Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt"

Transkript

1 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen ikke får et opsigelsesvarsel, ligesom lønnen stopper samme dag, som bortvisningen finder sted. Brug af konvertible gældsbreve i forbindelse med udlån mellem en hovedaktionær og dennes selskab kan indebære øget fleksibilitet og have skattemæssige fordele, men kræver iagttagelse af en række formelle regler. Selskabers underskudsfremførsel 2 Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem Bortvisning 3 4 Gennemgå din erhvervslejekontrakt 5 Konvertible gældsbreve husk formalia Skattefradrag for fonde og foreninger 6 7 Ingen privat benyttelse af varevogn alligevel beskatning Vi noterer at

2 2 Selskabers underskudsfremførsel Af Mikael Risager, tax partner, og Finn Elkjær, direktør Selskaber kan fremføre underskud og tab opstået i et indkomstår til modregning i senere indkomstårs overskud og fortjenester men nogle underskud er begrænset i deres anvendelse, og nogle transaktioner kan få betydning for udnyttelsen. Forskellige underskud og tab Underskud behandles forskelligt, alt efter om der er tale om 1. Underskud fra den daglige drift af en virksomhed, efter fradrag for afskrivninger og renteudgifter mv. 2. Tab som følge af salg af fast ejendom (uden for næring) 3. Tab vedrørende købe- eller salgsretter til aktier i koncernforbundne selskaber 4. Tab på salg af unoterede aktier (når selskabet ikke anvender lagerprincippet for disse) 5. Visse porteføljeselskabers tab ved afståelse af aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet Ad. 1 Underskud fra drift Underskud fra den normale drift af et selskabs almindelige driftsvirksomhed, herunder grundet foretagne fradrag for afskrivninger og renteudgifter, kan fremføres til modregning i overskud i et senere indkomstår. Underskud kan også fremføres til modregning i alle skattepligtige avancer fra salg af selskabets aktiver. Det gælder også fremførsel til modregning i eventuelle skattepligtige gevinster vedrørende de efterfølgende beskrevne aktiver. Dog skal den almindelige fremførselsbegrænsningsregel iagttages. Der kan altid fremføres underskud på op til 7,5 mio. kr. fra et underskudsår til et overskudsår. Men derudover kan der alene fremføres yderligere 60 % af overskud over 7,5 mio. kr. Der skal således, uanset størrelse af underskud fra tidligere indkomstår, altid betales skat af 40 % af indkomst over 7,5 mio. kr. Eksempel Overskud, før underskudsfremførsel tkr Underskud fremført bundgrænse Rest overskud Yderligere underskud fremført 60 % Skattepligtig minimumsindkomst Skat heraf 24,5 % (2014-sats) Eksemplet viser, at uanset om der måtte være yderligere underskud til fremførsel end de i eksemplet fremførte tkr. ( ), så udløses der skattebetaling. Underskud kan fremføres uendeligt og fortabes således ikke. Det er muligt at overføre tab til modregning i sambeskattede selskabers indkomst. Ad. 2 Tab fra salg af fast ejendom Tab opstået som følge af salg af en fast ejendom, opgjort efter de særlige regler1 der gælder herfor, kan kun udnyttes til modregning i fortjeneste fra salg af anden fast ejendom. Tabet kan ikke udnyttes i almindeligt driftsoverskud, ikke modregnes i skattepligtige kapitalafkast (renter og udbytter mv.) og ej heller modregnes i opnåede skattepligtige avancer ved salg af andre aktiver. Tabet er således kildeartsbegrænset anvendelsen er begrænset til at kunne udnyttes til modregning i gevinst fra samme kilde her fast ejendom. Er der tale om tab opstået ved salg af resten af en ejendom, hvor der indenfor de forudgående to indkomstår tidligere er solgt dele fra med fortjeneste, kan tabet føres tilbage til modregning i sådan gevinst. Tab kan udnyttes til modregning i gevinst i samme indkomstår, eller fremføres til modregning i senere indkomstårs gevinster fra salg af fast ejendom. Underskuddet fortabes aldrig, og der er ingen beløbsbegrænsning dvs. det kan fremføres uendeligt til modregning i fremtidig gevinst. Men bemærk, at kildeartsbegrænsede tab ikke kan udnyttes af andre koncernforbundne eller sambeskattede selskaber kun af selskabet selv. Bemærk, at tab ved salg af afskrivningsberettigede bygninger og installationer er almindelig indkomst, og dermed ikke omfattet af disse begrænsninger. Ad. 3, 4 og 5 Tab ved salg af købe- og salgsretter til koncernaktier, tab ved salg af unoterede aktier2 og visse porteføljeselskabers3 tab ved salg af børsnoterede aktier4 Tab stammende fra købe- eller salgsretter til aktier i koncernforbundne selskaber er kildeartsbegrænset i sin anvendelse. Tab kan alene udnyttes til modregning i gevinst fra andre købe- eller salgsretter til aktier men er ikke begrænset til kun at være gevinst på koncern-retter. Det er muligt at fradrage årets tab, dersom tabet ikke overstiger årets skattepligtige gevinst eller overstiger tidligere indkomstårs skattepligtige gevinster ved samme. Overstiger tabet årets og tidligere års beskattede gevinster, kan dette overskydende tab fremføres til modregning i senere gevinster. For så vidt angår de unoterede aktier er det imidlertid næppe relevant mere, nu hvor tab eller gevinst for selskabers investeringer i porteføljeaktier ikke længere skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Videre er tab ved porteføljeselskabers salg af børsnoterede aktier også begrænset i sin anvendelse. Sådanne tab kan kun modregnes i gevinst ved porteføljeselskabets salg af andre børsnoterede aktier. Som nævnt kan kildeartsbegrænsede tab ikke udnyttes af andre selskaber i en sambeskatning. Begrænsninger i anvendelsen af underskud I nogle tilfælde indtræder der begrænsninger i anvendelse af underskud.

3 3 1. Overdragelse af mere end 50 % af aktierne (stemmerne) 2. Overdragelse af mere end 50 % af aktierne (stemmerne) i et tomt selskab 3. Gældseftergivelse 4. Fusion mv. Ad. 2 Tomt selskab Hvis mere end 50 % af stemmerne skifter ejer i et tomt selskab, kan underskud ikke udnyttes overhovedet. Et selskab anses for tomt, hvis det på salgstidspunktet er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. Det kan således godt eje aktiver og alligevel blive anset for at være tomt. vil underskud og tab til fremførsel som udgangspunkt mistes. Dog er der visse undtagelser hertil i forbindelse med omstruktureringer af selskaber, som har indgået i samme sambeskatning, eller som indgår i visse omstruktureringer. Det er vigtigt at søge rådgivning forud for omstrukturering, særligt når der er underskud til fremførsel i et eller flere af de deltagende selskaber. Ad. 3 Gældseftergivelse Afslutning Modtager et selskab gældseftergivelse, vil der som udgangspunkt enten være tale om beskatning af den opnåede fordel i form af gældseftergivelsen, eller der vil ske en begrænsning af eventuelle underskud, som ellers kan fremføres til modregning i senere overskud. Gældseftergivelse kan være i form af tvungen akkord, frivillig akkord, konvertering af gæld til aktier eller i forbindelse med kontant kapitalindskud, der anvendes til betaling af visse kreditorer. Det er forsøgt kort at redegøre for de forskellige udnyttelsesmuligheder af tab og underskud opstået i et selskab. Måske artiklen giver anledning til overvejelser i så fald må det anbefales, at der indhentes særskilt rådgivning i forbindelse med emnet. Ad. 1 Overdragelse af aktier Der udløses en begrænsning af mulighed for at fremføre underskud i tilfælde, hvor der overdrages aktier, der medfører ejerskifte af mere end 50 % af stemmerne i et selskab, målt fra begyndelsen af det indkomstår, hvor underskuddet opstod, til udgangen af det indkomstår, hvor underskuddet ønskes udnyttet som følge af overskud. Begrænsningen består i, at der ikke kan fremføres underskud til at gøre et overskud mindre end indkomstårets netto positive kapitalindkomst. Det skyldes, at man ikke skal kunne købe et selskab med et stort underskud, og så skyde ny kapital ind i selskabet, blot for at kunne udnytte underskuddet til modregning i renter/afkast fra sådanne passive investeringer. Underskuddet kan altid fremføres til modregning i almindeligt driftsoverskud fra aktiv virksomhed. Ad. 4 Fusion mv. I tilfælde af at et selskab, som har underskud til fremførsel, indgår i en skattefri omstrukturering, Noter 1 Se Ejendomsavancebeskatningsloven 2 Ved unoterede aktier forstås aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet 3 Når et selskab ejer en andel i et andet selskab på under 10 % er det et porteføljeselskab 4 Ved børsnoterede aktier forstås aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem Af Erik Høegh, tax partner SKAT indførte med virkning fra indkomståret 2010 et system til automatisk beregning af gevinst og tab på aktier og omsættelige investeringsbeviser for fysiske personer, hvor beløbet printes direkte på årsopgørelsen. Værdipapirsystemet omfatter noterede aktier (aktier der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet) og omsættelige investeringsbeviser. Det er nu konstateret, at de gevinster og tab, der har været printet på årsopgørelsen for indkomstårene i en del tilfælde har været forkerte. SKAT påbegynder nu en genopretning, således at SKAT af egen drift genoptager de skatteansættelser, hvor SKAT s beregning eller manglende beregning har resulteret i en fejlagtig årsopgørelse. SKAT udsender informationsbrev til ca skatteydere, som skønnes at være berørt af fejlberegningerne. Indkomstændringer skal normalt foretages senest 3 år efter indkomståret udløb, hvilket vil sige at indkomstændringer for indkomståret 2010 netop er blevet forældet. SKAT har derfor været nødsaget til at suspendere den nævnte forældelsesregel for indkomstårene 2010 og 2011 for at få mulighed for at gennemføre en eventuel indkomstændring. Suspensionen omfatter alene tilfælde, hvor en genoptagelse af ansættelsen samlet set er til gunst for skatteyderen og omfatter ikke andre punkter i skatteansættelsen. Skat forventer at have færdiggjort udsendelsen af agterskrivelser i de tilfælde, hvor der sker genoptagelse på SKAT s initiativ senest den 1. september 2015, hvorfor suspensionen løber til denne dato. I de tilfælde, hvor SKAT genoptager skatteansættelsen af egen drift, skal skatteyderen være opmærksom på, at der forsat er en fejlrisiko. Den enkelte skatteyder bør derfor nøje gennemgå SKAT s forslag til indkomstændring og om nødvendigt indsende yderligere oplysninger.

4 4 Bortvisning Af Frederik Brocks, Senior Legal Manager, Arbejds- og ansættelsesret Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen ikke får et opsigelsesvarsel, ligesom lønnen stopper samme dag, som bortvisningen finder sted. En bortvisning er den alvorligste sanktion, en arbejdsgiver kan benytte sig af, og af samme grund skal der være tale om grov misligholdelse fra medarbejderens side, før en arbejdsgiver berettiget kan benytte sig af bortvisning. Selvom der altid er tale om en konkret vurdering af medarbejderens adfærd og de konkrete omstændigheder, er de typiske situationer, hvor bortvisning kommer på tale: Ulovlig udeblivelse fra arbejdspladsen, nægtelse af at udføre arbejdet (arbejdsvægring), tyveri /hærværk, spiritusindtagelse, illoyal optræden og konkurrencehandlinger, vold, sex-chikane, upassende optræden mv. Hvis der ses bort fra de klare tilfælde hvor medarbejderen ligefrem bliver taget på fersk gerning i færd med at stjæle fra kassen bør man som udgangspunkt foretage en helhedsvurdering, når man som arbejdsgiver vurderer, om en medarbejder har udvist en adfærd, som kan berettige til en bortvisning. Man må overveje, om der er tale om almindelige og dagligdags fejl, eller fejl af mere alvorlig karakter. Ligeledes må man overveje, om man tidligere har accepteret lignende adfærd, eller om man tværtimod har en klart formuleret firmapolitik, som forbyder den pågældende adfærd (eksempelvis i en personalehåndbog). Man bør også inddrage medarbejderens historik i virksomheden, herunder medarbejderens anciennitet og stilling. Andre former for adfærd, som isoleret set ikke kan betegnes som grov misligholdelse, kan således undertiden udgøre et berettiget grundlag for en bortvisning, hvis arbejdsgiveren klart har tilkendegivet eller ligefrem har givet en forudgående advarsel om, at en given uønsket adfærd vil kunne medføre bortvisning. I en sådan situation vil domstolene lægge vægt på, i hvilken sammenhæng tilkendegivelsen/advarslen er givet, ligesom baggrunden for tilkendegivelsen/advarslen vil blive vurderet. Er der eksempelvis tale om overtrædelse af sikkerhedsforskrifter (hvis en kaptajn ombord på et skib har drukket alkohol i tjenesten el. lign.), vil en forudgående tilkendegivelse i en alkoholpolitik om, at indtagelse af alkohol vil kunne medføre bortvisning, have væsentlig betydning, når det skal bedømmes, om der foreligger grov misligholdelse. Uanset hvilken adfærd der er tale om, bør man som arbejdsgiver altid høre medarbejderens version af sagen, før man beslutter sig for, om man vil bortvise medarbejderen. Man bør derfor så vidt muligt og hurtigst muligt indkalde medarbejderen til en samtale, hvor situationen drøftes. Det kan være en god idé at udarbejde et referat af samtalen, som også medarbejderen skriver under på. Hvis man som arbejdsgiver efter samtalen fortsat vurderer, at medarbejderens adfærd er så grov, at man vil skride til bortvisning, er det meget vigtigt, at man reagerer meget hurtigt. Retspraksis stiller krav om, at man som arbejdsgiver reagerer straks. Selv få dages venten kan alt efter omstændighederne bevirke, at der er indtrådt såkaldt passivitet. Dette vil i givet fald medføre, at selvom adfærden må betragtes som grov misligholdelse, kan arbejdsgiveren ikke bortvise medarbejderen. Passiviteten tages nemlig som udtryk for, at man som arbejdsgiver ikke har fundet adfærden så grov, at man ønskede at bortvise medarbejderen. Man må i så fald nøjes med at opsige medarbejderen. Det klassiske eksempel herpå er den såkaldte Urtepotte dom, hvor en medarbejder i ophidselse kastede en urtepotte efter virksomhedens direktør, og hvor direktøren først bortviste medarbejderen 9 dage senere. Selvom adfærden utvivlsomt kunne berettige til en bortvisning, var der indtrådt passivitet, hvorfor adgangen til at bortvise var mistet.

5 5 Gennemgå din erhvervslejekontrakt Af Stig Boe Krarup, advokat, Aumento Gennemgang af din erhvervslejekontrakt kan komme på tale i forskellige situationer. Det er fx aktuelt, når du etablerer dig i nye lejede lokaler, eller i forbindelse med erhvervelse af en eksisterende virksomhed/butik, der drives fra lejede lokaler. Uanset baggrunden er det væsentligt at holde sig for øje, at erhvervslejekontrakten regulerer ganske mange forhold mellem parterne, og bestemmelserne i kontrakten kan senere vise sig at få vidtrækkende konsekvenser. I denne artikel gennemgås alene et udvalg af de væsentligste typebestemmelser i en erhvervslejekontrakt1. Lejens størrelse og regulering Erfaringsmæssigt har lejens størrelse oftest størst interesse hos parterne. De fleste lejekontrakter indeholder en specifikation af lejens størrelse fordelt på de forskellige arealtyper (butik, lager, kontor osv.), ligesom det nævnes, at arealernes størrelse er bindende fastsat af udlejer. En senere konstateret ændring af arealernes størrelse (fx ved opmåling) berettiger således ikke lejer til lejenedsættelse. Det kan derfor være en god ide at gennemgå ejendommens BBR-ejermeddelelse for at vurdere, om lejemålets størrelse er angivet korrekt i lejekontrakten. Det aftales oftest, at lejen reguleres i henhold til udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2, 2,5, 3 eller 3,5 %. Samtidig anføres det, at lejen ikke kan nedsættes, men i øvrigt kan forhøjes hvis markedslejen for lejemålet senere skulle konstateres at være væsentligt højere end den aftalte leje. En sådan skæv reguleringsklausul må anses for at være ensidigt i udlejers interesse, og derfor skal den i udgangspunktet kunne begrundes i særlige forhold (fx store investeringer foretaget af udlejer ved lejekontraktens etablering). Hvis der ikke aftales nærmere om reguleringsadgangen, kan lejer/udlejer kræve regulering til markedsleje, hvis denne er væsentligt højere/ lavere end aftalt leje, dog tidligst 4 år fra lejekontraktens indgåelse. Aftalt uopsigelighed er ikke (længere) til hinder for, at lejer/udlejer kan kræve regulering til markedsleje. Det kan derfor anbefales at aftale såkaldt fredning for regulering til markedsleje i en given periode på fx 10 år. I tillæg til leje betaler lejeren ofte en andel af ejendommens driftsudgifter, herunder ejendomsservice, vedligeholdelse, forsikring, skatter & afgifter m.m. Hvis lejer ikke har fået oplyst, hvilke udgifter ud over lejen lejer opkræves samt størrelsen deraf, kan disse udgifter i udgangspunktet ikke senere opkræves. Hvis udgifterne ikke kan opgøres, må størrelsen deraf anslås. Mange udlejere har bittert erfaret, at manglende oplysninger i lejekontrakten om driftsudgifterne ved lejemålet har bevirket, at disse udgifter ikke har kunnet opkræves hos lejeren. Oplysningerne om driftsudgifterne er oftest indeholdt i et driftsbudget for ejendommen, der vedlægges som bilag til lejekontrakten. Dette bilag bør derfor gennemgås nøje for vurdering af lejers driftsrisiko. I den forbindelse bør det videre undersøges, om lejer via driftsregnskabet bidrager til løbende fornyelse af ejendommen (oftest benævnt hensættelser til fornyelser) samt afholder udgifterne til den løbende administration af lejemålet. Disse udgifter bør alt andet lige påhvile udlejeren. I det hele taget bør den samlede lejebetaling inkl. drifts- og forbrugsudgifter udgøre grundlaget for sammenligning med andre tilbudte lejemål samt stillingtagen til, om der samlet set betales en rimelig leje for lejemålet. Opsigelse for udlejer og lejer De fleste lejemål er ikke frit opsigelige for udlejer, men kan opsiges, hvis udlejer selv ønsker at benytte lejemålet, eller opsigelse er nødvendiggjort grundet nedrivning eller ombygning. Ved udlejers opsigelse til eget brug2 skal opsigelsen endvidere være rimelig under hensyn til begge parters forhold, idet der blandt andet skal tages hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen. For at sikre lejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten kan det derfor anbefales at aftale en uopsigelighedsperiode for udlejer. Samtidig bør det indgå i overvejelserne, om lejer skal indrømmes en erstatning, hvis udlejer opsiger lejekontrakten. Ved erhvervsbeskyttede lejemål3 er lejer sikret erstatning for flytteudgifter og tab af goodwill, mens dette ikke er gældende for ikke-erhvervsbeskyttede lejemål. Efter gældende praksis erstattes goodwill med et beløb svarende til gennemsnittet af nettofortjenesten i de sidste 3 skatteregnskaber. Det kan anbefales i tillæg dertil at fastsætte en minimumserstatning for goodwill. Lejere bør i udgangspunktet alene underkastes længere uopsigelighedsperioder, såfremt udlejer afholder betydelige investeringer i forbindelse med lejemålets etablering, eller hvis lejeren indrømmes en reduceret leje ved lejekontraktens indgåelse. Afståelsesret Butikker og restaurationer oparbejder over tid en goodwill, der i vid udstrækning er knyttet til det lejemål, som butikken eller restaurationen drives fra. Derfor bør det sikres, at lejeren kan afstå/ overdrage lejemålet. Hvis lejeren har opnået en fordelagtig leje, kan der tillige være værdi for lejer i at kunne afstå lejekontrakten (og den dermed forbundne værdi af den reducerede leje). I mangel af aftale gælder ELL 52, hvorefter afståelse kan ske til en lejer i samme branche, hvis udlejer ikke har saglige indsigelser overfor den nye lejers branchekendskab eller økonomi. Den seneste retspraksis peger i retning af en udvidet adgang til afståelse for lejer, idet der eksempelvis er indrømmet afståelse fra personligt drevet virksomhed til nystiftet anpartsselskab med kr. i selskabskapital (6 måneders depositum skulle dog indestå). Noter 1 Du kan rekvirere en huskeliste til brug for gennemgang af erhvervslejekontrakter ved at sende en til I tillæg til selve lejekontrakten bør det undersøges, om lokalplan, servitutter eller ejerforeningsvedtægter måtte være til hinder for den tiltænkte anvendelse af lejemålet. 2 Udlejer kan ikke opsige et erhvervsbeskyttet lejemål til eget brug, hvis han vil drive virksomhed fra lejemålet i samme branche som lejer. 3 Erhvervsbeskyttede lejere er defineret som lejere, der driver en erhvervsvirksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden.

6 6 Konvertible gældsbreve husk formalia Af Christian Grønlund Nielsen, Advokat, Partner, Effekt Advokatfirma Brug af konvertible gældsbreve i forbindelse med udlån mellem en hovedaktionær og dennes selskab kan indebære øget fleksibilitet og have skattemæssige fordele, men kræver iagttagelse af en række formelle regler. Et konvertibelt gældsbrev er et gældsbrev, som giver långiveren (aktionæren) ret til at forlange lånet indfriet ved enten kontant betaling eller ved konvertering af lånet til aktier/anparter i det udstedende selskab. Det konvertible gældsbrev har indtil en eventuel konvertering samme status som et almindeligt udlån fra aktionæren, og dette har således sammenlignet med indskud af lånebeløbet som yderligere selskabskapital den fleksibilitet, at indfrielse kan ske uden iagttagelse af selskabslovens regler om udbytte eller kapitalnedsættelse. I skattemæssig henseende behandles et konvertibelt gældsbrev derimod også forud for konverteringen som en aktie. Dette er en fordel for aktionæren, hvis selskabet efterfølgende f.eks. i forbindelse med en konkurs ikke er i stand til at indfri lånet. En aktionær, der har ydet sit selskab et lån på almindelige vilkår, vil således i denne situation ikke have skattemæssigt fradrag for tabet. Det samme gælder i forhold til det tab, som aktionæ- ren lider ved at have kautioneret for et lån, som selskabet har optaget i et pengeinstitut. Er udlånet i stedet gennemført ved selskabets udstedelse af et konvertibelt gældsbrev, vil hovedaktionærens tab som anført blive behandlet som et tab på aktier med den konsekvens, at tabet har en skattemæssig fradragsværdi på indtil 42 %. Konvertering af gældsbrevet til aktier indebærer en forhøjelse af selskabskapitalen. Beslutning om udstedelse af et konvertibelt gældsbrev skal derfor træffes på en generalforsamling i selskabet på samme måde som en kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens beslutning skal efterfølgende anmeldes over for Erhvervsstyrelsen, ligesom selskabets vedtægter skal ændres, således at de indeholder de vilkår, som gælder for det konvertible gældsbrev. Dette gælder for det første de almindelige lånevilkår i form af forrentning og forfaldstid, hvis lånet skal indfries kontant. (Lånet kan med fordel ydes på anfordringsvilkår for at opnå fleksibilitet i forhold til, hvornår lånet kan/ skal indfries). For det andet skal vedtægterne indeholde vilkårene for en eventuel senere konvertering af lånet til aktier. Dette omfatter primært tidspunktet for en eventuel konvertering, samt konverteringskursen, dvs. hvor mange aktier lånet giver ret til ved en konvertering. Endelig skal vedtægterne angive om og i givet fald, hvordan vilkårene for en konvertering skal ændres, hvis der forud for konverteringstidspunktet gennemføres andre ændringer i selskabets kapitalgrundlag, f.eks. kapitalforhøjelse, nedsættelse, opløsning, fusion eller spaltning. Som det fremgår kræver udstedelse af konvertible gældsbreve stillingtagen til en række vilkår, som ikke er relevant i forhold til et almindeligt lån. Særligt konverteringskursen og en eventuel regulering heraf har betydning, ikke alene i forhold til gældsbrevets værdi, men potentielt også for aktionærens skattemæssige position i forbindelse med indfrielse af lånet. Fastsættelse af disse vilkår bør derfor ske i samarbejde med selskabets rådgiver.

7 7 Skattefradrag for fonde og foreninger Ingen privat Af advokat Birte Rasmussen, HjulmandKaptain Af Mikael Risager, Taxpartner I dagspressen udtrykkes der af og til kritik af fonde og foreningers skatteforhold, og særligt går kritikken på, at fradragsreglerne for fonde og foreninger er for favorable. Et selskab havde en varevogn på gule plader. I dagspressen udtrykkes der af og til kritik af fonde og foreningers skatteforhold og særligt går kritikken på, at fradragsreglerne for fonde og foreninger er for favorable. Indkomstopgørelsen for en fond eller en forening, omfattet af Fondsbeskatningsloven, ser i vid udstrækning ud som indkomstopgørelsen for aktie- og anpartsselskaber. Det er de samme indtægter, der skal beskattes. Det er som udgangspunkt også de samme fradrag, som kan fratrækkes i indkomstopgørelsen. Skatteprocenten er den samme som for aktieog anpartsselskaber og er dermed 24,5% i Fonde og foreninger, som omfattes af Fondsbeskatningsloven, har ud over de fradrag, som følger af Statsskattelovens 6 og regler, knyttet dertil, en række yderligere fradrag. Først og fremmest har en fond og en forening et bundfradrag i de indtægter, som ikke udgør indkomst fra den erhvervsmæssige virksomhed. Det vil typisk være afkast af værdipapirer. Bundfradraget for fonde er kr ,00 og for foreninger, omfattet af Fondsbeskatningsloven, kr ,00. En fond kan endvidere fradrage sine uddelinger i henhold til sin fundats/vedtægter. Det forudsætter, at uddelingen enten er almenvelgørende eller på anden måde tilfalder et almennyttigt formål eller at modtageren af uddelingen er skattepligtig deraf. Uddeler en fond eksempelvis kr. 5 mio. til et almenvelgørende formål, så har fonden ud over fradrag for de almindelige driftsomkostninger et fradrag i indkomsten på kr. 5 mio. En fond kan også få fradrag i form af hensættelser til senere uddelinger. Nogle uddelinger kan være så store, at en fond skal spare op til uddelingen. Der kan derfor hensættes til konkretiserede formål til senere uddeling. Hensættelsen indebærer fradragsret for fonden. En hensættelse kan dog maksimalt ske for en 5-årig periode og er uddelingen ikke sket inden for denne, så bortfalder fradragsretten. Benyttes hensættelsen ikke indenfor denne periode, tillægges det hensatte beløb den skattepligtige indkomst med tillæg af 5% for hvert år fra hensættelsesårets udløb og indtil fristen Bilen blev naturligvis anvendt i selskabets virksomhed. Men derudover benyttede hovedaktionæren i selskabet også bilen i sin privat ejede virksomhed. For ikke at have problemer med skat, betalte den privat ejede virksomhed til selskabet for benyttelse af bilen til udøvelse af den privat ejede virksomheds virksomhed. Men Højesteret har bekræftet, at der skal ske beskatning af hovedaktionæren. Selvom bilen udelukkende har været benyttet erhvervsmæssigt, så lejede selskabet ikke i øvrigt biler ud dermed kunne den privat ejede virksomhed kun leje bilen fordi aktionæren også havde bestemmende indflydelse i selskabet. Derfor fandt Højesteret, at aktionæren har rådet over bilen på en sådan vis, at forholdet skal anses for omfattet af ligningslovens bestemmelser om beskatning af fri bil. Det er forståeligt, at ikke alle i Højesteret var enige i beskatningen, henset til, at der ikke var tale om privat benyttelse men flertallet bestemmer som bekendt derfor må opmærksomheden henledes herpå! udløber. Forhøjelsen sker af indkomsten for hensættelsesåret. Der er derfor tale om en ganske dyr efterbeskatning. Fradragsretten for uddelinger vedrører det år, hvor der er truffet beslutning om uddelingen. Udbetalingstidspunktet er således ikke afgørende. Derudover kan en fond fratrække et konsolideringsfradrag på 25% af uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Er der som i eksemplet før uddelt kr. 5 mio. til et almenvelgørende formål, udgør konsolideringsfradraget kr ,00. Fonden har således i dette eksempel i alt et fradrag grundet uddelingen på kr ,00. Baggrunden for konsolideringsfradraget er, at fonde ikke ejes af nogen kapitalejer og derfor ikke har mulighed for at få tilført kapital, med mindre der modtages gaver. Konsolideringsfradraget skal derfor bidrage til, at formuen bevares og øges med henblik på at sikre fondens eller foreningens fremtid. Modtager fonde og foreninger, omfattet af Fondsbeskatningsloven, gaver, er det værd at mærke sig, om gaven er klausuleret at skulle være grundkapital. Hvis det er tilfældet, vil gaven være skattefri for fonden. Grundkapital kan ikke uddeles på et senere tidspunkt. Øvrige gaver, som ikke er til grundkapital, er som udgangspunkt skattepligtige. Nogle gaver kan være givet med en klausul om, at værdien af gaven skal uddeles til bestemte formål. Når det sker, er der fradrag for uddelingen, hvis den sker i overensstemmelse med fundatsen til almenvelgørende formål eller til modtagere, som er skattepligtige deraf. Fonde kan også modtage arv. Udgangspunktet er her, at fonde skal betale bo- og tillægsboafgift af arven og det udgør i alt 36,25%. En fond kan dog afgiftsfritages efter ansøgning til SKAT, hvis fondens formål er almenvelgørende eller almennyttigt. Det er bemærkelsesværdigt, at hvis en fond skal betale skat af en gave, så er skatten betydeligt lavere end hvis en fond skal betale bo- og tillægsboafgift af en tilsvarende arv. benyttelse af varevogn alligevel beskatning

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Ægtepagt tinglysning Betaling af restskat for 2013 Obligatorisk indberetning af udbytte I et ægteskab er der som hovedregel fælleseje. Aftaler om helt eller delvist at ændre fællesejet til særeje skal ægtefællerne skrive i en ægtepagt. Ved gaveoverdragelse mellem ægtefæller opstår spørgsmålet ofte, om der skal udarbejdes ægtepagt. Gaver mellem ægtefæller er fritaget for gaveafgift. For at en sådan gave er gyldig, kræver det imidlertid, at der er oprettet en gaveægtepagt, som skal tinglyses. Er gaveægtepagt ikke oprettet, vil gaven, med mindre der er tale om en sædvanlig gave, være ugyldig. Hvor grænsen mellem sædvanlig og usædvanlig gave går, må bedømmes ud fra en konkret vurdering. Ved denne vurdering indgår ægtefællernes samlede økonomi som et væsentligt moment. En sædvanlig gave som julegave og fødselsdagsgave af begrænset værdi vil ikke kræve ægtepagt for at være gyldig. Tinglysning af ægtepagt sker i Personbogen digitalt ved Tinglysningsretten. Der skal i den forbindelse betales et gebyr. Viser årsopgørelsen for 2013, at der skal betales restskat, skal der også betales et rentetillæg. Dette er ikke fradragsberettiget ved indkomstopgørelsen. Størrelsen af rentetillægget afhænger af, om restskatten betales før eller efter den 1. juli Hvis restskatten betales inden den 1. juli 2014, skal der betales en dag til dag rente på 3 % p.a. Fra den 1. juli 2014 erstattes dag til dag renten med et fast rentetillæg på 5 %. Overstiger restskatten ikke et beløb på kr., indregnes beløbet automatisk i forskudsskatten for Betaling af restskat over kr. vil, såfremt der ikke er sket indbetaling, blive opkrævet i 3 rater, der forfalder til betaling i august, september og oktober måned. SKAT kan gå 6 år tilbage i firmabilsager Fremover er det et krav, at det udloddende selskab ved udlodning af udbytte skal foretage en digital indberetning via TastSelv Erhverv. Fristerne for indberetning og betaling af udbytteskat er senest den 10. i måneden efter den måned, hvor udlodningen er vedtaget. Hvis selskabets frist for betaling af A-skat er den sidste bankdag i måneden, er fristen for indberetning og betaling af udbytteskat den sidste bankdag i måneden efter den måned, hvor udlodningen er vedtaget. Kravene til, hvad der skal indberettes i forbindelse med udlodning af udbytte er udvidet med virkning for udlodning af udbytte, der er besluttet den 1. januar 2014 eller senere. Fremover skal det udloddende selskab også begrunde, hvorfor en udlodning sker uden kildeskat. Satserne for udbytteskat for 2014 hovedregler Udlodning til personer 27 % Udlodning til moderselskab/koncernselskab 0 % Udlodning til dansk selskab 22 % Normalt kan SKAT ikke foretage en indkomstændring senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Dette betyder, at SKAT efter den 1. maj 2014 ikke kan gå længere tilbage end til indkomståret Domstolene har nu godkendt, at ovennævnte grænse kan udvides med to år, når der er tale om såkaldte kontrollerede transaktioner, hvilket vil sige transaktioner mellem hovedaktionærer og selskaber. Dette stiller således yderligere krav til hovedaktionærers bevisbyrde omkring brugen af firmabiler. En enkelt tur i en firmabil kan således medføre firmabilbeskatning i hele 6 år tilbage i tid. Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Ejendomsværdiskat tjek årsopgørelsen I mange egne af landet er omsætningshastigheden for boliger lav grundet finanskrisen og manglende mulighed for finansiering. Derfor er der mange personer med 2 boliger. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at der ikke skal betales ejendomsværdiskat af huse, der er fraflyttet og sat til salg og/eller udlejet. Ændring af årsopgørelsen foretages ved indberetning af oplysninger på ejendomsskemaet via TastSelv på SKAT s netside. Dato Fra 8. januar 2010 Fra 15. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Fra 6. juli 2012 Fra 25. januar 2013 Fra 3. maj 2013 Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 1,00 % 0,75 % 1,00 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,15 % 1,05 % 1,30 % 1,55 % 1,20 % 0,70 % 0,45 % 0,20 % 0,30 % 0,20 % Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Skattekonsulent Mikael Risager Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 2. maj 2014

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere