SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT"

Transkript

1 SKAT FOR ADVOKATER

2 Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål

3 Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver Bestyrelsesmedlem Helhedsrådgivning (civilret og skat) Koncernens overordnede strategi Skattestrategi Praktisk implementering

4 KØB OG SALG AF VIRKSOMHED

5 Køb og salg af virksomhed Aktivoverdragelse Sælger: Avancebeskatning Køber: Skattemæssig opskrivning til handelsværdi Udfordringer: Opgørelse af vederlag Fordeling af vederlag Værdiansættelse (interesseforbundne parter) Successionsmuligheder: Familieoverdragelser i levende live og fra dødsboer Overdragelser til medarbejdere Skattefri omstrukturering Spaltning og tilførsel af aktiver

6 Køb og salg af virksomhed Aktieoverdragelse Sælger: Aktieavancebeskatning Personer: Aktieindkomst Selskaber: Som udgangspunkt skattefrit Erhvervelser ved skattefri omdannelse eller skattefri omstrukturering Køber: Ingen skattemæssig opskrivning af selskabets aktiver til handelsværdier Udfordringer: Opgørelse af vederlag Værdiansættelse (interesseforbundne parter) Successionsmuligheder: Familieoverdragelser i levende live og fra dødsboer Overdragelser til medarbejdere Skattefri omstrukturering Fusion og aktieombytning

7 Earn out Definition Eftervederlag baseret på performance Løbende ydelser (LL 12 B) Afgrænsning: Vederlag i gensidigt bebyrdende aftale Usikkerhed om ydelsens størrelse og/eller varighed Omfatter ikke en minimumsbetaling Ud over aftaleåret Mere end én efterfølgende regulering

8 Earn out Løbende ydelser (LL 12 B) Effekter Opgørelse af kapitaliseret værdi (værdien af skønnede fremtidige betalinger diskonteret til nutidsværdi) i aftalen mellem parterne Kapitaliseret værdi indgår i opgørelse af avance/tab Betalinger indtil den kapitaliserede værdi uden skattemæssig effekt Saldo (kapitaliseret værdi) opgøres årligt og reguleres med faktiske betalinger Mulighed for henstand ved betaling for goodwill og andre immaterielle aktiver

9 Earn out Løbende ydelser (LL 12 B) Effekter Samlede betalinger under den kapitaliserede værdi: Sælger: Fradrag for restbeløbet Køber: Skattepligt hvis vederlaget er for et aktiv, hvor anskaffelsessummen kunne fratrækkes eller afskrives. Andre aktiver: regulering af anskaffelsessum, dog beskatning hvis aktivet er afhændet Betaling ud over den kapitaliserede værdi Sælger: Skattepligt for det overskydende beløb Køber: Fradragsret for det overskydende beløb

10 Sambeskatning Betingelser Koncernforbindelse Bestemmende indflydelse Definition som i ÅRL (IFRS) Indtræden og udtræden Dato for etablering/ophør af koncernforbindelse Undtagelser ved koncerninterne transaktioner

11 Sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Moderselskabet kan være et selskab, en fond, en trust eller en forening, dvs. alle juridiske enheder, der ikke er skattemæssigt transparente Staten, kommuner og regioner kan ikke være moderselskab Moderselskabet er ikke nødvendigvis omfattet af sambeskatningen, f.eks. Fonde/foreninger omfattet af FBL Moderselskab under konkurs Udenlandsk moderselskab

12 Sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Undtagelser fra sambeskatning (SSL 31 C): Omfattet af KGL 4, stk. 5, (aktier overtaget til sikring af tilgodehavende Bankreglen ) (stk. 7) Selskaber under konkurs udgår af sambeskatningen med virkning fra dekretårets begyndelse (stk. 8) Ikke undtaget Fritagelse for udarbejdelse af koncernregnskab efter ÅRL undtager ikke fra sambeskatning

13 Sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Praksis: Check aktionæroverenskomster og -aftaler Pas på vetoretter

14 Sambeskatning Sambeskatningsaftaler Aftale mellem administrationsselskabet og de øvrige sambeskattede selskaber til regulering af: Rapportering af ændringer af grundlaget for acontoskattebetalinger Betaling af acontoskat/frivillig indbetaling Rapportering af selvangivelsesoplysninger Betaling af restskat/udbetaling af overskydende skat og sambeskatningsbidrag Hæftelsesbestemmelser Beslutningskompetencer Konfliktløsning

15 Sambeskatning Hæftelse Gamle regler (Indkomstår der starter før ) Alle selskaber (også administrationsselskabet) hæfter kun for egen andel af skatten Administrationsselskabet overtager hæftelsen over for SKAT når selskabet har betalt til administrationsselskabet (betaling med frigørende virkning) Hvad er betaling? Kontant eller bankoverførsel Postering på mellemregning normalt tilstrækkelig, forudsat debitor er i stand til at betale på posteringstidspunktet (SKM )

16 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Solidarisk hæftelse for: Selskaber uden minoritetsaktionærer (alle sambeskattede selskaber, hvor det ultimative moderselskab, skyldnerselskabet eller et andet fuldt hæftende selskab direkte eller indirekte ejer hele kapitalen ved årets udgang) Selskaber med minoritetsaktionerer, hvis minoritetsaktionærerne ejes af den i KGL 4, stk. 2 nævnte personkreds (f.eks. det ultimative moderselskabs hovedaktionær)

17 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Sambeskattede selskaber med minoritetsaktionærer hæfter: Subsidiært, dvs. først efter forgæves inddrivelse hos alle fuldt hæftende selskaber (selskaber uden minoritetsaktionærer) Forholdsmæssigt, dvs. kun med den andel af kravet, der svarer til den ejerandel, som det ultimative moderselskaber ejer direkte eller indirekte

18 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Den solidariske hæftelse omfatter: Selskabsskatter (acontoskatterater og restskat) for indkomstår, der starter eller senere Kildeskatter af udbytter, renter og royalties, der forfalder til betaling eller senere

19 Sambeskatning Hæftelse Nye regler (Indkomstår der starter eller senere) Udtræden Den solidariske hæftelse bortfalder ved udtræden af sambeskatningen Hæftelsen bevares dog efter udtræden, hvis ejerskabet fortsat er direkte eller indirekte inden for den i KGL 4, stk. 2 nævnte personkreds (f.eks. det ultimative moderselskabs hovedaktionær) Selskaber under konkurs udtræder af sambeskatningen og dermed af den solidariske hæftelse med virkning fra dekretårets start

20 Sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Hvornår skal der laves delårsopgørelser og for hvilke selskaber? Når et selskab i løbet af indkomståret skifter koncernforbindelse opad Køb/salg, stiftelse, omstrukturering Undtagelser: Anvendelse af skuffeselskab nede i koncernen Nystiftet selskab nede i koncernen hvor kun koncernaktivitet tilføres Aktieombytning på toppen hvor der ikke etableres andre nye koncernforbindelser Spaltning af øverste selskab, dog kun med ét datterselskab og uden anden aktivitet

21 Sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Skæringstidspunkt Sambeskatning etableres/afbrydes ved overgang af kontrol (bestemmende indflydelse) Signing eller closing Betingede aftaler Ikke nødvendigvis samme dato som skæring for aktieafståelse efter ABL Overdragelse med virkning fra Timing af overdragelsesproces

22 Sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Principper for opgørelsen Almindeligt fuldt periodiseret indkomstopgørelse Dog kun forholdsmæssige afskrivninger Underskudsmodregning Det købte selskabs underskud i delåret kan modregnes i købers helårsindkomst og vice versa altså ingen periodeopgørelse for køber

23 Sambeskatning Skattefri omstrukturering Udgangspunkt efter FUSL 5 Mulighed for skattefri omstrukturering med tilbagevirkende kraft til årets begyndelse ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Undtagelser efter FUSL 5, stk. 3 Hvis der sker ophør eller etablering af sambeskatning efter SEL 31, stk. 5 Forskellige skattemæssige skæringstidspunkter Eventuelt delårsopgørelse med forholdsmæssige afskrivninger

24 Sambeskatning i SPA Sambeskatningsbestemmelser i SPA SPA bør regulere følgende: Tidspunktet for overgang af kontrol (skæringsdato) Aftale om oplysninger, ansvar og valg af principper vedrørende selvangivelserne for delperiode 1 og delperiode 2 Reguleringsbetemmelser vedrørende efterfølgende indkomstændringer Sambeskatningsbidrag (Kan det fraviges ved aftale?) Husk fremførbare begrænsede underskud, der føres i administrationsselskabet vedrørende rentefradragsbegrænsning (Renteloftet efter SEL 11 B og EBIT-reglen efter SEL 11 C) Husk at skattekredit for udviklingsomkostninger efter LL 8 X føres i administrationsselskabet.

25 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

26 Koncerninterne omstruktureringer Skattefrie omstruktureringer Fusion Kun uden tilladelse Spaltning Med og uden tilladelse Grenspaltning Ophørsspaltning Tilførsel af aktiver Med og uden tilladelse Aktieombytning Med og uden tilladelse

27 Koncerninterne omstruktureringer Skattefri eller skattepligtig? Hvor stor er skatten ved en skattepligtig transaktion? Omkostninger? Betingelser og bindinger ved en skattefri transaktion? HUSK: Skattefri = Skatteudskydelse

28 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Yderligere betingelser: Vederlag (aktier + andet) skal svare til handelsværdien af de indskudte aktiver og passiver (Vederlagskravet) Opfyldes pr. definition ved spaltning til nye selskaber Behov for bindende svar om værdiansættelse ved spaltning til eksisterende selskaber Forholdet mellem aktiver og forpligtelser (gæld + hensættelser) i modtagende selskaber skal svare til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab (Balancekravet) Behov for bindende svar om værdiansættelse Vanskeligt at opfylde samtidig med opfyldelse af grenkravet ved grenspaltning

29 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Yderligere betingelser: Selskabsaktionærer må i en periode på 3 år fra vedtagelsen ikke afstå skattefri aktier i indskydende eller modtagende selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering (dog kun mod vederlag i aktier) Succession i Holdingkrav Forhindrer ikke nytegning af aktier eller udlodning af reserver Omfatter datterselskabsaktier, men ikke koncernselskabsaktier, hvor andelen er under 10 % Omfatter fra også skattefri porteføljeaktier Også ved spaltninger gennemført før

30 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Kan ikke gennemføres hvis: Der tildeles kontantvederlag til selskabsaktionærer Som ejer mindst 10 % af kapitalen i det indskydende selskab, ELLER Som ejer koncernselskabsaktier i det indskydende selskab, ELLER Som ejer skattefri porteføljeaktier i det indskydende selskab (fra )

31 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Kan ikke gennemføres hvis: Det indskydende selskab har mere end én aktionær, OG En eller flere aktionærer i det indskydende selskab har været aktionærer i mindre end 3 år uden at have bestemmende indflydelse, OG Ved spaltningen bliver bestemmende aktionær i et modtagende selskab Pas på ved kombinationssager (aktieombytning + spaltning)

32 Koncerninterne omstruktureringer Tilførsel af aktiver uden tilladelse Yderligere betingelser: Indskydende selskab må i en periode på 3 år fra vedtagelsen ikke afstå aktier i det modtagende selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering (dog kun mod vederlag i aktier) Succession i Holdingkrav Forhindrer ikke nytegning af aktier, men udlodning af reserver kan være i strid med forbuddet mod kontantvederlag

33 Koncerninterne omstruktureringer Aktieombytning uden tilladelse Yderligere betingelser: Vederlag (aktier + andet) skal svare til handelsværdien af de indskudte aktier (Vederlagskravet) Opfyldes pr. definition ved ombytning til nye selskaber Behov for bindende svar om værdiansættelse ved ombytning til eksisterende selskaber

34 Koncerninterne omstruktureringer Aktieombytning uden tilladelse Yderligere betingelser: Erhvervende selskab må i en periode på 3 år fra ombytningen ikke afstå aktier i det erhvervede selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering (dog kun mod vederlag i aktier) Succession i Holdingkrav Forhindrer ikke nytegning af aktier eller udlodning af reserver

35 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis Forretningsmæssig begrundelse - Skatteundgåelse må ikke være et af hovedformålene Forsvarlige begrundelser Generationsskifte/Struktur Løsning af konkrete samarbejdsproblemer Risikoafgrænsning (forudsætter særlige risici)

36 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis - Spaltning Problemområder Bodeling: Forudsætter begge ægtefællers aktive involvering Deling af aktive virksomheder SKM (Afslag) SKM (Tilladelse) Pengetankselskaber I praksis svært at få tilladelse Forudsætter konkret uenighed om investeringer SKM Frasalg I praksis svært at få tilladelse

37 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis Tilførsel af aktiver Problemområder Kontantvederlag Udbytteudlodning Udlodning af overkurs = Kontantvederlag Ikke overførsel af mellemregning Grenkravet Hvad er en virksomhedsgren? Fordeling af aktiver og gæld Balancetilpasning (deling af lån og provenu) Sikkerhedsstillelser

38 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel FUSL 8, stk. 6 Hovedregel: Uudnyttede underskud fortabes ved deltagelse i en skattefri omstrukturering Fusion: Både indskydende og modtagende selskab Ophørsspaltning: Både indskydende og modtagende selskaber Grenspaltning: Kun modtagende selskab Tilførsel af aktiver: Kun modtagende selskab

39 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel FUSL 8, stk. 6 Undtagelse: Fremførte underskud bevares, hvis: De deltagende selskaber er sambeskattede, OG Underskuddene stammer fra en uafbrudt sambeskatning

40 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel SEL 31, stk. 4 og FUSL 8, stk. 6, 3. pkt. Undtagelse til undtagelsen: De fremførte underskud mistes dog, hvis ét af de deltagende selskaber tidligere har deltaget i en skattefri omstrukturering med et ikkesambeskattet selskab Koncerneksterne aktiver og passiver kan således ikke omstruktureres ind i en sambeskatning uden konsekvenser Gældende for omstruktureringer med skæringsdato eller senere

41 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Salg til udstedende selskab LL 16 B, stk. 1 Salg til datterselskab af det udstedende selskab LL 16 B, stk. 1 Gældende fra Dispensationsadgang

42 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Omgåelse af udbyttebeskatning SEL 2 D Salgssum i form af andet end aktier i et købende selskab, OG Alle 3 parter er koncernforbundne, OG Salgssummen anses ikke som skattefrit udbytte (Kun salgssummer til koncernselskaber i skattely) Gældende fra

43 GENERATIONSSKIFTEMODELLER

44 Værktøjskassen Virksomhedsomdannelse Aktieombytning Spaltning Fusion Tilførsel af aktiver Successionsoverdragelse til personer Formueskattekurs på aktier +/- 15 % reglen på fast ejendom Værdiansættelse af goodwill

45 Successionsoverdragelse Personkreds: Ægtefælle (altid succession) Børn (betinget, kan vælges) Medarbejdere (betinget, kan vælges) Kun aktiv virksomhed Ikke udlejningsejendomme (50 % reglen) eller finansielle aktiver Pas på pengetankreglen ved overdragelse af selskaber (Mere end 50 % finansielle aktiver/udlejningsejendomme eller mere end 50 % af indkomst fra sådanne aktiver) Husk at modtager overtager latent skat (mulighed for passivpost ved beregning af gave- eller boafgift)

46 Successionsoverdragelse Husk i overdragelsesaftalen: Fastsættelsen af værdien Hel eller delvis gave/arv Gældsbrev Uforrentet (i familieforhold) og på anfordring Beskrivelsen af successionen og forudsætning herom Udførligt skatteforbehold med hensyn til værdi og successionsbetingelser Beregning af gave- eller boafgift og passivpost

47 Formueskattekurs Cirkulære nr. 185 af : Værdiansættelse i dødsboer Inden for gaveafgiftskredsen Hel eller delvis gave/arv Formueskattekurs ofte meget lavere end markedskurs Kan kun anvendes i mangel af andet udtryk for markedskurs

48 Fast ejendom Cirkulære nr. 185 af : Værdiansættelse i dødsboer Inden for gaveafgiftskredsen Hel eller delvis gave/arv +/- 15 % af seneste offentlige vurdering Retskrav?

49 Goodwill Aftale mellem uafhængige parter Faste branchekotumer TSS-Cirkulære Skematisk beregning på basis af seneste 3 år Vejledning af Markedsmæssig beregning

50 GÆLDSEFTERGIVELSE

51 Gældseftergivelse Singulær eftergivelse eller samlet ordning? Samlet ordning KGL 24 Tvangsakkord Gældssanering Frivillig akkord Andet samlet ordning Skal omfatte mere end 50 % af den usikrede gæld Alle væsentlige usikrede kreditorer skal med Kan alene undtage småkreditorer Konkret vurdering

52 Gældseftergivelse Personer Singulær gældseftergivelse: Hovedregel: Ingen beskatning Undtagelse: Skattepligt ved nedskrivning under gældens kursværdi Samlet ordning Ingen beskatning Underskudsbegrænsning Begrænsning af kildeartstab

53 Gældseftergivelse Selskaber Singulær gældseftergivelse: Hovedregel: Beskatning af gevinst Undtagelse: Ingen beskatning ved gevinst på koncerninterne fordringer (kreditor har ikke fradragsret) Dog beskatning ved eftergivelse under gældens kursværdi, med mindre skattefrit tilskud Samlet ordning Ingen beskatning Underskudsbegrænsning Begrænsning af kildeartstab

54 Koncerninterne fordringer Koncernforbindelse Selskaber, der er sambeskattede (udenlandske enheder, der kunne omfattes af international sambeskatning) Selskaber med fælles bestemmende aktionær(er). Pas på familieaktionærer efter ABL 4, stk. 2. Fordringen anses fortsat som koncernintern, selv om koncernforbindelsen afbrydes

55 Koncerninterne fordringer Effekt af koncernforbindelse - Kreditor Ikke fradragsret for tab U1: Valutakurstab U2: Vederlagsfordringer U3: Rentefordringer U4: Børsnoterede fordringer Beskatning af gevinst Realisationsprincippet er udgangspunkt Lagerprincippet kan vælges (pas på?)

56 Koncerninterne fordringer Effekt af koncernforbindelse - Debitor Ikke beskatning af gevinst (svarende til det tab, som kreditor ikke har fradrag for) Pas på fordringer erhvervet til underkurs Beskatning ved eftergivelse under gældens kursværdi, med mindre skattefrit tilskud

57 KARSTEN GIANELLI SENIOR COUNSEL. LLM CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK P: E:

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn GENERATIONSSKIFTE Overdragelse af selskab mellem far og søn HD(R) afgangsprojekt Maj 2014 CSB - Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Peter Leth Keller Vejleder: Pernille Pless Afleveringsdato:

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 Seneste nyt inden for skatteretten v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 2 Indledning Forskellige interesser i en typisk M&A transaktion. Handel med et selskab. Nye trends. 3 SKAT og M&A Scenen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Selskabsskatteret 2010/11

Selskabsskatteret 2010/11 Erik Werlauff Selskabsskatteret 2010/11 12. udgave &Q$t THOMSON REUTERS Indholdsfortegnelse Forkortelser 13 KAPITEL 1. SELSKABSSKATTERETTENS GRUNDPRINCIPPER - dansk og europæisk skatteret,forebyggelseaf

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Mai-Britt Pedersen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS Anpartsombytning efterfulgt

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere