Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:"

Transkript

1 Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsesindsatsen har til formål i kombination med beskæftigelse og uddannelse efter anden lovgivning at dække samfundets behov for grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse skal: 1) bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling, 2) medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt, 3) give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Målgruppen er primært ufaglærte, kortuddannede og personer med erhvervsuddannelse indenfor det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Social & Sundhedsskolens principper for elevers og kursisters kompetenceudvikling Alle social- og sundhedsuddannelser retter sig mod et praksisfelt hvori indgår relationer, kommunikation og samspil mellem mennesker. Det samme gælder for den del af de erhvervsrettede efteruddannelsestilbud, som Social- og Sundhedsskolen er godkendt til at udbyde. Social & Sundhedsskolen i Nyk.F. vil i undervisningen medvirke til at elever og kursister udvikler: faglig og personlig kompetence opmærksomhed på egen etik, moral og handlinger intuition og handlingspotentiale med henblik på at forbedre situationer evne til at støtte, vejlede og åbne muligheder for menneskets udforskning og tilegnelse af omverdenen selvstændighed og initiativ evne til indsigt og tilegnelse af viden og forståelse for andre menneskers holdninger, reaktioner og handlinger evne til at vise respekt, tolerance, empati og omsorg i samspilsrelationer evne til af kommunikere med andre mennesker i forskellige situationer evne til refleksion og personlig stillingtagen Undervisnings- og arbejdsformer på Social & Sundhedsskolen i Nyk.F. skal karakteriseres ved: variation progression samarbejde mellem elev/kursist, lærere og fag vidensformidling projektarbejde og tværfaglighed IT og virtuelle elementer Geografiske opland: Lolland Falster og Møn.

2 2 Forventet aktivitetsudvikling på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område i forhold til 2004; Det amtslige område: Storstrømmens Sygehus er i disse år i gang med en større omlægning af organisationen har omlagt driften til Funktionsbærende Enheder (FBE), hvilket betyder større enheder med fælles ledelse indenfor en række specialer samt en optimering af driften med sygehuslukninger og samling af lægelige specialer. Dette betyder, at der vil blive rokeret rundt på en del personale, som får nye opgaver og uddannelseskrav. Omstilling og nye jobkrav afleder et behov for opkvalificerende kurser for personalet, med både fagligt og holdningspræget samt IT-teknisk indhold. Social- og Sundhedsskolen er inddraget i de undervisningsopgaver, der er en afledt konsekvens af omrokering og afskedigelser af personale, herunder en fortsat opskoling af sygehjælperne til social- og sundhedsassistenter. Regionalt er området et flaskehalsområde med høj gennemsnitsalder for de ansatte og deraf følgende behov for rekruttering af nye og fastholdelse af medarbejdere. I den nye sygehusstruktur er portører og hospitalsserviceassistenterne kommet under samme ledelse, og der påtænkes en omdefinering af begge faggruppers ansvars- og kompetenceområde. Social & Sundhedsskolen er med i et samarbejde om afklaring, efteruddannelse og opkvalificering af denne gruppe medarbejdere, og arbejder tæt sammen med eksterne samarbejdspartnere, som har en del ekspertise på flere relevante fagområder. Storstrøms Amts Socialpsykiatri er ligeledes inde i en omstillings- og fusionsperiode. Det betyder at små bo- og naboskaber sammenlægges til større enheder og i en vis grad centraliseres. Driftsoptimeringen betyder, at der skal bygges større boenheder, rokeres med personale, ansættes bedre uddannet personale, efteruddannes etc. I forhold til det igangværende arbejde i Strukturkommissionen er dette områdes placering og fremtidige tilhørsforhold uafklaret. Når Strukturkommissionen arbejde udmøntes, vil skolerne i samarbejde med socialpsykiatrien revurdere efter- og videreuddannelsesbehovet. Det primærkommunale område: De fleste kommuner i optageområdet har næsten alle indført integrerede ordninger, og har gennemgående ansat faglært personale. Opgaven her for skolerne er, at opfange omstillinger og politisk vedtagne indsatsområder, og i relation hertil tilbyde efteruddannelse af personale. Social- og Sundhedsskolen har elevpraktikpladser på de grundlæggende uddannelser i alle kommuner, samt en formaliseret mødestruktur, der øger muligheden for at opfange tiltag og ændringer. Regionalt er området et flaskehalsområde med høj gennemsnitsalder for de ansatte og deraf følgende behov for rekruttering af nye og fastholdelse af medarbejdere. Det pædagogiske område i kommunerne: Social- og Sundhedsskolen er godkendt til den Pædagogiske Grunduddannelse, og har derigennem en vis kontakt til de kommuner, der har elever i praktik. Området har i 2004 været et af skolens indsatsområder og der er afholdt en række arrangementer for analysere og behovsafdække det uddannelsesmæssige behov både på daginstitutions- og dagplejeområdet i kommunerne. Social- og Sundhedsskolen er dermed blevet synlige i forhold til grundlæggende pædagogiske kurser og efteruddannelse af daginstitutionernes basispersonale. I forhold til det igangværende arbejde i Strukturkommissionen, hvor kommunestørrelserne kan ændre sig betydeligt, vil skolerne få færre samarbejdspartnere på det ledelsesmæssige niveau og der vil ske ændringer i organisation, struktur og opgaver. Social- og Sundhedsskolen vil kunne medvirke til uddannelsesplanlægning indenfor både grund- efter- og videreuddannelse.

3 3 Initiativer til afdækning det lokale og regionale arbejdsmarkeds behov: Møder i det Lokale Uddannelsesudvalg for både social- og sundhedsområdet og det pædagogiske området, hvor der er en bred og regional repræsentation af parterne, som rådgiver og medvirker til samarbejde mellem det lokale arbejdsmarked og Social- og Sundhedsskolen. Konferencer og temadage om uddannelsesrådgivning og planlægning i de forskellige netværkssamarbejder, med hensigt om at give virksomheder i området information om bred og helhedsorienteret uddannelsesplanlægning. Aftaler med de enkelte kommuner, hvor virksomheden interviewes og uddannelsesniveau og -behov afdækkes i forholdt til at lave en målrettet uddannelsesplanlægning. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser ved forpligtende aftaler med interesserede kommuner for at tilgodese små kommuner, der har svært ved at sende et stort antal kursister af sted på længerevarende uddannelsesforløb. Konkret henvendelser fra amt og kommuner om at medvirke til uddannelsesplanlægning. Konkret kontrakt med AF lokalt mhp at tilrettelægge efteruddannelse i kommunerne og lave jobrotation i samarbejde med AF. Konkrete kontakter til de faglige organisationer og deres brancheklubber mhp. at opfange uddannelsesønsker fra faggrupper og enkeltindivider. Individuel kompetenceafklaringsforløb for ledige og kontakthjælpsmodtagere med henblik på efterfølgende tilrettelæggelse af voksen- og erhvervsuddannelsesforløb. Samarbejdsrelationer: Social- og Sundhedsskolen har indgået skriftlige samarbejdsaftaler med andre godkendte udbyderinstitutioner lokalt og regionalt, således at de tekniske og merkantile kursustilbud nu også kan tilbydes under samme hat. Netværkssamarbejdet mellem de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesinstitutioner betyder at virksomhederne kan nøjes med at henvende sig ét sted, og her få rådgivning og uddannelsesplanlægning. Netværkssamarbejdet er indgået med følgende uddannelsesinstitutioner: Uddannelsesnetværk Storstrøm o EUC- Sjælland o EUC- Lolland o Social- og Sundhedsskolen Næstved o CEUS o Storstrøms Amt o VISP o Næstved Sprog- og Integrationscenter o Sprogcenter Nykøbing o VUC Storstrøm o Handelsskolen Sjælland Syd Selandia Center for Erhverv og Uddannelse Slagelse Skolegodkendelser:: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. er godkendt til at udbyde uddannelser indenfor følgende fælles kompetencebeskrivelser: Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Sundheds - og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Pædagogisk arbejde med børn og unge Patientrelateret service på sygehusene Indsatsområder:

4 4 Det primærkommunale område o Målrettet efteruddannelsesforløb for seniorer i samarbejde med anden godkendt udbyder, de faglige organisationer og AF Storstrøm o Målrette efteruddannelsesforløb for sygehjælpere, ansat i kommunerne. Det er et direkte ønske, som der skal arbejdes med i samarbejde med de faglige brancheklubber og AF. o Kurser i sundhedsfremme, dels som opkvalificering i forhold til borgeren, men også generel sundhedsvejledning af personalet i ønsket om at udvikle rollemodeller. o Kurser omkring magtanvendelse, da der er en stigning i antallet af demente borgere og social-psykiatriske borgere i kommunerne, og personalet efterlyser indsigt, faglig opkvalificering og redskaber til at løse denne opgave indenfor lovens rammer. o Kurser i Fælles Sprog, da flertallet af kommunerne er i gang med at indføre ITbaserede pleje- og omsorgssystemer. o Kurser i dokumentation og datahåndtering, som et led i omgivelsernes krav herom. o Generel forbedring af personalets IT kompetencer i samarbejde med anden godkendt udbyder. o Målrettet efteruddannelse af kortuddannet personale i forhold til medicinhåndtering og sårpleje, som er efterlyste uddannelsesområder, og en afledt konsekvens af embedslægetilsynet i kommunerne. o Målrettet efteruddannelse af social- og sundhedsassistenter indenfor det medicinske område grundet opgaveglidning fra sygehussektoren, og vanskeligheder med at rekruttere sygeplejersker. Det sekundære område: o Efteruddannelse af sygehjælpere længerevarende faglige og holdningsprægende kurser. o Efteruddannelse af assistenter faglige fordybelseskurser med praksisnær kompetenceudvikling. o Efteruddannelse af portører og hospitalsserviceassistenter nyt område. Det socialpsykiatriske område: o Uddannelse af omsorgsmedhjælpere. o Efteruddannelse af omsorgsmedhjælpere. o Efteruddannelse af pgu er, ssh- og ssa er ansat i området. o Teambuilding i relation til omlægninger og fusioner på området. Det pædagogiske område i kommunerne: o Daginstitutionsområdet grundlæggende kurser for uuddannet personale, o Opkvalificerende kurser for pædagogmedhjælpere o Opkvalificerende kurser i læreplaner for daginstitutionsområdet som følge af nye lovkrav. o Dagplejeområdet sundhedsfremmende kurser omkring f.eks. kost til legebørn. o Udvikling af e-learningskurser, da dette kan imødekomme små kursusområder med få deltagere. Enkeltfag: o Forberedelse af ansøgere til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, PGU, SSH og SSA. o Udvikling af e-learningsprogrammer til enkeltfag både på almene og faglige områder. Opskoling og Merit: o Fortsætte med opskoling til SSA med et hold i 2005.

5 5 o Fortsætte med PGU-merit med et hold i Ufaglærte o Individuelle kompetence afklaringsforløb og efterfølgende uddannelsestilbud o Uddannelseskvalificerende introduktionskurser specielt til flaskehalsområder. Markedsføring af udbud: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. har ansat en kursuskonsulent, som har til opgave at markedsføre, opsøge, udvikle og gennemføre kursusvirksomhed. Lokal konkret kontakt til kommunernes og amtets afdelinger og institutioner. Via Lokale Uddannelsesudvalg i formaliseret møderække. Opsøgende virksomhed i amt og kommuner. Opsøgende virksomhed i forskellige mødefora, der har relation til området. Via AF formaliserede ½ årlige møder. Samarbejdsaftaler i netværk med andre godkendte udbyderinstitutioner. Markedsføringsmetoder: Udbudspolitikken lægges på skolernes hjemmeside Lokale husstandsomdelte aviser, hvor amtet har en fast informationsside hver uge. Kursustilbud på åbne kurser på skolernes hjemmesider. AF infobutikker i lokalområdet. Deltagelse i lokale uddannelsesmesser o. lign. Afholdelse af lokale konferencer i netværkssamarbejdet. Enkelt kurser i pjecer, som tilsendes og omdeles på kurser, møder etc.. Revideret den 1. november 2004.

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere