder. Områderne i kortets venstre side betegnes som værende sekundære, idet spørgsmålene placeret her har en lav effekt i forhold til den samlede tilfredshedsvurdering med tilbuddene. Områderne i kortets højre side betegnes som værende primære, da spørgsmålene inden for disse områder alle har en høj effekt på den samlede tilfredshed med tilbuddene. Nedenfor fremgår en vejledning til læsning af prioriteringskortet på næste side: Fasthold resultat (sekundær): Lav effekt, høj tilfredshed Dette er ikke et oplagt indsatsområde for forbedring. Forbedring mulig: Lav effekt, lav tilfredshed Dette kan være et muligt indsatsområde og kan påvirke den samlede tilfredshed, hvis det bliver vigtigt fremover. Højere Tilfredshed Fasthold resultat (sekundær) Fasthold resultat (primær) Fasthold resultat (primær): Høj effekt, høj tilfredshed Det er ved at fastholde og/eller forbedre disse forhold, at den nuværende tilfredshed fastholdes/forbedres Lavere Forbedring mulig Oplagt forbedringsmulighed Oplagt forbedringsmulighed: Høj effekt, lav tilfredshed En forbedring af et af disse forhold har den relativt største effekt på borgernes samlede tilfredshed. Samtidig er tilfredsheden med forholdet relativt lavt. Lav Effekt Høj

12 Prioritering af indsatsområder Det ses af figuren, at spørgsmålene omkring respekt, støtte og bedre hverdag har en stor effekt på borgernes samlede vurdering, og at der samtidig er en høj tilfredshed med forholdene. Det er derfor vigtigt fremover at fastholde den høje tilfredshed på de tre områder. Endvidere ses, at borgernes tilfredshed på spørgsmålet vedr. samvær er lav. Dog har dette spørgsmål ikke den store effekt på den samlede tilfredshed, men alligevel er det et område, hvorpå en forbedring er mulig. Af de øvrige spørgsmåls placering ses det, at fastholdelse af resultaterne her inden for er hensigtsmæssigt. Især når man kigger på samarbejde og information, som har en relativ stor effekt på den samlede tilfredshed med tilbuddene. Fasthold resultat (sekundær) Fasthold resultat (primær) Tilfredshed Forbedring mulig Oplagt forbedringsmulighed Respekt Samarbejde Selvbestemmelse Handleplan Sammenhæng med samlede tilfredshed Støtte Information Samvær Bedre hverdag

13 Kvalitative kommentarer Ud over at borgerne skulle tage stilling til de formulerede spørgsmål i spørgeskemaet blev de også spurgt ind til deres umiddelbare oplevelser med tilbuddene. I analysen af disse mere kvalitative kommentarer fremgår det, at mange af borgerne roser medarbejderne for deres arbejdsmæssige og menneskelige kompetencer. Endvidere er der ros til tilbuddene mere generelt. Omvendt fremgår det, at en del af borgerne udtrykker utilfredshed med medarbejdernes manglende tid og fleksibilitet. Herudover tilkendegiver de en oplevelse af ustabilitet, manglende kommunikation og skiftende personale. Nedenfor ses de tre hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra borgerne. Ros Generel ros af medarbejderne (71) Generel ros af tilbuddene (34) Ros af medarbejdernes menneskelige kompetencer (33) Ris Manglende tid og fleksibilitet (21) Manglende kommunikation og skiftende personale (10) Utilfredshed med beboersammensætning (9)

14 Tilfredshed, bostøtten Nedenstående figur viser borgernes tilfredshed med bostøtten sammenlignet med resultaterne for Det fremgår af resultaterne, at borgernes tilfredshed med bostøtten er 90 pct. Der er således sket en fremgang i forhold til 2008, hvor den generelle tilfredshed lå på 88 pct. Der viser sig ligeledes at være sket fremgang fra 2008 til 2011 vedr. borgernes oplevelse af progression samt den samlede vurdering. Fremgangen inden for disse områder ligger på hhv.2 og 9 pct. point. Således var borgernes oplevelse af progression i 2008, mens den i 2011 er 77 pct. Den samlede vurdering er imidlertid steget fra 79 til 88 pct. i 2011, hvilket er en signifikant forbedring i forhold til resultaterne i Note I: Indekset; oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret forskelligt i hhv og Note II: Smileymarkeringen angiver en signifikant forskel mellem resultaterne i hhv og 2008

15 Samlet tilfredshed Nedenfor ses de mere specifikke resultater for bostøtteområdet. Resultaterne viser, at tilfredsheden er størst på spørgsmålene vedr. respekt og samarbejde, hvor henholdsvis 95 og 93 pct. ligger inden for kategorierne i høj grad eller i nogen grad. Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet omkring støtte til samvær med andre og selvbestemmelse, hvor kun hhv.69 og 81 pct. af borgerne svarer, at de enten i høj grad eller i nogen grad er tilfredse. Møder bostøtten dig med respekt? (n=424) Er du tilfreds med den støtte, du modtager? (n=423) Er du tilfreds med samarbejdet med bostøtten? (n=423) Får du opfyldt dit behov for information fra bostøtten? (n=409) Bidrager bostøtten til, at du får mere selvbestemmelse over dit eget liv? (n=393) Bidrager bostøtten til, at du får mere samvær med andre? (n=377) Er du tilfreds med samarbejdet om din handleplan? (n=394) Er bostøtten fleksibel i forhold til dine ønsker og behov? (n=418)

16 Samlet tilfredshed På denne side ses svarfordelingen på spørgsmålet ang. den samlede tilfredshed med bostøtten. Ud fra figuren ses, at hhv. 66 og 24 pct. af borgernes samlede vurdering ligger indenfor kategorierne meget godt og godt. Den laveste andel af borgerne ligger imidlertid inden for kategorierne dårligt og uacceptabelt på hhv. 2 og 1 pct. Således viser der sig generelt at være stor tilfredshed med bostøtten.

17 Prioritering af indsatsområder Ud fra nedenstående prioriteringskort ses det, at spørgsmålet angående samvær placerer sig lavt i forhold til tilfredshed. Spørgsmålet yder dog ingen væsentlig effekt på den samlede tilfredshed, men uanset kan der arbejdes med en forbedring af forholdet. Spørgsmålene vedr. støtte og respekt har den største effekt på den samlede tilfredshed, hvor man bør arbejde for at fastholde det nuværende tilfredshedsniveau. Endvidere ses det, at spørgsmålet omkring handleplan har en relativ stor effekt samtidig med, at tilfredsheden er en anelse lavere end på de øvrige områder, hvorfor dette også bør give anledning til drøftelser. Fasthold resultat (sekundær) Fasthold resultat (primær) Tilfredshed Forbedring mulig Oplagt forbedringsmulighed Sammenhæng med samlede tilfredshed Respekt Samarbejde Selvbestemmelse Handleplan Støtte Information Samvær Bedre hverdag

18 Tilfredshed, bofællesskaber Nedenfor ses resultaterne for alle bofællesskaberne målt på de tre indeks. Figuren viser borgernes overordnede bedømmelse af bofælleskaberne, sammenlignet med resultaterne for Det fremgår, at der er sket fremgang både i forhold til den generelle tilfredshed og i forhold til den samlede vurdering. Indenfor den generelle tilfredshed er der sket en mindre stigning fra 82 til 83 pct., hvor der i henhold til den samlede vurdering er sket en lidt større stigning, fra 72 til 77 pct. Dog forekommer der ligeledes en signifikant tilbagegang fra 2008 til 2011 i forhold til oplevelsen af progression. Note I: Indekset; oplevelse af progression er formuleret på baggrund af spørgsmål, der er formuleret forskelligt i hhv og Note II: Smileymarkeringen angiver en signifikant forskel mellem resultaterne i hhv og 2008

19 Samlet tilfredshed Resultaterne viser, at der generelt er høj tilfredshed på tværs af de enkelte spørgsmål. Den største tilfredshed forekommer imidlertid indenfor spørgsmålene respekt og samarbejde med personalet. På disse spørgsmål har hhv. 91 og 85 pct. svaret, at de enten i høj grad eller i nogen grad er tilfredse. Møder per sonalet dig med r espekt? Møder personalet dig med (n=121) respekt?(n=121) Er du tilfr eds med den støtte, du Er du tilfreds med den støtte, du modtager modtager i bofællesskabet? i bofællesskabet? (n=115) (n=115) Er Er du du tilfr tilfreds med med samar samarbejdet med med per sonalet? personalet? (n=119) (n=119) Får du opfyldt dit behov for Får du opfyldt dit behov for infor mation fr a per sonalet? information fra personalet? (n=114) (n=114) Bidr Bidrager ager opholdet opholdet i bofællesskabet i bofællesskabet til, til, at at du du får får mer mere e selvbestemmelse over dit eget liv? (n=112) over dit eget liv? (n=112) Bidr Bidrager bostøtten opholdet til, i bofællesskabet at du får til, at du får mere samvær med merandre e samvær udenfor med bofællesskabet? andr e udenfor bofællesskabet? (n=112) Tilfredsheden er lavest på Er Er du du tilfr tilfreds med med samar samarbejdet om om din handleplan? (n=105) 41% spørgsmålene angående samvær din handleplan? (n=105) samt fleksibilitet i forhold til ønsker og Er bofællesskabet fleksibelt i behov. Er bofællesskabet fleksibelt i forhold 40% GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION OMRÅDE SPECIFIKKE for til hold dine til ønsker dine ønsker og behov? og behov? (n=115) (n=115) 21% 45% 40% 55% 52% 51% 25% 36% 31% 12% 34% 10% 34% 15% 34% 13% 10% 21% 21% 12% 37% 13% 28% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både- og Nej, kun i mindr e gr ad Nej, slet ikke

20 Samlet tilfredshed Nedenstående figur viser borgernes samlede vurdering af bofællesskabet. Ud fra figuren ses, at den største andel af borgere, nemlig 40 pct., vurderer bofællesskabet som værende meget godt. Herudover ligger 35 pct. af borgernes samlede vurdering inden for kategorien godt. 20 pct. mener, at bofællesskabet er både godt og dårligt, mens i alt 6 pct. enten mener, at det er dårligt eller uacceptabelt.

21 Prioritering af indsatsområder Ud fra nedenstående prioriteringskort ses det, at spørgsmålet ang. samvær ligger lavt i forhold til tilfredshed. Endvidere fremgår det, at spørgsmålet ikke yder nogen væsentlig effekt i forhold den samlede tilfredshed. Tilfredsheden på spørgsmålene respekt og bedre hverdag er relativ høj. Endvidere viser disse spørgsmål sig også at yde en væsentlig indflydelse i forhold til den samlede tilfredshed, hvorfor der bør ske en fastholdelse af tilfredsheden på disse områder. Tilfredsheden på de øvrige fem spørgsmål er høj, men relativ lav i forhold til effekten på den samlede tilfredshed. Disse områder er derfor ikke oplagte indsatsområder for forbedringer. Fasthold resultat (sekundær) Fasthold resultat (primær) Tilfredshed Forbedring mulig Oplagt forbedringsmulighed Sammenhæng med samlede tilfredshed Respekt Samarbejde Selvbestemmelse Handleplan Støtte Information Samvær Bedre hverdag

22 Tilfredshed, boformer Nedenfor ses resultaterne for de boformer, som har medvirket i undersøgelsen. Af figuren ses, at der er sket fremgang på to af de tre parametre. I henhold til den generelle tilfredshed er der sket en fremgang fra 74 pct. i 2008 til 75 pct. i Der er sket en fremgang i borgernes samlede vurdering af tilbudene fra 66 til 71 pct. i Der er imidlertid også sket en tilbagegang med hensyn til borgernes oplevelse af progression, som i 2008 var 70 pct., mens den i 2011 var mindre, nemlig 63 pct. Note I: Indekset; oplevelse af progression er formuleret på baggrund af spørgsmål, der er formuleret forskelligt i hhv og Note II: Smileymarkeringen angiver en signifikant forskel mellem resultaterne i hhv og 2008

23 Samlet tilfredshed Resultaterne viser, at over 60 pct. af borgerne enten i høj grad eller i nogen grad er tilfredse på 7 ud af de 8 spørgsmål. Tilfredsheden ligger højst på spørgsmålene omkring respekt og bedre hverdag, hvor hhv. 80 og 74 pct. enten i høj eller i nogen grad er tilfredse. Tilfredsheden er herimod lavest på spørgsmålet omkring samvær, hvor blot 37 pct. i høj eller i nogen grad er tilfredse. Hertil kommer, at 24 pct. slet ikke er tilfredse. Møder personalet dig med respekt? (n=45) Er du tilfreds med den støtte, du modtager i boformen? (n=47) Er du tilfreds med samarbejdet med personalet? (n=46) Får du opfyldt dit behov for information fra personalet? (n=46) Bidrager støtten til, at du får mere selvbestemmelse over dit eget liv? (n=46) Bidrager støtten til, at du får mere samvær med andre uden for boformen? (n=45) Er du tilfreds med samarbejdet om din handleplan? (n=44) Bidrager opholdet i boformen til, at du får en bedre hverdag? (n=46)

24 Samlet tilfredshed Borgernes samlede vurdering af boformerne viser, at 27 pct. ligger inden for kategorien meget godt. Den største andel af borgerne, 41 pct., har besvaret spørgsmålet vedr. den samlede vurdering af boformen med godt. Henholdsvis 2 og 5 pct. vurderer boformen som værende dårlig og uacceptabel. Således er borgernes samlede vurdering af boformerne i overvejende grad positiv, men relativt mange svarer, at de synes tilbuddene er både godt og dårligt.

25 Prioritering af indsatsområder Nedenstående prioriteringskort viser, at langt de fleste spørgsmål placerer sig højt i forhold til tilfredshed, men lavt i forhold til effekten på den samlede tilfredshed med boformen. Dette er således ikke oplagte forbedringsområder, pga. den lave effekt på den samlede tilfredshed. Spørgsmålet omkring støtte bør imidlertid fastholdes på det nuværende niveau, idet der både viser sig at være høj tilfredshed i forhold til spørgsmålet, som også samtidig yder en væsentlig effekt i forhold til den samlede tilfredshed med boformen. Spørgsmålet i forhold til støtte til samvær med andre placerer sig lavt i forhold til borgernes tilfredshed. Samtidig ligger dette spørgsmål ligeledes lavt i forhold til effekten på den samlede tilfredshed. Fasthold resultat (sekundær) Fasthold resultat (primær) Tilfredshed Forbedring mulig Oplagt forbedringsmulighed Sammenhæng med samlede tilfredshed Respekt Samarbejde Selvbestemmelse Handleplan Støtte Information Samvær Bedre hverdag

26 Metode Undersøgelsen er gennemført blandt borgere af Aarhus Kommunes tilbud på området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne. Alle borgere, der modtager bostøtte, har med posten modtaget et spørgeskema, som de er blevet bedt om at udfylde og returnere til Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. De medarbejdere, som leverer bostøtten til borgerne, har inden undersøgelsens igangsættelse fået klare instruktioner om, at borgerne skulle have mulighed for at besvare spørgeskemaet i en neutral og anonym atmosfære. Borgere med etnisk minoritetsbaggrund og behov for tolkning er blevet kontaktet og interviewet af tolk enten over telefon eller ved personligt møde. Borgere som bor i bofællesskab eller boform, har ved fællesarrangementer haft besøg af en interviewer fra Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og er blevet tilbudt at deltage i undersøgelsen. I de situationer var der ligeledes taget en lang række forbehold, som skulle sikre borgernes anonymitet. Det har i alle tilfælde naturligvis været frivilligt for borgerne, om de ville deltage eller ej. Alle borgere i tilbuddene har forud for undersøgelsen modtaget et brev fra Aarhus Kommune, hvor de er blevet informeret om undersøgelsens indhold og plan. Medarbejderne på de enkelte tilbud har også inden igangsættelsen modtaget information om undersøgelsen.

27 Samlet frafaldsanalyse Nedenstående tabel viser den samlede andel af borgere samt andelen af besvarelser opdelt efter parametrene modersmål, alder og varighed af ophold. Resultaterne viser, at svarfordelingen generelt ligger tæt op ad brugerfordelingen. Således forekommer der intet systematisk frafald, hverken i henhold til modersmål, alder eller varigheden af ophold. Modersmål Alder Varighed af ophold Dansk Andet Under 30 år år Over 50 år Under ½ år Over ½ år Brugerfordeling 85 pct. 15 pct. 21 pct. 51 pct. 28 pct. 8 pct. 92 pct. Svarfordeling 87 pct. 12 pct. 19 pct. 48 pct. 33 pct. 7 pct. 93 pct.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Udgivet

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer Lidt om fremgangsmåden Formål Tilfredshed og progression for

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010 Århus Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud februar-april 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Pårørendeundersøgelsen Overordnede resultater De samlede resultater viser overordnet: Borgernes generelle tilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 Bruger -og Pårørendeugerundersøgelser Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 RESUME Århus Kommune Socialforvaltningen Rapport udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling Tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION

KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION SÅDAN arbejder vi med brugerundersøgelser i Socialforvaltningen, Århus Kommune Guide til brugerundersøgelser EFFEKTSTYRING KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION ÅRHUS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) UDGIVER Ressourcestyring

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen,

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, samt personlig pleje og praktisk hjælp.. 11 Tilfredshed

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen Aarhus Kommune UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade

Læs mere