Grundlæggende undervisningsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede Juni 2005

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Ideer til tilrettelæggelse/afholdelse/gennemførelse Generel introduktion Undervisningen indledes med en introduktion af målet med uddannelsen og med at afklare deltagernes forventninger til uddannelsesforløbet. Deltagerne arbejder med eksempler og situationer fra deres egen pædagogiske praksis. Undervisningen kan indeholde følgende temaer: 1. Samfund - institution og baggrund, herunder den pædagogiske udvikling 2. Institution - brugeren og det pædagogiske arbejde 3. Omsorgsmedhjælperen i fokus. Tema 1: Samfund - institution og baggrund Relevante emner for indholdet: Gennemgang af den historiske og samfundsmæssige udvikling Hvad er baggrunden for, hvor vi står i dag? Relevant lovgrundlag for området Den pædagogiske udvikling Menneskesyn Oplæg og diskussion om menneskesyn før og nu Holdninger og syn på normalitet og handicap Deltagerne sætter deres praksis ind i et historisk perspektiv, så de derved kan genfinde begrundelser for deres handlinger i hverdagen. Under dette tema er det meningen, at deltagerne skal sætte deres praksis ind i et historisk perspektiv, så de derved kan finde begrundelser for deres handlinger i hverdagen. Dette forudsætter, at man arbejder med de samfundssyn og menneskesyn, som har været dominerende op gennem tiderne, og som har præget pædagogikken og holdningerne helt frem til vore dages opfattelse og syn på brugergruppen. Opfattelsen af normalitet og handicap har ændret sig op gennem tiderne, frem til at begge begreber i dag er svære at definere og afgrænse. Det er vigtigt, at deltagerne får forståelse for, at normalitet og handicap ikke er statiske begreber, men at begge hænger nøje sammen med, hvordan et samfund er indrettet, og de værdier, samfundet bekender sig til. 1 af 17

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Endvidere vil en konkret gennemgang af de vigtigste love og bekendtgørelser, der er gældende for såvel institutionstypen som for personalerettigheder og pligter, være på sin plads. Ugen kan afsluttes med, at deltagerne kigger på egen institutionskultur med de historiske briller på. At de bliver i stand til at identificere, om institutionens normer, værdier og ritualer, som de fremtræder i institutionens pædagogiske miljø i dag, er tidssvarende, eller om de indeholder et efterslæb fra den historiske arv. Tema 2: Institution - brugeren og det pædagogiske arbejde Relevante emner for indholdet: Observationer (evt. Marte Meo-metoden - logbog - aktivitetsobs.). Hvordan observerer vi, og hvordan anvender vi observationerne? Formidling af observationer Livshistoriebøger. Introduktion til livshistoriebøger Pædagogiske relationer Pædagogisk udvikling og arbejdsformer. Introduktion til projektarbejdsform og fremtidsværksteder Musiske og sansemotoriske aktiviteter. Praktiske øvelser i fremstilling af sansekasser, brug af lys lyd og farve Efter at tema 1 beskæftigede sig med samfundets påvirkning af institutionen og institutionens lovgrundlag, vil dette tema koncentrere sig om, hvad der sker inde på institutionen, og hvordan det påvirker brugerens liv. Det moderne samfund er i konstant forandring. Nye problemstillinger og nye krav dukker hele tiden op. Disse vilkår bevirker, at institutionen hele tiden er i en forandringsproces, hvor man må se sig selv som en dynamisk enhed, der er parat til at omstille sig til nye opgaver. Tidligere tiders håndfaste og centrale regelstyring via cirkulærer og bekendtgørelser er i dag afløst af ganske få bestemmelser i målog rammestyring. Der er lagt flere områder over til lokale afgørelser i amter og på institutionerne samt til den enkelte medarbejders egen beslutning. Der er på dette felt ikke længere noget, der er givet på forhånd. Pædagogikken er blevet a la carte. Den ene pædagogiske måde at arbejde på kan være lige så god som den anden, bare man kan argumentere for den...! Disse vilkår kan være svære både for omsorgsmedhjælperen og brugeren. Derfor bliver det relevant at beskæftige sig med metoder i det pædagogiske udviklingsarbejde, der netop handler om at leve i og arbejde med pædagogik i en foranderlig verden. Når hverken mål eller metoder er givne på forhånd, bliver det vigtigt for den enkelte at kunne reflektere over og begrunde egen praksis. Iagttagelser 2 af 17

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET og kollegial faglig dialog bliver derfor vigtige elementer i forsøget på at skabe en pædagogik for den enkelte bruger og gruppen. I dette tema kan projektarbejdsformen præsenteres som et af flere forskellige pædagogiske udviklingsværktøjer. Intentionen er, at deltagerne prøver at lave et miniprojekt, hvor de på forhånd formulerer en problemstilling, som de efterfølgende undersøger ved institutionsbesøg, for på denne måde at stifte bekendtskab med projektarbejdets faser og arbejdsform. Tema 3: Omsorgsmedhjælperen i fokus Relevante emner for indholdet: Kommunikation - Oplæg og praktiske øvelser i assertion - Jeg mener hvad jeg siger - men siger jeg hvad jeg mener? - Mig/bruger - Mig/kollega Kropssprog - Hvad er det for nogle signaler, jeg sender? - Hvordan læser jeg andres signaler? Konfliktløsning - Mig/bruger - Mig/kollega - Oplæg og øvelser med konflikthåndtering - Case-opgaver og evt. rollespil over deltagernes egne eksempler - Girafsprog (IVK) Etik - Oplæg og dialog omkring etiske aspekter i omsorgsarbejdet Arbejdsmiljø Når, som tidligere beskrevet, hverken mål eller metoder er givne på forhånd, får det som konsekvens, at pædagogikken for det meste vil ligge i relationen. Dette stiller nye krav til omsorgsmedhjælperen om at forholde sig til sig selv som person. Pædagogikken opstår i mødet mellem to suveræne individer, som begge har hver sin fortid og fremtid og kun er fælles om en nutid. Dette møde kommer i stand gennem dialogen, en dialog der bygger på gensidig respekt og forhandling, også i forhold til brugere, der kun kan udtrykke sig gennem tegn og signaler. Derfor bliver det vigtigt, at man som omsorgsmedhjælper beskæftiger sig med egne normer, værdier og personlige grænser. Hvad kan jeg acceptere, og hvad kan jeg ikke acceptere? Samtidig må man være indstillet på, at andre tænker og hand- 3 af 17

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET ler anderledes, hvilket kan gøre det nødvendigt, at man er parat til at ændre sine holdninger og grænser for at opnå kompromiser. Ydermere kræves det, at man beskæftiger sig med kvaliteten i kommunikationen, både i forhold til brugere og kolleger. Det bliver vigtigt, at kommunikationen er klar og tydelig, samt at der er overensstemmelse mellem det verbale og det nonverbale sprog. Hertil er assertionstræning et nyttigt værktøj for at minimere de latente konfliktrisici, der ligger i en kommunikation, der vægter retten til at forsvare sit standpunkt. Er konflikten der, skal den løses. Omsorgsmedhjælperen skal have en kort indføring i vold og voldssignaler og en kort gennemgang af, hvordan konflikter bearbejdes og løses på en konstruktiv måde. Deltagerne anbefales desuden at gennemgå uddannelsen Klientvold - forebyggelse og udvikling. 2. Cases/opgaver/undervisningsmateriale Tema 2 (Institution - brugeren og det pædagogiske arbejde): Se bilagene 1 6. Tema 3 (Omsorgsmedhjælperen i fokus): Se bilagene 7 9. Underviseren kan desuden rette henvendelse til relevante interesseorganisationer (eksempelvis LEV) for at anvende noget af deres materiale i undervisningen. 3. Baggrundslitteratur Historisk udvikling Socialpædagogiske tekster nr. 3: Fra totalinstitution til selvforvaltning - åndssvag i udvikling. Socialpædagogisk højskole Balch Olsen, Søs, Paarmann, Diana: Ideologiers storhed og fald. Livskvalitet og nye livsformer for udviklingshæmmede - selvforvaltning og livskvalitet. Nord 1995, 9. Nordisk Ministerråd (tlf ). Langager, Søren: Specialpædagogikken frem mod år fra normalisering til subjektivering. Specialpædagogisk debat. Danmarks Lærerhøjskole af 17

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bømler, Tina: De normales samfund. Alfuff, Normalitets- og handicapbegreb Salomonsen, Per: De unormale skal være normale. I Socialpolitik, et opgør med myter af Uffe Vesthy Madsen. Ålborg Universitet Holst, Jesper, m.fl.: Skæve brudstykker af en vinkelret diskussion om normalitet. I Socialpædagogiske tekster nr. 3. Socialpædagogisk Højskole 1991 Socialpædagogernes Landsforbund: Vis mig dit klædeskab og jeg skal fortælle dig, hvem din socialpædagog er! Debatoplæg om pædagogik og udviklingshæmmedes vilkår. September Menneskesyn Kirkebæk, Birgit: Undervisning af de svært handicappede. SÅ-materialer. Institutionskultur Gundelach, Peter; Sandager, Hanne: Organisationskultur i det offentlige. Gyldendal Lovgivning Lov om social service med tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser. Nielson, Lone; Nissen, Anne: Handicap gør ingen forskel. Socialpolitisk forlag Pædagogisk udviklingsarbejde Christensen, Søren Kai: Pædagogisk udviklingsarbejde. Semi Berthelsen, Jens m.fl.: Grundbog i projektarbejde. Teori og praktisk vejledning. Forlaget Unge Pædagoger Pædagogiske retninger og metoder Jerlang, Esben m.fl.: Selvforvaltning - pædagogisk teori og praksis. Munksgaard Holm, Per m.fl.: Liv og kvalitet i omsorg og pædagogik. Systime af 17

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Holm, Per; Perlt, Birger red.: Fra forsøg til udvikling. Socialpædagogisk Højskole Perlt, Birger: Pædagogen som multikunstner. I Vera nr. 2, januar Smidt, Søren; Kopart, Henning: Iagttagelse og fortælling - pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn. Børn og Unges forlag. Det gule hus. Video. Danmarks Radio, sendt Livskvalitet Henriksen, Bjarne Lenau: Livskvalitet. Gyldendal. Holm, Per m.fl.: Liv og kvalitet i omsorg og pædagogik. Systime Holm, Per; Perlt, Birger red.: Fra forsøg til udvikling. Socialpædagogisk Højskole Holst, Jesper m.fl. Kommunikation og livskvalitet - et forsøg på en teoretisk afklaring. I Livskvalitet og nye livsformer for udviklingshæmmede - kommunikation. NORD 1995:10. Nordisk Ministerråd (tlf ) Socialpædagogernes Landsforbund: Vis mig dit klædeskab og jeg skal fortælle dig, hvem din socialpædagog er! Debatoplæg om pædagogik og udviklingshæmmedes vilkår. SL, september Livshistorier Clausen, Birthe Juhl; Lauritzen, Jørgen: Livshistorier i pædagogisk arbejde. SEMI Kommunikation og assertion Bruun-Jensen, Kjeld: Sundhedspsykologi - en introduktion. Forlaget Pons Dickson, Anne: Og jeg mener, hvad jeg si r. Hans Reitzels forlag Kropssprog Marquard-Busk, Maria; Knudsen, Lone Brandt: Få kroppen til at tale og hovedet til at forstå - om helhed i undervisningen. Daghøjskolen i Silkeborg af 17

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Konfliktløsning Bekendtgørelse om magtanvendelse med videre i botilbud efter lov om social service. Socialpædagogernes Landsforbund: Etikpakken Pease, A: Kroppens sprog og signaler. Lindhardt og Ringhoff. Videoer 1) Det kan nytte? - videoer, (12 i alt) Nr. 3: Et spørgsmål om holdning. Dokumentation af et pædagogisk udviklingsarbejde /produceret for Socialpædagogernes Landsforbund af Clarté Film og Video: Clarté film og video, kasette +VHS+37 min. Bestilles hos Socialpædagogisk Landsforbund tlf.: ) Om samarbejde og holdninger Filmen beskriver, hvordan Jørgen udvikler sig gennem 14 måneder - fra april 1986 til juni en udviklingsproces, der omfatter både Jørgen og personalet. I takt med, at personalet ændrer holdning til Jørgen, ændrer han adfærd. Filmen dokumenterer nødvendigheden af, at personalet hele tiden har positive forventninger til, at Jørgen kan udvikle sig, og at der tages udgangspunkt i Jørgens ønsker, behov og forudsætninger. Bestilles hos Socialpædagogisk Landsforbund, tlf: ) En pædagogisk udfordring Produceret af Anna Kjærsgaard og Socialpædagogernes Landsforbund, Frederiksborg. Frederiksborg Amt kassette + VHS + 33 min. En undervisningsfilm om det pædagogiske arbejde på en døgninstitution for udviklingshæmmede. En nyansats vej til at arbejde med Susanne - hendes hverdag og livskvalitet. Bestilles hos Frederiksborg Amt, tlf.: ) Eigils historie Produceret af Anna Kjærsgaard og Socialpædagogernes Landsforbund, Frederiksborg. Frederiksborg Amt kasette + VHS + 27 min. Om brugernes institutionshistorie. Bestilles hos Frederiksborg Amt, tlf af 17

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 1 Karakterisér en god pædagogik og karakteriser en god omsorgsmedhjælper Gruppearbejde Gruppen besvarer hver af de to følgende spørgsmål med tre stikord, som gruppen er enige om: - Hvad karakteriserer "god pædagogik"? - Hvad karakteriserer en "god omsorgsmedhjælper"? Svarene skrives op på en stor flipover og hænges op i undervisningslokalet. Én fra gruppen skal kort fremlægge gruppens svar i plenum: - Hvad snakkede vi om? - Hvilke forslag var fremme? - Hvordan nåede vi frem til disse tre stikord? 8 af 17

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 2 2 små historier Individuel opgave, 15 min. Forberedelse til at fremstille to eksempler fra egen arbejdssituation og fremlægge dem som fortællinger én efter én i de gennemgående grupper. - Engang jeg var modig - Engang jeg var fjollet Arbejde i grupper Runde om modige oplevelser. Hver deltager i gruppen fortæller på skift i 5 min. Runden afsluttes med en almindelig udvekslingssamtale. Evt. kan gruppen på en flipover fremstille essensen af fortællingerne. Derefter samme metode om de fjollede arbejdsfortællinger. Øvelsen kan give meget befriende latter på kursets 1. dag og dermed medvirke til opbygningen af et trygt læremiljø, hvor der er skabt forståelse for, at vi alle lærer ved at forsøge os frem. 9 af 17

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 3 Beskriv en brugers liv Netværksanalyse Individuel opgave, min. Det anbefales, at der laves en netværksanalyse af en brugers liv. Det er tænkt som en individuel opgave, hvor omsorgsmedhjælperen med udgangspunkt i en bruger fra sin arbejdsplads laver en skitse, som f.eks. indeholder følgende forhold: - Hvem er brugeren? - Hvor/hvordan bor hun/han? - Hvilke familiemæssige relationer har hun/han? - Hvad er hun/han beskæftiget med? - Hvilke fritidsinteresser har hun/han? - Hvem er de centrale personer i brugerens liv? Herefter arbejdes i de gennemgående grupper. Hver deltager fremlægger sin netværksanalyse af en brugers liv for de andre i gruppen. Gruppen prøver i fællesskab at lave en kobling mellem formiddagens historiske tilbageblik på forsorgens udvikling og dennes betydning for deres brugers hverdag. - Når jeg tænker på min bruger, hvordan har hendes/hans liv så været afhængigt af samfundets syn på udviklingshæmmede? - Hvordan ville hendes/hans liv have formet sig, hvis hun/han havde levet 50 år før? - Hvad betyder selvbestemmelse og andres bestemmelse for min brugers hverdagsrammer? Man kan evt. begynde øvelsen med at se videoen "Eigils historie". Formålet med denne øvelse er at give omsorgsmedhjælperen mulighed for at reflektere over brugerens totale livssituation samt tænke den ind i forhold til institutionens funktion. 10 af 17

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 4 Forholdet mellem personlige og professionelle værdier og dette forholds betydning for institutionens virke Det anbefales at anvende kompendiet "Etikken som samtaleværktøj", udgivet af Socialpædagogernes Landsforbund. Tlf.: Heri findes både oplæg og øvelser til emnet. 11 af 17

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 5 Figur over forløbet i et pædagogisk udviklingsarbejde HERRENS MARK SIKKER GRUND UDFORDRING LEVE MED USIKKERHED LEVE MED SIKKERHED NYE ERFARINGER SPÆNDING RODLØSHED IDENTITETSTAB SIKKERHED KEDSOMHED FORSIKRING Som udgangspunkt er pædagogen/institutionen på sikker grund med indvundne erfaringer, teoretisk viden og rutiner, der sikrer kompetent indsats over for kendte pædagogiske problemstillinger. I pædagogisk udviklingsarbejde kaster man sig ud på Herrens mark - usikker grund, hvor man stiller spørgsmål ved tidligere praksis og arbejder med at udvikle nye erfaringer. Kilde: Søren Kai Christensen "Pædagogisk udviklingsarbejde - en nødvendighed". S. 29 ff. 12 af 17

14 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 6 Livsfortællinger med egne arbejdshistorier Deltagerne skal, dagen inden der skal arbejdes med livshistorien i pædagogisk arbejde, have besked på at medbringe en ting af betydning for dem. Deltagerne skal også overveje, hvilke almindelige episoder de vil dele med deres gruppe. Alle forbereder individuelt: - Fortæl hvorfor du har medbragt denne ting og tingens betydning for dig - Udvælg 3 vigtige almindelige episoder fra dit arbejdsliv - Et kort rids over hele dit liv Deltagerne skal sidde for sig selv ca. ½ time og forberede deres oplæg. Derefter arbejdes der i grupper a 3 personer i 45 min. efterfulgt af 15 min. pause. I gruppen får hovedpersonen 20 min. til at fortælle det forberedte oplæg, uden at de andre gruppemedlemmer afbryder. Derefter afsættes der min., hvor de to andre må stille uddybende spørgsmål og kun dette. Derefter sidder gruppen i 5 min., hvor den enkelte nedskriver sine tanker: Hvad overraskede dig? Ikke nødvendigvis kun indholdet i fortællingen - det må også godt være om selve processen. Hvorfor overraskede det dig? 2 min. gives der til hver, hvor deltagerne fremlægger deres eftertanke uden kommentarer. 13 af 17

15 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 7 Pædagogisk observation og handleplan Den foreslåede model er en observationsmetode, hvor det narrative (fortællende) - den konkrete selvoplevede episode - er omdrejningspunktet. Herved laves en historisk struktur, hvor der beskrives et forløb frem for en mere statisk "statusopgørelse" over brugeren her og nu. Metoden kan bruges både på den enkelte bruger såvel som på grupper af brugere. Præsentation og overordnet karakteristik af brugeren - Data og facts - Kort præsentation af brugeren Beskrivelse - Uddybet karakteristik af brugeren - Konkrete observationer som eksempler - Ændringer/udviklinger Forsøg på at forstå - Hvad kan årsagerne til eventuelle problemer eller reaktion være - Hvilke referencer eller teorier har vi brugt eller tænkt på - Hvordan tror vi, brugeren selv oplever sin situation - Eventuelt brugerens egne kommentarer - Hvad har vi foretaget os i institutionen, og hvordan har det påvirket brugeren Sammenfatning og konklusion - Hvad er er vores grundlæggende vurdering af brugeren - Hvad vil vi gøre - Hvad kan andre gøre - Forventninger til fremtiden Kilde: Søren Smidt og Henning Kopart "Pædagogiske iagttagelser og observation af børn" Tidsskrift: /4. 14 af 17

16 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 8 Adfærdstyper Aggressiv Personen har øje for konkurrenceelementet i enhver situation og har det skjulte mål at vinde. Adfærden satser ubevidst på at pille den anden ned og tilsidesætte den andens følelser, ønsker og rettigheder. På grund af et manglende selvværd har personen ikke overskud til at lytte og høre den andens synspunkter - derfor bliver det ofte en bebrejdende og overgribende adfærd, som virker som et direkte angreb på den anden. Tilbageholdende Den ideelle skydeskive for den aggressive adfærd. Personen opfatter sig selv som offer for en uretfærdig behandling. Personen har svært ved selv at træffe beslutninger på grund af usikkerhed om eget værd og lader derfor andre bestemme. Derved bekræfter hun/han sin egen afhængighed af andre og dermed ringe selvværd. Den anden/de andre har i begyndelsen lyst til at hjælpe - men kommer let til at miste tålmodigheden og bliver frustreret over personens manglende viljestyrke. Indirekte aggressiv En manipulerende adfærd, hvor personen hævder sig selv indirekte ved at placere skyld hos en bestemt anden person, som dermed gøres til syndebuk. Personen taler med dobbelt tunge - roser ofte andre - men i et nedladende tonefald, som gør den anden forvirret. Personen sladrer om folk og ved-går ikke sine følelser, men snor sig udenom. Assertiv Personen respekterer sig selv og andre. Hun/han ved, at vi er forskellige, og at alle har svage og stærke sider. Hun/han har ikke behov for at vinde over andre, og hun/han er heller ikke afhængig af andres bekræftelse og accept. Hun/han satser altid på at finde et kompromis til fordel for begge parter. Hun/han er ansvarlig for sit liv og egne valg med en indre styrke. Hun/han giver udtryk for behov og følelser på en direkte måde. Hun/han er parat til, at andre mener noget andet - og er dermed risikovillig. Hun/han ved, at en afvisning af hendes ønsker ikke er en afvisning af hende som person. 15 af 17

17 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 9 Bliv opmærksom på egen adfærd - individuel øvelse Hvordan reagerer jeg, når På arbejdspladsen: - Jeg stiller et forslag, og det bliver overhørt? - Jeg bliver bedt om at overtage en vagt, netop som jeg havde glædet mig til at holde fri uden at skulle noget bestemt? - Jeg ønsker anerkendelse, fordi jeg har ydet en ekstra arbejdsindsats? - Jeg har foretaget en prioritering, som viser sig at være forkert? - Jeg gerne vil på kursus, men lederen giver mig et henholdende svar? - Jeg synes, vagtskemaet tager mere hensyn til en kollegas ønsker end til mine? - Nogen giver mig en kompliment eller roser mit arbejde? - Jeg mener at have en klar aftale med en kollega, men vedkommende handler ikke derefter? - Jeg ønsker at sige nej til en opgave, som jeg synes, en anden faggruppe bør tage sig af? Blandt fremmede: - Jeg ønsker at klage over en vare, som jeg har købt? - Nogen står uden for min dør og vil sælge mig en vare, jeg ikke ønsker? - Jeg har ventet enormt længe i en kø, og nogle[en] maser sig ind foran mig? - En ekspedient har været meget hjælpsom, men jeg alligevel ikke ønsker at købe varerne? - Nogen giver sig til at ryge, og jeg bevidst har sat mig, hvor der er røgfrit? - Lægen ikke giver mig ordentligt svar på det, jeg spørger om? Blandt venner og familie: - Samtaleemnet ved en sammenkomst gør mig utilpas? - En veninde vil låne penge, og jeg har mest lyst til at sige nej? - Jeg bliver ked af det, fordi nogen gør grin med noget, jeg værdsætter? - Min partner ikke vil hjælpe med det huslige, selvom jeg har gjort mere end min del? 16 af 17

18 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Jeg ikke synes, mit barn skal have mere i lommepenge, men han/hun bliver ved med at plage? Hver enkelt deltager bedes notere sine reaktioner på de nævnte situationer ned på et stykke papir. Herefter skal hver enkelt se på egne svar. Hvordan reagerer jeg oftest på arbejdspladsen, blandt fremmede og blandt venner/familie? Er der et mønster i mine reaktioner? Var der noget, der især undrede mig? 17 af 17

Kommunikation og forældresamarbejde del 2

Kommunikation og forældresamarbejde del 2 Kommunikation og forældresamarbejde del 2 Program Guitaren i hånden. 1. tænk, 2. tal, 3. reflekter I dag: Assertionstræning Dvs. jeg taler mindre, I taler mere. Mindset i praksis. Fokus på hvad andre gør

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere Materialet har til formål at give inspiration

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Assertionsteknik. (Andrew Salter, Robert E. Alberti, Anne Dickson) Du skal sgu ikke stå dér og være indirekte aggressiv overfor mig!

Assertionsteknik. (Andrew Salter, Robert E. Alberti, Anne Dickson) Du skal sgu ikke stå dér og være indirekte aggressiv overfor mig! Assertionsteknik (Andrew Salter, Robert E. Alberti, Anne Dickson) Du skal sgu ikke stå dér og være indirekte aggressiv overfor mig! Assertion: definition Assertion vil sige at kunne handle i overensstemmelse

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 40956 Udviklet af: Jens Erik Assing Århus Social-og Sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus N Tlf.: 87412626

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013

At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013 + At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013 + Kan I se lyset som TR i forandringer for bare træer? + Program Forandringer i arbejdslivet Hvad berører os? Hvordan

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Lektionsplan B (1 dag)

Lektionsplan B (1 dag) Lektionsplan B (1 dag) Formålet med en dags undervisning er at give deltagerne viden om og forståelse for hvordan forskellige former for adfærd påvirker kommunikationen. Desuden vil deltagerne afprøve

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE a. Introduktion til konflikthåndteringsnøglen I Etikos arbejder vi med konflikthåndtering og - mægling på baggrund af etikken og den gode dialog. Vi betragter konflikter som udfordringer

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Familieplejere, pædagogik og samarbejde 42661 Juni 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Det, der ikke slår dig ihjel det styrker dig. VELKOMMEN TIL workshoppen om assertiv kommunikation

Det, der ikke slår dig ihjel det styrker dig. VELKOMMEN TIL workshoppen om assertiv kommunikation Det, der ikke slår dig ihjel det styrker dig VELKOMMEN TIL workshoppen om assertiv kommunikation ! Opskriften på succes! Definition på assertion! Ret og pligt! Forskellen på anerkendende og værdsættende

Læs mere

Social- og specialpædagogik. Uddannelsesplan for Modul 9

Social- og specialpædagogik. Uddannelsesplan for Modul 9 Social- og specialpædagogik Uddannelsesplan for Modul 9 Område 3: Relation og kommunikation 2. praktikperiode. Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Uddannelsesplan for pædagogstuderende i August 2009 BØRNEHUSENE I VRÅ Huset ENGBLOMMEN og Huset SPIREN Huset Engblommen Østergade 21-9760 Vrå tlf. 72 33 46 64 Indholdsfortegnelse 1. Researchdagene i Huset

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Forskellige typer af praksisfortællinger

Forskellige typer af praksisfortællinger Side 1 af 8 Forskellige typer af praksisfortællinger Solskinshistorien Er fortællingen om det, der gør det hele værd. Fortællingen afspejler hengivenhed og glæde overfor de personer (oftest barnet), som

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig.

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig. Kofoeds Skoles Ungdomsboliger Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, KSU, er fire bofællesskaber for hjemløse og socialt udsatte unge. KSU arbejder ud fra Kofoeds Skoles grundmetode, hjælp til selvhjælp, med anerkendelse

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer?

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Temadag på Knudshoved Kursuscenter den 22. januar 2014 - Røgfrihed for alle Program Kl. 10.00-10.30: Velkomst, præsentation

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Køreplan for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter

Køreplan for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Køreplan for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At arbejde mod en mere ensartet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere