Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014"

Transkript

1 Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr D1 Bygningsvedligeholdelse i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Oversigt ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag anlæg (1000. kr.) Nr A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge sø 650 C Udvikling af Ringsted Kasernepark D Ringsted Oplevelsessti E Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. 300 F Støtte til genopbygning af Margrethegården G Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter H Energipulje I Genopretning af kommunale ejendomme J Pulje til finansiering af udbedring af påbud fra arbejdstilsynet K Ridehuset, genopretning 400 L Ridehuset, genopretning incl. nyt tag M Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej 350 N Udvidelse af energipuljen i alt Nr. Afledt drift ved anlæg A Drøn på skolegården C Udvikling af Ringsted Kasernepark D Ringsted Oplevelsessti E Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø Afledt drift i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Oversigt effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr Effektiviserin g Type Servicereduktio n 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner 30 x X Omlægning af serviceaftaler/alarmer i samarbejde med 2 Brandvæsenet. 100 x 3 Budgetregulering på ydelsesstøtte 32 x 4 Nedsættelse af budgettet for udvendig vedligeholdelse 384 x Omstillin g i alt 546 ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG 1

2 Ejendomsstaben D1 Bygningsvedligeholdelse Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Udgifter Bygningsvedligeholdelse Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Budgettet for bygningsvedligeholdelse udgør i dag 71 kr. pr. m2, hvilket svarer til under lavt niveau. På dette niveau vil vedligeholdelsesstanden for kommunens bygninger løbende blive dårligere og medføre behov for nye, større genopretningsarbejder. De 71 kr. pr. m2 indeholder reguleringen på 0,5 mio. kr. årligt, som blev indarbejdet i budgettet for Ved at hæve budgettet til 96 kr. pr. m2 for udvendig og teknisk vedligeholdelse vil niveauet svare til middel. På det niveau kan bygningerne holdes på i middel vedligeholdelsesstand, efter nødvendige genopretningsarbejder er udført. Se budgetønske om genopretning af kommunale ejendomme. Hvis genopretningerne ikke udføres vil 96 kr. pr. m2 ikke være tilstrækkeligt til at holde bygninger på et middel niveau, da vedligeholdelses tilstanden er langt under dette niveau mange steder i dag. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko 2

3 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning m.f A Drøn på skolegården Plan og Boligudvalget, Børneog Kulturudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Konsulent/projekt 100 Anlæg Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Etablering af forbindelse mellem Asgårdafdeling og Benløseafdeling af Byskovskolen. I dag er afdelingerne adskilt at et areal udlagt til boldbaner. Ønsket er at idrætsarealerne kan fungere som et inspirerende multifunktionelt samlingssted for elever, ansatte og lokalbefolkningen, der inspirerer til leg, læring og bevægelse. Samtidig ligger idrætsarealerne i risikoområde, med risiko for oversvømmelse ved ekstrem regn, hvorfor det er relevant at inddrage klimatilpasningsstrategier i udformningen af den nye skolegård. Forsyningen har brug for regnvandsbassin, hvor anlægget vil kunne indgå i anlægget. Ønskes yderligere finansieret med midler fra Realdania, således at anlægssummen samlet udgør mio incl. investeringer fra forsyningen. ets indhold Visionen er at skabe et super multifunktionelt center, midt mellem to skoler i Benløse ved at nytænke den gamle skolegård fra 1970 erne og omsætte den til fremtidens skolegård. Vi ønsker at vende de to skolers ansigter mod hinanden, så de ikke mere vender ryggen til hinanden. Projektet skal give ALLE herunder handicappede børn nye bevægelsesmuligheder mellem skolerne og åbne området op for de lokale borgere i Benløse. Det er et ønske at forstærke en fortsat placering af idrætsforeningens sportsarealer omkring det nye center og sikre at området kan modstå de kommende klimaproblemer, f. eks. ved at bruge et nyt regnvandsbassin til skaterbane (musicom Roskilde). ets økonomi Pengene skal bruges til medfinansiering af de funktioner, der skal placeres i aksen mellem de 2 skoleafdelinger. Ligeledes skal pengene eventuelt bruges til flytning af fodboldbaner eller etablering af kunststofbane på skolebanen. I projektet skal også indtænkes ny adgangsvej fra Roskildevej og nye parkeringspladser ved Benløseafdelingen. Indarbejdelse af en multibane i området er også indtænkt. Jord der graves væk for at placere en nedgravet multibane, der samtidig kan bruges til ophobning af vand, ved ekstremregn, forventes at kunne bruges til tribune ved en af fodboldbanerne evt. kombineret med parkourbane på 3

4 den anden side. Hovedfokus i projektet er multifunktionalitet og brugerinddragelse. Jo flere penge, der budgetteres med til projektet, des mere spændende kan det blive samt jo mere kreativt og multifunktionelt kan der tænkes. Specifikke budgetteringsforudsætninger Såfremt projekt Drøn på Skolegården går videre i processen, og får tildelt midler fra RealDania, skal disse matches med økonomi fra kommunen. Projektet kan støttes med op til 50 % af anlægssummen fra RealDania, dog maksimalt med 2 mio. kr.. Det endelige budget udarbejdes sammen med det endelige projekt i slutningen af Det er et krav i projekt Drøn på Skolegården fra RealDania, at projektet realiseres i Der arbejdes på at få forsynings regnvandsbassin gennem forsyningssekretariatet, så det kan etableres i 2014, med klimatilpasningsvolumen og dermed også med et rekreativt islæt/multifunktionalitet indarbejdet. Projektet er ikke afhængigt af at regnvandsbassinet gøres klimatilpasset eller rekreativt, men dette vil højne områdets funktionalitet. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Jo mere, der budgetteres med, des mere kan projektet indeholde. Endeligt budget for projektet udarbe Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko Implementering af forslaget Processen er allerede sat i gang, idet der har været afholdt møder mellem Teknisk forvaltning, skoleledels parkere, samt rumme vand ved ekstrem regn. Anlægget skal være et teknisk anlæg med en rekreativ brug I processen er indtænkt temauge for eleverne på Byskovskolen, workshop for medarbejdere på skolen, wo Der er nedsat en projektgruppe, der består af personer fra Byg og Planafdeling, Skole og Kulturforvaltning Styregruppen består af projektleder Annette Seibæk fra Byg og Planafdelingen, projektdeltager arkitekt Jo Igennem processen vil elever, medarbejdere, medlemmer af idrætsforeningen, lokalbefolkningen og event Tidsplan: 4

5 5

6 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge sø Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger 650 Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommune forventes at overtage Gyrstinge og Haraldsted søer i I den forbindelse ønskes etbleret publikumsfaciliteter, madpakkehus, infostander, fugleudkigstårn, forbedring af pplads ved Øvej. ets indhold ets økonomi De enkelte elementer i forslaget er ikke prissat og der er således alene tale om et samlet overslag. Ligeledes vil de enkelte opgaver kunne udføres uafhængigt af de øvrige. Specifikke budgetteringsforudsætninger Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Forudsætningen for igangsætning er at Ringsted Kommune får mulighed for at overtage søerne fra Københavns Energi. Høj risiko Middel risiko Lav risiko x forslagets forventede effekt Højner oplevelsen for besøgende i området. Implementering af forslaget 6

7 En realisering af de foreslåede tiltag vil kunne realiseres i

8 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning C Udvikling af Ringsted Kasernepark Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kasernepark er et vigtigt nærrekreativt område som ønskes udviklet i retning af en rustik park med flere forskellige motionstilbud. Kaserneparken bruges allerede til motionsløb og andre rekreative aktiviteter. ets indhold Der ønskes etableret motionspladser, motionsstier og Sundhedsspor. ets økonomi: Hvilke konkrete tiltag der ønskes afhænger at en konkret planlægning, der kan derfor ikke sættes økonomi på de enkelte delelementer. Specifikke budgetteringsforudsætninger Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse: Der er tale om overslag og ikke endelige priser. Projektet vil dog kunne tilpasses den konkrete økonomi. Høj risiko Middel risiko Lav risiko x forslagets forventede effekt Forbedring af de rekreative tilbud herunder mulighed for at borgerne på egen hånd kan teste deres kon Implementering af forslaget I udarbejdes helhedsplan for Kaserneparken I 2014 og 2015 anlægges de nye faciliteter. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ 8

9 Målsætning i Kommuneplanen: Forebyggelse af sygdom samt fremme af sundhed. 9

10 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning D Ringsted Oplevelsessti Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Etablering af oplevelsesstien her været et ønske fra borgergruppe samt Ringsted Kommune i flere år. Stien vil åbne mulighed for at borgerne vil kunne færdes fra Ringsted by ud til Haraldsted Sø og videre til Roskildevej og Køge Å stien. ets indhold Stien er sammenlagt ca. 20 km. lang og den samlede udgift er beregnet til at udgør ca mio. kr. Dele af udgiften forventes finansieret af tilskud fra fonde. Denne mulighed rummer dog en stor usikkerhed. I overslaget lægges der derfor op til at kommunen enten alene eller sammen med fonde etablerer stien. ets økonomi Hvor stor en del der kan opnås tilskud til fra fonde er uvist. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Med støtte fra fonde vil projektet kunne realiseres inden for 12 år. Hvis der ikke opnås tilskud fra fonde og kommunen Høj risiko Middel risiko Lav risiko X 10

11 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning E Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter 300 Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Badesøen er Ringsted Kommunes borgere mulighed for at komme til stranden. Det er derfor vigtigt at der er gode forhold for de besøgende. Ikke kun for dem der kommer for at bade, men også dem som kommer blot for at nyde naturen. ets indhold Det foreslås at der etableres en bålplads, informationsstander som fortæller om flora og fauna, etablering af et madpakkehus som kan anvendes når vejret driller. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Der er alene tale om en overslagspris. Projektet kan dog tilpasses til den meddelte bevilling. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko x 11

12 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning F Støtte til genopbygning af Margrethegården Almen Boligbyggeri. Plan og Boligudvalget Støtte til almen boligbyggeri. Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Margrethegården Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Boligselskabet Sjælland har i brev af 22. marts 2012, søgt om støtte til genopbygning af Margrethegården. ets indhold Margrethegården står overfor en total renovering, idet køkkener, badeværelser og opgange er nedslidte. Skjulte rør (kloakker og faldstammer) er i meget dårlig stand og kræver totalrenovering. Der er tale om nedrivning og genopbygning med samme antal boliger som i dag (117 boliger). Der henvises i øvrigt til Byrådets beslutning af 11. juni ets økonomi Projektet er foreløbigt skønnet til 190 mio. kr. Den kommunale støtte udgør p.t. 10 % af bruttoinvesteringen, svarende til 19 mio. kr. Vurdering af risici i anlægsomkostninger Byrådet har i møde den 11. juni 2012, vedtaget, at boligafdelingen nedrives og genopbygges. Hvilket er til Der ligger ansøgning i Boligministeriet om tilladelse til nedrivning af boligafdelingen. Det er nævnt ov Det er kommunens vurdering, at der er 50 % chance for at ministeriet giver tilladelse til nedrivning. Giver ministeriet afslag, bliver der i stedet tale om en renoveringssag, der er dyrere end nedrivning og Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko X Lav risiko ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Teknisk Forvaltning G Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter Plan og Boligudvalget 12

13 Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles På møder med repræsentanter fra landdistrikterne gives der ofte udtryk for at alle investeringer går til Ringsted by. Med en pulje på fx 2. mio. kr. årligt vil kommunen kunne understøtte rigtig mange mindre projekter i landdistrikterne, som kunne skabe større tilfredshed blandt den 1/3 af befolkningen der bor der. ets indhold et er, at der afsættes en pulje som der på baggrund af forslag fra landsbyforeningerne fordeles til konkrete projekter. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko x ets forventede effekt Større tilfredshed blandt borgerne bosiddende i landdistriktet. 13

14 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben H Energipulje 2017 Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Energipuljen Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der ønskes fortsættelse af planlagte investeringer indenfor energiområdet i ets indhold Der er afsat budget med 3 mio. hvert år frem til 2016 til energibesparende foranstaltninger. Da der stadig vil være rentable energiprojekter i årene efter 2016 søges der derfor om en forlængelse af energipuljen. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko X 14

15 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben I Genopretning af kommunale ejendomme Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er til og med 2015 afsat midler til genopretning af kommunens bygninger baseret på de driftsplaner, der løbende bliver opdateret. Der er behov for en videreførelse af dette i 2016 og et skal ses i sammenhæng med de budgetterede udgifter til løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger, hvor niveauet i dag svarer til under lavt niveau. Når den løbende vedligeholdelse er på under lavt niveau vil bygningernes vedligeholdelsesstand gennemsnitligt set løbende blive dårligere. Det er derfor nødvendigt med genopretningsmidler for 2016 og 2017 for at udbedre de permanente skader, der opstår når vedligeholdelsesniveauet er under lavt niveau. Der er samtidigt fremsat budgetønske om driftsmidler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Selv om dette ønske bliver efterkommet vil det stadig være nødvendigt med genopretningsmidler i 2016 og 2017, så bygningernes vedligeholdelsesstand kommer op på et niveau, hvor vedligeholdelsesbudgettet efterfølgende kan fastholde bygningerne på middel niveau. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en vurdering af, hvilket år der er udført tilstrækkeligt med genopretningsarbejder. ets indhold et indeholder midler til genopretning nogle af kommunens bygninger til et middelniveau. ets økonomi et økonomi er sammensat af entreprenørudgifter og honorar Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko 15

16 Middel risiko Lav risiko X Ejendomsstaben vil indenfor budgettets ramme foretage nødvendige genopretningsarbejder, hvor prior 16

17 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben J Pulje til finansiering af udbedring af påbud fra arbejdstilsynet Plan og bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Arbejdstilsynet tilser, at Ringsted Kommune overholder arbejdsmiljølovgivningen. Da en stor del af kommunens ejendomme huser arbejdspladser, kommer der fra tid til anden påbud om fysiske forhold, der skal ændres, for at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Nogle gange er den fysiske ændring af mindre karakter, der kan klares indenfor driftsbudgettet eller den enkelte skoles eller institutions midler til indvendig vedligeholdelse. Fra tid til anden er de nødvendige ændringer eller nye anlæg af et sådan omfang, at dette ikke kan finansieres af midler til vedligeholdelse fx anlæg af nyt ventilationsanlæg. ets indhold Det vil være hensigtsmæssigt, at Ejendomsstaben råder over en pulje hvert budgetår til at finansiere nye anlæg, der er nødvendige for at efterkomme arbejdstilsynets påbud. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko X ets forventede effekt Effekten af forslaget vil være, at ejendomsstaben umiddelbart kan iværksætte arbejder, der imødekomm ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG 17

18 Ejendomsstaben K Ridehuset, genopretning Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Ridehuset, genopretning 400 Brutto anlægsudgifter i alt 400 Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2012, at Ridehuset på kasernen ikke skulle sælges. Der skulle arbejdes videre med genopretning og en plan for videre anvendelse. Budgetønsket er baseret på en genopretning som indebærer, at bygningen ikke forfalder yderligere ets indhold Genopretning af ridehuset. ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko X Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Opmærksomheden henledes på, at udgiften alene vedrører genopretning af den ydre skal af bygningen, 18

19 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben L Ridehuset, genopretning incl. nyt tag Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Genopretning Ridehuset Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2012 at Ridehuset på kasernen ikke skulle sælges. Der skulle arbejdes videre med genopretning og en plan for videre anvendelse. Budgetønsket er baseret på en genopretning på samme måde som Musikskolen. Det vil sige at skallen af bygningen bliver genoprettet til daglig brug. Udskiftning af taget er medregnet, som på Musikskolen. Der er ikke pt. Konstateret utætheder i taget. ets indhold Genopretning af Ridehuset. ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar. Genopretning 0,4 mio kr. Udskiftning af tag 2,1 mio kr. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Udgiften er baseret på estimat på de kendte udgifter på lignende renovering af Musikskolen. Der må tage Høj risiko Middel risiko Lav risiko X Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Opmærksomheden henledes på, at udgiften alene vedrører genopretning af den ydre skal af bygningen, 19

20 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben M Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Nødvending separering 350 Brutto anlægsudgifter i alt 350 Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I forbindelse med Spildevandsplanen, skal de ejendomme, der ikke har separering af kloakinstallationer, have udført dette. For 2014 vil separering af kloakken ske for de kommunale ejendomme på Teglovnsvej. Det drejer sig om de ejendomme, som ligger på kasernen; Musikskolen, ridehuset og gymnastikhuset. Omlægningen af kloakkerne sker i perioden fra 2014 til og med 2020, så der vil i den periode komme nødvendige udgifter til separering af kloakker for kommunale ejendomme, der er berørt af projektet. Udgifterne vil blive fremlagt i forbindelse med de kommende budgetår, efterhånden som omfanget af arbejder kendes for det enkelte budgetår. ets indhold Nødvendig separering af kloakinstallationer. ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko X 20

21 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG Ejendomsstaben N Udvidelse af energipuljen 2014 Plan og bolig Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser og funktion Brutto anlægsudgifter Udvidelse af energipulje Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Plan og Boligudvalget har vurderet mulige, kommende energiprojekter, og ønsker en supplerende bevilling for 2014 på 5 mio kr. Ejendomsstaben kan håndtere ekstra projekter med de nuværende personalemæssige ressourcer. Ringsted Kommune har sammen med Regionen og 11 andre kommuner i Regionen (REEEZ) søgt ELENAordningen under EU om at modtage støtte til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af energiprojekter i perioden Plan og bolig udvalget godkendte d. 14. marts 2011, at Ringsted Kommunes andel var 15 mio. kr. Forudsætningen var, at beløbet blev lånefinansieret. På anlægsbudgettet er der afsat 3 mio. kr. om året til gennemførelse af energibesparende projekter, i alt 9 mio. kr. i 2012, 2013 og Ved at øge bevillingen vil den samlede andel for Ringsted Kommune i 2012, 2013 og 2014 blive i alt 14 mio. kr. Ringsted Kommune modtager 3,5 % af investeringen i støtte fra REEEZ til teknisk bistand. ets indhold Ved en udvidelse af bevillingen til energipuljen for 2014 med 5 mio kr. vil der i 2014 blive udført følgende arbejder: Vigersted Skole, renovering af ventilation og varme i hallen(tilbagebetalingstid 910 år) Ringsted Sportscenter, solceller (tilbagebetalingstid 910 år) Ringsted Svømmehal, solceller (tilbagebetalingstid 910 år) Mindre kedeludskiftninger (tilbagebetalingstid 67 år) ets økonomi Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Budgetterne til de enkelte projekter er baseret på overslagspriser, der er behæftet med mindre usikkerhe 21

22 Høj risiko Middel risiko Lav risiko X ets forventede effekt Der kan gennemføres flere energiprojekter. Hermed reduceres CO2udledning og energiudgifterne yderlig Der kan opnås øget støtte på kr. fra REEEZ. Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Reduktion af energiudgifter. 22

23 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Teknisk Forvaltning 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner 504 Plan og Byggeafd. Plan og Boligområdet Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering 200 Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Som et led øget digitalisering i forbindelse med borgerbetjening ønskes en facilitet således at borgerne i fx forbindelse med høringer af lokalplaner og kommuneplan kan svare direkte i forbindelse med planen. Udgiften skønnes at udgøre kr. til indkøb af et borgerinddragelsesmodul. Den anslåede besparelse skønne at ligge på 300 timer årlig. Besparelsen ligger i at vi ikke længere skal modtage og arkivere mails osv. ets økonomi Effektiviseringsforslaget indebærer en samlet besparelse fra på kr., 23

24 forudsat en anlægsinvestering på kr. Samlet budget for området Det samlede budget for 2014 udgør kr. Effektiviseringen pr. år udgør kr. svarende til 1,2 % af det samlede budget. 24

25 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Teknisk Forvaltning 2 Omlægning af serviceaftaler/alarmer i samarbejde med Brandvæsnet. Ejendomsstaben (omkostningssted ) Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget har besluttet at der skal udarbejdes effektiviseringsforslag svarende til 1 procent af serviceudgiftsrammen, med henblik på en målsætning om at omstille for 0,75 procent af serviceudgiftsrammen. ets indhold Skoler og institutioner har aftaler om bl.a. overvågning af alarmer og andre serviceaftaler, hvor vi vurderer, at der vil være mulig bl.a. i samarbejde med Brandvæsnet at omlægge aftalerne og eventuelt selv overtage arbejderne med en mulig besparelse på ca kr. ets personalemæssige konsekvenser Umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser 25

26 ets forventede effekt Effekten vil alene være en effektivisering, hvor arbejderne fortsat udføres, blot af andre. Afedte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen ets konsekvenser for serviceniveauet et vil ikke have konsekvenser for servicenieauet Nøgletal og benchmarking Ingen. Samlet budget for området Budget 2014 kr Effektiviseringen udgør 0,20 % af det samlet budget 26

27 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Teknisk Forvaltning 3 Budgetregulering på ydelsesstøtte 504, Plan og Byggeafd. Plan og Boligudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ydelsesstøtte til boliger der har fået byfornyelsesstøtte, andelsboliger, ældreboliger m.v. Budgettet i 2014 er på mio. og det forventede forbrug er mio. kr. Samlet besparelse kr. Samlet budget for området Det samlede budget er på kr, besparelsen udgør således 1,3 %. 27

28 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Ejendomsstaben 4 Nedsættelse af budgettet for udvendig vedligeholdelse Plan og Bolig Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Nedsættelse af budgettet Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: ets indhold et indebær en reduktion af budgettet på udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger på kr. 0,38 mio. Da der er en analyse i gang af Ejendomsstabens drift og økonomistyring og herunder også af områdets budgetforudsætninger, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at specificere effektiviseringsforslaget på de enkelte bygninger og opgaver. ets økonomi et vil primært indebære en reduktion af håndværkerudgifter. ets personalemæssige konsekvenser Ingen. 28

29 Implementering af forslaget et kan implementeres med det samme fra budgetårets begyndelse. ets konsekvenser for serviceniveauet En reduktion medfører en forringelse af serviceniveauet. Samlet budget for området Det samlede budget til udvendig vedligeholdelse udgør 14,9 mio. kr. Det skal dog bemærkes at der i foråret 2013 er en analyse af Ejendomsstaben i gang som kan medføre ændringer i dette beløb. 29

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Nr. [Hele 1.000 kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker 2013 2014 2015 2016 ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 470

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering... 5 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2015. Der

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Forslag til anlægsudmøntning 2018-2019 i Kultur og Borgerservice

Forslag til anlægsudmøntning 2018-2019 i Kultur og Borgerservice Forslag til anlægsudmøntning 2018-2019 i Kultur og Borgerservice Baggrund I overensstemmelse med Byrådets beslutning d. 21/1-2015 vedr. processen for budget 2016 fremsendes hermed anlægsforslag fra Magistratsafdelingen

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Forord... 3 Index....4 00.0 Generelle

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser Juni 2015 Indhold Samlet oversigt... 3 Aktivitetsområde 11 Administrationen... 5 Aktivitetsområde 12 Ejendomme...20 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller...22 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. barselsorlov

Læs mere