Festregulativ. Regulativ nr. 8 af Sidst revideret d. 7. december 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005"

Transkript

1 Festregulativ Regulativ nr. 8 af Sidst revideret d. 7. december Formål Planlægning af en kollegiefest Planlægning af et hall-arrangement Budgetgodkendelse Procedure Budget for kollegiefest/julebingo Noter til budgettets udarbejdelse Festens afvikling Før festen Under festen Efter festen Godkendelse af regnskab Resultatopgørelse for kollegiefest/julebingo Note til resultatopgørelsen/regnskabet Procedure Den arrangerende etages økonomiske ansvar Ansvarserklæring (punkt 7-erklæring) Lynvejledning... 11

2 1. Formål Formålet med dette festregulativ er at: - Fastlægge de enkelte festansvarlige kollegianeres principielle pligter og rettigheder i forbindelse med afholdelse af kollegiefester og hallarrangementer. - Fastlægge proceduren for budgettering, afvikling og regnskab. - Specificere den principielle struktur i budget og regnskab. 2. Planlægning af en kollegiefest Der arrangeres hvert år 3 kollegiefester og 1 julebingo. Terminerne for afholdelse af disse arrangementer er Vinterfest 3. weekend i februar Forårsfest sidste weekend i april Efterårsfest sidste weekend i oktober Julebingo 2. torsdag i december Den arrangerende etage vælger selv hvorledes festen skal afvikles indenfor rammerne af dette regulativ, med hvad det må medføre af aktiviteter eller lignende. Specielle forhold gælder dog for julebingo. Fastlæggelse af arrangørrækkefølgen for det efterfølgende kalenderår foregår ved lodtrækning mellem de potentielle arrangører på den ordinære efterårsgeneralforsamling. Potentielle arrangører er de etager, der ikke har været arrangører ved de forudgående seks kollegiefester/julebingo. En etage kan ikke trække julebingo to gange i træk. Det er en kollegial pligt at deltage i planlægning og/eller afvikling af en fest, såfremt man er beboer på den arrangerende etage, jvf. at man ved indflytning underkaster sig de for kollegianerne gældende regler. Senest 2 måneder før festen afholdes, modtager den arrangerende etage en festmappe af Formandskabet. Denne mappe indeholder nærværende regulativ, "punkt 7-erklæring" og blanket til angivelse af regnskabsansvarlige og rengøringsansvarlige samt en rengøringsplan. Den konkrete festdato aftales samtidig med Formandskabet under hensyntagen til, at datoen ikke kolliderer med et hall-arrangement som f.eks. P-bar eller J-bar, andre mærkedage eller ferier. Kan der ikke opnås enighed om datoen parterne imellem, afgør Repræsentantskabet sagen på det nærmest efterfølgende repræsentant- skabsmøde. Den festarrangerende etage vælger 4 kollegianere som ansvarlige for budget og regnskab (2 fra hvert køkken). Disse varetager på etagens vegne kontakten til Formandskabet og er ansvarlige for, at budget og regnskab udformes i overensstemmelse med de i nærværende regulativ gældende regler. To af de regnskabsansvarlige (én fra hvert køkken) kan i forening kvittere for optaget lån fra Interessekontoret til afholdelse af udgifter, der ligger forud for festen samt til byttepenge. Der kan lånes kr ,00 til afholdelse af udgifter og kr ,00 til byttepenge. Disse satser kan reguleres ved Repræsentantskabsbeslutning. Derudover skal 2

3 etagen vælge 2 rengøringsansvarlige, én fra hvert køkken, som leder og fordeler rengøringsarbejdet dagen efter festen og som har det overordnede ansvar for, at rengøringen udføres tilfredsstillende. 2.1 Planlægning af et hall-arrangement Afholdelse af ethvert arrangement i forhallen, hvor der fremkommer salgsaktiviteter, kræver Repræsentantskabets forudgående godkendelse; J-bar og P-bar dog undtaget. I henholdsvis januar og oktober måned indkalder Formandskabet ansøgere til arrangering af P-bar og J-bar. Der anvendes samme procedure som ved opslag af ledige stillinger under Kollegianersamfundet. For J-bar og P-bar gælder, at kollegiets klubber har fortrinsret til at forestå arrangementet, såvel praktisk som økonomisk. I tilfælde af mere end een ansøgende klub, vælges der på det efterfølgende repræsentantskabsmøde blandt ansøgere. Dog kan en klub ikke forestå arrangementet to på hinanden efterfølgende gange, såfremt en anden klub er blandt ansøgerne til det andet arrangement. Er der ingen klubber blandt ansøgerne, og mere end en een ansøger, trækkes der lod blandt dem på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. For så vidt angår andre arrangementer end J-bar og P-bar, henvender mulige arrangører sig til Formandskabet. Ansøgningen optages til behandling på nærmest efterfølgende repræsentantskabsmøde. I tilfælde af mere end een ansøger, trækkes der lod blandt ansøgerne på repræsentantskabsmødet. Såfremt der sælges øl/vand, indkøbes produkterne i ølkælderen til normal salgspris. Betaling for levering fra ølkælderen skal ske senest en uge efter udleveringen. Såfremt afregning ikke finder sted inden for denne frist, pålægges arrangøren en bøde på kr. 100,00 pr. påbegyndt uge efter forfald. Bødens størrelse kan til enhver tid ændres ved repræsentantskabsbeslutning. Hvorvidt og i hvilket omfang, tilbagelevering kan finde sted, afgøres af ølmanden. Ved afholdelse af arrangementer med salg af ny- eller gen-introducerede produkter, kan salg fra ølkælderen af disse produkter til køkkenerne først ske efter arrangementet. Arrangøren skal skriftligt erklære sig villig til at anvende et eventuelt overskud før opgørelse af svind og løn til dækning af opståede skader på kollegiets eller Kollegianersamfundets inventar, såfremt dette ikke dækkes af skadevolderen eller dennes eventuelle forsikring. Arrangøren har pligt til at foretage oprydning efter et hall-arrangement, således at normal rengøring kan pågå den efterfølgende morgen. Såfremt en arrangør nægter sig villig til at dække sådanne skadeudgifter, skal det ved regnskab dokumenteres, at arrangementet ikke har givet overskud. Arrangøren er kun pligtig at aflægge regnskab for arrangementet, såfremt arrangøren er en regnskabspligtig klub eller ovennævnte regler vedrørende skadeserstatning kommer i anvendelse. De øvrige bestemmelser i dette regulativ gælder ikke for hallarrangementer. 3

4 3. Budgetgodkendelse 3.1 Procedure Senest 3 uger før arrangementets afholdelse indleveres et budget til Formandskabet. Budgettet bør tilstræbes godkendt senest 1 uge efter indleveringen. Såfremt Formandskabet har bemærkninger i forbindelse med budgettets udformning, skal disse tages til efterretning og revideret budget indleveres. Er budgettet ikke endeligt godkendt senest 1 uge før festens afholdelse, kan kun Repræsentantskabet godkende dette. Den arrangerende etage kan ikke forpligte Kollegianersamfundet økonomisk, før budgettet er vedtaget. Dette vedrører indkøb, bindende aftaler om musik og lignende foranstaltninger. På basis af godkendt budget kan opnås lån fra Interessekontoret til dækning af udgifter, der afholdes før festens afvikling samt til byttepenge. Se endvidere punkt 2.1. "Planlægning af en kollegiefest". Lån til afholdelse af udgifter kan udbetales umiddelbart efter godkendelse af budget og lån til byttepenge kan afhentes 2 dage før festens afholdelse. Det påhviler den festarrangerende etage at veksle det til byttepenge udbetalte beløb. Såfremt de afholdte omkostninger overskrider de budgetterede beløb, skal etagen i regnskabet gøre rede for disse dispositioner, i det omfang den tilsynsførende fra Formandskabet finder det påkrævet. Hvis den tilsynsførende finder specifikke dispositioner uantagelige, kan Repræsentantskabet gå ind og underkende disse dispositioner, hvilket medfører at etagen ikke har krav på dækning af de berørte omkostninger. På den efterfølgende side er opstillet skema for udarbejdelse af budget. 4

5 3.2 Budget for kollegiefest/julebingo BUDGET FOR KOLLEGIEFEST/JULEBINGO Note INDTÆGTER 1 Entré ( personer à kr. ) 2 Ekstra pladesalg ( plader à kr. ) 3 Varesalg bar 4 Varekøb bar 5 Dækningsbidrag bar 6 Varesalg ekstrasalg 7 Varekøb ekstrasalg 8 Dækningsbidrag ekstrasalg 9 Samlet dækningsbidrag OMKOSTNINGER 10 Løn, fast del 11 Løn, variabel del Samlet løn 12 Orkesterhonorar 13 Drikkevarer til orkester 14 Leje af anlæg 15 Leje af efor 16 Dørmænd 17 PR/udsmykning 18 Transport Samlede omkostninger Resultat 3.3 Noter til budgettets udarbejdelse 1. Ved budgettering af entreindtægt anvendes foregående 2 eller 3 års tilsvarende arrangement som rettesnor. 2. Kun ved julebingo. 3. Opgøres som det forventede salg opgjort efter normale barpriser. Jævnfør med foregående års regnskab for tilsvarende arrangement. Forventet salg svarer til det gennemsnitlige salg pr. gæst ved foregående tilsvarende arrangement ganget med forventet antal solgte billetter. 5

6 4. Opgøres som det forventede vareforbrug efter barens indkøbspriser. Oplysninger herom kan indhentes hos bardirektøren. 5. Dækningsbidrag = varesalg - varekøb 6. Opgøres som det forventede salg til udsalgspriser. Ekstrasalg er salg af varer udenfor barens normale sortiment. Ved ekstrasalg af flere typer varer udarbejdes særskilt opgørelse for hver varetype. Det er ikke tilladt at tage forhøjede barpriser for varer, der kan sammensættes af barens varesortiment. Salg af barens normale sortiment udenfor baren, eksempelvis i eforen, regnes som normalt barsalg. Ved julebingo skal der som ekstrasalg sælges gløgg. 7. Opgøres som det forventede salg til indkøbspriser. Ved ekstrasalg af flere typer varer udarbejdes særskilt opgørelse for hver varetype. Hvis der er tale om varer, der ikke kan tilbageleveres efter arrangementet, skal dette specificeres i en note til budgettet. Hvis der er tale om varer, der delvis kan tilbageleveres, eksempelvis varer i ubrudte kartoner, skal dette også specificeres, og Formandskabet kan angive retningslinier for, hvorledes varerne anvendes i salget. 8. Dækningsbidrag = varesalg - varekøb. Ved ekstrasalg af flere typer varer udarbejdes særskilt opgørelse for hver varetype. 9. Opgøres som summen af dækningsbidragsposterne. Entré og pladesalg gælder som rent dækningsbidrag. 10. Bestemt af Repræsentantskabet, p.t. kr. 800,00 ved fester og kr. 800,00 ved julebingo. 11. Opgøres som 5% af omsætning ved barsalg og ekstrasalg, dog fradrages drikkevarer til orkester, inden den variable del beregnes. Samt 10% af resultatet til deling, såfremt resultatet er positivt. Såfremt der fremkommer positivt svind (hvis der er ekstra penge i kassen der ikke kan redegøres for), kan etagen kun få 200 kr. af dette beløb, mens det beløb, der overstiger de 200 kr. bliver adderet til barsalget i regnskabet, så svindet går i nul. 12. Dokumentation for forventet musikudgift afleveres samtidig med budgettet. Såfremt der påtænkes afholdt lønudgift til en herboende kollegianer, skal dette specificeres ved note til budgettet. Repræsentantskabet fastsætter en øvre grænse for disse udgifters størrelse. 13. Max. 2 kasser almindelig øl eller 2 kasser vand. Kvittering kræves. 14. Såfremt en kollegianer stiller sit eget musikanlæg til rådighed ved et arrangement, ydes betaling herfor på kr. 250,00. Anlægget skal mindst bestå af forstærker og båndoptager/- pladespiller/cd og forstærkeren skal mindst yde 2 x 70 watt (DIN, 4 Ohm). Skader opstået på anlægget som følge af hærværk eller uheld ved festen vil mod behørig dokumentation kunne erstattes. Selvrisiko kr. 250,00. Erstatning ydes ikke for skader, der skyldes slid, overbelastning eller fejlbetjening af anlægget. 15. Arrangøren betaler den normale lejesats. 6

7 16. Gælder ikke julebingo. Formandskabet eller bardirektørerne er ansvarlige for bestilling samt betaling af dørmænd. 17. Denne post dækker udsmykning af festlokalerne samt plakater til annoncering af arrangementet. 18. Såfremt en kollegianer anvender egen bil til transportformål, betales en forud aftalt godtgørelse. Dette forhåndsgodkendes af Formandskabet, idet der skal redegøres for transportformålet. 19. Resultat = samlet dækningsbidrag - samlede omkostninger. 4. Festens afvikling 4.1 Før festen Billethæfter, kollegietavler, stempler og pengekasser udleveres af Formandskabet. De kollegianere fra den arrangerende etage som skal varetage bartenderfunktioner under festen, skal deltage i den instruktion i drift af baren, der afholdes af bardirektøren. Personer, som ikke har deltaget i denne tenderuddannelse, må ikke stå i baren under festen. Der foretages baroptælling i samarbejde med bardirektøren og foregående uges bartendere. Aftales med bardirektøren. Råvarer til ekstrasalg optælles og godkendes eller kontroloptælles af Formandskabet. Der skal være separat pengekasse for hver type ekstrasalg i budgettet. Omkostningslånet afregnes med Formandskabet, således at forskellen mellem lånet og restbeløbet kan godtgøres med omkostningsbilag. Kasseboner uden specifikation af salgssted og varens nøjagtige art kan ikke godkendes og etagen skal selv dække disse omkostninger. Afregning skal finde sted inden arrangementets påbegyndelse. 4.2 Under festen Alle byttepengene fordeles i pengekasserne og bilag herfor lægges i hver enkelt kasse. Der må ikke flyttes beløb mellem kasserne uden bilag. Orkesterhonorar afholdes af entrekassen og bilag herfor skal forefindes. Den arrangerende etage betaler ikke entré. Udgifter, som afholdes under festen, tages fra een af kasserne. Bilag herfor skal forefindes i den respektive kasse. I baren føres begrænset sortiment af barens varer. Der føres fuldt sortiment af øl, vand og øvrige ikke-alkoholiske produkter. Cocktailblandinger, drinks og lignende føres i et begrænset udvalg, som etagen udvælger i samarbejde med bardirektøren. Der skal reklameres tydeligt med udvalget. Der skal være 3 personer til at forestå billetsalg og adgangskontrol: To personer ved et bord nær den faste disk i forhallen, der tager imod penge, krydser gæster af på kollegietavlen og udleverer billetten. Den tredje person, som placeres et par meter efter bordet, modtager billetten, makulerer den og stempler gæsten. 7

8 Ved julebingo skal der være 2 personer til at forestå billetsalg og udlevering af plader. De skal være placeret umiddelbart til højre indenfor indgangen til baren. Den ene person modtager penge og stempler personen, den anden afkrydser kollegietavlen og udleverer plader. Billetsalg starter kl og afsluttes kl , hvorefter entrékassen straks afregnes med Formandskabet. Ved Julebingo starter billetsalg dog kl Der må under ingen omstændigheder oprettes stregelister eller regninger i baren. 4.3 Efter festen Når festen er slut natten efter søndag, tilkaldes Formandskabets tilsynsførende for optælling af pengekasser og ikke solgte ekstrasalgsvarer. Ved julebingo optælles kasserne umiddelbart efter festens slutning. Alle økonomiske spørgsmål, der ikke er afsluttet ved optællingen, bliver først afklaret, når festregnskabet er godkendt af Repræsentantskabet. Ikke solgte ekstrasalgsvarer forevises den tilsynsførende. Hvis ikke dette sker, tæller alle råvarer som solgt og svind beregnes derefter. Såfremt tilbagelevering til leverandør kan finde sted, arrangerer etagen dette første hverdag efter festen efter aftale med Formandskabets tilsynsførende. Rengøring og oprydning påbegyndes ved barens lukning, lørdag (nat), samt efter barens lukning, søndag (nat). Der skal være ryddet op, alt pynt fjernet, inventar sat på plads og gulvet fejet mandag morgen i dagligstuen, forhallen og eventuelt eforen, samt vasket op i barens baglokale, således at normal rengøring kan pågå. Hvis dette ikke er sket, kan inspektøren/bardirektøren iværksætte ekstrarengøring/opvask. Prisen for dette er 350,- kr.. pr. lokale. Denne udgift afholdes af etagen. Etagen medvirker ved baroptællingen i den følgende uge i samarbejde med bardirektørerne og de tiltrædende tendere. 8

9 5. Godkendelse af regnskab 5.1 Resultatopgørelse for kollegiefest/julebingo RESULTATOPGØRELSE FOR KOLLEGIEFEST/JULEBINGO Note INDTÆGTER: Entré ( pers. à kr.) Varesalg bar 1 Drikkevarer musik (brutto) Varesalg til publikum (Pr. gæst kr. ) Vareforbrug (netto) 2 Drikkevarer musik (netto) Vareforbrug til publikum (Pr. gæst kr. ) Dækningsbidrag barsalg 3 Varesalg ekstrasalg Vareforbrug ekstrasalg Dækningsbidrag ekstrasalg Dækningsbidrag ekstrasalg Dækningsbidrag UDGIFTER: Løn, fast del Løn, variabel del (5% af + 10% af overskud) Samlet løn Orkesterhonorar Leje af anlæg Musik i alt Leje af efor Dørmænd PR/udsmykning Diverse udgifter i alt Udgifter i alt Resultat 9

10 5.2 Note til resultatopgørelsen/regnskabet OBS: Se også punkt 3.3 Noter til udarbejdelse af budget. 1. Opgøres som salgsværdien af de udleverede varer. Fratrækkes posten "varesalg bar". 2. Opgøres som indkøbsværdien af de udleverede varer. Fratrækkes posten "varekøb bar". 3. Der udarbejdes særskilt specifikation for hver type ekstrasalg. 5.3 Procedure Senest 30 dage efter festens afholdelse afleveres et regnskab til Formandskabet, underskrevet af samtlige regnskabsansvarlige. Ved overskridelse af den anførte frist reduceres den samlede løn til etagen med kr. 100,00 pr. påbegyndt uge efter fristens udløb. Formandskabet kan i helt ekstraordinære tilfælde (f.eks. ved sygdom hos én eller flere regnskabsansvarlige) bevilge udsættelse med regnskabets aflevering. Når Formandskabet kan godkende regnskabet, eller såfremt der ikke opnås enighed mellem den arrangerende etage og Formandskabet om regnskabets udformning, foranlediger Formandskabet regnskabet optaget til behandling på førstkommende repræsentantskabsmøde. Såfremt regnskabet ikke er behandlet senest 3 måneder efter festens afholdelse, skal Formandskabet meddele Repræsentantskabet begrundelse herfor. 6. Den arrangerende etages økonomiske ansvar Den arrangerende etage hæfter for svind, der opstår ved entré-, bar- og ekstrasalg, samt for den andel af de afholdte udgifter, etagen selv må betale, jvf Etagen er endvidere ansvarlig for administrationen af lån udbetalt af Interessekontoret. Ansvarlige er de personer, der bor på etagen på tidspunktet for festens afholdelse, herunder også fremlejetagere, jvf. fremlejeregulativets punkt 5 omhandlende ansvar. En økonomisk forpligtelse, som en festarrangerende kollegianer pådrager sig overfor Kollegianersamfundet, skal være afviklet senest 2 mdr. efter regnskabets godkendelse på et repræsentantskabsmøde. Et tilgodehavende kan om nødvendigt fratrækkes kollegianerens depositum ved fraflytning. Svind og overskud er uafhængige størrelser. Ved svind forstås forskellen mellem teoretisk kassebeholdning og faktisk kassebeholdning. Teoretisk kassebeholdning er den beholdning, der skulle være til stede ved arrangementets afslutning, såfremt alt salg var foregået korrekt, dvs. byttepenge samt under festen indkomne beløb. Faktisk kassebeholdning er den af Formandskabet optalte og modtagne beholdning. Den tilsynsførende fra Formandskabet udarbejder en likviditetsopgørelse, hvorved et eventuelt svind beregnes. Lønudbetalingen til etagen korrigeres herefter. Et eventuelt overskud af arrangementet tilfalder kollegianersamfundet. 10

11 7. Ansvarserklæring (punkt 7-erklæring) Den festarrangerende etages fire regnskabsansvarlige - som minimum- underskriver en erklæring på etagens vegne, hvori man erklærer sig bekendt med festregulativet og erklærer sig villig til at overtage ansvaret for festen på de i dette indeholdte vilkår. Erklæringen afleveres til Formandskabet sammen med budgettet, dvs. senest 3 uger før festen. 8. Lynvejledning Denne vejledning er kun til anvendelse for at danne sig et overblik over timingen af et kollegianerarrangement og erstatter i intet tilfælde de i punkt 1 til 7 nævnte bestemmelser. Vejledningen gælder ikke hallarrangementer, der henvises til punkt 2.2. "Planlægning af et hallarrangement". Vejledningen følger på næste side. 11

12 PLANLÆGNING - fire regnskabsansvarlige vælges i god tid før budgetafleveringsfristen (to fra hvert køkken). - planlægningens forskellige områder uddelegeres blandt etagens beboere. BUDGETTERING - budget afleveres senest 3 uger før festen (gerne tidligere). Punkt 7-erklæring og blanket med regnskabsansvarlige afleveres samtidig med budgettet. - efter budgetgodkendelse kan lån til afholdelse af udgifter afhentes på interessekontoret af mindst én regnskabsansvarlig fra hvert køkken. Dato for afhentning af lån skal aftales med interessekontoret. FØR FESTEN - I god tid før festen reklameres der på hele kollegiet for festen. - De beboere på etagen som skal varetage bartenderfunktioner, skal deltage i tenderuddannelsen, som afholdes af bardirektørerne. - To dage før festen afhentes byttepenge på interessekontoret af minimum én regnskabsansvarlig fra hvert køkken. Dato for afhentning aftales i forvejen. Etagen veksler selv pengene. - Restbeløb og bilag fra lån afregnes med Formandskabet. Kun specificerede kvitteringer kan godkendes som bilag. - Billetter, stempler, pengekasser og kollegietavler udleveres af Formandskabet. Etagen aftaler tidspunktet for dette med 2. næstformand. - Alle byttepenge fordeles i pengekasserne. Husk bilag. Der skal være 1 kasse for hver type salg i budgettet. Der må ikke overføres penge kasserne imellem uden bilag. Eksempel: Hvis der overføres 1000,00 kr. fra entrékassen til barkassen, skrives der henholdsvis indtægts- og udgiftsbilag til de to kasser. UNDER FESTEN - Der føres barsortiment som aftalt med bardirektørerne. - Billetsalg starter kl og afsluttes senest kl Entrékassen afregnes med FMS. Orkesterhonorar afregnes af entrékassen. Husk bilag. - Max. 2 kasser øl/vand til orkester. Husk bilag. - Ingen stregelister eller regninger i baren. - Der skal i perioden til være ansat dørmænd. EFTER FESTEN - Ved festens slutning søndag nat tilkaldes tilsynsførende for optælling af kasser og resterende ekstrasalg. Ved julebingo samme aften/nat. - Returnerbart ekstrasalg tilbageleveres og refunderes. - Rengøring påbegyndes herefter, og skal være afsluttet senest mandag morgen. REGNSKABET - Afleveres senest 30 dage efter festen. Ved overskridelse beregnes bøde kr. 100,00 pr. påbegyndt uge. - Udbetaling af løn foregår efter regnskabets godkendelse af Repræsentantskabet. Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 5. oktober

13 13

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Regulativ for baren 1. Almindelige bestemmelser 2. Bardirektørerne 3. Bartenderne 4. Regnskab 5. Øvrige bestemmelser

Regulativ for baren 1. Almindelige bestemmelser 2. Bardirektørerne 3. Bartenderne 4. Regnskab 5. Øvrige bestemmelser Regulativ for baren Regulativ nr. 11 af 31. oktober 1989 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 2. december 2014 1. Almindelige bestemmelser... 2 1.1 Formål... 2

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Halvårlig rapport september 2014 februar 2015

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Halvårlig rapport september 2014 februar 2015 Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM Halvårlig rapport september 2014 februar 2015 Indhold Erklæringer... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisorerklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Kollegianersamfundets

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011 Årsrapport august december 2011 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Generalforsamlingens godkendelse 3 Revisorerklæring 4 Ledelsesberetning 5 Kollegianersamfundets oplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere