Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune"

Transkript

1 Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune FynBus har tidligere udbudt specialkørslen i Nyborg Kommune, senest som tilbudsindhentning af den 28. juni 2013 med tilbudsfrist den 15. juli FynBus har dog desværre måtte konstatere, at der ikke er kommet tilbud på alle pakkerne, ligesom nogle af de indkomne tilbud er for høje set i forhold til det fastsatte budget. FynBus har på den baggrund valgt delvist at annullere tilbudsindhentning af den 28. juni 2013 og foretage en ny tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune, og skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud. Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende dokumenter: Disposition for tilbud: Reglerne for afgivelse af tilbud fremgår af Disposition for tilbud. Disposition for tilbud indeholder derudover alle skemaer som tilbudsgiver skal udfylde i forbindelse med tilbudsafgivelse. Bilag 1 oversigt over specialkørsel: Oversigt over specialkørslen der skal afgives tilbud på. Bilag 2 Kravspecifikation: Nærmere beskrivelse af Specialkørsel for Nyborg Kommune, herunder krav for kørsel til institutioner mv. Bilag 3 Vogntyper og krav til vognene: Nærmere beskrivelse af hvilke vogntyper der kan bydes med samt krav til vognene. Bilag 4 i Planet Beskrivelse af kommunikationssystemet Planet som skal anvendes ved kørslen. Bilag 5 Tildelingskriterium Beskrivelse af hvordan FynBus afgør hvem der får tildelt kontrakt på de enkelte pakker. Bilag 6 Kontrakt Kopi af kontrakt gældende under hele kontraktperioden Juli

2 Udvælgelseskriterier De krav, der er stillet som udvælgelseskriterier, skal dokumentere tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre den udbudte specialkørsel. De i udvælgelseskriterierne og bilagene stillede krav er mindstekrav, som skal være opfyldt ved aflevering af tilbuddet. De stillede udvælgelseskriterier er: Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at udbyder må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest. Tildelingskriterium Tildelingskriteriet for valg af tilbud er laveste pris. Der vil således ved valg af tilbud, udelukkende blive taget stilling til den tilbudte pris. Beregning af laveste pris fremgår af Bilag 5 Tildelingskriterium. Afgivelse af tilbud Reglerne for afgivelse af tilbud fremgår af Disposition for tilbud. Hvis der er spørgsmål til tilbudsindhentningen, bedes disse sendes via mail til snarest muligt og senest torsdag d. 8. august I emnefeltet skal der i forbindelse stå Specialkørsel for Nyborg, spørgsmål Spørgsmål og svar vil herefter blive offentliggjort på FynBus hjemmeside senest mandag d. 12. august Tilbudsfristen er onsdag den 14. august 2013 kl Tilbud der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud kan afleveres personligt eller ved fremsendelse af brev til FynBus Tolderlundsvej Odense C Att. Mette Longgaard Juni

3 Meddelelse om tildeling af kørslen forventes at ske i uge 34. Indgåelse af kontrakt FynBus vil hurtigst muligt efter tildeling udsendes kontrakter til de entreprenører der har fået tildelt kørsel. For at kunne opnå kontrakt, skal entreprenør have en gyldig EP/OST-tilladelse eller en taxabevilling. Der skal derfor enten foreligge de nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring efter Buslovens 1 eller alternativt hertil et forhåndstilsagn fra Trafikstyrelsen om, at der kan opnås de nødvendige tilladelser. For busser, minibusser og køretøjer indregistreret til højst ni personer og for taxier, som ikke udelukkende kører for udbyder, skal tilbudsgiver, i det omfang det er nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, opfylde kvalifikationskravene i lov om taxikørsel, lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som senere ændret ved lov nr. 633 af 14. juni Der skal derfor foreligge de nødvendige tilladelser og/eller bevillinger efter Taxilovens 1. Derudover skal entreprenøren have en gyldig registreringsattest for hver af de tilbudte vogne. Bevillinger/tilladelser samt registreringsattester skal indsendes i forbindelse med afgivelse af tilbud. Juni

4 DISPOSITION FOR TILBUD Vejledning og information om brug af disposition for tilbud Disposition for tilbud er et værktøj, der skal lette tilbudsgiver i udarbejdelse af det materiale, som skal afleveres i forbindelse med tilbudsgivningen. Disposition for tilbud opregner punkt for punkt, hvad tilbudsgiver skal tage højde for, både formelt og indholdsmæssigt, såfremt tilbuddet skal være konditionsmæssigt. Det skal bemærkes, at udbyder kan vælge at se bort fra tilbud, som ikke opfylder de i udbudsmaterialet anførte dispositioner. Afgivelse af pristilbud på specialkørsel Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud indsende følgende oplysninger: Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at udbyder må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest. Udfyldt blanket Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed. Udfyldt tilbudsblanket for hver vogn der tilbydes. Tilladelse/bevilling samt registreringsattest for hver vogn der tilbydes. Blanketterne der skal anvendes findes på side 7-14 HUSK at udfylde alle dokumenterne Tilbud kan afleveres personligt eller ved fremsendelse af brev til FynBus Tolderlundsvej Odense C Att. Mette Longgaard FynBus skal have modtaget tilbud senest onsdag den 14. august 2013 kl Juni

5 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Tilbuddene vil blive behandlet fortroligt af udbyder. Udfyldelse af tilbudsblanket Tilbuddet skal udformes sådan, at alle oplysninger fremgår af tilbudsmaterialet. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner ekskl. moms. Tilbudspriserne skal omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel. For hver pakke anvendes et selvstændigt tilbudsskema. Ønskes der afgivet tilbud på flere pakker, skal tilbudsskemaet udfyldes for hvert tilbud, der afgives. På hver blanket skal det angives hvilke pakke der afgives tilbud på. Følgende oplysninger fremgår af tilbudsskemaet: Hjemsted Hjemstedet er defineret som det sted, hvor vognen starter og slutter. Hver vogn skal have et hjemsted, som entreprenøren selv fastlægger i tilbuddet, dog skal hjemstedet for taxier være i overensstemmelse med lov om taxikørsel. Vogne der i forvejen udfører variabel flexkørsel for FynBus, skal for specialkørsel opgive samme hjemsted som angivet for den variable kørsel. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de to hjemsteder, vil FynBus fastsætte hjemstedet for specialkørsel til samme hjemsted som anvendt for variabel flexkørsel. Vogne, der i forvejen udfører variabel flexkørsel for udbyder som del af en vogngruppe, skal ved angivelse af hjemsted anføre en adresse, der ligger indenfor vogngruppens hjemzone. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem det angivne hjemsted og vogngruppens hjemzone, vil FynBus fastsætte hjemstedet for specialkørsel til et vilkårligt sted inden for vogngruppens hjemzone. Hjemstedet kan ikke ændres i kontraktperioden. Hvis tilbudsgiver ikke oplyser et hjemsted, gælder forretningsstedet som hjemsted, medmindre tilbudsgiver udfører variabel flexkørsel for FynBus. I så fald vil det være hjemstedet for den variable flexkørsel, som er gældende. Vognoplysninger Tilbudsgiver skal oplyse, hvilken vogntype der tilbydes. Hvis den budte vogn samtidig har kontrakt på udførelse af variabel flexkørsel for FynBus, Sydtrafik eller Midttrafik, skal vognløbsnummer/vogngruppenavn oplyses på tilbudsblanketten. Juni

6 Registreringsnummer samt tilladelsesnummer for den tilbudte vogn skal oplyses på tilbudsblanketten. Krav til vognene fremgår af Bilag 3 Vogntyper og krav til vognene. Tilbudspris Pris skal afgives på baggrund af de af FynBus stillede krav og betingelser i overensstemmelse med nærværende materiale. Der skal afgives en selvstændig pris på hver pakke. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, ekskl. moms. Tilbudsprisen skal omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel i prisniveau for august 2013, prisindeks 109,2, specificeret som pris pr. time. Den tilbudte timepris danner grundlag for den løbende afregning. Tilbudsprisen skal baseres på det antal køreplantimer, der fremgår under den enkelte pakke, samt den tid der medgår til kørsel mellem vognens hjemsted og henholdsvis rutens fiktive start- og slutsted. Den løbende afregning inkluderer betaling af kørslen mellem vognens hjemsted og pakkens startsted og returkørslen fra pakkens slutsted til hjemstedet. (Vognen returneres dog ikke til hjemstedet, hvis det er nødvendigt at fortsætte til start på ny rutetur). Såfremt rammeaftalen forlænges med mere end seks måneder jf. kontraktens 5, vil betalingen i henhold til denne rammeaftale blive reguleret efter Trafikselskaberne omkostningsindeks. Første regulering vil i så fald ske pr. 1. august 2014 (eller sidste hverdag inden 1. august 2014), og der reguleres med forskellen til omkostningsindeks pr. 1. juli FynBus gør opmærksom på, at der ikke vil blive forhandlet pris før, under og efter, at tilbud er afgivet. Juni

7 Tro og loveerklæring om gæld til det offentlige Virksomhedens navn: Adresse: Postnr.: By: Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds) Ifølge lov nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 3 Virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kr. (eller tilsvarende gæld i anden valuta) Punkt 4 og 5 skal kun udfyldes, hvis der er sat kryds i punkt 3 4 Der er overfor inddrivningsmyndighedens stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 5 Der vil over for overfor inddrivningsmyndighedens blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 6 Der er overfor inddrivningsmyndighedens indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og denne ordning er overholdt Inddrivningsmyndighedens navn: Inddrivningsmyndighedens adresse: Såfremt tilbudsgiver har en ubetalt forfalden gæld over kr., kan tilbud ikke accepteres, medmindre tilbudsgiver kan dokumentere, at der er stillet sikkerhed for betaling af den del af Juni

8 gælden, der overstiger kr. eller tilbudsgiveren i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt. Uanset gældens størrelse kan en tilbudsgiver udelukkes fra at deltage i en udbudsforretning under henvisning til, at vedkommende har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Undertegnede erklærer, at ovennævnte oplysninger er korrekte. Dato: Firma: Underskrift Juni

9 Tro og loveerklæring om blank (negativ) børneattest Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: CVR-nummer: Ovenstående virksomhed erklærer på tro og love at alle chauffører tilknyttet Specialkørsel for Nyborg Kommune har en blank (negativ) børneattest. Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen Navn: Titel: Dato: Underskrift: Juni

10 Tilbud på Specialkørsel for Nyborg Kommune Stamoplysninger om byders virksomhed Der skal kun udfyldes én blanket med stamoplysninger pr. byder. Virksomhedsoplysninger Byders (firma)navn: Adresse: Telefonnummer: CVR-nr.: Regnr./kontonr.: Juni

11 Tilbud på Specialkørsel for Nyborg Kommune Tilbudsblanket Pakkenummer: Der skal udfyldes én blanket for hver pakke. Der SKAL tilbydes 1 vogn i hver pakke. Juni

12 Vognoplysninger Vognløbsnr. Anfør vognens nuværende vognløbsnr. (i Planet), dog kun hvis den p.t. er omfattet af en aftale om variabel enkeltvognskørsel med FynBus, Sydtrafik eller Midttrafik: Vognløbsnr.: Vogngruppenavn Anfør vognens nuværende vogngruppenavn (i Planet) hvorunder vognen kører, dog kun hvis den p.t. er omfattet af en aftale om variabel enkeltvognskørsel med FynBus, Sydtrafik eller Midttrafik: Vogngruppenavn Vognens registreringsnummer Anfør vognens registreringsnummer. (2 bogstaver + 5 cifre, uden mellemrum og punktum): Registreringsnummer Dokumentation Kopi af registreringsattest indsendes sammen med tilbud. Juni

13 Hjemsted for vogn Anfør hjemadressen for den tilbudte vogn. (Udfyldes hvis ikke vognløbsnr. eller vogngruppenavn er oplyst). Gade-/vejnavn: Gade-/vejnummer: Postnummer: By: Kommune: Vogne, der i forvejen udfører variabel flexkørsel for udbyder, skal for specialkørsel opgive samme hjemsted som angivet for den variable kørsel. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de to hjemsteder, vil udbyder fastsætte hjemstedet for specialkørsel til samme hjemsted som anvendt for variabel flexkørsel. Tilladelse Anfør ved markering om der besiddes taxitilladelse, begrænset EP-tilladelse, EP-tilladelse eller forhåndsgodkendelse til begrænset EP-tilladelse/tilladelse til offentlig servicetrafik for den tilbudte vogn samt tilladelsesnummer: Tilladelsesnummer: Taxitilladelse (anfør tilladelsesnummer nedenfor) EP-tilladelse (anfør tilladelsesnummer nedenfor) Begrænset EP-tilladelse/tilladelse til offentlig servicetrafik (anfør tilladelsesnummer nedenfor) Forhåndsgodkendelse til begrænset EP-tilladelse/tilladelse til offentlig servicetrafik Juni

14 Dokumentation Kopi af tilladelse indsendes sammen med tilbud. Vogntype Anfør ved afkrydsning den tilbudte vogntype: Vogntype 2 Vogntype 5 Tilbudspris for vogn Anfør tilbudspris pr. time: Juni

15 Bilag 1 - Oversigt over specialkørsel Nyborg Kommune Skole: VE1 Dagcenter for Demensramte VesterVold, Kgs.Bastionsvej 2, 5800 Nyborg Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 61 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Forventet ruteplan: Vogntype 2 Rute nr 1 Startadr./postnr. Start tid Slutadr./postnr. Slut tid (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) Møllegyden 3, Langeskov Skolen 09:50 30 x x 60 2 Skolen 15:00 Møllegyden 3, Langeskov 33 x 33 Minutter pr. uge 93 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Juni

16 Nyborg Kommune Skole: VE2 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 256 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Dagcenter for Demensramte VesterVold, Kgs.Bastionsvej 2, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid 2 (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) 1 Nyborg Skolen 09:50 19 x x x x 76 2 Skolen 13:20 Nyborg 31 x x x 93 3 Skolen 15:00 Nyborg 24 x x x x x Skolen 21:15 Nyborg 26 x x x x 104 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Minutter pr. uge 393 Juni

17 Nyborg Kommune Skole: VE3 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 181 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Dagcenter for Demensramte VesterVold, Kgs.Bastionsvej 2, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) Svanedamsgade 2, Nyborg Skolen 09:50 20 x x x x 80 Svanedamsgade 2, Nyborg Skolen 15:50 18 x x x 54 Svanedamsgade 2, Nyborg Skolen 15:50 8 x 8 4 Skolen 15:00 5 Skolen 21:15 Svanedamsgade 2, Nyborg 25 x x x 75 Svanedamsgade 2, Nyborg 30 x x 60 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Minutter pr. uge 277 Juni

18 Nyborg Kommune Skole: VE4 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 144 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Dagcenter for Demensramte VesterVold, Kgs.Bastionsvej 2, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) Nyborg Skolen 09:50 20 x x x 60 Nyborg Skolen 09:50 9 x 9 3 Nyborg Skolen 15:50 19 x x 38 4 Skolen 13:20 Nyborg 20 x x x 60 5 Skolen 15:00 Nyborg 29 x 29 6 Skolen 21:15 Nyborg 13 x x 26 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Minutter pr. uge 222 Juni

19 Nyborg Kommune Skole: VE5 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 155 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 5 Bemærkninger: Dagcenter for Demensramte VesterVold, Kgs.Bastionsvej 2, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid 5 (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) 1 Svanedamsgade 2, Nyborg Skolen 09:50 44 x 44 Svanedamsgade 2 2, Nyborg Skolen 09:50 34 x x 68 3 Skolen Svanedamsgade 15:00 2, Nyborg 52 x 52 4 Skolen 15:00 5 Skolen 15:00 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Svanedamsgade 2, Nyborg 44 x 44 Svanedamsgade 2, Nyborg 31 x 31 Minutter pr. uge 239 Juni

20 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV1 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 138 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) Nyborg Skolen 08:45 33 x x 66 Nyborg Skolen 08:45 15 x x 30 3 Nyborg Skolen 08:45 10 x 10 4 Skolen 15:45 Nyborg 33 x 33 5 Skolen 15:45 Nyborg 15 x x 30 6 Skolen 13:45 Nyborg 33 x 33 7 Skolen 12:45 Nyborg 10 x 10 Minutter pr. uge 212 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Juni

21 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV2 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 78 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid 2 (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) 1 Svanedamsgade 2, Nyborg Skolen 08:45 12 x x x x x 60 2 Skolen Svanedamsgade 15:45 2, Nyborg 12 x x x 36 3 Skolen Svanedamsgade 13:45 2, Nyborg 12 x 12 4 Skolen Svanedamsgade 12:45 2, Nyborg 12 x 12 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Minutter pr. uge 120 Juni

22 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV3 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 120 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) Nyborg Skolen 08:45 20 x x x x 80 Nyborg Skolen 08:45 12 x 12 3 Skolen 15:45 4 Skolen 13:45 5 Skolen 12:45 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Nyborg 20 x x x 60 Nyborg 20 x 20 Nyborg 12 x 12 Minutter pr. uge 184 Juni

23 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV4 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 104 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid 2 (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) 1 Svanedamsgade 2, Nyborg Skolen 08:45 20 x x x x 80 2 Skolen Svanedamsgade 15:45 2, Nyborg 20 x x x 60 3 Skolen Svanedamsgade 13:45 2, Nyborg 20 x 20 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Minutter pr. uge 160 Juni

24 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV5 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 152 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid 2 1 Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) Svanedamsgade 2, Nyborg Skolen 08:45 23 x x x x x Skolen 15:45 3 Skolen 13:45 4 Skolen 12:45 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Svanedamsgade 2, Nyborg 23 x x x 69 Svanedamsgade 2, Nyborg 23 x 23 Svanedamsgade 2, Nyborg 23 x 23 Minutter pr. uge 230 Juni

25 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV6 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 150 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid 2 (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) 1 Nyborg Skolen 08:45 23 x x x x x Skolen 15:45 Nyborg 23 x x x 69 3 Skolen 13:45 Nyborg 23 x 23 4 Skolen 12:45 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Nyborg 23 x 23 Minutter pr. uge 230 Juni

26 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV7 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 86 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) Nyborg Skolen 08:45 21 x x 42 Nyborg Skolen 08:45 12 x x 24 3 Skolen 15:45 4 Skolen 15:45 5 Skolen 13:45 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Nyborg 21 x 21 Nyborg 12 x x 24 Nyborg 21 x 21 Minutter pr. uge 132 Juni

27 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV8 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 91 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid 2 (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) 1 Hans Schacksvej 4, Kerteminde Skolen 08:45 25 x x 50 Hans Schacksvej 4, 2 Kerteminde Skolen 08:45 20 x 20 Hans Schacksvej 4, 3 Skolen 15:45 Kerteminde 25 x x 50 4 Skolen 12:45 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Hans Schacksvej 4, Kerteminde 20 x 20 Minutter pr. uge 140 Juni

28 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV9 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 87 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) Hans Schacksvej 4, Kerteminde Skolen 08:45 18 x x 36 Hans Schacksvej 4, Kerteminde Skolen 08:45 31 x 31 3 Skolen 15:45 4 Skolen 12:45 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Hans Schacksvej 4, Kerteminde 18 x x 36 Hans Schacksvej 4, Kerteminde 31 x 31 Minutter pr. uge 134 Juni

29 Nyborg Kommune Skole: Pakke NV10 Aftalens løbetid: Anslåede antal timer pr. år (ekskl. tomkørsel): 102 Antal vogne: 1 Krav til vogntyper: Vogn 1: Type 2 Bemærkninger: Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Forventet ruteplan: Vogn type Rutenr Startadr./postnr. Starttid Slutadr./postnr. Sluttid 2 (minutter) Man Tir Ons Tors Fre (minutter) 1 Hans Schacksvej 4, Kerteminde Skolen 08:45 26 x x x 78 2 Skolen Hans Schacksvej 4, 15:45 Kerteminde 26 x x 52 3 Skolen Hans Schacksvej 4, 12:45 Kerteminde 26 x 26 i minutter er køreplanminutter dvs. ekskl. tomkørsel Minutter pr. uge 156 Juni

30 Juni

31 Bilag 2 - Kravspecifikation Beskrivelse af Specialkørsel i Nyborg kommune Beskrivelse af specialkørsel generelt Kørslen omfatter kørsel til specialskoleskoler, institutioner el.lign., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Der er tale om fast kørsel med mindre vogne samt vogne med plads til kørestole (minibusser/taxier). Kørslen vedrører kørsel på skoledage samt kørsel til og fra SFO på dage, hvor der er skolefri, men hvor SFO en har åbent. Kørslen vedrører derudover kørsel til institutioner på hverdage. Borgerne De enkelte borgere er alle visiterede til ordningen. Alle borgere skal hjælpes ind og ud af vognen. Nogle borgere er desuden visiteret til en speciel service: Almindelige ganghjælpemidler Kørestolsbruger Borgere, som medbringer en ledsager Borgere med behov for hjælp til/fra entredøren Borgerne har ret til at medtage ledsagere, såfremt de er visiteret til dette af hjemkommunen. Krav for kørsel til institutioner mv. Kørslens udførelse Ruterne fastlægges af FynBus efter anvisning fra kommunen eller institutionen. Kørslen på de enkelte pakker skal udføres af den samme chauffør hver dag. Sygemeldinger og andre akutte meldinger om løbende afvigelser for kørsel af borgerne sker til entreprenøren/chaufføren, som selv foretager de nødvendige ændringer i kørslen. Sådanne mindre ændringer af køreplantimerne - på under 15 min. - planlægger entreprenøren selv med den pågældende institution/skole og forældre alt efter, hvad der er aktuelt. Det skal derfor være muligt løbende at komme i telefonisk kontakt med enten entreprenøren selv eller chaufføren. Ruterne revideres løbende som følge af indvundne erfaringer om køretider i forbindelse med tileller afgang af borgere. Ruterne revideres i øvrigt, hvis andre forhold gør det nødvendigt for institutionerne at ændre på kørslen. Hvis entreprenøren/chaufføren bliver vidende om varige ændringer af kørslen, eksempelvis borgernes afhentnings- eller afleveringstider, skal FynBus underrettes hurtigst muligt. Juni

32 Kørestole skal være fastspændt til vognbunden under kørslen. Chaufføren skal sikre, at kørestolsbrugeren er fastspændt til kørestolen, se endvidere krav til fastspænding under afsnit om krav til vognene. Omplacering af borgeren til andre vogne må ikke finde sted for den af kontrakten omfattede kørsel. Chauffører skal tage de fornødne hensyn og yde den hjælp, der er nødvendig, for at kørslen kan udføres på bedst mulig måde for den enkelte borger. Hvis der er ledige pladser i en vogn, disponerer FynBus over disse. Chaufføren må ikke tage initiativ til, at der befordres fremmede personer med vognen(e) uden forudgående at have indhentet tilladelse fra FynBus. Retningslinjer for kørslens udførelse kan løbende blive revideret og ajourført. Entreprenøren og chaufførerne er forpligtet til at følge de retningslinjer, der udarbejdes af institutionerne/fynbus. Entreprenør skal kunne dokumentere, at de stillede kvalitetskrav opfyldes, og at opfølgningen foregår i tæt dialog mellem FynBus og entreprenøren. Fra FynBus side kan der blive fulgt op på kvalitetskravene ved brugerundersøgelser, klagebehandling og stikprøvekontrol. FynBus forbeholder sig i den forbindelse ret til at foretage inspektion i de af entreprenøren til kørslen benyttede vogne. Der kan stilles særlige krav i forhold til befordring af enkelte borgere/borgergrupper, f.eks. at chaufførerne: opnår viden om specielle sygdomsforhold eksempelvis epilepsi. tager højde for brugernes særlige individuelle behov under transporten, herunder: o i forhold til kommunikation ved brug af alternative kommunikationsformer (f.eks. har nogle borgere ikke et sprog og derfor benytter sig af systemet Tegn-til-tale ) eller i forhold til at placere borgerne hensigtsmæssigt i forhold til hinanden i vognen. er villige til at lade sig fotografere og anvende foto til brug for kommunikation. I de tilfælde, hvor FynBus vurderer, det er nødvendigt, har chaufførerne pligt til at deltage i introduktionskurser - udover de lovpligtige kurser - og møder i forhold til opgaven og håndtering af brugergruppen. Den medgående tid til undervisningen honoreres altid med timeprisen for vognens faste kørsel. Chaufførerne er forpligtet til at deltage i denne undervisning. Såfremt der foreligger eller udarbejdes specifikke regler/retningslinjer i forhold til den daglige administration, logistik og kommunikation med institution og forældre, skal dette overholdes. Befordring af bevægelseshæmmede/ Introduktion til offentlig servicetrafik FynBus stiller krav om, at alle der befordrer kørestole, har gennemført uddannelsen Befordring af bevægelseshæmmede, inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for FynBus. Gennemførelse af uddannelsen skal efter anmodning kunne dokumenteres skriftligt. Juni

33 Vognmænd, der opnår kontrakt på liftvogne, skal dokumentere, at uddannelse er gennemført for samtlige chauffører, der anvendes til at køre liftvogne. Der er i dialog med brancheorganisationerne udarbejdet forslag til en ny uddannelse for chauffører og vognmænd, der kører Flextrafik. Der bliver tale om en fem dages modulopbygget uddannelse i AMU-regi, hvor: Modul 1 er af en dags varighed, med fokus på generelt branchekendskab. Modul 2 er af to dages varighed, med fokus på bl.a. sundhedsfagligt indhold, sygdomslære, ergonomi og kundeforståelse. Modul 3 er af to dages varighed og målrettet chauffører, der udfører transport af kørestolsbrugere, med fokus på lift og fastspænding, samt kørsel med trappemaskine. Modul 1 og 2 er nye for alle, mens chauffører på liftvogne, der har gennemført kurset Befordring af bevægelseshæmmende kan få merit for modul 3 i den nye uddannelse. Modul 1 afholdes som selvstændigt AMU kursus (46803 Introduktion til offentlig servicetrafik) af udbyder med mulighed for løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) i henhold til gældende regler. Chauffører og centralpersonale, som kører eller håndterer kørsel for FynBus, skal afsætte en kursusdag til gennemførelse af modul 1 efter en af FynBus udarbejdet uddannelsesplan. Kurserne vil blive afholdt i Vejen og Odense. Der ydes ikke yderligere økonomisk kompensation for deltagelsen udover almindelig VEU godtgørelse. Juni

34 Bilag 3 Vogntyper og krav til vognene Generelle krav til alle vogntyper Alle vogne skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende personbefordring. Vogne og udstyr skal endvidere opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne måtte stille hertil, herunder lovpligtige eftersyn af eks. handicaplifte m.v. I kontraktperioden, inkl. ved eventuel udnyttelse af optionen på forlængelse, forpligter tilbudsgiver sig til at opfylde følgende krav til vognene. Kravene er minimumskrav, som skal opfyldes af alle vogne. I forbindelse med kontraktindgåelsen kan FynBus indhente mere detaljerede oplysninger om de enkelte vogne. Vognene skal være vel vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Alle vogne, der anvendes til kørslen, skal være røgfrie. Alle vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og ildslukker på mindst 1 kg. Alle vogne skal være forsynet med vinterdæk i perioden 1. november 31. marts Vognene må i aftaleperioden inkl. eventuel forlængelse ikke være over otte år gamle. Vogne, der udfører kørsel på tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (EP), samt vogne som kører på tilladelse til offentlig servicetrafik (OST), skal på vognens sider have påskrevet firmanavn i overensstemmelse med tilladelsen. De vogne, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. De forskellige ture stiller forskellige krav til vognudstyr og indretning. Omkostninger til indkøb og vedligeholdelse af udstyr til vognene, betales af entreprenøren. Definition på vognalder Vognens alder baseres på datoen for 1. ibrugtagning af vognen. Det fremgår af tilbudsmaterialet at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelse skal indsende bevillinger/tilladelser samt registreringsattester. Formålet hermed er at undgå at produktionsmåned /-år afviger væsentligt fra 1. registreringsdato i Danmark, hvilket eksempelvis kan forekomme ved import af vogne, som har været registreret i udlandet og er importeret som brugte herfra. Tvivlstilfælde afgøres af FynBus. Kravene til de enkelte vogntyper beskrives nedenfor. Skiltning Alle vogne skal under kørslen være forsynet med synlig skiltning i ruden, der viser, at der udføres Flextrafik for FynBus. Skiltene udleveres af FynBus. Juni

35 Sikkerhedsseler/fastspænding Der er pligt til at anvende sikkerhedssele i henhold til gældende lovgivning. Fastspænding af kørestol (vogntype 5): Enhver fastspænding af kørestol/passagerer skal altid opfylde lovgivningens krav, herunder at kørestole fastspændes med 4-punkts strop- eller sele- bespænding fastgjort til vognbunden. Derudover skal alle borgere og ledsagere inkl. kørestolsbrugere fastspændes i 3-punkts sikkerhedssele. Det er chaufføren der har ansvar for, at kørestolen er korrekt fastspændt under kørslen. Såfremt en kørestol ikke kan fastgøres efter forskrifterne, må kunden ikke befordres i kørestolen, og udbyder skal underrettes. Øvrige hjælpemidler (sammenklappelige kørestole, gangstativer, rollatorer mv. samt iltflasker) skal være fastgjort under kørslen. Chaufføren er ansvarlig for, at både kørestol og passager er forsvarligt fastspændt i henhold til gældende regler. Øvrige krav Vogne, der anvendes lejlighedsvis (reservevogne), kan afvige fra den angivne standard, hvis FynBus kan acceptere afvigelserne. Vognene skal være forsynet med kommunikationsudstyr, der gør FynBus i stand til at modtage GPS-positioner fra vognen som minimum hvert minut. Udstyret skal endvidere kunne modtage og sende meddelelser til og fra Planetsystemet. Krav til udstyr er beskrevet i Bilag 4 kørsel under Planet. Udstyret anskaffes og finansieres af entreprenøren. Vogntyper Kravene til vogntyper er minimumskrav. Disse minimumskrav skal opfyldes af alle vogne af de pågældende typer i hele kontraktperioden, inkl. ved eventuel udnyttelse af optionen på forlængelse. Betegnelserne for de enkelte vogntyper er vejledende. Type 2 Stationcar Vognen skal have plads til fire personer (ekskl. fører) med en sådan rummelighed, at de tre på bagsædet kan sidde komfortabelt, desuden skal vognen være udstyret med mindst fire indgangsdøre. Indstigningen skal være uden trin. Det skal være muligt for en kørestolsbruger, ved egen hjælp, at flytte sig fra sin kørestol over på vognens forsæde. Der skal være plads til indvendig bagage svarende til mindst to sammenklappelige kørestole. Type 5 Høj liftvogn Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. bruger) på (længde x bredde) 145 cm x 80 cm. Der skal være Juni

36 plads til mindst to kørestole samt mindst fem siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum (længde x bredde) 135 cm x 85 cm. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være afkørselsstop på lift. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum (højde x bredde) 170 cm x 85 cm. Afstanden mellem loft og gulv skal være mindst 180 cm. Liften skal have en bæreevne på min. 400 kg. Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol. Kunder må ikke befordres siddende i en transportstol. Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen. Øvrige forhold: Det skal bemærkes, at for køretøjer af typen M2 (over ni personer inkl. fører, eller over kg.) er kravene fastsat af Trafikstyrelsen, således at døråbningen, hvor lift er monteret, skal minimum være 90 cm. bred og 140 cm. høj. Afstanden mellem vognens gulv og loft skal være mindst 180 cm. Juni

37 Bilag 4 under Planet Udstyr til kommunikation og navigation Vogne, der udfører Flextrafik, skal være forsynet med kommunikationsudstyr til modtagelse af ture fra Planet. Vognen skal sende GPS-positioner til udbyder minimum hvert minut. Kommunikationsudstyret skal kunne kommunikere med FynBus Planetsystem. Alle vogne skal desuden være udstyret med opdateret GPS navigationsanlæg. Udstyret anskaffes og vedligeholdes af entreprenøren. Hvis vognen er tilsluttet en bestillingscentral/-kontor kan der forudsat at ovenstående er overholdt træffes aftale om en anden løsning. F.eks. kan bestillingscentralen/-kontoret automatisk være opkoblet til Planetsystemet. Operatøren betaler selv alle udgifter til hardware og software i forbindelse med opkobling til Planetsystemet. Omkostninger til udvikling af andet bilsoftware, der kan kommunikere med Planet og Winfleet (FynBus flådestyringsværktøj), påhviler entreprenøren og/eller producenten af bilsoftwaren. Terminalen skal kunne sende til femcifret GSM-mobiltelefoncenter. Der skal kunne modtages beskeder, der svarer til det maksimale antal tegn for normale SMSbeskeder, og som indeholder alle gyldige tegn. Den anvendte terminal skal herudover kunne sende følgende beskeder til udbyders Planetsystem tilknyttet positionering (GPS): 1# 2#XXX# 3#XXXXXXX# 4# 5# 6# 7# 8#XX#XXXX#XXX#XXXX#XXX# 9#XXXXXXX# Hvor x kan være et tal mellem 1-9. Beskederne skal kunne sendes til og kun via TDC s mobilnet, med alt hvad der i beskrivelsen til Winfleet kræves. Denne specifikation kan ses på Omkostninger ved kommunikationen finansieres på følgende måde: Beskeder fra Planetsystemet til de enkelte terminaler betales af FynBus. Beskeder fra de enkelte vogne til FynBus Planetsystem betales af entreprenøren. Entreprenøren står frit i valget af leverandør. På FlexDanmarks hjemmeside https://www.flexdanmark.dk/web/om-os/leverandorer findes en vejledende leverandørliste. Juni

38 Særligt for taxacentraler I aftaleperioden kan der blive indført en ny SUTI telegramstandard. Med indførelsen af den nye SUTI 2012 standard, skal alle taxacentraler, der benytter SUTI telegrammer, tilpasse deres kommunikation mod PLANET, så den lever op til den nye standard. Formålet med implementeringen af SUTI 2012 er at opnå en bedre kommunikation, samt at give adgang til flere selvbetjeningsmuligheder fra vognen. Når SUTI 2012 er klar til implementering, vil udbyder kontakte de centraler, der er omfattet af ændringerne. Implementering skal ske hurtigst muligt herefter. Den gamle SUTI standard udfases og erstattes af den nye SUTI 2012 standard. Udgiften i forbindelse med den fornødne modificering af softwaren (herunder eventuelle udgifter i forbindelse med test) hos taxacentraler/vognmænd skal afholdes af den enkelte taxacentral/entreprenør. Øvrige krav Tilbudsgiver skal være bekendt med og overholde relevant gældende lovgivning, herunder regelsæt vedrørende kørekort m.m. FynBus gør opmærksom på, at der gælder forskellige krav til kørekort, afhængig af hvilket vogntype man skal køre med. GPS positionering Alle vogne skal være forsynet med udstyr, der gør FynBus i stand til at modtage GPS positioner fra vognen hvert minut. Udstyret skal kunne modtage og sende meddelelser til og fra Planetsystemet. Udstyret anskaffes og vedligeholdes af entreprenøren. GPS positionering giver udbyder mulighed for at få oplyst vognens position og hastighed, når vognen udfører kørsel. Formålet med GPS er at give FynBus et større overblik over trafiksituationen og opsamle GPS positioner med henblik på fastsættelse af køretider. FynBus vil også benytte GPS positionerne i forbindelse med kundeklager, korrektioner o.l. Hos FynBus vil GPS informationerne blive vist på et digitalt kort. FynBus har i forbindelse med afvigelser også mulighed for at indhente GPS positioner på de enkelte vogne. FynBus ønsker kun at indhente GPS positioner, når vognene er til rådighed for FynBus. Hvis vognen ikke er til rådighed for FynBus, kan udstyret slukkes, og der sendes ikke GPS positioner til FynBus. Det er muligt for den enkelte entreprenør at tilkøbe adgang (hos ekstern leverandør) til GPS systemet. Således kan entreprenøren selv se egne vogne og anvende kommunikationsudstyret til intern kommunikation (beskeder) hos entreprenøren. Juni

39 Daglig drift FynBus skal primært kontaktes telefonisk på hverdage i tidsrummet eller via mail. Mail overvåges på hverdage i tidsrummet På øvrige tidspunkter samt i weekender og på helligdage, kan FynBus kun kontaktes telefonisk og kun med spørgsmål vedrørende driften den pågældende dag. Det er ikke muligt at bruge mail til at oplyse om rettelser til den samme dag. Mail kan også bruges til generelle spørgsmål. Omfattende ændringer oplyses via mail. Det kan fx være lukning af vogne i flere dage, permanente ændringer i åbningstider, nyt materiel eller ændringer af kontaktoplysninger til vognene. Driftsovervågning Trafikstyrerne hos FynBus har til opgave at overvåge afviklingen af den samlede kørsel og løse opståede problemer, der ikke umiddelbart kan løses af vognmanden/chaufføren. Trafikstyrerne er således bindeleddet mellem Planetsystemet og de enkelte vogne. Det er væsentligt at bemærke, at den driftsovervågning af den samlede kørsel, som FynBus varetager, ikke tilsidesætter vognmandens ansvar for selv at overvåge egen drift. Juni

40 Bilag 5 - Tildelingskriterium Der skal afgives en selvstændig pris på hver pakke. Blandt de konditionsmæssige tilbudsgivere vil der efterfølgende blive tildelt kontrakt til én entreprenør pr. pakke ved anvendelse af tildelingskriteriet laveste pris. Laveste pris er defineret som det antal køreplantimer, der fremgår under den enkelte pakke, samt den tid der medgår til kørsel mellem vognens hjemsted og hhv. rutens fiktive start- og slutsted (tomkørsel), som er nævnt i de enkelte pakker, set i forhold til den tilbudte timepris pr. pakke. Følgende beregningsformel anvendes: P = (KPT + TK) x TP Definitioner: P = pris KPT = Ugentlige køreplantimer pr. pakke TK = Ugentlig tomkørsel fra/til vognens hjemsted TP = Tilbudspris angivet af entreprenør pr. pakke TK opgøres på baggrund af en beregning i Planet af afstanden mellem vognens hjemsted og den fiktive kundeadresse, som er nævnt i de enkelte pakker. TK kan oplyses ved henvendelse til Den tilbudsgiver, der har fremsendt tilbuddet på en pakke med den laveste pris i forhold til ovennævnte definition, vinder pågældende pakke. Såfremt vinderen af en pakke har budt på flere pakker med samme bil, vil vinderens tilbud på de efterfølgende pakker, hvor der er budt med den pågældende bil, udgå. Ved tildeling af pakkerne vil pakken med det højeste antal køreplantimer blive tildelt først. Herefter tildeles pakken med næsthøjeste antal køreplantimer og så fremdeles. Hvis flere tilbud på samme pakke har samme laveste pris, vil kontrakten blive tildelt ved lodtrækning. Der vil blive tildelt kontrakt til det antal entreprenører, der sikrer, at det oplyste antal pakker bliver besat. For hver pakke vil der blive indgået en selvstændig kontrakt. Tilbudsgiverne opfordres til at byde på så mange pakker som muligt, da dette øger chancerne for at få tildelt kontrakten på en eller flere af pakkerne. I tilfælde hvor FynBus ophæver kontrakten, vil FynBus i stedet tilbyde kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det næstlaveste bud. Såfremt der ikke kan indgås kontrakt med Juni

41 tilbudsgiveren med det næstlaveste bud, vil FynBus tilbyde kontrakten til tilbudsgiveren med det tredje laveste bud og så fremdeles. Juni

42 Bilag 6 - kontrakt KONTRAKT Kontrakt om specialkørsel for Nyborg Kommune Nærværende kontrakt er indgået mellem FynBus Tolderlundsvej 9 DK 5000 Odense C og.. (I det følgende kaldet entreprenør) Juni

43 1Omfang Stk. 1 Nærværende kontrakt omfatter Specialkørsel i Nyborg kommune, pakke x Stk. 2 Kontrakten vedrører kørsel på skoledage samt kørsel til og fra SFO på dage, hvor der er skolefri, men hvor SFO en har åbent / kontrakten omfatter kørsel til institutioner på hverdage. (Omfanget er afhængig af de enkelte pakker, og vil fremgå af den endelige kontrakt.) til aflastning kan ske efter visitering fra Kommune. 2 Definitioner Hjemsted Ved hjemsted forstås det sted, som vognen starter og slutter fra. Hver vogn skal have et hjemsted, som entreprenør selv fastlægger i tilbuddet, dog skal hjemstedet for taxier være i overensstemmelse med lov om taxikørsel. Hjemstedet kan ikke ændres i kontraktperioden. Køreplantimer Ved køreplantimer forstås den tid, hvor vognen kører med borgere. Tomkørsel Ved tomkørsel forstås den tid, hvor vognen kører tom fra hjemsted til afhentning af første borger på borgerens hjemadresse eller institution samt den tid, hvor vognen kører tom fra aflevering af sidste borger på borgerens institution eller hjemadresse og tilbage til hjemsted. somfang Ved kørselsomfang forstås den samlede kørsel bestående af køreplantimer og tomkørsel. 3 Ikrafttræden og udløb Stk. 1 Kontrakten løber fra den 1. september 2013 til 31. juli 2014, hvor den udløber uden varsel. 4 Opsigelse Stk. 1 Aftalen er uopsigelig fra entreprenørs og FynBus side. Jf. dog 4, stk. 2, 7, stk. 4, 14, stk. 3, 19, stk. 3, 21, stk. 14 og 28. Stk. 2 Kontrakten kan af FynBus i forlængelsesperioden jf. 5, opsiges med seks måneders varsel til udgangen af et kvartal. Juni

44 5 Option på forlængelse Stk. 1 FynBus har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 1 (ét) år, det vil sige frem til 31. juli Stk. 2 Udnyttelse af optionen skal ske ved skriftlig henvendelse til entreprenørerne senest fire måneder før udløb af den indgåede kontraktperiode. 6 Kontraktgrundlag Stk. 1 Kontraktgrundlaget imellem entreprenør og FynBus er: 1. Kontrakten. 2. Det øvrige materiale med bilag offentliggjort i forbindelse med tilbudsindhentningen, herunder spørgsmål og svar offentliggjort på FynBus hjemmeside i forbindelse med spørgerunden samt eventuelle yderligere oplysninger, der er offentliggjort i løbet af udbudsforretningen. 3. Den vindende entreprenørs tilbud med bilag. Ovennævnte tre dele af kontraktgrundlaget er angivet i prioriteret rækkefølge, således at en højere prioritet ved fortolkning af kontraktgrundlaget har forrang frem for en lavere prioritet. Efterfølgende mødereferater godkendt af entreprenør og FynBus udgør tilsvarende en del af det samlede kontraktgrundlag. Entreprenør skal til enhver tid opfylde samtlige nationale love og bestemmelser, der vedrører de udbudte former for kørsel. Entreprenør skal selv holde sig ajour med eventuelle lovændringer. 7 Indgåelse af kontrakten Stk. 1 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 2 For aktie- og anpartsselskaber skal FynBus i forbindelse med kontraktindgåelse have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskabet i kontraktperioden skal skriftligt meddeles FynBus. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie- eller aktiekapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning skal selskabet indsende regnskabet til FynBus med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i selskabsloven. Juni

45 Stk. 3 Hvis entreprenør er organiseret som en forening, har FynBus stedse krav på at få udleveret de gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal FynBus have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan FynBus kræve, at de vognmænd, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for FynBus for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel. Stk. 4 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er FynBus berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at FynBus har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. 8 Samarbejde mellem entreprenør og FynBus Entreprenør og FynBus er forpligtet til at samarbejde om kontraktens udførelse samt gensidigt at orientere om forhold, der kan have betydning for kontraktens udførelse. Entreprenør er forpligtet til at fremsende kopi af al korrespondance, der udveksles med arbejdstilsynet, herunder tilsynsrapporter, påtaler, forbud mv. vedr. arbejdsmiljøet for ansatte der udfører arbejdsopgaver i relation til nærværende aftale. 9 Kommunikation Entreprenør udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenør kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Al kommunikation mellem entreprenør og FynBus skal foregå på dansk. 10 Underentreprenører Det er ikke tilladt at anvende underentreprenører til opfyldelse af kontrakten. 11 Forsikring Stk. 1 Entreprenør er til enhver tid forpligtet til at have det anvendte materiale behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Entreprenør skal tegne tilstrækkelig forsikring i anerkendt forsikringsselskab til fuld dækning af enhver skade, som entreprenør måtte have ansvaret for. Forsikringen skal være gældende for forhold opstået under kontraktforholdet, herunder en eventuel forlængelse af kontrakten. Juni

46 Stk. 2 Entreprenør skal under hele kontraktforholdet have tegnet forsikring for sit mandskab, herunder ansvars- og ulykkesforsikring. 12 Entreprenørs ansvar Entreprenør er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for personskade eller anden skade, herunder miljøskader samt hændelige skader, som opstår som følge af entreprenørs manglende overholdelse af nærværende kontrakt og det samlede udbudsmateriale for varetagelse af kørselsopgaver, eller som følge af entreprenørs eller dennes personales ansvarspådragende adfærd. Entreprenør er ansvarlig for skade på tredjemand og/eller dennes ejendom. Hvis der fremsættes eller pålægges FynBus et erstatningsansvar for forhold, som entreprenør er ansvarlig for i forhold til FynBus, jf. nærværende kontrakt, er entreprenør forpligtet til at overtage sagen og dække alle, herunder FynBus, omkostninger forbundet herved. 13 Entreprenørs virksomhed Stk. 1 Entreprenør leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenør, jf. dog stk Stk. 2 Entreprenør er forpligtet til uden unødigt ophold at orientere FynBus om alle ansættelsesretlige konflikter af generel betydning, der vedrører personale beskæftiget med nærværende kontrakt, herunder om eventuelle afgørelser truffet af Arbejdsretten m.m. Stk. 3 Entreprenør skal sikre, at de enkelte opgaver udføres af fagligt kvalificeret personale. Stk. 4 FynBus kan kræve, at entreprenør udelukker en chauffør fra kørsel for FynBus, hvis chaufføren ikke opfører sig i overensstemmelse med kontraktens 15 Krav til personale. FynBus kan endvidere udelukke en chauffør fra kørsel for FynBus, hvis chaufføren misligholder sit ansættelsesforhold i henhold til gældende regler. Derudover kan FynBus udelukke en chauffør, hvis denne giver anledning til alvorlig eller gentagende kritik. Udelukkelse forudsætter, at chaufførens opførsel har en karakter, der medfører, at FynBus ikke kan have tillid til denne mere, eller hvis chaufføren overtræder almindelige regler om god skik og brug inden for branchen. Stk. 5 FynBus kan ligeledes udelukke en chauffør fra kørsel for FynBus, hvis chaufføren ikke længere er fagligt kvalificeret til sit arbejde. Juni

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Favrskov Kommune April 2014 side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger... 6 Den udbudte kørsel... 6 Oversigt over pakker... 6 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Specialkørsel for Odense Kommune

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Specialkørsel for Odense Kommune UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Specialkørsel for Odense Kommune September 2013 1 Indholdsfortegnelse UDBUDSBETINGELSER... 4 UDBYDER... 4 FynBus... 4 Odense Kommune... 4 UDBUDSMATERIALE... 4 TIDSPLAN...

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 2013 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik Flextrafik 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbudt af trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik Udbud 2012 Udbudsvilkår og kontrakt Offentliggjort den 13. januar

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark November 2012 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

2 TILBUDSBLANKET RETTET

2 TILBUDSBLANKET RETTET 2 TILBUDSBLANKET RETTET Side 1 af 4 Tilbudsblanketten skal suppleres med skriftlig besvarelse på øvrige punkter i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 15/4 2015,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune

1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune 1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udbudsform... 4 Opbygning af udbudsmaterialet... 4 1

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark _ Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UDBUDSBETINGELSER... 5 UDBYDER... 5 FynBus...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser Udbud - kørsel med affaldscontainere Udbudsbetingelser Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: EP, MEL Version: 2 Godkendt af: MEL side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt Midttrafik og Sydtrafik 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2011-1 - Udbudsvilkår Indledning...3 1

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Udbud af flexkørsel Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst v/carsten Hyldborg 2. Status på arbejdsklausuler v/ingrid Dissing 3. Kommende udbud af specialkørsler for Odense

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og unge med særlige behov for støtte kørsel til genoptræning kørsel

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere