Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler"

Transkript

1 Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

2 Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen Islands Brygge 55 København S. CVR (herefter benævnt SKI) og Lyreco Danmark A/S Lykkegårdsvej Roskilde CVR (herefter benævnt Leverandøren) ( SKI og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne.) Side 2 af 31

3 Bilagsfortegnelse Aftale mellem SKI og Leverandøren Bilag I Kundeliste o Bilag I.a - Ikrafttrædelsesliste Bilag II Rapportering til SKI Bilag III Substitution og prisregulering Bilag IV E-katalog og E-handel Bilag V CSR Bilag VI Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren o Bilag A Kravspecifikation o Bilag B Tilbudslisten Bilag B1: Obligatorisk sortiment Bilag B2: Frivillige sortiment Side 3 af 31

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende rammeaftaler Kundens forpligtelse af Rammeaftalen Leverandørens forpligtelse Stikprøvekontrol Leverandørens vejledning Leverandørens organisation, varesortiment m.v Adgang til SKI.dk Leverandørens ansvar Udgåede varer og substitution Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget SKIs andel i Leverandørens omsætning Generelt SKI s andel Periodevis opgørelse og indrapportering Leverandørens ledelses- og revisorerklæring SKIs adgang til revision Fakturering og betalingsbetingelser Renter Misligholdelse Bod Rappotering og ledelses- og revisorerklæring E-katalog Stikprøvekontrol Suspension Dokumentations- og underretningspligt Priser og prisregulering Ophævelse Væsentlig misligholdelse Misligholdelse af CSR-krav Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Overdragelse Fortrolighed Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse Generel opsigelse Opsigelse ved underkendelse Uden virkning Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Underskrifter Side 4 af 31

5 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Aftalen. Ved Aftale forstås nærværende aftale mellem SKI og Leverandøren om Leverandørens forpligtelser overfor SKI i forbindelse med indgåelse af den forpligtende Rammeaftale. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som via Tilslutningsaftalen har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag I til Aftalen. Ved Kommune forstås den Kunde, der er tilsluttet den forpligtende Rammeaftale, inklusiv de kommunale selvejende institutioner, der har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale ved eget CVR nr. i forbindelse med Kommunens tilslutning. De selvejende kommunale institutioner, som har tilsluttet sig i forbindelse med Kommunens tilslutning fremgår af Aftalens bilag I under den tilsluttede Kommunes CVR. nr. Ved Part forstås SKI eller Leverandøren i nærværende Aftale. Ved Parterne forstås SKI og Leverandøren i nærværende Aftale. Ved Rammeaftalen forstås den mellem den enkelte Kunde og Leverandøren indgåede forpligtende Rammeaftale om levering af varer og ydelser. Den forpligtende Rammeaftale med underbilag indgår som bilag VI til nærværende Aftale. Ved Tilslutningsaftalen forstås aftalen mellem SKI og de enkelte tilsluttede Kunder om disses tilslutning til den forpligtende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen er alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde og er således ikke en del af aftaleforholdet mellem SKI og Leverandøren, eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den 24. maj Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument. Side 5 af 31

6 2. Forpligtende rammeaftaler SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af udbud af Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler indgås en række enslydende forpligtende Rammeaftaler med hver af de Kunder, som er oplistet i Aftalens bilag I. Forud for udbuddet er der indgået en række Tilslutningsaftaler mellem SKI og Kunderne, hvori Kunderne har forpligtet sig til at gøre brug af Rammeaftalen. Rammeaftalerne indgås særskilt med hver enkelt tilsluttet Kunde. Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har den enkelte Kunde givet SKI fuldmagt til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af Kunden. Underskrift af samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler vil ske på en gang med elektronisk signering fra SKI s side. Leverandøren skal elektronisk underskrive samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler (ved underskriftsbilag). Den forpligtende rammeaftale regulerer alene forholdet mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Rammeaftalerne er ikke indbyrdes afhængige, og hver Kunde hæfter således alene for egne forhold. SKI hæfter hverken for Kundens eller Leverandørens forhold eller misligholdelse af Rammeaftalen med bilag, jf. Aftalens punkt 11, herunder ved Kundes manglende opfyldelse af sin aftageforpligtelse, jf. punkt 3. De forpligtende Rammeaftaler indgås under forudsætning af og efter, at SKI og Leverandøren har indgået nærværende Aftale, der alene regulerer forholdet mellem SKI og Leverandøren. De forpligtende Rammeaftaler er underordnet Aftalen og indgår som bilag hertil. Side 6 af 31

7 3. Kundens forpligtelse af Rammeaftalen Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i relation til de udbudte varer, når Kundens indkøbsbehov kan opfyldes af Rammeaftalens sortiment, dog gælder aftageforpligtelsen kun for de produktgrupper inden for det obligatoriske sortiment, som den enkelte Kunde har tilsluttet sig. Kunden er ikke forpligtet til at aftage varer fra det frivillige sortiment. Kunden er endvidere ikke forpligtet til at aftage en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed. En nærmere beskrivelse af Kundens forpligtelse til at aftage varer fremgår af Rammeaftalen, jf. Rammeaftalens punkt 3.1. Side 7 af 31

8 4. Leverandørens forpligtelse Leverandørens produkter skal opfylde kravene, der fremgår af Aftalen, Rammeaftalen og underbilag, herunder af kravspecifikationen (bilag A) og tilbudslisten (bilag B), og i øvrigt være lovlige i Danmark på tidspunktet for deres levering til Kunden. SKI kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation herfor, jf. punkt 8, eller på anden måde over for SKI eller Kunden redegør for, at produkterne opfylder Rammeaftalens krav og beskrivelser Stikprøvekontrol SKI er berettiget til at foretage stikprøvekontrol af varer på Rammeaftalen i hele Rammeaftalens løbetid med henblik på at sikre, at Leverandøren til stadighed i Rammeaftalens varighed lever op til kravene i Rammeaftalen, herunder kravspecifikationen og tilbudslisten. En stikprøvekontrol indebærer, at Leverandøren for egen regning skal fremsende de vareprøver, som SKI anmoder om. Stikprøvekontrollen kan foretages før Rammeaftalernes indgåelse i forbindelse med etablering af E- katalog, jf. nærmere herom i bilag IV. Såfremt en stikprøvekontrol viser, at de testede varer ikke lever op til kravene, kan SKI suspendere Kunders ret og pligt i henhold til Rammeaftalen til at indkøbe de af stikprøvekontrollen testede varer, jf. punkt 7.2. Stikprøvekontrol kan give anledning til at SKI anmoder om dokumentation, jf. punkt 8. Efter stikprøvkontrollens gennemførelse sender SKI for Leverandørens regning de af stikprøvekontrollen omfattede varer retur. Leverandøren er ikke berettiget til at kræve vederlag eller anden godtgørelse. Stikprøvekontrollen, der foretages af SKI eventuelt i samarbejde med de tilsluttede Kunder, skal gennemføres under overholdelse af nedenstående tidsplan, medmindre der anmodes om vareprøver i forbindelse med etablering af E-katalog, i hvilket tilfælde tidsplanen i bilag IV, punkt 5, finder anvendelse. Punkt Tidsfrist Påbegyndt Tidsfrist Afsluttet Opgave 1 Arbejdsdag 1 SKI fremsender krav om stikprøvekontrol på udvalgte varelinjer 2 Arbejdsdag 2 Arbejdsdag 6 Leverandøren sender vareprøver til stikprøvekontrol. Skal være SKI i Opgaveløser SKI Leverandør Side 8 af 31

9 hænde 5 Arbejdsdage efter Leverandørens modtagelse af krav om stikprøvekontrol. 3 Arbejdsdag 7 Arbejdsdag 12 SKI foretager kontrol af vareprøver. SKI 4.2. Leverandørens vejledning Såfremt Kundens behov kan dækkes indenfor Rammeaftalens obligatoriske sortiment, er Leverandøren forpligtet til at sælge og levere de varer til Kunden, som fremgår af det obligatoriske sortiment, jf. bilag B1. Når Leverandøren som led i sin forretning måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af en Kunde og dennes eventuelle rekvirenter/decentrale indkøbere, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen. Dette indebærer bl.a., at Leverandøren ikke må markedsføre eller sælge produkter uden for Rammeaftalens obligatoriske sortiment, hvis Kundens behov kan dækkes inden for det obligatoriskesortiment. Leverandøren må ligeledes ikke anspore Kunderne til at foretage deres indkøb på det frivillige sortiment, såfremt deres behov kan dækkes inden for det obligatoriske sortiment. Leverandøren må endvidere ikke opfordre eller anspore Kunden til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen i strid med bestemmelserne i denne. Leverandøren skal uden omkostning for Kunden yde bistand i form af oplysninger om og anvendelse af produkterne samt brug af Rammeaftalen. Såfremt SKI bliver opmærksom på, at Leverandøren har overtrådt forpligtelsen i nærværende punkt, er SKI berettiget til at fremsende en skriftlig meddelelse til Leverandøren med angivelse af de faktiske omstændigheder, der udgør tilsidesættelse af forpligtelsen, og med indskærpelse af, at fremtidige overtrædelser vil kunne føre til ophævelse af Rammeaftalen. Side 9 af 31

10 5. Leverandørens organisation, varesortiment m.v. Leverandøren skal, i den udstrækning det har betydning for opfyldelsen af forpligtelserne i Rammeaftalen og Aftalen, opretholde sin organisation, den heri forankrede viden, sit varesortiment og sine øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med underleverandører. I det omfang det er nødvendigt for, at Leverandøren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, skal Leverandøren endvidere udbygge sin organisation til at kunne håndtere det omfang af Leverancer, der kan forventes på Rammeaftalen, jf. Aftalens bilag I Adgang til SKI.dk Leverandøren får ved indgåelse af Rammeaftalen adgang til SKI.dk og får fremsendt Vilkår for adgang til SKI.dk, som gælder for den brugeradministrator, der er udpeget af Leverandøren. Vilkårene kan tillige findes på den del af SKI.dk, der er tilgængelig for offentligheden. Leverandøren skal i sin organisation udpege en brugeradministrator, der får tildelt administratorrettigheder til den adgangskodebeskyttede del af SKI.dk. Såfremt Leverandøren allerede har udpeget en brugeradministrator, fx fordi Leverandøren har andre aktive SKI rammeaftaler, er dette ikke nødvendigt. Leverandøren har ansvaret for at holde alle informationer, der er relateret til brugeradministrators identitet (dvs. brugerattributter) og rolletildelinger, opdaterede. Såfremt en brugeradministrators ansættelse hos Leverandøren ophører, er Leverandøren forpligtet til straks at afmelde brugeradministratoren på SKI.dk, samt udpege en ny brugeradministrator på SKI.dk. SKI skal underrettes om ovenstående ændringer, således at SKI kan oprette den nye brugeradministrator. Brugeradministrator og Leverandørens øvrige brugere er forpligtede til at anvende SKI.dk i overensstemmelse med nærværende aftale samt gældende dansk lovgivning. Leverandøren har adgang til den adgangsbeskyttede del af SKI.dk, så længe Leverandøren er tildelt og/eller har indrapporteringspligt i henhold til en SKI-aftale Leverandørens ansvar Leverandøren bærer ansvaret for alle handlinger, der bliver udført direkte eller indirekte af de personer, der er tildelt rettigheder til SKI.dk på vegne af Leverandøren. Leverandøren bærer Side 10 af 31

11 ligeledes ansvaret for, at personer med administratorrettigheder følger de til enhver tid gældende regler og retningslinjer. Leverandøren hæfter for egne brugeres fejl, herunder for manglende overholdelse af Vilkår for adgang til SKI.dk Udgåede varer og substitution Leverandøren kan i overensstemmelse med de i bilag III, punkt 1, angivne retningslinjer substituere udgåede varer efter samtykke fra SKI Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af juridiske enheder (et konsortium), hæfter de deltagende juridiske enheder solidarisk for opfyldelsen af Rammeaftalen og Aftalen. Leverandøren skal inden Aftalens og Rammeaftalens indgåelse udpege en fælles befuldmægtiget, til hvem SKI og Kunden er berettiget til at rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Rammeaftalen og Aftalen, herunder for så vidt angår eventuelle påkrav. Side 11 af 31

12 6. SKIs andel i Leverandørens omsætning 6.1. Generelt Leverandøren er efter nærværende punkt 6 og bilag II forpligtet til at indrapportere de via Rammeaftalen foretagne indkøb til SKI. Leverandøren er ansvarlig for at fremsende korrekte indrapporteringsdata i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag II. Leverandøren er forpligtet til på SKI s foranledning at fremsende dokumentation herfor. Såfremt Leverandøren gentagne gange ikke er i stand til at dokumentere, at en given omsætning fra en SKI-kunde ikke stammer fra Kundens anvendelse af Rammeaftalen, jf. Aftalens bilag II punkt 9, kan dette betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Rammeaftalen, jf. punkt SKI s andel Leverandøren skal til SKI betale en andel på 1% af den samlede fakturerede omsætning på alle Rammeaftaler. Dette gælder også for bestillinger, der er foretaget før Rammeaftalens ophør, men som først faktureres og/eller leveres efter Rammeaftalens ophør. Andelen opgøres, faktureres og betales periodevis, jf. punkt Periodevis opgørelse og indrapportering Leverandøren skal foretage månedsvis salgsopgørelse af Leverandørens samlede fakturering af alle aftaler indgået under Rammeaftalen i perioden (kalendermåneden), jf bilag II. Den samlede fakturerede omsætning skal opgøres eksklusiv moms og eventuelle afgifter, jf. bilag II. Opgørelsen skal indrapporteres til SKI og skal være SKI i hænde senest 10 Dage efter udgangen af kalendermåneden. SKI beregner sin andel ud fra den tilsendte opgørelse. Hvis den af Leverandøren fremsendte opgørelse ikke er SKI i hænde inden fristudløb, eller er behæftet med ikke uvæsentlige mangler eller udeladelser, er SKI berettiget til i stedet at beregne andelen på grundlag af en af SKI skønnet omsætning for perioden, og udstede faktura herfor, jf. punkt 6.6. Side 12 af 31

13 Når SKI senere måtte modtage en (korrigeret) opgørelse fra Leverandøren, regulerer SKI snarest muligt for over- eller underopkrævede beløb i efterfølgende beregninger af andel. SKI har ret til at bearbejde og sammenstille indholdet af Leverandørens rapportering til SKI til intern brug, samt at gøre bearbejdninger og sammenstillinger af en Kundes anskaffelse af varer under Rammeaftalen tilgængelige for Kunden til dennes interne brug, herunder i forbindelse med eventuelle begæringer om aktindsigt Leverandørens ledelses- og revisorerklæring Leverandøren skal indsende ledelses- og revisionserklæring til SKI som anført i bilag II SKIs adgang til revision SKI er berettiget til at foretage revision efter retningslinjerne i bilag II, herunder udtage Leverandører til stikprøvekontrol til revision Fakturering og betalingsbetingelser SKI fremsender på baggrund af sin beregning af andel, jf. punkt 6.2. og 6.3, faktura på beløbet til Leverandøren. Betalingsbetingelser er 30 Dage efter fremsendelse af faktura Renter Ved forsinket betaling af fakturaer påløber der renter fra betalingsfristens udløb i henhold til rentelovens regler og indtil betaling er modtaget. Side 13 af 31

14 7. Misligholdelse Dansk rets almindelige regler gælder for misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser, med mindre andet følger af nærværende Aftale. Såfremt Leverandørens misligholdelse overfor en Kunde måtte have betydning for Aftalen mellem Leverandøren og SKI, skal Leverandøren straks meddele SKI herom, samt årsagen og hvornår misligholdelsen forventes afhjulpet 7.1. Bod Rappotering og ledelses- og revisorerklæring Såfremt forskriftsmæssig og korrekt rapportering, jf. Aftalens punkt 6.2 og 6.3, ikke finder sted inden fristudløb for 2. rykker, jf. bilag II, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter fristudløb for 2. rykker. Boden for en mangelfuld eller forsinket rapportering kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt Leverandørens indrapportering ikke sker - i henhold til den i punkt 6.3. fastsatte frist - 3 gange over en 12 måneders periode er SKI berettiget til at opkræve en bod på DKK 5.000,00. Det kan betragtes som væsentlig misligholdelse, såfremt Leverandøren mere end 3 gange set over en 12 måneders periode overskrider fristen for indrapportering, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. SKI skal varsle leverandøren mindst 14 dage forud for en indrapporteringsfrist, hvis leverandørens næste overskridelse af fristen for indrapportering vil blive anset som væsentlig misligholdelse. Boden for en gentaget forsinket rapportering kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt forskriftsmæssig og korrekt ledelses- og revisorerklæring, jf. Aftalens punkt 6.4, ikke foreligger inden fristudløb for 2. rykker, jf. bilag II, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter fristudløb for 2. rykker. Boden for en mangelfuld eller forsinket revisorerklæring kan i alt ikke overstige DKK ,-. Side 14 af 31

15 Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod E-katalog Såfremt E-kataloget ikke lever op til kravene i bilag IV, og Leverandøren ikke retter fejl og mangler inden for 5 Arbejdsdage efter SKI s meddelelse til Leverandøren herom, kan SKI opkræve en bod på DKK ,- samt en yderligere dagbod på DK 5.000,00.- pr. påbegyndt Arbejdsdag indtil fejlen/manglen er tilrettet. SKI kan endvidere kræve bod som fastsat i 1. afsnit, såfremt Leverandøren ikke overholder de i bilag IV, punkt 5 eller punkt 6, angivne tidsfrister for etablering af E-katalog og opdatering af sortiment og priser Stikprøvekontrol Såfremt Leverandøren ikke fremsender vareprøver inden for de i punkt 4.1. fastsatte tidsfrister, pålægges Leverandøren en dagsbod på DKK 5.000,00 pr. påbegyndt Arbejdsdag regnet fra dagen efter fristens udløb. Hvis der anmodes om vareprøver i forbindelse med etablering af E-katalog, finder punkt anvendelse Suspension Såfremt Leverandøren ikke inden for fristen i punkt 8 har fremsendt dokumentation for eller på en for SKI tilfredsstillende måde har redegjort for, at en vare er i overensstemmelse med Aftalen og Rammeaftalens krav og beskrivelser, er SKI berettiget til ved skriftligt påkrav med øjeblikkelig virkning at suspendere Kunders ret og pligt i henhold til Rammeaftalen til at indkøbe de af dokumentationskravet/redegørelsen omfattede varer. Tilsvarende beføjelser tilkommer SKI, såfremt Leverandøren ikke efter punkt 4.1. på tilfredsstillende vis har afkræftet en begrundet tvivl om kontraktmæssighed af en vare. Suspensionen opretholdes indtil Leverandøren har fremsendt dokumentation for, at de(n) suspenderede vare(r) lever op til kravene i Aftalen og Rammeaftalen. I tilfælde af suspension er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb for de af suspensionen omfattede varer i overensstemmelse med Rammeaftalens punkt 6.4. Såfremt mere end 2 % af Leverandørens sortiment af ovenstående grunde er suspenderet, vil hele Rammeaftalen blive suspenderet indtil samtlige varer, der er omfattet af bilag B, igen opfylder de kontraktuelle krav. SKI har dog mulighed for at hæve Aftalen, jf. punkt 10.1, såfremt Side 15 af 31

16 Leverandøren ikke inden for 1 måned efter suspensionen træder i kraft sikrer, at alle varer lever op til kravene i Aftalen og Rammeaftalen. Side 16 af 31

17 8. Dokumentations- og underretningspligt SKI kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for - eller på anden for SKI tilfredsstillende måde redegør for - at varerne omfattet af Rammeaftalen, opfylder Aftalen og Rammeaftalens krav og beskrivelser. Dokumentationen eller redegørelsen skal foreligge senest 20 Arbejdsdage efter, at SKI eller Kunden skriftligt har fremsat påkrav herom. Opstår der tvivl omkring Leverandørens dokumentation, kan SKI kræve at Leverandøren fremsender originalt produktdata fra producenten. Hvor krav rejst mod Leverandøren eller andre omstændigheder måtte skabe begrundet tvivl om lovligheden eller sikkerheden af en vare omfattet af Rammeaftalen, eller hvis sådanne forhold måtte skabe begrundet tvivl om, hvorvidt varen overholder Rammeaftalens krav og beskrivelser, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt underrette SKI herom samt oplyse, hvilke handlinger Leverandøren vil foretage for at verificere de pågældende forhold ved varen. Forholdene skal være adresseret på en for SKI tilfredsstillende måde senest 20 Arbejdsdage efter Leverandørens underretning af SKI, dog under alle omstændigheder ikke senere end 40 Arbejdsdage efter, at Leverandøren er blevet opmærksom på det krav eller de omstændigheder, der skaber tvivl om lovligheden eller sikkerheden af en vare. Side 17 af 31

18 9. Priser og prisregulering Leverandørens priser i tilbudslisten (bilag B) er bindende for Leverandøren ved Kundens anvendelse af Rammeaftalen. Prisregulering finder sted efter retningslinjerne i bilag III og efter SKI s godkendelse heraf, jf. nærmere herom i bilag III. Prisregulering kan endvidere finde sted ved ændringer i gældende afgifter og told. SKI konsekvensregulerer i dette tilfælde priserne således, at Leverandøren stilles uændret. Dette forudsætter, at Leverandøren giver SKI meddelelse herom. Konsekvensreguleringen har først virkning over for Kunderne, når SKI og Leverandøren har tilrettet E-kataloget i forhold til de regulerede priser. Bestillinger, der er foretaget før prisereguleringen, men som leveres efter prisreguleringen, kan ikke konsekvensreguleres. Side 18 af 31

19 10. Ophævelse SKI kan uden varsel skriftligt ophæve Aftalen, såfremt Leverandøren væsentlig misligholder sine forpligtelser overfor SKI eller SKI s Kunder. SKI s ophævelse af Aftalen medfører samtidig ophævelse af samtlige Rammeaftaler indgået af SKI på vegne af de tilsluttede Kunder. En ophævelse har virkning for fremtiden. Leverandøren er dog forpligtet til at levere varer, som er bestilt af SKI s Kunder før SKI s ophævelse Væsentlig misligholdelse Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Aftalen og Rammeaftalen med virkning for fremtiden: a) Såfremt en eller flere af Leverandørens indeståelser i Rammeaftalens punkt svigter; b) Såfremt Leverandøren efter at have modtaget en skriftlig indskærpelse i henhold til Aftalens punkt 4.2, desuagtet har opfordret eller ansporet Kunder til at foretage indkøb i strid med bestemmelserne i punkt 4.2; c) Leverandørens manglende evne gentagne gange til at dokumentere, at en given omsætning fra en SKI-Kunde ikke skyldes Kundens anvendelse af Rammeaftalen, jf. punkt 6.1; d) Manglende rettidig betaling af fakturaer (uanset om faktura er baseret på Leverandørens opgørelse eller et af SKI anlagt skøn), jf. punkt 6.3. og 6.6; e) Såfremt Leverandøren mere end 3 gange over en 12 måneders periode overskrider fristen for indrapportering, jf. punkt 6.3; f) Såfremt Leverandøren flere gange over en 12 måneders periode ikke afleverer forskriftsmæssige og/eller mangelfulde indrapporteringer, jf. punkt 6.3 Side 19 af 31

20 g) Såfremt Leverandøren mere end 2 gange i løbet af en 12 måneders periode overskrider den relevante betalingsfrist for bod, jf. punkt 7.1., med mere end 30 Dage; h) Såfremt SKI har suspenderet hele Rammeaftalen, og Leverandøren ikke inden for 1 måned efter suspensionen er trådt i kraft sørger for, at samtlige varer på Rammeaftalen opfylder kravene i Aftalen og Rammeaftalen, jf. punkt 7.2; i) Såfremt Leverandøren ikke har fremsendt dokumentation, redegørelse eller underrettet SKI inden for fristerne i punkt 8, eller såfremt dokumentationen, redegørelsen eller underretningen gentagne gang har været mangelfuld. j) Såfremt E-kataloget ikke er etableret inden for 50 Arbejdsdage efter Aftalens underskrivelse eller en af SKI senere fastsat frist, og dette skyldes Leverandørens forhold. k) Såfremt E-kataloget ikke lever op til kravene i Aftalen, herunder bilag IV, og Leverandøren ikke har rettet fejl og mangler inden for 10 Arbejdsdage efter SKI s meddelelse til Leverandøren herom; l) Såfremt Leverandøren gentagne gange ikke overholder fristerne for opdatering af SKI s E-katalog, jf. punkt 6 i bilag IV. m) Såfremt Leverandøren ikke medvirker til stikprøvekontrol, eller såfremt SKI ikke inden for 5 Arbejdsdage efter SKI s meddelelse herom har modtaget vareprøver, jf. punkt 4.1. n) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra SKI uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Aftalen og tilhørende Rammeaftaler; o) Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktion; p) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Aftalens og Rammeaftalens rette opfyldelse i fare; q) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Aftalen og Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Aftalen og/eller Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare; r) Manglende overholdelse af kravet om opretholdelse af ansvarsforsikring i henhold til Aftalens punkt Misligholdelse af CSR-krav SKI er berettiget til at ophæve Aftalen og Rammeaftalen som følge af Leverandørens manglende overholdelse af de i Aftalens bilag V anførte krav vedrørende CSR. Side 20 af 31

21 Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Aftalen og Rammeaftalen: a) Leverandøren har, efter påkrav fra SKI, jf. Aftalens bilag V, ikke igangsat reelle initiativer, der har fokus på at bringe misligholdelsen til ophør, b) Leverandøren har ikke, inden for 2 måneder efter SKI s påkrav eller efter modtagelse af et påkrav fra SKI om afhjælpning af misligholdelse, igangsat initiativer, der har fokus på at forbedre det misligholdte forhold, c) Leverandøren eller dennes underleverandører dømmes ved en retskraftig dom for overtrædelse af en eller flere af de i Aftalens bilag V, punkt 2-4, nævnte love, konventioner og øvrige krav, d) Leverandøren eller dennes underleverandører i en redegørelse, jf. punkt 5 og 7 i bilag V, eller på anden måde erkender en overtrædelse af en eller flere af de i Aftalens bilag V, punkt 2-4, nævnte love, konventioner og øvrige krav, e) Leverandøren ikke indenfor en af SKI fastsat frist for dokumentation og redegørelse, jf. Aftalens bilag V, punkt 5 og 7, har fremsendt skriftlig dokumentation eller redegørelse for, at de i Aftalens bilag V, punkt 2-4, nævnte love, konventioner og øvrige krav er overholdt. Side 21 af 31

22 11. Erstatningspligt og ansvarsforsikring Leverandøren og SKI er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Leverandøren og den enkelte Kunde er erstatningsansvarlige over for hinanden som anført i Rammeaftalen. SKIs erstatningsansvar over for Kunden er reguleret og begrænset i den mellem Kunden og SKI indgåede Tilslutningsaftale, og SKI kan således ikke ifalde erstatningsansvar over for Kunden efter nærværende Aftale. SKI kan kun ifalde erstatningsansvar over for Leverandøren, som følge af SKIs egne forhold. SKI hæfter således ikke for Kundens eventuelle erstatningsansvar eller misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til den forpligtende Rammeaftale, uanset om Kunden måtte have rådført sig hos SKI, eller SKI på anden måde har afgivet oplysninger i en tvist mellem Kunden og Leverandøren. SKI s erstatningsansvar over for Leverandøren er begrænset til kr pr. tilfælde. Hver Parts samlede erstatningsansvar under Aftalen kan maksimalt udgøre DKK 2 mio. inkl. eventuel bod. Foranstående beløbsmæssige begrænsning gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part. Leverandøren skal opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til dette punkt op til maksimeringen i 5. og 6. afsnit. Leverandøren skal på SKI's anmodning dokumentere, at kravet om ansvarsforsikring er opfyldt For brugen af SKI.dk gælder det, at Leverandørens brug heraf sker på Leverandørens ansvar og risiko. SKI fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. SKI tager således forbehold for, at SKI.dk kan indeholde fejl, unøjagtigheder eller lignende. SKI fraskriver sig ansvaret for, at information på SKI.dk kan anvendes til andet formål og pr. anden dato end det formål og den dato, der er angivet i de enkelte informationsdele på SKI.dk. SKI.dk kan være udsat for nedbrud, således at SKI.dk ikke kan anvendes i en ubestemt periode. SKI fraskriver sig i denne forbindelse ansvaret for de direkte eller indirekte tab, eller den skade Leverandøren måtte lide som følge af, at SKI.dk er helt eller delvist utilgængelig. Side 22 af 31

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Vejsalt Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen Islands Brygge 55 København

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler

Rammeaftale Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler Rammeaftale 07100012 Biler (Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Islands Brygge 55 2300 København S (herefter benævnt SKI) og

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler www.ski.dk/publikationer Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler 50.55 Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler Indholdsfortegnelse 1 Indledning Denne vejledning har til formål på en let og overskuelig

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) Rammeaftale om Trykning, pakning og distribution af Min grundlov mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) og [ ] [ ] [ ] CVR.nr. [ ] (herefter benævnt Leverandøren

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Computere 1 leverandør Computere Miniudbud

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Computere 1 leverandør Computere Miniudbud www.ski.dk/publikationer Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler 50.41 Computere 1 leverandør 50.42 Computere Miniudbud 011111 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Aftalestruktur, 50.41 Computere

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders brug af Rammeaftalen... 3 2. Proces for efterfølgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr.

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr. Rammeaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.: 20814616 (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem Kontrakt om Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1 mellem Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K (Herefter Udenrigsministeriet) og [ ] (Herefter Leverandøren) Indhold 1

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Rammeaftale for køb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg

Rammeaftale for køb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg Rammeaftale for køb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg Mellem: Cvr-nr.: 29102384 Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Og: [Firma 2] Cvr-nr.: CVR [Firmaadresse2]

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

UDKAST TIL RAMMEAFTALE September 2017

UDKAST TIL RAMMEAFTALE September 2017 UDKAST TIL RAMMEAFTALE September 2017 Vedrørende indkøb af maskinstationsarbejder mellem Aarhus Universitet, Foulum Blichers Allé 20 DK-8830 Tjele (i det følgende benævnt Køberen ) og Leverandørens navn

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere