HADYTRINGER OG SEXISME I NORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HADYTRINGER OG SEXISME I NORDEN"

Transkript

1 Als Research APS BAGGRUNDSNOTAT FOR NORDISK SEMINAR OM HADYTRINGER OG SEXISME NOVEMBER HADYTRINGER OG SEXISME I NORDEN

2 01 INDLEDNING I dette baggrundsnotat præsenteres i kort form de vigtigste fund fra den internationale og nordiske forskning vedrørende hadytringer og sexisme i det offentlige rum. Notatet skal tjene som baggrund for Nordisk Ministerråds og det danske formandsskabs ekspertseminar om emnet, der afholdes d november 2015 i København for en lang række af deltagere, herunder repræsentanter for NGOer, forskere mv. fra de nordiske lande og selvstyreområder. Formålet med notatet er at give deltagerne et overblik over området og at understøtte, at debatten på seminaret i højest mulig grad tager afsæt i fakta og aktuelle forskningsresultater. Notatet præsenterer en række af de vigtigste forskningsmæssige fund vedrørende omfanget og karakteren af hadytringer og sexisme i det offentlige rum samt lovgivningsmæssige dimensioner ved onlinekrænkelser.

3 02 HADYTRINGER OG SEXISME I DET OFFENTLIGE RUM Det norske Likestillings- og diskrimineringsombudet udgav for nylig en omfattende rapport om hadytringer og hadkriminalitet 1. I rapporten slås det fast, at: Det er mangel på norsk forskning på art, omfang og skadevirkninger av hatytringer. Det er også mangel på kunnskap om ulike gruppers erfaringer med hatytringer, hvem som står bak hatytringene, samt hvilke tiltak som kan forebygge og begrense omfanget av hatytringer. 2 Denne konklusion synes delvist at være dækkende for de nordiske lande som helhed. Overordnet set tyder den internationale og nordiske forskning dog på, at mænd i lidt højere grad end kvinder udsættes for hadytringer, men at de hadytringer kvinder udsættes for i langt højere grad har seksuel og sexistisk karakter, end de ytringer mænd udsættes for. Herudover tyder forskningen på, at piger og unge kvinder (under 25 år) er en gruppe, der udsættes uforholdsmæssigt meget for hadytringer og sexisme. Hadytringer og sexisme i det offentlige rum berører forskellige grupper af borgere. I den ene ende af kontinuummet finder vi almindelige mennesker, herunder særligt unge, der på forskellig vis mobbes, udsættes for hadtale, eller udsættes for at nogen spreder billeder af privat og/eller seksuel karakter på nettet. I den anden ende finder vi offentlige personligheder, herunder særligt journalister, debattører og politikere, der udsættes for hadytringer, sexisme, trusler mv. i forbindelse med, at de udtaler sig om politiske emner. Begge problematikker har imidlertid alvorlige konsekvenser. Hadytringer og sexisme i forhold til politikere, journalister og meningsdannere udgør et særligt problem. Her tyder forskningen på, at det er et endog meget udbredt fænomen for både mænd og kvinder. Forskning viser, ligesom det er tilfældet for hadtale i det hele taget, at der ikke er større forskel på, hvor stor en andel af mænd og kvinder i sådanne professioner der er genstand for hadytringer. Ligesom det er tilfældet for hadytringer og sexisme i det bredere samfund, er kvinder imidlertid oftere genstand for hadytringer af seksuel og sexistisk karakter. Hadytringer og sexisme rettet mod personer, der engagerer sig i den offentlige debat, er et særskilt problem i det den demokratiske proces og ytringsfriheden sættes under pres. Nedenfor gennemgås en række af de væsentligste resultater af relevante internationale og nordiske undersøgelser i flere detaljer. 1 Likestillings- og diskrimineringsombudet 2015: Hatytringer og Hatkriminalitet. og- fag/brosjyrar- og- publikasjonar/rapporter/hatytringer- og- hatkriminalitet/ 2 Pew Research Center 2014: Online Harassment. harassment/

4 03 Omfanget og karakteren af oplevelser med hadytringer og sexisme Én måde at opgøre omfanget af oplevelser med hadytringer og sexisme er via spørgeskemaundersøgelser. I USA har PEW Research gennemført den største undersøgelse af sin art, der afdækker nogle af de spørgsmål, som det norske Likestillings- og diskrimineringsombudet efterspørger, på amerikansk grund. Undersøgelsen omfatter næsten amerikaneres oplevelser med chikane (harassment) på internettet. Undersøgelsen viser, at 40 procent af internetbrugerne har været udsat for chikane, og at 73 procent har været vidne til, at andre er blevet udsat for det. Undersøgelsen viser samtidig, at mænd lidt hyppigere udsættes for chikane end kvinder (hhv. 44 procent og 37 procent). Af de 40 procent som har været udsat for chikane har 18 procent været udsat for mere alvorlige former for chikane dvs. fysiske trusler, chikane over en længere periode, stalking og chikane af seksuel karakter. Det vigtigste fund er herudover, at kvinder og mænd udsættes for forskellige former for chikane. Således udsættes mænd hyppigere for fysiske trusler end kvinder (hhv. 10 procent for mænd og 6 procent for kvinder), mens kvinder hyppigere udsættes for stalking (10 procent over for 6 procent) og seksuel chikane (7 procent over for 4 procent). Endvidere viser undersøgelsen, at alder spiller en stor rolle for risikoen for at blive udsat for chikane. Unge mellem 18 og 29 år er således generelt mere udsatte, og unge kvinder (ml. 18 og 24 år) er en særligt udsat gruppe, der langt hyppigere end andre grupper udsættes for mere alvorlige former for krænkelser, herunder stalking (26 procent) og seksuelle former for chikane (25 procent). Et finsk- amerikansk studie 3 anvender et andet spørgsmål end Pew Research- undersøgelsen som målestok for, hvorvidt man har været udsat for chikane på internettet, og kommer på den baggrund frem til lavere tal for andelen, der har været udsat for chikane. Studiet viser, ligesom Pew Research- undersøgelsen, at en lidt større andel af mænd end kvinder mellem 18 og 30 år har været udsat for chikane (18,7 procent mod 15,3 procent). Undersøgelsen viser, at lidt flere mænd end kvinder udsættes for chikane i USA, mens det forholder sig omvendt i Finland. Her udsættes kvinder væsentligt oftere end mænd for chikane. Undersøgelsen ser dog ikke på, hvorvidt chikanen har seksuel karakter. Et andet fund er, at personer med lavt selvværd, personer med spiseforstyrrelser og personer, der udøver selvskade, er langt mere udsatte for chikane. Tilsvarende udsættes personer, der har været i berøring med skadeligt indhold på internettet (harmful online content) langt oftere for chikane. Det ovenfornævnte finsk- amerikanske studie peger i lighed med andre studier på, at en stor andel af de personer, der oplever chikane og sexisme på internettet også har sådanne oplevelser i andre end onlinesammenhænge. En svensk rapport om mobning og krænkelser blandt børn og unge på nettet viser endvidere, at 35 procent af de respondenter, som er blevet krænket på nettet, angiver, at de er blevet krænket af nogle af de samme personer 3 Räsänen et al. 2014: Association Between Online Harassment and Exposure to Harmful Online Content: A Cross- national Comparison Between the United States and Finland. Computers in Human Behavior, October 2014.

5 04 offline 4. Forskningen tyder således på, at had på internettet ikke kan betragtes som et isoleret fænomen. Som del af spørgsmålsbatteriet for European Social Survey 5 er også inkluderet spørgsmål om oplevet sexisme. Overordnet set viser resultaterne, at en større andel af kvinderne på tværs af de europæisk lande har oplevet sexisme (29 procent mod 18 procent for mænd). Samtidig viser svarene, at der er meget stor forskel på hvor stor en andel, der har oplevet sexisme fra land til land. For kvinderne ligger Tjekkiet øverst med 47,5 procent mod 15 procent i Portugal, der ligger lavest. Finland (39,9 procent) og Sverige (37 procent) ligger relativt højt på skalaen, mens Danmark (26,8 procent) og Norge (29,6 procent) placerer sig i midten. Ser man på, hvor mange flere kvinder end mænd, der rapporterer at have oplevet sexisme, ligger Sverige øverst med 20 procent. Herefter følger Norge og Finland. Det er imidlertid vanskeligt at sige præcist, hvad disse tal er udtryk for. Nogle forskere er af den opfattelse, at undersøgelsens resultater afspejler, hvor meget fokus, der er på problematikken i de forskellige lande, snarere end omfanget af sexisme som sådan. Politikere og andre offentlige personligheders oplevelser med hadytringer og sexisme I Norge udkom i år Aina Landsverk Hagens bog Meningers mot - netthat og ytringsfrihet i Norge 6. I bogen dokumenteres, at næsten halvdelen af landets journalister og redaktører har oplevet krænkelser, chikane eller hetz inden for det seneste år. I lighed med Pew Research- undersøgelsen beskrevet ovenfor, viser bogen, at mænd udsættes for chikane lige så ofte som kvinder, men at chikanen vendt mod kvinder langt oftere har en seksuel karakter. Undersøgelsen viser også, at chikanen primært udføres af mænd i alderen år, hvilket delvist forklarer forskelle i karakteren af chikane, de to køn udsættes for. DR Nyheder offentliggjorde i november 2014 resultaterne af en rundspørge blandt 74 folketingspolitikere, som viste, at 60 procent af både de kvindelige og mandlige danske folketingsmedlemmer har oplevet at blive udsat for chikane på internettet. Knap 30 pct. af folketingsmedlemmerne af begge køn har oplevet at modtage dødstrusler 7. En spørgeskemaundersøgelse gennemført af Epinion for Djøf DeFacto i december 2014 angående opfattelsen af kvinder og mænds betingelser for at deltage i den offentlige debat viser, at hver tredje kvinde er af den opfattelse, at kvinder har dårligere betingelser for at deltage i den politiske debat end mænd 8. Hvem står bag hadytringer og sexisme og på hvilke platforme? Flere undersøgelser tyder på, at størstedelen af de der udøver hadtale og står bag trusler er mænd. En norsk undersøgelse angående journalister viser ydermere, at personer mellem år er væsentligt overrepræsenteret. 4 Friends Nätrapport content/uploads/2015/03/natrapporten- final- webb.pdf 5 Swift, H.J. & Abrams, D. 2012: Experiences of Sexism. Findings from the European Social Survey, Eurage Research Report No 1, EURAGE. 6 Hagen, A. L. 2015: Meningers mot - netthat og ytringsfrihet i Norge. Cappelen Damm. 7 saadan- chikanerer- danskere- politikerne, politikere- udsaettes- sexistisk- chikane 8 1/hver- fjerde- kvinder- har- ringere- debatvilk- aa- r.aspx

6 05 Pew Researchs undersøgelse af onlinechikane viser, at det for 38 procent af tilfældene var en fremmed, der stod bag, mens det for yderligere 26 procent var en person, hvis identitet de ikke kendte. For 24 procents vedkommende var det en bekendt, der stod bag, og for yderligere 23 procent var det en ven. Familiemedlemmer stod for 12 procent, mens 10 procent var tidligere romantiske partnere, og kolleger stod for 7 procent. Undersøgelsen viser endvidere, at 66 procent af de der havde oplevet chikane havde oplevet det på en social netværksside (social networking site, fx Facebook), mens 22 procent havde oplevet det i kommentarsektionen til en internetside (fx et nyhedsmedie) og 16 procent havde oplevet det i forbindelse med onlinespil. I Sverige har Brottsförebyggande rådet foretaget en undersøgelse vedrørende had og krænkelser mod enkeltpersoner via internettet 9. Undersøgelsen har eksplicit fokus på kønsforskelle og bygger på 713 politianmeldelser og forundersøgelser i Af undersøgelsen fremgår det, at det for 67 procent af de sager, hvor den formodede gerningsmands køn fremgår, er en mand, der står bag. For både mandlige og kvindelige ofre for hadytringer og krænkelser gælder det, at størstedelen af de der står bag er mænd. De sager som Brottsförebyggande rådets undersøgelse vedrører må antages generelt at være mere alvorlige, end de sager Pew Researchs surveyundersøgelse omhandler. I forhold til hvem der står bag hadytringer, er der måske af denne årsag flere sager, hvor gerningsmanden er kendt. I 22 procent af tilfældene er det således en nuværende eller tidligere partner, der står bag, mens 40 procent er enten venner eller bekendte. Kun i 33 procent af sagerne er gerningsmanden anonym eller ukendt. Hvilke temaer er oftest forbundet med hadytringer og sexisme? I den norske undersøgelse blandt journalister nævnt ovenfor, med over 1000 besvarelser, fremgår følgende temaer, som de der oftest er forbundet med hadytringer og sexisme (triggertemaer): Indvandring/minoriteter (66 procent) Politiske konflikter generelt (62 procent) Feminisme/ligestilling (53 procent) Religion (45 procent) Procentsatserne er et udtryk for, hvor stor en andel af journalister, som har skrevet om de pågældende emner, der har været udsat for chikane, trusler eller vold inden for de sidste fem år. Resultaterne tyder således i lighed med andre undersøgelser på, at der er bestemte debatemner, herunder særligt indvandring/minoriteter og feminisme/ligestilling, som i højere grad end andre er forbundet med chikane, trusler mv. Konsekvenser af hadytringer og sexisme i det offentlige rum I forhold til norske journalister er der foretaget en undersøgelse af konsekvenser af chikane og trusler i forhold til fire parametre. Som det fremgår af nedenstående figur, svarer 30 9 Andersson et al. 2015: Polisanmälda Hot och Kränkningar mot Enskilda Personer via Internet. Brottsförebyggande rådet.

7 06 procent, at de har oplevet at føle sig deprimerede i forbindelse med chikane og trusler. Det tilsvarende tal for udslidthed er 49 procent, mens 19 procent har haft angstsymptomer, og 6 procent har været sygemeldte Konsekvenser af chikane 0 Følt deg deprimeret Følt dig utslit Haj angstsymptomer blij sykemeldt Disse tal skal ses i lyset af, at en betragtelig del af de norske journalister har været udsat for chikane og trusler. Samme undersøgelse viser, at 41 procent af de der har oplevet chikane og trusler har døjet med problemer med nattesøvnen, mens 15 procent svarer, at de seriøst har overvejet at opgive deres profession (som journalister). Også personer der blander sig i den offentlige debat uden at have det som profession oplever konsekvenser af forskellig art. Den ovenfornævnte Pew Research- undersøgelse viser endvidere, at kvinder generelt opfatter chikane som mere oprivende (upsetting) end mænd. 38 procent af kvinderne fandt således deres seneste oplevelse med chikane enten ekstremt oprivende eller meget oprivende, mod 17 procent af mændene (gennemsnittet for begge køn er 27 procent). Onlinekrænkelser, ytringsfrihed og lovgivning Hadytringer og sexisme dækker over mange forskellige typer hændelser såsom sexistisk hadefuld tale, onlinemobning, såkaldt hævnporno, stalking og trusler om vold. På det juridiske område er det særligt interessant at se på hvad man kunne kalde onlinekrænkelser, fordi lovgivningen på dette område er udfordret af den hurtige teknologiske udvikling. Der er ikke ét samlet sæt love om onlinekrænkelser. Forskellige typer af national og international lovgivning relaterer til hændelserne. På nationalt niveau kan flere af de typer onlinekrænkelser, som dette seminar handler om, retsforfølges enten på civilretsligt eller strafferetsligt grundlag. Som et eksempel på civilretsligt grundlag giver Skadeeerstatnings- loven i Norge ret til erstatning for nogle former for æreskrænkelser og krænkelser af privatlivets fred, mens diskrimininationslovgivningen beskytter mod krænkende, nedværdigede og ydmygende ytringer ( trakasserende ytringer ) mod en eller flere personer

8 07 på grund af blandt andet personernes køn 10. Som et eksempel på strafferetsligt grundlag forbyder Straffeloven ( Brottsbalken ) i Sverige handlinger såsom injurier, ulovlige trusler, forulempelse, seksuel forulempelse, hadefulde ytringer og hadforbrydelser ( förtal och förolämpning, olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande, hets mot folkgrupp och hatbrott ) 11. På internationalt niveau er de nordiske lande og selvstyreområder forpligtet af blandt andet FN- konventioner og den Europæiske Menneskerettighedskonvention til at beskytte borgere mod diskrimination på baggrund af blandt andet køn eller kønsudtryk og til at beskytte borgeres privatliv 12. Ifølge Levmore og Nussbaum er der i forhold til lovgivning om krænkelser på internettet en iboende konflikt mellem hensynet til tre forskellige, men indbyrdes forbundne forhold: privatlivets beskyttelse, personers omdømme og ytringsfrihed 13. I 2013 blev der afholdt en konference for Europarådets ministre med ansvar for medier, hvortil der blev udarbejdet en ekspertrapport om de juridiske aspekter ved hadtale på internettet 14. I et oversigtsstudie for Europarådet fra 2012 om indsatser, der modvirker online hadtale, opridses de juridiske rammer ligeledes 15. Begge udgivelser fremhæver, at hadtale ikke er klart defineret i hverken lovgivning eller jura, hvilket også gælder for de nordiske lande og selvstyreområder. Nogle alvorlige former for hadtale vil således være ulovlige ifølge national lovgivning. Andre vil falde uden for, hvad international menneskerettighedslovgivning beskytter under hensynet til ytringsfrihed. Det kan fx være opfordring til forskellige typer handlinger. Selvom der er et overlap mellem disse to kategorier, har de forskellige afgrænsninger. Imidlertid vil andre ytringer, der betragtes som hadtale, falde uden for disse to kategorier. Ekspertrapporten fra 2013 påpeger, at selvom nogle former for tale kan være stødende og ubehagelige, er de stadig beskyttet af retten til fri politisk tale. Barrierer for strafferetslig oprejsning Der er indikationer på, at kun et fåtal af de ulovlige onlinekrænkelser, som finder sted, bliver retsforfulgt. På nuværende tidspunkt findes der studier fra Sverige 16, som peger på dette, men det er ifølge en række adspurgte fagpersoner sandsynligt, at det forholder sig på samme måde i de andre nordiske lande og selvstyreområder. 10 Likestillings- og diskrimineringsombudet 2015 s Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 2014: Nätkränkningar - Svenska ungdomars normer och beteenden s Europarådet 2012 Mapping study on projects against hate speech online s , Likestillings- og diskrimineringsombudet 2015:18-21, Schultz, Mårten 2014: The responsible web: how tort law can save the internet s Levmore, Saul & Martha C. Nussbaum 2011: Introduction i The offensive Internet: Speech, privacy and reputation s McGonagle, Tarlach 2013: The Council of Europe Against Online Hate Speech: Conundrums and Challenges. Expert paper for the Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and Information Society. 15 Europarådet Dette afsnit tager udgangspunkt i Brottsförebyggande rådet 2015 s og Schultz 2014 s

9 08 Den føromtalte undersøgelse foretaget af Brottsförebyggande rådet viser, at kun 4 procent af de anmeldelser af onlinekrænkelser, som det svenske politi modtog i 2012, førte til juridiske sager. Brottsförebyggande rådet estimerer, at 20 procent af anmeldelserne handlede om hændelser, der ikke er strafbare under straffeloven. Blandt de øvrige hændelser peger Brottsförebyggande rådet på forskellige årsager til, at anmeldelserne ikke har resulteret i retsforfølgelse. Rådets forklaringer stemmer overens med Schultz beskrivelse af udfordringer med anvendelse af den strafferetslige ramme til bekæmpelse af onlinekrænkelser i Sverige: Nye krænkelser, gammel lovgivning: Det kan være svært for politi og anklagemyndig- hed at finde ud af, hvilken lovgivning en onlinekrænkelse hører ind under. Nogle onlinekrænkelser såsom hævnporno er ofte ikke dækket af lovgivningen. Anklagemyndighedens beføjelser: I Sverige har anklagemyndigheden kun beføjelser til at føre injuriesager, hvis det er i almenvellets interesse. Det er kun ganske få sager, som kommer gennem nåleøjet. Efterforskning og bevisførelse: I 44 procent af det samlede antal sager undersøgt af Brottsförebyggande rådet blev sagen ikke retsforfulgt på grund af problemer med efterforskning og bevisførelse. I næsten halvdelen af disse tilfælde kunne en gerningsperson ikke identificeres. I andre sager er der udfordringer med at bevise, hvem der har siddet ved tastaturet. En anden udfordring er, at der mangler IT- kompetence og ressourcer til at styrke IT- kompetence i politiet og anklagemyndigheden. Globalt internet, national lovgivning: Internettet er globalt, men den juridiske ramme, som skal beskytte borgere mod krænkelser, er nationalt forankret. Brottsförebyggande rådet beskriver, at det har været en udfordring at indhente information om gerningspersoner fra virksomheder såsom Facebook og Instagram. I mellemtiden har rigspolitiet ( Rikskriminalpolisen ) udviklet et samarbejde med disse to virksomheder, men udfordringen vil fortsat opstå efterhånden som nye internetvirksomheder vinder frem.

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP Gruppeopgave MÅL At eleverne bliver opmærksomme på og reflekterer over handlemuligheder i relation til digital mob - ning og chikane med sexistisk indhold. At eleverne arbejder

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

HADYTRINGER OG SEXISME I NORDEN

HADYTRINGER OG SEXISME I NORDEN A ls R esea rch A PS HADYTRINGER OG SEXISME I NORDEN 01 Opsamlingsnotat vedrørende Nordisk Ministerråds seminar om hadytringer FORORD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. OMFANG OG ART AF HADYTRINGER OG SEXISME...

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Justitsministeren og ministeren for børn, undervisning

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning REU har efter ønske fra Annette Lind (S) bedt justitsministeren og ministeren for børn,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET BRIEF DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME EU har taget kampen

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene Side 1 af 12 Abonnement / Kontakt Chikane Sexchikane trives i byrådene 5. maj 2017 En rundspørge blandt nyvalgte byrådsmedlemmer ved KV13 viser, at otte procent af kvinderne har været udsat for sexchikane.

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Samlet APV-rapport 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 1. Indledning Denne rapport indeholder det generelle resultat af arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014.

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Den journalistiske Efteruddannelse 19. november 2004. Program Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Hvor mange engelske ord bruger vi egentlig? - Hvilken slags ord bruger vi? - Bruger vi

Læs mere

DEMOCRACY AND CITIZENSHIP IN DIGITAL SOCIETY

DEMOCRACY AND CITIZENSHIP IN DIGITAL SOCIETY DEMOCRACY AND CITIZENSHIP IN DIGITAL SOCIETY Sociale medier OG politisk engagement i Danmark // RAPPORT 2016 Luca Rossi // Sander Schwartz // Martina Mahnke Hovedfund Sociale medier er hverdagspraksis

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 06-09-2016 Sagsnr. 2016-0247167 Dokumentnr. 2016-0247167-1 Overblikstal for Børnehus Hovedstaden pr. juni 2016 Sagsbehandler

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 7 Offentligt Porno & Samfund Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed Kvinderådet Ulrik Frost

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

NOTAT. Mobning handler om en bestemt adfærd, som udspringer af en utryg kultur blandt større eller mindre grupper.

NOTAT. Mobning handler om en bestemt adfærd, som udspringer af en utryg kultur blandt større eller mindre grupper. SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Mobning skoleområdet Til: Dato: 19. september 2016 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Hvad er mobning Mobning handler om en bestemt adfærd, som udspringer

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE HOTEL PARK MIDDELFART 06.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI PROGRAM 09.00-09.25 Ankomst og registrering. Morgenmad 09.25-09.50

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere