SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT"

Transkript

1 SKAT FOR ADVOKATER

2 Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål

3 Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver Bestyrelsesmedlem Helhedsrådgivning (civilret og skat) Koncernens overordnede strategi Skattestrategi Praktisk implementering

4 KØB OG SALG AF VIRKSOMHED

5 Køb og salg af virksomhed Aktivoverdragelse Sælger: Avancebeskatning Køber: Skattemæssig opskrivning til handelsværdi Udfordringer: Opgørelse af vederlag Fordeling af vederlag Værdiansættelse (interesseforbundne parter) Successionsmuligheder: Familieoverdragelser i levende live og fra dødsboer Overdragelser til medarbejdere Skattefri omstrukturering Spaltning og tilførsel af aktiver

6 Køb og salg af virksomhed Aktieoverdragelse Sælger: Aktieavancebeskatning Personer: Aktieindkomst Selskaber: Som udgangspunkt skattefrit Erhvervelser ved skattefri omdannelse eller skattefri omstrukturering Køber: Ingen skattemæssig opskrivning af selskabets aktiver til handelsværdier Udfordringer: Opgørelse af vederlag Værdiansættelse (interesseforbundne parter) Successionsmuligheder: Familieoverdragelser i levende live og fra dødsboer Overdragelser til medarbejdere Skattefri omstrukturering Fusion og aktieombytning

7 Earn out Definition Eftervederlag baseret på performance Løbende ydelser (LL 12 B) Afgrænsning: Vederlag i gensidigt bebyrdende aftale Usikkerhed om ydelsens størrelse og/eller varighed Omfatter ikke en minimumsbetaling Ud over aftaleåret Mere end én efterfølgende regulering

8 Earn out Løbende ydelser (LL 12 B) Effekter Opgørelse af kapitaliseret værdi (værdien af skønnede fremtidige betalinger diskonteret til nutidsværdi) i aftalen mellem parterne Kapitaliseret værdi indgår i opgørelse af avance/tab Betalinger indtil den kapitaliserede værdi uden skattemæssig effekt Saldo (kapitaliseret værdi) opgøres årligt og reguleres med faktiske betalinger Mulighed for henstand ved betaling for goodwill og andre immaterielle aktiver

9 Earn out Løbende ydelser (LL 12 B) Effekter Samlede betalinger under den kapitaliserede værdi: Sælger: Fradrag for restbeløbet Køber: Skattepligt hvis vederlaget er for et aktiv, hvor anskaffelsessummen kunne fratrækkes eller afskrives. Andre aktiver: regulering af anskaffelsessum, dog beskatning hvis aktivet er afhændet Betaling ud over den kapitaliserede værdi Sælger: Skattepligt for det overskydende beløb Køber: Fradragsret for det overskydende beløb

10 Sambeskatning Betingelser Koncernforbindelse Bestemmende indflydelse Definition som i ÅRL (IFRS) Indtræden og udtræden Dato for etablering/ophør af koncernforbindelse Undtagelser ved koncerninterne transaktioner

11 Sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Moderselskabet kan være et selskab, en fond, en trust eller en forening, dvs. alle juridiske enheder, der ikke er skattemæssigt transparente Staten, kommuner og regioner kan ikke være moderselskab Moderselskabet er ikke nødvendigvis omfattet af sambeskatningen, f.eks. Fonde/foreninger omfattet af FBL Moderselskab under konkurs Udenlandsk moderselskab

12 Sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Undtagelser fra sambeskatning (SSL 31 C): Omfattet af KGL 4, stk. 5, (aktier overtaget til sikring af tilgodehavende Bankreglen ) (stk. 7) Selskaber under konkurs udgår af sambeskatningen med virkning fra dekretårets begyndelse (stk. 8) Ikke undtaget Fritagelse for udarbejdelse af koncernregnskab efter ÅRL undtager ikke fra sambeskatning

13 Sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Praksis: Check aktionæroverenskomster og -aftaler Pas på vetoretter

14 Sambeskatning Sambeskatningsaftaler Aftale mellem administrationsselskabet og de øvrige sambeskattede selskaber til regulering af: Rapportering af ændringer af grundlaget for acontoskattebetalinger Betaling af acontoskat/frivillig indbetaling Rapportering af selvangivelsesoplysninger Betaling af restskat/udbetaling af overskydende skat og sambeskatningsbidrag Hæftelsesbestemmelser Beslutningskompetencer Konfliktløsning

15 Sambeskatning Hæftelse Gamle regler (Indkomstår der starter før ) Alle selskaber (også administrationsselskabet) hæfter kun for egen andel af skatten Administrationsselskabet overtager hæftelsen over for SKAT når selskabet har betalt til administrationsselskabet (betaling med frigørende virkning) Hvad er betaling? Kontant eller bankoverførsel Postering på mellemregning normalt tilstrækkelig, forudsat debitor er i stand til at betale på posteringstidspunktet (SKM )

16 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Solidarisk hæftelse for: Selskaber uden minoritetsaktionærer (alle sambeskattede selskaber, hvor det ultimative moderselskab, skyldnerselskabet eller et andet fuldt hæftende selskab direkte eller indirekte ejer hele kapitalen ved årets udgang) Selskaber med minoritetsaktionerer, hvis minoritetsaktionærerne ejes af den i KGL 4, stk. 2 nævnte personkreds (f.eks. det ultimative moderselskabs hovedaktionær)

17 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Sambeskattede selskaber med minoritetsaktionærer hæfter: Subsidiært, dvs. først efter forgæves inddrivelse hos alle fuldt hæftende selskaber (selskaber uden minoritetsaktionærer) Forholdsmæssigt, dvs. kun med den andel af kravet, der svarer til den ejerandel, som det ultimative moderselskaber ejer direkte eller indirekte

18 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Den solidariske hæftelse omfatter: Selskabsskatter (acontoskatterater og restskat) for indkomstår, der starter eller senere Kildeskatter af udbytter, renter og royalties, der forfalder til betaling eller senere

19 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Udtræden Den solidariske hæftelse bortfalder ved udtræden af sambeskatningen Hæftelsen bevares dog efter udtræden, hvis ejerskabet fortsat er direkte eller indirekte inden for den i KGL 4, stk. 2 nævnte personkreds (f.eks. det ultimative moderselskabs hovedaktionær) Selskaber under konkurs udtræder af sambeskatningen og dermed af den solidariske hæftelse med virkning fra dekretårets start

20 Sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Hvornår skal der laves delårsopgørelser og for hvilke selskaber? Når et selskab i løbet af indkomståret skifter koncernforbindelse opad Køb/salg, stiftelse, omstrukturering Undtagelser: Anvendelse af skuffeselskab nede i koncernen Nystiftet selskab nede i koncernen hvor kun koncernaktivitet tilføres Aktieombytning på toppen hvor der ikke etableres andre nye koncernforbindelser Spaltning af øverste selskab, dog kun med ét datterselskab og uden anden aktivitet

21 Sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Skæringstidspunkt Sambeskatning etableres/afbrydes ved overgang af kontrol (bestemmende indflydelse) Signing eller closing Betingede aftaler Ikke nødvendigvis samme dato som skæring for aktieafståelse efter ABL Overdragelse med virkning fra Timing af overdragelsesproces

22 Sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Principper for opgørelsen Almindeligt fuldt periodiseret indkomstopgørelse Dog kun forholdsmæssige afskrivninger Underskudsmodregning Det købte selskabs underskud i delåret kan modregnes i købers helårsindkomst og vice versa altså ingen periodeopgørelse for køber

23 Sambeskatning Skattefri omstrukturering Udgangspunkt efter FUSL 5 Mulighed for skattefri omstrukturering med tilbagevirkende kraft til årets begyndelse ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Undtagelser efter FUSL 5, stk. 3 Hvis der sker ophør eller etablering af sambeskatning efter SEL 31, stk. 5 Forskellige skattemæssige skæringstidspunkter Eventuelt delårsopgørelse med forholdsmæssige afskrivninger

24 Sambeskatning i SPA Sambeskatningsbestemmelser i SPA SPA bør regulere følgende: Tidspunktet for overgang af kontrol (skæringsdato) Aftale om oplysninger, ansvar og valg af principper vedrørende selvangivelserne for delperiode 1 og delperiode 2 Reguleringsbetemmelser vedrørende efterfølgende indkomstændringer Sambeskatningsbidrag (Kan det fraviges ved aftale?) Husk fremførbare begrænsede underskud, der føres i administrationsselskabet vedrørende rentefradragsbegrænsning (Renteloftet efter SEL 11 B og EBIT-reglen efter SEL 11 C) Husk at skattekredit for udviklingsomkostninger efter LL 8 X føres i administrationsselskabet.

25 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

26 Koncerninterne omstruktureringer Skattefrie omstruktureringer Fusion Kun uden tilladelse Spaltning Med og uden tilladelse Grenspaltning Ophørsspaltning Tilførsel af aktiver Med og uden tilladelse Aktieombytning Med og uden tilladelse

27 Koncerninterne omstruktureringer Skattefri eller skattepligtig? Hvor stor er skatten ved en skattepligtig transaktion? Omkostninger? Betingelser og bindinger ved en skattefri transaktion? HUSK: Skattefri = Skatteudskydelse

28 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Yderligere betingelser: Vederlag (aktier + andet) skal svare til handelsværdien af de indskudte aktiver og passiver (Vederlagskravet) Opfyldes pr. definition ved spaltning til nye selskaber Behov for bindende svar om værdiansættelse ved spaltning til eksisterende selskaber Forholdet mellem aktiver og forpligtelser (gæld + hensættelser) i modtagende selskaber skal svare til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab (Balancekravet) Behov for bindende svar om værdiansættelse Vanskeligt at opfylde samtidig med opfyldelse af grenkravet ved grenspaltning

29 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Yderligere betingelser: Selskabsaktionærer må i en periode på 3 år fra vedtagelsen ikke afstå skattefri aktier i indskydende eller modtagende selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering (dog kun mod vederlag i aktier) Succession i Holdingkrav Forhindrer ikke nytegning af aktier eller udlodning af reserver Omfatter datterselskabsaktier, men ikke koncernselskabsaktier, hvor andelen er under 10 % Omfatter fra også skattefri porteføljeaktier Også ved spaltninger gennemført før

30 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Kan ikke gennemføres hvis: Der tildeles kontantvederlag til selskabsaktionærer Som ejer mindst 10 % af kapitalen i det indskydende selskab, ELLER Som ejer koncernselskabsaktier i det indskydende selskab, ELLER Som ejer skattefri porteføljeaktier i det indskydende selskab (fra )

31 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Kan ikke gennemføres hvis: Det indskydende selskab har mere end én aktionær, OG En eller flere aktionærer i det indskydende selskab har været aktionærer i mindre end 3 år uden at have bestemmende indflydelse, OG Ved spaltningen bliver bestemmende aktionær i et modtagende selskab Pas på ved kombinationssager (aktieombytning + spaltning)

32 Koncerninterne omstruktureringer Tilførsel af aktiver uden tilladelse Yderligere betingelser: Indskydende selskab må i en periode på 3 år fra vedtagelsen ikke afstå aktier i det modtagende selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering (dog kun mod vederlag i aktier) Succession i Holdingkrav Forhindrer ikke nytegning af aktier, men udlodning af reserver kan være i strid med forbuddet mod kontantvederlag

33 Koncerninterne omstruktureringer Aktieombytning uden tilladelse Yderligere betingelser: Vederlag (aktier + andet) skal svare til handelsværdien af de indskudte aktier (Vederlagskravet) Opfyldes pr. definition ved ombytning til nye selskaber Behov for bindende svar om værdiansættelse ved ombytning til eksisterende selskaber

34 Koncerninterne omstruktureringer Aktieombytning uden tilladelse Yderligere betingelser: Erhvervende selskab må i en periode på 3 år fra ombytningen ikke afstå aktier i det erhvervede selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering (dog kun mod vederlag i aktier) Succession i Holdingkrav Forhindrer ikke nytegning af aktier eller udlodning af reserver

35 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis Forretningsmæssig begrundelse - Skatteundgåelse må ikke være et af hovedformålene Forsvarlige begrundelser Generationsskifte/Struktur Løsning af konkrete samarbejdsproblemer Risikoafgrænsning (forudsætter særlige risici)

36 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis - Spaltning Problemområder Bodeling: Forudsætter begge ægtefællers aktive involvering Deling af aktive virksomheder SKM (Afslag) SKM (Tilladelse) Pengetankselskaber I praksis svært at få tilladelse Forudsætter konkret uenighed om investeringer SKM Frasalg I praksis svært at få tilladelse

37 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis Tilførsel af aktiver Problemområder Kontantvederlag Udbytteudlodning Udlodning af overkurs = Kontantvederlag Ikke overførsel af mellemregning Grenkravet Hvad er en virksomhedsgren? Fordeling af aktiver og gæld Balancetilpasning (deling af lån og provenu) Sikkerhedsstillelser

38 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel FUSL 8, stk. 6 Hovedregel: Uudnyttede underskud fortabes ved deltagelse i en skattefri omstrukturering Fusion: Både indskydende og modtagende selskab Ophørsspaltning: Både indskydende og modtagende selskaber Grenspaltning: Kun modtagende selskab Tilførsel af aktiver: Kun modtagende selskab

39 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel FUSL 8, stk. 6 Undtagelse: Fremførte underskud bevares, hvis: De deltagende selskaber er sambeskattede, OG Underskuddene stammer fra en uafbrudt sambeskatning

40 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel SEL 31, stk. 4 og FUSL 8, stk. 6, 3. pkt. Undtagelse til undtagelsen: De fremførte underskud mistes dog, hvis ét af de deltagende selskaber tidligere har deltaget i en skattefri omstrukturering med et ikkesambeskattet selskab Koncerneksterne aktiver og passiver kan således ikke omstruktureres ind i en sambeskatning uden konsekvenser Gældende for omstruktureringer med skæringsdato eller senere

41 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Salg til udstedende selskab LL 16 B, stk. 1 Salg til datterselskab af det udstedende selskab LL 16 B, stk. 1 Gældende fra Dispensationsadgang

42 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Omgåelse af udbyttebeskatning SEL 2 D Salgssum i form af andet end aktier i et købende selskab, OG Alle 3 parter er koncernforbundne, OG Salgssummen anses ikke som skattefrit udbytte (Kun salgssummer til koncernselskaber i skattely) Gældende fra

43 GENERATIONSSKIFTEMODELLER

44 Værktøjskassen Virksomhedsomdannelse Aktieombytning Spaltning Fusion Tilførsel af aktiver Successionsoverdragelse til personer Formueskattekurs på aktier +/- 15 % reglen på fast ejendom Værdiansættelse af goodwill

45 Successionsoverdragelse Personkreds: Ægtefælle (altid succession) Børn (betinget, kan vælges) Medarbejdere (betinget, kan vælges) Kun aktiv virksomhed Ikke udlejningsejendomme (50 % reglen) eller finansielle aktiver Pas på pengetankreglen ved overdragelse af selskaber (Mere end 50 % finansielle aktiver/udlejningsejendomme eller mere end 50 % af indkomst fra sådanne aktiver) Husk at modtager overtager latent skat (mulighed for passivpost ved beregning af gave- eller boafgift)

46 Successionsoverdragelse Husk i overdragelsesaftalen: Fastsættelsen af værdien Hel eller delvis gave/arv Gældsbrev Uforrentet (i familieforhold) og på anfordring Beskrivelsen af successionen og forudsætning herom Udførligt skatteforbehold med hensyn til værdi og successionsbetingelser Beregning af gave- eller boafgift og passivpost

47 Formueskattekurs Cirkulære nr. 185 af : Værdiansættelse i dødsboer Inden for gaveafgiftskredsen Hel eller delvis gave/arv Formueskattekurs ofte meget lavere end markedskurs Kan kun anvendes i mangel af andet udtryk for markedskurs

48 Fast ejendom Cirkulære nr. 185 af : Værdiansættelse i dødsboer Inden for gaveafgiftskredsen Hel eller delvis gave/arv +/- 15 % af seneste offentlige vurdering Retskrav?

49 Goodwill Aftale mellem uafhængige parter Faste branchekotumer TSS-Cirkulære Skematisk beregning på basis af seneste 3 år Vejledning af Markedsmæssig beregning

50 GÆLDSEFTERGIVELSE

51 Gældseftergivelse Singulær eftergivelse eller samlet ordning? Samlet ordning KGL 24 Tvangsakkord Gældssanering Frivillig akkord Andet samlet ordning Skal omfatte mere end 50 % af den usikrede gæld Alle væsentlige usikrede kreditorer skal med Kan alene undtage småkreditorer Konkret vurdering

52 Gældseftergivelse Personer Singulær gældseftergivelse: Hovedregel: Ingen beskatning Undtagelse: Skattepligt ved nedskrivning under gældens kursværdi Samlet ordning Ingen beskatning Underskudsbegrænsning Begrænsning af kildeartstab

53 Gældseftergivelse Selskaber Singulær gældseftergivelse: Hovedregel: Beskatning af gevinst Undtagelse: Ingen beskatning ved gevinst på koncerninterne fordringer (kreditor har ikke fradragsret) Dog beskatning ved eftergivelse under gældens kursværdi, med mindre skattefrit tilskud Samlet ordning Ingen beskatning Underskudsbegrænsning Begrænsning af kildeartstab

54 Koncerninterne fordringer Koncernforbindelse Selskaber, der er sambeskattede (udenlandske enheder, der kunne omfattes af international sambeskatning) Selskaber med fælles bestemmende aktionær(er). Pas på familieaktionærer efter ABL 4, stk. 2. Fordringen anses fortsat som koncernintern, selv om koncernforbindelsen afbrydes

55 Koncerninterne fordringer Effekt af koncernforbindelse - Kreditor Ikke fradragsret for tab U1: Valutakurstab U2: Vederlagsfordringer U3: Rentefordringer U4: Børsnoterede fordringer Beskatning af gevinst Realisationsprincippet er udgangspunkt Lagerprincippet kan vælges (pas på?)

56 Koncerninterne fordringer Effekt af koncernforbindelse - Debitor Ikke beskatning af gevinst (svarende til det tab, som kreditor ikke har fradrag for) Pas på fordringer erhvervet til underkurs Beskatning ved eftergivelse under gældens kursværdi, med mindre skattefrit tilskud

57 KARSTEN GIANELLI SENIOR COUNSEL. LLM CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK P: E:

KONCERNBESKATNING FOR SKATTEMEDARBEJDERE 2013 CORIT

KONCERNBESKATNING FOR SKATTEMEDARBEJDERE 2013 CORIT KONCERNBESKATNING FOR SKATTEMEDARBEJDERE Præsentation CORIT Advisory Underviserne Karsten Gianelli Peter Koerver Schmidt Michael Tell Agenda Indledning Sambeskatning Koncerninterne omstruktureringer Rentefradragsbegrænsning

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

SAMBESKATNING OG AKKORD

SAMBESKATNING OG AKKORD SAMBESKATNING OG AKKORD FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 30. OKTOBER 2014 Advokat Torben Buur - DAHL Herning Dir. 88 91 92 43 Mobil 30 51 92 45 tbu@dahllaw.dk DISPOSITION 1. Sambeskatning præsentation

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

NYT. Nr. 6 årgang 5 JUNI 2008

NYT. Nr. 6 årgang 5 JUNI 2008 NYT Nr. 6 årgang 5 JUNI 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempede regler om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 er nu med enkelte ændringer vedtaget som Lov 2008.532 med

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans.

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. NYT Nr. 8 årgang 5 AUGUST 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. AFGØRELSER Spaltning af moderselskab

Læs mere

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 Seneste nyt inden for skatteretten v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 2 Indledning Forskellige interesser i en typisk M&A transaktion. Handel med et selskab. Nye trends. 3 SKAT og M&A Scenen

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere