SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT"

Transkript

1 SKAT FOR ADVOKATER

2 Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål

3 Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver Bestyrelsesmedlem Helhedsrådgivning (civilret og skat) Koncernens overordnede strategi Skattestrategi Praktisk implementering

4 KØB OG SALG AF VIRKSOMHED

5 Køb og salg af virksomhed Aktivoverdragelse Sælger: Avancebeskatning Køber: Skattemæssig opskrivning til handelsværdi Udfordringer: Opgørelse af vederlag Fordeling af vederlag Værdiansættelse (interesseforbundne parter) Successionsmuligheder: Familieoverdragelser i levende live og fra dødsboer Overdragelser til medarbejdere Skattefri omstrukturering Spaltning og tilførsel af aktiver

6 Køb og salg af virksomhed Aktieoverdragelse Sælger: Aktieavancebeskatning Personer: Aktieindkomst Selskaber: Som udgangspunkt skattefrit Erhvervelser ved skattefri omdannelse eller skattefri omstrukturering Køber: Ingen skattemæssig opskrivning af selskabets aktiver til handelsværdier Udfordringer: Opgørelse af vederlag Værdiansættelse (interesseforbundne parter) Successionsmuligheder: Familieoverdragelser i levende live og fra dødsboer Overdragelser til medarbejdere Skattefri omstrukturering Fusion og aktieombytning

7 Earn out Definition Eftervederlag baseret på performance Løbende ydelser (LL 12 B) Afgrænsning: Vederlag i gensidigt bebyrdende aftale Usikkerhed om ydelsens størrelse og/eller varighed Omfatter ikke en minimumsbetaling Ud over aftaleåret Mere end én efterfølgende regulering

8 Earn out Løbende ydelser (LL 12 B) Effekter Opgørelse af kapitaliseret værdi (værdien af skønnede fremtidige betalinger diskonteret til nutidsværdi) i aftalen mellem parterne Kapitaliseret værdi indgår i opgørelse af avance/tab Betalinger indtil den kapitaliserede værdi uden skattemæssig effekt Saldo (kapitaliseret værdi) opgøres årligt og reguleres med faktiske betalinger Mulighed for henstand ved betaling for goodwill og andre immaterielle aktiver

9 Earn out Løbende ydelser (LL 12 B) Effekter Samlede betalinger under den kapitaliserede værdi: Sælger: Fradrag for restbeløbet Køber: Skattepligt hvis vederlaget er for et aktiv, hvor anskaffelsessummen kunne fratrækkes eller afskrives. Andre aktiver: regulering af anskaffelsessum, dog beskatning hvis aktivet er afhændet Betaling ud over den kapitaliserede værdi Sælger: Skattepligt for det overskydende beløb Køber: Fradragsret for det overskydende beløb

10 Sambeskatning Betingelser Koncernforbindelse Bestemmende indflydelse Definition som i ÅRL (IFRS) Indtræden og udtræden Dato for etablering/ophør af koncernforbindelse Undtagelser ved koncerninterne transaktioner

11 Sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Moderselskabet kan være et selskab, en fond, en trust eller en forening, dvs. alle juridiske enheder, der ikke er skattemæssigt transparente Staten, kommuner og regioner kan ikke være moderselskab Moderselskabet er ikke nødvendigvis omfattet af sambeskatningen, f.eks. Fonde/foreninger omfattet af FBL Moderselskab under konkurs Udenlandsk moderselskab

12 Sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Undtagelser fra sambeskatning (SSL 31 C): Omfattet af KGL 4, stk. 5, (aktier overtaget til sikring af tilgodehavende Bankreglen ) (stk. 7) Selskaber under konkurs udgår af sambeskatningen med virkning fra dekretårets begyndelse (stk. 8) Ikke undtaget Fritagelse for udarbejdelse af koncernregnskab efter ÅRL undtager ikke fra sambeskatning

13 Sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Praksis: Check aktionæroverenskomster og -aftaler Pas på vetoretter

14 Sambeskatning Sambeskatningsaftaler Aftale mellem administrationsselskabet og de øvrige sambeskattede selskaber til regulering af: Rapportering af ændringer af grundlaget for acontoskattebetalinger Betaling af acontoskat/frivillig indbetaling Rapportering af selvangivelsesoplysninger Betaling af restskat/udbetaling af overskydende skat og sambeskatningsbidrag Hæftelsesbestemmelser Beslutningskompetencer Konfliktløsning

15 Sambeskatning Hæftelse Gamle regler (Indkomstår der starter før ) Alle selskaber (også administrationsselskabet) hæfter kun for egen andel af skatten Administrationsselskabet overtager hæftelsen over for SKAT når selskabet har betalt til administrationsselskabet (betaling med frigørende virkning) Hvad er betaling? Kontant eller bankoverførsel Postering på mellemregning normalt tilstrækkelig, forudsat debitor er i stand til at betale på posteringstidspunktet (SKM )

16 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Solidarisk hæftelse for: Selskaber uden minoritetsaktionærer (alle sambeskattede selskaber, hvor det ultimative moderselskab, skyldnerselskabet eller et andet fuldt hæftende selskab direkte eller indirekte ejer hele kapitalen ved årets udgang) Selskaber med minoritetsaktionerer, hvis minoritetsaktionærerne ejes af den i KGL 4, stk. 2 nævnte personkreds (f.eks. det ultimative moderselskabs hovedaktionær)

17 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Sambeskattede selskaber med minoritetsaktionærer hæfter: Subsidiært, dvs. først efter forgæves inddrivelse hos alle fuldt hæftende selskaber (selskaber uden minoritetsaktionærer) Forholdsmæssigt, dvs. kun med den andel af kravet, der svarer til den ejerandel, som det ultimative moderselskaber ejer direkte eller indirekte

18 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Den solidariske hæftelse omfatter: Selskabsskatter (acontoskatterater og restskat) for indkomstår, der starter eller senere Kildeskatter af udbytter, renter og royalties, der forfalder til betaling eller senere

19 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Udtræden Den solidariske hæftelse bortfalder ved udtræden af sambeskatningen Hæftelsen bevares dog efter udtræden, hvis ejerskabet fortsat er direkte eller indirekte inden for den i KGL 4, stk. 2 nævnte personkreds (f.eks. det ultimative moderselskabs hovedaktionær) Selskaber under konkurs udtræder af sambeskatningen og dermed af den solidariske hæftelse med virkning fra dekretårets start

20 Sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Hvornår skal der laves delårsopgørelser og for hvilke selskaber? Når et selskab i løbet af indkomståret skifter koncernforbindelse opad Køb/salg, stiftelse, omstrukturering Undtagelser: Anvendelse af skuffeselskab nede i koncernen Nystiftet selskab nede i koncernen hvor kun koncernaktivitet tilføres Aktieombytning på toppen hvor der ikke etableres andre nye koncernforbindelser Spaltning af øverste selskab, dog kun med ét datterselskab og uden anden aktivitet

21 Sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Skæringstidspunkt Sambeskatning etableres/afbrydes ved overgang af kontrol (bestemmende indflydelse) Signing eller closing Betingede aftaler Ikke nødvendigvis samme dato som skæring for aktieafståelse efter ABL Overdragelse med virkning fra Timing af overdragelsesproces

22 Sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Principper for opgørelsen Almindeligt fuldt periodiseret indkomstopgørelse Dog kun forholdsmæssige afskrivninger Underskudsmodregning Det købte selskabs underskud i delåret kan modregnes i købers helårsindkomst og vice versa altså ingen periodeopgørelse for køber

23 Sambeskatning Skattefri omstrukturering Udgangspunkt efter FUSL 5 Mulighed for skattefri omstrukturering med tilbagevirkende kraft til årets begyndelse ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Undtagelser efter FUSL 5, stk. 3 Hvis der sker ophør eller etablering af sambeskatning efter SEL 31, stk. 5 Forskellige skattemæssige skæringstidspunkter Eventuelt delårsopgørelse med forholdsmæssige afskrivninger

24 Sambeskatning i SPA Sambeskatningsbestemmelser i SPA SPA bør regulere følgende: Tidspunktet for overgang af kontrol (skæringsdato) Aftale om oplysninger, ansvar og valg af principper vedrørende selvangivelserne for delperiode 1 og delperiode 2 Reguleringsbetemmelser vedrørende efterfølgende indkomstændringer Sambeskatningsbidrag (Kan det fraviges ved aftale?) Husk fremførbare begrænsede underskud, der føres i administrationsselskabet vedrørende rentefradragsbegrænsning (Renteloftet efter SEL 11 B og EBIT-reglen efter SEL 11 C) Husk at skattekredit for udviklingsomkostninger efter LL 8 X føres i administrationsselskabet.

25 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

26 Koncerninterne omstruktureringer Skattefrie omstruktureringer Fusion Kun uden tilladelse Spaltning Med og uden tilladelse Grenspaltning Ophørsspaltning Tilførsel af aktiver Med og uden tilladelse Aktieombytning Med og uden tilladelse

27 Koncerninterne omstruktureringer Skattefri eller skattepligtig? Hvor stor er skatten ved en skattepligtig transaktion? Omkostninger? Betingelser og bindinger ved en skattefri transaktion? HUSK: Skattefri = Skatteudskydelse

28 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Yderligere betingelser: Vederlag (aktier + andet) skal svare til handelsværdien af de indskudte aktiver og passiver (Vederlagskravet) Opfyldes pr. definition ved spaltning til nye selskaber Behov for bindende svar om værdiansættelse ved spaltning til eksisterende selskaber Forholdet mellem aktiver og forpligtelser (gæld + hensættelser) i modtagende selskaber skal svare til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab (Balancekravet) Behov for bindende svar om værdiansættelse Vanskeligt at opfylde samtidig med opfyldelse af grenkravet ved grenspaltning

29 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Yderligere betingelser: Selskabsaktionærer må i en periode på 3 år fra vedtagelsen ikke afstå skattefri aktier i indskydende eller modtagende selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering (dog kun mod vederlag i aktier) Succession i Holdingkrav Forhindrer ikke nytegning af aktier eller udlodning af reserver Omfatter datterselskabsaktier, men ikke koncernselskabsaktier, hvor andelen er under 10 % Omfatter fra også skattefri porteføljeaktier Også ved spaltninger gennemført før

30 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Kan ikke gennemføres hvis: Der tildeles kontantvederlag til selskabsaktionærer Som ejer mindst 10 % af kapitalen i det indskydende selskab, ELLER Som ejer koncernselskabsaktier i det indskydende selskab, ELLER Som ejer skattefri porteføljeaktier i det indskydende selskab (fra )

31 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Kan ikke gennemføres hvis: Det indskydende selskab har mere end én aktionær, OG En eller flere aktionærer i det indskydende selskab har været aktionærer i mindre end 3 år uden at have bestemmende indflydelse, OG Ved spaltningen bliver bestemmende aktionær i et modtagende selskab Pas på ved kombinationssager (aktieombytning + spaltning)

32 Koncerninterne omstruktureringer Tilførsel af aktiver uden tilladelse Yderligere betingelser: Indskydende selskab må i en periode på 3 år fra vedtagelsen ikke afstå aktier i det modtagende selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering (dog kun mod vederlag i aktier) Succession i Holdingkrav Forhindrer ikke nytegning af aktier, men udlodning af reserver kan være i strid med forbuddet mod kontantvederlag

33 Koncerninterne omstruktureringer Aktieombytning uden tilladelse Yderligere betingelser: Vederlag (aktier + andet) skal svare til handelsværdien af de indskudte aktier (Vederlagskravet) Opfyldes pr. definition ved ombytning til nye selskaber Behov for bindende svar om værdiansættelse ved ombytning til eksisterende selskaber

34 Koncerninterne omstruktureringer Aktieombytning uden tilladelse Yderligere betingelser: Erhvervende selskab må i en periode på 3 år fra ombytningen ikke afstå aktier i det erhvervede selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering (dog kun mod vederlag i aktier) Succession i Holdingkrav Forhindrer ikke nytegning af aktier eller udlodning af reserver

35 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis Forretningsmæssig begrundelse - Skatteundgåelse må ikke være et af hovedformålene Forsvarlige begrundelser Generationsskifte/Struktur Løsning af konkrete samarbejdsproblemer Risikoafgrænsning (forudsætter særlige risici)

36 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis - Spaltning Problemområder Bodeling: Forudsætter begge ægtefællers aktive involvering Deling af aktive virksomheder SKM (Afslag) SKM (Tilladelse) Pengetankselskaber I praksis svært at få tilladelse Forudsætter konkret uenighed om investeringer SKM Frasalg I praksis svært at få tilladelse

37 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis Tilførsel af aktiver Problemområder Kontantvederlag Udbytteudlodning Udlodning af overkurs = Kontantvederlag Ikke overførsel af mellemregning Grenkravet Hvad er en virksomhedsgren? Fordeling af aktiver og gæld Balancetilpasning (deling af lån og provenu) Sikkerhedsstillelser

38 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel FUSL 8, stk. 6 Hovedregel: Uudnyttede underskud fortabes ved deltagelse i en skattefri omstrukturering Fusion: Både indskydende og modtagende selskab Ophørsspaltning: Både indskydende og modtagende selskaber Grenspaltning: Kun modtagende selskab Tilførsel af aktiver: Kun modtagende selskab

39 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel FUSL 8, stk. 6 Undtagelse: Fremførte underskud bevares, hvis: De deltagende selskaber er sambeskattede, OG Underskuddene stammer fra en uafbrudt sambeskatning

40 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel SEL 31, stk. 4 og FUSL 8, stk. 6, 3. pkt. Undtagelse til undtagelsen: De fremførte underskud mistes dog, hvis ét af de deltagende selskaber tidligere har deltaget i en skattefri omstrukturering med et ikkesambeskattet selskab Koncerneksterne aktiver og passiver kan således ikke omstruktureres ind i en sambeskatning uden konsekvenser Gældende for omstruktureringer med skæringsdato eller senere

41 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Salg til udstedende selskab LL 16 B, stk. 1 Salg til datterselskab af det udstedende selskab LL 16 B, stk. 1 Gældende fra Dispensationsadgang

42 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Omgåelse af udbyttebeskatning SEL 2 D Salgssum i form af andet end aktier i et købende selskab, OG Alle 3 parter er koncernforbundne, OG Salgssummen anses ikke som skattefrit udbytte (Kun salgssummer til koncernselskaber i skattely) Gældende fra

43 GENERATIONSSKIFTEMODELLER

44 Værktøjskassen Virksomhedsomdannelse Aktieombytning Spaltning Fusion Tilførsel af aktiver Successionsoverdragelse til personer Formueskattekurs på aktier +/- 15 % reglen på fast ejendom Værdiansættelse af goodwill

45 Successionsoverdragelse Personkreds: Ægtefælle (altid succession) Børn (betinget, kan vælges) Medarbejdere (betinget, kan vælges) Kun aktiv virksomhed Ikke udlejningsejendomme (50 % reglen) eller finansielle aktiver Pas på pengetankreglen ved overdragelse af selskaber (Mere end 50 % finansielle aktiver/udlejningsejendomme eller mere end 50 % af indkomst fra sådanne aktiver) Husk at modtager overtager latent skat (mulighed for passivpost ved beregning af gave- eller boafgift)

46 Successionsoverdragelse Husk i overdragelsesaftalen: Fastsættelsen af værdien Hel eller delvis gave/arv Gældsbrev Uforrentet (i familieforhold) og på anfordring Beskrivelsen af successionen og forudsætning herom Udførligt skatteforbehold med hensyn til værdi og successionsbetingelser Beregning af gave- eller boafgift og passivpost

47 Formueskattekurs Cirkulære nr. 185 af : Værdiansættelse i dødsboer Inden for gaveafgiftskredsen Hel eller delvis gave/arv Formueskattekurs ofte meget lavere end markedskurs Kan kun anvendes i mangel af andet udtryk for markedskurs

48 Fast ejendom Cirkulære nr. 185 af : Værdiansættelse i dødsboer Inden for gaveafgiftskredsen Hel eller delvis gave/arv +/- 15 % af seneste offentlige vurdering Retskrav?

49 Goodwill Aftale mellem uafhængige parter Faste branchekotumer TSS-Cirkulære Skematisk beregning på basis af seneste 3 år Vejledning af Markedsmæssig beregning

50 GÆLDSEFTERGIVELSE

51 Gældseftergivelse Singulær eftergivelse eller samlet ordning? Samlet ordning KGL 24 Tvangsakkord Gældssanering Frivillig akkord Andet samlet ordning Skal omfatte mere end 50 % af den usikrede gæld Alle væsentlige usikrede kreditorer skal med Kan alene undtage småkreditorer Konkret vurdering

52 Gældseftergivelse Personer Singulær gældseftergivelse: Hovedregel: Ingen beskatning Undtagelse: Skattepligt ved nedskrivning under gældens kursværdi Samlet ordning Ingen beskatning Underskudsbegrænsning Begrænsning af kildeartstab

53 Gældseftergivelse Selskaber Singulær gældseftergivelse: Hovedregel: Beskatning af gevinst Undtagelse: Ingen beskatning ved gevinst på koncerninterne fordringer (kreditor har ikke fradragsret) Dog beskatning ved eftergivelse under gældens kursværdi, med mindre skattefrit tilskud Samlet ordning Ingen beskatning Underskudsbegrænsning Begrænsning af kildeartstab

54 Koncerninterne fordringer Koncernforbindelse Selskaber, der er sambeskattede (udenlandske enheder, der kunne omfattes af international sambeskatning) Selskaber med fælles bestemmende aktionær(er). Pas på familieaktionærer efter ABL 4, stk. 2. Fordringen anses fortsat som koncernintern, selv om koncernforbindelsen afbrydes

55 Koncerninterne fordringer Effekt af koncernforbindelse - Kreditor Ikke fradragsret for tab U1: Valutakurstab U2: Vederlagsfordringer U3: Rentefordringer U4: Børsnoterede fordringer Beskatning af gevinst Realisationsprincippet er udgangspunkt Lagerprincippet kan vælges (pas på?)

56 Koncerninterne fordringer Effekt af koncernforbindelse - Debitor Ikke beskatning af gevinst (svarende til det tab, som kreditor ikke har fradrag for) Pas på fordringer erhvervet til underkurs Beskatning ved eftergivelse under gældens kursværdi, med mindre skattefrit tilskud

57 KARSTEN GIANELLI SENIOR COUNSEL. LLM CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK P: E:

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere