Mundtlig halvårsberetning, maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig halvårsberetning, maj 2009"

Transkript

1 Mundtlig halvårsberetning, maj 2009 I den forgangne weekend deltog jeg i en uddannelseskonference, som vores engelske søsterorganisation University and College Union afholdt for sine medlemmer og internationale samarbejdspartnere, herunder DM. Det konkrete resultat af konferencen var en aftale mellem en række organisationer, deriblandt DM, om en fælles kampagne for at forsvare uddannelserne mod den globale markedsgørelse. Aftalens titel er Building International Solidarity - a multilateral international agreement to defend education against global marketisation. De deltagende medlemmer fra den engelske organisation gav på mødet udtryk for overraskelse over, at deres fagforening havde et så godt internationalt netværk, men udtrykte også frustration over, at der i medlemsbaglandet var så ringe forståelse for betydningen af det internationale samarbejde. Medlemmernes fokus var på de nære forhold, såsom massive fyringstrusler på de engelske universiteter, og de havde tilsyneladende ikke blik for den internationale udviklings påvirkning af deres arbejdsforhold. En deltager foreslog derfor, at fagforeningen fremover skulle sætte internationalt arbejde på dagsordenen på hvert eneste møde i alle udvalg og kongresser for at understrege sammenhængen med fagforeningens øvrige aktiviteter. At det internationale samarbejde kan opleves som en distraktion fra det mere væsentlige og nære arbejde på den hjemlige front for bedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne, kan vi nok nikke genkendende til her i DM. Men at udviklingen i Danmark er en del af en international tendens, som påvirker såvel uddannelsessystem som arbejdsmarkedsforhold, bliver stadig mere åbenlys. Derfor er det internationale område i DM da også blevet opprioriteret gennem de senere år. Det må erkendes, at det fortsat er uddannelses- og forskningsområdet, der fylder mest i DM s internationale arbejde. Det er der både historiske og aktuelle gode grunde til. Det er på uddannelsesområdet, DM gennem mange år har haft det tætteste samarbejde med udenlandske organisationer, har flest gensidige gæstemedlemskabsaftaler og er mest centralt placeret. Men det er også her globale tendenser med stadig mere aggressiv konkurrence, markedsgørelse, privatiseringer og underminering af traditionelle velfærdsværdier slår hurtigst og stærkest igennem, og en fælles indsats af fagforeninger på tværs af landegrænser er tvingende nødvendig. MEN det internationale arbejde på det administrative område og i forhold til det private arbejdsmarked bliver også mere og mere nødvendigt. Den internationale finanskrise kan tjene som eksempel på det gamle ord om, at når USA får influenza, nyser Europa, og altså også os her i Danmark, hvor vi mærker det i form af pres på lønninger og krav om at tilsidesætte overenskomstaftaler og aftalte lønstigninger. DM har i pressen og i AC advaret stærkt mod at acceptere lønnedgang for at holde på job. I forbindelse med vores engagement i Eurocadres Mobilnet har DM deltaget i et seminar om Fair mobility mellem de europæiske lande. Et hovedformål for samarbejdet er at sikre, at nationale aftaler ikke undermineres, og at udlændinge ikke tilbydes dårligere vilkår end de lokale arbejdstagere. I Eurocadres er der ikke enighed om skarpt der skal kæmpes mod forskelsbehandlingen, idet nogle landes fagforeningsrepræsentanter vurderer, at forskellene vil udviskes med tiden - så at sige af sig selv. DM s synspunkt er, at det må være en topprioritet for fagforeningerne, at gældende aftaler og overenskomster skal overholdes, uanset hvem der ansættes. Et andet oplagt emne for internationalt samarbejde mellem berørte fagforeninger er EU-direktiver. I december 2008 stemte Europaparlamentet om en revision af arbejdstidsdirektivet - et forslag, der 1

2 ville forringe fagforeningernes muligheder for at sætte grænser for arbejdstiden. Forslaget faldt heldigvis efter intensivt lobbyarbejde fra de europæiske fagforeninger. På andre områder kan direktiver fra EU bruges som løftestang for forbedringer af forholdene i Danmark. Det er således tre direktiver, der har til formål at forbedre og regulere forhold for ikke -fastansatte medarbejdere. Det er direktiver, der forbyder diskrimination af deltidsansatte og vikarer, samt direktivet om forbud mod gentagne tidsbegrænsede ansættelser. Det er dog ikke altid lige let at få den danske regering til at implementere direktiverne i den ånd, som de er tænkt. Med direktivet om forbud mod diskrimination af deltidsansatte, som blev til dansk lov i 2001, mente vi således at have fået et vægtigt redskab til forbedring af vores timelæreres vilkår, både eksterne lektorer og undervisningsassistenter. Men efter 5 års voldgiftssag og ½ million fattigere måtte DM i 2007 erkende, at såvel finansministerium som 3 højesteretsdommere havde en helt anden opfattelse af eksterne lektorers arbejdsvilkår end DM og AC. Med en argumentation om, at det aldrig har været meningen, at eksterne lektorer skulle kunne leve af deres job på universitetet, afviste man DM s krav om pension. Diskriminationen er derfor fortsat, men hverken timelærerne selv, eller DM, har opgivet kampen. Dels forhandler vi netop i denne tid om en fornyelse af aftalen om eksterne lektorer, som betyder, at de kan ansættes tidsubegrænset - hvilket i øvrigt har været aftalt med Videnskabsministeriet siden januar 2007 i den seneste stillingsstruktur. DM kræver herudover, at de eksterne lektorer får betaling for mødedeltagelse og overenskomstmæssige opsigelsesvarsler. Endelig har vi med Personalestyrelsen aftalt en fælles arbejdsgruppe, der skal forberede forbedringer for eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved OK11. Målet er overenskomstdækning med samme forholdsmæssige rettigheder som fuldtidsansatte. Og det vil blandt andet sige pensionsdækning. Det er en rigtig sej og tålmodighedskrævende omgang at forhandle med Personalestyrelsen, endsige blot at få aftalt møder. Det er dog mit håb, at det pres, som timelærerforeningen i Aarhus, DM s klub 7 og D-VIP-klubben på KU har lagt gennem de seneste par år i medierne og i forhold til politikere vil hjælpe os med at få en rimelig overenskomstdækning i stand. Senest har det ført til forespørgsler fra en EU parlamentariker og forestående henvendelse fra kommissionen til den danske regering. DM bliver løbende orienteret om og rådspurgt om de aktiviteter af forskellig art, som timelærergrupperne planlægger. Der er således tale om en art indirekte arbejdsdeling, hvor DM nødvendigvis må bruge de aftaleretslige kanaler, mens timelærergrupperingerne inden og uden for DM skaber opmærksomhed og offentligt pres gennem mere spektakulære aktioner. Den internationale finanskrise er et tydeligt eksempel på, at vi konstant skal være opmærksomme på internationale tendenser og forberede os bedst muligt på konsekvenserne for vores medlemmer. Da krisen for alvor satte ind i efteråret 2008, og forudsigelser om masseledighed blev dagligt nyhedsstof, var automatreaktionen i brede kredse, at det nok engang ville være magistre, der kom til at stå forrest og tættest i ledighedskøen. DM s hovedbestyrelse har løbende fulgt udviklingen i ledigheden nøje og vedtaget et forslag til offentlige investeringer inden for de områder, hvor DM ere typisk er beskæftiget. Det gælder for eksempel uddannelse, privat og offentlig forskning, miljøforvaltninger og kulturinstitutioner områder, som har været udsat for ændringer og nedskæringer, som gør en opretning både nødvendig og nærliggende. Målgruppen for forslagene er, udover offentligheden bredt, de politiske ordførere. Notatet skal således primært anvendes til lobbyarbejde, men danner ligeledes udgangspunkt for samarbejde med MA om bekæmpelse af ledigheden for vores fælles medlemmer. Med formanden for DM Privat som ny formand for MA er der skabt gode muligheder for et konstruktivt samarbejde mellem DM og MA. 2

3 Ledigheden for akademikere er da også begyndt at sige, og det er som forventeligt især gået hårdest ud over dimittenderne, der nu må vente længere på at komme i arbejde. Men det er indtil videre til manges overraskelse - ikke magistrenes ledighedstal, der stiger. De seneste ledighedstal fra Akademikernes Centralorganisation viser en stor stigning i dimittendledigheden i forhold til samme måned sidste år for blandt andet ingeniører og økonomer, mens der rent faktisk er et fald for magistrene i samme periode. Det gælder for såvel humanisterne som cand.scient erne, at de tilsyneladende formår at holde fast i og endda forbedre den gode udvikling på jobmarkedet, som har været gældende de seneste år. DM har heller ikke registreret flere afskedigelser end normalt, hverken blandt vores privatansatte eller offentligt ansatte medlemmer. Vores allerseneste tal viser dog, at væksten i fuldtidsansatte er gået i stå, så vi må nok forberede os på, at de senere års positive beskæftigelsesmæssige udvikling for vores medlemmer afløses af højere ledighedstal. DM skal derfor intensivere kampagnen for offentlige investeringer, der understøtter Danmark som et vidensamfund. Foreløbig kan vi dog godt tillade os at glæde os over, at fordommene mod magistre, og i denne sammenhæng især humanister, efterhånden må være gjort til skamme. Fordommene burde allerede være aflivet med den store humanistundersøgelse fra 2007, som blev til i et samarbejde mellem AC, de humanistiske fakulteter og DM. Den viste, at langt de fleste humanistiske kandidater får job, der står i direkte relation til deres uddannelse, og at flertallet bliver ansat i private virksomheder. Men at myter og fordomme trives i bedste velgående, viser den seneste tids universitetspolitiske debat. Helge Sander har således foreslået, at flere studerende skal lade sig nøje med en bachelorgrad. Og at det især er de humaniorastuderende, der opfordres til at tage en halv uddannelse, er kommet tydeligt frem i den debat, der er fulgt i kølvandet på ministerens nye vision. At de strukturelle ændringer på det danske arbejdsmarked får mange traditionelle job i produktionsvirksomhederne til at forsvinde ud i evig glemsel, mens humanistiske kompetencer og forskningsbaseret viden bliver et afgørende element i skabelsen af nye danske arbejdspladser, har besynderligt nok endnu ikke aflivet myten om, at en humanistisk kandidatuddannelse fører lige lukt ud i arbejdsløshed. Samtidig viser en ny undersøgelse fra Center for Forskningsanalyse, at forståelsen for nødvendigheden af humanistisk forskning blandt politikere og i befolkningen som helhed er meget ringe. Det kan der være mange grunde til, men en af dem er ganske givet, at den argumentation for nødvendigheden af at prioritere forskningen, som er blevet ført gennem de senere år, så entydigt har hvilet på den økonomiske nytteværdi for produktionsvirksomhederne; med andre ord: på den lige vej fra forskning til faktura. Og den almindelige forestilling om humaniora passer ikke lige ind i det koncept. Pr 1. august træder det nye enstrengede beskæftigelsessystem i kraft. Det bliver fremover kommunernes jobcentre, der får ansvaret for at ledige kommer i arbejde. AC har arbejdet for at bevare det særlige akademikerspor, der blandt andet indebærer udlicitering til Anden Aktør. DM kan dele bekymringen for, om kommunegrænserne vil komme til at sætte uhensigtsmæssige barrierer op. Det akademiske arbejdsmarked er ikke afgrænset af kommunale skillelinier. Men DM 3

4 deler ikke begejstringen for Anden Aktør og ønsker størst mulig valgfrihed for den ledige, det vil sige også valgfrihed mellem Anden Aktør og jobcenteret. Med udsigten til større ledighed bliver DM s overvågning af beskæftigelsesindsatsen en stadig mere vigtig politisk og sekretariatsmæssig opgave, og der er da også sikret flere sekretariatsressourcer til området og en bedre politisk koordinering mellem indsatsen i beskæftigelsesrådene og i AC s organer. Det er også besluttet at genoplive møderne i magisterfamilien for DM s, MA s og GL s repræsentanter i de lokale og regionale beskæftigelsesråd, med oplæg om aktuelle arbejdsmarkedspolitiske udviklinger, gensidig erfaringsudveksling, forslag til opgavevaretagelsen i beskæftigelsesrådene og fælles påvirkning af AC s beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik på dagsordenen. Første heldagsmøde finder sted efter sommerferien. DM er vært for møderne. P å HB-seminaret i maj 2008 besluttedes det, at DM i 2009 og 2010 skulle have 2 særlige indsatsområder, som der afsættes særlige personalemæssige og økonomiske ressourcer til. Ligestilling som det ene område er en fortsættelse fra forrige år, men nu med særlig fokus på ligelønsproblematikken. Det har givet tydelig genlyd i medierne og givet god respons blandt medlemmerne, at DM går forrest i kampen for ligestilling.i april afholdt DM en konference om kvinder i forskning, hvor også Venstres forskningsordfører erkendte behovet for mere aktiv handling fra såvel universiteternes som politikernes side, hvis det skal lykkes at få alle talenter i spil - også de kvindelige. Jo længere man kommer mod toppen af karrierestigen for forskere, des sjældnere bliver kvinderne, selv om de er i flertal på kandidatniveauet. Og de nyeste forskningsrapporter viser, at der stort set ikke er sket forbedringer de sidste år. I juni kommer så en DM høring om et uafhængigt ligestillingsorgan, som EU s ligestillingsdirektiv forpligter medlemslandende til at have. På baggrund af vores konference stillede SF et 20 spørgsmål til videnskabsministeren om ministerens holdning til Malou Aamunds udmelding om kvoter. Ministeren melder dog hus forbi, men der er blevet skubbet til ministeren af en af hans egne fæller, hvilket er positivt. Et vigtigt element i kampen for ligeløn er uddannelsen af vores tillidsrepræsentanter. I den forbindelse er der uddannet et antal ligestillingsambassadører, og der er udarbejdet en lille film, som tillidsrepræsentanterne kan bruge til inspiration, og som kan indgå i uddannelsen. Resultatet af ligestillingsarbejdet har indtil nu primært været en stor synlighed for DM i medierne på området, mens vi må erkende, at det egentlige mål: at DM bliver den bedste ligelønsforhandler, og opnåelse af ligeløn - eller i det mindste mindskelse af løngabet - endnu ikke er nået, men med de redskaber, som tillidsrepræsentanterne får i hænderne gennem det nye tiltag i TR-uddannelsen, er der langt bedre muligheder for at komme derhen. På det nye indsatsområde, medarbejderindflydelse og indflydelse på eget arbejde, er mange aktiviteter stadig i planlægningsfasen. Der er nu igangsat en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse af tillidsrepræsentanternes viden om og oplevelse af mulighederne for indflydelse gennem både formelle og uformelle strukturer. Tillidsrepræsentanter på et antal repræsentative offentlige og private arbejdspladser er udvalgt til interview. Resultater og materiale fra interviewene og spørgeskemaundersøgelsen vil blive refereret i såvel Fagligt Nyhedsbrev som Magisterbladet, og de vil danne baggrund for en samling best practice til inspiration for andre tillidsrepræsentanter. Samtidig skal undersøgelserne danne grundlag for krav om revision af samarbejdsbestemmelserne ved OK2011 og forbedrede bestemmelser i lovgivningen. 4

5 Et delelement af indsatsområdet er DM s indsats for at få universitetsloven fra 2003 ikke blot evalueret, men revideret. DM har sammen med Danske Studerendes Fællesråd udarbejdet et forslag til ny lov for universiteter, som vil blive præsenteret og debatteret på en konference her i DM den 11. juni. DM har derudover hyret en uafhængig britisk konsulent til at analysere den danske lov og sammenligne danske universitetslæreres muligheder for indflydelse med forhold og muligheder for ansatte på universiteter i Storbritannien og Canada. Resultatet vil blive fremlagt på konferencen, ligesom den britiske forsker, der for to år siden påviste, at Danmark indtager en lidet flatterende tredjesidste plads i Europa, når det gælder akademisk frihed, vil præsentere sin nyeste forskning om vilkårene for akademisk frihed. Resultaterne fra konferencen vil blive sendt til det internationale evalueringspanel og indgå i det omfangsrige materiale, der skal danne grundlag for panelets anbefalinger til ministeriet. DM har arbejdet aktivt på at formidle vores medlemmers oplevelser af de forringede vilkår for forskningsfrihed og medarbejderindflydelse til forskningsordførerne, ikke mindst den socialdemokratiske ordfører, idet socialdemokraterne var med i det flertal, der vedtog den nuværende lov, og de er derfor afgørende for, om loven rent faktisk bliver revideret. Og både Magisterbladet og Forskerforum har gennem undersøgelser påvist, at utilfredsheden med forholdene er udbredt. Blandt de akademiske organisationer er det kun DM, der helhjertet arbejder for en reel revision af universitetsloven med større indflydelse på ansættelse af ledere og lovfæstet ret, tid og ressourcer til at benytte sig af forskningsfriheden. AC, som var fortaler for 2003 loven, er af Videnskabsministeriet udpeget som en af de interessenter, det internationale evalueringspanel skal konsultere, og der er i AC s sekretariat lagt betydelige ressourcer i at påvirke panelet. AC s udgangspunkt er dog et ganske andet end DM s, idet flertallet i bestyrelsen og AC s sekretariat fastholder, at et system med ansatte, stærke og effektive ledere er bedre end den kollegiale styreform. Det lykkedes dog at få DM s formand med i AC s delegation til møde med panelet, og den svenske formand for panelet accepterede DM s formand som repræsentant for universitetslærerne og noterede sig DM s synspunkter på 2003 lovens uhensigtsmæssigheder og manglende beskyttelse af den individuelle forskningsfrihed. I marts afløste tidligere formand for Yngre Læger Erik Jylling Sine Sunesen som formand for AC på et tidspunkt, hvor hovedorganisationen er midt i fastlæggelsen af en ny platform for AC s politiske arbejde. Det er en meget flydende situation, hvor den største organisation IDA er udtrådt med et tab i kontingentindtægter for AC på ca. 5 millioner ud af samlede indtægter på ca. 30 millioner. Samtidig har civiløkonomerne i C3 truet med udmeldelse,medmindre de kan få opfyldt deres krav om større synlighed, bedre resultater og større fokus og prioritering af privatområdet samt ikke mindst mere for kontingentindbetalingerne i form af en ny kontingentstruktur. Det er planen, at et nyt sæt vedtægter for AC skal besluttes på repræsentantskabsmødet i oktober Her er både formandspost, varetagelsen af det private område og en ny kontingentnøgle i spil, en vanskelig situation for en helt ny formand, som har været væk fra AC-arbejdet siden DM s krav i forhandlingerne om nye vedtægter og kontingentstruktur er blandt andet større indflydelse på især universitets- og forskningsområdet i AC og en næstformandspost. Drøftelserne kommer til at foregå både i sekretariatschefsregi og på politisk niveau i de kommende2-3 måneder. Som led i sonderingerne kommer AC s formand og direktør til møde med DM s HB i juni. IDA s udtræden af AC har givet store bekymringer blandt mange af DM s medlemmer om det fortsatte samarbejde i klubberne på især det private område, men også på det offentlige, selv om overenskomstaftalerne fortsat omfatter IDA. Efter mange og seje forhandlinger er der nu aftalt spilleregler i form af en fritvalgs- og samarbejdsaftale mellem IDA og DM, og det har 5

6 banet vejen for en endelig aftale om klubsamrbejde mellem AC-organisationerne og IDA på det private område. Et led i samarbejdsaftalen mellem DM og IDA er halvårlige møder om samarbejdet på formands- og direktørniveau. IDAs formand har inviteret til det første møde i næste måned. Arbejdet med at fastlægge en skarpere profil for DM, eller måske snarere med at kommunikere vores værdier og profil på en klarere og mere direkte måde i alle vores tilbud og aktiviteter, såvel som i vores presse- og nyhedsarbejde, skal ses i sammenhæng med den ustabile situation i ACsamarbejdet. Konkurrencen om medlemmerne er intens, og DM s aktuelle og potentielle medlemmer er mål for mange konkurrerende AC-organisationers hverveaktiviteter på grund af vores mangfoldighed, der betyder at vi grænser op til og endda overlapper medlemsgrupper i de andre akademiske organisationer. Den mangfoldighed, der samtidig er vores største aktiv, fordi DM s medlemmer er de førende eksperter på store vidensområder. Opgaven går derfor ud på både at indgå fornuftige samarbejder og alliancer med såvel store som små organisationer og samtidig tegne et skarpere billede af det, der særligt kendetegner DM. På HB-seminaret i næste uge er arbejdet med forskellige scenarier og profileringsaktiviteter hovedprogrampunkt sammen med en drøftelse af AC-samarbejdet og DM s krav til nye vedtægter og kontingentstruktur for AC. Det er min vurdering, at de kommende måneder kan blive meget afgørende for AC s fortsatte beståen som hovedorganisation for de akademiske fagforeninger og DM s placering i AClandskabet. Jeg vil derfor opfordre alle til at følge nøje med i udviklingen og aktivt involvere sig via sektorer og landsklubber i fastlæggelsen af DM s politik i forhold til de øvrige akademiske fagforeninger. 6

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

Henrik Prebensen Københavns Universitet lektor 1965 2012 (Frankrig og Danmark)

Henrik Prebensen Københavns Universitet lektor 1965 2012 (Frankrig og Danmark) Henrik Prebensen Københavns Universitet lektor 1965 2012 (Frankrig og Danmark) fransk sprog, fransk historie, matematisk og datalingvistik, universitetspædagogik Medlem af DM s hovedbestyrelse siden 1998

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram 2017-2019 2 DM s arbejdsprogram: ændringsforslag 1 1 Det treårige arbejdsprogram er den overordnede, retningsgivende beskrivelse af de indsatsområder, som

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DM (Dansk Magisterforening) er den faglige organisation, der bredest repræsenterer undervisere både på universiteterne og professionshøjskolerne. Derudover har DM

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

Det hele arbejdsliv. DM s arbejdsmarkedspolitik kort fortalt. dm.dk

Det hele arbejdsliv. DM s arbejdsmarkedspolitik kort fortalt. dm.dk Det hele arbejdsliv DM s arbejdsmarkedspolitik kort fortalt dm.dk 2 Arbejdsmarkedspolitiske indsatsområder arbejdsmarked arbejdsmarked DM arbejder med arbejdsmarkedspolitik gennem påvirkning og deltagelse

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Jørgen Staun (lokalklub 1), Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Grundlag for formand Nils Strandberg Pedersens velkomst ved Københavns Universitets årsfest, den 15. november 2013

Grundlag for formand Nils Strandberg Pedersens velkomst ved Københavns Universitets årsfest, den 15. november 2013 Grundlag for formand Nils Strandberg Pedersens velkomst ved Københavns Universitets årsfest, den 15. november 2013 Deres majestæt minister bestyrelse studerende kolleger mine damer og herrer Heldigvis

Læs mere

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 Aarhus Universitet Aarhus Universitet i fortsat udvikling med vækst på helt centrale områder Rekordoptag i 2009 Større forskningsbevillinger Betydelig

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk 1 DM s vejledning om til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner dm.dk 2 DM ere har ret til Siden 2008 har DM ere haft ret til. Det var en principiel sejr for DM, da retten til blev udvidet til også

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Strukturen i en ny hovedorganisation

Strukturen i en ny hovedorganisation Strukturen i en ny hovedorganisation 1. Indledning Dette oplæg er resultatet af drøftelser i Politisk Styregruppe om strukturen i en ny hovedorganisation. Bag de oplistede forslag gemmer der sig en lang

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Der er masser af spændende job i EU

Der er masser af spændende job i EU Gør karriere i EU Der er masser af spændende job i EU Denne pjece er tænkt som vejledning og inspiration for statsansatte akademikere, der overvejer at søge ansættelse i en af EU s institutioner. For Danmark

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere