Grundlæggende undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede Juni 2005

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Ideer til tilrettelæggelse/afholdelse/gennemførelse Generel introduktion Undervisningen indledes med en introduktion af målet med uddannelsen og med at afklare deltagernes forventninger til uddannelsesforløbet. Deltagerne arbejder med eksempler og situationer fra deres egen pædagogiske praksis. Undervisningen kan indeholde følgende temaer: 1. Samfund - institution og baggrund, herunder den pædagogiske udvikling 2. Institution - brugeren og det pædagogiske arbejde 3. Omsorgsmedhjælperen i fokus. Tema 1: Samfund - institution og baggrund Relevante emner for indholdet: Gennemgang af den historiske og samfundsmæssige udvikling Hvad er baggrunden for, hvor vi står i dag? Relevant lovgrundlag for området Den pædagogiske udvikling Menneskesyn Oplæg og diskussion om menneskesyn før og nu Holdninger og syn på normalitet og handicap Deltagerne sætter deres praksis ind i et historisk perspektiv, så de derved kan genfinde begrundelser for deres handlinger i hverdagen. Under dette tema er det meningen, at deltagerne skal sætte deres praksis ind i et historisk perspektiv, så de derved kan finde begrundelser for deres handlinger i hverdagen. Dette forudsætter, at man arbejder med de samfundssyn og menneskesyn, som har været dominerende op gennem tiderne, og som har præget pædagogikken og holdningerne helt frem til vore dages opfattelse og syn på brugergruppen. Opfattelsen af normalitet og handicap har ændret sig op gennem tiderne, frem til at begge begreber i dag er svære at definere og afgrænse. Det er vigtigt, at deltagerne får forståelse for, at normalitet og handicap ikke er statiske begreber, men at begge hænger nøje sammen med, hvordan et samfund er indrettet, og de værdier, samfundet bekender sig til. 1 af 17

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Endvidere vil en konkret gennemgang af de vigtigste love og bekendtgørelser, der er gældende for såvel institutionstypen som for personalerettigheder og pligter, være på sin plads. Ugen kan afsluttes med, at deltagerne kigger på egen institutionskultur med de historiske briller på. At de bliver i stand til at identificere, om institutionens normer, værdier og ritualer, som de fremtræder i institutionens pædagogiske miljø i dag, er tidssvarende, eller om de indeholder et efterslæb fra den historiske arv. Tema 2: Institution - brugeren og det pædagogiske arbejde Relevante emner for indholdet: Observationer (evt. Marte Meo-metoden - logbog - aktivitetsobs.). Hvordan observerer vi, og hvordan anvender vi observationerne? Formidling af observationer Livshistoriebøger. Introduktion til livshistoriebøger Pædagogiske relationer Pædagogisk udvikling og arbejdsformer. Introduktion til projektarbejdsform og fremtidsværksteder Musiske og sansemotoriske aktiviteter. Praktiske øvelser i fremstilling af sansekasser, brug af lys lyd og farve Efter at tema 1 beskæftigede sig med samfundets påvirkning af institutionen og institutionens lovgrundlag, vil dette tema koncentrere sig om, hvad der sker inde på institutionen, og hvordan det påvirker brugerens liv. Det moderne samfund er i konstant forandring. Nye problemstillinger og nye krav dukker hele tiden op. Disse vilkår bevirker, at institutionen hele tiden er i en forandringsproces, hvor man må se sig selv som en dynamisk enhed, der er parat til at omstille sig til nye opgaver. Tidligere tiders håndfaste og centrale regelstyring via cirkulærer og bekendtgørelser er i dag afløst af ganske få bestemmelser i målog rammestyring. Der er lagt flere områder over til lokale afgørelser i amter og på institutionerne samt til den enkelte medarbejders egen beslutning. Der er på dette felt ikke længere noget, der er givet på forhånd. Pædagogikken er blevet a la carte. Den ene pædagogiske måde at arbejde på kan være lige så god som den anden, bare man kan argumentere for den...! Disse vilkår kan være svære både for omsorgsmedhjælperen og brugeren. Derfor bliver det relevant at beskæftige sig med metoder i det pædagogiske udviklingsarbejde, der netop handler om at leve i og arbejde med pædagogik i en foranderlig verden. Når hverken mål eller metoder er givne på forhånd, bliver det vigtigt for den enkelte at kunne reflektere over og begrunde egen praksis. Iagttagelser 2 af 17

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET og kollegial faglig dialog bliver derfor vigtige elementer i forsøget på at skabe en pædagogik for den enkelte bruger og gruppen. I dette tema kan projektarbejdsformen præsenteres som et af flere forskellige pædagogiske udviklingsværktøjer. Intentionen er, at deltagerne prøver at lave et miniprojekt, hvor de på forhånd formulerer en problemstilling, som de efterfølgende undersøger ved institutionsbesøg, for på denne måde at stifte bekendtskab med projektarbejdets faser og arbejdsform. Tema 3: Omsorgsmedhjælperen i fokus Relevante emner for indholdet: Kommunikation - Oplæg og praktiske øvelser i assertion - Jeg mener hvad jeg siger - men siger jeg hvad jeg mener? - Mig/bruger - Mig/kollega Kropssprog - Hvad er det for nogle signaler, jeg sender? - Hvordan læser jeg andres signaler? Konfliktløsning - Mig/bruger - Mig/kollega - Oplæg og øvelser med konflikthåndtering - Case-opgaver og evt. rollespil over deltagernes egne eksempler - Girafsprog (IVK) Etik - Oplæg og dialog omkring etiske aspekter i omsorgsarbejdet Arbejdsmiljø Når, som tidligere beskrevet, hverken mål eller metoder er givne på forhånd, får det som konsekvens, at pædagogikken for det meste vil ligge i relationen. Dette stiller nye krav til omsorgsmedhjælperen om at forholde sig til sig selv som person. Pædagogikken opstår i mødet mellem to suveræne individer, som begge har hver sin fortid og fremtid og kun er fælles om en nutid. Dette møde kommer i stand gennem dialogen, en dialog der bygger på gensidig respekt og forhandling, også i forhold til brugere, der kun kan udtrykke sig gennem tegn og signaler. Derfor bliver det vigtigt, at man som omsorgsmedhjælper beskæftiger sig med egne normer, værdier og personlige grænser. Hvad kan jeg acceptere, og hvad kan jeg ikke acceptere? Samtidig må man være indstillet på, at andre tænker og hand- 3 af 17

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET ler anderledes, hvilket kan gøre det nødvendigt, at man er parat til at ændre sine holdninger og grænser for at opnå kompromiser. Ydermere kræves det, at man beskæftiger sig med kvaliteten i kommunikationen, både i forhold til brugere og kolleger. Det bliver vigtigt, at kommunikationen er klar og tydelig, samt at der er overensstemmelse mellem det verbale og det nonverbale sprog. Hertil er assertionstræning et nyttigt værktøj for at minimere de latente konfliktrisici, der ligger i en kommunikation, der vægter retten til at forsvare sit standpunkt. Er konflikten der, skal den løses. Omsorgsmedhjælperen skal have en kort indføring i vold og voldssignaler og en kort gennemgang af, hvordan konflikter bearbejdes og løses på en konstruktiv måde. Deltagerne anbefales desuden at gennemgå uddannelsen Klientvold - forebyggelse og udvikling. 2. Cases/opgaver/undervisningsmateriale Tema 2 (Institution - brugeren og det pædagogiske arbejde): Se bilagene 1 6. Tema 3 (Omsorgsmedhjælperen i fokus): Se bilagene 7 9. Underviseren kan desuden rette henvendelse til relevante interesseorganisationer (eksempelvis LEV) for at anvende noget af deres materiale i undervisningen. 3. Baggrundslitteratur Historisk udvikling Socialpædagogiske tekster nr. 3: Fra totalinstitution til selvforvaltning - åndssvag i udvikling. Socialpædagogisk højskole Balch Olsen, Søs, Paarmann, Diana: Ideologiers storhed og fald. Livskvalitet og nye livsformer for udviklingshæmmede - selvforvaltning og livskvalitet. Nord 1995, 9. Nordisk Ministerråd (tlf ). Langager, Søren: Specialpædagogikken frem mod år fra normalisering til subjektivering. Specialpædagogisk debat. Danmarks Lærerhøjskole af 17

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bømler, Tina: De normales samfund. Alfuff, Normalitets- og handicapbegreb Salomonsen, Per: De unormale skal være normale. I Socialpolitik, et opgør med myter af Uffe Vesthy Madsen. Ålborg Universitet Holst, Jesper, m.fl.: Skæve brudstykker af en vinkelret diskussion om normalitet. I Socialpædagogiske tekster nr. 3. Socialpædagogisk Højskole 1991 Socialpædagogernes Landsforbund: Vis mig dit klædeskab og jeg skal fortælle dig, hvem din socialpædagog er! Debatoplæg om pædagogik og udviklingshæmmedes vilkår. September Menneskesyn Kirkebæk, Birgit: Undervisning af de svært handicappede. SÅ-materialer. Institutionskultur Gundelach, Peter; Sandager, Hanne: Organisationskultur i det offentlige. Gyldendal Lovgivning Lov om social service med tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser. Nielson, Lone; Nissen, Anne: Handicap gør ingen forskel. Socialpolitisk forlag Pædagogisk udviklingsarbejde Christensen, Søren Kai: Pædagogisk udviklingsarbejde. Semi Berthelsen, Jens m.fl.: Grundbog i projektarbejde. Teori og praktisk vejledning. Forlaget Unge Pædagoger Pædagogiske retninger og metoder Jerlang, Esben m.fl.: Selvforvaltning - pædagogisk teori og praksis. Munksgaard Holm, Per m.fl.: Liv og kvalitet i omsorg og pædagogik. Systime af 17

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Holm, Per; Perlt, Birger red.: Fra forsøg til udvikling. Socialpædagogisk Højskole Perlt, Birger: Pædagogen som multikunstner. I Vera nr. 2, januar Smidt, Søren; Kopart, Henning: Iagttagelse og fortælling - pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn. Børn og Unges forlag. Det gule hus. Video. Danmarks Radio, sendt Livskvalitet Henriksen, Bjarne Lenau: Livskvalitet. Gyldendal. Holm, Per m.fl.: Liv og kvalitet i omsorg og pædagogik. Systime Holm, Per; Perlt, Birger red.: Fra forsøg til udvikling. Socialpædagogisk Højskole Holst, Jesper m.fl. Kommunikation og livskvalitet - et forsøg på en teoretisk afklaring. I Livskvalitet og nye livsformer for udviklingshæmmede - kommunikation. NORD 1995:10. Nordisk Ministerråd (tlf ) Socialpædagogernes Landsforbund: Vis mig dit klædeskab og jeg skal fortælle dig, hvem din socialpædagog er! Debatoplæg om pædagogik og udviklingshæmmedes vilkår. SL, september Livshistorier Clausen, Birthe Juhl; Lauritzen, Jørgen: Livshistorier i pædagogisk arbejde. SEMI Kommunikation og assertion Bruun-Jensen, Kjeld: Sundhedspsykologi - en introduktion. Forlaget Pons Dickson, Anne: Og jeg mener, hvad jeg si r. Hans Reitzels forlag Kropssprog Marquard-Busk, Maria; Knudsen, Lone Brandt: Få kroppen til at tale og hovedet til at forstå - om helhed i undervisningen. Daghøjskolen i Silkeborg af 17

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Konfliktløsning Bekendtgørelse om magtanvendelse med videre i botilbud efter lov om social service. Socialpædagogernes Landsforbund: Etikpakken Pease, A: Kroppens sprog og signaler. Lindhardt og Ringhoff. Videoer 1) Det kan nytte? - videoer, (12 i alt) Nr. 3: Et spørgsmål om holdning. Dokumentation af et pædagogisk udviklingsarbejde /produceret for Socialpædagogernes Landsforbund af Clarté Film og Video: Clarté film og video, kasette +VHS+37 min. Bestilles hos Socialpædagogisk Landsforbund tlf.: ) Om samarbejde og holdninger Filmen beskriver, hvordan Jørgen udvikler sig gennem 14 måneder - fra april 1986 til juni en udviklingsproces, der omfatter både Jørgen og personalet. I takt med, at personalet ændrer holdning til Jørgen, ændrer han adfærd. Filmen dokumenterer nødvendigheden af, at personalet hele tiden har positive forventninger til, at Jørgen kan udvikle sig, og at der tages udgangspunkt i Jørgens ønsker, behov og forudsætninger. Bestilles hos Socialpædagogisk Landsforbund, tlf: ) En pædagogisk udfordring Produceret af Anna Kjærsgaard og Socialpædagogernes Landsforbund, Frederiksborg. Frederiksborg Amt kassette + VHS + 33 min. En undervisningsfilm om det pædagogiske arbejde på en døgninstitution for udviklingshæmmede. En nyansats vej til at arbejde med Susanne - hendes hverdag og livskvalitet. Bestilles hos Frederiksborg Amt, tlf.: ) Eigils historie Produceret af Anna Kjærsgaard og Socialpædagogernes Landsforbund, Frederiksborg. Frederiksborg Amt kasette + VHS + 27 min. Om brugernes institutionshistorie. Bestilles hos Frederiksborg Amt, tlf af 17

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 1 Karakterisér en god pædagogik og karakteriser en god omsorgsmedhjælper Gruppearbejde Gruppen besvarer hver af de to følgende spørgsmål med tre stikord, som gruppen er enige om: - Hvad karakteriserer "god pædagogik"? - Hvad karakteriserer en "god omsorgsmedhjælper"? Svarene skrives op på en stor flipover og hænges op i undervisningslokalet. Én fra gruppen skal kort fremlægge gruppens svar i plenum: - Hvad snakkede vi om? - Hvilke forslag var fremme? - Hvordan nåede vi frem til disse tre stikord? 8 af 17

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 2 2 små historier Individuel opgave, 15 min. Forberedelse til at fremstille to eksempler fra egen arbejdssituation og fremlægge dem som fortællinger én efter én i de gennemgående grupper. - Engang jeg var modig - Engang jeg var fjollet Arbejde i grupper Runde om modige oplevelser. Hver deltager i gruppen fortæller på skift i 5 min. Runden afsluttes med en almindelig udvekslingssamtale. Evt. kan gruppen på en flipover fremstille essensen af fortællingerne. Derefter samme metode om de fjollede arbejdsfortællinger. Øvelsen kan give meget befriende latter på kursets 1. dag og dermed medvirke til opbygningen af et trygt læremiljø, hvor der er skabt forståelse for, at vi alle lærer ved at forsøge os frem. 9 af 17

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 3 Beskriv en brugers liv Netværksanalyse Individuel opgave, min. Det anbefales, at der laves en netværksanalyse af en brugers liv. Det er tænkt som en individuel opgave, hvor omsorgsmedhjælperen med udgangspunkt i en bruger fra sin arbejdsplads laver en skitse, som f.eks. indeholder følgende forhold: - Hvem er brugeren? - Hvor/hvordan bor hun/han? - Hvilke familiemæssige relationer har hun/han? - Hvad er hun/han beskæftiget med? - Hvilke fritidsinteresser har hun/han? - Hvem er de centrale personer i brugerens liv? Herefter arbejdes i de gennemgående grupper. Hver deltager fremlægger sin netværksanalyse af en brugers liv for de andre i gruppen. Gruppen prøver i fællesskab at lave en kobling mellem formiddagens historiske tilbageblik på forsorgens udvikling og dennes betydning for deres brugers hverdag. - Når jeg tænker på min bruger, hvordan har hendes/hans liv så været afhængigt af samfundets syn på udviklingshæmmede? - Hvordan ville hendes/hans liv have formet sig, hvis hun/han havde levet 50 år før? - Hvad betyder selvbestemmelse og andres bestemmelse for min brugers hverdagsrammer? Man kan evt. begynde øvelsen med at se videoen "Eigils historie". Formålet med denne øvelse er at give omsorgsmedhjælperen mulighed for at reflektere over brugerens totale livssituation samt tænke den ind i forhold til institutionens funktion. 10 af 17

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 4 Forholdet mellem personlige og professionelle værdier og dette forholds betydning for institutionens virke Det anbefales at anvende kompendiet "Etikken som samtaleværktøj", udgivet af Socialpædagogernes Landsforbund. Tlf.: Heri findes både oplæg og øvelser til emnet. 11 af 17

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 5 Figur over forløbet i et pædagogisk udviklingsarbejde HERRENS MARK SIKKER GRUND UDFORDRING LEVE MED USIKKERHED LEVE MED SIKKERHED NYE ERFARINGER SPÆNDING RODLØSHED IDENTITETSTAB SIKKERHED KEDSOMHED FORSIKRING Som udgangspunkt er pædagogen/institutionen på sikker grund med indvundne erfaringer, teoretisk viden og rutiner, der sikrer kompetent indsats over for kendte pædagogiske problemstillinger. I pædagogisk udviklingsarbejde kaster man sig ud på Herrens mark - usikker grund, hvor man stiller spørgsmål ved tidligere praksis og arbejder med at udvikle nye erfaringer. Kilde: Søren Kai Christensen "Pædagogisk udviklingsarbejde - en nødvendighed". S. 29 ff. 12 af 17

14 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 6 Livsfortællinger med egne arbejdshistorier Deltagerne skal, dagen inden der skal arbejdes med livshistorien i pædagogisk arbejde, have besked på at medbringe en ting af betydning for dem. Deltagerne skal også overveje, hvilke almindelige episoder de vil dele med deres gruppe. Alle forbereder individuelt: - Fortæl hvorfor du har medbragt denne ting og tingens betydning for dig - Udvælg 3 vigtige almindelige episoder fra dit arbejdsliv - Et kort rids over hele dit liv Deltagerne skal sidde for sig selv ca. ½ time og forberede deres oplæg. Derefter arbejdes der i grupper a 3 personer i 45 min. efterfulgt af 15 min. pause. I gruppen får hovedpersonen 20 min. til at fortælle det forberedte oplæg, uden at de andre gruppemedlemmer afbryder. Derefter afsættes der min., hvor de to andre må stille uddybende spørgsmål og kun dette. Derefter sidder gruppen i 5 min., hvor den enkelte nedskriver sine tanker: Hvad overraskede dig? Ikke nødvendigvis kun indholdet i fortællingen - det må også godt være om selve processen. Hvorfor overraskede det dig? 2 min. gives der til hver, hvor deltagerne fremlægger deres eftertanke uden kommentarer. 13 af 17

15 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 7 Pædagogisk observation og handleplan Den foreslåede model er en observationsmetode, hvor det narrative (fortællende) - den konkrete selvoplevede episode - er omdrejningspunktet. Herved laves en historisk struktur, hvor der beskrives et forløb frem for en mere statisk "statusopgørelse" over brugeren her og nu. Metoden kan bruges både på den enkelte bruger såvel som på grupper af brugere. Præsentation og overordnet karakteristik af brugeren - Data og facts - Kort præsentation af brugeren Beskrivelse - Uddybet karakteristik af brugeren - Konkrete observationer som eksempler - Ændringer/udviklinger Forsøg på at forstå - Hvad kan årsagerne til eventuelle problemer eller reaktion være - Hvilke referencer eller teorier har vi brugt eller tænkt på - Hvordan tror vi, brugeren selv oplever sin situation - Eventuelt brugerens egne kommentarer - Hvad har vi foretaget os i institutionen, og hvordan har det påvirket brugeren Sammenfatning og konklusion - Hvad er er vores grundlæggende vurdering af brugeren - Hvad vil vi gøre - Hvad kan andre gøre - Forventninger til fremtiden Kilde: Søren Smidt og Henning Kopart "Pædagogiske iagttagelser og observation af børn" Tidsskrift: /4. 14 af 17

16 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 8 Adfærdstyper Aggressiv Personen har øje for konkurrenceelementet i enhver situation og har det skjulte mål at vinde. Adfærden satser ubevidst på at pille den anden ned og tilsidesætte den andens følelser, ønsker og rettigheder. På grund af et manglende selvværd har personen ikke overskud til at lytte og høre den andens synspunkter - derfor bliver det ofte en bebrejdende og overgribende adfærd, som virker som et direkte angreb på den anden. Tilbageholdende Den ideelle skydeskive for den aggressive adfærd. Personen opfatter sig selv som offer for en uretfærdig behandling. Personen har svært ved selv at træffe beslutninger på grund af usikkerhed om eget værd og lader derfor andre bestemme. Derved bekræfter hun/han sin egen afhængighed af andre og dermed ringe selvværd. Den anden/de andre har i begyndelsen lyst til at hjælpe - men kommer let til at miste tålmodigheden og bliver frustreret over personens manglende viljestyrke. Indirekte aggressiv En manipulerende adfærd, hvor personen hævder sig selv indirekte ved at placere skyld hos en bestemt anden person, som dermed gøres til syndebuk. Personen taler med dobbelt tunge - roser ofte andre - men i et nedladende tonefald, som gør den anden forvirret. Personen sladrer om folk og ved-går ikke sine følelser, men snor sig udenom. Assertiv Personen respekterer sig selv og andre. Hun/han ved, at vi er forskellige, og at alle har svage og stærke sider. Hun/han har ikke behov for at vinde over andre, og hun/han er heller ikke afhængig af andres bekræftelse og accept. Hun/han satser altid på at finde et kompromis til fordel for begge parter. Hun/han er ansvarlig for sit liv og egne valg med en indre styrke. Hun/han giver udtryk for behov og følelser på en direkte måde. Hun/han er parat til, at andre mener noget andet - og er dermed risikovillig. Hun/han ved, at en afvisning af hendes ønsker ikke er en afvisning af hende som person. 15 af 17

17 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 9 Bliv opmærksom på egen adfærd - individuel øvelse Hvordan reagerer jeg, når På arbejdspladsen: - Jeg stiller et forslag, og det bliver overhørt? - Jeg bliver bedt om at overtage en vagt, netop som jeg havde glædet mig til at holde fri uden at skulle noget bestemt? - Jeg ønsker anerkendelse, fordi jeg har ydet en ekstra arbejdsindsats? - Jeg har foretaget en prioritering, som viser sig at være forkert? - Jeg gerne vil på kursus, men lederen giver mig et henholdende svar? - Jeg synes, vagtskemaet tager mere hensyn til en kollegas ønsker end til mine? - Nogen giver mig en kompliment eller roser mit arbejde? - Jeg mener at have en klar aftale med en kollega, men vedkommende handler ikke derefter? - Jeg ønsker at sige nej til en opgave, som jeg synes, en anden faggruppe bør tage sig af? Blandt fremmede: - Jeg ønsker at klage over en vare, som jeg har købt? - Nogen står uden for min dør og vil sælge mig en vare, jeg ikke ønsker? - Jeg har ventet enormt længe i en kø, og nogle[en] maser sig ind foran mig? - En ekspedient har været meget hjælpsom, men jeg alligevel ikke ønsker at købe varerne? - Nogen giver sig til at ryge, og jeg bevidst har sat mig, hvor der er røgfrit? - Lægen ikke giver mig ordentligt svar på det, jeg spørger om? Blandt venner og familie: - Samtaleemnet ved en sammenkomst gør mig utilpas? - En veninde vil låne penge, og jeg har mest lyst til at sige nej? - Jeg bliver ked af det, fordi nogen gør grin med noget, jeg værdsætter? - Min partner ikke vil hjælpe med det huslige, selvom jeg har gjort mere end min del? 16 af 17

18 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Jeg ikke synes, mit barn skal have mere i lommepenge, men han/hun bliver ved med at plage? Hver enkelt deltager bedes notere sine reaktioner på de nævnte situationer ned på et stykke papir. Herefter skal hver enkelt se på egne svar. Hvordan reagerer jeg oftest på arbejdspladsen, blandt fremmede og blandt venner/familie? Er der et mønster i mine reaktioner? Var der noget, der især undrede mig? 17 af 17

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 40956 Udviklet af: Jens Erik Assing Århus Social-og Sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus N Tlf.: 87412626

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 42663 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL-

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

At påvirke negative tankemønstre

At påvirke negative tankemønstre Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Pb. Diakoni & Socialpædagogik

Pb. Diakoni & Socialpædagogik Pb. Diakoni & Socialpædagogik Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at udøve og udvikle pædagogisk socialt omsorgsarbejde

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44299 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Af Anne Grete Storgaard Kristian Lund Louise Rødkilde Sørensen Nini Vilhelmsen

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Magt i vores pædagogiske praksis.

Magt i vores pædagogiske praksis. Magt i vores pædagogiske praksis. Alina Nielsen og Dorte Rasmussen Kontekst Vi er to socialpædagoger, der arbejder på CUA, Lindebjerg og er tilknyttet team 5. En af os er også udviklingsagent i projekt

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere