Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift- og anlægsønsker til budget 2014"

Transkript

1 Drift- og anlægsønsker til budget 1

2 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr. ØK ØD1 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data ØK ØD2 Køb af markedsføring hos TMS Ringsted i alt Klima- og Miljøudvalget (1.000 kr.) Nr. D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer D2 Fejlkoblinger(spildevand) D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse D4 Klimatilpasning D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø D7 Ophævelse af gebyrer for stadepladser i alt Plan- og Boligudvalget - drift (1000. kr.) Nr. D1 Bygningsvedligeholdelse i alt Børne- og Undervisningsudvalget - drift (1000. kr.) Nr. BUU D1 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn BUU D2 Midler til at specialiserede plejefamilier kan blive et permanent tiltag BUU D3 Afskaffelse af sommerferielukning på 0-6 års området BUU D4 Øge normering på 0-6 års området BUU D5 Oprettelse af sommerprojekt i Ung mor netværk Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet BUU D6 (SOSU-elever) i alt Socialudvalget (1.000 kr.) Nr. SU ØD1 Genoptræning efter Sundhedsloven SU ØD2 Forebyggende tilbud til borgere med rygproblemer og med lav egen omsorgsevne SU ØD3 Oprettelse af tilbud om palliation til borgere med cancer m.m. SU ØD4 Fastholdelse af sagsbehandlingstider på ikke akutte hjælpemidler, handicapbiler og 100 SU ØD5 Udgifter til tilsynsreform SU ØD6 Kompetenceudvikling af det samlede handicapområde SU ØD7 Øget aktivitetsbestemt forbrug (henvisning af flere borgere til Socialpsykiatrien) SU ØD8 Erhvervet hjerneskade SU ØD9 Livsstilssamtaler - opnormering i alt Ældreudvalget (1.000 kr.) Nr. ÆU ØD1 Øget antal borgere med demensdiagnose på de somatiske pladser på Solbakken Hus ÆU ØD2 Øget antal borgere med demenssygdom som medfører stærk udadreagerende adfærd - Solbakken ÆU ØD3 Udvidelse af sygeplejerskenormering på akutafd. på KLC ÆU ØD4 Udvidelse af akut pladser med 3 ÆU ØD5 Ansættelse af kontinenssygeplejerske Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet ÆU ØD6 (SOSU-elever) ÆU ØD7 Uddannelse af 5 kliniske vejledere til at varetage den kliniske uddannelse på 6. og 7. semester på sygeplejestudiet ÆU ØD8 Kompetenceudvikling for sygeplejerskegruppen ÆU ØD9 Øget pres på sygeplejeydelser på visitationsrammen ÆU Styrket indsats ifht. sygefravær i hjemmeplejen ØD10 i alt Arbejdsmarkedsudvalget (1.000 kr.) Nr. AMU 1 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats AMU 2 Koordinator til tværgående indsats: Førtidspensions- og fleksjobreform AMU 3 Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og fleksjobområdet AMU 4 Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats AMU 5 Nytteaktivering AMU 6 Forbrugerrådets gældsrådgivning i alt

3 Kultur- og Trivselsudvalget (1000. kr.) Nr. KTD1 Øget driftstilskud til Ringsted Kongrescenter KTD2 Fortsættelse af Billedkunstnerisk Grundkursus i Ringsted Kommune (BGK) i alt Politiske partier Det Radikale Venstre Nr. DRV 1 Etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum DRV 5 om udarbejdelse af ny sundhedspolitik (sundhedsplan) i alt Driftsønsker i alt til budget

4 Anlægsønsker til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr. ØK ØA1 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data ØK ØA2 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek ØK ØA3 Byfornyelse i alt Klima- og Miljøudvalget (1000. kr.) Nr. KMU A1 Skiltning til stier m.v. AN 2 Forbedring af buspassager-information på Ringsted st. AN 3 Forbedring af vejnettet i Campus-området, Ringsted Syd AN 4 Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. AN 5 Forøget puljen til cykelstier AN 6 Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. i alt Nr. Afledt drift ved anlæg AN 1 Skiltning til stier m.v. AN 4 Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. AN 5 Forøget puljen til cykelstier AN 6 Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. Afledt drift i alt Plan- og Boligudvalget (1000. kr.) Nr. PBU A1 Drøn på skolegården PBU A2 Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge sø PBU A3 Udvikling af Ringsted Kasernepark PBU A4 Ringsted Oplevelsessti PBU A5 Støtte til genopbygning af Margrethegården PBU A6 Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter PBU A7 Energipulje PBU A8 Genopretning af kommunale ejendomme PBU A9 Pulje til finansiering af udbedring af påbud fra arbejdstilsynet PBU A10 Ridehuset, genopretning PBU A11 Ridehuset, genopretning incl. nyt tag PBU A12 Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej PBU A13 Udvidelse af energipuljen PBU A14 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner i alt Nr. Afledt drift ved anlæg A Drøn på skolegården C Udvikling af Ringsted Kasernepark D Ringsted Oplevelsessti Afledt drift i alt Socialudvalget og Ældreudvalget (1000. kr.) Nr. SU ØA1 Sundhedscenter i alt Kultur- og Trivselsudvalget (1.000 kr.) Nr. KTU A1 Placering af Historiens hus og Lokalhistorisk Arkiv på Amtsstuegården KTU A2 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge i alt Nr. Afledt drift KTU A1 Placering af Historiens hus og Lokalhistorisk Arkiv på Amtsstuegården Afledt drift i alt Børne- og Ungeudvalget (1000. kr.) Nr. BUU A1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater BUU A2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området BUU A4 Lærerarbejdspladser i forlængelse af lovregulering af lærernes arbejdstid og folkeskolereformen i alt Politiske partier Det Radikale Venstre (1000. kr.) Nr. DRV2 Bymidten nydesignes i alt Anlægsønsker i alt i budget Afledt drift i alt til anlægsønsker

5 Økonomiudvalget Ønskelisteforslag drift sstiller Direktionen ØK ØD1 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data Administration og forvaltninger Ledelse og personale Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Arkiveringsversioner af Acadre og CSC VITAE Godkendelse af arkiveringsversioner fra Acadre og CSC VITAE af Statens Arkiver Afgift til statens arkiver for opbevaring af e-arkivalier Drift af arkivstyregruppe Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) og funktion timer 100 timer 100 timer 100 timer Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og Dokument Håndteringssystem (Acadre), der anvendes i kommunens centrale administration. De to systemer indeholder bevaringsværdige data, som skal sikres for eftertiden jvf. Arkivloven 21. Det sker ved produktion og aflevering til et offentligt arkiv af en såkaldt arkiveringsversion. På baggrund af oplysninger fra leverandørerne af de to systemer vil udgifterne hertil kunne løbe op i 0,836 mio. kr. Ud over udgiften på 0,836 mio. kr. til udarbejdelse af arkivversionerne bør der afsættes et engangsbeløb på 0,34 mio. kr. til samling af papirarkivalierne samt årligt 0,285 mio. kr. til drift af disse. ets indhold Papirarkivalier Papirarkivalierne fra kommunesammenlægningen i 1970 til nu, hvor der stort set ikke produceres papirarkivalier mere, er opmagasineret på de fem adresser, hvor kommunens centrale administration har til huse, samt på én ekstern adresse. En status pr. oktober 2011 viser, at der opbevares hyldemeter papirarkivalier. Kommunen kan fremadrettet vælge at beholde papirarkivalierne i kommunen frem for at aflevere dem til Landsarkivet for Sjælland. Dette skønnes under alle omstændigheder billigere. Aflevering af de bevaringsværdige arkivalier til Landsarkivet for Sjælland ville efter gældende takster koste ca. 1 mio. kr. Magasinet på Rådhuset vil til sammenligning kunne opgraderes til arkivlokale i arkivlovens forstand for en udgift af ca kr. Hvis kommunen vælger at beholde arkivalierne hjemme, er det dog kommunen, der skal varetage arkivlovens formål, herunder stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder samt vejlede i benyttelse (hvis arkivalierne blev afleveret til Landsarkivet for Sjælland, ville dette skulle varetage arkivlovens formål). Varetagelse af arkivlovens formål i kommunen vil kræve større arkivfaglig understøttelse, end tilfældet er nu. Hvis ikke-bevaringsværdige arkivalier kasseres, skønnes det, at de 584 hyldemeter bevaringsværdige 5

6 arkivalier - plus eventuelt besluttet merbevaring samt bevaringsværdige arkivalier fra skoler og institutioner - vil kunne arkiveres på Rådhuset, hvor kapaciteten er på 774 hyldemeter. Det anbefales af økonomiske grunde, at kommunen beholder papirarkivalierne hjemme. Det forudsætter dog - grundet kommunens varetagelse af arkivlovens formål - en styrkelse af organisationen med arkivfaglig kompetence. Det anbefales endvidere, at gennemgang af papirarkivalier igangsættes med henblik på at kassere ikke-bevaringsværdige papirarkivalier, og at arkivalierne flyttes til Rådhuset. Afleveringsforløb (til Landsarkivet for Sjælland eller - som anbefalet - til kommunalt ar-kivmagasin på Rådhuset) omfatter følgende aktiviteter: Bevaringsværdige sager udskilles. Soigneres for metalclips og plastic og pakkes i autoriserede kasser til bevaring. Samtlige sager gennemgås for anmodninger om aktindsigt samt for klager, de er gået kommunen imod - eller for klage over sagsbehandlingen. Hvor sådanne har indgået i selve sagen, oprettelse særskilte sager (eller hele sagen bevares). Ikke-bevaringsværdige sager kan kasseres jfr. kassationsfristerne. Arkiveringsversioner af IT-systemer Som det fremgår af foregående fylder papirarkivalierne umiddelbart meget, når talen kommer på arkivalier. Dette vil dog fremover kun udgøre en begrænset del af arkiverings-problematikken. Det store felt handler om e-arkiverne. Som for papirarkivaliernes vedkommende har Statens Arkiver også bestemt, hvilke it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Med e-arkivalierne skal der - udover de hensyn, der tages til papirarkivalierne - tages hensyn til følgende: Der skal arkiveres bevaringsværdige data om alle borgeres sager, hvor papirarkivalierne for de fleste personsager kun skal bevares for borgere med CPR-nummer 01. Data er lagret, så de kræver et bestemt it-system for at kunne læses. Kravet til arkivering af bevaringsværdige data er, at data skal kunne læses - også om 100 år. Derfor skal der laves en såkaldt standardiseret arkiveringsversion af data i det enkelte it-system. Statens Arkiv har fastsat standarden for, hvorledes en arkiveringsversion skal se ud. Arkiveringsversion for Acadre vil ifølge leverandøren, Traen, kunne løbe op i ca. 0,5 mio. kr. Når udgiften løber op i det relativt store beløb, skyldes det bl.a., at der er arkiveret dokumenter i PDF-format (der må kun forekomme dokumenter i det såkaldte TIFF-dataformat i arkiveringsversionen). Arkiveringsversion for CSC VITAE vil ifølge leverandøren, CSC, løbe op i ca. 0,3 mio kr. Udover de nævnte to store systemer driver kommunen en række andre, som også indeholder bevaringsværdige data. Arkiveringsversionerne af disse systemer forventes at kunne afholdes inden for gældende budget. ets økonomi Det samlede forslag om lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data udgør 2,316 mio. kr. et er sammensat af en anlægsudgift på 0,34 mio. kr. og en driftsudgift på 1,976 mio. kr. Anlægsudgiften er i 0,28 mio. kr. og i 0,06 mio. kr. Driftsudgiften er i 1,121 mio. kr. og 0,285 mio. kr. årligt i perioden -, hvor de 0,085 mio. kr. er afgift til Statens Arkiver og de resterende 0,2 mio. kr. er til indkøb af en ekstern arkivkonsulent til bistand i arkivstyregruppen. ets personalemæssige konsekvenser Gennemførelsen af arkiveringsversioner af Acadre og CSC VITAE vil samlet være estimeret til 250 timer interne 6

7 ets forventede effekt Ud over at Ringsted Kommune vil kunne efterleve arkivloven, vil en aflevering af e-arkivalierne også inkludere en oprydning i Acadre og CSC VITAE, som vil validere vores datagrundlag af sager Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Udbud af omsorgssystem (Sundhedsparaplyen) og ESDH-system vil ske indenfor en 2-årig periode og i forbinde Implementering af forslaget Oprettelse af en arkivstyregruppe, der skal sikre at Ringsted Kommune overholder arkivloven. Denne kan ekse ressourceforbrug for resten af medlemmerne på 100 timer årligt. P a p i r a Magasinet på Rådhuset opgraderes til arkivlokaler i arkivlovens forstand og samtlige bevaringsværdige arkivalie Sager med persondata afsluttet indtil år 2000 bør gennemgås umiddelbart og ikke-bevaringsværdige arkivalier Sager uden persondata afsluttet indtil år 2000 kan gennemgås umiddelbart med henblik på kassation. Sager af Arkiveringsversioner af IT-systemer Gennemførelsen af arkiveringsversioner af Acadre og CSC VITAE vil være et projekt med en varighed på 6-12 m Alternativ løsning Eftersom CSC VITAE og Acadre skal i udbud inden for en 2 årig periode kunne Ringsted kommune vælge at vent Økonomisk ville denne løsning betyde, at der til at starte med skal fokuseres på Papirarkivalier og derfor skal de 7

8 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Erhvervs- og Kommunikationssekretariatet ØK ØD2 Køb af markedsføring hos TMS Ringsted Markedsføringskontoen Markedsføringspolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommune køber markedsføring af TMS Ringsted. Den nuværende aftale udløber ved årsskiftet 2013/, og TMS Ringsted har derfor henvendt sig med henblik på at indgå en ny aftale for årene og. TMS Ringsted foreslår en aftale på kr pr. år. ets indhold Ringsted Kommune har gennem en årrække købt markedsføring af TMS Ringsted. Markedsføringen består af en række ydelser såsom eksponering på klubtrøjer, ved kampe, på hjemmeside mv., ligesom TMS Ringsted leverer fribilletter til tilflyttere, TMS-deltagelse i en række arrangementer og events, samt TMS-deltagelse i aktiviteter på idræts- og sundhedsområdet i kommunen for at fremme og markedsføre disse. ets økonomi Ringsted Kommune havde oprindeligt en aftale med TMS Ringsted om køb af markedsføring for kr pr. år i 2012 og 2013, som blev finansieret via markedsføringskontoen. I forbindelse med budget 2013 besluttede forligspartierne at købe ekstra markedsføring hos TMS Ringsted for kr i Ringsted Kommunes oprindelse budget til markedsføring i 2013 var kr , hvor de kroner anvendes til køb af markedsføring hos TMS Ringsted. Med beslutningen af yderligere køb af markedsføring hos TMS Ringsted i 2013 for kr blev budgettet forhøjet til kr , hvor kr bruges til køb af markedsføring hos TMS Ringsted. Af de resterende kr har økonomiudvalget for årene disponeret kr pr. år til en tre-årig markedsføringsplan bl.a. indeholdende markedsføring af Sommer i Ringsted, Ringsted Middelalderfestival, bosætning og tiltrækning af erhvervsvirksomheder. Herudover anvendes de resterende midler fra markedsføringskontoen til turismemarkedsføring og diverse projekter under kommunens city brand Midt i mulighederne. Hvis der skal indgås en aftale med TMS Ringsted om køb af markedsføring for årene og med en ramme på kr pr. år lægger forslaget her op til, at der tilføres markedsføringskontoen kr pr. år for årene og. ets personalemæssige konsekvenser Ingen 8

9 ets forventede effekt et vil fastholde niveauet for aftalen om køb af markedsføring hos TMS Ringsted på niveau med Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Hvis forslaget gennemføres fornyer administrationen markedsføringsaftalen med TMS Ringsted med ikrafttræ ets konsekvenser for serviceniveauet et vil fastholde niveauet for aftalen om køb af markedsføring hos TMS Ringsted på niveau med Samlet budget for området Samlet budget for markedsføringskontoen hvis ønskelisteforslaget følges og aftale med TMS indgås er:

10 Klima- og Miljøudvalget Ønskelisteforslag Drift sstiller Teknisk Forvaltning D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer Ny opgave Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Drift Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Københavns Energi ejer i dag Gyrstinge- og Haraldsted Sø. Søerne har i mange år været anvendt til vandforsyningen i København, men anvendes ikke mere. Den årlige driftsudgift skønnes at ligge på ca. 0,5 mio årligt og dækker vedligeholdelse af hegn, grønne områder og vejarealer. Pumper forventes lukket og vandstanden sænket til naturligt niveau. ets indhold Drift af grøfter, stier og publikumsfaciliteter ets personalemæssige konsekvenser Overtagelse af en medarbejder fra Københavns Energi ets forventede effekt Øgede og forbedrede forhold for kommunens borgere Implementering af forslaget Overtagelsen forventes at ske i Samlet budget for området Det samlede budget for de grønne områder udgør 5,6 mio. kr. i. 10

11 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D2 Fejlkoblinger(spildevand) Øvrige miljøforanstaltninger Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er en kommunal opgave at undersøge/bevise at der er sket fejltilslutning på en privatgrund. Da det er vigtigt at finde ud af om der er fejltilsluttet regnvand på spildvandssystemet af hensyn til klimatilpasningsproblematikken og overløb fra renseanlæg, ønskes overblik over disse. ets indhold Ved at have et overblik over fejltilslutninger, altså husstande der fejlagtigt har koblet regnvand på spildevandssystemet, kan der sættes ind overfor det unødige ekstra regnvand. Der vil skulle følges op på resultatet med evt. påbud til grundejer. Da det er kommunen der er myndighed og står for bevisførelsen, ligger omkostningerne os kommunen og ikke hos forsyningen. ets økonomi Budgettet er beregnet på baggrund af erfaringsstal fra forsyningen. Der forventes en lidt større udgift i ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de eksisterende personalemæssige ressourcer. ets forventede effekt Mindre regnvand i spildevandssystemet, og dermed mindre risiko for overløb fra renseanlæg, og mindre risik Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Opgaven udføres på baggrund af forsyningens viden om regnvand i systemet, og mulige områder med fejltils ets konsekvenser for serviceniveauet Opgaven løses med eksisterende personalemæssige ressourcer. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni 11

12 Klima- og Miljøpolitikken Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering 12

13 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Øvrige miljøforanstaltninger Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at udarbejde indsatsplan(er) for grundvandsbeskyttelse. Naturstyrelsen overdrager den grundvandskortlægning de har udarbejdet til kommunen, hvilket for Ringsted Kommunes vedkommende forventes at være ultimo senest et år efter at denne kortlægning er afsluttet, skal der udarbejdes et udkast til en eller flere indsatsplaner. ets indhold Der skal udarbejdes en eller flere indsatsplaner. En indsatsplan skal beskrive de indsatser, der skal til for at afhjælpe og beskytte grundvandet mod forurening og derved sikre den fremtidige indvinding i områderne. ets økonomi Der er brug for midler til at kunne supplere statens kortlægning hvor det er nødvendigt, f.eks. supplere måli ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de personalemæssige ressourcer der er til rådighed. ets forventede effekt Med en god og gennemarbejdet indsatsplan(er) vil der vær en oversigt over risici, overblik over områder hvo Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Der er som sagt en statslig udmelding på at der skal være et udkast til en eller flere indsatsplaner et år efter vores grundvand. ets konsekvenser for serviceniveauet På kortsigt ingen, på lang sigt en positiv konsekvens i gennem godt beskyttet grundvand. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni Klima-, og Miljøpolitikken og i henhold til lovgivningen. Samlet budget for området 13

14 På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering Procentvis hhv. 17 % i og 10 % i 14

15 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D4 Klimatilpasning Øvrige miljøforanstaltninger Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter 300 * * * 300 * * * og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau * Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i overslagsårene, så der vil evt. komme et nyt ønskeforslag i. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at kommunen skal udarbejde en klimatilpasningsplan, og efterfølgende handleplaner. ets indhold Implementering af klimatilpasningsplanens handleplan i form af screening og opstart af konkrete projekter. Lovgivningen på området har nu indskrevet at kommunen skal være projektejer på de konkrete projekter, hvilket stiller krav til kommunens aktive rolle. Projekterne foregår fortsat i samarbejde med Ringsted Forsyning, og udførelsen af projekterne finansieres hovedsageligt over spildevandstaksterne. ets økonomi I 2013 og er der fuld finansiering af anlægsudgifterne over spildevandstaksterne, fra skal kommu Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i overslag ets personalemæssige konsekvenser Indtil videre løses opgaven med de personalemæssige ressourcer der er tilrådighed, men opgaven er kræven ets forventede effekt At få minimeret risiko for oversvømmelser ved ekstreme vejrsituationer. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Som sagt kan der på sigt komme afledte effekter i det der skal tænkes klimatilpasning ind i andre projekter i Implementering af forslaget På nuværende tidspunkt søges der om midler til at få nogle projekter i gang som vurderes at være vigtige i fo ets konsekvenser for serviceniveauet I og med at der sikres mod oversvømmelser, skal forslaget på sigt gerne opleves som et forøget servicenivea Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni 15

16 Klima-, og Miljøpolitikken, klimaplanen siger også noget om klimatilpasning, den kommende klimatilpasnings Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering Procent vis 10 % 16

17 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk forvaltning D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur Klima- og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted kommune er tilsluttet Flextur-ordningen hos MOVIA. Grundtaksten som kaldes kommunetaksten dækker de første 10 km. Herefter betales pr. km. Flere borgere vil derfor opleve at skulle betale mere end kommunetaksten, hvis rejsen over 10 km. Det gælder særligt for borgere som bor i yderkanten af kommunen. En udvidelse af kommunetakstens dækningsområde vil kunne ligestille borgerne på dette punkt. ets indhold Kommunetakstens område udvides fra de nuværende 10 km til 15 km. Øvrige km takster ændres ikke. ets økonomi Forvaltningen skønner, at det årligt vil koste kommunen ,- kr. i tabte billetindtægter. ets personalemæssige konsekvenser Ingen ets forventede effekt Større tilfredshed blandt de Flextur-brugere som rejser mere end 10 km. man vil givet vis kunne tiltrække fle Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Når forslaget er kommet på budgettet for vil Forvaltningen tage kontakt til MOVIA for den videre implem ets konsekvenser for serviceniveauet Større tilfredshed blandt de Flextur-brugere som rejser mere end 10 km. Der vil givet vis kunne tiltrækkes fle Samlet budget for området mio. kr. DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø Øvrige miljøforanstaltninger 17

18 Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Projekt udgifter Udgifter til årsværk Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Udvalget har ønsket større indarbejdelse af Agenda 21 og bæredygtig udvikling, og mulig styrkelse af miljøområdet. ets indhold Det foreslås at der ansættes en grøn guide, naturvejleder eller tilsvarende. En person som fungere som lokal miljøvejleder for skoler, institutioner og borgere generelt, som kan rådgive om grøn adfærd i måden at leve, bo, bruge og forbruge på. En person som kan vejlede og informere samt drive projekter om bæredygtig udvikling, klima, natur m.v. Personen skal have en meget tværgående indgang til sin opgave og skal kunne drive projekter inden for feltet, også uden for Teknisk forvaltning. ets økonomi Der ansættes en person med tilknytning til Teknisk forvaltning. For at kunne igangsætte projekter, udarbejd ets personalemæssige konsekvenser Ansættelse af en person ets forventede effekt Der vil komme mere fokus på bæredygtig udvikling, i kommunen (både internt og eksternt). Der vil blive ska Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Afledte effekter kan være bidrag til projekter i konkret afdeling/forvaltning. Implementering af forslaget Stillingsopslag og ansættelse. ets konsekvenser for serviceniveauet Øget serviceniveau, da private borgere også vil kunne nyde godt af den vejledning og støtte som den Grønn Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni Klima- og Miljøpolitikken. Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering 18

19 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning D7 Ophævelse af gebyrer for stadepladser Klima- og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Stadepladser budget Indtægter i alt Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Baggrunden for ønsket er, at gøre det billigere og nemmere for torvehandlende at sætte boder op på Torvet. Den årlige lejeafgift udgør i dag kr. pr. stadeplads. Reglen er, at man maksimalt kan råde over 2 stadepladser på Torvet, jf. regulativ for stadepladser. Med en lempelse af afgiften er det målet at flere vil forsøge sig som torvehandler og dermed være med til at skabe liv i bymidten. ets indhold et er således at gøre det gratis at benytte stadepladser på torvet. Det forventes at der fortsat vil være indtægter fra fx restauranter, som har en fast udnyttelse af vejarealet. Denne indtægt ligger i dag på ca kr. årligt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Forudsætning for forslaget er, at der udarbejdes nye takster for. ets konsekvenser for serviceniveauet Der vil fortsat skulle meddeles tilladelse benyttelse af stadepladser. 19

20 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Ejendomsstaben D1 Bygningsvedligeholdelse Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Bygningsvedligeholdelse Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Budgettet for bygningsvedligeholdelse udgør i dag 71 kr. pr. m2, hvilket svarer til under lavt niveau. På dette niveau vil vedligeholdelsesstanden for kommunens bygninger løbende blive dårligere og medføre behov for nye, større genopretningsarbejder. De 71 kr. pr. m2 indeholder reguleringen på 0,5 mio. kr. årligt, som blev indarbejdet i budgettet for Ved at hæve budgettet til 96 kr. pr. m2 for udvendig og teknisk vedligeholdelse vil niveauet svare til middel. På det niveau kan bygningerne holdes på i middel vedligeholdelsesstand, efter nødvendige genopretningsarbejder er udført. Se budgetønske om genopretning af kommunale ejendomme. Hvis genopretningerne ikke udføres vil 96 kr. pr. m2 ikke være tilstrækkeligt til at holde bygninger på et middel niveau, da vedligeholdelses tilstanden er langt under dette niveau mange steder i dag. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko 20

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere