Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler"

Transkript

1 Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

2 Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen Islands Brygge 55 København S. CVR (herefter benævnt SKI) og Lyreco Danmark A/S Lykkegårdsvej Roskilde CVR (herefter benævnt Leverandøren) ( SKI og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne.) Side 2 af 31

3 Bilagsfortegnelse Aftale mellem SKI og Leverandøren Bilag I Kundeliste o Bilag I.a - Ikrafttrædelsesliste Bilag II Rapportering til SKI Bilag III Substitution og prisregulering Bilag IV E-katalog og E-handel Bilag V CSR Bilag VI Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren o Bilag A Kravspecifikation o Bilag B Tilbudslisten Bilag B1: Obligatorisk sortiment Bilag B2: Frivillige sortiment Side 3 af 31

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende rammeaftaler Kundens forpligtelse af Rammeaftalen Leverandørens forpligtelse Stikprøvekontrol Leverandørens vejledning Leverandørens organisation, varesortiment m.v Adgang til SKI.dk Leverandørens ansvar Udgåede varer og substitution Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget SKIs andel i Leverandørens omsætning Generelt SKI s andel Periodevis opgørelse og indrapportering Leverandørens ledelses- og revisorerklæring SKIs adgang til revision Fakturering og betalingsbetingelser Renter Misligholdelse Bod Rappotering og ledelses- og revisorerklæring E-katalog Stikprøvekontrol Suspension Dokumentations- og underretningspligt Priser og prisregulering Ophævelse Væsentlig misligholdelse Misligholdelse af CSR-krav Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Overdragelse Fortrolighed Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse Generel opsigelse Opsigelse ved underkendelse Uden virkning Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Underskrifter Side 4 af 31

5 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Aftalen. Ved Aftale forstås nærværende aftale mellem SKI og Leverandøren om Leverandørens forpligtelser overfor SKI i forbindelse med indgåelse af den forpligtende Rammeaftale. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som via Tilslutningsaftalen har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag I til Aftalen. Ved Kommune forstås den Kunde, der er tilsluttet den forpligtende Rammeaftale, inklusiv de kommunale selvejende institutioner, der har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale ved eget CVR nr. i forbindelse med Kommunens tilslutning. De selvejende kommunale institutioner, som har tilsluttet sig i forbindelse med Kommunens tilslutning fremgår af Aftalens bilag I under den tilsluttede Kommunes CVR. nr. Ved Part forstås SKI eller Leverandøren i nærværende Aftale. Ved Parterne forstås SKI og Leverandøren i nærværende Aftale. Ved Rammeaftalen forstås den mellem den enkelte Kunde og Leverandøren indgåede forpligtende Rammeaftale om levering af varer og ydelser. Den forpligtende Rammeaftale med underbilag indgår som bilag VI til nærværende Aftale. Ved Tilslutningsaftalen forstås aftalen mellem SKI og de enkelte tilsluttede Kunder om disses tilslutning til den forpligtende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen er alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde og er således ikke en del af aftaleforholdet mellem SKI og Leverandøren, eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den 24. maj Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument. Side 5 af 31

6 2. Forpligtende rammeaftaler SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af udbud af Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler indgås en række enslydende forpligtende Rammeaftaler med hver af de Kunder, som er oplistet i Aftalens bilag I. Forud for udbuddet er der indgået en række Tilslutningsaftaler mellem SKI og Kunderne, hvori Kunderne har forpligtet sig til at gøre brug af Rammeaftalen. Rammeaftalerne indgås særskilt med hver enkelt tilsluttet Kunde. Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har den enkelte Kunde givet SKI fuldmagt til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af Kunden. Underskrift af samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler vil ske på en gang med elektronisk signering fra SKI s side. Leverandøren skal elektronisk underskrive samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler (ved underskriftsbilag). Den forpligtende rammeaftale regulerer alene forholdet mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Rammeaftalerne er ikke indbyrdes afhængige, og hver Kunde hæfter således alene for egne forhold. SKI hæfter hverken for Kundens eller Leverandørens forhold eller misligholdelse af Rammeaftalen med bilag, jf. Aftalens punkt 11, herunder ved Kundes manglende opfyldelse af sin aftageforpligtelse, jf. punkt 3. De forpligtende Rammeaftaler indgås under forudsætning af og efter, at SKI og Leverandøren har indgået nærværende Aftale, der alene regulerer forholdet mellem SKI og Leverandøren. De forpligtende Rammeaftaler er underordnet Aftalen og indgår som bilag hertil. Side 6 af 31

7 3. Kundens forpligtelse af Rammeaftalen Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i relation til de udbudte varer, når Kundens indkøbsbehov kan opfyldes af Rammeaftalens sortiment, dog gælder aftageforpligtelsen kun for de produktgrupper inden for det obligatoriske sortiment, som den enkelte Kunde har tilsluttet sig. Kunden er ikke forpligtet til at aftage varer fra det frivillige sortiment. Kunden er endvidere ikke forpligtet til at aftage en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed. En nærmere beskrivelse af Kundens forpligtelse til at aftage varer fremgår af Rammeaftalen, jf. Rammeaftalens punkt 3.1. Side 7 af 31

8 4. Leverandørens forpligtelse Leverandørens produkter skal opfylde kravene, der fremgår af Aftalen, Rammeaftalen og underbilag, herunder af kravspecifikationen (bilag A) og tilbudslisten (bilag B), og i øvrigt være lovlige i Danmark på tidspunktet for deres levering til Kunden. SKI kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation herfor, jf. punkt 8, eller på anden måde over for SKI eller Kunden redegør for, at produkterne opfylder Rammeaftalens krav og beskrivelser Stikprøvekontrol SKI er berettiget til at foretage stikprøvekontrol af varer på Rammeaftalen i hele Rammeaftalens løbetid med henblik på at sikre, at Leverandøren til stadighed i Rammeaftalens varighed lever op til kravene i Rammeaftalen, herunder kravspecifikationen og tilbudslisten. En stikprøvekontrol indebærer, at Leverandøren for egen regning skal fremsende de vareprøver, som SKI anmoder om. Stikprøvekontrollen kan foretages før Rammeaftalernes indgåelse i forbindelse med etablering af E- katalog, jf. nærmere herom i bilag IV. Såfremt en stikprøvekontrol viser, at de testede varer ikke lever op til kravene, kan SKI suspendere Kunders ret og pligt i henhold til Rammeaftalen til at indkøbe de af stikprøvekontrollen testede varer, jf. punkt 7.2. Stikprøvekontrol kan give anledning til at SKI anmoder om dokumentation, jf. punkt 8. Efter stikprøvkontrollens gennemførelse sender SKI for Leverandørens regning de af stikprøvekontrollen omfattede varer retur. Leverandøren er ikke berettiget til at kræve vederlag eller anden godtgørelse. Stikprøvekontrollen, der foretages af SKI eventuelt i samarbejde med de tilsluttede Kunder, skal gennemføres under overholdelse af nedenstående tidsplan, medmindre der anmodes om vareprøver i forbindelse med etablering af E-katalog, i hvilket tilfælde tidsplanen i bilag IV, punkt 5, finder anvendelse. Punkt Tidsfrist Påbegyndt Tidsfrist Afsluttet Opgave 1 Arbejdsdag 1 SKI fremsender krav om stikprøvekontrol på udvalgte varelinjer 2 Arbejdsdag 2 Arbejdsdag 6 Leverandøren sender vareprøver til stikprøvekontrol. Skal være SKI i Opgaveløser SKI Leverandør Side 8 af 31

9 hænde 5 Arbejdsdage efter Leverandørens modtagelse af krav om stikprøvekontrol. 3 Arbejdsdag 7 Arbejdsdag 12 SKI foretager kontrol af vareprøver. SKI 4.2. Leverandørens vejledning Såfremt Kundens behov kan dækkes indenfor Rammeaftalens obligatoriske sortiment, er Leverandøren forpligtet til at sælge og levere de varer til Kunden, som fremgår af det obligatoriske sortiment, jf. bilag B1. Når Leverandøren som led i sin forretning måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af en Kunde og dennes eventuelle rekvirenter/decentrale indkøbere, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen. Dette indebærer bl.a., at Leverandøren ikke må markedsføre eller sælge produkter uden for Rammeaftalens obligatoriske sortiment, hvis Kundens behov kan dækkes inden for det obligatoriskesortiment. Leverandøren må ligeledes ikke anspore Kunderne til at foretage deres indkøb på det frivillige sortiment, såfremt deres behov kan dækkes inden for det obligatoriske sortiment. Leverandøren må endvidere ikke opfordre eller anspore Kunden til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen i strid med bestemmelserne i denne. Leverandøren skal uden omkostning for Kunden yde bistand i form af oplysninger om og anvendelse af produkterne samt brug af Rammeaftalen. Såfremt SKI bliver opmærksom på, at Leverandøren har overtrådt forpligtelsen i nærværende punkt, er SKI berettiget til at fremsende en skriftlig meddelelse til Leverandøren med angivelse af de faktiske omstændigheder, der udgør tilsidesættelse af forpligtelsen, og med indskærpelse af, at fremtidige overtrædelser vil kunne føre til ophævelse af Rammeaftalen. Side 9 af 31

10 5. Leverandørens organisation, varesortiment m.v. Leverandøren skal, i den udstrækning det har betydning for opfyldelsen af forpligtelserne i Rammeaftalen og Aftalen, opretholde sin organisation, den heri forankrede viden, sit varesortiment og sine øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med underleverandører. I det omfang det er nødvendigt for, at Leverandøren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, skal Leverandøren endvidere udbygge sin organisation til at kunne håndtere det omfang af Leverancer, der kan forventes på Rammeaftalen, jf. Aftalens bilag I Adgang til SKI.dk Leverandøren får ved indgåelse af Rammeaftalen adgang til SKI.dk og får fremsendt Vilkår for adgang til SKI.dk, som gælder for den brugeradministrator, der er udpeget af Leverandøren. Vilkårene kan tillige findes på den del af SKI.dk, der er tilgængelig for offentligheden. Leverandøren skal i sin organisation udpege en brugeradministrator, der får tildelt administratorrettigheder til den adgangskodebeskyttede del af SKI.dk. Såfremt Leverandøren allerede har udpeget en brugeradministrator, fx fordi Leverandøren har andre aktive SKI rammeaftaler, er dette ikke nødvendigt. Leverandøren har ansvaret for at holde alle informationer, der er relateret til brugeradministrators identitet (dvs. brugerattributter) og rolletildelinger, opdaterede. Såfremt en brugeradministrators ansættelse hos Leverandøren ophører, er Leverandøren forpligtet til straks at afmelde brugeradministratoren på SKI.dk, samt udpege en ny brugeradministrator på SKI.dk. SKI skal underrettes om ovenstående ændringer, således at SKI kan oprette den nye brugeradministrator. Brugeradministrator og Leverandørens øvrige brugere er forpligtede til at anvende SKI.dk i overensstemmelse med nærværende aftale samt gældende dansk lovgivning. Leverandøren har adgang til den adgangsbeskyttede del af SKI.dk, så længe Leverandøren er tildelt og/eller har indrapporteringspligt i henhold til en SKI-aftale Leverandørens ansvar Leverandøren bærer ansvaret for alle handlinger, der bliver udført direkte eller indirekte af de personer, der er tildelt rettigheder til SKI.dk på vegne af Leverandøren. Leverandøren bærer Side 10 af 31

11 ligeledes ansvaret for, at personer med administratorrettigheder følger de til enhver tid gældende regler og retningslinjer. Leverandøren hæfter for egne brugeres fejl, herunder for manglende overholdelse af Vilkår for adgang til SKI.dk Udgåede varer og substitution Leverandøren kan i overensstemmelse med de i bilag III, punkt 1, angivne retningslinjer substituere udgåede varer efter samtykke fra SKI Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af juridiske enheder (et konsortium), hæfter de deltagende juridiske enheder solidarisk for opfyldelsen af Rammeaftalen og Aftalen. Leverandøren skal inden Aftalens og Rammeaftalens indgåelse udpege en fælles befuldmægtiget, til hvem SKI og Kunden er berettiget til at rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Rammeaftalen og Aftalen, herunder for så vidt angår eventuelle påkrav. Side 11 af 31

12 6. SKIs andel i Leverandørens omsætning 6.1. Generelt Leverandøren er efter nærværende punkt 6 og bilag II forpligtet til at indrapportere de via Rammeaftalen foretagne indkøb til SKI. Leverandøren er ansvarlig for at fremsende korrekte indrapporteringsdata i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag II. Leverandøren er forpligtet til på SKI s foranledning at fremsende dokumentation herfor. Såfremt Leverandøren gentagne gange ikke er i stand til at dokumentere, at en given omsætning fra en SKI-kunde ikke stammer fra Kundens anvendelse af Rammeaftalen, jf. Aftalens bilag II punkt 9, kan dette betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Rammeaftalen, jf. punkt SKI s andel Leverandøren skal til SKI betale en andel på 1% af den samlede fakturerede omsætning på alle Rammeaftaler. Dette gælder også for bestillinger, der er foretaget før Rammeaftalens ophør, men som først faktureres og/eller leveres efter Rammeaftalens ophør. Andelen opgøres, faktureres og betales periodevis, jf. punkt Periodevis opgørelse og indrapportering Leverandøren skal foretage månedsvis salgsopgørelse af Leverandørens samlede fakturering af alle aftaler indgået under Rammeaftalen i perioden (kalendermåneden), jf bilag II. Den samlede fakturerede omsætning skal opgøres eksklusiv moms og eventuelle afgifter, jf. bilag II. Opgørelsen skal indrapporteres til SKI og skal være SKI i hænde senest 10 Dage efter udgangen af kalendermåneden. SKI beregner sin andel ud fra den tilsendte opgørelse. Hvis den af Leverandøren fremsendte opgørelse ikke er SKI i hænde inden fristudløb, eller er behæftet med ikke uvæsentlige mangler eller udeladelser, er SKI berettiget til i stedet at beregne andelen på grundlag af en af SKI skønnet omsætning for perioden, og udstede faktura herfor, jf. punkt 6.6. Side 12 af 31

13 Når SKI senere måtte modtage en (korrigeret) opgørelse fra Leverandøren, regulerer SKI snarest muligt for over- eller underopkrævede beløb i efterfølgende beregninger af andel. SKI har ret til at bearbejde og sammenstille indholdet af Leverandørens rapportering til SKI til intern brug, samt at gøre bearbejdninger og sammenstillinger af en Kundes anskaffelse af varer under Rammeaftalen tilgængelige for Kunden til dennes interne brug, herunder i forbindelse med eventuelle begæringer om aktindsigt Leverandørens ledelses- og revisorerklæring Leverandøren skal indsende ledelses- og revisionserklæring til SKI som anført i bilag II SKIs adgang til revision SKI er berettiget til at foretage revision efter retningslinjerne i bilag II, herunder udtage Leverandører til stikprøvekontrol til revision Fakturering og betalingsbetingelser SKI fremsender på baggrund af sin beregning af andel, jf. punkt 6.2. og 6.3, faktura på beløbet til Leverandøren. Betalingsbetingelser er 30 Dage efter fremsendelse af faktura Renter Ved forsinket betaling af fakturaer påløber der renter fra betalingsfristens udløb i henhold til rentelovens regler og indtil betaling er modtaget. Side 13 af 31

14 7. Misligholdelse Dansk rets almindelige regler gælder for misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser, med mindre andet følger af nærværende Aftale. Såfremt Leverandørens misligholdelse overfor en Kunde måtte have betydning for Aftalen mellem Leverandøren og SKI, skal Leverandøren straks meddele SKI herom, samt årsagen og hvornår misligholdelsen forventes afhjulpet 7.1. Bod Rappotering og ledelses- og revisorerklæring Såfremt forskriftsmæssig og korrekt rapportering, jf. Aftalens punkt 6.2 og 6.3, ikke finder sted inden fristudløb for 2. rykker, jf. bilag II, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter fristudløb for 2. rykker. Boden for en mangelfuld eller forsinket rapportering kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt Leverandørens indrapportering ikke sker - i henhold til den i punkt 6.3. fastsatte frist - 3 gange over en 12 måneders periode er SKI berettiget til at opkræve en bod på DKK 5.000,00. Det kan betragtes som væsentlig misligholdelse, såfremt Leverandøren mere end 3 gange set over en 12 måneders periode overskrider fristen for indrapportering, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. SKI skal varsle leverandøren mindst 14 dage forud for en indrapporteringsfrist, hvis leverandørens næste overskridelse af fristen for indrapportering vil blive anset som væsentlig misligholdelse. Boden for en gentaget forsinket rapportering kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt forskriftsmæssig og korrekt ledelses- og revisorerklæring, jf. Aftalens punkt 6.4, ikke foreligger inden fristudløb for 2. rykker, jf. bilag II, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter fristudløb for 2. rykker. Boden for en mangelfuld eller forsinket revisorerklæring kan i alt ikke overstige DKK ,-. Side 14 af 31

15 Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod E-katalog Såfremt E-kataloget ikke lever op til kravene i bilag IV, og Leverandøren ikke retter fejl og mangler inden for 5 Arbejdsdage efter SKI s meddelelse til Leverandøren herom, kan SKI opkræve en bod på DKK ,- samt en yderligere dagbod på DK 5.000,00.- pr. påbegyndt Arbejdsdag indtil fejlen/manglen er tilrettet. SKI kan endvidere kræve bod som fastsat i 1. afsnit, såfremt Leverandøren ikke overholder de i bilag IV, punkt 5 eller punkt 6, angivne tidsfrister for etablering af E-katalog og opdatering af sortiment og priser Stikprøvekontrol Såfremt Leverandøren ikke fremsender vareprøver inden for de i punkt 4.1. fastsatte tidsfrister, pålægges Leverandøren en dagsbod på DKK 5.000,00 pr. påbegyndt Arbejdsdag regnet fra dagen efter fristens udløb. Hvis der anmodes om vareprøver i forbindelse med etablering af E-katalog, finder punkt anvendelse Suspension Såfremt Leverandøren ikke inden for fristen i punkt 8 har fremsendt dokumentation for eller på en for SKI tilfredsstillende måde har redegjort for, at en vare er i overensstemmelse med Aftalen og Rammeaftalens krav og beskrivelser, er SKI berettiget til ved skriftligt påkrav med øjeblikkelig virkning at suspendere Kunders ret og pligt i henhold til Rammeaftalen til at indkøbe de af dokumentationskravet/redegørelsen omfattede varer. Tilsvarende beføjelser tilkommer SKI, såfremt Leverandøren ikke efter punkt 4.1. på tilfredsstillende vis har afkræftet en begrundet tvivl om kontraktmæssighed af en vare. Suspensionen opretholdes indtil Leverandøren har fremsendt dokumentation for, at de(n) suspenderede vare(r) lever op til kravene i Aftalen og Rammeaftalen. I tilfælde af suspension er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb for de af suspensionen omfattede varer i overensstemmelse med Rammeaftalens punkt 6.4. Såfremt mere end 2 % af Leverandørens sortiment af ovenstående grunde er suspenderet, vil hele Rammeaftalen blive suspenderet indtil samtlige varer, der er omfattet af bilag B, igen opfylder de kontraktuelle krav. SKI har dog mulighed for at hæve Aftalen, jf. punkt 10.1, såfremt Side 15 af 31

16 Leverandøren ikke inden for 1 måned efter suspensionen træder i kraft sikrer, at alle varer lever op til kravene i Aftalen og Rammeaftalen. Side 16 af 31

17 8. Dokumentations- og underretningspligt SKI kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for - eller på anden for SKI tilfredsstillende måde redegør for - at varerne omfattet af Rammeaftalen, opfylder Aftalen og Rammeaftalens krav og beskrivelser. Dokumentationen eller redegørelsen skal foreligge senest 20 Arbejdsdage efter, at SKI eller Kunden skriftligt har fremsat påkrav herom. Opstår der tvivl omkring Leverandørens dokumentation, kan SKI kræve at Leverandøren fremsender originalt produktdata fra producenten. Hvor krav rejst mod Leverandøren eller andre omstændigheder måtte skabe begrundet tvivl om lovligheden eller sikkerheden af en vare omfattet af Rammeaftalen, eller hvis sådanne forhold måtte skabe begrundet tvivl om, hvorvidt varen overholder Rammeaftalens krav og beskrivelser, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt underrette SKI herom samt oplyse, hvilke handlinger Leverandøren vil foretage for at verificere de pågældende forhold ved varen. Forholdene skal være adresseret på en for SKI tilfredsstillende måde senest 20 Arbejdsdage efter Leverandørens underretning af SKI, dog under alle omstændigheder ikke senere end 40 Arbejdsdage efter, at Leverandøren er blevet opmærksom på det krav eller de omstændigheder, der skaber tvivl om lovligheden eller sikkerheden af en vare. Side 17 af 31

18 9. Priser og prisregulering Leverandørens priser i tilbudslisten (bilag B) er bindende for Leverandøren ved Kundens anvendelse af Rammeaftalen. Prisregulering finder sted efter retningslinjerne i bilag III og efter SKI s godkendelse heraf, jf. nærmere herom i bilag III. Prisregulering kan endvidere finde sted ved ændringer i gældende afgifter og told. SKI konsekvensregulerer i dette tilfælde priserne således, at Leverandøren stilles uændret. Dette forudsætter, at Leverandøren giver SKI meddelelse herom. Konsekvensreguleringen har først virkning over for Kunderne, når SKI og Leverandøren har tilrettet E-kataloget i forhold til de regulerede priser. Bestillinger, der er foretaget før prisereguleringen, men som leveres efter prisreguleringen, kan ikke konsekvensreguleres. Side 18 af 31

19 10. Ophævelse SKI kan uden varsel skriftligt ophæve Aftalen, såfremt Leverandøren væsentlig misligholder sine forpligtelser overfor SKI eller SKI s Kunder. SKI s ophævelse af Aftalen medfører samtidig ophævelse af samtlige Rammeaftaler indgået af SKI på vegne af de tilsluttede Kunder. En ophævelse har virkning for fremtiden. Leverandøren er dog forpligtet til at levere varer, som er bestilt af SKI s Kunder før SKI s ophævelse Væsentlig misligholdelse Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Aftalen og Rammeaftalen med virkning for fremtiden: a) Såfremt en eller flere af Leverandørens indeståelser i Rammeaftalens punkt svigter; b) Såfremt Leverandøren efter at have modtaget en skriftlig indskærpelse i henhold til Aftalens punkt 4.2, desuagtet har opfordret eller ansporet Kunder til at foretage indkøb i strid med bestemmelserne i punkt 4.2; c) Leverandørens manglende evne gentagne gange til at dokumentere, at en given omsætning fra en SKI-Kunde ikke skyldes Kundens anvendelse af Rammeaftalen, jf. punkt 6.1; d) Manglende rettidig betaling af fakturaer (uanset om faktura er baseret på Leverandørens opgørelse eller et af SKI anlagt skøn), jf. punkt 6.3. og 6.6; e) Såfremt Leverandøren mere end 3 gange over en 12 måneders periode overskrider fristen for indrapportering, jf. punkt 6.3; f) Såfremt Leverandøren flere gange over en 12 måneders periode ikke afleverer forskriftsmæssige og/eller mangelfulde indrapporteringer, jf. punkt 6.3 Side 19 af 31

20 g) Såfremt Leverandøren mere end 2 gange i løbet af en 12 måneders periode overskrider den relevante betalingsfrist for bod, jf. punkt 7.1., med mere end 30 Dage; h) Såfremt SKI har suspenderet hele Rammeaftalen, og Leverandøren ikke inden for 1 måned efter suspensionen er trådt i kraft sørger for, at samtlige varer på Rammeaftalen opfylder kravene i Aftalen og Rammeaftalen, jf. punkt 7.2; i) Såfremt Leverandøren ikke har fremsendt dokumentation, redegørelse eller underrettet SKI inden for fristerne i punkt 8, eller såfremt dokumentationen, redegørelsen eller underretningen gentagne gang har været mangelfuld. j) Såfremt E-kataloget ikke er etableret inden for 50 Arbejdsdage efter Aftalens underskrivelse eller en af SKI senere fastsat frist, og dette skyldes Leverandørens forhold. k) Såfremt E-kataloget ikke lever op til kravene i Aftalen, herunder bilag IV, og Leverandøren ikke har rettet fejl og mangler inden for 10 Arbejdsdage efter SKI s meddelelse til Leverandøren herom; l) Såfremt Leverandøren gentagne gange ikke overholder fristerne for opdatering af SKI s E-katalog, jf. punkt 6 i bilag IV. m) Såfremt Leverandøren ikke medvirker til stikprøvekontrol, eller såfremt SKI ikke inden for 5 Arbejdsdage efter SKI s meddelelse herom har modtaget vareprøver, jf. punkt 4.1. n) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra SKI uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Aftalen og tilhørende Rammeaftaler; o) Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktion; p) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Aftalens og Rammeaftalens rette opfyldelse i fare; q) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Aftalen og Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Aftalen og/eller Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare; r) Manglende overholdelse af kravet om opretholdelse af ansvarsforsikring i henhold til Aftalens punkt Misligholdelse af CSR-krav SKI er berettiget til at ophæve Aftalen og Rammeaftalen som følge af Leverandørens manglende overholdelse af de i Aftalens bilag V anførte krav vedrørende CSR. Side 20 af 31

21 Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Aftalen og Rammeaftalen: a) Leverandøren har, efter påkrav fra SKI, jf. Aftalens bilag V, ikke igangsat reelle initiativer, der har fokus på at bringe misligholdelsen til ophør, b) Leverandøren har ikke, inden for 2 måneder efter SKI s påkrav eller efter modtagelse af et påkrav fra SKI om afhjælpning af misligholdelse, igangsat initiativer, der har fokus på at forbedre det misligholdte forhold, c) Leverandøren eller dennes underleverandører dømmes ved en retskraftig dom for overtrædelse af en eller flere af de i Aftalens bilag V, punkt 2-4, nævnte love, konventioner og øvrige krav, d) Leverandøren eller dennes underleverandører i en redegørelse, jf. punkt 5 og 7 i bilag V, eller på anden måde erkender en overtrædelse af en eller flere af de i Aftalens bilag V, punkt 2-4, nævnte love, konventioner og øvrige krav, e) Leverandøren ikke indenfor en af SKI fastsat frist for dokumentation og redegørelse, jf. Aftalens bilag V, punkt 5 og 7, har fremsendt skriftlig dokumentation eller redegørelse for, at de i Aftalens bilag V, punkt 2-4, nævnte love, konventioner og øvrige krav er overholdt. Side 21 af 31

22 11. Erstatningspligt og ansvarsforsikring Leverandøren og SKI er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Leverandøren og den enkelte Kunde er erstatningsansvarlige over for hinanden som anført i Rammeaftalen. SKIs erstatningsansvar over for Kunden er reguleret og begrænset i den mellem Kunden og SKI indgåede Tilslutningsaftale, og SKI kan således ikke ifalde erstatningsansvar over for Kunden efter nærværende Aftale. SKI kan kun ifalde erstatningsansvar over for Leverandøren, som følge af SKIs egne forhold. SKI hæfter således ikke for Kundens eventuelle erstatningsansvar eller misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til den forpligtende Rammeaftale, uanset om Kunden måtte have rådført sig hos SKI, eller SKI på anden måde har afgivet oplysninger i en tvist mellem Kunden og Leverandøren. SKI s erstatningsansvar over for Leverandøren er begrænset til kr pr. tilfælde. Hver Parts samlede erstatningsansvar under Aftalen kan maksimalt udgøre DKK 2 mio. inkl. eventuel bod. Foranstående beløbsmæssige begrænsning gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part. Leverandøren skal opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til dette punkt op til maksimeringen i 5. og 6. afsnit. Leverandøren skal på SKI's anmodning dokumentere, at kravet om ansvarsforsikring er opfyldt For brugen af SKI.dk gælder det, at Leverandørens brug heraf sker på Leverandørens ansvar og risiko. SKI fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. SKI tager således forbehold for, at SKI.dk kan indeholde fejl, unøjagtigheder eller lignende. SKI fraskriver sig ansvaret for, at information på SKI.dk kan anvendes til andet formål og pr. anden dato end det formål og den dato, der er angivet i de enkelte informationsdele på SKI.dk. SKI.dk kan være udsat for nedbrud, således at SKI.dk ikke kan anvendes i en ubestemt periode. SKI fraskriver sig i denne forbindelse ansvaret for de direkte eller indirekte tab, eller den skade Leverandøren måtte lide som følge af, at SKI.dk er helt eller delvist utilgængelig. Side 22 af 31

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere