SÆRFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger"

Transkript

1 1.0 Styrket fagpolitisk indsats Hovedbestyrelsen bemyndiges til i kongresperioden, at anvende 2,00 kr. pr. medlem pr. måned til en styrket fagpolitisk indsats. Den fagpolitiske indsats er bl.a.: Aktiviteter, der kan forebygge social dumping. Kampagner og aktiviteter, der sætter fokus på områder, der påvirker medlemmernes arbejdsliv og fritid. Støtte til ulands-, solidaritets-, freds- og internationalt hjælpearbejde samt støtte ved faglige konflikter i andre lande. Midlerne henføres til egen konto, og ubrugte midler overføres til kommende kongresperioder. Beløb, der afsættes, opgøres en gang årligt ud fra medlemstallet pr. 1/7. ( medl. x 48 måneder x 2,00 kr. = 1,872 mio. kr.) 1.1 Styrket fagpolitisk indsats: Tekst ændres til: Hovedbestyrelsen bemyndiges til i kongresperioden, at anvende 2,00 kr. pr. medlem, pr. måned til en styrket fagpolitisk indsats. Den fagpolitiske indsats skal være i prioriteret rækkefølge: Aktiviteter der kan forebygge social dumping ved blandt andet udenlandsk arbejdskraft 2. Kampagner og aktiviteter der sætter fokus på områder, der påvirker medlemmernes arbejdsliv og fritid 3. Støtte til solidaritetsarbejde og faglige konflikter i andre lande. Midlerne henføres til egen konto og ubrugte midler overføres til kommende kongresperioder. Beløb der afsættes opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. 1/7. Afdeling Østjylland 1.0 Forslaget er en sammenskrivning af 3 tidligere kongresforslag. Det er forslag, politiske forhold, internationalt solidaritets- og hjælpearbejde og social dumping. Forslaget indebærer bl.a., at der ikke længere ydes politisk tilskud til arbejderpartierne. Forbundet kan dog selv sætte fokus på politiske områder, der påvirker vores medlemmers arbejdsliv og fritid. Der var i den forgange kongresperiode afsat 1. mio. kr. til hvert af de 3 områder, i alt 3. mio. kr. Ved fastsættelse af et fast krone beløb pr. medlem vil der være afsat lidt færre midler til området. 1.1 Pkt. 1. Ændringsforslaget stilles for at opprioritere indsatsen mod social dumping, både i forhold til udenlandsk arbejdskraft, men også i forhold til: a) Eventuelle ændringer i forbindelse med delautorisationslovgivningen og mulige følger i form af lavt lønarbejdere b) Forkortelse af dagpengeperioden til 2 år,kan have den konsekvens, at kolleger der mister dagpengeretten er tvunget til at faldbyde sig til under almindelige danske løn- og ansættelsesforhold. Pkt. 2 Redaktionelle ændringer. Pkt. 3. Ændringsforslaget stilles for at understrege, at vi arbejder og støtter solidarisk- og fagpolitik i andre lande, samt at udfase fokus på ulands, freds- og internationalt hjælpearbejde, som - efter vores opfattelse ret beset er et stateligt anliggende at varetage. Afdeling Østjylland 1

2 2.0 Overførsel af ubrugte midler fra kongresperioden 2010 til 2014 Overskydende beløb af de midler, hovedbestyrelsen i kongresforslagene i 2010 blev bemyndiget til at anvende til politiske formål, til internationalt solidaritets- og hjælpearbejde og til forebyggelse af social dumping, overføres til den nye konto til en styrket fagpolitisk indsats. (særforslag 1.0) Kongressen bemyndigede i 2010 midler til politiske forhold, til internationalt solidaritets- og hjælpearbejde og til forebyggelse af social dumping. I forhold til det, der vedrører politiske formål, er det kongressen, der skal træffe en eventuel beslutning, om at overføre ubrugte midler til en kommende kongresperiode. I forhold til det, der vedrører internationalt solidaritets- og hjælpearbejde, overføres ubrugte midler til en kommende kongresperiode. I forhold til det, der vedrører forebyggelse af social dumping, tages der ikke stilling til, hvad der skal ske med ubrugte midler. Det foreslås derfor, at alle ubrugte midler fra de 3 forslag fra kongresperioden overføres til det nye forslag, der skal styrke Dansk El-Forbunds fagpolitiske indsats. 3.0 Medlemsfastholdelse, organiseringsstrategi og synlighed i Dansk El-Forbund. Dansk El-Forbund skal i kongresperioden forsætte med at styrke sin indsats med medlemsfastholdelse, medlemsorganisering og synlighed. 3.0 Forbundet skal forsætte med at styrke indsatsen med medlemsfastholdelse, medlemsorganisering og synlighed. Det skal bl.a. ske ved styrket indsats på de enkelte arbejdspladser. Afdelingerne vil være omdrejningspunktet for indsatsen. For at støtte afdelingerne sikres der arbejdsmæssige ressourcer på forbundsplan. Der tages udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet i Økonomien i forslaget: Tidligere medlemsorganiseringsforslag 3 mio. kr. Overskud fra Forslag 01 1 mio.kr. Omfordeling i budget samt formuen 6 mio.kr. I alt 10 mio.kr. Ovennævnte giver ingen kontingentstigning. 2

3 Faktuelle data til måltal: Der er 5585 medlemmer, i 295 klubber. Der er 655 firmaer uden klub, hvor der er det fornødne antal medlemmer til, at der kunne være en klub, dvs. mere end 5. Der er 657 tillidsrepræsentanter. Der er 435 firmaer med mere end 5 ansatte. Hovedbestyrelsen beslutter strategiplan og fastsætter handlingsmål for medlemsfastholdelse og organiseringsstrategi. Der afsættes ressourcer i forbundet til at støtte afdelingerne i en styrket indsat på arbejdspladserne med: Kontakt til tillids og arbejdsmiljørepræsentanter Kontakt til firmaer uden tillidsvalgte Målrettet organiseringsindsats i firmaerne Rådgivning og støtte Hovedbestyrelses- godkendte kampagner på arbejdspladserne Målene i kongresperioden er at: Der er klubber i dobbelt så mange firmaer som i dag. Der er valgt 200 flere tillidsrepræsentanter Medlemstallet i Dansk El-Forbund er 10 % højere ved kongres periodens slutning. 3.1 Tekst ændres til: Før afsnittet der starter med Hovedbestyrelsen beslutter indsættes: Der afholdes en organiseringskonference i 2015, der evaluerer den organiseringsstrategi, forbundet har kørt hidtil, samt planlægger strategien for den næste kongresperiode. Hovedbestyrelsen beslutter: derefter strategiplan o.s.v. 3.1 Den hidtidige strategi har ikke givet det store resultat, så der er behov for en reel nytænkning, Så der sikres at vi prøver nye veje, og ikke bare gør som vi plejer. 3

4 kan justere mål i kongresperioden, hvis der er behov for det. Der afsættes 10,00 kr. pr. medlem pr. måned i kongresperioden, til styrkelse af organiseringsog synlighedsindsatsen. Midlerne henføres til egen konto, og ubrugte midler overføres til kommende kongresperioder. Beløb, der afsættes, opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. 1/7. ( medl. x 48 måneder x 10,00 kr. = 9,360 mio. kr.) 3.2 Efter afsnittet der slutter med styrkelse af organiserings- og synlighedsindsatsen : Der ansættes bl.a. et antal centrale organisatormentorer, som kan vejlede og hjælpe afdelingerne, med forbundets nye organiseringsstrategi, for næste kongresperiode. 3.3 Tilføjelse til forslag vedrørende organisering Ændringsforslaget retter fokus på følgende områder; Overenskomsts dækning af danske virksomheder, samt udenlandske aktører i Danmark. Organisering af alle der arbejder under forbundets overenskomster, og indenfor faget! Indsats mod social dumping i samarbejde med andre organisationer. Øget fokus på arbejdsmiljø i sammenhæng med ovenstående indsats. Til dette formål at etablere forbundet et Organiseringssekretariat bestående af; Politisk ansvarlig (Én fra daglig ledelse). Miljøsekretær. Afdelingskoordinator. 3.2 Der er behov for at der er personer, der arbejder målrettet, med at klæde afdelingerne på til, at førere strategien succesfuldt ud i livet. 3.3 Den Danske Model er under konstant pres, både i forhold til politiske ideologier, gule fagforeninger, udenlandske virksomheder, og ikke mindst uorganiseret arbejdskraft. Det underminerer medlemmernes overenskomster, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. For at modarbejde dette pres, og for at sikre medlemmernes interesser, er det nødvendigt at der i hele landet prioriteres en langt hårdere indsats på følgende områder; Der stilles derfor følgende ændringsforslag til s særforslag nr Ændringsforslaget understøtter de rammer og forventninger som allerede er indskrevet, men tilføjer en række arbejds fokusområder, som afdelingen mener der mangler. Dertil tilføjes egentlige arbejdsområder, som underbygger forbundets fokus og forbundets samlede synlighed overfor medlemmerne vedrørende organisering, arbejdsmiljø og social dumping. 4

5 Forbundets Organiseringssekretariat skal koordinere og udarbejde planer for; Udarbejdelse og hjælp til systematisk organisering i afdelingerne. Skolebesøg på uddannelsesinstitutioner. Bred fokus på vores organiseringsområder. Statistik på organiseringsindsats. Samlet indsats i forhold til social dumping. Organisering på grunduddannelserne. Arbejdsmiljø i forbindelse med arbejdspladsbesøg. Ugentlig sparring og opfølgning af de enkelte afdelingers ansvarlige. Afdelingerne skal; Udvælge og opsøge virksomheder uden klub. Aktivt tilskynde til valg af flere TR/AMR. Udvælge og aktivt støtte klubber, hvor der er behov for indsats. Aktiv deltage i skolebesøg. Finde og aktivt opsøge virksomheder uden overenskomst. Opfølgning af udenlandske virksomheder, samt forhandle overenskomst. Opfølgning og tilbagemelding til forbundets ansvarlige. skal løbene orienteres om; Oplysninger vedr. afdelingernes respektive indsats. Tilføres opfølgning af statistiks materiale. Forbundets samlede tal for klubber, overenskomstdækkede virksomheder og 5

6 antal medlemmer. Forbundets samlede antal medlemmer der af demografiske årsager forlader forbundet. Andet realvant statistisk materiale 4.0 Topmøder, centralt og lokalt, for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Forbundet og afdelingerne skal i kongresperioden indbyde til Topmøder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, både centralt og lokalt. Hovedbestyrelsen fastsætter tid, indhold, og retningslinjer for afholdelse af det centrale topmøde. Det centrale topmøde placeres midt i kongresperioden. Afdelingerne afholder faglige topmøder / konferencer, for at dygtiggøre tillidsvalgte til hverdagens faglige arbejdsopgaver. De lokale topmøder / konferencer for tillidsvalgte kan afholdes i de år, hvor der ikke afholdes centralt topmøde for tillidsvalgte. Der afsættes 10,00 kr. pr. medlem pr. måned til afholdelse af møderne. Beløb, der afsættes, opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. 1/7. ( medl. x 48 måneder x 10,00 kr. = mio. kr.) 4.1 Tilføjelse til 2. afsnit: Afdelingerne afholder faglige topmøder/konferencer, for at dygtiggøre tillidsvalgte til hverdagens faglige opgaver. De lokale topmøder/konferencer for tillidsvalgte afholdes i de år, hvor der ikke afholdes topmøde. Afdelingerne får dækket tabt arbejdsfortjeneste for 7,4 timer til de tillidsvalgte (FIU takst) samt udgifter ved overnatning, til et 2 dages ophold (eks. fre-dag/lørdag) Afdeling Vestsjælland 4.0 Forbundet afholdt i 2004, 2008 og 2012 tillidsog arbejdsmiljørepræsentanttræf. Disse blev kaldt Topmøde for Tillids og arbejdsmiljørepræsentanter i DEF. Møderne var en succes, især det, at forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kunne mødes på tværs af afdelinger, firmaer og brancher. Møderne har medvirket til en styrket samhørighed mellem organisationen og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne. Der afsættes 4,3 mio. kr. til det centrale topmøde. Herudover afsættes der i de år hvor der ikke afholdes centralt topmøde, 1,68 mio. kr., til de lokale topmøder, som fordeles jf. medlemstallet i afdelingerne. Økonomien i forslaget: Tidligere topmøder kr. Lokale konferencer FIU 4,5 mio. 3,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. Ovennævnte giver ingen kontingentstigning. 4.1 Omkostningerne til ophold og indkvartering, kan der være stor forskel på regionalt. Ved at garantere en dækning af tabt arbejdsfortjeneste med 7,4 time til de tillids-valgte, (FIU Takst) vil ordningen have mere social karakter 6

7 mellem afdelingerne. Eks. hvis en lille afdeling er dygtig til at rekruttér tillidsvalgte til de regionale konferencer, vil det være en økonomisk udfordring for afdelingen. Afdeling Vestsjælland. 5.0 Mentor-ordning til fremme af akkordopmålinger Der afsættes 1 kr. pr. medlem pr. måned til frikøb af erfarne akkordopmålere (mentorer) til opstartshjælp ved nye akkordsager. Mentorerne melder tilbage EBA, Udvalg for El- Branchens Akkordsystemer / Landspriskurantudvalget, som administrerer ordningen og evaluerer denne en gang årligt over for Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for ordningen, herunder betaling jf. forbundslovene. Betaling følger forbundslovenes 15 punkt C. Beløb, der afsættes, opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. 1/7. ( medl. x 12 måneder x 1,00 kr. = ,00 kr.) Tilføjelse efter sidste afsnit: Ubrugte midler akkumuleres i mentorordningen. 5.1 Tilføjelse til punkt 5.0 Ubrugte midler akkumuleres i mentorordningen, og afdelingerne kan ansøge disse midler til udbredelsen af EBA. Afdeling Nordjylland 5.0 Kongressen i 2006 besluttede at fremme arbejde på akkord ved at afsætte midler til akkordmentorer, som kunne hjælpe nye. Ordningen blev forlænget på kongressen i Mentorordningen er stadig en succes, og der forslås at ordningen forsættes i den kommende kongresperiode. 5.1 Der er brugt mange penge til udvikling af EBA, og der er behov for yderligere tiltag som informationsmøder og opsøgende arbejde vedrørende EBA. Afdelingerne kan ansøge om ekstra midler i denne pulje. Afdeling Nordjylland Ubrugte midler bliver i ordning. Kursus i EBA vil skulle finansieres af anden ved midler fra kompetencefonde eller andre måder. 6.0 Kalender / Lommebog Forbundet udgiver en kalender / lommebog, som medlemmerne kan afhente i deres lokale afdeling. 6.1 Indstiller s forslag til afvisning. Afdeling Midtvest 6.1 Der er ikke længere behov for en kalender af denne type. Flere tillidsfolk siger, at deres kolleger ikke ønsker at bruge den. Afdeling Midtvest 7

8 6.2 Kalenderen udfases og Dansk El-Forbund skal inden udgangen af 2016, udvikle en digital platform til medlemmerne for at lette kommunikationen, mellem forbund og medlemmer. nedsætter ad-hoc udvalg for at belyse mulighederne. Afdeling Nordjylland 6.2 Der skal være andre muligheder end mail, Hjemmeside og telefon for at komme i kontakt med den enkeltes afdeling, samt bedre muligheder for her og nu informationssøgning ude på arbejdspladserne. Den digitale platform kan evt. indeholde aktivitetskalender, men mulighed for tilmelding, BAR håndbogen, elektronisk fagblad Elektrikeren, muligheder for timebogføring og mulighed for at afdelingerne kan sende PUSH-meddelelser. Afdeling Nordjylland 7.0 Gebyr for pensionister Pensionistmedlemmer betaler et årligt gebyr til dækning af ydelser, man modtager. Hovedbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse. 6.3 Forbundet indkøber nyttige /anvendelige merchandises, som kan anvendes af afdelingen i forbindelse med arbejds- og byggepladsbesøg. Afdeling Lillebælt 7.1 Indstiller s forslag til afvisning Afdeling Midtvest 6.3 Det er afdelingens opfattelse, at de fleste medlemmer benytter sig af elektroniske kalendere, og derfor ikke har brug for den hidtidigt udleverede kalender /lommebog. I stedet for bør afdelingerne kunne udlevere eksempelvis halsedisser (hjelmhuer) med DEF logo i forbindelse med arbejdspladsbesøg. Afdeling Lillebælt 7.0 Forbundets pensionistmedlemmer har været kontingentfrie. Det forslås, at der fremover betales et årligt gebyr, der dækker de faktiske omkostninger ved ydelser, de modtager, f.eks. udsendelse af fagblad m.m. Ved et pensionistmedlem er der i 2014 for forbundet en månedlig udgift på: 11,21 kr.. Et årligt gebyr kunne i 2015 være 200,00 kr., hvor de 50,00 kr. tilgår afdelingen til dens udgifter ved medlemmet. 7.1 Vi bør ikke indføre gebyr på pensionister som har støttet med deres medlemskab igennem et 8

9 helt arbejdsliv. Afdeling Midtvest 8.0 Konfliktkontingent Der opkræves et konfliktkontingent på 15,00 kr. om måneden. Det indstilles, at konfliktkontingentet som min. reguleres med den samme stigning, som kontingentet reguleres med, jf. forbundslovenes 13 A. Hovedbestyrelsen kan vedtage, at der ikke skal 7.2 Pensionistmedlemmer er kontingentfri, men hvis de ønsker at modtage fagbladet med posten, skal de betale et årligt gebyr, som skal dække udgifterne ved at udsende dette. Afdeling Lillebælt 7.3 Pensionister skal hvis dette forslag stemmes hjem, have mulighed for fortsat at være omfattet af fritidsulykkeforsikringen, mod betaling af et årligt merkontingent til dækning af dette. Afdeling Randers 7.4 Pensionist-kontingent Pensionist-medlemskab udvides med et PENS+. PENS + betaler kontingent for retten til fortsat tilsendte materialer. Afdeling Nordsjælland 8.1 Forbundets konfliktkontingent Konfliktkontingentet fastholdes på 15,00 kr. om måneden Afdeling Lillebælt 7.2 Der er mange pensionistmedlemmer, som kan læse fagbladet på internettet og derved spare forbundet for en udgift. Og da vi har valgt, at de ikke har stemmeret, skal de heller ikke betale kontingent. Afdeling Lillebælt 7.3 Det er et ønske fra flere af vore pensionister, at de fortsat kan bibeholde deres fritidsulykkesforsikring, og hvis dette forslag går igennem, skal vi alligevel opkræve kontingent, og dermed opkræve en årlig præmie til forsikring samtidig. Afdeling Randers 7.4 Forslaget stilles for at fortsat yde pensionister den tilfredsstillelse at få tilsendt materiale som medlemsblad og årlig kalender. Kontingentets størrelse er kun til dækning af faktiske udgifter. ( kr. pr. år. ) Det skal overvejes at kalde det et gebyr, pga. at hvis vi kalder det kontingent skal de tælles med i medlemstal ved og kongresdelegeret antal. Afdeling Nordsjælland 8.0 Det nuværende konfliktkontingent blev besluttet i Det er stadig det samme beløb, selvom værdien af 1 kr. i 2014 ikke mere er det samme som i Det forslås derfor at konfliktkontingentet reguleres på samme måde som kontingentet. Konfliktkontingentet er siden 1998 indgået på 9

10 reguleres, hvis der ikke helt eller delvist er behov herfor. Mål for konfliktfonden er, at der skal være til 3 ugers konflikt. 8.2 Forbundets konfliktkontingent Forbundets konfliktkontingent reguleres således, at kontingentet tilskrives samme stigningstakst som forbundets kontingentregulering, rentetilskrivningen på konfliktkontingentet tillægges konfliktkontoen. Konfliktkontingentet hæves med 5 kr. for at kompenserer for den tidligere manglende regulering. Der sigtes på en samlede konfliktopsparing, svarende til minimum 3 ugers konflikt på dagpenge for samtlige af forbundets arbejdende medlemmer, som kan udtages til konflikt. en særlig konto, og renterne er forblevet på kontoen. Der skal være midler i konfliktfonden til 3 ugers konflikt. 8.1 Med godt 2 år til at der kan opstå konflikt på det private arbejdsmarked, vil der i denne periode blive indbetalt et større beløb, der sammen med det nuværende indestående i konfliktfonden, vil kunne dække omkring 2 ugers konflikt, hvilket synes at være passende i forhold til, at vi hele tiden skal have fokus på størrelsen af vores kontingent. Afdeling Lillebælt 8.2 Forbundets konfliktkontingent har ikke været reguleret i mange år og bliver derfor mindre værd år for år, samtidig med, at normalt afsatte sats ved konflikt, er steget i samme takt som dagpengene. Derfor indføres samme stigningstakst på konfliktkontingentet som på det ordinære faglige kontingent, og det manglende regulerings efterslæb reguleres således, at udhulingen af værditabet på konfliktkontingentet rettes op. Der bør ligeledes sættes et samlet og synligt opsparingsmål for, hvor velpolstret forbundet bør være i forbindelse med en konflikt. 9.0 Midtvejskongres Kongres mellem to perioder indføres primært for vedtægtsændringer og særforslag. Midtvejskongres må ikke strække sig ud over mere end to dage. Afdeling Nordsjælland 9.0 Hurtigere behandling af særforslag, alt efter samfundsudviklingen. Hurtigere indgriben ved hastesager. Midtvejskongres afholdes med reduceret antal delegerede. Ordinær kongres kan dermed også reduceres i tid. Afdeling Nordsjælland 10

11 10.0 Nedlæggelse af forretningsudvalget For at styrke forbundets løbende udvikling, arbejde/indsats og indflydelse nedlægges FU. Der vælges kongresvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer, hvor hver afdeling er repræsenteret med afdelingens formand. Afdeling Østjylland 11.0 Særforslag valg af hovedkasser For at styrke forbundets indsats i arbejdsmarkedspolitikken, samt indsatsen for at varetaget medlemmernes interesse såvel underledighed som i beskæftigelse, vælges der 1 hovedkasser med ansvar for de daglige opgaver i el-fagets a-kasse, herunder også økonomiansvar. Dette betyder at der således kun vælges 1 næstformand. Særforslaget er ligeledes indstillet jf. lovenes 10 A Afdeling Østjylland 12.0 Ulykkesforsikring Den nuværende fritidsulykke-forsikring, tegnet gennem Alka, ændres til en fultids ulykkesforsikring. Afdeling Nordsjælland 12.0 Beregninger foretaget af ALKA viser, at forsikringen kan tegnes for kr. 44,50 pr. mdr. Vores nuværende fritidsulykke-forsikring koster 34 kr. pr. mdr. Mere end 80 % af vore medlemmer er med på nuværende forsikring. Som tillæg kunne det overvejes, om lærlinge fortsat skal beholde den gamle forsikring som man bla. gør i HK. Afdeling Nordsjælland 11

12 13.0 Forbunds APP Der etableres en APP med adgang til fx. kontingent, arbejdskort, overenskomster, nyheder, kørepengeberegner, uden adgangsbegrænsning. Der laves også et lukket område, med kode adgang (som banken), skal gerne være med adgang, som lukket område i DMS forslaget. Special adgang for TR AMR kasserer, for tjek af klubmedlemsskab og lignende I et uddannelsesforbund er det kun rimeligt, at vi i disse tider med Smartphones og tablets, er med på det der forventes af medlemmerne Ad hoc gruppe til hjemmeside Dansk El-Forbund skal i kongresperioden, oprette en ad hoc gruppe, der har til opgave at strømline forbundets hjemmeside, så den kommer til at leve op til de forventninger medlemmerne har til et elektronisk ansigt udadtil. Arbejdet skal baseres på en brugerundersøgelse hos medlemmerne, så vi tilgodeser deres behov og som gør dem til naturlige brugere af hjemmesiden Udvikling af kursusforløb målrettet pladsformænd og andre nøglepersoner Forbundet skal udvikle og udbyde målrettede kursusforløb for pladsformænd og andre nøglepersoner indenfor arbejdsmiljø og indenfor organisations- og ledelsesteori. Kurserne er tænkt som kompaktkurser af kortere varighed. Deltagelse i kurserne, må ikke være afhængig af, at man forud har gennemgået forbundets G-kurser Forbundets hjemmeside opleves som tung og stiv af medlemmerne. Resultatet er, at de forlader siden uden at have fået det ønskede resultat. I dag burde hjemmesiden være et af vores vigtigste ansigter, så der skal bruges meget mere målrettet energi på at strømline siden. Det burde være oplagt at spørge de medlemmer der burde være brugere Kurserne er en del af projekt bedre kontakt til pladsformænd og andre nøglepersoner som skal knytte gruppen tættere til fagforeningen. Formålet er, at forbedre arbejdsmiljøet på pladserne, da vi ved, at pladsformændene har stor indflydelse lokalt. Det vil også give organisationen et stærkt redskab mod social dumping, vikarer og andre problemer. En bedre kontakt mellem fagforeningen og formændene vil også være en organiseringsmæssig gevinst. 12

13 16.0 Bedre kontakt til pladsformænd og andre nøglepersoner Forbundet skal arbejde på, at etablere en tættere kontakt mellem pladsformænd/nøglepersoner og afdelingerne. - Der afsættes en pulje på kr. pr. år i kongresperioden til afholdelse af regionale konferencer for pladsformænd og andre nøglepersoner. - Det skal være muligt for afdelingerne at søge tilskud fra puljen til andre lokale initiativer på området. - Der skal være mulighed for at registrere pladsformænd i Modulus. - Der skal arbejdes målrettet for at etablere netværk mellem pladsformænd på sammenlignelige pladser Kursus til fremme af klubarbejde Der afsættes en pulje (ex. kr ,-) pr. kongres år, hvor der kan søges til fremme af klubarbejdet der er gået i stå. For mindre klubber, skal der kunne søges sammen med ligesindet. - Kursus uden G- moduler. o Få gang i klubarbejdet o Altid flere deltager fra samme klub. o Netværksmuligheder Vi skal have fokus på din klub er sten død 16.0 Pladsformanden befinder sig ofte i et ingenmandsland mellem firma/overmontør og kollegaer. En indsats på området skal sikre, at tilknytningen til kollegaerne og fagforeningen kommer til at fylde mest. Da pladsformændene er en slags fyrtårn på arbejdspladserne, vil en indsats for at knytte dem tættere til kollegaerne også have en væsentlig organiseringsmæssig og arbejdsmiljømæssig gevinst. Der skal være mulighed for også at tilknytte andre medlemmer, der markerer sig uden at være tillidsvalgte (nøglepersoner) ( Kr. : medlemmer : 12 måneder = 1,30 Kr.) 17.0 Der er mange klubber hvor en enkelt valgt TR, står for alt arbejdet i en klub. Klubbens arbejde står og falder med denne ene mand. Det kunne sparke liv i en død klub og få flere til at syntes det er fint, at lægge et stykke arbejde i en klub. Det vil også kunne styrke klubarbejdet, med et bredere netværk på tværs af virksomhederne. 13

14 18.0 Medlemmernes ombudsmand Der skal i kongresperioden, afprøves en ombudsmands institution, der kan undersøge, de nærmere årsager til at medlemmer melder sig ud, hvor årsagen f.eks. bliver opgivet til at være dårlig behandling i faglige / A Kasse sager Målet med forsøget er en rapport, hvor vi får klarlagt årsagerne til udmeldelserne, fra de medlemmer der føler sig dårlig behandlet Der skal ikke slå es i hovedet men findes veje til at gøre det bedre næste gang. Forsøget sluttes af med en evaluering, med deltagelse af Seniorpolitik for medlemmerne Der afholdes en konference der skal klarlægge en seniorpolitik der kan afløse/erstatte efterlønnen. Konferencen skal bl.a. udmøntes i en opdatering af pjecen om seniorpolitik, der er fra Central socialrådgivning Forbundet ansætter 3 socialrådgivere i en geografisk fordeling og placering opdelt i forhold til Dansk El-Forbunds 3 regioner, svarende til 1 ansættelse i hver region, med det formål, at arbejde og hjælpe med sociale- og arbejdsskadesager for afdelingerne i regionen. Socialrådgivere placeres, efter aftale med afde I forbindelse med at efterlønnen bliver udfaset, er der behov for at intensivere arbejdet med modeller, der kan tilgodese de medlemmer der har behov for en nedtrapning fra arbejdsmarkedet. De vil gerne blive ved med at arbejde bare ikke på fuld tid, de muligheder der var i efterlønsordningen må forudses at forsvinde mere og mere, Derfor skal vi have et alternativ klar for disse medlemmer Der er i dag store forskelle på hvor meget og hvordan afdelingerne betjener medlemmerne i sociale sager, derfor foreslås en udvidelse af den nuværende centrale socialrådgiver stab. 14

15 lingerne, i regionerne og er politisk og administrativt styret af forbundet. Socialrådgiverområdet henhører politisk under forbundets hovedbestyrelse. Sidst redigeret

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014 Dagsreferat torsdag den 23. oktober 2014 Punkt 5 Indkomne forslag, beretningsforslag og særforslag - fortsat Beretningsforslag

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter

Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter Hovedbestyrelsen indstiller enstemmigt til kongressens godkendelse, at kontingenter for de kommende år fastsættes af hovedbestyrelsen på grundlag af budgetoplæg

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Handlingsplan Dansk El-Forbund Ungdom Nyropsgade København V Tlf

Handlingsplan Dansk El-Forbund Ungdom Nyropsgade København V Tlf Handlingsplan 2018 1 Forbundslove/Kongres 1.0 Kontingent overgang FLU skal arbejde for at forbundslovene ændres, da man fra første måned som udlært eller endt SU berettiget uddannelse skal betale fuldt

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Tillidsvalgt. Klubarbejdet. Arbejdsretten GRUNDKURSER Retfærdighed. Politiske ideologier. Arbejdsret. Tillidsmand

Tillidsvalgt. Klubarbejdet. Arbejdsretten GRUNDKURSER Retfærdighed. Politiske ideologier. Arbejdsret. Tillidsmand Værd at vide om GRUNDKURSER 2017 Retfærdighed Klubarbejdet Den politiske tillidsrepræsentant Tillidsvalgt Politiske ideologier Kommunikationspsykologi Tillidsmand Arbejdsret Arbejdsretten Indhold Grundkursus

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

i centrum HK KONGRES DEN OKTOBER 2013 TIVOLI congress CENTER / ALMINDELIGE FORSLAG

i centrum HK KONGRES DEN OKTOBER 2013 TIVOLI congress CENTER / ALMINDELIGE FORSLAG Medlemmet i centrum HK KONGRES DEN 24.-26. OKTOBER 2013 TIVOLI congress CENTER / ALMINDELIGE FORSLAG Almindelige forslag Kontingent A1 Indkomne forslag Motivation HK/It, Medie og Industri Hovedstaden foreslår:

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM GRUNDKURSER 2014 LÆS MERE OM KURSERNE

VÆRD AT VIDE OM GRUNDKURSER 2014 LÆS MERE OM KURSERNE VÆRD AT VIDE OM GRUNDKURSER 2014 LÆS MERE OM KURSERNE Indhold Grundkursus 1 Grundkursus 2 Grundkursus 3 Grundkursus 4 Praktiske oplysninger Alle medlemmer kan deltage på kurset. Du tilmelder dig kurset

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Skriftlig beretning for

Skriftlig beretning for 8. Medlemsrettede aktiviteter/indsatser Alle store butikscentre i afd. er blevet besøgt: Waves Hundige, Vestsjælland Centret, Ros Torv, Ringsted Outlet Center, Næstved Storcenter og Holbæk Megacenter.

Læs mere

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN!1 medlemsshoppen mv. Formål 1. Forbundets navn er Funktionær- Kartellet/TeknikerSammenslutningen. Forkortet FK/TS. Stk. 2.Forbundet er partipolitisk

Læs mere

Vedtægter for Danske Seniorer

Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer 1. Navn og hjemsted Danske Seniorer er en landsdækkende forening. Danske Seniorers hjemsted er Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 2. Formål

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL Indhold I denne folder kan du se, hvilke fordele du får for dit kontingent. Du kan læse om følgende: Sådan bruges dit kontingent....................... 4 Overenskomst.................................

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: ,

2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: , VEDTÆGTER 2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: 35 86 50 00, E-mail: kbh@def.dk, www.def.dk/kbh (Vedtaget på generalforsamlingen 2016) 12 1. Afdelingens formål er: At samle

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner November 2014 Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner Ifølge punkt 10.4.3 fastsætter hovedbestyrelsen en rammevedtægt for sektionerne, herunder for landsklubber og regionsklubber. Inden

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere