HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG"

Transkript

1 HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/ har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg. Registrering foretaget 6/ Ifølge Anmeldelse Nr. 861/1916 dat. 17/1o 19l6 er Skibet solgt til: A/S. Dampskibs-Aktieselskabet Skagerak, København, Registreret 17/I

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET fy i//a^.ap7-<fr7 /PfP-fP'- /7 P/fy7 /fa Uf^*^ ^-^fy /%^;fu/fy^? fy - &ffy<ffy fy, fp/é */?-' % /fa- QuZ^J,fyfyfyifyPfL^,X

3 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nerma. ST G C J II Indberetning fra den danske Konsul i Manchester, dat. 19/ s Sen 17- September 1394 kolliderede "Kerma", ført af Kaptajn P. M. Degn, paa Rejse fra Christiania til Manchester, med Manchesterkanalens Sider, fik nogle Plader paa Bagbords Side beskadigede og trak lidt Vand. Søforklaring er afgivet for Notarius Publicus i Manchester, men er ikke fremkommen, hvorfor nærmere Oplysninger ikke kunne gives om Aarsagen.

4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET III - ss Nevada ex Amy Lowell. 0 X N F. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 11. Maj 195^: Nykøbing F., Mandag Aften: >& Guldborgbroen, derforbinder Falster og Lolland, blev sent i Eftermiddags med voldsom Kraft paasejlet af DFDS lo.875 Tons Dampskib "Nevada". Ved Paasejlingen svajede Broen voldsomt, og en Snes Mennesker, der opholdt sig paa den, styrtede rædselsslagne ind mod Land, da de frygtede, at den vilde vælte. Skaden paa Broen er betydelig, men ingen Mennesker kom noget til. "Nevada" fik en Del af sin Kommandobro knust, men her er, saa vidt vides, heller ingen kommet noget til«ss "Nevada" kom fra Nykøbing F. og var i Ballast paa Vej til Værft i Rotterdam. Et Stykke før Broen skiftede Skibet Lods, idet Nykøbings Lods, E. Hammer, blev afløst af Guldborgs Lods, E. Hansen. Denne havde før Skibets Af-r sejling fra Nykøbing F. advaret "Nevadas" Kaptajn og raadet ham til at vente med at sejle til i Morgen, da den østlige Vind blæste voldsomt paa tværs af Guldborgsund. Paa Guldborgbroen havde Brobetjent A. J. VJ. Bay Vagt. Da "Nevada" var en halv Sømil fra Broen, lod han begge Broklapper gaa op, og af Hensyn til Skibets Størrelse lod han ved Hjælp af et særligt Apparat Broklapperne hejse endnu nogle Grader, saaledes at Klapperne stod næsten vinkelret paa Broen. Halvdelen af "Nevada" naaede gennem Broen, inden Paasejlingen skete. Bagbordsside af Skibet tørnede med voldsom Kraft mod den vestlige Broklap, som blev ramt halvvejs oppe af Skibets Kommandobro, k-3 Meter af Brovingen blev ved Paasejlingen revet af, og hele Brofaget svajede voldsomt, fortæller Brobetjent Bay. Folk begyndte at løbe bort fra Broen, da det for dem saa ud, som om den vilde vælte. Stumper fra den knuste Kommandobro paa "Nevada" faldt ned dels paa Brohusene og dels i Vandet. Lods Hansenfik rettet "Nevada" op, og fortsatte Sejladsen til Alstrup, en Sømil Nord for Broen, hvorefter Skibet ankrede op. Her blev "Nevada" liggende til Kl. 19»5o, da den fortsatte Sejladsen uden at have haft Forbindelse med Land. Skaderne paa "Nevada" er alle ovenbords. Eagbordsvinge paa Kommandobroen er en sammenfiltret Masse af Jern og Træ s en Del af Lønningen er trykket ind, og en af Rednings baadene har faaet den ene Side stærkt beskadiget. Det var umuligt at praje "Nevada", men som nævnt synes ingen at være kommet noget alvorligt til. Guldborgbroen blev bygget i 193^ af Broeksperter fra Nakskov Skibsværft, og Eksperter herfra er 1 Aften blevet kaldt til Guldborg for at besigtige Skaderne. Det ene Brofag kan hejses op, saa mindre Skibe kan passere, men Broen kan ikke lukke saa meget, at man tør lade Motorkøretøjer køre over den. Ved 2o-Tiden i Aftes holdt flere Hundrede Biler paa begge Sider af Broen og ventede paa at faa Besked, om de senere kan komme over den. Man mener, at det bliver nødvendigt at fjerne hele det ene Brofag og transportere det til Reparation i Nakskov. Hvis det bliver Tilfældet, vil det være intet mindre end en Katastrofe for Trafiken mellem Falster og Lolland. Udover Guldborgbroen er den eneste Forbindelse mellem

5 III - ss Nevada ex Amy Lowell. 0 X N F. B. T. 11/5 195^ (2): de to Øer Christian IX*s Bro i Nykøbing F., og denne Bro, der snart er loo Aar, er saa medtaget af Ælde, at den ikke kan tage en altfor stor Belastning. Dens Vægtgrænse er paa Grund af dens Skrøbelighed blevet betydeligt nedsat, og Halvdelen af Broen har i det sidste Aar paa Grund af de stadige Reparationer, der har maattet foretages paa den, været konstant afspærret. Guldborgbroen har tidligere været paasejlet, men man har aldrig haft en saa kraftig og alvorlig Paasejling som den i Dag. Indsejlingen er ca. 9o Pod.bred, og "Nevada" er 4 5 Fod bred. Gennemsejlings-Forholdene har saaledes været yderst vanskelige, og Paasejlingen maa udelukkende tilskrives den voldsomme østlige Blæst, der i Eftermiddags ved Guldborg maaltes til Syrke seks. "Nevada" er bygget i Los Angeles i 19^3 og er et Liberty Skib. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 12. Maj 195^: Nykøbing F.: Folk fra Nakskov Skibsværft har i Gaar foretaget en Undersøgelse af den beskadigede Guldborgsund-Bro. Resultatet af Undersøgelsen blev, at Broen lukkes i mindst 3 Uger for al Skibstrafik, mens en Del af Landevejstrafiken kan afvikles over Broens ene Kørebane. Alle Skibe, der ligger i Nykøbing F.s Havn, har i Gaar faaet Anmodning om at forlade Havnen, hvis de ikke vil blive lukket inde i tre Uger. I Dag begynder man at svejse de to Brofag sammen, og man regner med, at Broen I Morgen vil være passabel for Biler, der vejer indtil 2 Tons. En Tømmerflaade med Materiel og Mandskab skal sejles fra Nakskov til Guldborg, hvorefter man^ i Døgndrift vil arbejde paa Broens Reparation. For Havnen i Nykøbing F. og en Del store Nykøbing-Firmaer er Lukningen af Broen noget af en Katastrofe. Man ventede mange Skibe til Nykøbing F. i den kommende Tid, bl. a. Kulskibe og Skibe fra Sverrig med Kalksten til Sukkerfabriken, og Kornfirmaet A. Nielsen & Co. skal i de kommende Dage effektuere en Eksportordre paa Tons Byg, som skulde have været afskibet fra Havnen. Berlingske lidende Lørdag Morgen 3L7. Juli 1954: Sø- og Handelsretten i Nykøbing I 5, har afsluttet Sagen i forbindelse meå Paasejlingen af G-uldborgs-undbroen åen 10. Maj d a DPDS's "Nevada* 1 under Gennemse jling ramte Broen. Paa det danske Generalkonsulat i Botterdam, hvortil "Nevada" sejlede efter Uheldet, har der været afholdt Søforhør i Overværelse af bl. a. Rederiets Inspektør A. Skov. Det fremgik af Søforklaringen, at der, -umiddelbart før Skibet naaede Broen, var kommet en Vindbyge fra Øst, hvilket forøgede Afdriften, saa Skibet førtes over mod Vestsiden af Gennemsejlingen. Da

6 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG I III - ss Nevada es Amy Lowell. 0 I HP B / (2): Broklapperne ikke kan hejses lodret, men staar i en Hældning, ramte Skibets Kommandobro og Overbygning Broklappen. Der er under Manøvrerne for at passere Broen ikke begaaet nogen Pejl eller forsømmelse af nogen af de ombordværende. Sagen oversendtes til Sø- og Handelsretten, som har afsluttet den, da Skibets Skade materielt maa anses for at være forholdsvis lille.

7 HANDECS- OG SØFARTSMUSEET,.Vj>&C. /ouj.y. % /Ver/77& 4q^../^... _ "«NermG.{/?) ^. -ju 6 _ "P?.7pfy : fy//7 fapp.fr tfv&*«*e^/&),.u~~ tf //re/rrjg.lu) %-f </ r //z.-ay^~^ Ls.iT/jy - ffy) ^/> Æ^~Wf /Pfy f/fy 4 /fy~lt/*? -z/t* tk / / tø /fyy(fy Æi^-L A. L^-e i/-c^^./yy/r7'tc '/T^-s'tTz-c^f / fy^l-zféy JW-PL i "'- hr r &u^k^a)r.^ P'fi-% - - lfpj'_^ _ fy _-_._ "~~ r./^'^'r^^

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET - % /Vtt -yr>, rt^ &K A?'7? y Lo WC // p Cy 'fil/b*-' Ifyp f**,"*»' P ty/7/te 5&*; 'fyé^:.' f 4å^: bi Zi fy-17/fy Pi PI/P U*. fp %L4~*'«'*-*. ^ > ' w / tpfy- ^ U**y*<ih4 '(&c*y*eih'a ' '^fhfye $ec w *h{-r - 7fy/«-^ ntl^^s^. fy^k. ifyu-'t^tt.^,, ''fy éy

9 sv \-s. x O V? I vj * c > : vik* ftn vv ^ r- ^i 2 NS \ I v V v^ v Å NV I Cf ^ ^x t * s $ VI fy H^ ^ w > 4 * V -4 > Y ; ^ S M vr ^ N! S M ^ -V» v r «, S*S 4 U Vl ^ ^ l i ^ ^ C5? ^ ts* ^ S^- '-xh v>- V V K \ V \ f"n V- V 7 ~> v ~0 O- a ^ fm' N N^ ^ ^ ^ ^ ^ < ^

10 1 a 4 VI.^ Vi. ^ Q~: 4 i ^.r;r #> ^ tr ^ ^ ^ *^ <! ^; v? ^ * $ : tf ^ 5F V *> ^V N^ N> -4 H3L -i * : 3" ^ :<? ',f : «? c? ^** V >u tit ^1 4 ^ A J ^fj^a^ir^j^, If.i^^d^ /$

11 \ > 1 < i* T i* t!' ' '> 1^ l&i I* i ' r ^ r C^1 v\ >\ V -v? O- ^ ; *-.\ *> ^ ^ ^5 ^? ;* ;^l^>!p» ^ ;^!. ;, :** ^ ^ ^ $ > :$ r iv ifn ^

12 tg <! xl o! A.O vi.v V *4 m 114 to.1 Ni.0 -v r \2 ^ r V vi. 4 il * vi i? vi *< K 2 UJ CL 1 i i i» i i ' t * ' 1 ^ v* 0 > > V ^ * J S vv, tv* ^ ^ >r < ri *.i d i i

13 Ff r n I f X I 1 \ ^ cv ^ ^ ^ 3 P ^ y* & a, ^ S NS, * ' v ' V t ^ I t «e - ^ ^ c^ v ^ rø JS r ^ t f i K \x SS * fc

14 - HANDELS-^pG-SØFARTSMUSEET / ^ (S^C-L^ ^-. <fi-c-^i ^ Zf>fyU^^J.., f^u^ Ti i f*z scg-^~ c -c } < & (kc. ' Vi % 77. fy % 'f^ztscfe-c-*~-cj -. f-cx-*^c-y 0 ' 7-^yp^^^J "- - <U~o

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET j IV s s Nevada ex Amy Iiowell. Olli F 4/ afg. Recife til Bahia, Santos, Bio de Janeiro og Buenos Ayres. 12/1 17/1 9/2 15/2 ank. ank. ank. ank. 9/3 afg. Bahia Santos til Rio de Janeiro og Buenos Ayres. Rio de Janeiro. Afgaar forventelig 29/1 til Buenos Ayres. Buenos Ayres Bahia Bianca til Santos, Rio de Janeiro og Bahia. 16/3 afg, Santos til Rio de Janeiro 18/3 afg. Rio de Jameiro til las Palmas las Palmas til Købemhavn s ank Køb eninavn afg. København til Aabenraa 2/5 ank. H ors ens 5/5 afg. Horsens til Hykøbing i 1. 10/5 afg. Nykøbing 3?. til Rotterdam for 2/6 afg. Rotterdam via Las Palmas til Buenos Ayres Red f. 0.. Las Palmas til Sao Francisco 23/6 afg, Itajai til Buenos Ayres 28/7 afg. Buenos Ayres til santos, Ri«.0 13/8 25/8 amk* Las Pa afg. Las Palmas ank. Palmas, Antwerpen f København København 21/9 afg. Købe] 24/9 afg. Ode 6/10 afg. Las Palmas til Buenos Ayres 26/10 afg«bahia Bianca til Las Palmas pass. Las Palmas 20/12 afg. Rotterdam til Helsingfors

16 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Newa ex Mickley. N R C L. Int bygget 19o2 - Wm. D 0 bson & Co., Newcastle. 1 Stk. 293 NHK. - l.loo IHK. '^regangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 39" 2 Stk. Skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade lo? Kvadratfod. Hedeflade 3.84o Kvadratfod, Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 8o Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Engine Co.. Ltd., Newcastle. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master, k Luger. Bak 33 Fod. BrodæS: 82 Fod. Poop 27 Fod. 3 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 608 Tons Agterpeaktank 18-3o5,o x 43,1 x 23,6 Fod. 328 / dw brutto netto. Som ss "Mickley" blev Skibet oprindelig bygget til: Morpeth Steamship Co., Ltd., (j. C. Adam), Newcastle, og ifølge A nm eidelse N r. 55/l9o9 dat. 6/2 19o9 købt fra dette Selskab af: A/S. Det Lansk-Pussiske Dampskibsselskab, København, og omdøbt til "Newa". Indregistreret 8/2 19o9. Ifølge Anmeldelse Nr. Skibet solgt til: A92o dat. 16/4 192o e: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Registreret / 192o. Ifølge A nm eldelse ±V. /1923 dat. 4/1o 1923 har Skibet forandret Navn til "Delaware". s.d. Registreret / / grundstødt paa Barren ved Pensacola.

17 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Newa ex Mickley. N R C L. V. - 1, Billeder: ^-rkiv N egativer: Litteratur

18 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET % //& vf/ie,. -* S^/ocxsL <? W/7, lå?/ Tfy- & ^. ^M^ - 11 fpp^j - c\. le*.av ^Zs; - z^> ^7-fy im-h

19 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Newa ex Mickley. N R C L.

20 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Newton. N Q M C. Xnt Bygget 19o7 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Byggenummer Stk. 148 NHK IHK. Tregangsmaskine. Fart lo Knob. Cylinderdiameter: 17-27i-47" Slaglængde: 33" 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 corrugerede Kanaler. Risteflade 55 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 23 Fod. Brodæk loo Fod. Halvdæk 77 Fod. Poop l8 Fod.- 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 415 Tons Forpeaktank 26 - Agterpeaktank ,9 x 36,7 x 17,5 Fod. 266 / dw brutto 8lo netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 569/I907 dat. I9/I0 19o7 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet H. Kj_rschner, Aktieselskab, København. Indregistreret 21/1.0 19o7. Ifølge Anmeldelse Nr. 33/19X0 dat. 3o/12 19o9 er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Neptun, København, for Kr Registreret 25/1 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. ll6/191o dat. 1/3 19I0 har Skibet forandret Navn til "Næsborg", s.d. Registreret 2/3 191o.

21 ss Nexos. N L G C. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET.

22 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE ss Nexos. N L G C. ' i n t. - l, Bygget 19ol - Hellerup Skibsværft. 1 Stk. 116 NHK. - 59o IHK. Tregangsmaskine. Fart lo Knob. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 33" Fabrikat: Sir C. Furness, Westgarth % Co. Ltd., Middlesborough. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Well Deck. 2 Master. 3 Luger. Bak 24 Fod. Overbygning midtskibs 59 Fod. Halvdæk 73 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 293 Tons. 222,5 x 31,6 x 16,2 Fod. 2o4 / dw. I.0I3 brutto 633 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 6/l9ol dat. 31/12 19oo er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg. Indregistreret 4/1 19ol. 5/ torpederet i den engelske Kanal paa Rejse fra Cartagena til London med Frugt og Stykgods. Udslettet af dansk Register 28/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr

23 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nexos. N L G C. II - 1, Søforhør i Esbjerg 2o/9 19ol: Den 7. September 19ol kolliderede "Nexos", Kapt. N. Sørensen, fra Uleåborg til Harlingen med 4o6 Tylter Bjælker, i Kaiser Wilhelm Kanalen, med ss "Willie" af Bona, der sank. Kl. 11,3o Em. saas forude om Styrbord fra "Nexos", som med klart brændende Side- og Toplys, under Lodskommando og med langsom Fart styrede gennem Kanalen, det grønne Sidelys og Toplyset paa en modgaaende Damper, "Willie" af Bona. En lang Dampfløjtetone afgaves og noget efter, da Skibene nærmede sig hinanden, en kort Tone, Idet Roret samridig lagdes Bagbord. Da "Nexos" imidlertid trods Bagbords Ror drejede lidt til Bagbord sattes Maskinen paa halv Kraft frem, og Roret lagdes haardt Bagbord, men desuagtet drejede "Nexos" fremdeles Bagbord over. Roret blev nu skiftet, idet samtidig to korte Toner afgaves, hvilket Signal besvaredes paa samme Maade fra "Willie", men da Kollisionen paa det Tidspunkt var umiddelbart forestaaende kastedes Maskinen fuld Kraft bak. Straks efter kolliderede Skibene, idet "Nexos" Stævn ramte "Willie" omtrent midtskibs om Styrbord. Fra "Willie", som straks begyndte at synke, bjergedes Besætningen ombord i "Nexos", medens Skibene endnu hang sammen. Omtrent 5 Minutter efter Kollisionen sank "Willie", hvorimod "Nexos", der var saa godt som ubeskadiget, fortsatte R jsen ved Dagens Frembrud. Aarsagen til Kollisionen var, at "Nexos", som var i Kanalens Styrbords Side, var saa tæt paa G r unden at Styringen mistedes. "Nexos" Værdi var Kr. 32o.ooo.- Søforklarlng 3o/lo 19o2 og 16/2 19o3: Den 22. Oktober 19o2 kolliderede "Nexos", Kapt. N. Sørensen, fra Esbjerg til Frederikstad ud for Jerg Lystønde med 2m. Kvase Dania. Ifølge Forklaring aflagt af "Nexos" Besætning, saas fra dette Skib, som med Lods ombord omtrent Kl. 9 Em. passerede Jerg Lystønde, 2 grønne Sidelys forude om Bagbord. Da Sidelysene skønnedes at være fra 2 Fartøjer, som s øgte op efter Fyrlinien i Farvandet, lagdes Roret i "Nexos" Styrbord for at passare Fartøjerne om Styrbord, men forinden dette skete, saas pludselig det røde Sidelys fra det ene Fartøj, og uagtet Maskinen i "Nexos" straks kastedes fuld Kraft bak tørnede "Nexos" kort efter mod "Dania". Efter at være kommen klar af "Dania", som nu viste sig at være opankret, blev "Nexos" af Strømmen sat ind mod Lodskutteren, hvorved dennes Klyverbom brækkedes. "Nexos" opankredes, men da "Dania" Ingen Assistance ønskede, og det viste sig, at "Nexos" ingen Skade havde lidt, fortsattes R e jsen.

24 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nexos. N L G C. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

25 .LS- OG SØFARTSMUSEET A'S^/y. \ Nestor-,. <*ff Sff* 7p' -fos. J. Cueaa - "s O-C^^^/Z.f.^^^K^^/^U-^J^ ÉfafcieT/< ^y. 'fl* zz, 7 fp^.yi -.- -/ i. < 'r.-! P >/)Z/'T\. vl^4 75e<

26 HANDELS- OG SØFARTSMUSEEl ss N. F. Høffding. N M H J. I N T:;TI - - -S -.«!. Bl "IK C ^S4

27 HANDELS- OG SØFARTSEviUSEÉ ss N. F. Høffding. N M H J. Int. - 1, Bygget 19o3 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Byggenummer Stk. 169 NHK IHK. Tregangsmaskine. Fart lo-g- Kn. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 56" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 27 Fod. Overbygning midtskibs I08" Fod. Ealvdæk agter 9o Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 467 Tons. 247,6 x 36,lo x 18,4 Fod. 24o / 2.25o dw brutto l.o46 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 28o/l9o3 dat. 13/5 19o3 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Vendila, København, for Kr. 4o Indregistreret 13/5 19o3- lo/ anmeldt solgt til: Rederi A/B. Signe, Helsingborg, og omdøbt til "Edith". Udslettet af Register lo/4 19o3 - Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr Lloyd Edith - A/B. Signe - Helsingborg. 24/ ankom til Boom (Belgien) for Ophugning. fk 19o6 ved Afgang fra Aarhus kollideret med engelsk ss "Puristan" og let beskadiget. /Il 19o8 indbjerget ss "Bore" af Stockholm til Ystad. Skibet vnr truffet ved Sandhamn med Maskinskade. 25/ grundstødt paa Lyngby Strand. Bragt flot af Svitser.

28 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss N. F. Høffding. N M H J. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

29 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss N. G. Petersen. N K D M. 2. P /-"7. O. 1 *v A/ er. /?.

30 ss N. G. Petersen. N K D M. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

31 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE ss N. G. Petersen. N K D M. Int. Bygget Carmichael, Maclean & Co. s Greenock. 1 Stk. 131 NHK IHK, Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-3c~48" Slaglængde: 33" 1 Stk. enkeltbundet skotsk Kedel med 3 glatte Fyrkanaler. Risteflade 59 Kvadratfod. Hedeflade I.963 Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadratomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra Muir & Houston, Ltd., Glasgow. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 22 5 Bro 58' Poop 19' 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 345 Tons Forpeaktank 33 - Agterpeaktank 2o - 239,1 x 36,2 x 16,8 165 / dw brutto 8o3 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 622/1898 dat. 18/ er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Vendila, København. Registrering foretaget 19/ vend.

32 \3fk 19o4 paa Rejse fra Odense til England efter Kul grundstødt paa Sydsiden af Læsø. /Il 19o7 kollideret med Skonnert "Alma" af Danston ved Bornholm, 13f da Skibet var til Ankers paa Falmouth Red 5 blev det paasejlet af norsk ss "Siri" og sank. Besætningen reddet. Skibet var paa R jse fra Spanien til Bristolkanalen med Erts.

33 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET: ss N. G. Petersen. N K D M. II - 2. Søforhør i København 29/1 og 12/3 19o2: Den 2o. Januar 19o2 da "N. G. Petersen", Kapt. P. 0. J. Ellekilde, paa Rejse fra Grangemouth til København med Kul, befandt sig i Nordsøen, skete der Kl. 2,5 Fm. en Gaseksplosion i Kahytten, hvorved Hovmesteren blev meget forbrændt og Kahytten en Del beskadiget. Det besluttedes at søge Lægehjælp i den nærmeste Havn og den 21/1 Kl. l,3o Fm. landsattes Hovmesteren i Frederikshavn, hvorefter Rejsen fortsattes. Aarsagen var, at Hovmesteren strøg en Tændstik I Kældergangen, hvor der maa være kommet Gas fra Kulladningen gennem Utæthed i Skoddet. Søforhør i Vejle 2/1 19o5: Den 26. November 19o2 grundstødte "N. G. Petersen", Kapt. P. 0. J. Ellekilde, fra Finland til Gent med Trælast, paa Ooster Sand ved den hollandske Kyst. Kl. l,3o Fm. da»n. G. Petersen" efter Bestikket skulde være ca. 2o Sømil af Land, stoppedes for at lodde. Da Loddet gav 4 Favne Vand sattes Kursen NV. ud fra Land,, men straks efter grundstødte "N. G. Petersen". Efter afholdt Skibsraad kastedes overbord af Dækslasten og samtidig pumpedes Vandballasten ud, medens Maskinen holdtes gaaende frem med forceret Kraft. Kl. ca. 3 Em. saas Schouwen Blinkfyr i retvisende S. 38 V., hvoraf fremgik, at der havde ligget Taage over Landet ved Grundstødningen. Kl. 4 Fm. stoppedes Maskinen, da "N. G. Petersen" fremdeles stod fast. Af og til afgaves Nødssignal med Blus og Kanonslag. Omtrent Kl. 7 Fm. ankom en hollandsk Fisker, som mod en Betaling af l8o Kr. paatog sig at lodde ved Skibet og eventuelt lodse. Der fortsattes med Overbordkastning af Dækslasten til Kl. 9,45 Fm. da "N. G. Petersen", efter ca. 2o Minutters Forcering af Maskinen kom flot og Rejsen fortsattes. Aarsagen var Strømsætning og Taage over Land.

34 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss N. G. Petersen. N K D M. II - 1. Søforklaring i Geestemunde 17/1 1899, Søforhør i København 1/9 Den 5. Januar 1899 brækkede "N. G. Petersen", Kapt. J. 0. Ellekilde, fra København til Sunderland i Ballast, Skrueakslen i Nordsøen under V. Storm med høj Sø. Kl. 2,3o Em. ca. 1?5 Sømil NO. for Spurn Fyrskib indtraf det nævnte Havari, der antages at være foraarsaget ved, at Skruen er slaaet imod noget flydende Vraggods. Nødflag og Signalet DSQG - "Har knækket Akslen" - hejstes. Damptrawleren "Scorplon" af Hull, 155 brutto, med Maskine paa 3oo HK. tilbød nu at bugsere "N. G. Petersen" til Sunderland, men da det betvivledes, at denne Trawler var kraftig nok anmodedes den om at holde sig i Nærheden Natten over, hvilket den ogsaa gik ind paa, hvorhos samme næste Morgen sendte en Baad med en svær Line, hvilken det dog ikke lykkedes at faa anbragt ombord i "N. G. Petersen". Derimod antoges 2 senere ankomne tyske Damptrawlere, nemlig "Dusseldorf" af Bremen, 158 brutto, 260 HK. og "Seestern" af Geestemunde, 13o brutto, 275 HK. til at bugsere Skibet til Bremerhaven, hvor det ankom 3 Dage senere Kl. 5)15 Em. Bjergelønnen til disse 2 Trawlere blev ved almindelig Overenskomst ansat til henved Kr. 19»ooo.- Ovennævnte Bjergning gav Anledning til en af "Scorpions" Rederi anlagt Erstatnings Sag for High Court of Justice, Admiralty Division i London, hvor Dampskibsselskabet Vendila blev dømt til at betale det engelske Rederi 15o Pund Sterling som Vederlag for at "Scorplon" blev liggende ved "N. G. Petersen" til der kom fornøden Assistance. Søforklaring i Gent 7f6 19ol, Søforhør i København 6/7 og 25/7 19ol: Den 7. Juni 19ol kolliderede "N. G. Petersen", Kapt. J.O. Ellekilde, fra Finland til Gent med Minetømmer ved I dløbet til Gent med ss "Claughmore". Kl. ca. 4 Fm. med Lods ombord saas en modgaaende Damper, "Claughmore" af Newry, forude. 1 kort Fløjtetone afgaves og Roret lagdes Bagbord. Signalet besvaredes fra "Claughmore" med 1 kort Tone og da kort efter "N. G. Petersen", som gik med langsom Fart, atter afgav det samme Signal, besvaredes det Igen fra "Claughmore" med 1 Tone. I ca. i Kabellængdes Afstand fra "N. G. Petersen" afgav "Claughmore" noget efter 2 korte Toner og drejede Styrbord over, men "N. G. Petersen", som var i den Styrbords Side af Farvandet, besvarede Signalet med 1 kort Tone og drejede lidt til Styrbord. Umiddelbart efter tørnede "N. G. Petersen" mod Kanten af Kanalen og stoppedes, men omtrent samtidig ramtes Skibet om Bagbord af "Claughmores" Stævn og fik et stort Hul i Boven. Da Skaden væsentligst var over Vandlinien bakkedes "N. G. Petersen", saasnart Skibene var kommet klar af hinanden, atter flot, hvorefter R jsen fortsattes.

35 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET 'V/Tpfir. 't-w-*?. Pe7er$ err. P/åf..fy777<.M/'^fy't /fyi'ffy ^/4^^^..^^r^./^^^^^4^_.j'i^*^^^

36 ss Nicolai II. N "-W S s. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

37 HANDELS- OG SØFARTSMUSEEl PÅ KROMBORG ss Nicolai II. N W I S. Int Bygget Løbnitz & Co., Renfrew. 1 Stk. 162 NHK. - l.ooo IHK. T re ga. n g Sm askine. Cylinderdiameter: 19T-32-51" Slaglængde: 39" Fabrikat: Løbnitz & Co. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk - Well Deck. 2 Master. 4 Luger. Bak 31* Overbygning midtskibs 12o* Halvdæk 86' Poop 29' Vandballast 525 Tons. Længde 296,o Bredde 4o,o Dybde 19,8 286 / dw brutto. I.565 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 357/1895 dat. 7/ er Skibet bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. egistrering foretaget 9/ Ifølge Anmeldelse Nr. 12/1916 dat. 8/ er Skibet solgt til: Constantin Vasilescu, Bukarest, for Kr intet Navneskifte. Udslettet af Register 8/1 &916 - Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr Lloyd Nicolai II - C. Vasilescu, Bukarest Algeriene -? Krym -? Manelina R. - Hijo de Ramon A. Rames, Manelia R. -? Barcelona* 1934 solgt til Ophugning for 2.3oo Pund Sterling.

38 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nicolai II. N W I S. II - 1. Søforhør i København 3o/l2 I896. Den 9. Oktober 1896 Kl. 3s^5 Em.» med Lods ombord og efter Ordre fra Dokmesteren, blev "Nicolai II", Kapt. M. S. Jespersen, med fuld Kraft bakket ud fra Dok i Antverpen. Straks efter at Skibet havde faaet Fart agterover gav Dokmesteren, som saa en Damper nærme sig til Dokken, Ordre til "Nicolai II" om at gaa frem fuld Kraft, men inden Skibet fik Fart for over, førtes Agterstævnen af Strømmen ned mod nogle Pramme, af hvilke 2 fik en Del Skade, medens "Nicolai II" blev ubeskadiget. De havarerede Pramme gjorde Fordring paa Skadeserstatning af henholdsvis 3»5oo og 4.2oo Kr. Søforhør i København 14/12 19oo. Den 5. December 19oo fik "Nicolai II", Kapt. G. F. Michelsen, fra Kristiania til København med Stykgods, Maskinskade, da den befandt sig i Skagerak. Kl. 8,15 Sm. observeredes, at Maskinakslen løb skævt. Kapt. Michelsen varskoedes herom og Farten reduceredes straks, men Time senere maatte Maskinen stoppes for ikke at brække Akslen. "Nicolai II" opankredes først for Varpanker, og senere, da dette ikke kunde holde, for et Anker, indtil den følgende Formiddag, da Rejsen fortsattes under langsom Gang, efter at det var lykkedes midlertidigt at reparere Skaden. Den 7/12 ankom "Nicolai II" til Frederikshavn, hvor Bugserdampere antoges til Assistance for at fortsætte Kejsen til København.

39 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Nicoline Mærsk. (I). NGFR. / O Z E \y ' O * T>. "X ' A Q;S - 1 ';.'""'G' V,

40 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Nicoline Mærsk. (i). N G F R. / 0 Z E B. Int. - 1, Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 2o«Gudmoder 18/8 1925: Frøken Hulda Mærsk Møller. 2 Stk. 6-cyl. Firetakts, enkeltvirkende Dieselmotorer. 449 NHK IHK. Fart paa Last lo,5 Knob. Cylinderdiameter: 19 11/16" Slaglængde: 35 7/l6" Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Shelterdæk. 3 Master. 5 Luger. 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke Tons Forpeaktank 93 - Agterpeaktank ,8 x 52,2 x 24,5 Fod. 7.8oo dw brutto netto. Bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Byggepris Kr ,66. 12/4 194o stoppet af de engelske Myndigheder paa Malta paa Rejse fra Calcutta til Marseille. 13/4 beslaglagt og 1/5 sat under engelsk Flag som "St. F e lix" og samme Dag afsejlet til Marseille, hvortil det ankom den 3f3 194o. 27/ anmeldt solgt til Madrid for 1.75o.ooo Pesetas. Udslettet af dansk Register 27/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr Findes ikke i noget Register efter Krigen. vend,

41 Decbr sluttet Tons a 3k sh. 6 d. Sydaustralien - Callao 2o/l2 28-2o/l 29- Maj 1933 sluttet Tons Sukker a 13 sh. Cuba - UK/Cont. 13/5-7/ indkommen til Yokohama med Havari paa Styremaskinen.

42 - OG SØFARTSMUSEET ms Nicoline Mærsk. (I). N G F R. / 0 Z E Maskinrapport fra 14/ / / / /12 2 til 24/12-31/ / / /12 2 Dage 4o Sejlet: Sømil o5 6o.254 6I Timer 478* Døgn 19,93 214,41 248,22 247,25 19o,33 Fart i Knob: lastet 9,56 9,64 9,8o lo, 22 lo, 11 ballastet 11,88 lo,00 lo, 46 lo,51 lo, 80 Beregnet Dybgang - Fod: 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 Olieforbrug: i Fart - Tons 134,94o 1) 15o9, , ,88 13o7,95 pr. Døgn - 6,77 6,99 7,o4 6,84 6,87 - Sømil-isS:. Total - Tons 28,78 159,58o 3o,o2 l64o s 26 28, ,573 27,62 2) 1829,77 27, ,32 1) incl. 12 Tons til Bølgedæmpning. 2) Overskud.

43 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Nicoline Mærsk. (I). N G F R. / 0 Z E B. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

44 HANDELS- OG SØ FARTS MUSEET. ms Nicoline Mærsk. (II). 0 X Z 0. NS- U'fft't _ -,. _..,..._ ~ lel«*"

45 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Nicoline Mærsk. (II). O X Z 0. Int. - 1, Bygget A/S. Burmeister Se Wain, København. Byggenummer?o3. Gudmoder 15/4 1951: Fru Kaptajn Dorthea Jensen 1 Stk. lo-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor IHK. Cylinderdiameter: 735 mm. Slaglængde: I.600 mm. 2 Stk. Donkeykedler med loo Pund Arbejdstryk. Motor og Kedler fra AfS. Burmeister & Wain, København. Bygget af Staal. Skroget delvis svejst. 1 Dæk og Shelterdæk. 3 Master, lo Samsonposter. 6 Luger. 5. Dæk i Lastrum 1, 3 og 4. 7 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke Tons Forpeaktank Agterpeaktank 33 ~ 453,1 x 63,7 * 28,5 Fod dw. 6.74o brutto 3-91o netto. Ifølge Anmeldelse dat. 7/ er Skibet bygget til et Interessentskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 2/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 24/ er Skibet solgt Udslettet af Register 24/

46 HANDELS. OG SØFARTSMUSEET O XX O Uf /' / / f7i7 fy -tesc Hl Lc**s\ 7 Gy*,k f.f f/r %y*0~<^~/c'z^ < x~&c^ 'ti- <***- -i^x-i, <ff T P#ct ftzyy^x-t t^/ 4éw f/y? &fog-thxfz-*^, K<cuP^ /g /s.-

47 's 1, \ I»» I l ^Sv^n^m*?*** \ i i ) * A o A $.i 1 v- s- > v> X ^ v? V^ v. i v. J 1^ fuji i^i i xvs vt H. M * I '>'J*J'I(^..J^J^»,,J^'». \S*7

48 HANDELS- OG SØFARTSMUSEEl ms Nicoline Mærsk. (II). 0 X Z O. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

49 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Hidaros. N B S F. / O Y M D. c o rr

50 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nidaros. UBSF./OYMD I - 1 Hegistreringsprotokoller: XI Københavns Skibsregister III Registreringsdato: 13/ l/l (Omregistrering). Certifikater; 13/ Bygget 1890 af løbnitz & Co. s Renfrew? Ifølge Bilbrev dat. Renfrew 17/ Stk. 175 NHK. = 875 IHK. Iregangsmaskine. Cylinderdiameter: ". Slaglængde: 36". Fart: Fabrikat: Løbnits & Co.? Renfrew. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og delvis Mellemdæk 5 Well Deck. 2 Master. 4 Luger: 7! 3"x7'9', - 12! l»x8'3 M - B*3**n % l n - 9'4"x7'9!1 - Skarp Loug med lodret Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Bak 38!. Hytte agter 112*. Rufagter paa Hytten. Maskin- og Kabysruf samt Kommandohus. Ufuldstændig Inderklædning. 3 vandtætte Skodder. Tandballast: Forpeak 15 Ions Bundtank 198 " Agterpeak 17 " ialt 230 Ions. Skibet har installeret Kølemaskineri til Nedkøling af Lastrum. Længde: 180'9". Bredde: 28'0". Dybde: 15 0". Dybgang paa Last: 15! 7". dw. 859,13 brutto. 477*67 netto, Løst Korn cbft. Stykgods 44o000 "

51 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nidaros. N B S F. / O I I S Ifølge Bilbrev dat. Renfrew 17/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 30/ bygget til: A/S. Det Eorenede Dampskibs Selskab 3 København. Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 9/ betalt med ,20 Kroner? som er 3 > a-f Købesummen Kr Interims Nationalitets Certifikat dat. Kgl. dansk Yicekonsulat i Glasgow 22/

52 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nidaros. N B S F. / O Y M D. : Int Ifølge Anmeldelse Nr. 2o2/19o4 dat. 3/5 19o^ er Skibet forlænget og ombygget. Nye Hovedmaal: 219,^ x 29,1 ^ 15,2 Fod. 139 / 751 dw. l.o2^ brutto 617 netto. Vandballast 23 Tons. Registreret 3/5 19o*f. 6/lo 1937 anmeldt solgt til: Panziger Werft und Eisenbahnwarkståtten, Danzig, for Ophugning. Pris 3-55o Pund Sterling. Udslette:; af Register 6/lo Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsptotokol Nr Ifølge Middelfart Avis lo/7 l89o oversejlet af Hamborg Amerika Linisns ss "Polynesxa" paa Oderfloden og blevet betydelig læk. 18/ paa Rejse fra Grimsby til København med Kul grundstødt paa Ellekilde Hage. Mindre Bund-' skade. 2^/1 19oo indkommen til København med en Del Skade paa Skroget som Følge af Isen i Østersøen. 8/2 19oo indkommen til København fra Hangø efter meget haard P e jse. Skibet var stærk beskadiget af Isen. 23/3 19o9 paa Rejse fra G r imsby til Esbjerg grmndstødt ved Spurn Head i tæt Taage. Flot ved egen Hjælp i uskadt Stand. 23/ paa Rejse fra Ssbjerg til Grimsby grundstødt paa Fanø. 19/11 193^ paasejlet i København af ss "Spero" af Hull. Ubetydelig Skade.

53 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nidaros. N B S F. / O Y M D. II - 1. Svensk Strandingsberetning dat. Visby 3o/^ 1893: D n 21. April 1895 Kl. k Em. grundstødte ss "Nidaros", Kapt. J. V. Olsen, fra Hangø txl København med Stykgods, ved Falludref paa Gotland. Sydlig Vind. Diset. Senere blev "Nidaros" bragt flot af de svenske Bjergningsdampere "Argo" og "Neptun". Søforhør ses ikke at være afholdt. Søforhør i København 22/1 Den 16. Januar I89S Kl. lo Em. med vestlig Brise un- ; der mørkt men fyrklart Vejr, paa Styrmandens Vagt, grund- stødte "Nidaros", Kapt. P. Christensen, fra Reval til Kø- \ benhavn med Hvede og Stykgods, paa østby Grund ud for ; Gråsgaard (Ølands Sydende). Varpanker udførtes, men uden Resultat og efter afholdt Skibsraad paabegyndtes Overbord-; kastning af 2oo Tønder Hvede. Kl. 2,3o Fm. næste Dag lyk- \ kedes det derefter under Bakning med fuld Kraft at bringe j "Nidaros", der tilsyneladende ingen Skade havde taget, flot Ifølge en svensk Strandingsberetning dat. Kalmar l8/li 1898 skyldes Strandingen, at et Lys, som saas forude om j Styrbord, antoges for at være Sodra Udde Fyr, medens et i Lys forude om Bagbord formentes at være Lyset fra en Dam-.' pers Toplanterne. Det viste sig imidlertid senere, at det '. sidstnævnte Lys i Virkeligheden havde været Lyset fra Fyret. Søforhør i København 12/8 19o2: 5. August 19o2 kolliderede "Nidaros", Kapt. H. Bønnelycke, fra København til Riga med Stykgods, syd for Sandhammeren med Bark "Dagmar". Omtrent Kl. 11 Em. paa 1. Styrmands Vagt saas ca. 2 Streger om Bagbord fra "Nidaros", som med klart brændende Side- og Toplys styrede 0N0. over, det grønne Lys fra en Sejler, Bark "Dagmar" af Frederikstad, og samtidig havdes et røst Lys i Sigte omtrent 2 Streger forude om Styrbord. Nogle Minutter senere hørtes et Taagehorns Tone fra "Dagmar" og da Styrmanden I "Nidaros" samtidig indsaa, at Afstanden mellem Skibene var ganske kort, lod han Roret lægge haardt Bagbord for om muligt med fuld Fart at dreje foran om "Dagmar". Signal med Dampfløjten blev Ikke afgivet. Kapt. Bønnelycke, som fra Bestiklukafet havde hørt Taagehornssignalet, kom straks paa Broen, men samtidig indtraf Kollisionen. Maskinen kastedes fuld Kraft bak, Baad klargjordes og Lastrummene pejledes, hvorefter "Nidaros" manøvreredes hen til "Dagmar", som ved Kollisionen havde mistet Sprjrdet og faaet betydeligt Havari paa Rigningen. Kort efter Midnat toges "Dagmar" paa Slæb og indbragtes til Ystad. Efter at "Nidaros", som bl. a. havde faaet 3 Plader bulede, var besigtiget og underkastet en mindre, midlertidig, Reparation, fortsattes Rejsen. Aarsagen var, at "Nidaros", der havde Vigepligt, drejede for sent.

54 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Nidaros» HBSF /QYHD - 1 Billeder: Arkiv - N

55 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Niel Mærsk. (i). NJDQ. /OZBE.

56 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Niel Mærsk. (I). NJDq. /OZBE. Int, 1. Bygget 193o - Odense Staalskibsværft. Byggenummer 38. Gudmoder 28/I0 193o: Fru A. Andersen. 2 Stk. 6-cyl. Flretakts, enkeltvirkende Dieselmotorer, 7o9 WHK oo IHK. Cylinderdiameter: 2k 13/16" Slaglængde: 51 3/16" Fabrikat: A/S. Burmeister Se Wain, København. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Shelterdæk. 3 Master. 2 Samsonposter. 3 Luger: Bak 3^ Eod. Krydserhæk. 8 vandtætte Skodder. (Kollisionsskod gennemført til Shelterdæk, de øvrige til Hoveddæk. Vandballast: Dobbeltbundtanke Tunneltanke Dybtank agter Midtskibstanke Forpeaktank Agterpeaktank Tons 25-33^ - I IkZ ^18,9 x 5^,7 x 23*^ Fod. Dybgang paa Last i Fod. 8.33o dw brutto netto. Eygget til et Interessentskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Byggepris Kr ^,60. Torpederet og forlist 5/6 19^2 i Mozambique Kanalen paa Rejse fra Karachi til Lourenco Marques i Ballast. 2 Udlændinge blandt Besætningen omkom, den øvrige Besæt- ning kom i Land i god Behold paa Afrikas østkyst. Skibet, der var beslaglagt af de amerikanske Myndigheder, sejlede under Navnet "Johnstown". S/k I936 grundstødt ved Indsejlingen til Manila paa Rejse fra Boston. Læk i nogle Bundtanke.

57 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Mel Mærsk. (I). N J D Q. / 0 Z B E. V Billeder: A r kiv Negativer. Litteratur:

58 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET <V' VJ>>7-. s///<2/<. /5 ex f Ju 'i-^y-u /u,/ L/ fyffyz' f J7' fu^^^^ptl^y' Pfy^U^/^ / ^otis-f <z< /f/ye r /^y ^^s r P^yfy føi-c/: /f/ve/- T^f ' S'S- T&J^ 7fcy **,. &>( (? f/feutut *c.) LfALx^J^o^C rf/5-fy: CRÉ><, Corrt'e*7f"e& - l&?t{ $é***&i 7*f ^r * rfj if* éhj^^r J^-tcr fy - t fy / /.-. ffl7-u - ^ pyfy^/7\'pv^^> U) - fyu^s^-éufyf^^ - fj z f^ J f^ ' $ f PjP- /fy*. P ' 'fa'* ~ - hl-åp^f. - ffy)'! f>f-fy U$flt ree<7 - fy.j.jp,^., (»-f%u^^u~*i) ' ptyufy^ [pk77 ^Tp^/^/c, - t Z^^t^ ^^^SL^^y - P?.7y7<7-~_- fyy.fy 7fyfy ~ ~ ifcf-er tpm^plu ^ /?/?-// ~ 7^-J^PP...'.. lfa'% " Ut^^r^ «J<^c^^r fy~ipu^

59 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET /VCT'F^^/^ /V/'^/S. 7 -Pfy/^m... fyp^...7^. 7_ 7 e^ 77 fyk^^;^ l -<a.7^, / /- / :_.JPriPki. ^{.Pfh/h ffyzfy/77/ 1. ' i ifyffyf: " " " " " " " " " fy " f y ^ f y Y%-?7 " - Uz***&* *&"Gfl ÉL,,. I^^^C^^^k>k^'^< -Py -, fyn '.. «fyf f f"7 lp r>p/ P^fyfy 'fh;/ 1 '"' Pfy->, -^^ i^' f^t<u.l;}^; f y'^^ tl fy {fr t^yj7- føfu*7 c JivijU [ffyjrfp /fø.)

60 ss Niels Broch. N STK. ELS- OG SØFAR"

61 HANDELS- OG SØFARTSMUSEEl ss Niels Broch. EJ S 1 K. Registreringsprotokoller: IX Københavns Skibsregist«II Registreringsaato: 20/ l/l (Omregistrering). Certifikater: 20/ Bygget 1881 af Kockums mekaniska vverkstads A/B e? Malmø, ifølge Bilbrev dat. Malmø 7/ Stk. 120 KHK. = 500 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameters 37? 25" - 46? 5". Slaglængdes 29,25" Farts Fabrikats Kockums mekaniska Werkstads A/B. Klinkbygget af Jern og Staal 0 1 Dæk. 2 Master. Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt Spejl* Bak«Hytte midtskibs og agter. Kuf paa Hytte midtskibs«jernruf til Maskine og Kabys. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Vandballast; Forpeak 12 Ions. Længde: 166! 0". Bredde: 21'5" Dybde s 11*2 n. 25 / 250 dw. 420? 63 brutto. 230? 21 netto* Ifølge Bilbrev dat. Malmø 7/? 1881 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat«12/ bygget tiis

62 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kiels Broch. 11 S I K 1-2. A/S«Det Forenede Dampskibs Selskab. København. Indførselstolden er ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 16/ og Attest fra Københavns Toldkassererkontor indbetalt den 12/ med Kr* 8.040,- Interims Nationalitets Certifikat dat. Kgl* danske Konsulat i Malmø 19/7 1881*

63 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET is Kiels Broch. N S I K Y - I Billeders Arkiv - N

64 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Niels Ebbesen. N K E D / O Y N D *

65 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEEl FÅ KRONBORG SS Niels Ebbesen. N K R D / 0 Y N D. In' - 1, Bygget Løhnitz & Co., Ltd., Renfrew. 1 Stk. 2o3 NHK o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 39 n Fabrikat: Løbnitz & Co. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Awning Deck. 2 Master. 3 Luger. k vandtætte Skodder. Vandballast: l^fo Tons. 2oo,3 x 31,2 x 22,2'?6 / 284 dw. Syk brutto 3?>2 netto. Ifølge Anmeldelse Kr. 513/1899 dat. 3o/lo 1899 er Skibet bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Registrering foretaget 2/ / anmeldt solgt til Ophugning hos Clayton & Davie, Gateshead, for ca Pund Sterling. Skibet afgik fra København til Gateshead den 3o/ under Bugsering af ss "Max Berendt" af Hamborg. Udslettet af Register 2kf Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol K r. lk Pag /il 1913 kolliderede Skibet paa Randers Fjord med Skonnert "Kartine" af Nyborg, der blev stærkt beskadiget. 22/ paa Rejse fra Randers til København grundstødte Skibet paa Køllegrunden ved Høganæs i Mil fra Land. Efter 1-} Times Forløb kom Skibet flot ved egen Hjælp og kunde fortsætte til København. Det havde faaet en Del Bundskade, som kostede Kr. ks i Reparation. Uheldet skyldtes Uagtsomhed fra 2. Styrmands Side og han blev derfor idømt en Bøde paa 50 Kroner.

66 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE ss Niels Ebbesen. NKRD. /OYND. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 23/19ol dat. 15/1 19ol og bevxlget samme Dato har Skibet forandret Hjemsted fra København til Aarhus. Ifølge Anmeldelse Nr. 332/191^ dat. 1/7 191^ har Skibet forandret Hjemsted fra Aarhus til Randers. Registreret 1/7 191^.

67 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Niels Holst ex Sverige (l). NQTL. /OXNS Mfc

68 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Niels Holst ex Sverige (i). NQTL. /OXN S. Int Bygget 19o8 - A/S. Burmeister & Wain, København. 1 Stk. 137 NHK. - I.300 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-3o-5o" Slaglængde: 30" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 1 Luge. Brodæk 72 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast 86 Tons. 21o,o x 35,2 x 13,8 Fod. 3o / 95 dw. 7o5 brutto 271 netto. Ifølge Anmeldelse N r. 2^9/l9o8 dat. 27/5 19o8 er Skibet som ss "Sverige" Cl) bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Øresund, København. Indregistreret 27/5 19o8. Ifølge Anmeldelse Nr. 369/1917 dat. 23A 1917 e: Skibet solgt til: De danske Statsbaner, København, med Hjemsted i Kalundborg. Registreret 3ofk Ifølge Anmeldelse Nr. 529/1917 dat. 18/ har Skibet forandret Navn til "Niels Holst". Registreret 2o/ Skibet sejlede derefter paa Ruten Aarhus-Kalundborg indtil 1933 og blev derpaa oplagt som Reserveskib. Ifølge Anmeldelse dat. 2/11 193^ er Skibet solgt til. Angfartygs A/B. Mariehamn, Åbo, for Kr. 93-ooo.- og omdøbt til "Per Brahe". Udslettet af Register 2/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol N r loo. Lloyd Derefter ikke 1 Register. Per Brahe - Angfartygs A/B. Mariehamn, Ibo. vend

69 23/6 193^ Kollision i København med ss "Hveen" og Nyhavnskajen. "Hveen" fik forskellige ovenbords Skader ligesom Kajen blev beskadiget. "Niels Holst" fik mindre Bovskade. 15/lo 1933 da Skibet om Middagen befandt sig ved Samsø, opdagedes 2 Mænd, der flød i Vandet. Det var Besætningen fra Motorsejleren "Margrethe" af Nakskov, der ved 9-Tiden om Morgenen var kuldsejlet 2 Sømil "VSV. af Vesborg Fyr.

70 HANDcLS- OG SØFARTSMUSEET ss Niels Holst ex Sverige (l). N Q T L. / 0 X N S. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

71 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Hiels Juel es: Wilhelm* (Bugserskib)«I - 1 Hegistreringsprotokollers Bartøjs Fortegnelse 11-65* Hr. 698* Bartøjs Bortegnelse (29/ ). Hegistreringsdat os Overført fra Københavns midlertidige Skibsregister Løbe Nummer 348 med Maalebevis dat«københavn 22/7 1864? lydende paa 2 S 25 Commerce læster? hvilket er afleveret* Certifikater; Bygget 1864 af Lindholmens Værft tzed Gøteborg, Bilbrev findes Ikke. 1 Stk. 5 HHK. = 15 IHK. Dampmaskine. Cylinderdiameters Fart; Babrikat: Klinkbygget af Jern, Slaglængde; Aaben Skruedampbaad«, Ingen Dæk* Ingen Master«Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Ingen Inderklædning. Længde: 41' 7' 1. Bredde: S' 7". Dybde: 5! 5' dw- 11,76 brutto. 8? 83 netto, ifølge Maalebevis dat. København 28/ Ifølge Skøde og Kvittering dat. Gøteborg 19/ som Nybygning ss "Wilhelm" indkøbt af: Btatsraad, Grosserer Em. Z. Svitser, København.

72 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Niels Juel ex Wilhelm. (Bugserskib). - 2 Ifølge 3 Skøder dat. København?l/ / og 2l/ samt Erklæring dat. København 26/ solgt til: Skibsfører A 0 Andreasen, København, " I. B. Mørch, n Maskinmester J. Larsen, " Enkefru Sophie Glødesen, " Grosserer Berdinand Andersen, " 11 Oscar Andersen," med 8/16 Part n 2/16 «n t! 2/16 " 2/16 " 2/16 med A. Andreasen som bestyrende Beder Paa Grund af, at det ældre Maalebevis er borte, er Bartøjet efterset og nyt Maalebevis udstedt 9/ paa 8,83 netto.

73 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET, ss Niels Juel ex Wilhelm, (aaben Skruedampbaad) III - 1 Berlingske lidende Tirsdag Aften 18. Juli 1865: Dampbaaden "Niels Juel" afgik i formiddags Kl. 8,30 fra Toldboden med 4 engelske Ingenieurofficerer, hvis bestemmelse det var at tage den nye Søbefæstning i Øiesyn og navnlig Batteriet "rrøvesteen", hvor de omtrent opholdt sig halvanden lime, derfra bleve de ilandsatte ved Batteriet "Qvintus" for at bese Etablissementerne paa Nyholm. Berlingske lidende Tirsdag Aften 13. November 1866: Slup "Amalia" af Oscarshamn, Kapitain Lindholm, fra Landskrona med Sukker, der var kommen paa Grund : ved Kastrup, hvor dens Mast blev kappet, passerede igaar Aftes Bomløbet Indefter paa Slæb af Dampbaa- : den "Niels Juel".

74 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Niels Mærsk. (I). 0 Z C V, 'S /'. i U C '-u-

75 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Niels Mærsk. (i). 0 Z C U.!Int. - 1, Bygget Bijkers Aannemingsbedrijf N. V., Gorinchen. Byggenummer l6l. Gudmoder 11/2 I96I: Bru V. Møller. 1 Stk IHK. Cylinderdiameter Babrikat: Slaglængde Dieselmotor. Bygget af S aal. Dæk Krydserhæk. Maskine agter. vandtætte Skodder. Vandballast: 6 Lademaster, k Luger, x dw. 1.9S5 brutto 953 netto. til Ifølge Anmeldelse dat. kf? 19 l er Skibet bygget A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg. Indregistreret kf

76 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET m s Niels Mærsk. (I). 0 Z C U. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

77 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET >s Niels E. Binsen. NMBL. /OZJC. V*,. Ariisrbå v -,, "V;i., -l, S.-ft: "^^F^S^^^^^^BÉAg^isL^e / p

78 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" JS Niels R. Finsen. N M R L. / 0 Z J C. : Int Bygget 19o4 - J. Smit, Czn., Alblasserdam. 1 Stk. 2o ^" Cylinderdiameter. 36 u Slaglængde, 175 NHK. - 35o IHK. Tregangsmaskine. Fabrikat: Maatsj. de Schelde, Flushing. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master, k Luger. Bak 33 Fod. Brodæk 166 Fod. Poop 21 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: 583 Tons. 275,3 x ^1,1 x 21,5 Fod. 17o / 2.93o dw. I.850 brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 22kfl9ok Skibet bygget til; dat. 29/3 19o4 er A/S. Dampskibsselskabet Danmark, København. Indregistreret 29/3 19o^. 22/lo 1917 anmeldt solgt til: 21/ anmeldt solgt til: A/S. Det Dansk-Norske Dampskibsselskab, København, for Kr Paa Rejse fra Rotterdam til København med Kul landsat 1 Sømil syd for Hubert Gatt Anduvningsbøje efter Flyverangreb den 29/5 19^2 og senere sunken. 15/9 19o7 Kollision paa Weser med ss "Martha" af Flens-[ borg og faaet en Del Skade. 28/1 191o bjerget 12 Mand af Besætningen fra s's "Arthur" af Holmestrand, der var strandet paa Falsterbo Rev. 2^/ paa R e jse fra Riga til Southampton med Sveller gik Skibet paa Grund paa Smaagrundene udfor Dragør. Ved Lænsning af Tankene kom det flot ved egen Hjælp, men paa Vej ind til København for Bunkers gik Skibet i det taagede Vejr paa Grund udfor Lynetten. Svitzer lægtrede Skibet, der kom flot 2. Juledag og fortsatte Rejsen i uskadt Stand. 22/ paa Sejse fra Wales til Oran opbragt i Gibraltarstrædet af Franco Trawlere og ført ind til Ceuta for Inspektion. Frigivet nogle Dage efter.

79 27/1o 1939 paa Rejse fra Grønland til Thorshavn kom Skibet ved Kap Farvel i stærk Storm og blev ramt af 2 Braadsøer, der raserede det opstaaende, Baadene skylledes overbord og Taget blev revet af Radiostationen, ligesom der trængte en Mængde Vand ned i Skibet, hvor der bl. a. stod et Par Meter Vand i Maskinrummet.

80 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SS Niels R. Finsen. NMRL. /OZJC. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur.

81 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nifa ex Thomas Joliffe ex Vivero. N Y I P Hegistreringsprotokoller: XI-96. Københavns Skibsregister III Registreringsdato: 20/ f-r Certifikater: 20/ Bygget 1879 af H. Mc. Intyre & Co., Paisley? Oounty of Renfrew. Bilbrev findes ikke. 1 Stk. 70 UHK. = 315 IHK. Compoundmaskine. Gylinderdiameter; Part: Pabrikat: Muir & Houston? Glasgow. Klinkbygget af Jern. Slaglængde: 1 Dæk. 2 i/laster, 3 luger. Skarpt Forskib med glat Stævn. Hækbygget Agterskib med halvrundt Spe^l. Bak. Opbygning midtskibs til Kahyt, Offioerskamre og Kabys. Bestiklukaf. Fuldstændig In&erklæsining. 4 vandtætte Skodder* Længde i 166'3". Bredde s 24 1". Dybde: 12 * ". dw. 473,44 brutto. 332,93 netto. Ifølge Bill of Sale dat. Newcastle 9/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Køben- j havn 14/ som ss "Nifa" købt fra Newcastle afj Aktieselskabet ss "Hifa", København, med Grosserer H. Svarrer, Firma H. Svarrer & Co., som bestyrende Reder. Indførselstolden er ifølge Generaldirektoratets Brev af 13/ berigtiget med en Veksel, stor , som er % af Købesum, Kr

82 KANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nifa ex Thomas Joliffe ex Vi ver o. 5 V TJ P Interims Nationalitets- Certifikat dat. Kgl. dansk Generalkonsulat i Hull 2l/ Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. København 26/ er Skibet paa Rejse fra Poole til Blyth i Ballast Natten mellem den 14- og 15. September 1893? tværs af Hastings oversejlet og sunken. Mandskabet, 13 Mand, reddedes i egen Baad. Skibets Yærdi: Kr " Assurance: Kr Certifikatet gik tabt. Registreringen afsluttet 27/ (Udslettelsesprotokol Nr. % Afdeling I).

83 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Nikobar. N P T H. ; Int. - 1, Bygget 19o6 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 23o. 1 Stk. 380 NHK oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2^-42-70" Slaglængde: k3 u 3 Stk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade 137 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod, Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk. 2 Master, k Luger. Bak 39 Fod. Kombineret Brodæk og Poop 29o Fod. 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 763 Ions Forpeaktank 29 - Agterpeaktank 17-37o,o x 47,5 * 27,5 Fod. 7^o / 5.31o dw. 3.^53 brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 375/l9o6 dat. 6/7 19o6 er Skibet bygget til: A/S. Det østasiatiske Kompagni, København. Indregistreret 6/7 19o6. Ifølge Anmeldelse Nr. 48?/l9o7 dat. 6/8 19o7 er Skibet solgt til: A/B. Svenska Ostasiatiska Kompagniet, Gøteborg, for Kr og omdøbt til "Canton". Udslettet af Registret 6/8 19o7 - Udslettelsesprotokdl Nr. k - II - Registreringsprotokol Nr / 1934 "Carlsholm" - A/B. Svenska Amerika-Mexico Linien, Gøteborg. i934 ophugget. Skibet grundstødte den 4/1o 1934 ved Gefle og blev saa stærk beskadiget, at det i November s. A. blev solgt til Ophugning hos Petersen & Albech, København. vend

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Færgen ØEN grundstødning den 1. november 2006

Færgen ØEN grundstødning den 1. november 2006 Redegørelse fra Opklaringsenheden Færgen ØEN grundstødning den 1. november 2006 Færgen ØEN, grundstødt ved stenmolen ud for Mommark havn. Foto: Opklaringsenheden Faktuel information Færgen ØEN betjener

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V)

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Simulatoren opførte sig realistisk, kom op på 25 grader/min drejehastighed ved anvendelse af 2 PODs med optimal

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1925 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART MARTS 1927 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

1911 ombygget til galease BRT 20 NRT 16 Dybde midtsskib 4,8 feet

1911 ombygget til galease BRT 20 NRT 16 Dybde midtsskib 4,8 feet P-båd OWTP HAABET P.148 BRT 19 NRT 11, Længde 48,0 feet, Bredde 14,5 feet, Dybde 4,8 feet. 60 hk Byggnr. År1884 H. Christoffersen, Assens. Historie. 1. 1884 bygget til P Christiansen, Aarhus. Sk. METHA

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

02-48 BRT 142 NRT 68 DW 190. Længde 98.0 feet. Bredde q7,6 feet. Dybde 7,1 feet. 80 HK.

02-48 BRT 142 NRT 68 DW 190. Længde 98.0 feet. Bredde q7,6 feet. Dybde 7,1 feet. 80 HK. Lystfiskerskib OXYV PIP (Bygget 1947) af Hirtshals. ex KOSANGAS ex MORILD ex AMSTEL XVIII. IMO-nummer 5194272. 20-01-48 anm. & 22-01-48 reg. Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister. c/s OXYV.

Læs mere

Guldborgbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Guldborgbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 27-12-2018 Guldborgbroen Sidste opdateringer Tekst: 21-4-2017 Beliggenhed Fører over Guldborgsund ved Guldborg. 54 52,3'N 011 44,9'E - kort 163 Set fra N - fotograferet

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1932 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1933 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1927 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART NOVEMBER 1928 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Kort repetition Gennemgang af opgaver Skibslys og signalfigurer Manøvre- og advarselssignaler Tågesignaler SØVEJSREGLER

Kort repetition Gennemgang af opgaver Skibslys og signalfigurer Manøvre- og advarselssignaler Tågesignaler SØVEJSREGLER Kort repetition Gennemgang af opgaver Skibslys og signalfigurer Manøvre- og advarselssignaler Tågesignaler SØVEJSREGLER Lektionsoversigt Dato Emner 14.11.17 Almindelige sejladsbestemmelser Almindelige

Læs mere

Eksempel på prøveopgave. Testopgave 1. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

Eksempel på prøveopgave. Testopgave 1. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 1 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvad kaldes linier der går fra geografisk pol til geografisk pol? Linjerne kaldes

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1901 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER APRIL 1903 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1931 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI MAJ 1932 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis Repetition Vinteren 2016/2017

Egå sejlklub Duelighedsbevis Repetition Vinteren 2016/2017 Egå sejlklub Duelighedsbevis Repetition Vinteren 2016/2017 Nedenfor ser I de ting der vil blive repeteret på forskellig vis over de næste 4 aftener Søvejsregler: Nogle regler og især repetition lys, vigeregler,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Den første sluse var der kun os,meget rart når man er nybegynder,men det gik rigtigt godt næste

Den første sluse var der kun os,meget rart når man er nybegynder,men det gik rigtigt godt næste Sommerferie 2015 At tage på ferie i egen båd er slet ikke så besværligt som man skulle tro. Der er nogle ting der skal være i orden. Jeg skulle have kanalskipper bevis det fik jeg gennem Danske tursejlere

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1938 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1939 FORHANDLES FRA D ET KONGELIGE SØKORT- ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 194l FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1937 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1938 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Færgerne, der gik på Lohals Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Lohals har igennem mange århundreder været et langelandsk udskibningssted for varer og personer. I 1630 bliver den sammen med Ristinge erklæret

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1920 21 November 1923 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Handelsministeriet i Henhold til Lov af 12. April 1892 om Oprettelse

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Fiskeskib VESTERVIG Forlis efter kollision med fiskeskib ZENTENE 25. februar 2003

Fiskeskib VESTERVIG Forlis efter kollision med fiskeskib ZENTENE 25. februar 2003 SØULYKKESRAPPORT 5. marts 2003 Sag 199932563/15 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden/LHJ SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Fiskeskib VESTERVIG Forlis efter kollision med fiskeskib ZENTENE

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1950 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1906 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER DECEMBER 1907 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1928 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI SEPTEMBER 1929 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI AUGUST 1931 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1943 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1944 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere