Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014"

Transkript

1 Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr D1 Bygningsvedligeholdelse i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Oversigt ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag anlæg (1000. kr.) Nr A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge sø 650 C Udvikling af Ringsted Kasernepark D Ringsted Oplevelsessti E Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. 300 F Støtte til genopbygning af Margrethegården G Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter H Energipulje I Genopretning af kommunale ejendomme J Pulje til finansiering af udbedring af påbud fra arbejdstilsynet K Ridehuset, genopretning 400 L Ridehuset, genopretning incl. nyt tag M Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej 350 N Udvidelse af energipuljen i alt Nr. Afledt drift ved anlæg A Drøn på skolegården C Udvikling af Ringsted Kasernepark D Ringsted Oplevelsessti E Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø Afledt drift i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Oversigt effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr Effektiviserin g Type Servicereduktio n 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner 30 x X Omlægning af serviceaftaler/alarmer i samarbejde med 2 Brandvæsenet. 100 x 3 Budgetregulering på ydelsesstøtte 32 x 4 Nedsættelse af budgettet for udvendig vedligeholdelse 384 x Omstillin g i alt 546 ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG 1

2 Ejendomsstaben D1 Bygningsvedligeholdelse Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Bygningsvedligeholdelse Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Budgettet for bygningsvedligeholdelse udgør i dag 71 kr. pr. m2, hvilket svarer til under lavt niveau. På dette niveau vil vedligeholdelsesstanden for kommunens bygninger løbende blive dårligere og medføre behov for nye, større genopretningsarbejder. De 71 kr. pr. m2 indeholder reguleringen på 0,5 mio. kr. årligt, som blev indarbejdet i budgettet for Ved at hæve budgettet til 96 kr. pr. m2 for udvendig og teknisk vedligeholdelse vil niveauet svare til middel. På det niveau kan bygningerne holdes på i middel vedligeholdelsesstand, efter nødvendige genopretningsarbejder er udført. Se budgetønske om genopretning af kommunale ejendomme. Hvis genopretningerne ikke udføres vil 96 kr. pr. m2 ikke være tilstrækkeligt til at holde bygninger på et middel niveau, da vedligeholdelses tilstanden er langt under dette niveau mange steder i dag. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko 2

3 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning m.f A Drøn på skolegården Plan og Boligudvalget, Børneog Kulturudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Konsulent/projekt 100 Anlæg Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Etablering af forbindelse mellem Asgårdafdeling og Benløseafdeling af Byskovskolen. I dag er afdelingerne adskilt at et areal udlagt til boldbaner. Ønsket er at idrætsarealerne kan fungere som et inspirerende multifunktionelt samlingssted for elever, ansatte og lokalbefolkningen, der inspirerer til leg, læring og bevægelse. Samtidig ligger idrætsarealerne i risikoområde, med risiko for oversvømmelse ved ekstrem regn, hvorfor det er relevant at inddrage klimatilpasningsstrategier i udformningen af den nye skolegård. Forsyningen har brug for regnvandsbassin, hvor anlægget vil kunne indgå i anlægget. Ønskes yderligere finansieret med midler fra Realdania, således at anlægssummen samlet udgør mio incl. investeringer fra forsyningen. ets indhold Visionen er at skabe et super multifunktionelt center, midt mellem to skoler i Benløse ved at nytænke den gamle skolegård fra 1970 erne og omsætte den til fremtidens skolegård. Vi ønsker at vende de to skolers ansigter mod hinanden, så de ikke mere vender ryggen til hinanden. Projektet skal give ALLE herunder handicappede børn nye bevægelsesmuligheder mellem skolerne og åbne området op for de lokale borgere i Benløse. Det er et ønske at forstærke en fortsat placering af idrætsforeningens sportsarealer omkring det nye center og sikre at området kan modstå de kommende klimaproblemer, f. eks. ved at bruge et nyt regnvandsbassin til skaterbane (musicom Roskilde). ets økonomi Pengene skal bruges til medfinansiering af de funktioner, der skal placeres i aksen mellem de 2 skoleafdelinger. Ligeledes skal pengene eventuelt bruges til flytning af fodboldbaner eller etablering af kunststofbane på skolebanen. I projektet skal også indtænkes ny adgangsvej fra Roskildevej og nye parkeringspladser ved Benløseafdelingen. Indarbejdelse af en multibane i området er også indtænkt. Jord der graves væk for at placere en nedgravet multibane, der samtidig kan bruges til ophobning af vand, ved ekstremregn, forventes at kunne bruges til tribune ved en af fodboldbanerne evt. kombineret med parkourbane på 3

4 den anden side. Hovedfokus i projektet er multifunktionalitet og brugerinddragelse. Jo flere penge, der budgetteres med til projektet, des mere spændende kan det blive samt jo mere kreativt og multifunktionelt kan der tænkes. Specifikke budgetteringsforudsætninger Såfremt projekt Drøn på Skolegården går videre i processen, og får tildelt midler fra RealDania, skal disse matches med økonomi fra kommunen. Projektet kan støttes med op til 50 % af anlægssummen fra RealDania, dog maksimalt med 2 mio. kr.. Det endelige budget udarbejdes sammen med det endelige projekt i slutningen af Det er et krav i projekt Drøn på Skolegården fra RealDania, at projektet realiseres i Der arbejdes på at få forsynings regnvandsbassin gennem forsyningssekretariatet, så det kan etableres i 2014, med klimatilpasningsvolumen og dermed også med et rekreativt islæt/multifunktionalitet indarbejdet. Projektet er ikke afhængigt af at regnvandsbassinet gøres klimatilpasset eller rekreativt, men dette vil højne områdets funktionalitet. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Jo mere, der budgetteres med, des mere kan projektet indeholde. Endeligt budget for projektet udarbe Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko Implementering af forslaget Processen er allerede sat i gang, idet der har været afholdt møder mellem Teknisk forvaltning, skoleledels parkere, samt rumme vand ved ekstrem regn. Anlægget skal være et teknisk anlæg med en rekreativ brug I processen er indtænkt temauge for eleverne på Byskovskolen, workshop for medarbejdere på skolen, wo Der er nedsat en projektgruppe, der består af personer fra Byg og Planafdeling, Skole og Kulturforvaltning Styregruppen består af projektleder Annette Seibæk fra Byg og Planafdelingen, projektdeltager arkitekt Jo Igennem processen vil elever, medarbejdere, medlemmer af idrætsforeningen, lokalbefolkningen og event Tidsplan: 4

5 5

6 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge sø Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger 650 Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommune forventes at overtage Gyrstinge og Haraldsted søer i I den forbindelse ønskes etbleret publikumsfaciliteter, madpakkehus, infostander, fugleudkigstårn, forbedring af pplads ved Øvej. ets indhold ets økonomi De enkelte elementer i forslaget er ikke prissat og der er således alene tale om et samlet overslag. Ligeledes vil de enkelte opgaver kunne udføres uafhængigt af de øvrige. Specifikke budgetteringsforudsætninger Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Forudsætningen for igangsætning er at Ringsted Kommune får mulighed for at overtage søerne fra Københavns Energi. Høj risiko Middel risiko Lav risiko x forslagets forventede effekt Højner oplevelsen for besøgende i området. Implementering af forslaget 6

7 En realisering af de foreslåede tiltag vil kunne realiseres i

8 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning C Udvikling af Ringsted Kasernepark Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kasernepark er et vigtigt nærrekreativt område som ønskes udviklet i retning af en rustik park med flere forskellige motionstilbud. Kaserneparken bruges allerede til motionsløb og andre rekreative aktiviteter. ets indhold Der ønskes etableret motionspladser, motionsstier og Sundhedsspor. ets økonomi: Hvilke konkrete tiltag der ønskes afhænger at en konkret planlægning, der kan derfor ikke sættes økonomi på de enkelte delelementer. Specifikke budgetteringsforudsætninger Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse: Der er tale om overslag og ikke endelige priser. Projektet vil dog kunne tilpasses den konkrete økonomi. Høj risiko Middel risiko Lav risiko x forslagets forventede effekt Forbedring af de rekreative tilbud herunder mulighed for at borgerne på egen hånd kan teste deres kon Implementering af forslaget I udarbejdes helhedsplan for Kaserneparken I 2014 og 2015 anlægges de nye faciliteter. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ 8

9 Målsætning i Kommuneplanen: Forebyggelse af sygdom samt fremme af sundhed. 9

10 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning D Ringsted Oplevelsessti Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Etablering af oplevelsesstien her været et ønske fra borgergruppe samt Ringsted Kommune i flere år. Stien vil åbne mulighed for at borgerne vil kunne færdes fra Ringsted by ud til Haraldsted Sø og videre til Roskildevej og Køge Å stien. ets indhold Stien er sammenlagt ca. 20 km. lang og den samlede udgift er beregnet til at udgør ca mio. kr. Dele af udgiften forventes finansieret af tilskud fra fonde. Denne mulighed rummer dog en stor usikkerhed. I overslaget lægges der derfor op til at kommunen enten alene eller sammen med fonde etablerer stien. ets økonomi Hvor stor en del der kan opnås tilskud til fra fonde er uvist. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Med støtte fra fonde vil projektet kunne realiseres inden for 12 år. Hvis der ikke opnås tilskud fra fonde og kommunen Høj risiko Middel risiko Lav risiko X 10

11 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning E Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter 300 Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Badesøen er Ringsted Kommunes borgere mulighed for at komme til stranden. Det er derfor vigtigt at der er gode forhold for de besøgende. Ikke kun for dem der kommer for at bade, men også dem som kommer blot for at nyde naturen. ets indhold Det foreslås at der etableres en bålplads, informationsstander som fortæller om flora og fauna, etablering af et madpakkehus som kan anvendes når vejret driller. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Der er alene tale om en overslagspris. Projektet kan dog tilpasses til den meddelte bevilling. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko x 11

12 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning F Støtte til genopbygning af Margrethegården Almen Boligbyggeri. Plan og Boligudvalget Støtte til almen boligbyggeri. Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Margrethegården Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Boligselskabet Sjælland har i brev af 22. marts 2012, søgt om støtte til genopbygning af Margrethegården. ets indhold Margrethegården står overfor en total renovering, idet køkkener, badeværelser og opgange er nedslidte. Skjulte rør (kloakker og faldstammer) er i meget dårlig stand og kræver totalrenovering. Der er tale om nedrivning og genopbygning med samme antal boliger som i dag (117 boliger). Der henvises i øvrigt til Byrådets beslutning af 11. juni ets økonomi Projektet er foreløbigt skønnet til 190 mio. kr. Den kommunale støtte udgør p.t. 10 % af bruttoinvesteringen, svarende til 19 mio. kr. Vurdering af risici i anlægsomkostninger Byrådet har i møde den 11. juni 2012, vedtaget, at boligafdelingen nedrives og genopbygges. Hvilket er til Der ligger ansøgning i Boligministeriet om tilladelse til nedrivning af boligafdelingen. Det er nævnt ov Det er kommunens vurdering, at der er 50 % chance for at ministeriet giver tilladelse til nedrivning. Giver ministeriet afslag, bliver der i stedet tale om en renoveringssag, der er dyrere end nedrivning og Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko X Lav risiko ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning G Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter Plan og Boligudvalget 12

13 Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles På møder med repræsentanter fra landdistrikterne gives der ofte udtryk for at alle investeringer går til Ringsted by. Med en pulje på fx 2. mio. kr. årligt vil kommunen kunne understøtte rigtig mange mindre projekter i landdistrikterne, som kunne skabe større tilfredshed blandt den 1/3 af befolkningen der bor der. ets indhold et er, at der afsættes en pulje som der på baggrund af forslag fra landsbyforeningerne fordeles til konkrete projekter. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko x ets forventede effekt Større tilfredshed blandt borgerne bosiddende i landdistriktet. 13

14 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben H Energipulje 2017 Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Energipuljen Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der ønskes fortsættelse af planlagte investeringer indenfor energiområdet i ets indhold Der er afsat budget med 3 mio. hvert år frem til 2016 til energibesparende foranstaltninger. Da der stadig vil være rentable energiprojekter i årene efter 2016 søges der derfor om en forlængelse af energipuljen. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko X 14

15 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben I Genopretning af kommunale ejendomme Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er til og med 2015 afsat midler til genopretning af kommunens bygninger baseret på de driftsplaner, der løbende bliver opdateret. Der er behov for en videreførelse af dette i 2016 og et skal ses i sammenhæng med de budgetterede udgifter til løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger, hvor niveauet i dag svarer til under lavt niveau. Når den løbende vedligeholdelse er på under lavt niveau vil bygningernes vedligeholdelsesstand gennemsnitligt set løbende blive dårligere. Det er derfor nødvendigt med genopretningsmidler for 2016 og 2017 for at udbedre de permanente skader, der opstår når vedligeholdelsesniveauet er under lavt niveau. Der er samtidigt fremsat budgetønske om driftsmidler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Selv om dette ønske bliver efterkommet vil det stadig være nødvendigt med genopretningsmidler i 2016 og 2017, så bygningernes vedligeholdelsesstand kommer op på et niveau, hvor vedligeholdelsesbudgettet efterfølgende kan fastholde bygningerne på middel niveau. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en vurdering af, hvilket år der er udført tilstrækkeligt med genopretningsarbejder. ets indhold et indeholder midler til genopretning nogle af kommunens bygninger til et middelniveau. ets økonomi et økonomi er sammensat af entreprenørudgifter og honorar Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko 15

16 Middel risiko Lav risiko X Ejendomsstaben vil indenfor budgettets ramme foretage nødvendige genopretningsarbejder, hvor prior 16

17 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben J Pulje til finansiering af udbedring af påbud fra arbejdstilsynet Plan og bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Arbejdstilsynet tilser, at Ringsted Kommune overholder arbejdsmiljølovgivningen. Da en stor del af kommunens ejendomme huser arbejdspladser, kommer der fra tid til anden påbud om fysiske forhold, der skal ændres, for at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Nogle gange er den fysiske ændring af mindre karakter, der kan klares indenfor driftsbudgettet eller den enkelte skoles eller institutions midler til indvendig vedligeholdelse. Fra tid til anden er de nødvendige ændringer eller nye anlæg af et sådan omfang, at dette ikke kan finansieres af midler til vedligeholdelse fx anlæg af nyt ventilationsanlæg. ets indhold Det vil være hensigtsmæssigt, at Ejendomsstaben råder over en pulje hvert budgetår til at finansiere nye anlæg, der er nødvendige for at efterkomme arbejdstilsynets påbud. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko X ets forventede effekt Effekten af forslaget vil være, at ejendomsstaben umiddelbart kan iværksætte arbejder, der imødekomm ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG 17

18 Ejendomsstaben K Ridehuset, genopretning Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Ridehuset, genopretning 400 Brutto anlægsudgifter i alt 400 Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2012, at Ridehuset på kasernen ikke skulle sælges. Der skulle arbejdes videre med genopretning og en plan for videre anvendelse. Budgetønsket er baseret på en genopretning som indebærer, at bygningen ikke forfalder yderligere ets indhold Genopretning af ridehuset. ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko X Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Opmærksomheden henledes på, at udgiften alene vedrører genopretning af den ydre skal af bygningen, 18

19 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben L Ridehuset, genopretning incl. nyt tag Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Genopretning Ridehuset Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2012 at Ridehuset på kasernen ikke skulle sælges. Der skulle arbejdes videre med genopretning og en plan for videre anvendelse. Budgetønsket er baseret på en genopretning på samme måde som Musikskolen. Det vil sige at skallen af bygningen bliver genoprettet til daglig brug. Udskiftning af taget er medregnet, som på Musikskolen. Der er ikke pt. Konstateret utætheder i taget. ets indhold Genopretning af Ridehuset. ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar. Genopretning 0,4 mio kr. Udskiftning af tag 2,1 mio kr. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Udgiften er baseret på estimat på de kendte udgifter på lignende renovering af Musikskolen. Der må tage Høj risiko Middel risiko Lav risiko X Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Opmærksomheden henledes på, at udgiften alene vedrører genopretning af den ydre skal af bygningen, 19

20 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben M Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Nødvending separering 350 Brutto anlægsudgifter i alt 350 Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I forbindelse med Spildevandsplanen, skal de ejendomme, der ikke har separering af kloakinstallationer, have udført dette. For 2014 vil separering af kloakken ske for de kommunale ejendomme på Teglovnsvej. Det drejer sig om de ejendomme, som ligger på kasernen; Musikskolen, ridehuset og gymnastikhuset. Omlægningen af kloakkerne sker i perioden fra 2014 til og med 2020, så der vil i den periode komme nødvendige udgifter til separering af kloakker for kommunale ejendomme, der er berørt af projektet. Udgifterne vil blive fremlagt i forbindelse med de kommende budgetår, efterhånden som omfanget af arbejder kendes for det enkelte budgetår. ets indhold Nødvendig separering af kloakinstallationer. ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko X 20

21 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben N Udvidelse af energipuljen 2014 Plan og bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Udvidelse af energipulje Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Plan og Boligudvalget har vurderet mulige, kommende energiprojekter, og ønsker en supplerende bevilling for 2014 på 5 mio kr. Ejendomsstaben kan håndtere ekstra projekter med de nuværende personalemæssige ressourcer. Ringsted Kommune har sammen med Regionen og 11 andre kommuner i Regionen (REEEZ) søgt ELENAordningen under EU om at modtage støtte til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af energiprojekter i perioden Plan og bolig udvalget godkendte d. 14. marts 2011, at Ringsted Kommunes andel var 15 mio. kr. Forudsætningen var, at beløbet blev lånefinansieret. På anlægsbudgettet er der afsat 3 mio. kr. om året til gennemførelse af energibesparende projekter, i alt 9 mio. kr. i 2012, 2013 og Ved at øge bevillingen vil den samlede andel for Ringsted Kommune i 2012, 2013 og 2014 blive i alt 14 mio. kr. Ringsted Kommune modtager 3,5 % af investeringen i støtte fra REEEZ til teknisk bistand. ets indhold Ved en udvidelse af bevillingen til energipuljen for 2014 med 5 mio kr. vil der i 2014 blive udført følgende arbejder: Vigersted Skole, renovering af ventilation og varme i hallen(tilbagebetalingstid 910 år) Ringsted Sportscenter, solceller (tilbagebetalingstid 910 år) Ringsted Svømmehal, solceller (tilbagebetalingstid 910 år) Mindre kedeludskiftninger (tilbagebetalingstid 67 år) ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Budgetterne til de enkelte projekter er baseret på overslagspriser, der er behæftet med mindre usikkerhe 21

22 Høj risiko Middel risiko Lav risiko X ets forventede effekt Der kan gennemføres flere energiprojekter. Hermed reduceres CO2udledning og energiudgifterne yderlig Der kan opnås øget støtte på kr. fra REEEZ. Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Reduktion af energiudgifter. 22

23 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Teknisk Forvaltning 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner 504 Plan og Byggeafd. Plan og Boligområdet Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering 200 Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Som et led øget digitalisering i forbindelse med borgerbetjening ønskes en facilitet således at borgerne i fx forbindelse med høringer af lokalplaner og kommuneplan kan svare direkte i forbindelse med planen. Udgiften skønnes at udgøre kr. til indkøb af et borgerinddragelsesmodul. Den anslåede besparelse skønne at ligge på 300 timer årlig. Besparelsen ligger i at vi ikke længere skal modtage og arkivere mails osv. ets økonomi Effektiviseringsforslaget indebærer en samlet besparelse fra på kr., 23

24 forudsat en anlægsinvestering på kr. Samlet budget for området Det samlede budget for 2014 udgør kr. Effektiviseringen pr. år udgør kr. svarende til 1,2 % af det samlede budget. 24

25 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Teknisk Forvaltning 2 Omlægning af serviceaftaler/alarmer i samarbejde med Brandvæsnet. Ejendomsstaben (omkostningssted ) Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget har besluttet at der skal udarbejdes effektiviseringsforslag svarende til 1 procent af serviceudgiftsrammen, med henblik på en målsætning om at omstille for 0,75 procent af serviceudgiftsrammen. ets indhold Skoler og institutioner har aftaler om bl.a. overvågning af alarmer og andre serviceaftaler, hvor vi vurderer, at der vil være mulig bl.a. i samarbejde med Brandvæsnet at omlægge aftalerne og eventuelt selv overtage arbejderne med en mulig besparelse på ca kr. ets personalemæssige konsekvenser Umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser 25

26 ets forventede effekt Effekten vil alene være en effektivisering, hvor arbejderne fortsat udføres, blot af andre. Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen ets konsekvenser for serviceniveauet et vil ikke have konsekvenser for servicenieauet Nøgletal og benchmarking Ingen. Samlet budget for området Budget 2014 kr Effektiviseringen udgør 0,20 % af det samlet budget 26

27 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Teknisk Forvaltning 3 Budgetregulering på ydelsesstøtte 504, Plan og Byggeafd. Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ydelsesstøtte til boliger der har fået byfornyelsesstøtte, andelsboliger, ældreboliger m.v. Budgettet i 2014 er på mio. og det forventede forbrug er mio. kr. Samlet besparelse kr. Samlet budget for området Det samlede budget er på kr, besparelsen udgør således 1,3 %. 27

28 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Ejendomsstaben 4 Nedsættelse af budgettet for udvendig vedligeholdelse Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Nedsættelse af budgettet Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: ets indhold et indebær en reduktion af budgettet på udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger på kr. 0,38 mio. Da der er en analyse i gang af Ejendomsstabens drift og økonomistyring og herunder også af områdets budgetforudsætninger, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at specificere effektiviseringsforslaget på de enkelte bygninger og opgaver. ets økonomi et vil primært indebære en reduktion af håndværkerudgifter. ets personalemæssige konsekvenser Ingen. 28

29 Implementering af forslaget et kan implementeres med det samme fra budgetårets begyndelse. ets konsekvenser for serviceniveauet En reduktion medfører en forringelse af serviceniveauet. Samlet budget for området Det samlede budget til udvendig vedligeholdelse udgør 14,9 mio. kr. Det skal dog bemærkes at der i foråret 2013 er en analyse af Ejendomsstaben i gang som kan medføre ændringer i dette beløb. 29

Oversigt ønskelisteforslag anlæg

Oversigt ønskelisteforslag anlæg Oversigt ønskelisteforslag anlæg Plan- og Boligudvalgets ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag - anlæg (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Kultur og Trivsels udvalgets effektiviseringsforslag 2014 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] År 2014 Effekti v isering Type Service redukti on 1 Ringsted

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014

Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014 Klima og Miljøudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer 500 500 500 500 D2 Fejlkoblinger(spildevand)

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 Børne og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 År Type Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] 2014 Effektivisering Servicereduktio n Omstilling 1 Nedlæggelse af modersmålsundervisning

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018

Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018 Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område 1 Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri -658-658 -658-658 Ydelsesstøtte,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap,

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap, Forslag Botilbud til borgere med énslignende massivt plejebehov Der ønskes etableret et botilbud til samling af minimum 5 borgere med enslignende massivt plejebehov, der i dag bor i eget hjem og modtager

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Ringsted Kommune 20. september 2015

Ringsted Kommune 20. september 2015 Ringsted Kommune 20. september 2015 Budgetaftale 2016 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere