Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 6. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. 7. Eventuelt. Der var mødt 80 forbrugere op til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen. Formanden bød velkommen. AD1: Formanden foreslog advokat Claus Bo Jacobsen som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i Vrå avis den 12. september og dermed lovlig i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev oplæst. AD2: I beretningen sagde formanden. Det er naturligvis altid en større glæde, at aflægge beretning for en periode hvor der har været et gunstigt forløb og uden de store problemer. Vi er jo alle godt klar over at alt ikke kun kan være medgang, der har altid været perioder hvor tingene ikke lige er forløbet som vi kunne ønske. Vi har oplevet defekt på turbinen, der har været problematiske lækager på ledningsnettet, gas og elpriser er langt fra hele tiden forløbet som vi har ønsket. Situationer som de her nævnte er ikke u forventede, vi ved at sådanne hændelser vil indtræffe, vi ved bare ikke hvornår. Som bekendt måtte vi først på året konstatere, at vores bogholder, over en flerårig periode havde begået et omfattende bedrageri over for varmeværket. Vi bliver igennem medierne, næsten dagligt, gjort opmærksom på at noget sådant sker, men på trods af dette, så tror jeg næsten altid det kommer som et lyn fra en klar himmel. Det gjorde det også i vores tilfælde, vi havde da ikke fantasi til at forestille os, at en betroet medarbejder som vi altid havde haft indtryk af, var meget kompetent og respekteret, kunne finde på noget sådant, men fakta var jo, at det kunne hun. Det var ubehageligt at høre pågældende medarbejder erkende, at hun igennem flere år havde svindlet og bedraget os for et anseligt beløb, men det var så til gengæld ikke særligt ubehageligt efterfølgende at bede vedkommende aflevere nøgler m.v. og herefter forlade varmeværket. Der forstod nu et omfattende udredningsarbejde for at finde ud af hvor omfattende bedrageriet havde været. Det stod ret hurtigt klart at det var foregået over flere år og det ville blive en tidskrævende opgave at gennemgå alle bilag. Vi mødte heldigvis stor forståelse og der blev ydet en kæmpe indsats fra revisorer og medarbejdere i vores pengeinstitut således at alle svigagtige transaktioner efterhånden blev afdækket og vi kunne konstatere at det samlede omfang af bedrageriet udgjorde et beløb på godt 4,8 mill. kr. Vi skulle naturligvis samtidig have de daglige bogholderiopgaver udført, heldigvis blev vi hurtigt tilbudt hjælp fra bogholderen ved Sindal Varmeværk, som har været os en uvurderlig støtte, og vi skylder hende en stor tak for den enorme indsats hun har ydet. Denne hjælp ville selvfølgelig kun være midlertidig og vi skulle hurtigst muligt have

2 ansat en ny bogholder. Vi modtog en del uopfordrede ansøgninger hvoraf flere var særdeles kvalificerede. Efter en del samtaler valgte vi at ansætte Elin Karlsen, og hun har efterfølgende, og med stor hjælp fra Helene fra Sindal Varmeværk, forsøgt at rydde op i rodet efter vores tidligere bogholder. Vi tror at der efterhånden er ved at være overblik over tingene, og der også er indført nye rutiner således vi nu har et mere gennemskueligt system. Vi har foranlediget, at driftslederen kan gå ind på varmeværkets kondi, hvilket ikke var bestyrelsen bekendt at han ikke kunne. Driftslederen kan nu se de foretagne økonomiske transaktioner, således der er taget forholdsregler som skal sikre at det er blevet vanskeligere at dække over handlinger som dem vi har været udsat for. Det er vel de fleste bekendt, at bedragerisagen er endt med at vi har indgået forlig med BDO Scanrevision således at vi har fået en erstatning på ,- kr. hvilket også vil fremgå af regnskabet som bliver fremlagt under et senere punkt på dagsordnen. BDO Scanrevision har som en del af forliget overtaget samtlige fordringer mod vores tidligere bogholder, og i forbindelse med retssagen mod bogholderen har vi ikke yderligere kommentarer udover det som allerede er blevet refereret i medierne. Vi vil også godt i samme forbindelse nævne, at bestyrelsen er af den opfattelse, at det er bedst for alle parter, at samarbejdet med BDO Scanrevision må ophøre. Og når vi senere kommer til valg af statsautoriseret revisor vil bestyrelsen foreslå et andet revisionsselskab. Som det vil fremgå i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet, er der afskrevet et større beløb på manglende indbetaling fra forbrugere. Vores tidligere bogholder har fortiet disse restancer over for bestyrelsen, selvom der altid har været en aftalt procedure om at der på hvert bestyrelsesmøde skulle orienteres om eventuelle problemer med betaling fra forbrugere således der hurtigst muligt kunne tages initiativer til inddrivelse af restancerne. Vi er gentagne gange blevet orienteret om at der kun var få problemer, og der i disse tilfælde var lavet aftaler med de pågældende forbrugere. Det viser sig nu at vores tidligere bogholder tegnede et helt forkert billede, og fortiede, at der rent faktisk var store problemer med at inddrive disse restancer fra forbrugerne. Vi kan med god ret bebrejde vores tidligere bogholder, men vel også vi andre, for ikke i tilstrækkelig grad at have stillet spørgsmål angående restancer. Objektivt set så er skurkene angående restancer vel forbrugerne som ikke har betalt for deres forbrug, men overladt til naboerne at betale herfor. Det skal være helt klart, at bestyrelsen finder det særdeles utilfredsstillende at noget sådant har kunnet finde sted. Vi har naturligvis iværksat procedure som skal imødegå at der fremover bliver sådanne restancer. Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med àconto indbetalinger skal ske en hurtig opfølgning på at disse indbetalinger finder sted, og i tilfælde hvor dette ikke sker vil der hurtigst muligt blive iværksat sanktioner for at inddrive restancerne, herunder eventuelt lukning for varmeleverancen. Som tidligere nævnt finder vi det under al kritik at vi skal afskrive et større på beløb på restancer og vi vil naturligvis fortsat forsøge at inddrive disse beløb, men ved at afskrive dem nu har vi valgt den mest negative udgang. Det har heldigvis ikke kun været negative oplevelser som har præget det forgangne varmeår. Vi havde en usædvanlig mild vinter hvor der kun var få perioder med rigtigt vintervejr. Vores varmeforbrug har været det laveste i mange år, ca Mwh under det som vi havde budgetteret med og opkrævet àconto. Vi besluttede sidste år, at indkøb af naturgas skulle foregå på det såkaldte spotmarked, hvilket vil sige indkøb fra dag til dag. Begrundelsen for dette valg var at de tilbudte fastprisaftaler ikke var særligt gunstige. Man kan naturligvis ikke bruge en gaspris fra

3 spotmarkedet i et budget, men må bruge en pris som er baseret på en fastprisaftale. Det var et klogt og heldigt valg der blev truffet, gasprisen på spotmarkedet har i næsten hele perioden været væsentlig lavere end den budgetterede pris, og vi har således haft en betydelig mindre udgift til gaskøb. Den lavere gasudgift resulterede i at afregningsprisen pr. Mwh varme blev fastsat til kr. 500,- og ikke som opkrævet kr. 600,-. Forbrugerne er derfor i forbindelse med årsopgørelsen blevet godtgjort ca. 2 mill. kr. Udover dette beløb er der også godtgjort for det lavere forbrug. Den tekniske del af driften i det forløbne år, er gået uden de store problemer. Gasturbinen som jo efterhånden er ved at være en ældre sag og også har kørt rigtig mange timer har fungeret stort set tilfredsstillende, dog har der været et enkelt driftsstop som var forårsaget af en skade på et tandhjul i gearkassen. Som nævnt ved tidligere års generalforsamling har vi haft en del problemer med katalysatoren som vi fik installeret med det formål at rense røggassen således vi kunne overholde de skærpede miljøkrav. Det har aldrig været et problem at overholde miljøkravene, vi ligger pænt under grænseværdierne. Problemet har bestået i at få katalysatoren til at modstå de meget høje temperaturer som den udsættes for. Det ser ud til at leverandøren nu har fundet en acceptabel løsning på problemet. En stor del af den varme der produceres går tabt i rørsystemet ud til forbrugerne, det gælder naturligvis om at dette tab er så lavt som muligt. For at begrænse tabet i rørsystemet har vi i årets løb fået installeret et temperaturreguleringssystem som regulerer fremløbstemperaturen ud fra signaler fra en vejrstation. Ideen med systemet er at fremløbstemperaturen aldrig er højere end absolut nødvendig og vi således begrænser varmetabet i rørsystemet. Det er efterhånden en del år siden der har været fortaget planlagte renoveringer af rørsystemet, dette har heller ikke været tilfældet i det forløbne år. Der er dog løbende foretaget diverse udskiftninger af såvel hoved som stikledninger, og der er heller ikke i indeværende år budgetteret med ekstraordinære renoveringer. Fremtidige opgaver i Vrå Varmeværk bliver selvsagt en udvidet rapportering omkring værkets økonomiske forhold. På det det drifts og forsyningsmæssige område skal der indenfor de næste år træffes nogle vigtige beslutninger, beslutninger som bestyrelsen mener forbrugerne i videst mulig omfang skal inddrages i, det kan være i form af orienteringsmøder, eller orientering på varmeværkets hjemmeside. Der er ved flere lejligheder blevet omtalt at der er arbejdes på etablering af et større biogasanlæg ude ved rundkørslen på hovedvejen mellem Hjørring og Brønderslev. En afgørende forudsætning for at anlægget bliver etableret er at man får del i tilskudspuljen som fra statens side er afsat til opførelse af biogasanlæg. Bygherren er meget optimistisk og har allerede investeret i de nødvendige projekteringsopgaver samt myndighedsansøgninger. Vi skal gøre det helt klart, at såfremt man får den ansøgte tildeling fra tilskudspuljen, så bliver biogasanlægget etableret, og et eventuelt samarbejde med Vrå Varmeværk vil ikke have nogen afgørende betydning. Det har aldrig været på tale at varmeværket skal aftage biogas fra anlægget. Det har heller aldrig været på tale at Vrå Varmeværk skal være økonomisk engageret i biogasanlægget. Et eventuelt samarbejde vil bestå i aftag af affaldsvarme som frembringes i forbindelse med udvinding af biogas. Bestyrelsen har vurderet, at kan der skaffes affaldsvarme på vilkår som kommer forbrugerne til gode, så mener vi ikke at vi skal afvise at deltage i forhandlinger herom. Af andre fremtidige muligheder kan være at den efterhånden godt brugte turbine udskiftes med flere mindre turbiner som kan sættes i

4 drift alt efter behov, og som tilsyneladende kan installeres uden de helt store bygningsmæssige ændringer. En mulighed kan jo også være at der etableres solfangeranlæg, som vi ser det ske på mange andre varmeværker. Det må dog nok erkendes at vores nuværende placering ikke er den mest optimale, idet der kræves et stort areal til opstilling af solfangere, men rent teknisk vil det ikke være umuligt at etablere en transmissionsledning til et solfangeranlæg som er placeret uden for byen, det vil medføre ekstra udgifter, men sandsynligvis alligevel være en god investering. Vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at solvarme kun være et supplement til den samlede varmeforsyning. Som nævnt, så skal der indenfor de kommende par år træffes nogle vigtige beslutninger i Vrå Varmeværk. Beslutninger som i mange år fremover vil påvirke varmeprisen for forbrugerne ved Vrå Varmeværk, men jeg føler mig ret fortrøstningsfuld med hensyn til at de rigtige beslutninger nok skal blive truffet. Jeg vil afslutte beretningen med at rette en tak, dels til mine bestyrelseskolleger, men også til medarbejderne for det gode samarbejde vi har haft i en meget svær og ubehagelig periode. Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen: Der var en del spørgsmål til hvordan og hvorfor bedrageriet kunne finde sted, hvorefter formanden og advokat Jacobsen besvarede de mange spørgsmål. Problemet med de voksende restancer blev ligeledes debatteret. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. AD3: Revisor Morten Kallehauge fra BDO gennemgik årsrapporten / regnskabet for varmeåret 2011 / Han nævnte blandt andet at.: - Der var en blank revisionspåtegning - Nettoomsætningen var på ca. 20,2 mil. kr. - Årets resultat viser et underskud på ,- kr. Men da der fra 2010/2011 blev overført ca ,- kr. til varmeåret 2011/2012 blev det til et plus på ,- kr. som kan overføres til indeværende varmeår. Han henledte opmærksomheden på at der i regnskabet for i år specielt var. Bedragerisagen som havde medført en øget rentebetaling og større udgifter til advokat og ekstern hjælp. Men at BDO ikke havde taget salær for revisionsarbejdet i forbindelse hermed. Desuden havde henlæggelsen til tab på dårlige betalere på ca ,- kr. været en større ekstraordinær post i regnskabet. Årsberetningen blev sat til debat. Frede Nielsen foreslog herunder at hele regnskabet blev lagt ud på nettet inden generalforsamlingen. Bestyrelen lovede at det fremover bliver gjort. Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt. Herefter gennemgik formanden Ivan Larsen resultatbudgettet for indeværende varmeår 2011/2012. Han nævnte at.: - Man forventer at sælge varme som på et normalt år til en pris på 550,- kr. pr. Mwh. - Gasprisen på spotmarkedet er noget uforudselig men at der er anvendt et forsigtigt skøn. - Der budgetteres med et næsten uændret elsalg. - Der forventes et uændret omkostningsniveau.

5 - Der kalkuleres med en omsætning på ca. 22 millioner og et resultat på ca ,- kr. efter overførelse af overskuddet fra varmeåret 2011 / Budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. AD4: Fredes Nielsen Kærgårdsvej 5 havde indsendt et beslutningsforslag til generalforsamlingen om, at samarbejdet med BDO-Scan Revision ophører i forlængelse af underslæbssagen. Generalforsamlingen valgte at behandle forslaget under punkt 6 på dagsordenen. AD5: På valg til bestyrelsen var Kjeld Andersen og Karl Damm Flg. blev foreslået: Keld Andersen, Karl Damm, Bjarne Pedersen, Frede Nielsen og Niels Henrik Nielsen. Som stemmetællere blev George Grûnewald, Jan Andersen og Gunnar Hansen valgt. Niels Henrik Nielsen og Keld Andersen blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode. Som første bestyrelsessuppleant blev Bjarne Pedersen valgt og som anden suppleant blev Frede Nielsen valgt. Bestyrelsessuppleanterne er valgt for en 1. årig periode AD6: Formanden foreslog Beierholm Revision Hjørring som statsautoriseret revisorer. Forsamlingen var enig heri og Beierholm blev valgt. Palle Lind ønskede ikke genvalg som lokalrevisor. Gunnar Hansen blev valgt som lokalrevisor for et år. Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant ligeledes for et år. AD7: Jan Andersen forhørte sig om hvad det er for nogle nye udfordringer værket står over for. Formanden svarede at vores gode gaspris aftale udløber ved udgangen af At vores turbine er ved at være udtjent og at bestyrelsen derfor overvejer om vi skal have affaldsvarme fra det måske kommende biogas anlæg, solfangere eller indsættelse af nye mindre men effektive turbiner på det eksisterende værk eventuelt en kombination af flere af mulighederne. Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at takke dirigenten, Karl Damm og BDO for det gode samarbejde. Referent: Finn Henriksen Dirigent: Claus Bo Jacobsen

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere