Festregulativ. Regulativ nr. 8 af Sidst revideret d. 7. december 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005"

Transkript

1 Festregulativ Regulativ nr. 8 af Sidst revideret d. 7. december Formål Planlægning af en kollegiefest Planlægning af et hall-arrangement Budgetgodkendelse Procedure Budget for kollegiefest/julebingo Noter til budgettets udarbejdelse Festens afvikling Før festen Under festen Efter festen Godkendelse af regnskab Resultatopgørelse for kollegiefest/julebingo Note til resultatopgørelsen/regnskabet Procedure Den arrangerende etages økonomiske ansvar Ansvarserklæring (punkt 7-erklæring) Lynvejledning... 11

2 1. Formål Formålet med dette festregulativ er at: - Fastlægge de enkelte festansvarlige kollegianeres principielle pligter og rettigheder i forbindelse med afholdelse af kollegiefester og hallarrangementer. - Fastlægge proceduren for budgettering, afvikling og regnskab. - Specificere den principielle struktur i budget og regnskab. 2. Planlægning af en kollegiefest Der arrangeres hvert år 3 kollegiefester og 1 julebingo. Terminerne for afholdelse af disse arrangementer er Vinterfest 3. weekend i februar Forårsfest sidste weekend i april Efterårsfest sidste weekend i oktober Julebingo 2. torsdag i december Den arrangerende etage vælger selv hvorledes festen skal afvikles indenfor rammerne af dette regulativ, med hvad det må medføre af aktiviteter eller lignende. Specielle forhold gælder dog for julebingo. Fastlæggelse af arrangørrækkefølgen for det efterfølgende kalenderår foregår ved lodtrækning mellem de potentielle arrangører på den ordinære efterårsgeneralforsamling. Potentielle arrangører er de etager, der ikke har været arrangører ved de forudgående seks kollegiefester/julebingo. En etage kan ikke trække julebingo to gange i træk. Det er en kollegial pligt at deltage i planlægning og/eller afvikling af en fest, såfremt man er beboer på den arrangerende etage, jvf. at man ved indflytning underkaster sig de for kollegianerne gældende regler. Senest 2 måneder før festen afholdes, modtager den arrangerende etage en festmappe af Formandskabet. Denne mappe indeholder nærværende regulativ, "punkt 7-erklæring" og blanket til angivelse af regnskabsansvarlige og rengøringsansvarlige samt en rengøringsplan. Den konkrete festdato aftales samtidig med Formandskabet under hensyntagen til, at datoen ikke kolliderer med et hall-arrangement som f.eks. P-bar eller J-bar, andre mærkedage eller ferier. Kan der ikke opnås enighed om datoen parterne imellem, afgør Repræsentantskabet sagen på det nærmest efterfølgende repræsentant- skabsmøde. Den festarrangerende etage vælger 4 kollegianere som ansvarlige for budget og regnskab (2 fra hvert køkken). Disse varetager på etagens vegne kontakten til Formandskabet og er ansvarlige for, at budget og regnskab udformes i overensstemmelse med de i nærværende regulativ gældende regler. To af de regnskabsansvarlige (én fra hvert køkken) kan i forening kvittere for optaget lån fra Interessekontoret til afholdelse af udgifter, der ligger forud for festen samt til byttepenge. Der kan lånes kr ,00 til afholdelse af udgifter og kr ,00 til byttepenge. Disse satser kan reguleres ved Repræsentantskabsbeslutning. Derudover skal 2

3 etagen vælge 2 rengøringsansvarlige, én fra hvert køkken, som leder og fordeler rengøringsarbejdet dagen efter festen og som har det overordnede ansvar for, at rengøringen udføres tilfredsstillende. 2.1 Planlægning af et hall-arrangement Afholdelse af ethvert arrangement i forhallen, hvor der fremkommer salgsaktiviteter, kræver Repræsentantskabets forudgående godkendelse; J-bar og P-bar dog undtaget. I henholdsvis januar og oktober måned indkalder Formandskabet ansøgere til arrangering af P-bar og J-bar. Der anvendes samme procedure som ved opslag af ledige stillinger under Kollegianersamfundet. For J-bar og P-bar gælder, at kollegiets klubber har fortrinsret til at forestå arrangementet, såvel praktisk som økonomisk. I tilfælde af mere end een ansøgende klub, vælges der på det efterfølgende repræsentantskabsmøde blandt ansøgere. Dog kan en klub ikke forestå arrangementet to på hinanden efterfølgende gange, såfremt en anden klub er blandt ansøgerne til det andet arrangement. Er der ingen klubber blandt ansøgerne, og mere end en een ansøger, trækkes der lod blandt dem på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. For så vidt angår andre arrangementer end J-bar og P-bar, henvender mulige arrangører sig til Formandskabet. Ansøgningen optages til behandling på nærmest efterfølgende repræsentantskabsmøde. I tilfælde af mere end een ansøger, trækkes der lod blandt ansøgerne på repræsentantskabsmødet. Såfremt der sælges øl/vand, indkøbes produkterne i ølkælderen til normal salgspris. Betaling for levering fra ølkælderen skal ske senest en uge efter udleveringen. Såfremt afregning ikke finder sted inden for denne frist, pålægges arrangøren en bøde på kr. 100,00 pr. påbegyndt uge efter forfald. Bødens størrelse kan til enhver tid ændres ved repræsentantskabsbeslutning. Hvorvidt og i hvilket omfang, tilbagelevering kan finde sted, afgøres af ølmanden. Ved afholdelse af arrangementer med salg af ny- eller gen-introducerede produkter, kan salg fra ølkælderen af disse produkter til køkkenerne først ske efter arrangementet. Arrangøren skal skriftligt erklære sig villig til at anvende et eventuelt overskud før opgørelse af svind og løn til dækning af opståede skader på kollegiets eller Kollegianersamfundets inventar, såfremt dette ikke dækkes af skadevolderen eller dennes eventuelle forsikring. Arrangøren har pligt til at foretage oprydning efter et hall-arrangement, således at normal rengøring kan pågå den efterfølgende morgen. Såfremt en arrangør nægter sig villig til at dække sådanne skadeudgifter, skal det ved regnskab dokumenteres, at arrangementet ikke har givet overskud. Arrangøren er kun pligtig at aflægge regnskab for arrangementet, såfremt arrangøren er en regnskabspligtig klub eller ovennævnte regler vedrørende skadeserstatning kommer i anvendelse. De øvrige bestemmelser i dette regulativ gælder ikke for hallarrangementer. 3

4 3. Budgetgodkendelse 3.1 Procedure Senest 3 uger før arrangementets afholdelse indleveres et budget til Formandskabet. Budgettet bør tilstræbes godkendt senest 1 uge efter indleveringen. Såfremt Formandskabet har bemærkninger i forbindelse med budgettets udformning, skal disse tages til efterretning og revideret budget indleveres. Er budgettet ikke endeligt godkendt senest 1 uge før festens afholdelse, kan kun Repræsentantskabet godkende dette. Den arrangerende etage kan ikke forpligte Kollegianersamfundet økonomisk, før budgettet er vedtaget. Dette vedrører indkøb, bindende aftaler om musik og lignende foranstaltninger. På basis af godkendt budget kan opnås lån fra Interessekontoret til dækning af udgifter, der afholdes før festens afvikling samt til byttepenge. Se endvidere punkt 2.1. "Planlægning af en kollegiefest". Lån til afholdelse af udgifter kan udbetales umiddelbart efter godkendelse af budget og lån til byttepenge kan afhentes 2 dage før festens afholdelse. Det påhviler den festarrangerende etage at veksle det til byttepenge udbetalte beløb. Såfremt de afholdte omkostninger overskrider de budgetterede beløb, skal etagen i regnskabet gøre rede for disse dispositioner, i det omfang den tilsynsførende fra Formandskabet finder det påkrævet. Hvis den tilsynsførende finder specifikke dispositioner uantagelige, kan Repræsentantskabet gå ind og underkende disse dispositioner, hvilket medfører at etagen ikke har krav på dækning af de berørte omkostninger. På den efterfølgende side er opstillet skema for udarbejdelse af budget. 4

5 3.2 Budget for kollegiefest/julebingo BUDGET FOR KOLLEGIEFEST/JULEBINGO Note INDTÆGTER 1 Entré ( personer à kr. ) 2 Ekstra pladesalg ( plader à kr. ) 3 Varesalg bar 4 Varekøb bar 5 Dækningsbidrag bar 6 Varesalg ekstrasalg 7 Varekøb ekstrasalg 8 Dækningsbidrag ekstrasalg 9 Samlet dækningsbidrag OMKOSTNINGER 10 Løn, fast del 11 Løn, variabel del Samlet løn 12 Orkesterhonorar 13 Drikkevarer til orkester 14 Leje af anlæg 15 Leje af efor 16 Dørmænd 17 PR/udsmykning 18 Transport Samlede omkostninger Resultat 3.3 Noter til budgettets udarbejdelse 1. Ved budgettering af entreindtægt anvendes foregående 2 eller 3 års tilsvarende arrangement som rettesnor. 2. Kun ved julebingo. 3. Opgøres som det forventede salg opgjort efter normale barpriser. Jævnfør med foregående års regnskab for tilsvarende arrangement. Forventet salg svarer til det gennemsnitlige salg pr. gæst ved foregående tilsvarende arrangement ganget med forventet antal solgte billetter. 5

6 4. Opgøres som det forventede vareforbrug efter barens indkøbspriser. Oplysninger herom kan indhentes hos bardirektøren. 5. Dækningsbidrag = varesalg - varekøb 6. Opgøres som det forventede salg til udsalgspriser. Ekstrasalg er salg af varer udenfor barens normale sortiment. Ved ekstrasalg af flere typer varer udarbejdes særskilt opgørelse for hver varetype. Det er ikke tilladt at tage forhøjede barpriser for varer, der kan sammensættes af barens varesortiment. Salg af barens normale sortiment udenfor baren, eksempelvis i eforen, regnes som normalt barsalg. Ved julebingo skal der som ekstrasalg sælges gløgg. 7. Opgøres som det forventede salg til indkøbspriser. Ved ekstrasalg af flere typer varer udarbejdes særskilt opgørelse for hver varetype. Hvis der er tale om varer, der ikke kan tilbageleveres efter arrangementet, skal dette specificeres i en note til budgettet. Hvis der er tale om varer, der delvis kan tilbageleveres, eksempelvis varer i ubrudte kartoner, skal dette også specificeres, og Formandskabet kan angive retningslinier for, hvorledes varerne anvendes i salget. 8. Dækningsbidrag = varesalg - varekøb. Ved ekstrasalg af flere typer varer udarbejdes særskilt opgørelse for hver varetype. 9. Opgøres som summen af dækningsbidragsposterne. Entré og pladesalg gælder som rent dækningsbidrag. 10. Bestemt af Repræsentantskabet, p.t. kr. 800,00 ved fester og kr. 800,00 ved julebingo. 11. Opgøres som 5% af omsætning ved barsalg og ekstrasalg, dog fradrages drikkevarer til orkester, inden den variable del beregnes. Samt 10% af resultatet til deling, såfremt resultatet er positivt. Såfremt der fremkommer positivt svind (hvis der er ekstra penge i kassen der ikke kan redegøres for), kan etagen kun få 200 kr. af dette beløb, mens det beløb, der overstiger de 200 kr. bliver adderet til barsalget i regnskabet, så svindet går i nul. 12. Dokumentation for forventet musikudgift afleveres samtidig med budgettet. Såfremt der påtænkes afholdt lønudgift til en herboende kollegianer, skal dette specificeres ved note til budgettet. Repræsentantskabet fastsætter en øvre grænse for disse udgifters størrelse. 13. Max. 2 kasser almindelig øl eller 2 kasser vand. Kvittering kræves. 14. Såfremt en kollegianer stiller sit eget musikanlæg til rådighed ved et arrangement, ydes betaling herfor på kr. 250,00. Anlægget skal mindst bestå af forstærker og båndoptager/- pladespiller/cd og forstærkeren skal mindst yde 2 x 70 watt (DIN, 4 Ohm). Skader opstået på anlægget som følge af hærværk eller uheld ved festen vil mod behørig dokumentation kunne erstattes. Selvrisiko kr. 250,00. Erstatning ydes ikke for skader, der skyldes slid, overbelastning eller fejlbetjening af anlægget. 15. Arrangøren betaler den normale lejesats. 6

7 16. Gælder ikke julebingo. Formandskabet eller bardirektørerne er ansvarlige for bestilling samt betaling af dørmænd. 17. Denne post dækker udsmykning af festlokalerne samt plakater til annoncering af arrangementet. 18. Såfremt en kollegianer anvender egen bil til transportformål, betales en forud aftalt godtgørelse. Dette forhåndsgodkendes af Formandskabet, idet der skal redegøres for transportformålet. 19. Resultat = samlet dækningsbidrag - samlede omkostninger. 4. Festens afvikling 4.1 Før festen Billethæfter, kollegietavler, stempler og pengekasser udleveres af Formandskabet. De kollegianere fra den arrangerende etage som skal varetage bartenderfunktioner under festen, skal deltage i den instruktion i drift af baren, der afholdes af bardirektøren. Personer, som ikke har deltaget i denne tenderuddannelse, må ikke stå i baren under festen. Der foretages baroptælling i samarbejde med bardirektøren og foregående uges bartendere. Aftales med bardirektøren. Råvarer til ekstrasalg optælles og godkendes eller kontroloptælles af Formandskabet. Der skal være separat pengekasse for hver type ekstrasalg i budgettet. Omkostningslånet afregnes med Formandskabet, således at forskellen mellem lånet og restbeløbet kan godtgøres med omkostningsbilag. Kasseboner uden specifikation af salgssted og varens nøjagtige art kan ikke godkendes og etagen skal selv dække disse omkostninger. Afregning skal finde sted inden arrangementets påbegyndelse. 4.2 Under festen Alle byttepengene fordeles i pengekasserne og bilag herfor lægges i hver enkelt kasse. Der må ikke flyttes beløb mellem kasserne uden bilag. Orkesterhonorar afholdes af entrekassen og bilag herfor skal forefindes. Den arrangerende etage betaler ikke entré. Udgifter, som afholdes under festen, tages fra een af kasserne. Bilag herfor skal forefindes i den respektive kasse. I baren føres begrænset sortiment af barens varer. Der føres fuldt sortiment af øl, vand og øvrige ikke-alkoholiske produkter. Cocktailblandinger, drinks og lignende føres i et begrænset udvalg, som etagen udvælger i samarbejde med bardirektøren. Der skal reklameres tydeligt med udvalget. Der skal være 3 personer til at forestå billetsalg og adgangskontrol: To personer ved et bord nær den faste disk i forhallen, der tager imod penge, krydser gæster af på kollegietavlen og udleverer billetten. Den tredje person, som placeres et par meter efter bordet, modtager billetten, makulerer den og stempler gæsten. 7

8 Ved julebingo skal der være 2 personer til at forestå billetsalg og udlevering af plader. De skal være placeret umiddelbart til højre indenfor indgangen til baren. Den ene person modtager penge og stempler personen, den anden afkrydser kollegietavlen og udleverer plader. Billetsalg starter kl og afsluttes kl , hvorefter entrékassen straks afregnes med Formandskabet. Ved Julebingo starter billetsalg dog kl Der må under ingen omstændigheder oprettes stregelister eller regninger i baren. 4.3 Efter festen Når festen er slut natten efter søndag, tilkaldes Formandskabets tilsynsførende for optælling af pengekasser og ikke solgte ekstrasalgsvarer. Ved julebingo optælles kasserne umiddelbart efter festens slutning. Alle økonomiske spørgsmål, der ikke er afsluttet ved optællingen, bliver først afklaret, når festregnskabet er godkendt af Repræsentantskabet. Ikke solgte ekstrasalgsvarer forevises den tilsynsførende. Hvis ikke dette sker, tæller alle råvarer som solgt og svind beregnes derefter. Såfremt tilbagelevering til leverandør kan finde sted, arrangerer etagen dette første hverdag efter festen efter aftale med Formandskabets tilsynsførende. Rengøring og oprydning påbegyndes ved barens lukning, lørdag (nat), samt efter barens lukning, søndag (nat). Der skal være ryddet op, alt pynt fjernet, inventar sat på plads og gulvet fejet mandag morgen i dagligstuen, forhallen og eventuelt eforen, samt vasket op i barens baglokale, således at normal rengøring kan pågå. Hvis dette ikke er sket, kan inspektøren/bardirektøren iværksætte ekstrarengøring/opvask. Prisen for dette er 350,- kr.. pr. lokale. Denne udgift afholdes af etagen. Etagen medvirker ved baroptællingen i den følgende uge i samarbejde med bardirektørerne og de tiltrædende tendere. 8

9 5. Godkendelse af regnskab 5.1 Resultatopgørelse for kollegiefest/julebingo RESULTATOPGØRELSE FOR KOLLEGIEFEST/JULEBINGO Note INDTÆGTER: Entré ( pers. à kr.) Varesalg bar 1 Drikkevarer musik (brutto) Varesalg til publikum (Pr. gæst kr. ) Vareforbrug (netto) 2 Drikkevarer musik (netto) Vareforbrug til publikum (Pr. gæst kr. ) Dækningsbidrag barsalg 3 Varesalg ekstrasalg Vareforbrug ekstrasalg Dækningsbidrag ekstrasalg Dækningsbidrag ekstrasalg Dækningsbidrag UDGIFTER: Løn, fast del Løn, variabel del (5% af + 10% af overskud) Samlet løn Orkesterhonorar Leje af anlæg Musik i alt Leje af efor Dørmænd PR/udsmykning Diverse udgifter i alt Udgifter i alt Resultat 9

10 5.2 Note til resultatopgørelsen/regnskabet OBS: Se også punkt 3.3 Noter til udarbejdelse af budget. 1. Opgøres som salgsværdien af de udleverede varer. Fratrækkes posten "varesalg bar". 2. Opgøres som indkøbsværdien af de udleverede varer. Fratrækkes posten "varekøb bar". 3. Der udarbejdes særskilt specifikation for hver type ekstrasalg. 5.3 Procedure Senest 30 dage efter festens afholdelse afleveres et regnskab til Formandskabet, underskrevet af samtlige regnskabsansvarlige. Ved overskridelse af den anførte frist reduceres den samlede løn til etagen med kr. 100,00 pr. påbegyndt uge efter fristens udløb. Formandskabet kan i helt ekstraordinære tilfælde (f.eks. ved sygdom hos én eller flere regnskabsansvarlige) bevilge udsættelse med regnskabets aflevering. Når Formandskabet kan godkende regnskabet, eller såfremt der ikke opnås enighed mellem den arrangerende etage og Formandskabet om regnskabets udformning, foranlediger Formandskabet regnskabet optaget til behandling på førstkommende repræsentantskabsmøde. Såfremt regnskabet ikke er behandlet senest 3 måneder efter festens afholdelse, skal Formandskabet meddele Repræsentantskabet begrundelse herfor. 6. Den arrangerende etages økonomiske ansvar Den arrangerende etage hæfter for svind, der opstår ved entré-, bar- og ekstrasalg, samt for den andel af de afholdte udgifter, etagen selv må betale, jvf Etagen er endvidere ansvarlig for administrationen af lån udbetalt af Interessekontoret. Ansvarlige er de personer, der bor på etagen på tidspunktet for festens afholdelse, herunder også fremlejetagere, jvf. fremlejeregulativets punkt 5 omhandlende ansvar. En økonomisk forpligtelse, som en festarrangerende kollegianer pådrager sig overfor Kollegianersamfundet, skal være afviklet senest 2 mdr. efter regnskabets godkendelse på et repræsentantskabsmøde. Et tilgodehavende kan om nødvendigt fratrækkes kollegianerens depositum ved fraflytning. Svind og overskud er uafhængige størrelser. Ved svind forstås forskellen mellem teoretisk kassebeholdning og faktisk kassebeholdning. Teoretisk kassebeholdning er den beholdning, der skulle være til stede ved arrangementets afslutning, såfremt alt salg var foregået korrekt, dvs. byttepenge samt under festen indkomne beløb. Faktisk kassebeholdning er den af Formandskabet optalte og modtagne beholdning. Den tilsynsførende fra Formandskabet udarbejder en likviditetsopgørelse, hvorved et eventuelt svind beregnes. Lønudbetalingen til etagen korrigeres herefter. Et eventuelt overskud af arrangementet tilfalder kollegianersamfundet. 10

11 7. Ansvarserklæring (punkt 7-erklæring) Den festarrangerende etages fire regnskabsansvarlige - som minimum- underskriver en erklæring på etagens vegne, hvori man erklærer sig bekendt med festregulativet og erklærer sig villig til at overtage ansvaret for festen på de i dette indeholdte vilkår. Erklæringen afleveres til Formandskabet sammen med budgettet, dvs. senest 3 uger før festen. 8. Lynvejledning Denne vejledning er kun til anvendelse for at danne sig et overblik over timingen af et kollegianerarrangement og erstatter i intet tilfælde de i punkt 1 til 7 nævnte bestemmelser. Vejledningen gælder ikke hallarrangementer, der henvises til punkt 2.2. "Planlægning af et hallarrangement". Vejledningen følger på næste side. 11

12 PLANLÆGNING - fire regnskabsansvarlige vælges i god tid før budgetafleveringsfristen (to fra hvert køkken). - planlægningens forskellige områder uddelegeres blandt etagens beboere. BUDGETTERING - budget afleveres senest 3 uger før festen (gerne tidligere). Punkt 7-erklæring og blanket med regnskabsansvarlige afleveres samtidig med budgettet. - efter budgetgodkendelse kan lån til afholdelse af udgifter afhentes på interessekontoret af mindst én regnskabsansvarlig fra hvert køkken. Dato for afhentning af lån skal aftales med interessekontoret. FØR FESTEN - I god tid før festen reklameres der på hele kollegiet for festen. - De beboere på etagen som skal varetage bartenderfunktioner, skal deltage i tenderuddannelsen, som afholdes af bardirektørerne. - To dage før festen afhentes byttepenge på interessekontoret af minimum én regnskabsansvarlig fra hvert køkken. Dato for afhentning aftales i forvejen. Etagen veksler selv pengene. - Restbeløb og bilag fra lån afregnes med Formandskabet. Kun specificerede kvitteringer kan godkendes som bilag. - Billetter, stempler, pengekasser og kollegietavler udleveres af Formandskabet. Etagen aftaler tidspunktet for dette med 2. næstformand. - Alle byttepenge fordeles i pengekasserne. Husk bilag. Der skal være 1 kasse for hver type salg i budgettet. Der må ikke overføres penge kasserne imellem uden bilag. Eksempel: Hvis der overføres 1000,00 kr. fra entrékassen til barkassen, skrives der henholdsvis indtægts- og udgiftsbilag til de to kasser. UNDER FESTEN - Der føres barsortiment som aftalt med bardirektørerne. - Billetsalg starter kl og afsluttes senest kl Entrékassen afregnes med FMS. Orkesterhonorar afregnes af entrékassen. Husk bilag. - Max. 2 kasser øl/vand til orkester. Husk bilag. - Ingen stregelister eller regninger i baren. - Der skal i perioden til være ansat dørmænd. EFTER FESTEN - Ved festens slutning søndag nat tilkaldes tilsynsførende for optælling af kasser og resterende ekstrasalg. Ved julebingo samme aften/nat. - Returnerbart ekstrasalg tilbageleveres og refunderes. - Rengøring påbegyndes herefter, og skal være afsluttet senest mandag morgen. REGNSKABET - Afleveres senest 30 dage efter festen. Ved overskridelse beregnes bøde kr. 100,00 pr. påbegyndt uge. - Udbetaling af løn foregår efter regnskabets godkendelse af Repræsentantskabet. Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 5. oktober

13 13

Arrangementregulativ

Arrangementregulativ Arrangementregulativ Regulativ nr. 10 af 13.11.1990 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. juni 2014 Indhold 1. Formål... 2 2. Planlægning af et kollegiearrangement...

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

TIRSDAG DEN 3. FEB. 2015 KL. 20 I EFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 6. januar 2015

TIRSDAG DEN 3. FEB. 2015 KL. 20 I EFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 6. januar 2015 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 3. FEB. 2015 KL. 20 I EFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent og to stemmetællere 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den

Læs mere

Regulativ for baren 1. Almindelige bestemmelser 2. Bardirektørerne 3. Bartenderne 4. Regnskab 5. Øvrige bestemmelser

Regulativ for baren 1. Almindelige bestemmelser 2. Bardirektørerne 3. Bartenderne 4. Regnskab 5. Øvrige bestemmelser Regulativ for baren Regulativ nr. 11 af 31. oktober 1989 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 2. december 2014 1. Almindelige bestemmelser... 2 1.1 Formål... 2

Læs mere

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål.

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål. FredagsÅbents Styregruppe Jette Birkholm Hedevej 4 62261366/25111758 Lina Nielsen Kirkevej 10 62262715/22858239 Anne-Marie Cederberg Vævervej 4 23393233 Line Silo-Bøjstrup Haugstedvænget 8 20724395 Sabine

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Halvårlig rapport september 2014 februar 2015

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Halvårlig rapport september 2014 februar 2015 Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM Halvårlig rapport september 2014 februar 2015 Indhold Erklæringer... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisorerklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Kollegianersamfundets

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Opdateret: 18. maj 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Udbud af kantinedrift på Spørgsmål nr. Spørgsmål 1. Er de angivne maksimumspriser med eller uden moms? De angivne maksimumspriser på dagens varme måltid,

Læs mere

Regulativ for Formandskabet Vedtaget i sin nuværende form ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015

Regulativ for Formandskabet Vedtaget i sin nuværende form ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 Regulativ for Formandskabet Vedtaget i sin nuværende form ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 1. Formandskabsinstitution 2 1.1 Formål 2 1.2 Struktur og valgbarhed 2 1.3 Ansvar 2 1.4

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011 Årsrapport august december 2011 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Generalforsamlingens godkendelse 3 Revisorerklæring 4 Ledelsesberetning 5 Kollegianersamfundets oplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Vedtægter for Taulov Antenneforening

Vedtægter for Taulov Antenneforening Vedtægter for Taulov Antenneforening Foreningens navn er Taulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd - af 23/9 1970). 1 2 Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. 2. Formål At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Foreningens adresse er : Hårlev Antenneforening Hovedgaden 18 4652 Hårlev Forord Vedtægterne er ændret på generalforsamlingerne den: 17.04.85 9.04.86 2.04.87

Læs mere

I/S St. Rørbæk Vandværk

I/S St. Rørbæk Vandværk Vedtægter for I/S St. Rørbæk Vandværk 2005 Vedtægter for I/S Store Rørbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er stiftet i 1966, er et interessentskab, hvis navn er I/S Store Rørbæk Vandværk. Selskabet

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ nr. 6 af den 19. oktober 2010 Vedtaget i sin nuværende form på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 2. Generelt

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart Vedtægter for Børnehuset Stribonitten.. I forbindelse med overgang til selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov om dagtilbud 19-20 og 36 40, eller svarende til senere lovgivning,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere