Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker"

Transkript

1 Indhold 1 Compilerens opbygning Compilerensfunktion Fasericompileringen TinyogC Leksikalsk analyse Strengeogsprog Regulæreudtryk Deterministiskeendeligeautomater Non-deterministiskeendeligeautomater FraregulærtudtryktilNFA FraNFAtilDFA FraDFAtilregulærtudtryk Lexer-generatorer Grammatikker Begrundelse Grammatikker Engrammatikforaritmetiskeudtryk EngrammatikforTiny Andrespecifikationerafgrammatikker LL-parsing Recursivedescent LL(1)-parseren First-ogfollow-mængder LR-parsing Bottom-upparsing LR(0)-parsing SLR(1)-parsing LR(1)-parsing LALR(1)-parsing Parsingaftvetydigegrammatikker Det abstrakte syntaks-træ Parsergeneratorer Detabstraktesyntakstræ ImplementeringafAST Semantiskehandlinger TraverseringafAST Attribut-grammatikker Attributter og attribut-grammatikker Synthetiserede og nedarvede attributter Algoritmer til beregning af attributter

2 8 Symboltabellen Scopeoglevetid Implementeringafsymboltabellen D Typer og typecheck Simpledatatyper Enumererededatatyper Arrays,recordsogpointere Objekter Assignments Typecheck Procedurer Hukommelsensorganisering Fuldtstatiskekøretidsomgivelser Stak-baseredekøretidsomgivelser Stak-baseredekøretidsomgivelsermed lokaleprocedurer Fuldtdynamiskekøretidsomgivelser Parameteroverførselsmekanismer RISC-ogCISC-processorer Mellemrepræsentationen Begrundelseformellemrepræsentationen Instruktioneri3AC Udtryki3AC Kontrolstrukturerogprocedurekald i3ac Datatyperi3AC Implementeringaf3AC Kodegenerering RISC-processorer CISC-processorer Javasvirtuellemaskine Registerallokering Ideenbagregisterallokering Levetidsanalyse Opbygningafinterferens-grafen Farvningafinterferens-grafen Optimering af kode Overblik Foldning af konstanter og konstant-propagation Kopi-propagation Eliminationafdød kode Fællesdeludtryk Løkke-invarianter Reduktionistyrke Løsninger til udvalgte opgaver 154 2

3 Litteratur 168 3

4 1 Compilerens opbygning Vi skal i dette skrift se på, hvorledes en compiler fungerer og på, hvorledes den kan implementeres. Vi starter derfor meden kort oversigt over, hvaden compiler faktisk gør. 1.1 Compilerens funktion En typisk compiler modtager et program, f.eks. et C++-program, i den ene ende og producerer en binær, eksekverbar fil i den anden. Faktisk gemmer der sig i ovenstående sætning to formål meden compiler: 1) Compileren skal, for et korrekt kildeprogram, producere den tilsvarende, korrekte eksekverbare fil 2) Compileren skal kunne detektere eventuelle fejl i kildekoden, gøre opmærksom på disse fejl, og undlade at producere en eksekverbar fil, hvis der faktisk var fejl Ordet korrekt er her meget vigtigt. Det ville være katastrofalt, hvis compileren bare spiste alt det, man fodrede den med og, i tilfælde af fejl, spyttede noget sludder ud igen det ville være alt for nemt at komme til at anvende den ukorrekte, eksekverbare fil til et eller andet. Endelig er man naturligvis interesseret i, at resultatet den eksekverbare fil er så hurtig, så effektiv som mulig. Men dette må siges at være et sekundært mål. Compiler-teknologi anvendes faktisk også i en lang række af andre typer programmer. Mest nærliggende er det nok at se på oversættere, dvs. programmer, der oversætter en fil i en repræsentation til en fil i en anden repræsentation. Således indeholder de fleste tekstbehandlingsprogrammer mulighedfor at kunne læse og skrive filer i adskillige filformater. Ofte er det rimeligt trivielt at transformere tekst fra et format til et andet, men i mange tilfælde får man brug for større eller mindre dele af en compiler. Med udbredelsen af XML vil det blive almindeligt med programmer, der kan transformere fra et XML-format til et andet. XML har en så kompliceret struktur, at her har man brug for en parser for at kunne gennemføre disse transformationer. Men compilerteori anvendes også i enhver browser. En browser er i virkeligheden at opfatte som en compiler, der modtager et HTML-dokument, og oversætter dette. Outputtet er ikke eksekverbar kode, men derimod grafik på en skærm. Brugere af L A TEX vil også være vant til, at L A TEX modtager en kildekode-fil, som så oversættes til grafik på skærmen eller papiret. I begge tilfælde anvendes der algoritmer og metodikker fra compilerteorien. 1.2 Faser i compileringen En compiler er et meget stort og kompliceret program, og for at reducere kompleksiteten er det en fordel at kunne modularisere compileren. Det viser sig at være nemt at lave denne opdeling, idet compileringsprocessen naturligt kan opdeles i en række faser. Gennem tiderne har man fået analyseret sig frem til følgende faser i compileringen: 4

5 1) Leksikalsk analyse 2) Syntaktisk analyse 3) Semantisk analyse 4) Generering af mellemrepræsentationen 5) Optimering af mellemrepræsentationen 6) Generering og optimering af målkoden leksikalsk analyse syntaktisk analyse semantisk analyse gen. af mellemrep optimering kildekode tokens det abstrakte syntakstræ dekoreret abstrakt syntakstræ mellemrepræsentation kodegenerering mellemrepræsentation målkode Figur 1 Hver enkelt fase modtager et input og leverer et output se figur 1 for en grafisk oversigt. Inden vi gennemgår de enkelte faser, skal der defineres nogle begreber: De tre første faser i compileringen kaldes analysen, eller compilerens front-end. I disse faser undersøges kildekodens opbygning, der tjekkes for en lang række fejl, og hvis de ikke findes, ender vi op med det dekorerede abstrakte syntakstræ, som er en (mere eller mindre) abstrakt beskrivelse af kildekoden. 5

6 De tre sidste faser er syntesen eller compilerens back-end. Her genereres, i flere trin, målkoden eller den eksekverbare fil ud fra det dekorerede, abstrakte syntakstræ. To andre begreber, som det er vigtigt at skelne imellem, er syntaks og semantik. Syntaksen for en stump kildekode henviser til den grammatiske opbygning af kildekoden, mens semantikken refererer til selve betydningen af kildekoden. F.eks. har følgende tre sætninger: = 4, Summen af tallene 2 og 2 er 4, Man får resultatet 4, når man plusser 2 og 2 en meget forskellig syntaks, men semantikken er den samme. I princippet er der ingen sammenhæng mellem syntaks og semantik, men da det i virkeligheden er meget svært algoritmisk at kunne finde semantikken af en vilkårlig sætning, vælger man indenfor compilerteorien af arbejde med syntaks-styret semantik. Dette betyder, at man nemt kan afgøre semantikken af et program udfra syntaksen af programmet samt de semantiske regler for programmeringssproget. Man opnår herved, at betydningen af et program bliver klar så klar, at en computer kan arbejde med den men prisen, man betaler, er, at programmeringssproget bliver meget ufleksibelt i forholdtil daglig tale. I den første fase af compileringen, den leksikalske analyse, opdeles kildekoden i et antal tokens, og overflødig information smides væk. Et token er en størrelse, som repræsenterer et symbol, et reserveret ord, en identifier eller lignende. Betragt f.eks. følgende stump Java-kode: public static void main(string[] args) { // dette er en kommentar if (x == 34) y++; Lexeren vil opdele dette i følgende tokens: public static identifier(void) identifier(main) lparen identifier(string) lbracket rbracket identifier(args) rparen if lparen identifier(x) equals numeral(34) rparen identifier(y) increment semicolon rbrace De fleste tokens svarer til reserverede ord eller symboler i Java, men f.eks. increment er et token, der svarer til symbolkombinationen ++. Andre tokens svarer til identifiers navne på metoder, variable etc. eller til literale værdier i programmet, f.eks. tallet 34. Kommentarer og white spaces som mellemrum, linieskift eller tabulatorspring ignoreres, da de ikke har videre betydning for compileringen. I den næste fase, den syntaktiske analyse eller parsingen, sættes de forskellige tokens sammen i det abstrakte syntakstræ. Ideen er her at få opbygget en todimensional repræsentation af programmet finde ud af, hvilke statements der hører til hvilken metode, undersøge, hvornår en løkke-struktur starter og slutter, etc. Både den leksikalske og den syntaktiske analyse er blevet undersøgt intenst gennem de sidste 50 år. Dette betyder, at der findes en række sofistikerede algoritmer, som man skal sætte sig ind i. Heldigvis betyder dette også, at disse faser er forstået så godt, at de kan automatiseres... 6

7 I den semantiske analyse tilføjer vi ekstra information til den abstrakte syntakstræ vi dekorerer det. Denne information er af semantisk karakter vi skal bl.a. have fundet ud af, hvilke variable, der anvendes i programmet, hvilke typer de har, og hvor i programmet de er synlige. Vi skal også have foretaget det såkaldte typecheck. Her undersøger vi, om samtlige assignments, sammenligninger og metodekald er lovlige man kan f.eks. ikke på fornuftig vis multiplicere en boolean meden char. Efter den semantiske analyse er vi nu færdige med analyse-delen af compileren, og vi har det dekorerede, abstrakte syntakstræ for et korrekt program hvis vi da ikke konstaterede nogle fejl undervejs. Næste fase er en oversættelse af det abstrakte syntakstræ til mellemrepræsentationen. Da vi i sidste ende skal have genereret noget maskinkode, skal vi på et eller andet tidspunkt have transformeret høj-niveau-konstruktioner i kildekoden, som f.eks. en for-sætning, til nogle lavniveau-konstruktioner, som en CPU faktisk kan udføre, f.eks. sammenligninger og betingede hop. Det viser sig at være smart ikke allerede nu at generere den konkrete maskinkode dette vil komme til at afhænge alt for meget af mål-cpu ens særheder. I stedet vælger man at transformere til en form for abstrakt maskinkode, mellemrepræsentationen, som man derefter kan arbejde videre med. Vi skal se på flere forskellige former for mellemrepræsentation, men især anvende den såkaldte three adress code. Dernæst skal mellemrepræsentationen optimeres, og endelig genererer vi den konkrete maskinkode, målkoden. Vi vil dog snyde lidt og ikke generere målkode direkte til vores mål-cpu, men nøjes med at generere assembler-kode. Denne skal så assembles en ekstra gang. 1.3 Tiny og C- Vi vil anvende to sprog som eksempel på, hvorledes man kan implementere en compiler, nemlig Tiny og C-. Begge sprog er taget fra [Lou]. Tiny er, som navnet antyder, et meget simpelt sprog. I sin syntaks minder det meget om Pascal. I Tiny kan man kun arbejde med hele tal, og der findes ikke procedurer eller funktioner. Tiny indeholder kun statements som if, if-else, repeat-until, read, write og assignments. Et eksempel på et Tiny-program er følgende: read x; if x > 0 then fact := 1; repeat fact := fact * x; x := x - 1; until x = 0; write fact end Sin simpelhed til trods er Tiny komplekst nok til, at det ikke er en helt triviel opgave at skrive en compiler til Tiny. 7

8 C- er en simplificeret variant af C. Man kan i C- arbejde med hele tal, arrays af hele tal, funktioner, procedurer også rekursive funktioner og procedurer lokale og globale variable. Der er statements som if, if-else og while. Et eksempel på et program skrevet i C- er: int fact( int x ) { /* recursive factorial function */ if (x>1) return x*fact(x-1); else return 1; void main( void ) { int x; x = read(); if (x>0) write (fact (x)); 8

9 2 Leksikalsk analyse Vi går straks i gang med den første fase i compileringen, nemlig den leksikalske analyse. Formålet med den leksikalske analyse er dels at få selve kildekoden opdelt i tokens: Reserverede ord, identifiers, literale strenge og tal-konstanter, symboler etc., og dels at få fjernet symboler, der i virkeligheden er irrelevante for compileringen, f.eks. white spaces som mellemrum og linieskift, samt kommentarer. Outputtet af denne fase er en sekvens af tokens, som leveres videre til parsingen, compileringens næste fase. Vi skal i det følgende se på, hvorledes de forskellige tokens kan specificeres dette sker vedde såkaldte regulære udtryk og vi skal undersøge de konkrete algoritmer, hvorved opsplitningen i tokens foregår. Herunder kommer vi ind på d e såkaldte endelige automater. Endelig ser vi på ensåkaldt lexer-generator, JLex, som er et program, der ud fra en liste af regulære udtryk skriver programkoden til en færdig lexer. Materialet i dette kapitel er at finde i stort set alle bøger om compilerteori, f.eks. [ASU], [Lou] eller [App]. Endvidere indeholder [Sip] en mere formalistisk gennemgang af teorien for regulære udtryk og endelige automater. 2.1 Strenge og sprog Det grundlæggende begreb indenfor sprogteorien er strengen. Viskalnusekortpå, hvorledes strenge og sprog kan defineres formelt: Et alfabet er en endelig mængde af symboler. Vi betegner ofte alfabetet ved Σ. Som regel afhænger valgte af alfabet af, hvilken situation vi er i. Snakker vi om sproget dansk, så er alfabetet mængden {a, b, c,..., x, y, z, æ, ø, å. I de fleste programmeringssprog, som f.eks. C++ og Pascal, anvendes alfabetet ASCII i hvert tilfælde så længe vi er i den leksikalske analyse. (Under den syntaktiske analyse er vores alfabet lig medmængden af tokens) En streng x over alfabetet Σ er en endelig sekvens af symboler fra Σ. Den tomme streng er en streng bestående af 0 symboler og betegnes ofte ɛ. Længden af strengen x er lig medantallet af symboler i symbolsekvensen x og betegnes x. Konkatenationen af strengene x = a 1 a 2...a m og y = b 1 b 2...b n er strengen x y = a 1 a 2...a m b 1 b 2...b n Ofte skriver vi xy i stedet for x y. (I de fleste programmeringssprog, som f.eks. Java, angives konkatenation ved symbolet +. Vi vælger dog at anvende i stedet, idet plus-symbolet også optræder med andre betydninger senere.) Mængden af strenge over Σ betegnes Σ. Eksempel 1 Lados betragte alfabetet Σ = {a, b. Nedenfor er angivet nogle strenge fra Σ : aababbbb = a 2 bab 4, aaaaa = a 5,ɛ Bemærk, at vi anvender multiplikativ (eksponentiel) skrivemåde for strenge. Længderne af disse tre strenge er henholdsvis 8, 5 og 0. 9

10 Definition 2 Et sprog over alfabetet Σ er en mængde af strenge over Σ, dvs. en delmængde af Σ. Sagt på enandenmåde et sprog består af en række strenge, som er lovlige. F.eks. indeholder sproget dansk strengene hest, bro og oversætter, men ikke strengene aslglkahf eller xzxzxzxzxzxz. Sprog kan defineres på adskillige måder enten direkte, vha. brug af mængdebyggernotationen, rekursivt vha. grammatikker, eller vha. regulære udtryk. Vi vil i de følgende kapitler se nærmere på disse definitionsmåder. 2.2 Regulære udtryk Vi skal nu se på regulæreudtrykogpå, hvorledes disse kan definere sprog. Vi starter med at betragte nogle operationer, hvorvedvi kan danne nye sprog udfra gamle: Definition 3 Lad L og M være sprog over alfabetet Σ. Så defineres a) Foreningsmængden L M = {x Σ x L eller x M b) Konkatenationen L M = {x Σ x kan skrives som lm med l L og m M c) Lukningen L = {ɛ L L 2 L 3...= i=0 Li Sagtiord:Ved L M vælger man en streng fra enten L eller M, vedlm tager vi en vilkårlig streng fra L og konkatenerer meden vilkårlig streng fra M, ogvedl konkatenerer vi et vilkårligt antal strenge fra L. Da sprog er mængder, så kan vi naturligvis også tage fællesmængder, mængdedifferenser og komplementærmængder, men disse operationer spiller ingen rolle i sprogteorien. Lados give et eksempel på lukningen af et sprog: Eksempel 4 Betragt Σ = {a, b. {a, b er mængden af alle mulige strenge, som kun består af a og b. {ab er mængden {(ab)n n N 0 Vi kan nu definere et regulært udtryk ved følgende rekursive definition: Definition 5 Et regulært udtryk R over alfabetet Σ er af en af følgende former: a) a for et vilkårligt symbol a Σ b) ɛ, den tomme streng c) R S, hvorr og S er regulære udtryk d) R S, hvorr og S er regulære udtryk e) R,hvorR er et regulært udtryk 10

11 Ligesom ved aritmetiske udtryk undlader man helst parenteser dette kræver, at de tre operationer, og sættes indi et operator-hierarki. Vi vælger at lade have højst prioritet, dernæst kommer, og får så laveste prioritet. (Sammenlign medpotensopløftning, med multiplikation og med addition). Eksempel 6 Betragt udtrykket a (ab ɛ) (ab) a. Dette er et regulært udtryk, og den nemmeste måde at se dette på er at opbygge udtrykket fra bunden i et såkaldt syntakstræ. I bladene i dette træ står der kun symboler fra Σ eller ɛ, og i de indre knuder står der enten, eller ; vi taler her om stjerne-, konkatenation- og streg-knuder. En stjerne-knude har kun en efterfølger, mens de to andre typer indre knuder altid har to efterfølgere. Træetervistpåfigur2... * * * a.. a a b a b Figur 2 Til et regulært udtryk R kan vi tilknytte et sprog, L(R). Dette er igen defineret rekursivt: Definition 7 a) Hvis R = a, såerl(r) ={a b) Hvis R = ɛ, såerl(r) ={ɛ c) Hvis R = R 1 R 2,såerL(R) =L(R 1 ) L(R 2 ) d)hvisr = R 1 R 2,såerL(R) =L(R 1 ) L(R 2 ) e) Hvis R = R 1,såerL(R) =L(R 1 ) Sagt på enandenmåde: I et regulært udtryk betyder valg, konkatenation, og * et vilkårligt antal gentagelser. Eksempel 8 Nogle regulære sprog over alfabetet Σ = {a, b er 1) L(a ba )={w Σ w indeholder netop et b 11

12 2) L((a b) b(a b) )={w Σ w indeholder mindst ét b 3) L((a b) aab(a b) )={w Σ w indeholder delstrengen aab 4) L(((a b)(a b)) )={w Σ w indeholder et lige antal karakterer 5) L(((a b)(a b)(a b)) )={w Σ w er et multiplum af 3 6) L(ab ba) ={ab, ba 7) L(a(a b) a b(a b) b)={w Σ w begynder og ender med samme symbol 8) L((a ɛ)b )=L(ab b )={ab n n 0 {b n n 0 9) L((a ɛ)(b ɛ)) = {ɛ, a, b, ab 2.3 Deterministiske endelige automater Vi skal nu beskrive genkendelsesmaskiner for regulære udtryk, nemlig de såkaldte endelige automater. Endelige automater forekommer i to varianter, deterministiske og non-deterministiske, og vi beskriver først de deterministiske automater: Eksempel 9 a b a b a,b Figur 3 På figur 3 ovenfor er vist en deterministisk endelig automat. Den består af tre tilstande hver cirkel angiver en tilstand. Tilstanden 1 er starttilstanden, hvilket man kan se på den indkommende pil fra venstre. Tilstand 2 er en sluttilstand, og den tilsvarende cirkel er derfor fedt optrukket. Mellem tilstandene er der overgange, symboliseret vedpilene. Til hver overgang er der tilknyttet et symbol, hvilket betyder, at overgangen kun er tilladt, hvis det pågældende symbol er forrest i den streng, vi er ved at behandle. Lados fodre automaten medstrengen abbab. Vi starter i tilstand 1, og da det første symbol i strengen er et a, udfører vi overgangen fra 1 til 1, hvorved a et spises, og vi har nu strengen bbab tilbage. Det forreste b fører os over i tilstand2, og endnu et b fører os fra tilstand2 til tilstand2. Den resterende streng er nu ab, og vi går fra tilstand2 til tilstand 3, og det sidste b fører os tilbage til tilstand 2. Da vi ender i en sluttilstand, så har automaten accepteret strengen abbab. Vi kan også fodre automaten med aabba. Vi bevæger os så imellem tilstandene i rækkefølgen , og da vi ikke ender i sluttilstanden 2, så accepterer automaten ikke strengen aabba. Lad os angive den formelle definition af en deterministisk endelig automat forkortet DFA (Deterministic Finite Automaton): Definition 10 En deterministisk endelig automat består af størrelserne (Q, Σ,δ,q 0,F),hvor Q er en endelig mængde af tilstande 12

13 Σ er et alfabet δ : Q Σ Q er overgangsfunktionen q 0 Q er begyndelsestilstanden F Q er mængden af sluttilstande Automaten virker på en streng s = a 0 a 1...a n af symboler fra Σ således: Vi danner en sekvens af tilstande q 0,q 1,q 2,...,q n,q n+1 ved q 1 = δ(q 0,a 0 ),q 2 = δ(q 1,a 1 )...,q n+1 = δ(q n,a n ) Automaten accepterer strengen, hvis q n+1 F. Vi er specielt interesseret i mængden af de strenge, som accepteres af en given DFA. Som vi senere skal se, kan vi til ethvert regulært sprog konstruere en DFA, som netop accepterer strengene i sproget, og omvendt er et sprog, som accepteres af en DFA altid et regulært sprog. Regulære sprog (eller regulære udtryk) og endelige automater er derfor i virkeligheden to sider af samme sag. Eksempel 11 Lados beskrive DFA en fra eksempel 9 formelt: Mængden af tilstande er Q = {1, 2, 3, og alfabetet er Σ = {a, b. Det er nemmest at angive overgangsfunktionen veden tabel: a b Starttilstanden er q 0 = 1, og sluttilstandene er F = {2. Det regulære udtryk, der accepteres af automaten, er givet ved a b((aa ab) b ).Lad os argumentere for dette: For at komme fra starttilstanden 1 til sluttilstanden 2 skal vi først gennemløbe et antal a er og dernæst netop ét b. Dette betyder, at vores streng skal starte med a b. Vi er nu i sluttilstanden 2, og kan komme tilbage hertil ved enten at tage nogle b-ture eller, via tilstand3, (aa ab)-ture. Da disse kan komme i vilkårlig rækkefølge, svarer dette til ((aa ab) b ),ogtilsammenfår vi altså resultatet a b((aa ab) b ). Vi skal senere se en generel algoritme til at rekonstruere det regulære udtryk ud fra DFA en. Det er ikke altid, at man angiver en overgang fra en tilstand for alle symboler i alfabetet. I dette tilfælde accepteres en streng ikke, hvis man pludselig kommer ud for en overgang, der ikke findes: Eksempel 12 Betragt DFA en på figur 4. Det ses, at når automaten først når nedi tilstanden 4, så kan den aldrig slippe væk igen vi kalder tilstand 4 for en fælde. Vi kunne derfor ligeså godt anvende automaten på figur 5. Her er fælde-tilstanden 4 udeladt, og vi får en meget simplere figur. 13

14 a a b b b a 4 a,b Figur 4 a a b b Figur Non-deterministiske endelige automater En variant af den deterministiske endelige automat er den non-deterministiske endelige automat forkortet NFA (Non-deterministic Finite Automaton). I en NFA kan der være flere forskellige overgange ud fra den samme tilstand med det samme symbol, og der kan tilmed være overgange, som kan finde sted spontant uden at spise et symbol fra strengen de såkaldte ɛ-overgange. Som følge heraf kan vi ikke sige, at NFA en er i en bestemt tilstand, men derimod i en mængde af tilstande samtidigt. Eksempel 13 a,b 1 b 2 a, 3 Figur 6 b a,b 4 På figur 6 er vist en NFA. Den har 4 tilstande, hvoraf 1 er starttilstanden og 4 er en sluttilstand. Det er en non-deterministisk automat, da f.eks. tilstand 1 har to b-overgange udfra sig, og der er en ɛ-overgang mellem tilstand2 og 3. Lad os fodre denne automat med strengen ababba. Til at begynde med er vi kun i starttilstanden 1, og efter at have spist det første a kan vi kun stadigvæk være i tilstand 1. Nu kommer et b, og herefter er vi i tilstand1 eller 2. Men automaten kan spontant spise et ɛ altså ingenting og ende i tilstand 3, så vieraltså i tilstandene 1, 2 eller 3. Endnu et a, og tilstand1 forbliver tilstand1, tilstand2 bliver til tilstand3, og da der ingen a-overgange er fra tilstand 3, dør denne. Vi er altså i tilstand1 eller 3. Så kommer et b, ogvienderitilstandene1,2,3og4.endnuetb, og vi er igen i 1, 2, 3 og 4. Endelig kommer det sidste a, som fører os over i tilstandene 1, 3 eller 4. Da tilstand 4 er en sluttilstand, så accepterede automaten strengen. 14

15 Vi vil ikke give en formel definition af en NFA, da denne definition nok vil forvirre mere, endden forklarer. Heldigvis anvender man sjældent NFA er i praksis det viser sig, at de er komplicerede at implementere, og endvidere er udførelsestiden høj: Har automaten m tilstande, så tager det for en streng med længde n tiden O(mn) at se, om strengen accepteres. For en DFA er situationen meget bedre her tager det kun tiden O(n). Men NFA er spiller en vigtig rolle inden for den videre teori. 2.5 Fra regulært udtryk til NFA Der gælder følgende resultat: Sætning 14 Til enhver NFA findes der en DFA, som accepterer det samme sprog. Et sprog er regulært, hvis og kun hvis der findes en DFA, som accepterer det. Vi vil ikke bevise denne sætning, men i stedet eksemplificere den ved et par eksempler. Gennemfører man faktisk beviset, så skal man anvende følgende strategi: a) Beskriv en algoritme, som tildeler en NFA til et regulært udtryk. b) Beskriv en algoritme, som kan omdanne en NFA til en DFA c) Beskriv en algoritme, som, givet en DFA, kan fortælle, hvilket regulært udtryk, der accepteres af denne. I den første algoritme husker man på, at et regulært udtryk er defineret rekursivt: a (for a Σ) og ɛ er regulære udtryk, og hvis R og S er regulære udtryk, så err S, R S og R det også. Det er nemt at konstruere automater for udtrykkene a og ɛ sefigur7 Antag nu, at vi har konstrueret non-deterministiske automater for udtrykkene R og S således, at disse kun har en sluttilstand. Som figur 7 viser, kan vi konstruere en ny nondeterministisk automat for R S, for R S og for R. Eksempel 15 Lados konstruere en NFA for udtrykket (a b) abb. Dette gøres nemt medalgoritmen fra før. Nogle af trinene på vejen er vist på nedenstående figur 8: Den færdige automat er vist nederst på figur 8. Som det ses, er der masser af ɛ- overgange, der jo kun er til besvær. Det er derfor en fordel at kunne lave denne NFA om til en DFA. 2.6 Fra NFA til DFA Når man skal transformere en NFA til en DFA er det en god ide at huske på, at en tilstandi en NFA i virkeligheden er en mængde af tilstande. Vi kan således lave en NFA om til en DFA ved at tage samtlige delmængder af tilstande i NFA en og lade disse være tilstandene i den nye DFA. 15

16 a a R R S S RS R S R* R Figur 7 16

17 a ab b a b b abb a ( )* ab b a 3 4 ( )* a b abb 1 2 a b b b 6 Figur 8 17

18 Dette viser sig dog ikke at være så smart, da der for en NFA med n tilstande kommer en DFA med2 n tilstande og de fleste af disse kommer vi aldrig i berøring med. I stedet for opbygger man langsomt DFA en tilstandfor tilstand. I denne forbindelse får man brug for begrebet ɛ-lukning: Definition 16 Betragt en NFA, og en mængde T af tilstande i denne NFA. ɛ-lukningen ɛ(t ) defineres som den delmængde af tilstande, som kan nås fra T kun ved ɛ-overgange. Eksempel 17 Betragt NFA en fra figur 8. ɛ-lukningen af mængden {7 er ɛ({7) ={2, 3, 5, 7, 8. Vi kan nu beskrive, hvorledes man transformerer en NFA til en DFA: Den første tilstandi DFA en er mængden ɛ({q 0 ) altså ɛ-lukningen af starttilstanden. ForhverenestetilstandS = s 1,s 2,...,s n idfa enogsymbola i alfabetet finder vi en (måske ny) tilstandsom ɛ-lukningen P af foreningsmængden δ(s 1,a) δ(s 2,a) δ(s n,a). Vi finder altså mængden af NFA-tilstande, som vi kan nå fra S vha. a-overgange, og ɛ-lukker denne. Samtidigt med, at vi opbygger nye tilstande finder vi også overgangstabellen for DFA en: Symbolet a fører fra tilstand S til tilstand P ovenfor. Denne proces fortsætter, indtil vi har fundet overgangstabellen for alle overgange, og der ikke opstår nye tilstande. Eksempel 18 Lados konstruere DFA en svarende til NFA en fra figur 6. Vores starttilstander A = ɛ({1) ={1, 2, 3, 5, 8. Denne tilstandgiver to nye, nemlig og δ(a, a) =ɛ({4, 9) ={2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 = B δ(a, b) =ɛ({6) ={2, 3, 5, 6, 7, 8 = C Vi fortsætter med B og C: δ(b,a) =ɛ({4, 9) ={2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 = B δ(b,b) =ɛ({6, 10) ={2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 = D δ(c, a) =ɛ({4, 9) ={2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 = B δ(c, b) =ɛ({6) ={2, 3, 5, 6, 7, 8 = C Vi har en ny tilstand D: δ(d, a) =ɛ({4, 9) ={2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 = B δ(d, b) =ɛ({6, 11) ={2, 3, 5, 6, 7, 8 = E 18

19 Den nye tilstand E tages kærligt under behandling: δ(e,a)=ɛ({4, 9) ={2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 = B δ(e,b)=ɛ({6) ={2, 3, 5, 6, 7, 8 = C Hurra, vi har ikke flere tilstande, og er derfor færdige! Da E er den eneste tilstand, der indeholder den gamle sluttilstand 11, så ere den eneste sluttilstand. Selve overgangstabellen for DFA en er: DFA en er vist på figur9. a b A = {1, 2, 3, 5, 8 B C B = {2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 B D C = {2, 3, 5, 6, 7, 8 B C D = {2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 B E E = {2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 B C C b A b a a B a b a b D a b E Figur Fra DFA til regulært udtryk Vi skal nu se, hvorledes man kan rekonstruere det regulære udtryk ud fra en DFA (eller en NFA). Metoden illustreres med et eksempel: Eksempel 19 Betragt automaten til venstre på figur 10. Vi vil finde det tilsvarende regulære udtryk: Først tilføjer vi en ny starttilstand, B, og en ny sluttilstand S, og ɛ-overgange, så automaten accepterer de samme strenge som før. Ideen er nu at fjerne tilstandene 1, 2 og 3 én efter én, og tilsvarende modificere overgangene, indtil vi kun har B og S tilbage. Vi kan så aflæse det regulære udtryk direkte. Vi fjerner først tilstand1. Dette kræver, at vi laver nye overgange eller modificerer allerede eksisterende overgange mellem samtlige tilstande, som er forbundet via tilstand1. Da B, 2 og 3 sender overgange ind til 1, og 2 og 3 modtager overgange fra 1, såskalvialtså modificere overgangene B 2, B 3, 2 2, 2 3, 3 2og

20 a b 1 a 2 B a b 1 a 2 b b 3 a b b 3 a S B b 3 a ab 2 ba a aa b S B a( aa b)* ab b aaab ( )* 3 S ( ba a)( aa b)* bb ( ba a)( aa b)* ab bb B ( a( aa b)* ab b)(( ba a)( aa b)* ab bb)*(( ba a)( aa b)* ) a( aa b)* Figur 10 Der er ingen oprindelig overgang fra B til 2, og den kombinerede overgang fra B via 1til2svarertilkonkatenationenɛa = a. Tilsvarende fås en overgang fra B til3med værdien ɛb = b. Fra2til2erderalleredeovergangenmed værdienb. Vifår nu en ny nemlig fra 2 via 1 til 2. Denne giver værdien aa, ogdennyeovergangfra2til2får altså værdienaa b. Tilsvarende gælder for de tre sidste overgange, og vi får den tredie automat på figuren. Vi fjerner nu tilstanden 2. Her er der en komplikation, idet der findes en løkke en overgang fra 2 til sig selv. Denne giver anledning til et mellemled af formen (aa b) ide nye overgange. En af de nye overgange går fra B til S, ogdenfår værdien a(aa b) ɛ = a(aa b). Efter at have elimineret tilstand 3 kan vi direkte aflæse, at automaten svarer til det regulære udtryk (a(aa b) ab b)((ba a)(aa b) ab bb) ((ba a)(aa b) ɛ) a(aa b) Dette kan formentligt omskrives til noget simplere... Denne algoritme er i praksis af begrænset værdi som regel ønsker man at konstruere en endelig automat ud fra et givet regulært udtryk, ikke omvendt. 2.8 Lexer-generatorer I praksis vil man ikke implementere endelige automater for at få foretaget sin leksikalske analyse. I stedet anvender man en såkaldt lexer-generator et program, som fodres med de 20 S

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract Sproget Six Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere Vinter 2006 Abstract Six er baseret på det sprog, der vises i figur 6.2 og 6.4 i Basics of Compiler Design. Den herværende tekst beskriver basissproget

Læs mere

Oversættere Skriftlig eksamen onsdag d. 24. januar 2007

Oversættere Skriftlig eksamen onsdag d. 24. januar 2007 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen Oversættere Skriftlig eksamen onsdag d. 24. januar 2007 Eksamenstiden er to timer. Opgavernes vægt i procent er angivet ved hver opgave. Den skriftlige

Læs mere

Oversættere. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen onsdag d. 20. april 2005

Oversættere. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen onsdag d. 20. april 2005 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen Oversættere Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen onsdag d. 20. april 2005 Eksamenstiden er to timer. Opgavernes vægt i procent er angivet ved

Læs mere

Regulære udtryk og endelige automater

Regulære udtryk og endelige automater Regulære udtryk og endelige automater Regulære udtryk: deklarative dvs. ofte velegnede til at specificere regulære sprog Endelige automater: operationelle dvs. bedre egnet til at afgøre om en given streng

Læs mere

Ja! det beviste vi uge 16+17

Ja! det beviste vi uge 16+17 Ugens emner Lukketheds- og afgørlighedsegenskaber [5.3-5.5] lukkethed under,,,, * lukkethed under homomorfi og invers homomorfi pumping -lemmaet beslutningsproblemer: membership, emptiness, finiteness

Læs mere

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser 3/10/96 Seminaret den 26/10 vil omhandle den sidste fase af analysen og de første skridt i kodegenereringen. Det drejer sig om at finde betydningen af programmet, nu hvor leksikalsk og syntaktisk analyse

Læs mere

Noter til DM517 Beregnelighed

Noter til DM517 Beregnelighed Noter til DM517 Beregnelighed Jonas Nyrup 23. oktober 2011 Indhold 1 Et par noter 2 2 Regulære sprog 2 2.1 DFA................................. 2 2.1.1 Eksempler.......................... 3 2.2 NFA.................................

Læs mere

Sproget Rascal (v. 2)

Sproget Rascal (v. 2) Sproget Rascal (v. 2) Til brug i K1 på kurset Oversættere Opdateret 29/11 2004 Abstract Rascal er et simpelt Pascal-lignende imperativt sprog. Dette dokument beskriver uformelt Rascals syntaks og semantik

Læs mere

Skriftlig eksamen, Programmer som Data Onsdag 6. januar Spørgsmål 1 (20 %): Regulære udtryk og automater

Skriftlig eksamen, Programmer som Data Onsdag 6. januar Spørgsmål 1 (20 %): Regulære udtryk og automater Skriftlig eksamen, Programmer som Data Onsdag 6. januar 2010 Dette eksamenssæt har 5 sider. Tjek med det samme at du har alle siderne. Eksamens varighed er 4 timer. Der er fire spørgmål. For at få fuldt

Læs mere

Oversættere Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen onsdag d. 24. januar 2007

Oversættere Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen onsdag d. 24. januar 2007 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen Oversættere Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen onsdag d. 24. januar 2007 Eksamenstiden er to timer. Opgavernes vægt i procent er angivet

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen fredag den 7. juni 2002

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen fredag den 7. juni 2002 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen fredag den 7. juni 2002 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen, og hver opgaves besvarelse bedømmes som en helhed.

Læs mere

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for

Læs mere

Oversættere Skriftlig eksamen onsdag d. 19. april 2006

Oversættere Skriftlig eksamen onsdag d. 19. april 2006 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen Oversættere Skriftlig eksamen onsdag d. 19. april 2006 Eksamenstiden er to timer. Opgavernes vægt i procent er angivet ved hver opgave. Den skriftlige

Læs mere

Oversættere Skriftlig eksamen onsdag d. 20. april 2005

Oversættere Skriftlig eksamen onsdag d. 20. april 2005 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen Oversættere Skriftlig eksamen onsdag d. 20. april 2005 Eksamenstiden er to timer. Opgavernes vægt i procent er angivet ved hver opgave. Den skriftlige

Læs mere

Sortering. Eksempel: De n tal i sorteret orden

Sortering. Eksempel: De n tal i sorteret orden Sortering 1 / 34 Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden 6, 2, 9, 4, 5, 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 2 / 34 Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden

Læs mere

Sortering. De n tal i sorteret orden. Eksempel: Kommentarer:

Sortering. De n tal i sorteret orden. Eksempel: Kommentarer: Sortering Sortering Input: Output: n tal De n tal i sorteret orden Eksempel: Kommentarer: 6, 2, 9, 4, 5, 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 Sorteret orden kan være stigende eller faldende. Vi vil i dette kursus

Læs mere

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er Ugens emner FA minimering [.-.] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er En karakteristik af de regulære sprog Et sprog L er regulært hvis og kun hvis L beskrives af et regulært udtryk

Læs mere

Noter til C# Programmering Selektion

Noter til C# Programmering Selektion Noter til C# Programmering Selektion Sætninger Alle sætninger i C# slutter med et semikolon. En sætning kontrollerer sekvensen i programafviklingen, evaluerer et udtryk eller gør ingenting Blanktegn Mellemrum,

Læs mere

Oversættere, ugeopgave 3

Oversættere, ugeopgave 3 Oversættere, ugeopgave 3 Anders jerg Pedersen (andersbp@me.com) 29. november 2009 Opgave 1 Vi konsrer først NFA er for grammatikken fra opgave 3.22 med produktionen tilføjet: Produktion NFA 0 A 1 C D 2

Læs mere

Sortering. Eksempel: De n tal i sorteret orden

Sortering. Eksempel: De n tal i sorteret orden Sortering 1 / 32 Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden 6, 2, 9, 4, 5, 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 2 / 32 Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden

Læs mere

Løsning af møntproblemet

Løsning af møntproblemet Løsning af møntproblemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Antag at tilstandene i problemet (stillingerne) er repræsenteret ved objekter af klassen State. Vi kan da finde en kortest mulig løsning af problemet

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen herunder, og hver opgaves besvarelse bedømmes

Læs mere

Sortering af information er en fundamental og central opgave.

Sortering af information er en fundamental og central opgave. Sortering Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden 6, 2, 9, 4, 5, 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 Mange opgaver er hurtigere i sorteret information (tænk på ordbøger, telefonbøger,

Læs mere

Sproget Limba. Til brug i G1 og K1. Dat1E 2003

Sproget Limba. Til brug i G1 og K1. Dat1E 2003 Sproget Limba Til brug i G1 og K1 Dat1E 2003 Abstract Limba er et simpelt imperativt sprog med hoballokerede tupler. Dette dokument beskriver uformelt Limbas syntaks og semantik samt en fortolker for Limba,

Læs mere

BRP Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer

BRP Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer BRP 13.9.2006 Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer 1. Opgaverne til i dag dækker det meste af stoffet 2. Resten af stoffet logaritmer binære træer 3. Øvelse ny programmeringsopgave

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Java syntax og style guide Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Brug

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2017 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 6. april, 2017 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Regularitet & Automater Eksamensnotater

Regularitet & Automater Eksamensnotater Regularitet & Automater Eksamensnotater Michael Lind Mortensen, 20071202, DAT4 10. juni 2008 Indhold 1 Regulære udtryk (1.5 & 3.1) 4 1.1 Disposition............................ 4 1.2 Noter...............................

Læs mere

Regularitet og Automater. Tobias Brixen Q4-2012

Regularitet og Automater. Tobias Brixen Q4-2012 Regularitet og Automater Tobias Brixen Q4-2012 1 Noterne er skrevet med inspiration fra http://cs.au.dk/ illio/courses/dregaut/dregautnoter.pdf Contents 1 Regulære udtryk 3 1.1 RegEx.................................

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen mandag den 23. juni 2003

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen mandag den 23. juni 2003 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen mandag den 23. juni 2003 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen herunder, og hver opgaves besvarelse bedømmes

Læs mere

1. Seminar EVU RegAut

1. Seminar EVU RegAut 1. Seminar EVU RegAut Sigurd Meldgaard Datalogisk Institut Århus Universitet stm@cs.au.dk 27/08 2010 S. Meldgaard (AU) 1. Seminar EVU RegAut 27/08 2010 1 / 105 Plan Introduktion Hvad er Regularitet og

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. april, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011 Andengradsligninger Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

18 Multivejstræer og B-træer.

18 Multivejstræer og B-træer. 18 Multivejstræer og B-træer. Multivejs søgetræer. Søgning i multivejssøgetræer. Pragmatisk lagring af data i multivejstræer. B-træer. Indsættelse i B-træer. Eksempel på indsættelse i B-træ. Facts om B-træer.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517)

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Torsdag den 1 November 212, kl. 1 14 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug af computer

Læs mere

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for

Læs mere

22 Hobe. Noter. PS1 -- Hobe. Binære hobe. Minimum-hob og maximum-hob. Den abstrakte datatype minimum-hob. Opbygning af hobe. Operationen siv-ned.

22 Hobe. Noter. PS1 -- Hobe. Binære hobe. Minimum-hob og maximum-hob. Den abstrakte datatype minimum-hob. Opbygning af hobe. Operationen siv-ned. 22 Hobe. Binære hobe. Minimum-hob og maximum-hob. Den abstrakte datatype minimum-hob. Opbygning af hobe. Operationen siv-ned. Indsættelse i hobe. Sletning af minimalt element i hobe. Repræsentation. 327

Læs mere

3 Algebraisk Specifikation af Abstrakte Datatyper.

3 Algebraisk Specifikation af Abstrakte Datatyper. 3 Algebraisk Specifikation af Abstrakte Datatyper. Specifikation kontra program. Bestanddele af en algebraisk specifikation. Klassificering af funktioner i en ADT. Systematisk definition af ligninger.

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS Juli 2013 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Olav Geil Skal man sende en fødselsdagsgave til fætter Børge, så pakker man den godt ind i håb om, at kun indpakningen er beskadiget ved modtagelsen. Noget

Læs mere

Eksempel: Skat i år 2000

Eksempel: Skat i år 2000 Kursus 02199: Programmering afsnit 2.1-2.7 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Værdier og typer (bl.a. char, boolean, int, double) (afsnit 2.4) 2. Variable og konstanter (afsnit 2.3) 3. Sætninger (bl.a. assignments)

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den. maj 00. Kursusnavn Algoritmer og datastrukturer I Kursus nr. 005. Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler. Vægtning af opgaverne:

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den. maj 00. Kursusnavn Algoritmer og datastrukturer Kursus nr. 06. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Vægtning af opgaverne: Opgave

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

DM536. Rapport og debug

DM536. Rapport og debug DM536 Rapport og debug Kilder Vigtig.it (Felix Palludan Hargreaves) http://vigtig.it/dm502/howto_report.pdf http://vigtig.it/blog/teaching/#toc-relevant-tips Peter Schneider-Kamp http://imada.sdu.dk/~petersk/dm536/project2.pdf

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

Rekursion og dynamisk programmering

Rekursion og dynamisk programmering Rekursion og dynamisk programmering Datastrukturer & Algoritmer, Dat C Forelæsning 12/10-2004 Henning Christiansen Rekursion: at en procedure kalder sig selv eller et antal metoder kalder hinanden gensidigt.

Læs mere

Euklids algoritme og kædebrøker

Euklids algoritme og kædebrøker Euklids algoritme og kædebrøker Michael Knudsen I denne note vil vi med Z, Q og R betegne mængden af henholdsvis de hele, de rationale og de reelle tal. Altså er { m } Z = {..., 2,, 0,, 2,...} og Q = n

Læs mere

Induktive og rekursive definitioner

Induktive og rekursive definitioner Induktive og rekursive definitioner Denne note omhandler matematiske objekter, som formelt er opbygget fra et antal basale byggesten, kaldet basistilfælde eller blot basis, ved gentagen brug af et antal

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

De fire elementers kostbare spejl

De fire elementers kostbare spejl Projekt.6 Lineær algebra moderne og klassisk kinesisk De fire elementers kostbare spejl "Som bekendt anses matematikken for at være en meget vigtig videnskab. Denne bog om matematik vil derfor være af

Læs mere

Definition : Et træ er en sammenhængende ikke-orienteret graf uden simple kredse. Sætning : En ikke-orienteret graf er et træ hvis og kun hvis der er

Definition : Et træ er en sammenhængende ikke-orienteret graf uden simple kredse. Sætning : En ikke-orienteret graf er et træ hvis og kun hvis der er Definition : Et træ er en sammenhængende ikke-orienteret graf uden simple kredse. Sætning : En ikke-orienteret graf er et træ hvis og kun hvis der er en unik simpel vej mellem ethvert par af punkter i

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Mandag

Forelæsning Uge 2 Mandag Forelæsning Uge 2 Mandag Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Java syntax og style guide Afleveringsopgave:

Læs mere

Affine rum. a 1 u 1 + a 2 u 2 + a 3 u 3 = a 1 u 1 + (1 a 1 )( u 2 + a 3. + a 3. u 3 ) 1 a 1. Da a 2

Affine rum. a 1 u 1 + a 2 u 2 + a 3 u 3 = a 1 u 1 + (1 a 1 )( u 2 + a 3. + a 3. u 3 ) 1 a 1. Da a 2 Affine rum I denne note behandles kun rum over R. Alt kan imidlertid gennemføres på samme måde over C eller ethvert andet legeme. Et underrum U R n er karakteriseret ved at det er en delmængde som er lukket

Læs mere

Oversættere / Datalogi 1E

Oversættere / Datalogi 1E Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen Oversættere / Datalogi 1E Skriftlig eksamen onsdag d. 26. januar 2005 Eksamenstiden er to timer. Opgavernes vægt i procent er angivet ved hver opgave.

Læs mere

Matematisk induktion

Matematisk induktion Induktionsbeviser MT01.0.07 1 1 Induktionsbeviser Matematisk induktion Sætninger der udtaler sig om hvad der gælder for alle naturlige tal n N, kan undertiden bevises ved matematisk induktion. Idéen bag

Læs mere

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne artikel er fortsættelsen af "I gang med Python", som blevet publiceret her på sitet for

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Regulære udtryk, 2. del

Regulære udtryk, 2. del Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Regulære udtryk, 2. del Artiklen uddyber mange af de begreber, som blev introduceret i den 1. artikel. Den burde dog kunne læses alene, hvis man allerede

Læs mere

Regularitet og Automater

Regularitet og Automater Plan dregaut 2007 Regularitet og Automater Hvad er Regularitet og Automater? Praktiske oplysninger om kurset Ugens emner Introduktion til ugens opgaver 2 Regularitet og Automater Formål med kurset: at

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Algebra - Teori og problemløsning

Algebra - Teori og problemløsning Algebra - Teori og problemløsning, januar 05, Kirsten Rosenkilde. Algebra - Teori og problemløsning Kapitel -3 giver en grundlæggende introduktion til at omskrive udtryk, faktorisere og løse ligningssystemer.

Læs mere

GESA, et GEnerelt System til Analyse af naturlige sprog, udformet som et oversætter-fortolker system med virtuel mellemkode

GESA, et GEnerelt System til Analyse af naturlige sprog, udformet som et oversætter-fortolker system med virtuel mellemkode Jens Erlandsen laml Njalsgade 96 DK 2300 kbh. S. GESA, et GEnerelt System til Analyse af naturlige sprog, udformet som et oversætter-fortolker system med virtuel mellemkode. Parsingsystemer til automatisk

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger enote 11 1 enote 11 Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger I denne note introduceres lineære differentialligninger, som er en speciel (og bekvem) form for differentialligninger.

Læs mere

26 Programbeviser I. Noter. PS1 -- Programbeviser I. Bevis kontra 'check af assertions' i Eiffel. Betingelser og bevisregler.

26 Programbeviser I. Noter. PS1 -- Programbeviser I. Bevis kontra 'check af assertions' i Eiffel. Betingelser og bevisregler. 26 Programbeviser I. Bevis kontra 'check af assertions' i Eiffel. Betingelser og bevisregler. Hvad er programverifikation? Bevisregel for 'tom kommando'. Bevisregel for assignment. Bevisregler for selektive

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Anvendelse af metoder - Programmering

Anvendelse af metoder - Programmering Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Anvendelse af metoder - Programmering En forhåbentlig rigtig god forklaring på hvad metoder er og hvordan de anvendes. Lidt om private og public, retur

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (DM507)

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (DM507) Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (DM507) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 0. juni 009, kl. 9 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater, osv.)

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Et af de helt store videnskabelige projekter i 1700-tallets Danmark var kortlægningen af Danmark. Projektet blev varetaget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og løb over en periode på et halvt

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Ordbog over Symboler

Ordbog over Symboler Ordbog over Symboler Frank Nasser 20. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet EKSAMEN Grundkurser i Datalogi Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 6 (seks) Eksamensdag: Fredag den 25. juni 200, kl. 9.00-.00

Læs mere

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (DM507)

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (DM507) Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (DM507) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Mandag den 7. juni 00, kl. 9 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater, osv.)

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Algebra med Bea. Bea Kaae Smit. nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering

Algebra med Bea. Bea Kaae Smit. nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Algebra med Bea Bea Kaae Smit nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende regler 7 3.1 Tal..........................

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 6. maj 0. Kursusnavn: Algoritmer og datastrukturer I Kursus nr. 005. Tilladte hjælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. Varighed: timer Vægtning

Læs mere

//Udskriver System.out.println("Hej " + ditfornavn + " " + ditefternavn + "."); System.out.println("Du er " + dinalder + " aar gammel!

//Udskriver System.out.println(Hej  + ditfornavn +   + ditefternavn + .); System.out.println(Du er  + dinalder +  aar gammel! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Brugerinput i Java Denne her artikel gennemgår diverse ting ved brug af brugerinput i Java. Den starter med det simple og fortæller derefter skridt for

Læs mere

Grundlæggende køretidsanalyse af algoritmer

Grundlæggende køretidsanalyse af algoritmer Grundlæggende køretidsanalyse af algoritmer Algoritmers effektivitet Størrelse af inddata Forskellige mål for køretid Store -notationen Klassiske effektivitetsklasser Martin Zachariasen DIKU 1 Algoritmers

Læs mere

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel:

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Opbyg løsningen skridt for skridt ved hele tiden af vælge lige

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2012 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 15. marts, 2012 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Noter til Perspektiver i Matematikken

Noter til Perspektiver i Matematikken Noter til Perspektiver i Matematikken Henrik Stetkær 25. august 2003 1 Indledning I dette kursus (Perspektiver i Matematikken) skal vi studere de hele tal og deres egenskaber. Vi lader Z betegne mængden

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

JavaScript. nedarvning.

JavaScript. nedarvning. JavaScript er et sprog, der kan give en hjemmeside mere funktionalitet og gøre den interaktiv, så den reagerer på læsernes handlinger. CGI (Common Gateway Interface) har hidtil været de protokoller, man

Læs mere

Løsningsforslag Skriftlig eksamen 9. januar 2012

Løsningsforslag Skriftlig eksamen 9. januar 2012 Løsningsforslag Skriftlig eksamen 9. januar 2012 Version 1, 2012-01-09 Spørgsmål 1 Spørgsmål 1.1 Først laver vi indlysende korrekt NFAer for hver af de to dele (ddd ddd) og (_ddd)* af det givne regulære

Læs mere

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen.

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen. Indledning...2 Variabler...13 Eksempel: 1...13 Eksempel 2:...13 Eksempel 3:...15 Eksempel 4:...16 Metoder...17 Metode (intet ind og intet ud)...17 Metode (tekst ind)...18 Metode (tekst ind og tekst ud)...19

Læs mere

Skriftlig eksamen, Programmer som Data Onsdag 5. januar 2011

Skriftlig eksamen, Programmer som Data Onsdag 5. januar 2011 Skriftlig eksamen, Programmer som Data Onsdag 5. januar 2011 Version 1.1 af 2011-01-28 Dette eksamenssæt har 7 sider. Tjek med det samme at du har alle siderne. Eksamens varighed er 4 timer. Der er fire

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Mandag

Forelæsning Uge 2 Mandag Forelæsning Uge 2 Mandag Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Java syntax og style guide Afleveringsopgave:

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Niveauer af programbeskrivelser Statiske / dynamiske beskrivelser Klassevariabler og klassemetoder Variabler og metoder der et tilknyttet klassen (i stedet for at være tilknyttet

Læs mere

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008 Programmering i C Lektion 4 5. december 2008 Funktioner Eksempel Fra sidst 1 Funktioner 2 Eksempel Funktioner Eksempel Eksempel: 1 / f u n k t i o n s p r o t o t y p e r / i n t i n d l a e s ( void )

Læs mere