Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift- og anlægsønsker til budget 2014"

Transkript

1 Drift- og anlægsønsker til budget 1

2 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr. ØK ØD1 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data ØK ØD2 Køb af markedsføring hos TMS Ringsted i alt Klima- og Miljøudvalget (1.000 kr.) Nr. D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer D2 Fejlkoblinger(spildevand) D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse D4 Klimatilpasning D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø D7 Ophævelse af gebyrer for stadepladser i alt Plan- og Boligudvalget - drift (1000. kr.) Nr. D1 Bygningsvedligeholdelse i alt Børne- og Undervisningsudvalget - drift (1000. kr.) Nr. BUU D1 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn BUU D2 Midler til at specialiserede plejefamilier kan blive et permanent tiltag BUU D3 Afskaffelse af sommerferielukning på 0-6 års området BUU D4 Øge normering på 0-6 års området BUU D5 Oprettelse af sommerprojekt i Ung mor netværk Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet BUU D6 (SOSU-elever) i alt Socialudvalget (1.000 kr.) Nr. SU ØD1 Genoptræning efter Sundhedsloven SU ØD2 Forebyggende tilbud til borgere med rygproblemer og med lav egen omsorgsevne SU ØD3 Oprettelse af tilbud om palliation til borgere med cancer m.m. SU ØD4 Fastholdelse af sagsbehandlingstider på ikke akutte hjælpemidler, handicapbiler og 100 SU ØD5 Udgifter til tilsynsreform SU ØD6 Kompetenceudvikling af det samlede handicapområde SU ØD7 Øget aktivitetsbestemt forbrug (henvisning af flere borgere til Socialpsykiatrien) SU ØD8 Erhvervet hjerneskade SU ØD9 Livsstilssamtaler - opnormering i alt Ældreudvalget (1.000 kr.) Nr. ÆU ØD1 Øget antal borgere med demensdiagnose på de somatiske pladser på Solbakken Hus ÆU ØD2 Øget antal borgere med demenssygdom som medfører stærk udadreagerende adfærd - Solbakken ÆU ØD3 Udvidelse af sygeplejerskenormering på akutafd. på KLC ÆU ØD4 Udvidelse af akut pladser med 3 ÆU ØD5 Ansættelse af kontinenssygeplejerske Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet ÆU ØD6 (SOSU-elever) ÆU ØD7 Uddannelse af 5 kliniske vejledere til at varetage den kliniske uddannelse på 6. og 7. semester på sygeplejestudiet ÆU ØD8 Kompetenceudvikling for sygeplejerskegruppen ÆU ØD9 Øget pres på sygeplejeydelser på visitationsrammen ÆU Styrket indsats ifht. sygefravær i hjemmeplejen ØD10 i alt Arbejdsmarkedsudvalget (1.000 kr.) Nr. AMU 1 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats AMU 2 Koordinator til tværgående indsats: Førtidspensions- og fleksjobreform AMU 3 Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og fleksjobområdet AMU 4 Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats AMU 5 Nytteaktivering AMU 6 Forbrugerrådets gældsrådgivning i alt

3 Kultur- og Trivselsudvalget (1000. kr.) Nr. KTD1 Øget driftstilskud til Ringsted Kongrescenter KTD2 Fortsættelse af Billedkunstnerisk Grundkursus i Ringsted Kommune (BGK) i alt Politiske partier Det Radikale Venstre Nr. DRV 1 Etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum DRV 5 om udarbejdelse af ny sundhedspolitik (sundhedsplan) i alt Driftsønsker i alt til budget

4 Anlægsønsker til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr. ØK ØA1 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data ØK ØA2 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek ØK ØA3 Byfornyelse i alt Klima- og Miljøudvalget (1000. kr.) Nr. KMU A1 Skiltning til stier m.v. AN 2 Forbedring af buspassager-information på Ringsted st. AN 3 Forbedring af vejnettet i Campus-området, Ringsted Syd AN 4 Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. AN 5 Forøget puljen til cykelstier AN 6 Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. i alt Nr. Afledt drift ved anlæg AN 1 Skiltning til stier m.v. AN 4 Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. AN 5 Forøget puljen til cykelstier AN 6 Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. Afledt drift i alt Plan- og Boligudvalget (1000. kr.) Nr. PBU A1 Drøn på skolegården PBU A2 Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge sø PBU A3 Udvikling af Ringsted Kasernepark PBU A4 Ringsted Oplevelsessti PBU A5 Støtte til genopbygning af Margrethegården PBU A6 Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter PBU A7 Energipulje PBU A8 Genopretning af kommunale ejendomme PBU A9 Pulje til finansiering af udbedring af påbud fra arbejdstilsynet PBU A10 Ridehuset, genopretning PBU A11 Ridehuset, genopretning incl. nyt tag PBU A12 Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej PBU A13 Udvidelse af energipuljen PBU A14 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner i alt Nr. Afledt drift ved anlæg A Drøn på skolegården C Udvikling af Ringsted Kasernepark D Ringsted Oplevelsessti Afledt drift i alt Socialudvalget og Ældreudvalget (1000. kr.) Nr. SU ØA1 Sundhedscenter i alt Kultur- og Trivselsudvalget (1.000 kr.) Nr. KTU A1 Placering af Historiens hus og Lokalhistorisk Arkiv på Amtsstuegården KTU A2 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge i alt Nr. Afledt drift KTU A1 Placering af Historiens hus og Lokalhistorisk Arkiv på Amtsstuegården Afledt drift i alt Børne- og Ungeudvalget (1000. kr.) Nr. BUU A1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater BUU A2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området BUU A4 Lærerarbejdspladser i forlængelse af lovregulering af lærernes arbejdstid og folkeskolereformen i alt Politiske partier Det Radikale Venstre (1000. kr.) Nr. DRV2 Bymidten nydesignes i alt Anlægsønsker i alt i budget Afledt drift i alt til anlægsønsker

5 Økonomiudvalget Ønskelisteforslag drift sstiller Direktionen ØK ØD1 Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data Administration og forvaltninger Ledelse og personale Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Arkiveringsversioner af Acadre og CSC VITAE Godkendelse af arkiveringsversioner fra Acadre og CSC VITAE af Statens Arkiver Afgift til statens arkiver for opbevaring af e-arkivalier Drift af arkivstyregruppe Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) og funktion timer 100 timer 100 timer 100 timer Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og Dokument Håndteringssystem (Acadre), der anvendes i kommunens centrale administration. De to systemer indeholder bevaringsværdige data, som skal sikres for eftertiden jvf. Arkivloven 21. Det sker ved produktion og aflevering til et offentligt arkiv af en såkaldt arkiveringsversion. På baggrund af oplysninger fra leverandørerne af de to systemer vil udgifterne hertil kunne løbe op i 0,836 mio. kr. Ud over udgiften på 0,836 mio. kr. til udarbejdelse af arkivversionerne bør der afsættes et engangsbeløb på 0,34 mio. kr. til samling af papirarkivalierne samt årligt 0,285 mio. kr. til drift af disse. ets indhold Papirarkivalier Papirarkivalierne fra kommunesammenlægningen i 1970 til nu, hvor der stort set ikke produceres papirarkivalier mere, er opmagasineret på de fem adresser, hvor kommunens centrale administration har til huse, samt på én ekstern adresse. En status pr. oktober 2011 viser, at der opbevares hyldemeter papirarkivalier. Kommunen kan fremadrettet vælge at beholde papirarkivalierne i kommunen frem for at aflevere dem til Landsarkivet for Sjælland. Dette skønnes under alle omstændigheder billigere. Aflevering af de bevaringsværdige arkivalier til Landsarkivet for Sjælland ville efter gældende takster koste ca. 1 mio. kr. Magasinet på Rådhuset vil til sammenligning kunne opgraderes til arkivlokale i arkivlovens forstand for en udgift af ca kr. Hvis kommunen vælger at beholde arkivalierne hjemme, er det dog kommunen, der skal varetage arkivlovens formål, herunder stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder samt vejlede i benyttelse (hvis arkivalierne blev afleveret til Landsarkivet for Sjælland, ville dette skulle varetage arkivlovens formål). Varetagelse af arkivlovens formål i kommunen vil kræve større arkivfaglig understøttelse, end tilfældet er nu. Hvis ikke-bevaringsværdige arkivalier kasseres, skønnes det, at de 584 hyldemeter bevaringsværdige 5

6 arkivalier - plus eventuelt besluttet merbevaring samt bevaringsværdige arkivalier fra skoler og institutioner - vil kunne arkiveres på Rådhuset, hvor kapaciteten er på 774 hyldemeter. Det anbefales af økonomiske grunde, at kommunen beholder papirarkivalierne hjemme. Det forudsætter dog - grundet kommunens varetagelse af arkivlovens formål - en styrkelse af organisationen med arkivfaglig kompetence. Det anbefales endvidere, at gennemgang af papirarkivalier igangsættes med henblik på at kassere ikke-bevaringsværdige papirarkivalier, og at arkivalierne flyttes til Rådhuset. Afleveringsforløb (til Landsarkivet for Sjælland eller - som anbefalet - til kommunalt ar-kivmagasin på Rådhuset) omfatter følgende aktiviteter: Bevaringsværdige sager udskilles. Soigneres for metalclips og plastic og pakkes i autoriserede kasser til bevaring. Samtlige sager gennemgås for anmodninger om aktindsigt samt for klager, de er gået kommunen imod - eller for klage over sagsbehandlingen. Hvor sådanne har indgået i selve sagen, oprettelse særskilte sager (eller hele sagen bevares). Ikke-bevaringsværdige sager kan kasseres jfr. kassationsfristerne. Arkiveringsversioner af IT-systemer Som det fremgår af foregående fylder papirarkivalierne umiddelbart meget, når talen kommer på arkivalier. Dette vil dog fremover kun udgøre en begrænset del af arkiverings-problematikken. Det store felt handler om e-arkiverne. Som for papirarkivaliernes vedkommende har Statens Arkiver også bestemt, hvilke it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Med e-arkivalierne skal der - udover de hensyn, der tages til papirarkivalierne - tages hensyn til følgende: Der skal arkiveres bevaringsværdige data om alle borgeres sager, hvor papirarkivalierne for de fleste personsager kun skal bevares for borgere med CPR-nummer 01. Data er lagret, så de kræver et bestemt it-system for at kunne læses. Kravet til arkivering af bevaringsværdige data er, at data skal kunne læses - også om 100 år. Derfor skal der laves en såkaldt standardiseret arkiveringsversion af data i det enkelte it-system. Statens Arkiv har fastsat standarden for, hvorledes en arkiveringsversion skal se ud. Arkiveringsversion for Acadre vil ifølge leverandøren, Traen, kunne løbe op i ca. 0,5 mio. kr. Når udgiften løber op i det relativt store beløb, skyldes det bl.a., at der er arkiveret dokumenter i PDF-format (der må kun forekomme dokumenter i det såkaldte TIFF-dataformat i arkiveringsversionen). Arkiveringsversion for CSC VITAE vil ifølge leverandøren, CSC, løbe op i ca. 0,3 mio kr. Udover de nævnte to store systemer driver kommunen en række andre, som også indeholder bevaringsværdige data. Arkiveringsversionerne af disse systemer forventes at kunne afholdes inden for gældende budget. ets økonomi Det samlede forslag om lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data udgør 2,316 mio. kr. et er sammensat af en anlægsudgift på 0,34 mio. kr. og en driftsudgift på 1,976 mio. kr. Anlægsudgiften er i 0,28 mio. kr. og i 0,06 mio. kr. Driftsudgiften er i 1,121 mio. kr. og 0,285 mio. kr. årligt i perioden -, hvor de 0,085 mio. kr. er afgift til Statens Arkiver og de resterende 0,2 mio. kr. er til indkøb af en ekstern arkivkonsulent til bistand i arkivstyregruppen. ets personalemæssige konsekvenser Gennemførelsen af arkiveringsversioner af Acadre og CSC VITAE vil samlet være estimeret til 250 timer interne 6

7 ets forventede effekt Ud over at Ringsted Kommune vil kunne efterleve arkivloven, vil en aflevering af e-arkivalierne også inkludere en oprydning i Acadre og CSC VITAE, som vil validere vores datagrundlag af sager Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Udbud af omsorgssystem (Sundhedsparaplyen) og ESDH-system vil ske indenfor en 2-årig periode og i forbinde Implementering af forslaget Oprettelse af en arkivstyregruppe, der skal sikre at Ringsted Kommune overholder arkivloven. Denne kan ekse ressourceforbrug for resten af medlemmerne på 100 timer årligt. P a p i r a Magasinet på Rådhuset opgraderes til arkivlokaler i arkivlovens forstand og samtlige bevaringsværdige arkivalie Sager med persondata afsluttet indtil år 2000 bør gennemgås umiddelbart og ikke-bevaringsværdige arkivalier Sager uden persondata afsluttet indtil år 2000 kan gennemgås umiddelbart med henblik på kassation. Sager af Arkiveringsversioner af IT-systemer Gennemførelsen af arkiveringsversioner af Acadre og CSC VITAE vil være et projekt med en varighed på 6-12 m Alternativ løsning Eftersom CSC VITAE og Acadre skal i udbud inden for en 2 årig periode kunne Ringsted kommune vælge at vent Økonomisk ville denne løsning betyde, at der til at starte med skal fokuseres på Papirarkivalier og derfor skal de 7

8 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Erhvervs- og Kommunikationssekretariatet ØK ØD2 Køb af markedsføring hos TMS Ringsted Markedsføringskontoen Markedsføringspolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommune køber markedsføring af TMS Ringsted. Den nuværende aftale udløber ved årsskiftet 2013/, og TMS Ringsted har derfor henvendt sig med henblik på at indgå en ny aftale for årene og. TMS Ringsted foreslår en aftale på kr pr. år. ets indhold Ringsted Kommune har gennem en årrække købt markedsføring af TMS Ringsted. Markedsføringen består af en række ydelser såsom eksponering på klubtrøjer, ved kampe, på hjemmeside mv., ligesom TMS Ringsted leverer fribilletter til tilflyttere, TMS-deltagelse i en række arrangementer og events, samt TMS-deltagelse i aktiviteter på idræts- og sundhedsområdet i kommunen for at fremme og markedsføre disse. ets økonomi Ringsted Kommune havde oprindeligt en aftale med TMS Ringsted om køb af markedsføring for kr pr. år i 2012 og 2013, som blev finansieret via markedsføringskontoen. I forbindelse med budget 2013 besluttede forligspartierne at købe ekstra markedsføring hos TMS Ringsted for kr i Ringsted Kommunes oprindelse budget til markedsføring i 2013 var kr , hvor de kroner anvendes til køb af markedsføring hos TMS Ringsted. Med beslutningen af yderligere køb af markedsføring hos TMS Ringsted i 2013 for kr blev budgettet forhøjet til kr , hvor kr bruges til køb af markedsføring hos TMS Ringsted. Af de resterende kr har økonomiudvalget for årene disponeret kr pr. år til en tre-årig markedsføringsplan bl.a. indeholdende markedsføring af Sommer i Ringsted, Ringsted Middelalderfestival, bosætning og tiltrækning af erhvervsvirksomheder. Herudover anvendes de resterende midler fra markedsføringskontoen til turismemarkedsføring og diverse projekter under kommunens city brand Midt i mulighederne. Hvis der skal indgås en aftale med TMS Ringsted om køb af markedsføring for årene og med en ramme på kr pr. år lægger forslaget her op til, at der tilføres markedsføringskontoen kr pr. år for årene og. ets personalemæssige konsekvenser Ingen 8

9 ets forventede effekt et vil fastholde niveauet for aftalen om køb af markedsføring hos TMS Ringsted på niveau med Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Hvis forslaget gennemføres fornyer administrationen markedsføringsaftalen med TMS Ringsted med ikrafttræ ets konsekvenser for serviceniveauet et vil fastholde niveauet for aftalen om køb af markedsføring hos TMS Ringsted på niveau med Samlet budget for området Samlet budget for markedsføringskontoen hvis ønskelisteforslaget følges og aftale med TMS indgås er:

10 Klima- og Miljøudvalget Ønskelisteforslag Drift sstiller Teknisk Forvaltning D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer Ny opgave Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Drift Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Københavns Energi ejer i dag Gyrstinge- og Haraldsted Sø. Søerne har i mange år været anvendt til vandforsyningen i København, men anvendes ikke mere. Den årlige driftsudgift skønnes at ligge på ca. 0,5 mio årligt og dækker vedligeholdelse af hegn, grønne områder og vejarealer. Pumper forventes lukket og vandstanden sænket til naturligt niveau. ets indhold Drift af grøfter, stier og publikumsfaciliteter ets personalemæssige konsekvenser Overtagelse af en medarbejder fra Københavns Energi ets forventede effekt Øgede og forbedrede forhold for kommunens borgere Implementering af forslaget Overtagelsen forventes at ske i Samlet budget for området Det samlede budget for de grønne områder udgør 5,6 mio. kr. i. 10

11 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D2 Fejlkoblinger(spildevand) Øvrige miljøforanstaltninger Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er en kommunal opgave at undersøge/bevise at der er sket fejltilslutning på en privatgrund. Da det er vigtigt at finde ud af om der er fejltilsluttet regnvand på spildvandssystemet af hensyn til klimatilpasningsproblematikken og overløb fra renseanlæg, ønskes overblik over disse. ets indhold Ved at have et overblik over fejltilslutninger, altså husstande der fejlagtigt har koblet regnvand på spildevandssystemet, kan der sættes ind overfor det unødige ekstra regnvand. Der vil skulle følges op på resultatet med evt. påbud til grundejer. Da det er kommunen der er myndighed og står for bevisførelsen, ligger omkostningerne os kommunen og ikke hos forsyningen. ets økonomi Budgettet er beregnet på baggrund af erfaringsstal fra forsyningen. Der forventes en lidt større udgift i ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de eksisterende personalemæssige ressourcer. ets forventede effekt Mindre regnvand i spildevandssystemet, og dermed mindre risiko for overløb fra renseanlæg, og mindre risik Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Opgaven udføres på baggrund af forsyningens viden om regnvand i systemet, og mulige områder med fejltils ets konsekvenser for serviceniveauet Opgaven løses med eksisterende personalemæssige ressourcer. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni 11

12 Klima- og Miljøpolitikken Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering 12

13 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Øvrige miljøforanstaltninger Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at udarbejde indsatsplan(er) for grundvandsbeskyttelse. Naturstyrelsen overdrager den grundvandskortlægning de har udarbejdet til kommunen, hvilket for Ringsted Kommunes vedkommende forventes at være ultimo senest et år efter at denne kortlægning er afsluttet, skal der udarbejdes et udkast til en eller flere indsatsplaner. ets indhold Der skal udarbejdes en eller flere indsatsplaner. En indsatsplan skal beskrive de indsatser, der skal til for at afhjælpe og beskytte grundvandet mod forurening og derved sikre den fremtidige indvinding i områderne. ets økonomi Der er brug for midler til at kunne supplere statens kortlægning hvor det er nødvendigt, f.eks. supplere måli ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de personalemæssige ressourcer der er til rådighed. ets forventede effekt Med en god og gennemarbejdet indsatsplan(er) vil der vær en oversigt over risici, overblik over områder hvo Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Der er som sagt en statslig udmelding på at der skal være et udkast til en eller flere indsatsplaner et år efter vores grundvand. ets konsekvenser for serviceniveauet På kortsigt ingen, på lang sigt en positiv konsekvens i gennem godt beskyttet grundvand. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni Klima-, og Miljøpolitikken og i henhold til lovgivningen. Samlet budget for området 13

14 På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering Procentvis hhv. 17 % i og 10 % i 14

15 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D4 Klimatilpasning Øvrige miljøforanstaltninger Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter 300 * * * 300 * * * og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau * Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i overslagsårene, så der vil evt. komme et nyt ønskeforslag i. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at kommunen skal udarbejde en klimatilpasningsplan, og efterfølgende handleplaner. ets indhold Implementering af klimatilpasningsplanens handleplan i form af screening og opstart af konkrete projekter. Lovgivningen på området har nu indskrevet at kommunen skal være projektejer på de konkrete projekter, hvilket stiller krav til kommunens aktive rolle. Projekterne foregår fortsat i samarbejde med Ringsted Forsyning, og udførelsen af projekterne finansieres hovedsageligt over spildevandstaksterne. ets økonomi I 2013 og er der fuld finansiering af anlægsudgifterne over spildevandstaksterne, fra skal kommu Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i overslag ets personalemæssige konsekvenser Indtil videre løses opgaven med de personalemæssige ressourcer der er tilrådighed, men opgaven er kræven ets forventede effekt At få minimeret risiko for oversvømmelser ved ekstreme vejrsituationer. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Som sagt kan der på sigt komme afledte effekter i det der skal tænkes klimatilpasning ind i andre projekter i Implementering af forslaget På nuværende tidspunkt søges der om midler til at få nogle projekter i gang som vurderes at være vigtige i fo ets konsekvenser for serviceniveauet I og med at der sikres mod oversvømmelser, skal forslaget på sigt gerne opleves som et forøget servicenivea Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni 15

16 Klima-, og Miljøpolitikken, klimaplanen siger også noget om klimatilpasning, den kommende klimatilpasnings Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering Procent vis 10 % 16

17 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk forvaltning D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur Klima- og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted kommune er tilsluttet Flextur-ordningen hos MOVIA. Grundtaksten som kaldes kommunetaksten dækker de første 10 km. Herefter betales pr. km. Flere borgere vil derfor opleve at skulle betale mere end kommunetaksten, hvis rejsen over 10 km. Det gælder særligt for borgere som bor i yderkanten af kommunen. En udvidelse af kommunetakstens dækningsområde vil kunne ligestille borgerne på dette punkt. ets indhold Kommunetakstens område udvides fra de nuværende 10 km til 15 km. Øvrige km takster ændres ikke. ets økonomi Forvaltningen skønner, at det årligt vil koste kommunen ,- kr. i tabte billetindtægter. ets personalemæssige konsekvenser Ingen ets forventede effekt Større tilfredshed blandt de Flextur-brugere som rejser mere end 10 km. man vil givet vis kunne tiltrække fle Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Når forslaget er kommet på budgettet for vil Forvaltningen tage kontakt til MOVIA for den videre implem ets konsekvenser for serviceniveauet Større tilfredshed blandt de Flextur-brugere som rejser mere end 10 km. Der vil givet vis kunne tiltrækkes fle Samlet budget for området mio. kr. DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø Øvrige miljøforanstaltninger 17

18 Klima- og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Projekt udgifter Udgifter til årsværk Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Udvalget har ønsket større indarbejdelse af Agenda 21 og bæredygtig udvikling, og mulig styrkelse af miljøområdet. ets indhold Det foreslås at der ansættes en grøn guide, naturvejleder eller tilsvarende. En person som fungere som lokal miljøvejleder for skoler, institutioner og borgere generelt, som kan rådgive om grøn adfærd i måden at leve, bo, bruge og forbruge på. En person som kan vejlede og informere samt drive projekter om bæredygtig udvikling, klima, natur m.v. Personen skal have en meget tværgående indgang til sin opgave og skal kunne drive projekter inden for feltet, også uden for Teknisk forvaltning. ets økonomi Der ansættes en person med tilknytning til Teknisk forvaltning. For at kunne igangsætte projekter, udarbejd ets personalemæssige konsekvenser Ansættelse af en person ets forventede effekt Der vil komme mere fokus på bæredygtig udvikling, i kommunen (både internt og eksternt). Der vil blive ska Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Afledte effekter kan være bidrag til projekter i konkret afdeling/forvaltning. Implementering af forslaget Stillingsopslag og ansættelse. ets konsekvenser for serviceniveauet Øget serviceniveau, da private borgere også vil kunne nyde godt af den vejledning og støtte som den Grønn Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætni Klima- og Miljøpolitikken. Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansiering 18

19 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning D7 Ophævelse af gebyrer for stadepladser Klima- og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Stadepladser budget Indtægter i alt Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Baggrunden for ønsket er, at gøre det billigere og nemmere for torvehandlende at sætte boder op på Torvet. Den årlige lejeafgift udgør i dag kr. pr. stadeplads. Reglen er, at man maksimalt kan råde over 2 stadepladser på Torvet, jf. regulativ for stadepladser. Med en lempelse af afgiften er det målet at flere vil forsøge sig som torvehandler og dermed være med til at skabe liv i bymidten. ets indhold et er således at gøre det gratis at benytte stadepladser på torvet. Det forventes at der fortsat vil være indtægter fra fx restauranter, som har en fast udnyttelse af vejarealet. Denne indtægt ligger i dag på ca kr. årligt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Forudsætning for forslaget er, at der udarbejdes nye takster for. ets konsekvenser for serviceniveauet Der vil fortsat skulle meddeles tilladelse benyttelse af stadepladser. 19

20 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Ejendomsstaben D1 Bygningsvedligeholdelse Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Udgifter Bygningsvedligeholdelse Udgifter i alt Indtægter og funktion Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Budgettet for bygningsvedligeholdelse udgør i dag 71 kr. pr. m2, hvilket svarer til under lavt niveau. På dette niveau vil vedligeholdelsesstanden for kommunens bygninger løbende blive dårligere og medføre behov for nye, større genopretningsarbejder. De 71 kr. pr. m2 indeholder reguleringen på 0,5 mio. kr. årligt, som blev indarbejdet i budgettet for Ved at hæve budgettet til 96 kr. pr. m2 for udvendig og teknisk vedligeholdelse vil niveauet svare til middel. På det niveau kan bygningerne holdes på i middel vedligeholdelsesstand, efter nødvendige genopretningsarbejder er udført. Se budgetønske om genopretning af kommunale ejendomme. Hvis genopretningerne ikke udføres vil 96 kr. pr. m2 ikke være tilstrækkeligt til at holde bygninger på et middel niveau, da vedligeholdelses tilstanden er langt under dette niveau mange steder i dag. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko 20

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014 Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Nr. [Hele 1.000 kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker 2013 2014 2015 2016 ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 470

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere