Flere farver på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere farver på arbejdspladsen"

Transkript

1 Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen

2 CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt Det gode arbejdsmiljø i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud CASA, Juli 2004 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og anbefalinger Indledning Projektmål Projektets forløb og aktiviteter Evalueringens formål og forløb Trivslen Samarbejde og samarbejdskompetencer Pædagogiske kompetencer Fravær, sygemelding og udskiftning af personale Projektet Afsluttende vurdering: Blev målene nået?...46

5 1 Resumé og anbefalinger CASA har for Lyngby-Taarbæk Kommune udført en evaluering af at et toårigt projekt på dagtilbudsområdet. Evalueringen er baseret på fokusgruppeinterview og de data, som kommunen har stillet til rådighed med hensyn til fravær og institutionernes selvevalueringer. Projektet har haft som formål at tilføre personalet større indsigt i trivslen og samtidig udvikle større ansvarlighed for en positiv udvikling. Deltagerne i vores interview giver udtryk for, at institutionerne har bevæget sig ind i en positiv udvikling med hensyn til trivsel og dens forudsætninger. Udsagn om dårlig trivsel har især sammenhæng med større institutioner, hvor man kan opleve lukkede døre og manglende vilje til at arbejde på tværs. Men også forhold som usynlig ledelse og underbemanding nævnes. Projektet har vist sig velegnet til at udvikle kompetencer og redskaber til samarbejdet i personalegrupperne internt, og forbedringerne i den interne kommunikation og i det interne samarbejde har gavnet det eksterne forældresamarbejde. Det samlede billede af projektet er, at det har sat mange positive aktiviteter i gang. Ledere og medarbejdere fra mange institutioner omtaler forandringer i kommunikation, i pædagogik, i planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Der er mange udsagn om positive effekter på samarbejde, trivsel og forældresamarbejde. Vi vurderer derfor, at projektet har givet ledere og medarbejdere større indsigt i de komplekse faktorer, der har betydning for trivslen. Der er også mange tegn på, at der er udviklet en større ansvarlighed for at skabe en positiv udvikling i egen institution. Vi vurderer, at projektet har overvundet en start, hvor det af mange blev betragtet mere som et direktiv fra forvaltningen end som et tilbud til udvikling, forandring og læring. Fem faktorer har formentlig været afgørende for at overvinde denne modstand, nemlig at der har været et godt samarbejde mellem forvaltning og organisationer i styregruppen, at konsulenterne har præsteret en god introduktion, at institutionerne selv har kunnet bestemme deres indsats og fokuspunkt, at der var været et særligt uddannelsestilbud til nøglepersoner, og at det har været muligt at søge midler til andre aktiviteter. Samtidig med denne succes kan projektet levere en nyttig tilbagemelding til fremtidige projekter og til den almindelige kommunikation mellem institution og forvaltning. 4

6 På denne baggrund anbefaler vi: at afklare nøglepersonernes rettigheder og pligter i forhold til ledelse, arbejdskolleger, samarbejdsorganer og forvaltning at sikre adgang til proceshjælp for institutioner, der er ved at gå i stå med et projekt, samt en bedre kommunikation omkring projektmål, -aktiviteter og -ressourcer til alle projektdeltagere i et klart sprog ad mange kanaler at give vejledning i og plads til at afslutte, evaluere og forankre projektet i det løbende arbejdsmiljøarbejde i sikkerhedsorganisationen, herunder at se nærmere på trivselsfaktorerne fra kravene i arbejdet og det fysiske arbejdsmiljø, trivselsfaktorerne for lederne og muligheden for at tilvejebringe et mere detaljeret datagrundlag med hensyn til sygefravær. 5

7 2 Indledning Denne evalueringsrapport baserer sig på en ekstern og en intern evaluering. De deltagende institutioner og dagplejegrupper har bidraget med selvevalueringer, og forvaltningen har fremskaffet statistiske data om trivselsprofiler og fravær/personaleudskiftninger. Forhåbentlig er det lykkedes at stykke de forskellige bidrag sammen på en måde, så rapporten kan læses til nytte for arbejdet i de kommunale dagtilbud. Rapporten er skrevet af Jens Voxtrup Petersen, CASA. Linda Kjær Minke har medvirket som studentermedhjælp. Eva Thoft og Helle Hagemann Olsen har været kvalitetskontrol på et udkast til evalueringsrapport i januar De skal have tak for deres bidrag. Der er også grund til at takke de ansatte, der har brugt en formiddag på at deltage i et fokusgruppeinterview; styregruppen, der har også har stillet op som fokusgruppe; forvaltning og projektledelse, der har skaffet data og rammer for evalueringen. Det har været en spændende opgave for evaluator at dykke ned under projektets overflade midtvejs og ved afslutningen. Omdrejningspunktet for evalueringen er de kvalitative interview, og det som projektdeltagerne selv siger om udvikling på deres arbejdspladser. Vi har derfor valgt at citere flittigt fra deltagernes udsagn, og det er også en deltager, der har leveret metaforen, vi har brugt som titel: Flere farver på arbejdspladsen. 6

8 3 Projektmål Projekts formulering af formål var som følger: At institutionernes personale ledere og medarbejdere tilegner sig større indsigt i de komplekse faktorer, der har betydning for personalets trivsel samtidig med, at der udvikles større ansvarlighed for at skabe en positiv udvikling i egen institution. Det var et udgangspunkt for projektet, at der igennem et sådant udviklingsarbejde vil ske en kvalificering af det pædagogiske arbejde, og at sygefraværet blandt personalet påvirkes i gunstig retning. Projektets delmål listes i projektbeskrivelsen op i 6 punkter, hvoraf det for de 3 første punkter gælder, at målet er en forbedring allerede det første år. Delmålene er: 1. Daginstitutionerne udvikler en kompetence til at analysere og forandre de organisatoriske og samarbejdsmæssige forhold, der har betydning for trivslen. 2. Personalets trivsel udvikles og forbedres. 3. Personalets samarbejdskompetence udvikles. 4. Personalets pædagogiske kompetencer udvikles. 5. Det arbejdsrelaterede fravær reduceres. 6. Personaleudskiftningen reduceres. I projektbeskrivelsen er der i forhold til målene opsat følgende succeskriterier: Mindst 75% af de deltagende institutioner vil et år efter projektets start være i stand til selv at analysere og vurdere de arbejdspladsrelaterede forhold, der har betydning for personalets trivsel. Mindst 75% af de deltagende institutioner vil et år efter projektets start være i stand til at opstille og gennemføre en handlingsplan for udvikling af trivslen på arbejdspladsen. Personalets trivsel vil være mærkbart forbedret på mere end halvdelen af de deltagende institutioner et år efter projektets start. Denne tendens skal udvikles yderligere det efterfølgende år. Personalets samarbejdskompetence er i løbet af første projektår mærkbart forbedret på mindst halvdelen af de deltagende institutioner. Personalets pædagogiske kompetencer er i løbet af andet projektår udviklet/forbedret. To år efter projektets start har mindst halvdelen af de deltagende institutioner reduceret deres fravær. To år efter projektets start har mindst halvdelen af de deltagende institutioner reduceret deres personaleudskiftning. Vi vil i det følgende se nærmere på disse punkter. 7

9 3.1 Projektets forløb og aktiviteter Efter at være bevilget af koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats blev projektet sat i gang januar Måneden efter blev der afholdt seminarer for samtlige ansatte i form af et 3 timers aftenmøde. Det blev fulgt op af todages lederseminar og todages kurser for ledere og nøglepersoner, som i mellemtiden var blevet valgt i personalegrupperne og på institutionerne. I forsommeren 2002 blev den første trivselsprofil udarbejdet som grundlag for at vælge og konkretisere et tema eller indsatsområde, som institutionerne ville arbejde med i projektperioden, og som forvaltningen fik tilbagemelding om. Indholdet af trivselsprofilen er gennemgået i afsnittet om opgørelse af trivselsprofiler. CASA udførte en midtvejsevaluering december 2002 med rapport januar En midtvejskonference blev afholdt marts 2003 i Virumhallen under ledelse af konsulenterne Annemette Hasselager og Klaus Stagis. Projektledelsen var på dette tidspunkt overtaget af Sanne Remmer fra Ingrid Thirifays, der havde fået nyt job. Forvaltningen kvitterede for deltagelsen med en folder i forsommeren Efteråret 2003 var afsat til opsamling, evaluering og implementering. I denne fase blev den anden trivselsprofil udarbejdet af en stor del af personalet. Forvaltningen bad i slutningen af 2003 om selvevalueringer, som blev sendt ind i løbet af januar-februar Marts 2004 blev der afholdt en afslutningskonference i Virumhallen. 3.2 Evalueringens formål og forløb Den eksterne evaluering har som udgangspunkt haft til formål at supplere den interne resultatevaluering og vurdere projektet ud fra de beskrevne mål og succeskriterier. Formålet var også at tilføje et lærings- og udviklingsperspektiv i forhold til det daglige pædagogiske institutionsarbejde og at kunne dokumentere projektet over for politikere og borgere. Den oprindelige evalueringsopgave er suppleret to gange undervejs: Dels med en formidlingsopgave i forbindelse med midtvejskonferencen, dels med en styregruppeevaluering og rapportskrivningsopgave efter afslutningskonferencen. CASA udførte første trin i evalueringen i december 2002, hvor projektet var omtrent midtvejs. Et fokusgruppeinterview samlede 7 deltagere fra daginstitutioner, dagpleje og støttepædagogkorps. I gruppen indgik ledere, tilsynsførende og medarbejdere både pædagoger og medhjælpere. 8

10 I december 2003 deltog 18 personer i fire fokusgrupper, herunder repræsentanter for børnehuse, vuggestuer, børnehaver og støttepædagogkorps. I grupperne indgik ledere og medarbejdere både pædagoger og medhjælpere. To deltagere er tillidsrepræsentanter, mens to andre er sikkerhedsrepræsentanter. Der var kun en enkelt genganger fra fokusgruppeinterviewet i 2002, og derfor har det ikke har været muligt at beskrive flere individuelle forløb i deltagernes institutioner/arbejdsområder fra december 2002 til december To tredjedele af deltagerne har været nøglepersoner. Deltagerne har en overvægt af meget erfarne medarbejdere, men der er enkelte med anciennitet under 1 år samt enkelte, der for nylig har skiftet fra en institution til en anden. I det følgende opsummerer vi gruppernes udsagn i fire temaer: Trivsel, samarbejde, pædagogik og fravær/udskiftning. Afsnit om trivsel og fravær suppleres med statistiske data, som vi har fra forvaltningen. 3.3 Trivslen I midtvejsevalueringen så vi flere eksempler på, at man godt kan være glad for sit arbejde samtidig med, at man er kritisk over for betingelserne. Flere udsagn bekræftede, at trivselsprofilen var brugbar i forhold til at finde opgaver for en personalegruppe og til at identificere udviklingsbehov. En deltager gav en enkel opskrift på projektet: Selve det at rense luften er jo også en del af projektet. Støttepædagogkorpset har særlige vilkår for trivslen, idet man arbejder meget spredt og undertiden alene. Støttepædagogerne fokuserede meget på at samle op, skabe sammenhæng i det daglige arbejde og formidle det gennem personalemøder, intern kommunikation og basisgrupper. I dagplejen, der også arbejder meget spredt og alene, arbejdede gruppen meget med uenighed uden at blive uvenner. Der var tegn på, at det havde givet en effekt at have fokus på trivsel og samarbejde i form af, at der var udviklet nye pædagogiske kompetencer. Deltagerne gav midtvejs udtryk for, at de havde haft gavn af arbejdet med trivselsprofiler. Flere deltagere arbejdede med kommunikation, mens der ikke blev nævnt konkrete aktiviteter omkring indflydelse og personlig trivsel. Trivsel syntes at blive opfattet som en effekt af forbedret samarbejde og pædagogiske indsatser. Kan der spores en udvikling i dette billede efter et år mere med projektet? 9

11 Om trivsel ved projektets afslutning Vi spurgte deltagerne, om der var forandringer i forhold til at tænke over og udtrykke det, der i dagligdagen har betydning for trivslen. Flere sagde, at der var sket noget med hensyn til at sige tingene på en ordentlig måde; nogle var mere konkrete: Siger direkte til de berørte parter, såvel børn som voksne, hvis ikke vores aftaler overholdes med hensyn til ikke at forstyrre både fysisk og ved tale. Mere ærlig kommunikation giver udtryk for det, du ser/ved uden bebrejdelse eller gætterier om årsag. Kommunikation, omkring hvor man er, og hvad man laver, er blevet tydeligere. Nogle deltagere mente, at fokus på trivslen også har givet et bedre forældresamarbejde, fordi forældrene har fået større indsigt i de problemer, personalet oplever. En enkelt nævnte en beslutning om rygepolitik som en vigtig faktor for trivslen, men der var også et eksempel på, at rygepolitik har givet en negativ opdeling af personalet i rygere og ikke-rygere. Deltagerne opstillede en række vigtige faktorer for trivsel på arbejdspladser: Minus stress Ro Respekt for hinanden Respekt for arbejdet både fra forvaltning, forældre og personale Samarbejde Åbenhed Udvikling At man lytter til hinanden Stemningen Måden man kommunikerer på Overskud Fordybelse At man når det, man skal Mindre støj Sammenhold Fagligt indhold Medindflydelse. Støttepædagogerne havde oplevet et behov for at være mere sammen og have temadage i sammenhæng. På det personlige plan var der en oplevelse af oftere at blive accepteret som støtteperson med de arbejdsområder, dette indebærer uden selv at skulle gøre opmærksom på den særlige rolle. Der var flere eksempler på, at deltagerne har været med til at analysere, hvordan dagligdagen og trivslen hænger sammen: 10

12 På 6 personalelørdage har vi drøftet vores fokuspunkt det gode arbejdsmiljø. Brainstorm gav 38 punkter, som vi arbejdede os igennem og laver handleplaner på. Vi er ikke færdige og fortsætter. Vi har registreret på de områder, hvor vi som pædagoger bliver frustrerede over manglende opbakning fra forældrene. Der var delte meninger om arbejdet med trivselsprofilerne. Støttepædagogerne følte sig glemt med hensyn til skema to, som de ikke fik udleveret. Der faldt en del kritiske bemærkninger omkring profilerne, som stadig af nogle blev betragtet som et brugbart redskab i projektets start, men der var tvivl om den fortsatte værdi, og hvad de ville blive brugt til af forvaltningen: De tal, der kom frem omkring trivselsprofilen, var bl.a., at folk ikke følte, at de fik information nok. Det var min leder dybt chokeret over, at det er det, at folk hænger sig i. Lederen var selv meget tilfreds med sit arbejde derefter kom pædagogmedhjælperne og pædagogerne dumpende. Sådan så det ud begge gange. Det vækker da til eftertanke, hvorfor er det sådan? Vi brugte den som udgangspunkt i forhold til, hvad det var for nogle punkter, som vi skulle arbejde med de der tre punkter, der er endt ud i kommunikation. Vi er egentlig ikke blevet ordentligt klædt på til at arbejde ud fra den trivselsprofil. Det var ligesom om, at det var noget, kommunen skulle bruge. Jamen så får vi nogle værktøjer, vi fik da også nogle, men det var ikke direkte i forhold til trivselsprofilen. Et eller andet sted er der en masse løse ender, og så finder man sin egen model hen ad vejen. Så når man skal udfylde profilen, bliver det bare kryds bolle kryds. Den har jo tabt sin sammenhæng. Jeg synes selv. at første gang var det lidt sjovt at sidde og sammenligne, hvem der havde svaret på hvad, og hvor mange point havde hvert sted. Men umiddelbart har jeg ikke haft den store brug af dem andet end et kæmpestort arbejde, når personalet skifter, medhjælpere, studerende osv. På den måde synes jeg ikke, at det er det rigtige redskab. Da jeg skrev den første gang, var det sådan, nå det går godt, det går godt, det går godt. Det, følte jeg, var spild af tid Og da vi skulle have den igen.. og netop fordi det var nyt personale, jamen hvad skal de bruge det til? Jeg sad faktisk og kiggede på den gamle, nå der skrev jeg det, og det synes jeg stadigvæk. Og så knaldede jeg den bare af. Jeg følte slet ikke, at jeg kunne bruge det til noget. De er spild af store ressourcer, og jeg er også spændt på, hvad bliver de brugt til? Hvad bliver der målt på det? Omkring planlagte aktiviteter så vi to strategier i forhold til personalets trivsel. Den ene går ud på at fastholde planlagte aktiviteter for børnene næsten uanset hvad der sker mens den anden går ud på at reagere hurtigt på f.eks. sygdom ved at lade en aktivitet blive til pasning. 11

13 Så er vi blevet enige om, at når der er planlagt aktiviteter, så skal de gennemføres, og det er uanset sygdom, så vidt det er muligt. Så vi siger, hvor trækker vi ressourcerne i huset, så dem, der skal af sted, de kommer af sted, og så må de andre klare sig derhjemme. Så folk giver lidt mere og prøver at få det til at hænge sammen. Det nytter jo ikke at gå og være sur over det, fordi dagen bliver ikke nemmere. Og det har virket godt hos os. Der har vi gjort det stik modsatte omkring aktiviteter, fordi jeg synes, at vi har et højt niveau. Og ved sygdom kan vi simpelthen ikke gennemføre det. Så nogle gange skal vi pille de der forventninger til os selv ned, og de forventninger forældrene har til os. Vi ligger underdrejet i øjeblikket, så det handler om at overleve. Og så bliver det IKEA-børnepasning, som man kalder det. De bliver passet trygt og godt, men mere kan vi ikke. Andre anskuede stress og trivsel i forhold til, hvordan man planlægger de enkelte aktiviteter, og hvordan man gør det på tværs af en institution. Vi er blevet bedre til at åbne dørene. Og på tværs af huset sige, jamen okay I er tre i vuggestuen, så må en gå på en anden stue. Efter hvad jeg har hørt, har der været meget lukkede døre, og når der har været stress, så har man lukket døren, og så måtte de andre passe sig selv. Og bagefter kunne man sige, det var ikke sjovt, hvorfor var der ikke nogen, der kom og hjalp? Men der var ikke nogen, der havde bedt om hjælp. Hvis vi sætter et projekt i gang regner vi aldrig med, at alle er til stede. Projektet bliver skruet sådan sammen, at hvis der er nogen fraværende, kan projektet gennemføres alligevel. Så niveauet er ikke skruet alt for højt op. Men der, hvor vi kan gennemføre uanset hvad. Så er man lidt begge steder. Man vil tit mange ting, men vi kan ikke det hele. Det hjælper på, at man ikke når stresstærsklen. Et udsagn viser, at det også kan handle om at skrue på forældrenes forventninger... Vi snakker forventninger, hvor vi helt koldt og kynisk må sige, det kan vi ikke. Vi har forældre, der ikke kan forstå, at vi ikke kan gå i svømmehallen fra 3 til 4 om eftermiddagen. Sådanne skuffelser undgår man, hvis man melder ud, hvad man kan. Og skruer deres forventninger ned på et niveau, hvor vi kan være med. Deltagerne gav mange flere eksempler på, hvordan man kan ændre ved de forhold, der har negativ indflydelse på trivslen, f.eks. skrive planer ned, skaffe arbejdsro, forbedre møder. Ligesom åbne døre kan være løsning på et problem, kan lukkede døre være løsning på et andet problem. Vi har nedfældet handleplaner og evaluerer på personalelørdage, og i hverdagen følger vi dagligt op på, om det bliver opfyldt som aftalt. 12

14 Lukke døre for at give arbejdsro for børn og voksne. For at undgå stress: være til stede i nuet og tænk ikke på senere skriv små huskesedler for ikke at afbryde hinanden. Møder er blevet ændret flere små i stedet for et stort, så man bedre får snakket tingene igennem. Registreringsskema, dialog med forældrene, lavet om på personalemøderne. Hvis vi skal på tur, og jeg kan se, at der er for få voksne, reagerer jeg og efterhånden også andre i huset, så der evt. kommer en voksen mere med. Samlet set giver deltagerne udtryk for, at institutionerne har bevæget sig ind i en positiv udvikling med hensyn til trivsel og dens forudsætninger. Der bliver ikke talt meget om indflydelse, men det må tages som udtryk for, at det er let at komme til orde og få indflydelse i en personalegruppe. En deltager opsummerer på denne måde: Vi tog oplevelserne op, og fik misforståelser ryddet af vejen. Udsagn om dårlig trivsel forbindes især med større institutioner, hvor man kan opleve lukkede døre og manglende vilje til at arbejde på tværs. Men også forhold som usynlig ledelse og underbemanding nævnes. Hvad er en trivselsprofil? Den trivselsprofil, der er benyttet, indeholder 63 spørgsmål. Der kan svares i 5 kategorier med værdierne 0, 1, 2, 3, 4 point, hvor 4 er det bedste. Værdierne betyder enten: Altid, ofte, somme tider, sjældent, aldrig/næsten aldrig eller: I meget høj grad, i høj grad, delvist, i ringe grad, i meget ringe grad. Spørgsmålene inddeles i 11 grupper, hvor point optælles af den, der svarer. Grupperne beskrives nedenfor. 13

15 Indflydelse på beslutninger om dit arbejde på hvem du arbejder sammen med på hvad du laver på tilrettelæggelsen på mængden på variationen på prioritering af opgaverne Samarbejde god stemning mellem dig og dine kolleger godt samarbejde blandt kollegerne føler du dig som en del af et fællesskab er i gode til undgå sladder er personalegruppen god til at håndtere konflikter god til at undgå ubehagelige drillerier Arbejdsopgaverne Beslutninger Information Ledelse Fysisk arbejdsmiljø er det klart, hvordan der tages beslutninger, og hvem der gør det er det klart, hvor meget selvbestemmelse du har tage problemer op på møder Krav Mening information om vigtige ting i god tid Støtte får du den information, du behøver for at klare arbejdet godt god til at sørge for arbejdsopgavernes klare prioritering sørge for den enkeltes udviklingsmuligheder prioritere trivslen højt planlægge arbejdet løse konflikter få samarbejdet til at fungere generende støj træk dårlig belysning dårligt indeklima tobaksrøg dårlige arbejdsstillinger tunge løft Tilfredshed følelsesmæssigt belastende situationer svære beslutninger uden nødvendig støtte når ikke alle dine arbejdsopgaver konstant opmærksomhed følelsesmæssigt belastende modstridende krav følelsesmæssigt berørt skjule følelser arbejdsopgaver som du ikke føler dig helt kompetent til klare og velbeskrevne ved du nøjagtig, hvad der forventes af dig ved du nøjagtig, hvad der er dit ansvarsområde ved du nøjagtig, hvad målene er er dine arbejdsopgaver meningsfulde Kunne du tænke dig at blive resten af dit arbejdsliv føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats motiveret og engageret har arbejdspladsen stor personlig betydning for dig mulighed for at lære noget nyt efteruddannelsebruge kunnen og færdigheder hjælp og støtte fra kolleger taler med kolleger om, hvor godt du udfører dit arbejde kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet samme spørgsmål i forhold til nærmeste overordnede udfordringer fremtidsudsigter fysisk arbejdsmiljø måden dine evner bruges på dit job som helhed 14

16 Opgørelse af trivselsprofilerne Forvaltningen har opgjort de indsendte trivselsprofiler, og resultatet er opsamlet i skemaet. Der foreligger ikke oplysninger om antal svarpersoner, og man kan derfor kun pege på nogle tendenser i materialet. De få støttepædagoger, der har svaret, er med i de generelle tal for 2002 og 2003, men de har ikke modtaget trivselsprofilen i 2003 og er derfor ikke medtaget som en selvstændig kategori. Generelt er der ikke stor forskel på 2002 til Den laveste score ses under fysisk arbejdsmiljø og krav. Den højeste under samarbejde, arbejdsopgaver og mening. Der er en svag tendens til forbedring på samarbejde, beslutninger og information, mens point for indflydelse er gået lidt ned. Går vi dybere i tendenserne, ses den lavere indflydelse hos både pædagoger, medhjælpere og dagplejere. Forbedringen på samarbejde og beslutninger ses hos pædagoger og ledere, mens informationen er forbedret hos pædagogerne og forværret hos lederne, jf. skemaet. Trivselspoint Pædagoger Medhjælpere Ledere Dagplejere Indflydelse... 2,71 2, ,09-0,07 +0,02-0,13 Krav... 2,24 2,27-0,01 +0,08 +0,01 +0,08 Samarbejde... 2,97 3, ,13 +0,02 +0,18 +0,02 Arbejdsopgaverne... 3,02 3,03 +0,09-0,03-0,11-0,01 Beslutninger... 2,78 2, ,18 +0,01 +0,21-0,02 Mening... 2,94 2, ,06-0,14-0,10 Information... 2,72 2, ,10 +0,04-0,22 +0,02 Støtte... 2,62 2,62 +0,03 +0,03-0,48-0,04 Ledelse... 2,81 2,84 +0,08 +0,02-0,42-0,02 Tilfredshed... 2,82 2,78 Uændret - 0,04-0,13-0,09 Fysisk arbejdsmiljø... 2,34 2,33 Uændret - 0,01-0,01-0,01 Ændringer +/- 0,05 point er markeret Udviklingen i trivselsprofilerne for de enkelte jobkategorier ses nedenfor, hvor de er kommenteret i stikordsform. Pædagoger: Forbedring: samarbejde, arbejdsopgaver, beslutninger, information, ledelse Nedgang: indflydelse. Medhjælpere og dagplejere: Stort set uændret, men svage tendenser til: Forbedring: krav Nedgang: indflydelse, mening. 15

17 Ledere: Forbedringer: samarbejde, beslutninger Nedgang: støtte, ledelse (begge markant), tilfredshed, arbejdsopgaverne, mening, information. Dagplejere: Stort set uændret, men svage tendenser til: Forbedring: krav Nedgang: indflydelse, mening, tilfredshed. Støttepædagoger: For få besvarelser til at kunne sige noget. Trivselsprofilerne er brugt på den enkelte arbejdsplads til at afdække behov for en indsats. Kan den samlede opgørelse af profilerne bruges til at pege på behovet for en generel indsats? Vores vurdering er, at det kan man ikke umiddelbart på baggrund af det foreliggende datamateriale. Men de tendenser, vi har fundet, understreger behovet for at se nærmere på både det fysiske arbejdsmiljø, kravene i arbejdet og ledernes forhold. 16

18 4 Samarbejde og samarbejdskompetencer Flere deltagere pegede under midtvejsevalueringen på, at personalet er gode til at samarbejde og lave dag-til-dag planlægning og således få hektiske dage til at køre. Personalet er gode til at hjælpe hinanden og dække hinanden ind. Nye fremgangsmåder og nye redskaber var indført, f.eks. en meddelelsesbog med overblik over tilstedeværende og fraværende af andre årsager. Fokus var mest på det interne samarbejde og forebyggelse af konflikter i personalegruppen, bl.a. gennem at mødes og blive bedre til at kommunikere direkte. Der var udsagn om, at projektet havde højnet bevidstheden og resulteret i flere møder, hvor vi taler sammen. Samarbejde og konflikter i forhold til forældre og børn fyldte ikke så meget hos deltagerne. Fra dagplejen var en beretning om en temadag, hvor man skulle placere sig i et samarbejdshierarki, hvilket gav en erkendelse af, at der var brug for at sige tingene direkte i legegruppen. Det er en basisgruppe, hvor man bl.a. passer hinandens børn ved fravær, hvorfor der er store krav omkring samarbejde. Erkendelsen affødte træning i assertiv kommunikation og evaluering indbygget i dagens skema (mens børnene sover). Der blev arbejdet for, at konflikter tages med det samme, og at det bliver legalt at udtrykke, hvis der er noget, man er utilfreds med. En børnehave havde valgt at holde personalemøde hver mandag mellem 13 og 14 med evaluering af den forgangne uge og hver dag et planlægningsmøde, hvor gruppen får overblik over dagens aktiviteter. Støttepædagogerne havde fokus på udviklingen af korpsånd. Med knap 30 ansatte i korpset ville man gerne have stærkere samarbejdsrelationer, idet man kun ser hinanden hver anden måned til personalemøde. Derudover er korpset opdelt i fire basisgrupper. En kombination af mødeplanlægning, uddannelse af nøglepersoner og nye metoder så ud til at styrke samarbejdet og korpsånden. Samlet gav deltagerne indtryk af, at projektet allerede midtvejs havde forstærket eller igangsat en proces, som udvikler kompetencerne og redskaberne til samarbejdet i personalegrupperne internt. Der var samtidig en udbredt opfattelse af, at forbedringerne i det interne samarbejde ville smitte af på forældresamarbejdet. Hvordan gik det i det følgende år? Om personalets samarbejdskompetencer ved projektets afslutning Flere af deltagerne havde konkrete eksempler på, at man har udviklet nye metoder og normer med hensyn til at udnytte hinandens kompetencer og 17

19 ressourcer i hverdagen. En deltager sagde f.eks., at det nu er legalt at tage en lille gruppe børn på tur eller til spil, mens andre voksne tager sig af resten, og at overgive en gruppe børn til en kollega. En anden brugte vendingen, at man har synliggjort vores subjektive ressourcer. Midlet var nogle tema-uger. Andre talte mere om en erkendelse efterfulgt af en kollektiv handling: Det er jeg god til det gør jeg andre gode til. Vi lærer hinanden, hvad vi kan. Der var også deltagere, der gav udtryk for, at de på deres institution har arbejdet sammen i mange år, så vi kender hinandens stærke sider og bruger dem. Nye mennesker kommer hurtigt ind og får lov at bruge deres styrker. Støttepædagogerne havde på deres møde indført en lang pause for at give plads til uformel udvikling og vedligeholdelse af samarbejdsrelationerne i basisgrupperne og på tværs af dem. Pausetiden går hurtigt, men der er ikke entydige udsagn om effekten. Var personalet blevet bedre til at håndtere kommunikationen i hverdagen med forældrene? Flere udsagn om de nye forældre tydede på, at der er brug for at udvikle kompetencer. De nye forældre kræver mere fleksibel og individuel behandling. Hertil sagde nogle deltagere, at der ingen konflikter er, fordi vi er blevet lydhøre for kritik eller ideer. Andre taler om, at personalet har fået mere selvtillid ved at være bedre til at kommunikere, hvad de kan og gør. Når man har oplevet at sige sætningen på den rigtige måde, så får man jo en helt anden respons fra forældrene, selv om det er svært. Får man den oplevelse én gang, ved man, at det er vejen frem, selv om det er svært, og selv om det er kritik af den anden. At man oplever, at man stadig er gode venner, selv om man har sagt noget, der er svært. Så lige pludselig er det der bare. Men hvordan lærer man at kommunikere på denne måde? Det er ikke nok bare at have en personaledag, hvor Bjarne (ekstern konsulent) kommer og taler om den slags, det får man det ikke ind af. Man skal bruge det, og hvis man skal gøre det, må der være en eller flere, der skal følge op på det, indtil det ligger på rygraden. Det er så typisk en leder eller en nøgleperson, der tager det op på et personalemøde og kommenterer. Så kan det komme lige så stille. Og så bliver det en kultur, hvor nye medarbejdere hører, hvordan der bliver talt. Hvis man skal bruge metoden, skal man øve sig, fordi det er lidt kunstigt i starten. Man skal øve sig i at sige det sjove og det svære på en anden måde, så der ikke går frustrerede forældre ud ad døren. Jeg synes, at der er nogen ting, der er begyndt at køre pr. automatik. Man stopper lige op og forsøger at tænke på en anden måde og se tingene i et andet lys. Prøv lige at starte den sætning på en anden måde... Nu vil vi arbejde med, hvordan vi tager imod kritik, og hvordan vi 18

20 rummer den og bruger den på en god måde... Vi snakker meget om problemer også, vi gør det bare på en anden måde. Det er jo ikke fordi, der ikke findes problemer, men vi snakker om dem på en anden måde. Flere omtalte en tv-udsendelse, der har vist hverdagsscener fra institutioner i kommunen. En deltager fra en større institution fortalte om en udvikling i forbindelse med, at man har arbejdet med kommunikation: Det har været svært, fordi de andre stuer også har lukket sig inde det har næsten været med lukkede døre Man kan godt se en udvikling i forhold til, at stuerne er blevet mere åbne nu. Og vi er blevet mere åbne over for hinanden og mere personlige. Det har gjort, at vi kender hinanden bedre. Og så kan man være mere forstående. Nogle havde ved at arbejde med den svære samtale på flere sammenhængende temadage fået en oplevelse af, at personalet fungerer som gruppe, dvs. at man har fået et begreb om den svære samtale og kan udveksle erfaringer. Det handler meget om at åbne op: Vi har noget med åbenhed. Det er vi blevet bedre til Man tør sige tingene til hinanden og sige til og fra. Bede om hjælp. Også hvis der er nogen, der har sagt noget uheldigt til et barn. Man tør sige tingene til hinanden i stedet for at gå med det selv. Flere talte om den forskel, der kan opleves fra at skifte fra store til små institutioner og fra en ledelsesrolle til en anden, f.eks. tovholderrollen: På den nye arbejdsplads er der modsat den gamle gode tovholdere. Der er ledelsen nogle gode tovholdere, og der bliver spurgt ind til forskellige ting, man bliver hele tiden holdt ved ilden. Man er meget mere tryg, og man har mere tid til børnene, og til det arbejde, som man er der for, fordi man ikke har alt det andet i baghovedet. Der er mere opmærksomhed om, hvad man skal gøre. Hvis man har en synlig ledelse, er man mere tryg de har tjek på tingene. Forskellen er, at på den gamle arbejdsplads, der er ting på papiret, og på den nye er det tingene i hverdagen, der er på papiret. Den ene er også meget stor og den anden er lille, der er kun to stuer, hvor der er fem på den gamle. Det er nemmere at overskue en lille personalegruppe og en lille institution, end det er at overskue en stor. Problemer med overblik og regler har nogle forsøgt at imødekomme med en personalehåndbog, hvilket der er bred tilslutning til så længe den ikke virker hæmmende. Halvvejs havde vi en p-lørdag, hvor vi blev enige om, at vi skulle få synliggjort alle de usagte ting, der findes i huset. Vi har lavet en personalehåndbog, så man kan introducere nye folk og formidle, hvad er et stuemøde, og hvad er et personalemøde. Vi bliver bedre til at dokumentere nogle temaer, og man får sat ord på alle de ting, man ellers har en skjult viden om. Det bliver der lagt vægt på efter det her. 19

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Børnehuset Mælkevejen Udarbejdet af Heidi Andersen, AMR og Maiken Toftholm, leder Dato 31/1 2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/ i Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven 3 8520 Lystrup D. 26/10-2013 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere