Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser"

Transkript

1 Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet

2 Beskatning af personalegoder/naturalieydelser Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende kontantlønsnedgang i forbindelse med arbejdsgiverens ydelse af naturaliegoder ( bruttotrækordninger ) Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet

3 Beskatning af personalegoder/naturalieydelser Oktober 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Schultz Grafisk ISBN: ISBN: (Internet) Pris: 40,00 kr. Yderligere eksemplarer kan bestilles hos: Danmark.dk's Netboghandel IT-og Telestyrelsen Tlf E-post E-post adresse : Hjemmeside:

4 INDHOLD: I. INDLEDNING...3 I.1. Problemstilling og baggrund for nedsættelsen af arbejdsgruppen...3 I.2. Arbejdsgruppens kommissorium...5 II. ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING...7 III. RESUMÉ OG SAMMENFATNING AF ARBEJDSGRUPPENS RAP- PORT...8 III.1. Resumé...8 III.2. Sammenfatning...9 IV. GÆLDENDE RETSTILSTAND...21 IV.1. Regelgrundlaget...21 IV.1.1. Indkomstbeskatning...21 IV.1.2. Arbejdsmarkedsbidrag...24 IV.1.3. Momsmæssige aspekter...25 IV.2 Ligningsrådets afgørelser om en MBA-uddannelse og bredbånd...28 IV.2.1. Ligningsrådets afgørelse om en MBA-uddannelse af 21. januar IV.2.2. Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen af 22. april V. GÆLDENDE RETSTILSTAND KONKLUSION...32 VI. HVAD GØR MAN I ANDRE LANDE? KONKLUSION...36 VII. PERSONALEGODERS BETYDNING FOR ARBEJDSMARKEDET OG SAMFUNDSØKONOMIEN...39 VII.1. Arbejdsmarkedet...39 VII.1.1. Lønpakkebegrebet...39 VII.1.2. Frit-valg i overenskomster...40 VII.1.3. Udbredelsen af personalegoder...41 VII.1.4. Udbredelsen af lønpakker...44 VII.1.5. Implikationer for arbejdsmarkedet...47 VII.2. Samfundsøkonomiske aspekter...48 VII.2.1. Forvridninger i forbruget...48 VII.2.2. Virkning på de offentlige finanser

5 VIII. HANDLEMODELLER...53 VIII.1. Problemstillinger...53 VIII.2. Modeller...55 Bilag 1. Oversigt over skattemæssig værdiansættelse af naturaliegoder Bilag 2. Ligningsrådets afgørelse af 22. april 2003 Bilag 3. Juridisk analyse af gældende retstilstand Bilag 4. Hvad gør man i andre lande? Bilag 5. Beregningsforudsætninger for provenuvirkning af gældende personalegodebeskatning Bilag 6. Regneeksempel på ADSL-forbindelse i stedet for kontantløn - 2 -

6 Indledning I. INDLEDNING I.1. Problemstilling og baggrund for nedsættelsen af arbejdsgruppen En række personalegoder/naturalieydelser begunstiges skattemæssigt i forhold til beskatning af udbetalt kontantløn. Arbejdstagere og arbejdsgivere har derfor umiddelbart en fælles interesse i, at en del af arbejdstagerens arbejdsvederlag udbetales i et skattebegunstiget naturaliegode. Der er tale om skattebegunstigelser, såfremt naturaliegodet skattemæssigt værdiansættes lavere end markedsværdien 1. Visse naturaliegoder er helt skattefrie (evt. under visse forudsætninger). Det gælder f.eks. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Andre naturaliegoder værdiansættes via skematiske regler, som kan indebære en skattebegunstigelse, som f.eks. fri telefon, herunder bredbånd. Hertil kommer, at ikke alle naturaliegoder er arbejdsmarkedsbidragspligtige, hvilket ligeledes indebærer en skattefordel, 2 og der kan også være en momsfordel ved at erstatte pengeløn med momsbelagte naturaliegoder. Arbejdstagere kan i princippet aftale sig til udbetaling af naturaliegoder på baggrund af generelle eller individuelle lønforhandlinger eller gennem fleksible tilvalgsordninger, herunder såkaldte lønpakker. Hidtil har sådanne fleksible tilvalgsordninger haft begrænset udbredelse, men det forventes, at omfanget vil stige betydeligt, blandt andet med forårets overenskomstforhandlinger. Udbetalingen af naturaliegoder kan i princippet vedrøre såvel en del af den eksisterende løn som en del af en aftalt lønstigning. Ligningsrådet traf den 22. april 2003 afgørelse i en sag om bindende forhåndsbesked, hvor Ligningsrådet skattemæssigt godkendte en såkaldt bruttotrækordning vedrørende en ADSL-forbindelse til medarbejdere. Der var tale om en ordning, hvor de ansatte, der sluttede sig til den, gik ned i løn med et beløb svarende til den løbende, faste betaling til teleudbyderen. 1 Markedsværdien er det beløb, som arbejdstageren vil skulle betale for at erhverve godet i almindelig fri handel. Markedsværdien vil i mange, men ikke alle, tilfælde, være lig med arbejdsgiverens faktiske omkostning ved at stille godet til rådighed for den pågældende medarbejder. 2 En oversigt over den skattemæssige værdiansættelse af naturaliegoder findes i bilag

7 Indledning Ligningsrådets godkendelse af ordningen indebar, at medarbejderne alene skulle beskattes af den nedsatte kontantløn og af værdi af fri telefon. Afgørelsen medførte en del debat, herunder spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg og samråd med skatteministeren. Et gennemgående tema i denne debat var blandt andet bekymringer om de provenumæssige konsekvenser af afgørelsen, der frygtedes at kunne medføre voldsom vækst i udbredelsen af personalegoder. Skatteministeren tog på den baggrund initiativ til nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe om beskatning af naturaliegoder, jf. afsnit I.2 (kommissorium). Skattereglerne på området er typisk fremkommet ud fra et ønske om at udbrede brugen af visse naturaliegoder, f.eks. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, eller begrænse de administrative byrder for borgere, virksomheder og skattemyndigheder i forbindelse med indkomstopgørelsen og dermed administrationsomkostningerne, som f.eks. i forbindelse med fri telefon og fri bil eller bagatelgrænser ved visse personalegoder. Konsekvensen af skattebegunstigede naturaliegoder er en udhuling af skattegrundlaget og dermed de offentlige finanser, samt en forbrugssammensætning, som kan afvige fra den sammensætning i forbruget, som arbejdstagerne selv ville have valgt uden skattebegunstigelser. Skattereglerne skal således søge at balancere en række forskellige hensyn. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at dele af befolkningen for eksempel pensionister og andre overførselsmodtagere ikke har adgang til at få del i de omhandlede skattebegunstigede personalegoder, da de ikke er omfattet af et egentligt arbejdsgiver/arbejdstagerforhold. Arbejdsgruppen har fundet, at denne problemstilling falder udenfor kommissoriet. I rapporten er der foretaget skøn over betydningen for de offentlige finanser for en række skattebegunstigede naturaliegoder sammenholdt med en situation, hvor naturalieydelserne i stedet blev beskattet ud fra deres markedsværdi svarende til beskatning af kontantløn. Meget tyder på, at udbredelsen af goderne øges i den nærmeste fremtid. Der er et betydeligt potentiale for udbredelse af lønpakker med naturalie

8 Indledning goder, og ordningerne for bredbånd og sundhedsforsikringer er relativt nye. Valg mellem øget fritid eller øget pensionsopsparing indgår i de fleste eksisterende lønpakker. Rapporten redegør for den gældende retstilstand og fremlægger på den baggrund mulige handlemodeller. I.2. Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens kommissorium er udformet således: Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på analyse af beskatningen af personalegoder/naturalieydelser efter Ligningsrådets afgørelse af 22. april 2003, SKM LR, hvor Ligningsrådet i en sag om bindende forhåndsbesked skattemæssigt godkendte en såkaldt bruttotræk-ordning vedrørende en ADSL-forbindelse. Den grundlæggende problemstilling, som Ligningsrådets afgørelse sætter fokus på, rækker videre end til spørgsmålet om fri telefon/adslforbindelser. Den er aktuel de steder, hvor værdien af et givent personalegode skattemæssigt ansættes til en lavere værdi end markedsværdien, eventuelt kombineret med, at arbejdsgiveren kan begrænse sin risiko for udgiftens størrelse. Arbejdsmarkedets interesse i at etablere fleksible lønpakker er voksende. Lønpakkerne går ud på, at medarbejderne ud fra en samlet vederlagsramme selv kan vælge sammensætningen af pengeløn og en række forskellige personalegoder. Skattemæssig værdiansættelse under markedsværdien, herunder skattefrihed, gør sig f.eks. gældende for fri telefon, fri bolig, parkering, sundhedsbehandlinger/-forsikringer og uddannelse. Årsagerne til gennemførelsen af reglerne om lavere beskatning af diverse naturalieydelser varierer, men bunder typisk i administrative hensyn eller ønsket om at fremme bestemte formål eller at skattereglerne i hvert fald ikke stiller sig i vejen for disse. I forbindelse med analysen skal foretages en vurdering af provenuvirkningen. Arbejdsgruppen skal undersøge og pege på mulige handlingsmodeller. Arbejdsgruppen nedsættes af Skatteministeriet med deltagelse af Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet

9 Indledning Arbejdsgruppens analysearbejde skal være afsluttet senest den 1. september Ved brev fra skatteministeren af 2. september 2003 blev Folketingets Skatteudvalg orienteret om, at gruppens arbejde desværre ikke kunne nå at blive færdigt til 1. september 2003, og at det forventedes, at gruppens rapport kunne fremsendes til Skatteudvalget i sidste halvdel af oktober d.å

10 Arbejdsgruppens sammensætning II. ARBEJDSGRUPPENS SAMMEN- SÆTNING Skatteministeriet: Kontorchef Flemming Petersen (Departementet). Formand. Spec.konsulent Peter Foxman (Departementet). Fuldmægtig Bente Houdorf (Departementet). Spec.konsulent Lene Juel Månsson (Departementet). Fuldmægtig Steen Munch Nielsen (Told- og Skattestyrelsen). Finansministeriet: Fuldmægtig Jacob Krog Søbygaard (Departementet). Beskæftigelsesministeriet: Spec.konsulent Helle Osmer Clausen (Departementet). Økonomi- og Erhvervsministeriet: Fuldmægtig Lena Larsen (Departementet). Proces Arbejdsgruppen har holdt 9 møder i perioden juni til september Kontorfuldmægtig Tina Petersen (Departementet) har bistået arbejdsgruppen med layout og renskrivning

11 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport III. RESUMÉ OG SAMMENFATNING AF ARBEJDSGRUPPENS RAPPORT III.1. Resumé I kapitel I redegøres for problemstillingen med hensyn til skattebegunstigede personalegoder samt baggrunden for arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium, der tager udgangspunkt i Ligningsrådets afgørelse af 22. april 2003 om bredbånd til medarbejdere mod at disse gik ned i løn med et beløb svarende til betalingen til teleudbyderen. Afgørelsen er optrykt i bilag 2. Af kapitel II fremgår arbejdsgruppens sammensætning og proces. Kapitel III indeholder et resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport, samt de handlemodeller, som arbejdsgruppen fremlægger. Kapitel IV indeholder en faktisk gennemgang af regelgrundlag og gengivelse af Ligningsrådets afgørelse af 21. januar 2003 om en MBAuddannelse og Ligningsrådets afgørelse af 22. april 2003 om bredbånd. I kapitel V konkluderes på den juridiske analyse i bilag 3 af gældende retstilstand m.v., i relation til arbejdsgiverens ydelse af naturalier som supplement eller alternativ til arbejdsgiverens ydelse af kontantløn. Kapitel VI sammenfatter forholdene i andre lande i relation til naturaliegodebeskatningen, jfr. bilag 4. I kapitel VII belyses de arbejdsmarkedsmæssige og samfundsøkonomiske aspekter af den skattemæssige behandling af personalegoder/- naturalieydelser m.v., herunder de såkaldte lønpakker, spørgsmålet om provenuvirkninger, forvridninger i forbrugssammensætningen samt udbredelsen af naturaliegoder. I kapitel VIII fremlægges 7 handlemodeller, som hver især indeholder forskellige fordele og ulemper. Arbejdsgruppen anbefaler ikke nogen model, men vurderer de forskellige modeller med baggrund i en række forhold

12 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport I bilag 1 er i oversigtsform vist de gældende regler for skattemæssig værdiansættelse af naturaliegoder, og i bilag 2 er gengivet Ligningsrådets afgørelse af 22. april Bilag 3 indeholder en juridisk analyse af gældende retstilstand på området. Bilag 4 gennemgår, hvad man gør i andre lande, i bilag 5 er vist, hvilke beregningsforudsætninger der er anvendt ved beregningen af provenuvirkningen af gældende personalegodebeskatning. I bilag 6 er vist et regneeksempel på ADSL-forbindelse i stedet for kontantløn. III.2. Sammenfatning Indledning En række personalegoder/naturalieydelser begunstiges skattemæssigt i forhold til beskatning af udbetalt kontantløn. 3 Arbejdstagere og arbejdsgivere har derfor umiddelbart en fælles interesse i, at en del af arbejdstagerens arbejdsvederlag udbetales i et skattebegunstiget naturaliegode. Der er tale om skattebegunstigelser, såfremt naturaliegodet skattemæssigt værdiansættes lavere end markedsværdien. Visse naturaliegoder er helt skattefrie (evt. under visse forudsætninger). Det gælder f.eks. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Andre naturaliegoder værdiansættes via skematiske regler, som kan indebære en skattebegunstigelse, som f.eks. fri telefon, herunder bredbånd. Hertil kommer, at ikke alle naturaliegoder er arbejdsmarkedsbidragspligtige, hvilket ligeledes indebærer en skattefordel, og der kan også være en momsfordel for virksomheden og/eller de ansatte, når kontantløn erstattes af momsbelagt personalegode. Arbejdstagere kan i princippet aftale sig til udbetaling af naturaliegoder på baggrund af individuelle lønforhandlinger eller gennem fleksible tilvalgsordninger, herunder såkaldte lønpakker. Hidtil har sådanne fleksible tilvalgsordninger, som typisk tilbydes alle arbejdspladsens medarbejdere, haft begrænset udbredelse, men det forventes, at omfanget vil stige betydeligt med forårets overenskomstforhandlinger. Skattereglerne på området er typisk fremkommet ud fra et ønske om at udbrede brugen af visse naturaliegoder, f.eks. hjemme-pc og arbejdsgiver- 3 Der er ikke nogen lovmæssig definition på personalegoder. Ved betegnelsen personalegoder, også kaldet frynsegoder, forstås imidlertid almindeligvis naturalieydelser, der af arbejdsgiveren ydes en ansat som følge af dennes ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, samtidig med, at godet i et eller andet omfang opfylder et privatforbrugsformål hos arbejdstageren

13 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport betalte sundhedsforsikringer, eller begrænse de administrative byrder for borgere, virksomheder og skattemyndigheder i forbindelse med indkomstopgørelsen. Gældende retstilstand Samlet set kan det konstateres, at den gældende retstilstand vedrørende naturaliegodebeskatning på visse punkter er uklar, herunder i hvilke tilfælde skattemyndighederne skal godkende en bruttotrækordning. Det er usikkert, hvorvidt bestemmelserne om indeholdelse af foreløbig skat i kildeskatteloven 4 og synspunkterne om omgåelse af statsskattelovens 6 m.v. i relation til, at arbejdstagerne ikke har fradrag for private udgifter, reelt udgør en hindring for, at arbejdstagere og arbejdsgivere indgår aftaler om mindre kontantløn og et større omfang af naturaliegoder. Retsgrundlaget vurderes dog med Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen at være blevet klarere. Med Ligningsrådets afgørelse er skattemyndighedernes rum for at gøre omgåelsesbetragtninger gældende i forbindelse med, at en del af arbejdstagerens arbejdsvederlag, herunder fremtidige vederlagsstigninger, skal udmøntes i naturalier, under alle omstændigheder indsnævret, i hvert fald når følgende kriterier er opfyldt: - Arbejdstagerens kontantlønnedgang skal være reel i den forstand, at den skal udgøre beregningsgrundlaget for pension, feriepenge m.v. - Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. - Efter Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen er det umiddelbart et krav, at arbejdstagerens kontantløn ikke med sikkerhed opreguleres med et fast beløb, hvis arbejdstageren ønsker at træde ud af ordningen. Endvidere må lægges til grund, at arbejdsgiveren rent faktisk skal stille det pågældende naturaliegode til rådighed for arbejdstageren, blandt andet således, at det er arbejdsgiveren, der skal eje godet eller være kontraktspart i forhold til udenforstående, og at arbejdstageren faktisk skal have godet til rådighed aftalen skal udmønte sig i faktiske realiteter. 4 Kildeskattelovens 46, stk

14 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Udbredelse af personalegoder Aktuel udbredelse. Opgørelse af udbredelsen af personalegoder er forbundet med en betydelig usikkerhed på grund af mangelfulde datakilder. Mest udbredt i dag skønnes sundhedsforsikringer og hjemme-pc er at være begge i størrelsesordenen modtagere samt fri telefon og ADSL-forbindelser m.v. omfattende henholdsvis ca og modtagere. Fri bil benyttes af ca personer. Herudover ydes der en lang række personalegoder indenfor bagatelgrænsen på kr. (2003- niveau). En væsentlig del af lønmodtagerne har i dag adgang til et vist element af frit valg mellem løndele, idet langt de fleste overenskomstområder har implementeret feriefridage, som efter eget valg kan konverteres til kontantløn. Dette gælder således også for de fleste ansatte i den offentlige sektor. Det kan aktuelt konstateres, at såkaldte lønpakker (indeholdende elementer som f.eks. kontantløn, pension, ferie og personalegoder/naturalieydelser), ikke er udbredt i væsentligt omfang blandt danske virksomheder og typisk kun vedrører en mindre del af lønsummen. Ordningerne er mest udbredte på det private arbejdsmarked. Fremtidig udbredelse. Det må formodes, at udbredelsen vil forøges, blandt andet efterhånden som større lønmodtagergrupper får del heri i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. En undersøgelse foretaget af Dansk Industri tyder således på, at udbredelsen af lønpakker er i markant fremgang, omend de skattemæssige konsekvenser heraf ikke umiddelbart kan vurderes med sikkerhed. Det kan langt fra udelukkes, at der selv inden for gældende retstilstand sker en ganske betydelig stigning i udbredelsen. Det skyldes et betydeligt potentiale for udbredelse af lønpakker m.v., samt at ordningerne for bredbånd og sundhedsforsikringer er relativt nye og derfor kan forventes hurtigt at ville overstige det nuværende omfang, som provenuberegningerne er baseret på

15 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Hertil kommer, at der sandsynligvis vil komme andre nye ordninger til bl.a. som følge af ny teknologi, og endelig kan Ligningsrådets afgørelse vedrørende bredbånd forventes at give anledning til en øget udbredelse. Udbredelsen af ordningerne forventes mest på det private arbejdsmarked. Virkning på de offentlige finanser Skattebegunstigelsen af de mest udbredte personalegoder, der skattemæssigt er værdiansat lavere end markedsværdien, skønnes aktuelt til i størrelsesordenen 1 mia. kr. Heraf vedrører hovedparten provenu fra indkomstskatter og arbejdsmarkedsbidrag og en mindre del momsprovenuet. Overgang til pengeløn i stedet for personalegoder vil således umiddelbart forøge det offentliges indtægter med i størrelsesordenen 1 mia. kr. Den nævnte virkning er samtidig et udtryk for skatteudgiften ved skattebegunstigelsen. Det er på baggrund af den forventede vækst i udbredelsen muligt, at der på sigt vil komme et markant højere provenutab selv hvis gældende regler fastholdes uændret. Hvis eksempelvis udbredelsen af alene sundhedsforsikringer, ADSL-forbindelser og PC-hjemmearbejdspladser stiger til et omfang af 1 mio. personer, svarende til en 4-5 dobling, vil dette øge skatteudgiften for disse tre goder med omkring 3 mia. kr., og dermed til en samlet skatteudgift for personalegoder under ét på i størrelsesordenen 4 mia. kr. Skatteudgifter af denne størrelse vil belaste finanspolitikkens holdbarhed i relation til 2010-planen. Andre lande Gennemgangen af, hvorledes personalegoder beskattes i en række andre lande Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien og USA- viser overordnet, at selv om der er tale om forskellige skattesystemer, er den grundlæggende behandling af personalegoder ens, nemlig at de skal beskattes i lighed med kontantløn, medmindre der gælder særlige skematiske regler, eller de eksplicit er fritaget for skat. Eksempelvis er værdien af fri bil skattepligtig i alle de pågældende lande og beskattes enten ud fra markedsværdien/markedslejen eller ud fra skematiske værdiansættelsesregler. Tilsvarende gælder som hovedregel for fri bolig. For så vidt angår andre goder er der en vis variation landene imellem med hensyn til, hvilke goder der er gjort skattefri. Det gælder f.eks. fri telefon

16 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport I USA anvendes begrebet cafeteria plan, der tillader ansatte at vælge bestemte skattefri naturaliegoder, som f.eks. ulykkes- og helbredsforsikringer i stedet for pengeløn. Bruttotrækordninger er behandlet i flere af de andre landes skattelovgivning. Enten således, at det for nogle personalegoders vedkommende udelukker skattefrihed, hvis der sker en reduktion i eksisterende løn (Tyskland) eller udvises løntilbageholdenhed (Sverige), eller ved, at reduktionen kan anvendes til fastsættelse af værdien af personalegodet (UK). Der er dog også eksempler på, at en ordning med bruttolønnedgang accepteres. Svenske ansatte kan således betale arbejdsgiveren for rådigheden over en pc også i form af en bruttolønnedgang. Handlemodeller Arbejdsgruppen har med baggrund i kommissoriet ikke anbefalet nogen model, men fremlagt en række mulige modeller, som hver især indeholder forskellige fordele og ulemper, og som for hovedpartens vedkommende kræver lovændring. Eventuelle initiativer på området vil ligeledes skulle overvejes i forhold til skattestoppet. Den praktiske gennemførelse af flere af de nævnte modeller vil forudsætte et større analyse- og udredningsarbejde. Arbejdsgruppen har fundet, at det falder uden for rammerne af kommissoriet, herunder det tidsmæssige perspektiv, at foretage en tilbundsgående analyse af hver af de nævnte modeller. Der er således alene foretaget en overordnet vurdering af modellerne. De provenumæssige konsekvenser af modellerne er skønnet udfra den aktuelle udbredelse af goderne. Modellernes provenumæssige virkninger spænder fra en provenugevinst på ca. 1 mia. kr. over provenuneutralitet til betydelige provenutab afhængigt af forøgelsen af udbredelsen af personalegoder som følge af ændrede regler. Øget udbredelse vil tilsvarende forøge de provenumæssige konsekvenser af modellerne. Arbejdsgruppen fremlægger 7 modeller, hvoraf flere kan kombineres. De forskellige modeller er vurderet med baggrund i følgende forhold:

17 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Politiske hensyn Bag den skattemæssige begunstigelse af visse personalegoder/naturalieydelser i form af særlige (lave) satser eller skattefrihed ligger typisk udover administrative hensyn, et ønske om at fremme bestemte formål af bredere samfundsmæssig interesse - f.eks. udbredelsen af IT i form af hjemme-pc, sundhedsbehandlinger og - forsikringer, alkoholbehandling og videreuddannelsesudgifter. Skattemæssig værdiansættelse til markedsværdi for denne kreds af goder vil fjerne begunstigelsen. Skattebasen/provenu Den lempeligere skattemæssige behandling af visse naturaliegoder betyder en udhuling af skattebasen, og har dermed negative konsekvenser for statens indtægter. Den skattemæssige begunstigelse kan ikke umiddelbart fjernes uden at medføre skattestigninger. Forvridninger Den skattemæssige begunstigelse af visse naturaliegoder vil almindeligvis medføre en forvridning i forbruget, hvilket kan have negative samfundsøkonomiske konsekvenser. Ud fra en rent samfundsøkonomisk vurdering bør brugen af lempelig beskatning forbeholdes goder, hvor et øget forbrug tillægges særskilt stor samfundsøkonomisk værdi. Det kan f.eks. være frembringelse af viden, der fremmes af brug af IT. Konsekvenser for arbejdsmarkedet Det er ønskeligt at bibeholde aftalefriheden på arbejdsmarkedet og understøtte den enkeltes mulighed for selv at vælge, hvordan lønnen sammensættes for herigennem at understøtte fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Retssikkerhedshensyn Regelgrundlaget bør være klart, objektivt, forudberegneligt og efterprøveligt og sikre lige behandling af lige tilfælde i overensstemmelse med almindelige krav om legalitet i retsanvendelsen

18 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Administrative hensyn Reglerne bør være administrerbare for virksomheder, borgere og myndigheder. Herunder også når de enkelte naturaliegoder udskiftes med andre goder eller pengeløn bl.a. med henblik på at minimere antallet af konflikter mellem borgere og myndigheder. Samtidigt skal der tages hensyn til myndighedernes mulighed for kontrol. Model 1. Gældende retstilstand bevares I denne model bevares den gældende retstilstand efter Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen uforandret. Når en række betingelser er opfyldt, har arbejdstagerne mulighed for at vælge mellem en given pengeløn eller en mindre pengeløn og en større andel af sit arbejdsvederlag i naturalier uden at blive beskattet af den oprindelige pengeløn. Betingelserne er som udgangspunkt: Kontantlønsnedgangen skal være reel, hvorved efter Ligningsrådets afgørelse forstås, at lønnedgangen m.v. skal omfatte samtlige løndele, herunder pension og feriepenge m.v. Der må ikke være aftalt en automatisk opregulering af lønmodtagerens kontantløn, hvis den pågældende ikke længere ønsker at oppebære det pågældende naturaliegode. Der skal være forbundet økonomisk risiko med ordningen for arbejdsgiveren. Det må antages, at for så vidt angår fremadrettede aftaler om, at en del af lønmodtagerens fremtidige vederlagsstigning skal udmøntes i et naturaliegode, vil de samme kriterier gøre sig gældende. Ud fra den aktuelle udbredelse af naturaliegoder vil denne model fortsat belaste de offentlige finanser med ca. 1 mia. kr. Det er imidlertid sandsynligt, at der på sigt vil ske en betydelig forværring af de offentlige finanser på måske 2-3 mia. kr. som følge af øget udbredelse af naturaliegoder selv med gældende regler fastholdt. Modellen skønnes ikke at ændre skattesystemets understøttelse af fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

19 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport Det gældende regelsæt er relativt komplekst med deraf følgende administrativt besvær og usikkerhed om de skattemæssige konsekvenser, hvilket kan begrænse stigningen i udbredelsen ved de kommende overenskomstforhandlinger. Med Ligningsrådets afgørelse i bredbåndssagen vurderes retsgrundlaget dog at være blevet klarere. Model 2. Forenkling af gældende regelsæt I denne model sker en forenkling af regelsættet, således at et eller flere af de krav, der stilles for, at lønnedgang kan betragtes som reel m.v., bortfalder. Der gives hermed større valgfrihed til at konvertere en del af pengelønnen til naturaliegoder. Der ændres hverken ved den gældende skattemæssige værdiansættelse af de enkelte goder, eller regelsættet vedrørende hjemme-pc-ordninger. Det drejer sig i første række om bortfald af følgende krav, der kan udledes af den gældende retstilstand: Lønnedgangen skal have virkning for alle løndele. Lønnen må ikke automatisk blive reguleret op, hvis godet ikke længere ønskes af arbejdstageren. Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko ved ordningen. En afskaffelse af disse krav vil skabe mere klare linjer for beskatningen af personalegoder, men vil samtidigt også fjerne de skattemæssige barrierer, der kan have medvirket til at begrænse udbredelsen af naturaliegoder, herunder særligt de skattemæssigt begunstigede goder. Modellen skønnes at ville medvirke til at øge udbredelsen af naturaliegoder. Modellen skønnes at mindske skatteindtægterne. Der er imidlertid ikke grundlag for at udarbejde et præcist skøn over de afledte virkninger for de offentlige finanser. For hver lønmodtagere, der får et skattebegunstiget gode, der eksempelvis beskattes kr. under markedsværdien, reduceres skatterne med omkring ¼ mia. kr. årligt. Udbredelsen af sådanne naturaliegoder til eksempelvis halvdelen af alle lønmodtagere vil betyde et yderligere provenutab på 3 3½ mia. kr. Der er således et betydeligt potentielt provenutab forbundet med at lempe og forenkle regelsættet ad denne vej, og belastningen af de offentlige finanser

20 Resumé og sammenfatning af arbejdsgruppens rapport vurderes at ville komme i et hurtigere tempo end i model 1 med bevarelse af gældende regler. Forenklingen skønnes i vidt omfang at understøtte øget udbredelse af fleksible aflønningsformer på arbejdsmarkedet. Modellen skønnes at mindske retsusikkerheden, reducere det administrative besvær og samtidigt indebære en regelforenkling. Model 3. Skattemæssig værdiansættelse til markedsværdi I denne model kunne det lovmæssigt fastsættes, at alle personalegoder med lempelig beskatning skattemæssigt værdiansættes til deres markedsværdi. Overgang til markedsværdi for alle naturaliegoder vil indebære øget administrativt besvær ikke kun for skattemyndighederne, men også for lønmodtagere og arbejdsgivere. Markedsværdien kan således i praksis være vanskelig at fastsætte for en række goder, ligesom den skønsmæssige fordeling mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse kan give anledning til konflikter. Værdiansættelse til markedsværdi af alle personalegoder skønnes at indebære en umiddelbar stigning i de offentlige indtægter på 1 mia. kr. ved aktuelt omfang af eksisterende personalegoder. Ved større udbredelse forøges skatteindtægterne. Modellen skønnes ikke at have arbejdsmarkedspolitiske konsekvenser, men udbredelsen af lønpakker med naturaliegoder må antages at mindskes betydeligt. Modellen vil øge retsusikkerheden i relation til spørgsmål om værdiansættelse og sondring mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse. Værdiansættelse til markedsværdi skønnes at kunne betyde mere administrativt besvær for de involverede parter, men der sker dog samtidig en vis regelforenkling. Model 4. Værdiansættelse til markedsværdi af privatorienterede personalegoder I en sådan model differentieres der mellem personalegoderne afhængig af, om de er helt eller overvejende privatorienterede, eller om de er karakteriseret ved at være genstand for blandet benyttelse, f.eks. fri bil, fri telefon

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG SKATTEMINISTERIET NOVEMBER 2004 I. INDLEDNING I.1. Baggrund.

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Spørgsmål 182

Skatteministeriet J.nr Den Spørgsmål 182 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0412 Den Spørgsmål 182 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 182

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG SKATTEMINISTERIET DECEMBER 2006 I. INDLEDNING I.1. Baggrund

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. december 2011 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 62 O 8. april 2005 Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Spørgsmål 118: Ministrene bedes, som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Personalegoder Den skattemæssige behandling af udvalgte personalegoder Udarbejdet af: Lone Andersen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt J.nr. 2007-418-0385 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 154-157 af 29. januar 2007. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse

Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse Fra 1. januar 2013 ændrer Skat grundlaget for beskatning af at have fri bolig stillet til rådighed af en arbejdsgiver. Nu skal markedsværdien afgøre skatten. Det ville

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere