Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser"

Transkript

1 Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet

2 Beskatning af personalegoder/naturalieydelser Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende kontantlønsnedgang i forbindelse med arbejdsgiverens ydelse af naturaliegoder ( bruttotrækordninger ) Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet

3 Beskatning af personalegoder/naturalieydelser Oktober 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Schultz Grafisk ISBN: ISBN: (Internet) Pris: 40,00 kr. Yderligere eksemplarer kan bestilles hos: Danmark.dk's Netboghandel IT-og Telestyrelsen Tlf E-post E-post adresse : Hjemmeside:

4 INDHOLD: I. INDLEDNING...3 I.1. Problemstilling og baggrund for nedsættelsen af arbejdsgruppen...3 I.2. Arbejdsgruppens kommissorium...5 II. ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING...7 III. RESUMÉ OG SAMMENFATNING AF ARBEJDSGRUPPENS RAP- PORT...8 III.1. Resumé...8 III.2. Sammenfatning...9 IV. GÆLDENDE RETSTILSTAND...21 IV.1. Regelgrundlaget...21 IV.1.1. Indkomstbeskatning...21 IV.1.2. Arbejdsmarkedsbidrag...24 IV.1.3. Momsmæssige aspekter...25 IV.2 Ligningsrådets afgørelser om en MBA-uddannelse og bredbånd...28 IV.2.1. Ligningsrådets afgørelse om en MBA-uddannelse af 21. januar IV.2.2. Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen af 22. april V. GÆLDENDE RETSTILSTAND KONKLUSION...32 VI. HVAD GØR MAN I ANDRE LANDE? KONKLUSION...36 VII. PERSONALEGODERS BETYDNING FOR ARBEJDSMARKEDET OG SAMFUNDSØKONOMIEN...39 VII.1. Arbejdsmarkedet...39 VII.1.1. Lønpakkebegrebet...39 VII.1.2. Frit-valg i overenskomster...40 VII.1.3. Udbredelsen af personalegoder...41 VII.1.4. Udbredelsen af lønpakker...44 VII.1.5. Implikationer for arbejdsmarkedet...47 VII.2. Samfundsøkonomiske aspekter...48 VII.2.1. Forvridninger i forbruget...48 VII.2.2. Virkning på de offentlige finanser

5 VIII. HANDLEMODELLER...53 VIII.1. Problemstillinger...53 VIII.2. Modeller...55 Bilag 1. Oversigt over skattemæssig værdiansættelse af naturaliegoder Bilag 2. Ligningsrådets afgørelse af 22. april 2003 Bilag 3. Juridisk analyse af gældende retstilstand Bilag 4. Hvad gør man i andre lande? Bilag 5. Beregningsforudsætninger for provenuvirkning af gældende personalegodebeskatning Bilag 6. Regneeksempel på ADSL-forbindelse i stedet for kontantløn - 2 -

6 Indledning I. INDLEDNING I.1. Problemstilling og baggrund for nedsættelsen af arbejdsgruppen En række personalegoder/naturalieydelser begunstiges skattemæssigt i forhold til beskatning af udbetalt kontantløn. Arbejdstagere og arbejdsgivere har derfor umiddelbart en fælles interesse i, at en del af arbejdstagerens arbejdsvederlag udbetales i et skattebegunstiget naturaliegode. Der er tale om skattebegunstigelser, såfremt naturaliegodet skattemæssigt værdiansættes lavere end markedsværdien 1. Visse naturaliegoder er helt skattefrie (evt. under visse forudsætninger). Det gælder f.eks. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Andre naturaliegoder værdiansættes via skematiske regler, som kan indebære en skattebegunstigelse, som f.eks. fri telefon, herunder bredbånd. Hertil kommer, at ikke alle naturaliegoder er arbejdsmarkedsbidragspligtige, hvilket ligeledes indebærer en skattefordel, 2 og der kan også være en momsfordel ved at erstatte pengeløn med momsbelagte naturaliegoder. Arbejdstagere kan i princippet aftale sig til udbetaling af naturaliegoder på baggrund af generelle eller individuelle lønforhandlinger eller gennem fleksible tilvalgsordninger, herunder såkaldte lønpakker. Hidtil har sådanne fleksible tilvalgsordninger haft begrænset udbredelse, men det forventes, at omfanget vil stige betydeligt, blandt andet med forårets overenskomstforhandlinger. Udbetalingen af naturaliegoder kan i princippet vedrøre såvel en del af den eksisterende løn som en del af en aftalt lønstigning. Ligningsrådet traf den 22. april 2003 afgørelse i en sag om bindende forhåndsbesked, hvor Ligningsrådet skattemæssigt godkendte en såkaldt bruttotrækordning vedrørende en ADSL-forbindelse til medarbejdere. Der var tale om en ordning, hvor de ansatte, der sluttede sig til den, gik ned i løn med et beløb svarende til den løbende, faste betaling til teleudbyderen. 1 Markedsværdien er det beløb, som arbejdstageren vil skulle betale for at erhverve godet i almindelig fri handel. Markedsværdien vil i mange, men ikke alle, tilfælde, være lig med arbejdsgiverens faktiske omkostning ved at stille godet til rådighed for den pågældende medarbejder. 2 En oversigt over den skattemæssige værdiansættelse af naturaliegoder findes i bilag

7 Indledning Ligningsrådets godkendelse af ordningen indebar, at medarbejderne alene skulle beskattes af den nedsatte kontantløn og af værdi af fri telefon. Afgørelsen medførte en del debat, herunder spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg og samråd med skatteministeren. Et gennemgående tema i denne debat var blandt andet bekymringer om de provenumæssige konsekvenser af afgørelsen, der frygtedes at kunne medføre voldsom vækst i udbredelsen af personalegoder. Skatteministeren tog på den baggrund initiativ til nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe om beskatning af naturaliegoder, jf. afsnit I.2 (kommissorium). Skattereglerne på området er typisk fremkommet ud fra et ønske om at udbrede brugen af visse naturaliegoder, f.eks. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, eller begrænse de administrative byrder for borgere, virksomheder og skattemyndigheder i forbindelse med indkomstopgørelsen og dermed administrationsomkostningerne, som f.eks. i forbindelse med fri telefon og fri bil eller bagatelgrænser ved visse personalegoder. Konsekvensen af skattebegunstigede naturaliegoder er en udhuling af skattegrundlaget og dermed de offentlige finanser, samt en forbrugssammensætning, som kan afvige fra den sammensætning i forbruget, som arbejdstagerne selv ville have valgt uden skattebegunstigelser. Skattereglerne skal således søge at balancere en række forskellige hensyn. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at dele af befolkningen for eksempel pensionister og andre overførselsmodtagere ikke har adgang til at få del i de omhandlede skattebegunstigede personalegoder, da de ikke er omfattet af et egentligt arbejdsgiver/arbejdstagerforhold. Arbejdsgruppen har fundet, at denne problemstilling falder udenfor kommissoriet. I rapporten er der foretaget skøn over betydningen for de offentlige finanser for en række skattebegunstigede naturaliegoder sammenholdt med en situation, hvor naturalieydelserne i stedet blev beskattet ud fra deres markedsværdi svarende til beskatning af kontantløn. Meget tyder på, at udbredelsen af goderne øges i den nærmeste fremtid. Der er et betydeligt potentiale for udbredelse af lønpakker med naturalie

8 Indledning goder, og ordningerne for bredbånd og sundhedsforsikringer er relativt nye. Valg mellem øget fritid eller øget pensionsopsparing indgår i de fleste eksisterende lønpakker. Rapporten redegør for den gældende retstilstand og fremlægger på den baggrund mulige handlemodeller. I.2. Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens kommissorium er udformet således: Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på analyse af beskatningen af personalegoder/naturalieydelser efter Ligningsrådets afgørelse af 22. april 2003, SKM LR, hvor Ligningsrådet i en sag om bindende forhåndsbesked skattemæssigt godkendte en såkaldt bruttotræk-ordning vedrørende en ADSL-forbindelse. Den grundlæggende problemstilling, som Ligningsrådets afgørelse sætter fokus på, rækker videre end til spørgsmålet om fri telefon/adslforbindelser. Den er aktuel de steder, hvor værdien af et givent personalegode skattemæssigt ansættes til en lavere værdi end markedsværdien, eventuelt kombineret med, at arbejdsgiveren kan begrænse sin risiko for udgiftens størrelse. Arbejdsmarkedets interesse i at etablere fleksible lønpakker er voksende. Lønpakkerne går ud på, at medarbejderne ud fra en samlet vederlagsramme selv kan vælge sammensætningen af pengeløn og en række forskellige personalegoder. Skattemæssig værdiansættelse under markedsværdien, herunder skattefrihed, gør sig f.eks. gældende for fri telefon, fri bolig, parkering, sundhedsbehandlinger/-forsikringer og uddannelse. Årsagerne til gennemførelsen af reglerne om lavere beskatning af diverse naturalieydelser varierer, men bunder typisk i administrative hensyn eller ønsket om at fremme bestemte formål eller at skattereglerne i hvert fald ikke stiller sig i vejen for disse. I forbindelse med analysen skal foretages en vurdering af provenuvirkningen. Arbejdsgruppen skal undersøge og pege på mulige handlingsmodeller. Arbejdsgruppen nedsættes af Skatteministeriet med deltagelse af Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet

9 Indledning Arbejdsgruppens analysearbejde skal være afsluttet senest den 1. september Ved brev fra skatteministeren af 2. september 2003 blev Folketingets Skatteudvalg orienteret om, at gruppens arbejde desværre ikke kunne nå at blive færdigt til 1. september 2003, og at det forventedes, at gruppens rapport kunne fremsendes til Skatteudvalget i sidste halvdel af oktober d.å

10 Arbejdsgruppens sammensætning II. ARBEJDSGRUPPENS SAMMEN- SÆTNING Skatteministeriet: Kontorchef Flemming Petersen (Departementet). Formand. Spec.konsulent Peter Foxman (Departementet). Fuldmægtig Bente Houdorf (Departementet). Spec.konsulent Lene Juel Månsson (Departementet). Fuldmægtig Steen Munch Nielsen (Told- og Skattestyrelsen). Finansministeriet: Fuldmægtig Jacob Krog Søbygaard (Departementet). Beskæftigelsesministeriet: Spec.konsulent Helle Osmer Clausen (Departementet). Økonomi- og Erhvervsministeriet: Fuldmægtig Lena Larsen (Departementet). Proces Arbejdsgruppen har holdt 9 møder i perioden juni til september Kontorfuldmægtig Tina Petersen (Departementet) har bistået arbejdsgruppen med layout og renskrivning

11 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport III. RESUMÉ OG SAMMENFATNING AF ARBEJDSGRUPPENS RAPPORT III.1. Resumé I kapitel I redegøres for problemstillingen med hensyn til skattebegunstigede personalegoder samt baggrunden for arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium, der tager udgangspunkt i Ligningsrådets afgørelse af 22. april 2003 om bredbånd til medarbejdere mod at disse gik ned i løn med et beløb svarende til betalingen til teleudbyderen. Afgørelsen er optrykt i bilag 2. Af kapitel II fremgår arbejdsgruppens sammensætning og proces. Kapitel III indeholder et resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport, samt de handlemodeller, som arbejdsgruppen fremlægger. Kapitel IV indeholder en faktisk gennemgang af regelgrundlag og gengivelse af Ligningsrådets afgørelse af 21. januar 2003 om en MBAuddannelse og Ligningsrådets afgørelse af 22. april 2003 om bredbånd. I kapitel V konkluderes på den juridiske analyse i bilag 3 af gældende retstilstand m.v., i relation til arbejdsgiverens ydelse af naturalier som supplement eller alternativ til arbejdsgiverens ydelse af kontantløn. Kapitel VI sammenfatter forholdene i andre lande i relation til naturaliegodebeskatningen, jfr. bilag 4. I kapitel VII belyses de arbejdsmarkedsmæssige og samfundsøkonomiske aspekter af den skattemæssige behandling af personalegoder/- naturalieydelser m.v., herunder de såkaldte lønpakker, spørgsmålet om provenuvirkninger, forvridninger i forbrugssammensætningen samt udbredelsen af naturaliegoder. I kapitel VIII fremlægges 7 handlemodeller, som hver især indeholder forskellige fordele og ulemper. Arbejdsgruppen anbefaler ikke nogen model, men vurderer de forskellige modeller med baggrund i en række forhold

12 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport I bilag 1 er i oversigtsform vist de gældende regler for skattemæssig værdiansættelse af naturaliegoder, og i bilag 2 er gengivet Ligningsrådets afgørelse af 22. april Bilag 3 indeholder en juridisk analyse af gældende retstilstand på området. Bilag 4 gennemgår, hvad man gør i andre lande, i bilag 5 er vist, hvilke beregningsforudsætninger der er anvendt ved beregningen af provenuvirkningen af gældende personalegodebeskatning. I bilag 6 er vist et regneeksempel på ADSL-forbindelse i stedet for kontantløn. III.2. Sammenfatning Indledning En række personalegoder/naturalieydelser begunstiges skattemæssigt i forhold til beskatning af udbetalt kontantløn. 3 Arbejdstagere og arbejdsgivere har derfor umiddelbart en fælles interesse i, at en del af arbejdstagerens arbejdsvederlag udbetales i et skattebegunstiget naturaliegode. Der er tale om skattebegunstigelser, såfremt naturaliegodet skattemæssigt værdiansættes lavere end markedsværdien. Visse naturaliegoder er helt skattefrie (evt. under visse forudsætninger). Det gælder f.eks. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Andre naturaliegoder værdiansættes via skematiske regler, som kan indebære en skattebegunstigelse, som f.eks. fri telefon, herunder bredbånd. Hertil kommer, at ikke alle naturaliegoder er arbejdsmarkedsbidragspligtige, hvilket ligeledes indebærer en skattefordel, og der kan også være en momsfordel for virksomheden og/eller de ansatte, når kontantløn erstattes af momsbelagt personalegode. Arbejdstagere kan i princippet aftale sig til udbetaling af naturaliegoder på baggrund af individuelle lønforhandlinger eller gennem fleksible tilvalgsordninger, herunder såkaldte lønpakker. Hidtil har sådanne fleksible tilvalgsordninger, som typisk tilbydes alle arbejdspladsens medarbejdere, haft begrænset udbredelse, men det forventes, at omfanget vil stige betydeligt med forårets overenskomstforhandlinger. Skattereglerne på området er typisk fremkommet ud fra et ønske om at udbrede brugen af visse naturaliegoder, f.eks. hjemme-pc og arbejdsgiver- 3 Der er ikke nogen lovmæssig definition på personalegoder. Ved betegnelsen personalegoder, også kaldet frynsegoder, forstås imidlertid almindeligvis naturalieydelser, der af arbejdsgiveren ydes en ansat som følge af dennes ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, samtidig med, at godet i et eller andet omfang opfylder et privatforbrugsformål hos arbejdstageren

13 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport betalte sundhedsforsikringer, eller begrænse de administrative byrder for borgere, virksomheder og skattemyndigheder i forbindelse med indkomstopgørelsen. Gældende retstilstand Samlet set kan det konstateres, at den gældende retstilstand vedrørende naturaliegodebeskatning på visse punkter er uklar, herunder i hvilke tilfælde skattemyndighederne skal godkende en bruttotrækordning. Det er usikkert, hvorvidt bestemmelserne om indeholdelse af foreløbig skat i kildeskatteloven 4 og synspunkterne om omgåelse af statsskattelovens 6 m.v. i relation til, at arbejdstagerne ikke har fradrag for private udgifter, reelt udgør en hindring for, at arbejdstagere og arbejdsgivere indgår aftaler om mindre kontantløn og et større omfang af naturaliegoder. Retsgrundlaget vurderes dog med Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen at være blevet klarere. Med Ligningsrådets afgørelse er skattemyndighedernes rum for at gøre omgåelsesbetragtninger gældende i forbindelse med, at en del af arbejdstagerens arbejdsvederlag, herunder fremtidige vederlagsstigninger, skal udmøntes i naturalier, under alle omstændigheder indsnævret, i hvert fald når følgende kriterier er opfyldt: - Arbejdstagerens kontantlønnedgang skal være reel i den forstand, at den skal udgøre beregningsgrundlaget for pension, feriepenge m.v. - Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. - Efter Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen er det umiddelbart et krav, at arbejdstagerens kontantløn ikke med sikkerhed opreguleres med et fast beløb, hvis arbejdstageren ønsker at træde ud af ordningen. Endvidere må lægges til grund, at arbejdsgiveren rent faktisk skal stille det pågældende naturaliegode til rådighed for arbejdstageren, blandt andet således, at det er arbejdsgiveren, der skal eje godet eller være kontraktspart i forhold til udenforstående, og at arbejdstageren faktisk skal have godet til rådighed aftalen skal udmønte sig i faktiske realiteter. 4 Kildeskattelovens 46, stk

14 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Udbredelse af personalegoder Aktuel udbredelse. Opgørelse af udbredelsen af personalegoder er forbundet med en betydelig usikkerhed på grund af mangelfulde datakilder. Mest udbredt i dag skønnes sundhedsforsikringer og hjemme-pc er at være begge i størrelsesordenen modtagere samt fri telefon og ADSL-forbindelser m.v. omfattende henholdsvis ca og modtagere. Fri bil benyttes af ca personer. Herudover ydes der en lang række personalegoder indenfor bagatelgrænsen på kr. (2003- niveau). En væsentlig del af lønmodtagerne har i dag adgang til et vist element af frit valg mellem løndele, idet langt de fleste overenskomstområder har implementeret feriefridage, som efter eget valg kan konverteres til kontantløn. Dette gælder således også for de fleste ansatte i den offentlige sektor. Det kan aktuelt konstateres, at såkaldte lønpakker (indeholdende elementer som f.eks. kontantløn, pension, ferie og personalegoder/naturalieydelser), ikke er udbredt i væsentligt omfang blandt danske virksomheder og typisk kun vedrører en mindre del af lønsummen. Ordningerne er mest udbredte på det private arbejdsmarked. Fremtidig udbredelse. Det må formodes, at udbredelsen vil forøges, blandt andet efterhånden som større lønmodtagergrupper får del heri i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. En undersøgelse foretaget af Dansk Industri tyder således på, at udbredelsen af lønpakker er i markant fremgang, omend de skattemæssige konsekvenser heraf ikke umiddelbart kan vurderes med sikkerhed. Det kan langt fra udelukkes, at der selv inden for gældende retstilstand sker en ganske betydelig stigning i udbredelsen. Det skyldes et betydeligt potentiale for udbredelse af lønpakker m.v., samt at ordningerne for bredbånd og sundhedsforsikringer er relativt nye og derfor kan forventes hurtigt at ville overstige det nuværende omfang, som provenuberegningerne er baseret på

15 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Hertil kommer, at der sandsynligvis vil komme andre nye ordninger til bl.a. som følge af ny teknologi, og endelig kan Ligningsrådets afgørelse vedrørende bredbånd forventes at give anledning til en øget udbredelse. Udbredelsen af ordningerne forventes mest på det private arbejdsmarked. Virkning på de offentlige finanser Skattebegunstigelsen af de mest udbredte personalegoder, der skattemæssigt er værdiansat lavere end markedsværdien, skønnes aktuelt til i størrelsesordenen 1 mia. kr. Heraf vedrører hovedparten provenu fra indkomstskatter og arbejdsmarkedsbidrag og en mindre del momsprovenuet. Overgang til pengeløn i stedet for personalegoder vil således umiddelbart forøge det offentliges indtægter med i størrelsesordenen 1 mia. kr. Den nævnte virkning er samtidig et udtryk for skatteudgiften ved skattebegunstigelsen. Det er på baggrund af den forventede vækst i udbredelsen muligt, at der på sigt vil komme et markant højere provenutab selv hvis gældende regler fastholdes uændret. Hvis eksempelvis udbredelsen af alene sundhedsforsikringer, ADSL-forbindelser og PC-hjemmearbejdspladser stiger til et omfang af 1 mio. personer, svarende til en 4-5 dobling, vil dette øge skatteudgiften for disse tre goder med omkring 3 mia. kr., og dermed til en samlet skatteudgift for personalegoder under ét på i størrelsesordenen 4 mia. kr. Skatteudgifter af denne størrelse vil belaste finanspolitikkens holdbarhed i relation til 2010-planen. Andre lande Gennemgangen af, hvorledes personalegoder beskattes i en række andre lande Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien og USA- viser overordnet, at selv om der er tale om forskellige skattesystemer, er den grundlæggende behandling af personalegoder ens, nemlig at de skal beskattes i lighed med kontantløn, medmindre der gælder særlige skematiske regler, eller de eksplicit er fritaget for skat. Eksempelvis er værdien af fri bil skattepligtig i alle de pågældende lande og beskattes enten ud fra markedsværdien/markedslejen eller ud fra skematiske værdiansættelsesregler. Tilsvarende gælder som hovedregel for fri bolig. For så vidt angår andre goder er der en vis variation landene imellem med hensyn til, hvilke goder der er gjort skattefri. Det gælder f.eks. fri telefon

16 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport I USA anvendes begrebet cafeteria plan, der tillader ansatte at vælge bestemte skattefri naturaliegoder, som f.eks. ulykkes- og helbredsforsikringer i stedet for pengeløn. Bruttotrækordninger er behandlet i flere af de andre landes skattelovgivning. Enten således, at det for nogle personalegoders vedkommende udelukker skattefrihed, hvis der sker en reduktion i eksisterende løn (Tyskland) eller udvises løntilbageholdenhed (Sverige), eller ved, at reduktionen kan anvendes til fastsættelse af værdien af personalegodet (UK). Der er dog også eksempler på, at en ordning med bruttolønnedgang accepteres. Svenske ansatte kan således betale arbejdsgiveren for rådigheden over en pc også i form af en bruttolønnedgang. Handlemodeller Arbejdsgruppen har med baggrund i kommissoriet ikke anbefalet nogen model, men fremlagt en række mulige modeller, som hver især indeholder forskellige fordele og ulemper, og som for hovedpartens vedkommende kræver lovændring. Eventuelle initiativer på området vil ligeledes skulle overvejes i forhold til skattestoppet. Den praktiske gennemførelse af flere af de nævnte modeller vil forudsætte et større analyse- og udredningsarbejde. Arbejdsgruppen har fundet, at det falder uden for rammerne af kommissoriet, herunder det tidsmæssige perspektiv, at foretage en tilbundsgående analyse af hver af de nævnte modeller. Der er således alene foretaget en overordnet vurdering af modellerne. De provenumæssige konsekvenser af modellerne er skønnet udfra den aktuelle udbredelse af goderne. Modellernes provenumæssige virkninger spænder fra en provenugevinst på ca. 1 mia. kr. over provenuneutralitet til betydelige provenutab afhængigt af forøgelsen af udbredelsen af personalegoder som følge af ændrede regler. Øget udbredelse vil tilsvarende forøge de provenumæssige konsekvenser af modellerne. Arbejdsgruppen fremlægger 7 modeller, hvoraf flere kan kombineres. De forskellige modeller er vurderet med baggrund i følgende forhold:

17 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Politiske hensyn Bag den skattemæssige begunstigelse af visse personalegoder/naturalieydelser i form af særlige (lave) satser eller skattefrihed ligger typisk udover administrative hensyn, et ønske om at fremme bestemte formål af bredere samfundsmæssig interesse - f.eks. udbredelsen af IT i form af hjemme-pc, sundhedsbehandlinger og - forsikringer, alkoholbehandling og videreuddannelsesudgifter. Skattemæssig værdiansættelse til markedsværdi for denne kreds af goder vil fjerne begunstigelsen. Skattebasen/provenu Den lempeligere skattemæssige behandling af visse naturaliegoder betyder en udhuling af skattebasen, og har dermed negative konsekvenser for statens indtægter. Den skattemæssige begunstigelse kan ikke umiddelbart fjernes uden at medføre skattestigninger. Forvridninger Den skattemæssige begunstigelse af visse naturaliegoder vil almindeligvis medføre en forvridning i forbruget, hvilket kan have negative samfundsøkonomiske konsekvenser. Ud fra en rent samfundsøkonomisk vurdering bør brugen af lempelig beskatning forbeholdes goder, hvor et øget forbrug tillægges særskilt stor samfundsøkonomisk værdi. Det kan f.eks. være frembringelse af viden, der fremmes af brug af IT. Konsekvenser for arbejdsmarkedet Det er ønskeligt at bibeholde aftalefriheden på arbejdsmarkedet og understøtte den enkeltes mulighed for selv at vælge, hvordan lønnen sammensættes for herigennem at understøtte fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Retssikkerhedshensyn Regelgrundlaget bør være klart, objektivt, forudberegneligt og efterprøveligt og sikre lige behandling af lige tilfælde i overensstemmelse med almindelige krav om legalitet i retsanvendelsen

18 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Administrative hensyn Reglerne bør være administrerbare for virksomheder, borgere og myndigheder. Herunder også når de enkelte naturaliegoder udskiftes med andre goder eller pengeløn bl.a. med henblik på at minimere antallet af konflikter mellem borgere og myndigheder. Samtidigt skal der tages hensyn til myndighedernes mulighed for kontrol. Model 1. Gældende retstilstand bevares I denne model bevares den gældende retstilstand efter Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen uforandret. Når en række betingelser er opfyldt, har arbejdstagerne mulighed for at vælge mellem en given pengeløn eller en mindre pengeløn og en større andel af sit arbejdsvederlag i naturalier uden at blive beskattet af den oprindelige pengeløn. Betingelserne er som udgangspunkt: Kontantlønsnedgangen skal være reel, hvorved efter Ligningsrådets afgørelse forstås, at lønnedgangen m.v. skal omfatte samtlige løndele, herunder pension og feriepenge m.v. Der må ikke være aftalt en automatisk opregulering af lønmodtagerens kontantløn, hvis den pågældende ikke længere ønsker at oppebære det pågældende naturaliegode. Der skal være forbundet økonomisk risiko med ordningen for arbejdsgiveren. Det må antages, at for så vidt angår fremadrettede aftaler om, at en del af lønmodtagerens fremtidige vederlagsstigning skal udmøntes i et naturaliegode, vil de samme kriterier gøre sig gældende. Ud fra den aktuelle udbredelse af naturaliegoder vil denne model fortsat belaste de offentlige finanser med ca. 1 mia. kr. Det er imidlertid sandsynligt, at der på sigt vil ske en betydelig forværring af de offentlige finanser på måske 2-3 mia. kr. som følge af øget udbredelse af naturaliegoder selv med gældende regler fastholdt. Modellen skønnes ikke at ændre skattesystemets understøttelse af fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

19 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Det gældende regelsæt er relativt komplekst med deraf følgende administrativt besvær og usikkerhed om de skattemæssige konsekvenser, hvilket kan begrænse stigningen i udbredelsen ved de kommende overenskomstforhandlinger. Med Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen vurderes retsgrundlaget dog at være blevet klarere. Model 2. Forenkling af gældende regelsæt I denne model sker en forenkling af regelsættet, således at et eller flere af de krav, der stilles for, at lønnedgang kan betragtes som reel m.v., bortfalder. Der gives hermed større valgfrihed til at konvertere en del af pengelønnen til naturaliegoder. Der ændres hverken ved den gældende skattemæssige værdiansættelse af de enkelte goder, eller regelsættet vedrørende hjemme-pc-ordninger. Det drejer sig i første række om bortfald af følgende krav, der kan udledes af den gældende retstilstand: Lønnedgangen skal have virkning for alle løndele. Lønnen må ikke automatisk blive reguleret op, hvis godet ikke længere ønskes af arbejdstageren. Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko ved ordningen. En afskaffelse af disse krav vil skabe mere klare linjer for beskatningen af personalegoder, men vil samtidigt også fjerne de skattemæssige barrierer, der kan have medvirket til at begrænse udbredelsen af naturaliegoder, herunder særligt de skattemæssigt begunstigede goder. Modellen skønnes at ville medvirke til at øge udbredelsen af naturaliegoder. Modellen skønnes at mindske skatteindtægterne. Der er imidlertid ikke grundlag for at udarbejde et præcist skøn over de afledte virkninger for de offentlige finanser. For hver lønmodtagere, der får et skattebegunstiget gode, der eksempelvis beskattes kr. under markedsværdien, reduceres skatterne med omkring ¼ mia. kr. årligt. Udbredelsen af sådanne naturaliegoder til eksempelvis halvdelen af alle lønmodtagere vil betyde et yderligere provenutab på 3 3½ mia. kr. Der er således et betydeligt potentielt provenutab forbundet med at lempe og forenkle regelsættet ad denne vej, og belastningen af de offentlige finanser

20 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport vurderes at ville komme i et hurtigere tempo end i model 1 med bevarelse af gældende regler. Forenklingen skønnes i vidt omfang at understøtte øget udbredelse af fleksible aflønningsformer på arbejdsmarkedet. Modellen skønnes at mindske retsusikkerheden, reducere det administrative besvær og samtidigt indebære en regelforenkling. Model 3. Skattemæssig værdiansættelse til markedsværdi I denne model kunne det lovmæssigt fastsættes, at alle personalegoder med lempelig beskatning skattemæssigt værdiansættes til deres markedsværdi. Overgang til markedsværdi for alle naturaliegoder vil indebære øget administrativt besvær ikke kun for skattemyndighederne, men også for lønmodtagere og arbejdsgivere. Markedsværdien kan således i praksis være vanskelig at fastsætte for en række goder, ligesom den skønsmæssige fordeling mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse kan give anledning til konflikter. Værdiansættelse til markedsværdi af alle personalegoder skønnes at indebære en umiddelbar stigning i de offentlige indtægter på 1 mia. kr. ved aktuelt omfang af eksisterende personalegoder. Ved større udbredelse forøges skatteindtægterne. Modellen skønnes ikke at have arbejdsmarkedspolitiske konsekvenser, men udbredelsen af lønpakker med naturaliegoder må antages at mindskes betydeligt. Modellen vil øge retsusikkerheden i relation til spørgsmål om værdiansættelse og sondring mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse. Værdiansættelse til markedsværdi skønnes at kunne betyde mere administrativt besvær for de involverede parter, men der sker dog samtidig en vis regelforenkling. Model 4. Værdiansættelse til markedsværdi af privatorienterede personalegoder I en sådan model differentieres der mellem personalegoderne afhængig af, om de er helt eller overvejende privatorienterede, eller om de er karakteriseret ved at være genstand for blandet benyttelse, f.eks. fri bil, fri telefon

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET 28. november 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET I regeringsgrundlaget "Vækst, velfærd - fornyelse" er der udover det proklamerede skattestop

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece.

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece. Forord Total reward eller fleksible lønpakker, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastsat beløbsramme, er noget relativt nyt på det private

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skattefrie lønaccessorier en anbefaling til virksomheder

Skattefrie lønaccessorier en anbefaling til virksomheder Skattefrie lønaccessorier en anbefaling til virksomheder Uddannelse: HD 1. del, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Fag og semester: Afsluttende projekt, forår 2011. Eksaminand: Kristian Møller, studienummer

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere