Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift- og anlægsønsker til budget 2014"

Transkript

1 Drift- og anlægsønsker til budget 1

2 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr. ØK ØD1 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data ØK ØD2 Køb af markedsføring hos TMS Ringsted i alt Klima- og Miljøudvalget (1.000 kr.) Nr. D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer D2 Fejlkoblinger(spildevand) D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse D4 Klimatilpasning D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø D7 Ophævelse af gebyrer for stadepladser i alt Plan- og Boligudvalget - drift (1000. kr.) Nr. D1 Bygningsvedligeholdelse i alt Børne- og Undervisningsudvalget - drift (1000. kr.) Nr. BUU D1 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn BUU D2 Midler til at specialiserede plejefamilier kan blive et permanent tiltag BUU D3 Afskaffelse af sommerferielukning på 0-6 års området BUU D4 Øge normering på 0-6 års området BUU D5 Oprettelse af sommerprojekt i Ung mor netværk Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet BUU D6 (SOSU-elever) i alt Socialudvalget (1.000 kr.) Nr. SU ØD1 Genoptræning efter Sundhedsloven SU ØD2 Forebyggende tilbud til borgere med rygproblemer og med lav egen omsorgsevne SU ØD3 Oprettelse af tilbud om palliation til borgere med cancer m.m. SU ØD4 Fastholdelse af sagsbehandlingstider på ikke akutte hjælpemidler, handicapbiler og 100 SU ØD5 Udgifter til tilsynsreform SU ØD6 Kompetenceudvikling af det samlede handicapområde SU ØD7 Øget aktivitetsbestemt forbrug (henvisning af flere borgere til Socialpsykiatrien) SU ØD8 Erhvervet hjerneskade SU ØD9 Livsstilssamtaler - opnormering i alt Ældreudvalget (1.000 kr.) Nr. ÆU ØD1 Øget antal borgere med demensdiagnose på de somatiske pladser på Solbakken Hus ÆU ØD2 Øget antal borgere med demenssygdom som medfører stærk udadreagerende adfærd - Solbakken ÆU ØD3 Udvidelse af sygeplejerskenormering på akutafd. på KLC ÆU ØD4 Udvidelse af akut pladser med 3 ÆU ØD5 Ansættelse af kontinenssygeplejerske Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet ÆU ØD6 (SOSU-elever) ÆU ØD7 Uddannelse af 5 kliniske vejledere til at varetage den kliniske uddannelse på 6. og 7. semester på sygeplejestudiet ÆU ØD8 Kompetenceudvikling for sygeplejerskegruppen ÆU ØD9 Øget pres på sygeplejeydelser på visitationsrammen ÆU Styrket indsats ifht. sygefravær i hjemmeplejen ØD10 i alt Arbejdsmarkedsudvalget (1.000 kr.) Nr. AMU 1 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats AMU 2 Koordinator til tværgående indsats: Førtidspensions- og fleksjobreform AMU 3 Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og fleksjobområdet AMU 4 Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats AMU 5 Nytteaktivering AMU 6 Forbrugerrådets gældsrådgivning i alt

3 Kultur- og Trivselsudvalget (1000. kr.) Nr. KTD1 Øget driftstilskud til Ringsted Kongrescenter KTD2 Fortsættelse af Billedkunstnerisk Grundkursus i Ringsted Kommune (BGK) i alt Politiske partier Det Radikale Venstre Nr. DRV 1 Etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum DRV 5 om udarbejdelse af ny sundhedspolitik (sundhedsplan) i alt Driftsønsker i alt til budget

4 Anlægsønsker til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr. ØK ØA1 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data ØK ØA2 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek ØK ØA3 Byfornyelse i alt Klima- og Miljøudvalget (1000. kr.) Nr. KMU A1 Skiltning til stier m.v. AN 2 Forbedring af buspassager-information på Ringsted st. AN 3 Forbedring af vejnettet i Campus-området, Ringsted Syd AN 4 Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. AN 5 Forøget puljen til cykelstier AN 6 Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. i alt Nr. Afledt drift ved anlæg AN 1 Skiltning til stier m.v. AN 4 Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. AN 5 Forøget puljen til cykelstier AN 6 Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. Afledt drift i alt Plan- og Boligudvalget (1000. kr.) Nr. PBU A1 Drøn på skolegården PBU A2 Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge sø PBU A3 Udvikling af Ringsted Kasernepark PBU A4 Ringsted Oplevelsessti PBU A5 Støtte til genopbygning af Margrethegården PBU A6 Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter PBU A7 Energipulje PBU A8 Genopretning af kommunale ejendomme PBU A9 Pulje til finansiering af udbedring af påbud fra arbejdstilsynet PBU A10 Ridehuset, genopretning PBU A11 Ridehuset, genopretning incl. nyt tag PBU A12 Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej PBU A13 Udvidelse af energipuljen PBU A14 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner i alt Nr. Afledt drift ved anlæg A Drøn på skolegården C Udvikling af Ringsted Kasernepark D Ringsted Oplevelsessti Afledt drift i alt Socialudvalget og Ældreudvalget (1000. kr.) Nr. SU ØA1 Sundhedscenter i alt Kultur- og Trivselsudvalget (1.000 kr.) Nr. KTU A1 Placering af Historiens hus og Lokalhistorisk Arkiv på Amtsstuegården KTU A2 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge i alt Nr. Afledt drift KTU A1 Placering af Historiens hus og Lokalhistorisk Arkiv på Amtsstuegården Afledt drift i alt Børne- og Ungeudvalget (1000. kr.) Nr. BUU A1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater BUU A2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området BUU A4 Lærerarbejdspladser i forlængelse af lovregulering af lærernes arbejdstid og folkeskolereformen i alt Politiske partier Det Radikale Venstre (1000. kr.) Nr. DRV2 Bymidten nydesignes i alt Anlægsønsker i alt i budget Afledt drift i alt til anlægsønsker

5 Økonomiudvalget Ønskelisteforslag drift sstiller Direktionen ØK ØD1 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data Administration og forvaltninger Ledelse og personale Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Arkiveringsversioner af Acadre og CSC VITAE Godkendelse af arkiveringsversioner fra Acadre og CSC VITAE af Statens Arkiver Afgift til statens arkiver for opbevaring af e-arkivalier Drift af arkivstyregruppe Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) og funktion timer 100 timer 100 timer 100 timer Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og Dokument Håndteringssystem (Acadre), der anvendes i kommunens centrale administration. De to systemer indeholder bevaringsværdige data, som skal sikres for eftertiden jvf. Arkivloven 21. Det sker ved produktion og aflevering til et offentligt arkiv af en såkaldt arkiveringsversion. På baggrund af oplysninger fra leverandørerne af de to systemer vil udgifterne hertil kunne løbe op i 0,836 mio. kr. Ud over udgiften på 0,836 mio. kr. til udarbejdelse af arkivversionerne bør der afsættes et engangsbeløb på 0,34 mio. kr. til samling af papirarkivalierne samt årligt 0,285 mio. kr. til drift af disse. ets indhold Papirarkivalier Papirarkivalierne fra kommunesammenlægningen i 1970 til nu, hvor der stort set ikke produceres papirarkivalier mere, er opmagasineret på de fem adresser, hvor kommunens centrale administration har til huse, samt på én ekstern adresse. En status pr. oktober 2011 viser, at der opbevares hyldemeter papirarkivalier. Kommunen kan fremadrettet vælge at beholde papirarkivalierne i kommunen frem for at aflevere dem til Landsarkivet for Sjælland. Dette skønnes under alle omstændigheder billigere. Aflevering af de bevaringsværdige arkivalier til Landsarkivet for Sjælland ville efter gældende takster koste ca. 1 mio. kr. Magasinet på Rådhuset vil til sammenligning kunne opgraderes til arkivlokale i arkivlovens forstand for en udgift af ca kr. Hvis kommunen vælger at beholde arkivalierne hjemme, er det dog kommunen, der skal varetage arkivlovens formål, herunder stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder samt vejlede i benyttelse (hvis arkivalierne blev afleveret til Landsarkivet for Sjælland, ville dette skulle varetage arkivlovens formål). Varetagelse af arkivlovens formål i kommunen vil kræve større arkivfaglig understøttelse, end tilfældet er nu. Hvis ikke-bevaringsværdige arkivalier kasseres, skønnes det, at de 584 hyldemeter bevaringsværdige 5

6 arkivalier - plus eventuelt besluttet merbevaring samt bevaringsværdige arkivalier fra skoler og institutioner - vil kunne arkiveres på Rådhuset, hvor kapaciteten er på 774 hyldemeter. Det anbefales af økonomiske grunde, at kommunen beholder papirarkivalierne hjemme. Det forudsætter dog - grundet kommunens varetagelse af arkivlovens formål - en styrkelse af organisationen med arkivfaglig kompetence. Det anbefales endvidere, at gennemgang af papirarkivalier igangsættes med henblik på at kassere ikke-bevaringsværdige papirarkivalier, og at arkivalierne flyttes til Rådhuset. Afleveringsforløb (til Landsarkivet for Sjælland eller - som anbefalet - til kommunalt ar-kivmagasin på Rådhuset) omfatter følgende aktiviteter: Bevaringsværdige sager udskilles. Soigneres for metalclips og plastic og pakkes i autoriserede kasser til bevaring. Samtlige sager gennemgås for anmodninger om aktindsigt samt for klager, de er gået kommunen imod - eller for klage over sagsbehandlingen. Hvor sådanne har indgået i selve sagen, oprettelse særskilte sager (eller hele sagen bevares). Ikke-bevaringsværdige sager kan kasseres jfr. kassationsfristerne. Arkiveringsversioner af IT-systemer Som det fremgår af foregående fylder papirarkivalierne umiddelbart meget, når talen kommer på arkivalier. Dette vil dog fremover kun udgøre en begrænset del af arkiverings-problematikken. Det store felt handler om e-arkiverne. Som for papirarkivaliernes vedkommende har Statens Arkiver også bestemt, hvilke it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Med e-arkivalierne skal der - udover de hensyn, der tages til papirarkivalierne - tages hensyn til følgende: Der skal arkiveres bevaringsværdige data om alle borgeres sager, hvor papirarkivalierne for de fleste personsager kun skal bevares for borgere med CPR-nummer 01. Data er lagret, så de kræver et bestemt it-system for at kunne læses. Kravet til arkivering af bevaringsværdige data er, at data skal kunne læses - også om 100 år. Derfor skal der laves en såkaldt standardiseret arkiveringsversion af data i det enkelte it-system. Statens Arkiv har fastsat standarden for, hvorledes en arkiveringsversion skal se ud. Arkiveringsversion for Acadre vil ifølge leverandøren, Traen, kunne løbe op i ca. 0,5 mio. kr. Når udgiften løber op i det relativt store beløb, skyldes det bl.a., at der er arkiveret dokumenter i PDF-format (der må kun forekomme dokumenter i det såkaldte TIFF-dataformat i arkiveringsversionen). Arkiveringsversion for CSC VITAE vil ifølge leverandøren, CSC, løbe op i ca. 0,3 mio kr. Udover de nævnte to store systemer driver kommunen en række andre, som også indeholder bevaringsværdige data. Arkiveringsversionerne af disse systemer forventes at kunne afholdes inden for gældende budget. ets økonomi Det samlede forslag om lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data udgør 2,316 mio. kr. et er sammensat af en anlægsudgift på 0,34 mio. kr. og en driftsudgift på 1,976 mio. kr. Anlægsudgiften er i 0,28 mio. kr. og i 0,06 mio. kr. Driftsudgiften er i 1,121 mio. kr. og 0,285 mio. kr. årligt i perioden -, hvor de 0,085 mio. kr. er afgift til Statens Arkiver og de resterende 0,2 mio. kr. er til indkøb af en ekstern arkivkonsulent til bistand i arkivstyregruppen. ets personalemæssige konsekvenser Gennemførelsen af arkiveringsversioner af Acadre og CSC VITAE vil samlet være estimeret til 250 timer interne 6

7 ets forventede effekt Ud over at Ringsted Kommune vil kunne efterleve arkivloven, vil en aflevering af e-arkivalierne også inkludere en oprydning i Acadre og CSC VITAE, som vil validere vores datagrundlag af sager Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Udbud af omsorgssystem (Sundhedsparaplyen) og ESDH-system vil ske indenfor en 2-årig periode og i forbinde Implementering af forslaget Oprettelse af en arkivstyregruppe, der skal sikre at Ringsted Kommune overholder arkivloven. Denne kan ekse ressourceforbrug for resten af medlemmerne på 100 timer årligt. P a p i r a Magasinet på Rådhuset opgraderes til arkivlokaler i arkivlovens forstand og samtlige bevaringsværdige arkivalie Sager med persondata afsluttet indtil år 2000 bør gennemgås umiddelbart og ikke-bevaringsværdige arkivalier Sager uden persondata afsluttet indtil år 2000 kan gennemgås umiddelbart med henblik på kassation. Sager af Arkiveringsversioner af IT-systemer Gennemførelsen af arkiveringsversioner af Acadre og CSC VITAE vil være et projekt med en varighed på 6-12 m Alternativ løsning Eftersom CSC VITAE og Acadre skal i udbud inden for en 2 årig periode kunne Ringsted kommune vælge at vent Økonomisk ville denne løsning betyde, at der til at starte med skal fokuseres på Papirarkivalier og derfor skal de 7

8 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Erhvervs- og Kommunikationssekretariatet ØK ØD2 Køb af markedsføring hos TMS Ringsted Markedsføringskontoen Markedsføringspolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommune køber markedsføring af TMS Ringsted. Den nuværende aftale udløber ved årsskiftet 2013/, og TMS Ringsted har derfor henvendt sig med henblik på at indgå en ny aftale for årene og. TMS Ringsted foreslår en aftale på kr pr. år. ets indhold Ringsted Kommune har gennem en årrække købt markedsføring af TMS Ringsted. Markedsføringen består af en række ydelser såsom eksponering på klubtrøjer, ved kampe, på hjemmeside mv., ligesom TMS Ringsted leverer fribilletter til tilflyttere, TMS-deltagelse i en række arrangementer og events, samt TMS-deltagelse i aktiviteter på idræts- og sundhedsområdet i kommunen for at fremme og markedsføre disse. ets økonomi Ringsted Kommune havde oprindeligt en aftale med TMS Ringsted om køb af markedsføring for kr pr. år i 2012 og 2013, som blev finansieret via markedsføringskontoen. I forbindelse med budget 2013 besluttede forligspartierne at købe ekstra markedsføring hos TMS Ringsted for kr i Ringsted Kommunes oprindelse budget til markedsføring i 2013 var kr , hvor de kroner anvendes til køb af markedsføring hos TMS Ringsted. Med beslutningen af yderligere køb af markedsføring hos TMS Ringsted i 2013 for kr blev budgettet forhøjet til kr , hvor kr bruges til køb af markedsføring hos TMS Ringsted. Af de resterende kr har økonomiudvalget for årene disponeret kr pr. år til en tre-årig markedsføringsplan bl.a. indeholdende markedsføring af Sommer i Ringsted, Ringsted Middelalderfestival, bosætning og tiltrækning af erhvervsvirksomheder. Herudover anvendes de resterende midler fra markedsføringskontoen til turismemarkedsføring og diverse projekter under kommunens city brand Midt i mulighederne. Hvis der skal indgås en aftale med TMS Ringsted om køb af markedsføring for årene og med en ramme på kr pr. år lægger forslaget her op til, at der tilføres markedsføringskontoen kr pr. år for årene og. ets personalemæssige konsekvenser Ingen 8

9 ets forventede effekt et vil fastholde niveauet for aftalen om køb af markedsføring hos TMS Ringsted på niveau med Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Hvis forslaget gennemføres fornyer administrationen markedsføringsaftalen med TMS Ringsted med ikrafttræ ets konsekvenser for serviceniveauet et vil fastholde niveauet for aftalen om køb af markedsføring hos TMS Ringsted på niveau med Samlet budget for området Samlet budget for markedsføringskontoen hvis ønskelisteforslaget følges og aftale med TMS indgås er:

10 Klima- og Miljøudvalget Ønskelisteforslag Drift sstiller Teknisk Forvaltning D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer Ny opgave Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Drift Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Københavns Energi ejer i dag Gyrstinge- og Haraldsted Sø. Søerne har i mange år været anvendt til vandforsyningen i København, men anvendes ikke mere. Den årlige driftsudgift skønnes at ligge på ca. 0,5 mio årligt og dækker vedligeholdelse af hegn, grønne områder og vejarealer. Pumper forventes lukket og vandstanden sænket til naturligt niveau. ets indhold Drift af grøfter, stier og publikumsfaciliteter ets personalemæssige konsekvenser Overtagelse af en medarbejder fra Københavns Energi ets forventede effekt Øgede og forbedrede forhold for kommunens borgere Implementering af forslaget Overtagelsen forventes at ske i Samlet budget for området Det samlede budget for de grønne områder udgør 5,6 mio. kr. i. 10

11 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D2 Fejlkoblinger(spildevand) Øvrige miljøforanstaltninger Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er en kommunal opgave at undersøge/bevise at der er sket fejltilslutning på en privatgrund. Da det er vigtigt at finde ud af om der er fejltilsluttet regnvand på spildvandssystemet af hensyn til klimatilpasningsproblematikken og overløb fra renseanlæg, ønskes overblik over disse. ets indhold Ved at have et overblik over fejltilslutninger, altså husstande der fejlagtigt har koblet regnvand på spildevandssystemet, kan der sættes ind overfor det unødige ekstra regnvand. Der vil skulle følges op på resultatet med evt. påbud til grundejer. Da det er kommunen der er myndighed og står for bevisførelsen, ligger omkostningerne os kommunen og ikke hos forsyningen. ets økonomi Budgettet er beregnet på baggrund af erfaringsstal fra forsyningen. Der forventes en lidt større udgift i ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de eksisterende personalemæssige ressourcer. ets forventede effekt Mindre regnvand i spildevandssystemet, og dermed mindre risiko for overløb fra renseanlæg, og mindre risik Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Opgaven udføres på baggrund af forsyningens viden om regnvand i systemet, og mulige områder med fejltils ets konsekvenser for serviceniveauet Opgaven løses med eksisterende personalemæssige ressourcer. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni 11

12 Klima- og Miljøpolitikken Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering 12

13 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Øvrige miljøforanstaltninger Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at udarbejde indsatsplan(er) for grundvandsbeskyttelse. Naturstyrelsen overdrager den grundvandskortlægning de har udarbejdet til kommunen, hvilket for Ringsted Kommunes vedkommende forventes at være ultimo senest et år efter at denne kortlægning er afsluttet, skal der udarbejdes et udkast til en eller flere indsatsplaner. ets indhold Der skal udarbejdes en eller flere indsatsplaner. En indsatsplan skal beskrive de indsatser, der skal til for at afhjælpe og beskytte grundvandet mod forurening og derved sikre den fremtidige indvinding i områderne. ets økonomi Der er brug for midler til at kunne supplere statens kortlægning hvor det er nødvendigt, f.eks. supplere måli ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de personalemæssige ressourcer der er til rådighed. ets forventede effekt Med en god og gennemarbejdet indsatsplan(er) vil der vær en oversigt over risici, overblik over områder hvo Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Der er som sagt en statslig udmelding på at der skal være et udkast til en eller flere indsatsplaner et år efter vores grundvand. ets konsekvenser for serviceniveauet På kortsigt ingen, på lang sigt en positiv konsekvens i gennem godt beskyttet grundvand. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni Klima-, og Miljøpolitikken og i henhold til lovgivningen. Samlet budget for området 13

14 På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering Procentvis hhv. 17 % i og 10 % i 14

15 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D4 Klimatilpasning Øvrige miljøforanstaltninger Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter 300 * * * 300 * * * og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau * Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i overslagsårene, så der vil evt. komme et nyt ønskeforslag i. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at kommunen skal udarbejde en klimatilpasningsplan, og efterfølgende handleplaner. ets indhold Implementering af klimatilpasningsplanens handleplan i form af screening og opstart af konkrete projekter. Lovgivningen på området har nu indskrevet at kommunen skal være projektejer på de konkrete projekter, hvilket stiller krav til kommunens aktive rolle. Projekterne foregår fortsat i samarbejde med Ringsted Forsyning, og udførelsen af projekterne finansieres hovedsageligt over spildevandstaksterne. ets økonomi I 2013 og er der fuld finansiering af anlægsudgifterne over spildevandstaksterne, fra skal kommu Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i overslag ets personalemæssige konsekvenser Indtil videre løses opgaven med de personalemæssige ressourcer der er tilrådighed, men opgaven er kræven ets forventede effekt At få minimeret risiko for oversvømmelser ved ekstreme vejrsituationer. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Som sagt kan der på sigt komme afledte effekter i det der skal tænkes klimatilpasning ind i andre projekter i Implementering af forslaget På nuværende tidspunkt søges der om midler til at få nogle projekter i gang som vurderes at være vigtige i fo ets konsekvenser for serviceniveauet I og med at der sikres mod oversvømmelser, skal forslaget på sigt gerne opleves som et forøget servicenivea Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni 15

16 Klima-, og Miljøpolitikken, klimaplanen siger også noget om klimatilpasning, den kommende klimatilpasnings Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering Procent vis 10 % 16

17 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk forvaltning D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur Klima- og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted kommune er tilsluttet Flextur-ordningen hos MOVIA. Grundtaksten som kaldes kommunetaksten dækker de første 10 km. Herefter betales pr. km. Flere borgere vil derfor opleve at skulle betale mere end kommunetaksten, hvis rejsen over 10 km. Det gælder særligt for borgere som bor i yderkanten af kommunen. En udvidelse af kommunetakstens dækningsområde vil kunne ligestille borgerne på dette punkt. ets indhold Kommunetakstens område udvides fra de nuværende 10 km til 15 km. Øvrige km takster ændres ikke. ets økonomi Forvaltningen skønner, at det årligt vil koste kommunen ,- kr. i tabte billetindtægter. ets personalemæssige konsekvenser Ingen ets forventede effekt Større tilfredshed blandt de Flextur-brugere som rejser mere end 10 km. man vil givet vis kunne tiltrække fle Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Når forslaget er kommet på budgettet for vil Forvaltningen tage kontakt til MOVIA for den videre implem ets konsekvenser for serviceniveauet Større tilfredshed blandt de Flextur-brugere som rejser mere end 10 km. Der vil givet vis kunne tiltrækkes fle Samlet budget for området mio. kr. DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø Øvrige miljøforanstaltninger 17

18 Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Projekt udgifter Udgifter til årsværk Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Udvalget har ønsket større indarbejdelse af Agenda 21 og bæredygtig udvikling, og mulig styrkelse af miljøområdet. ets indhold Det foreslås at der ansættes en grøn guide, naturvejleder eller tilsvarende. En person som fungere som lokal miljøvejleder for skoler, institutioner og borgere generelt, som kan rådgive om grøn adfærd i måden at leve, bo, bruge og forbruge på. En person som kan vejlede og informere samt drive projekter om bæredygtig udvikling, klima, natur m.v. Personen skal have en meget tværgående indgang til sin opgave og skal kunne drive projekter inden for feltet, også uden for Teknisk forvaltning. ets økonomi Der ansættes en person med tilknytning til Teknisk forvaltning. For at kunne igangsætte projekter, udarbejd ets personalemæssige konsekvenser Ansættelse af en person ets forventede effekt Der vil komme mere fokus på bæredygtig udvikling, i kommunen (både internt og eksternt). Der vil blive ska Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Afledte effekter kan være bidrag til projekter i konkret afdeling/forvaltning. Implementering af forslaget Stillingsopslag og ansættelse. ets konsekvenser for serviceniveauet Øget serviceniveau, da private borgere også vil kunne nyde godt af den vejledning og støtte som den Grønn Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni Klima- og Miljøpolitikken. Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering 18

19 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning D7 Ophævelse af gebyrer for stadepladser Klima- og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Stadepladser budget Indtægter i alt Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Baggrunden for ønsket er, at gøre det billigere og nemmere for torvehandlende at sætte boder op på Torvet. Den årlige lejeafgift udgør i dag kr. pr. stadeplads. Reglen er, at man maksimalt kan råde over 2 stadepladser på Torvet, jf. regulativ for stadepladser. Med en lempelse af afgiften er det målet at flere vil forsøge sig som torvehandler og dermed være med til at skabe liv i bymidten. ets indhold et er således at gøre det gratis at benytte stadepladser på torvet. Det forventes at der fortsat vil være indtægter fra fx restauranter, som har en fast udnyttelse af vejarealet. Denne indtægt ligger i dag på ca kr. årligt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Forudsætning for forslaget er, at der udarbejdes nye takster for. ets konsekvenser for serviceniveauet Der vil fortsat skulle meddeles tilladelse benyttelse af stadepladser. 19

20 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Ejendomsstaben D1 Bygningsvedligeholdelse Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Bygningsvedligeholdelse Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Budgettet for bygningsvedligeholdelse udgør i dag 71 kr. pr. m2, hvilket svarer til under lavt niveau. På dette niveau vil vedligeholdelsesstanden for kommunens bygninger løbende blive dårligere og medføre behov for nye, større genopretningsarbejder. De 71 kr. pr. m2 indeholder reguleringen på 0,5 mio. kr. årligt, som blev indarbejdet i budgettet for Ved at hæve budgettet til 96 kr. pr. m2 for udvendig og teknisk vedligeholdelse vil niveauet svare til middel. På det niveau kan bygningerne holdes på i middel vedligeholdelsesstand, efter nødvendige genopretningsarbejder er udført. Se budgetønske om genopretning af kommunale ejendomme. Hvis genopretningerne ikke udføres vil 96 kr. pr. m2 ikke være tilstrækkeligt til at holde bygninger på et middel niveau, da vedligeholdelses tilstanden er langt under dette niveau mange steder i dag. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko 20

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014 Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Ringsted kommunes arkivalier

Ringsted kommunes arkivalier Ringsted kommunes arkivalier NOTAT Byrådssekretariatet Indledning Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014

Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014 Klima og Miljøudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer 500 500 500 500 D2 Fejlkoblinger(spildevand)

Læs mere

Oversigt ønskelisteforslag anlæg

Oversigt ønskelisteforslag anlæg Oversigt ønskelisteforslag anlæg Plan- og Boligudvalgets ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag - anlæg (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalgets ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag - drift (1000. kr.) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-419.000 kr.? kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner: Reduktion i Sundhedsudvalgets

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Undersøgelse af mad til daginstitutioner

Undersøgelse af mad til daginstitutioner Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere