Festregulativ. Regulativ nr. 8 af Sidst revideret d. 7. december 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005"

Transkript

1 Festregulativ Regulativ nr. 8 af Sidst revideret d. 7. december Formål Planlægning af en kollegiefest Planlægning af et hall-arrangement Budgetgodkendelse Procedure Budget for kollegiefest/julebingo Noter til budgettets udarbejdelse Festens afvikling Før festen Under festen Efter festen Godkendelse af regnskab Resultatopgørelse for kollegiefest/julebingo Note til resultatopgørelsen/regnskabet Procedure Den arrangerende etages økonomiske ansvar Ansvarserklæring (punkt 7-erklæring) Lynvejledning... 11

2 1. Formål Formålet med dette festregulativ er at: - Fastlægge de enkelte festansvarlige kollegianeres principielle pligter og rettigheder i forbindelse med afholdelse af kollegiefester og hallarrangementer. - Fastlægge proceduren for budgettering, afvikling og regnskab. - Specificere den principielle struktur i budget og regnskab. 2. Planlægning af en kollegiefest Der arrangeres hvert år 3 kollegiefester og 1 julebingo. Terminerne for afholdelse af disse arrangementer er Vinterfest 3. weekend i februar Forårsfest sidste weekend i april Efterårsfest sidste weekend i oktober Julebingo 2. torsdag i december Den arrangerende etage vælger selv hvorledes festen skal afvikles indenfor rammerne af dette regulativ, med hvad det må medføre af aktiviteter eller lignende. Specielle forhold gælder dog for julebingo. Fastlæggelse af arrangørrækkefølgen for det efterfølgende kalenderår foregår ved lodtrækning mellem de potentielle arrangører på den ordinære efterårsgeneralforsamling. Potentielle arrangører er de etager, der ikke har været arrangører ved de forudgående seks kollegiefester/julebingo. En etage kan ikke trække julebingo to gange i træk. Det er en kollegial pligt at deltage i planlægning og/eller afvikling af en fest, såfremt man er beboer på den arrangerende etage, jvf. at man ved indflytning underkaster sig de for kollegianerne gældende regler. Senest 2 måneder før festen afholdes, modtager den arrangerende etage en festmappe af Formandskabet. Denne mappe indeholder nærværende regulativ, "punkt 7-erklæring" og blanket til angivelse af regnskabsansvarlige og rengøringsansvarlige samt en rengøringsplan. Den konkrete festdato aftales samtidig med Formandskabet under hensyntagen til, at datoen ikke kolliderer med et hall-arrangement som f.eks. P-bar eller J-bar, andre mærkedage eller ferier. Kan der ikke opnås enighed om datoen parterne imellem, afgør Repræsentantskabet sagen på det nærmest efterfølgende repræsentant- skabsmøde. Den festarrangerende etage vælger 4 kollegianere som ansvarlige for budget og regnskab (2 fra hvert køkken). Disse varetager på etagens vegne kontakten til Formandskabet og er ansvarlige for, at budget og regnskab udformes i overensstemmelse med de i nærværende regulativ gældende regler. To af de regnskabsansvarlige (én fra hvert køkken) kan i forening kvittere for optaget lån fra Interessekontoret til afholdelse af udgifter, der ligger forud for festen samt til byttepenge. Der kan lånes kr ,00 til afholdelse af udgifter og kr ,00 til byttepenge. Disse satser kan reguleres ved Repræsentantskabsbeslutning. Derudover skal 2

3 etagen vælge 2 rengøringsansvarlige, én fra hvert køkken, som leder og fordeler rengøringsarbejdet dagen efter festen og som har det overordnede ansvar for, at rengøringen udføres tilfredsstillende. 2.1 Planlægning af et hall-arrangement Afholdelse af ethvert arrangement i forhallen, hvor der fremkommer salgsaktiviteter, kræver Repræsentantskabets forudgående godkendelse; J-bar og P-bar dog undtaget. I henholdsvis januar og oktober måned indkalder Formandskabet ansøgere til arrangering af P-bar og J-bar. Der anvendes samme procedure som ved opslag af ledige stillinger under Kollegianersamfundet. For J-bar og P-bar gælder, at kollegiets klubber har fortrinsret til at forestå arrangementet, såvel praktisk som økonomisk. I tilfælde af mere end een ansøgende klub, vælges der på det efterfølgende repræsentantskabsmøde blandt ansøgere. Dog kan en klub ikke forestå arrangementet to på hinanden efterfølgende gange, såfremt en anden klub er blandt ansøgerne til det andet arrangement. Er der ingen klubber blandt ansøgerne, og mere end en een ansøger, trækkes der lod blandt dem på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. For så vidt angår andre arrangementer end J-bar og P-bar, henvender mulige arrangører sig til Formandskabet. Ansøgningen optages til behandling på nærmest efterfølgende repræsentantskabsmøde. I tilfælde af mere end een ansøger, trækkes der lod blandt ansøgerne på repræsentantskabsmødet. Såfremt der sælges øl/vand, indkøbes produkterne i ølkælderen til normal salgspris. Betaling for levering fra ølkælderen skal ske senest en uge efter udleveringen. Såfremt afregning ikke finder sted inden for denne frist, pålægges arrangøren en bøde på kr. 100,00 pr. påbegyndt uge efter forfald. Bødens størrelse kan til enhver tid ændres ved repræsentantskabsbeslutning. Hvorvidt og i hvilket omfang, tilbagelevering kan finde sted, afgøres af ølmanden. Ved afholdelse af arrangementer med salg af ny- eller gen-introducerede produkter, kan salg fra ølkælderen af disse produkter til køkkenerne først ske efter arrangementet. Arrangøren skal skriftligt erklære sig villig til at anvende et eventuelt overskud før opgørelse af svind og løn til dækning af opståede skader på kollegiets eller Kollegianersamfundets inventar, såfremt dette ikke dækkes af skadevolderen eller dennes eventuelle forsikring. Arrangøren har pligt til at foretage oprydning efter et hall-arrangement, således at normal rengøring kan pågå den efterfølgende morgen. Såfremt en arrangør nægter sig villig til at dække sådanne skadeudgifter, skal det ved regnskab dokumenteres, at arrangementet ikke har givet overskud. Arrangøren er kun pligtig at aflægge regnskab for arrangementet, såfremt arrangøren er en regnskabspligtig klub eller ovennævnte regler vedrørende skadeserstatning kommer i anvendelse. De øvrige bestemmelser i dette regulativ gælder ikke for hallarrangementer. 3

4 3. Budgetgodkendelse 3.1 Procedure Senest 3 uger før arrangementets afholdelse indleveres et budget til Formandskabet. Budgettet bør tilstræbes godkendt senest 1 uge efter indleveringen. Såfremt Formandskabet har bemærkninger i forbindelse med budgettets udformning, skal disse tages til efterretning og revideret budget indleveres. Er budgettet ikke endeligt godkendt senest 1 uge før festens afholdelse, kan kun Repræsentantskabet godkende dette. Den arrangerende etage kan ikke forpligte Kollegianersamfundet økonomisk, før budgettet er vedtaget. Dette vedrører indkøb, bindende aftaler om musik og lignende foranstaltninger. På basis af godkendt budget kan opnås lån fra Interessekontoret til dækning af udgifter, der afholdes før festens afvikling samt til byttepenge. Se endvidere punkt 2.1. "Planlægning af en kollegiefest". Lån til afholdelse af udgifter kan udbetales umiddelbart efter godkendelse af budget og lån til byttepenge kan afhentes 2 dage før festens afholdelse. Det påhviler den festarrangerende etage at veksle det til byttepenge udbetalte beløb. Såfremt de afholdte omkostninger overskrider de budgetterede beløb, skal etagen i regnskabet gøre rede for disse dispositioner, i det omfang den tilsynsførende fra Formandskabet finder det påkrævet. Hvis den tilsynsførende finder specifikke dispositioner uantagelige, kan Repræsentantskabet gå ind og underkende disse dispositioner, hvilket medfører at etagen ikke har krav på dækning af de berørte omkostninger. På den efterfølgende side er opstillet skema for udarbejdelse af budget. 4

5 3.2 Budget for kollegiefest/julebingo BUDGET FOR KOLLEGIEFEST/JULEBINGO Note INDTÆGTER 1 Entré ( personer à kr. ) 2 Ekstra pladesalg ( plader à kr. ) 3 Varesalg bar 4 Varekøb bar 5 Dækningsbidrag bar 6 Varesalg ekstrasalg 7 Varekøb ekstrasalg 8 Dækningsbidrag ekstrasalg 9 Samlet dækningsbidrag OMKOSTNINGER 10 Løn, fast del 11 Løn, variabel del Samlet løn 12 Orkesterhonorar 13 Drikkevarer til orkester 14 Leje af anlæg 15 Leje af efor 16 Dørmænd 17 PR/udsmykning 18 Transport Samlede omkostninger Resultat 3.3 Noter til budgettets udarbejdelse 1. Ved budgettering af entreindtægt anvendes foregående 2 eller 3 års tilsvarende arrangement som rettesnor. 2. Kun ved julebingo. 3. Opgøres som det forventede salg opgjort efter normale barpriser. Jævnfør med foregående års regnskab for tilsvarende arrangement. Forventet salg svarer til det gennemsnitlige salg pr. gæst ved foregående tilsvarende arrangement ganget med forventet antal solgte billetter. 5

6 4. Opgøres som det forventede vareforbrug efter barens indkøbspriser. Oplysninger herom kan indhentes hos bardirektøren. 5. Dækningsbidrag = varesalg - varekøb 6. Opgøres som det forventede salg til udsalgspriser. Ekstrasalg er salg af varer udenfor barens normale sortiment. Ved ekstrasalg af flere typer varer udarbejdes særskilt opgørelse for hver varetype. Det er ikke tilladt at tage forhøjede barpriser for varer, der kan sammensættes af barens varesortiment. Salg af barens normale sortiment udenfor baren, eksempelvis i eforen, regnes som normalt barsalg. Ved julebingo skal der som ekstrasalg sælges gløgg. 7. Opgøres som det forventede salg til indkøbspriser. Ved ekstrasalg af flere typer varer udarbejdes særskilt opgørelse for hver varetype. Hvis der er tale om varer, der ikke kan tilbageleveres efter arrangementet, skal dette specificeres i en note til budgettet. Hvis der er tale om varer, der delvis kan tilbageleveres, eksempelvis varer i ubrudte kartoner, skal dette også specificeres, og Formandskabet kan angive retningslinier for, hvorledes varerne anvendes i salget. 8. Dækningsbidrag = varesalg - varekøb. Ved ekstrasalg af flere typer varer udarbejdes særskilt opgørelse for hver varetype. 9. Opgøres som summen af dækningsbidragsposterne. Entré og pladesalg gælder som rent dækningsbidrag. 10. Bestemt af Repræsentantskabet, p.t. kr. 800,00 ved fester og kr. 800,00 ved julebingo. 11. Opgøres som 5% af omsætning ved barsalg og ekstrasalg, dog fradrages drikkevarer til orkester, inden den variable del beregnes. Samt 10% af resultatet til deling, såfremt resultatet er positivt. Såfremt der fremkommer positivt svind (hvis der er ekstra penge i kassen der ikke kan redegøres for), kan etagen kun få 200 kr. af dette beløb, mens det beløb, der overstiger de 200 kr. bliver adderet til barsalget i regnskabet, så svindet går i nul. 12. Dokumentation for forventet musikudgift afleveres samtidig med budgettet. Såfremt der påtænkes afholdt lønudgift til en herboende kollegianer, skal dette specificeres ved note til budgettet. Repræsentantskabet fastsætter en øvre grænse for disse udgifters størrelse. 13. Max. 2 kasser almindelig øl eller 2 kasser vand. Kvittering kræves. 14. Såfremt en kollegianer stiller sit eget musikanlæg til rådighed ved et arrangement, ydes betaling herfor på kr. 250,00. Anlægget skal mindst bestå af forstærker og båndoptager/- pladespiller/cd og forstærkeren skal mindst yde 2 x 70 watt (DIN, 4 Ohm). Skader opstået på anlægget som følge af hærværk eller uheld ved festen vil mod behørig dokumentation kunne erstattes. Selvrisiko kr. 250,00. Erstatning ydes ikke for skader, der skyldes slid, overbelastning eller fejlbetjening af anlægget. 15. Arrangøren betaler den normale lejesats. 6

7 16. Gælder ikke julebingo. Formandskabet eller bardirektørerne er ansvarlige for bestilling samt betaling af dørmænd. 17. Denne post dækker udsmykning af festlokalerne samt plakater til annoncering af arrangementet. 18. Såfremt en kollegianer anvender egen bil til transportformål, betales en forud aftalt godtgørelse. Dette forhåndsgodkendes af Formandskabet, idet der skal redegøres for transportformålet. 19. Resultat = samlet dækningsbidrag - samlede omkostninger. 4. Festens afvikling 4.1 Før festen Billethæfter, kollegietavler, stempler og pengekasser udleveres af Formandskabet. De kollegianere fra den arrangerende etage som skal varetage bartenderfunktioner under festen, skal deltage i den instruktion i drift af baren, der afholdes af bardirektøren. Personer, som ikke har deltaget i denne tenderuddannelse, må ikke stå i baren under festen. Der foretages baroptælling i samarbejde med bardirektøren og foregående uges bartendere. Aftales med bardirektøren. Råvarer til ekstrasalg optælles og godkendes eller kontroloptælles af Formandskabet. Der skal være separat pengekasse for hver type ekstrasalg i budgettet. Omkostningslånet afregnes med Formandskabet, således at forskellen mellem lånet og restbeløbet kan godtgøres med omkostningsbilag. Kasseboner uden specifikation af salgssted og varens nøjagtige art kan ikke godkendes og etagen skal selv dække disse omkostninger. Afregning skal finde sted inden arrangementets påbegyndelse. 4.2 Under festen Alle byttepengene fordeles i pengekasserne og bilag herfor lægges i hver enkelt kasse. Der må ikke flyttes beløb mellem kasserne uden bilag. Orkesterhonorar afholdes af entrekassen og bilag herfor skal forefindes. Den arrangerende etage betaler ikke entré. Udgifter, som afholdes under festen, tages fra een af kasserne. Bilag herfor skal forefindes i den respektive kasse. I baren føres begrænset sortiment af barens varer. Der føres fuldt sortiment af øl, vand og øvrige ikke-alkoholiske produkter. Cocktailblandinger, drinks og lignende føres i et begrænset udvalg, som etagen udvælger i samarbejde med bardirektøren. Der skal reklameres tydeligt med udvalget. Der skal være 3 personer til at forestå billetsalg og adgangskontrol: To personer ved et bord nær den faste disk i forhallen, der tager imod penge, krydser gæster af på kollegietavlen og udleverer billetten. Den tredje person, som placeres et par meter efter bordet, modtager billetten, makulerer den og stempler gæsten. 7

8 Ved julebingo skal der være 2 personer til at forestå billetsalg og udlevering af plader. De skal være placeret umiddelbart til højre indenfor indgangen til baren. Den ene person modtager penge og stempler personen, den anden afkrydser kollegietavlen og udleverer plader. Billetsalg starter kl og afsluttes kl , hvorefter entrékassen straks afregnes med Formandskabet. Ved Julebingo starter billetsalg dog kl Der må under ingen omstændigheder oprettes stregelister eller regninger i baren. 4.3 Efter festen Når festen er slut natten efter søndag, tilkaldes Formandskabets tilsynsførende for optælling af pengekasser og ikke solgte ekstrasalgsvarer. Ved julebingo optælles kasserne umiddelbart efter festens slutning. Alle økonomiske spørgsmål, der ikke er afsluttet ved optællingen, bliver først afklaret, når festregnskabet er godkendt af Repræsentantskabet. Ikke solgte ekstrasalgsvarer forevises den tilsynsførende. Hvis ikke dette sker, tæller alle råvarer som solgt og svind beregnes derefter. Såfremt tilbagelevering til leverandør kan finde sted, arrangerer etagen dette første hverdag efter festen efter aftale med Formandskabets tilsynsførende. Rengøring og oprydning påbegyndes ved barens lukning, lørdag (nat), samt efter barens lukning, søndag (nat). Der skal være ryddet op, alt pynt fjernet, inventar sat på plads og gulvet fejet mandag morgen i dagligstuen, forhallen og eventuelt eforen, samt vasket op i barens baglokale, således at normal rengøring kan pågå. Hvis dette ikke er sket, kan inspektøren/bardirektøren iværksætte ekstrarengøring/opvask. Prisen for dette er 350,- kr.. pr. lokale. Denne udgift afholdes af etagen. Etagen medvirker ved baroptællingen i den følgende uge i samarbejde med bardirektørerne og de tiltrædende tendere. 8

9 5. Godkendelse af regnskab 5.1 Resultatopgørelse for kollegiefest/julebingo RESULTATOPGØRELSE FOR KOLLEGIEFEST/JULEBINGO Note INDTÆGTER: Entré ( pers. à kr.) Varesalg bar 1 Drikkevarer musik (brutto) Varesalg til publikum (Pr. gæst kr. ) Vareforbrug (netto) 2 Drikkevarer musik (netto) Vareforbrug til publikum (Pr. gæst kr. ) Dækningsbidrag barsalg 3 Varesalg ekstrasalg Vareforbrug ekstrasalg Dækningsbidrag ekstrasalg Dækningsbidrag ekstrasalg Dækningsbidrag UDGIFTER: Løn, fast del Løn, variabel del (5% af + 10% af overskud) Samlet løn Orkesterhonorar Leje af anlæg Musik i alt Leje af efor Dørmænd PR/udsmykning Diverse udgifter i alt Udgifter i alt Resultat 9

10 5.2 Note til resultatopgørelsen/regnskabet OBS: Se også punkt 3.3 Noter til udarbejdelse af budget. 1. Opgøres som salgsværdien af de udleverede varer. Fratrækkes posten "varesalg bar". 2. Opgøres som indkøbsværdien af de udleverede varer. Fratrækkes posten "varekøb bar". 3. Der udarbejdes særskilt specifikation for hver type ekstrasalg. 5.3 Procedure Senest 30 dage efter festens afholdelse afleveres et regnskab til Formandskabet, underskrevet af samtlige regnskabsansvarlige. Ved overskridelse af den anførte frist reduceres den samlede løn til etagen med kr. 100,00 pr. påbegyndt uge efter fristens udløb. Formandskabet kan i helt ekstraordinære tilfælde (f.eks. ved sygdom hos én eller flere regnskabsansvarlige) bevilge udsættelse med regnskabets aflevering. Når Formandskabet kan godkende regnskabet, eller såfremt der ikke opnås enighed mellem den arrangerende etage og Formandskabet om regnskabets udformning, foranlediger Formandskabet regnskabet optaget til behandling på førstkommende repræsentantskabsmøde. Såfremt regnskabet ikke er behandlet senest 3 måneder efter festens afholdelse, skal Formandskabet meddele Repræsentantskabet begrundelse herfor. 6. Den arrangerende etages økonomiske ansvar Den arrangerende etage hæfter for svind, der opstår ved entré-, bar- og ekstrasalg, samt for den andel af de afholdte udgifter, etagen selv må betale, jvf Etagen er endvidere ansvarlig for administrationen af lån udbetalt af Interessekontoret. Ansvarlige er de personer, der bor på etagen på tidspunktet for festens afholdelse, herunder også fremlejetagere, jvf. fremlejeregulativets punkt 5 omhandlende ansvar. En økonomisk forpligtelse, som en festarrangerende kollegianer pådrager sig overfor Kollegianersamfundet, skal være afviklet senest 2 mdr. efter regnskabets godkendelse på et repræsentantskabsmøde. Et tilgodehavende kan om nødvendigt fratrækkes kollegianerens depositum ved fraflytning. Svind og overskud er uafhængige størrelser. Ved svind forstås forskellen mellem teoretisk kassebeholdning og faktisk kassebeholdning. Teoretisk kassebeholdning er den beholdning, der skulle være til stede ved arrangementets afslutning, såfremt alt salg var foregået korrekt, dvs. byttepenge samt under festen indkomne beløb. Faktisk kassebeholdning er den af Formandskabet optalte og modtagne beholdning. Den tilsynsførende fra Formandskabet udarbejder en likviditetsopgørelse, hvorved et eventuelt svind beregnes. Lønudbetalingen til etagen korrigeres herefter. Et eventuelt overskud af arrangementet tilfalder kollegianersamfundet. 10

11 7. Ansvarserklæring (punkt 7-erklæring) Den festarrangerende etages fire regnskabsansvarlige - som minimum- underskriver en erklæring på etagens vegne, hvori man erklærer sig bekendt med festregulativet og erklærer sig villig til at overtage ansvaret for festen på de i dette indeholdte vilkår. Erklæringen afleveres til Formandskabet sammen med budgettet, dvs. senest 3 uger før festen. 8. Lynvejledning Denne vejledning er kun til anvendelse for at danne sig et overblik over timingen af et kollegianerarrangement og erstatter i intet tilfælde de i punkt 1 til 7 nævnte bestemmelser. Vejledningen gælder ikke hallarrangementer, der henvises til punkt 2.2. "Planlægning af et hallarrangement". Vejledningen følger på næste side. 11

12 PLANLÆGNING - fire regnskabsansvarlige vælges i god tid før budgetafleveringsfristen (to fra hvert køkken). - planlægningens forskellige områder uddelegeres blandt etagens beboere. BUDGETTERING - budget afleveres senest 3 uger før festen (gerne tidligere). Punkt 7-erklæring og blanket med regnskabsansvarlige afleveres samtidig med budgettet. - efter budgetgodkendelse kan lån til afholdelse af udgifter afhentes på interessekontoret af mindst én regnskabsansvarlig fra hvert køkken. Dato for afhentning af lån skal aftales med interessekontoret. FØR FESTEN - I god tid før festen reklameres der på hele kollegiet for festen. - De beboere på etagen som skal varetage bartenderfunktioner, skal deltage i tenderuddannelsen, som afholdes af bardirektørerne. - To dage før festen afhentes byttepenge på interessekontoret af minimum én regnskabsansvarlig fra hvert køkken. Dato for afhentning aftales i forvejen. Etagen veksler selv pengene. - Restbeløb og bilag fra lån afregnes med Formandskabet. Kun specificerede kvitteringer kan godkendes som bilag. - Billetter, stempler, pengekasser og kollegietavler udleveres af Formandskabet. Etagen aftaler tidspunktet for dette med 2. næstformand. - Alle byttepenge fordeles i pengekasserne. Husk bilag. Der skal være 1 kasse for hver type salg i budgettet. Der må ikke overføres penge kasserne imellem uden bilag. Eksempel: Hvis der overføres 1000,00 kr. fra entrékassen til barkassen, skrives der henholdsvis indtægts- og udgiftsbilag til de to kasser. UNDER FESTEN - Der føres barsortiment som aftalt med bardirektørerne. - Billetsalg starter kl og afsluttes senest kl Entrékassen afregnes med FMS. Orkesterhonorar afregnes af entrékassen. Husk bilag. - Max. 2 kasser øl/vand til orkester. Husk bilag. - Ingen stregelister eller regninger i baren. - Der skal i perioden til være ansat dørmænd. EFTER FESTEN - Ved festens slutning søndag nat tilkaldes tilsynsførende for optælling af kasser og resterende ekstrasalg. Ved julebingo samme aften/nat. - Returnerbart ekstrasalg tilbageleveres og refunderes. - Rengøring påbegyndes herefter, og skal være afsluttet senest mandag morgen. REGNSKABET - Afleveres senest 30 dage efter festen. Ved overskridelse beregnes bøde kr. 100,00 pr. påbegyndt uge. - Udbetaling af løn foregår efter regnskabets godkendelse af Repræsentantskabet. Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 5. oktober

13 13

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere