Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012"

Transkript

1 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af nu tidligere Formidlere. Den kan dog også være inspiration til andre DLF-medlemmer, der ind i mellem arbejder freelance. Håndbogen er ved at blive opdateret, så denne udgave er midlertidig (en hurtig afstøvning af den oprindelige) indtil den nye bliver færdig. Send gerne forslag til hvad du kunne tænke dig skulle indgå i en ny udgave af honorarhåndbogen til Elsebeth Parsbæk Du er også velkommen til at kommentere og stille ændringsforslag. Grundhonorarer incl. feriepenge:

2 Vejledning om honorar- og aftaleforhold for freelance arbejde Danmarks Lærerforening henstiller til alle freelance arbejdende, at de nævnte honorarer følges som minimum. Kontakt Danmarks Lærerforening i tvivlstilfælde. Det anbefales, at der udarbejdes en skriftlig aftale/kontrakt for hver opgave, hvor opgavens omfang, tidspunkt, betaling m.v. fremgår. Beregningsgrundlag Som grundlag for honorarudregningen anvendes statens skalatrin 35, stedtillæg VI, som offentliggøres på DLF s hjemmeside hvert år. Grundhonorar kan således til enhver tid beregnes ud fra nedenstående eksempel. Hovedprincippet er, at man beregner et grundhonorar, der er incl. kompensation for feriepenge. Husk at grundhonoraret ændres, når skalatrinene reguleres Grundhonorar beregnes sådan: 3 x årsløn = timesats 1924 Timesats x 1,125 = timeløn inklusive 12,5 % = grundhonoraret Årsløn: statens skalatrin 35 12,5 %: den % du skal have ekstra som kompensation for feriepenge 1924: årstidsnorm (52 uger x 37 timer = 1924 timer) Dette kan skrives sammen i én formel: 3 x årsløn x 1, Weekend og helligdagsarbejde Fra lørdag kl til søndag kl tillægges 1 x grundhonorar pr. time til de anførte honorarer. Dog udbetales mindst 2 x grundhonorar for arbejde i dette tidsrum. 2

3 Kørselsgodtgørelse Under 8 km. fra bopæl Egen bil Anden transport Statens takster Beregnes ikke kørselsgodtgørelse. Over 8 km. efter statens takster Efter regning Pr. 1. januar 2012: 380 ører pr km. Transporttid Ved arbejdssted ud over 8 km. fra bopæl eller over en halv times transporttid, beregnes transporttid med 1 x grundhonorar pr. time. Afrundes til nærmeste kvarter. Weekends og helligdage: Fra lørdag kl til søndag kl Transporttiden tillægges ½ x grundhonorar pr. time. Diæter Når arbejdet kræver overnatning, og/eller arbejdstid plus transporttid er over 10 timer pr. dag/aften, betales opholds- og fortæringsudgifter efter regning. Demonstrationer a. Enkeltdemonstrationer for firmaer, foreninger el. lign. 4 x grundhonorar pr. time. b. Ved efterfølgende demonstrationer (mindst 1 pr. uge) c. Ved store demonstrationer med over 50 personer 10 x grundhonorar pr. time. d. Kørsel og transporttid (se ovenfor). e. Ved opgavens påbegyndelse erlægges et passende acontobeløb til dækning af udlæg. f. Udgifter til råvarer og materialer betales efter regning. Evt. ekstra hjælp betales af rekvirenten. g. Hvis der udarbejdes opskrifter, skal disse betales særskilt. Beregning: Se side 7. Andet, se side 12. 3

4 Arbejde i hjemmet Arbejde: 2 x grundhonorar f.eks. ved telefonvagt m.m. Husleje, varme, el, telefon, slitage m.v.: 1 x grundhonorar pr. time. Særlige udgifter betales efter regning. Se om skatteregler og fradrag ved hjemmearbejdsplads på skats hjemmeside:www.skat.dk Du kan se mere om de arbejdsmiljømæssige forhold ved hjemmearbejdsplads på dette link til arbejdstilsynets hjemmeside: Planlægningsmøder Arbejde i forbindelse med møder om kommende arbejdsopgaver: 3 x grundhonorar. Foredrag a. Oplæg og diskussion, samlet tid 1½ - 2 timer 12 x grundhonorar. b. Efterfølgende diskussion ud over de 2 timer c. Kørsel og transporttid, se side 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af heldagskurser (dagshonorar) 23 x grundhonorar pr. heldagskursus pr. dag. Honoraret dækker planlægning, udarbejdelse af undervisningsmaterialer, oplæg, undervisning, kursusledelse, inaktiv tid m.v. Kørsel og transport, se side 3. Diæter, se side 3. 4

5 Oplæg med efterfølgende gruppearbejde og diskussion a. 8 x grundhonorar pr. oplæg. b. Vejledning ved gruppearbejde c. Efterfølgende diskussion Kørsel og transporttid, se side 3. Udstillinger a. Forarbejde 4 x grundhonorar pr. time. b. Deltagelse i udstillinger c. Opskrifter betales særskilt, se side 5. d. Er der tale om et større tilrettelæggende arbejde, honoreres dette efter kontrakt. Der bør altid oprettes kontrakt ved udstillingsarbejde og heri anføres, at halvdelen af honoraret udbetales forskudsvis - resten efter udstillingens afslutning. Paneldiskussion Der udbetales for mindst 2 timer. Inaktiv tid i forbindelse med foredrag, oplæg m.v. 1 x grundhonorar pr. time. Honorar for udvalgsarbejde Der udbetales for minimum 2 timer pr. møde. Honoraret dækker forberedelse, deltagelse og efterbehandling af mødet. Kørsel og transporttid, se side 3. Diæter, se side 3. 5

6 Kursustilrettelæggelse 1,5 x grundhonorar pr. time. Se i øvrigt dagshonorar side 3. Kursusledelse Undervisning Undervisning defineres som en forberedt og fremadskridende proces med en defineret målgruppe (Max. 20 personer). Forløbet er min. 8 undervisningstimer à 45 min.: 3 x grundhonorar pr. undervisningstime à 45 min. Over 30 undervisningstimer i en begrænset periode, max 2 uger: Artikler Beregningsgrundlag: 1 side indeholder 40 linjer med 50 anslag pr. linje: 3 x grundhonorar pr. side. For blade under i oplag: 3 x grundhonorar pr. side. For blade med i oplag: 3 x 2 x grundhonorar pr. side For blade med over i oplag: 3 x 3 x grundhonorar pr. side Ved genoptryk samme honorar. NB! Indgår der opskrifter i artiklen, se beregningsgrundlaget side 7 samt side 12. Opstillinger til fotos (madfotografering m.v.) Tilrettelæggelse, indkøb, forberedelse m.v.: Råvarer, regi og transport betales efter regning. Oprydning m.v.: 1 x grundhonorar pr. time. 6

7 Opskrifter 8 x grundhonorar pr. opskrift. Udarbejdelse af en opskrift incl. afprøvning og korrektur Beløbet fordobles, hvis produktet er nyt på markedet. Råvarer betales efter regning. Tid til indkøb betales med 1 x grundhonorar. Anvendes opskrifterne ud over det aftalte, honoreres det efter aftale. Det gælder også ved demonstrationer og udstillinger. Se i øvrigt side 3, 5 og 12. Udarbejdelse af opskrifter fra og til fremmede sprog Se ovenfor nævnte tillæg på 50 %. Afprøvning af madopskrifter Afprøvning af andres madopskrifter: Råvarer og materialer efter regning. Udarbejdelse af rapport om ovenstående madopskrifter: Udarbejdelse af brochurer Udarbejdelse af opskrifter og brochurer honoreres således, at det svarer til prisen for udarbejdelse af artikler + opskrifter + honorering (grundhonorar) for fotografering. Udarbejdelse af tekstbrochurer beregnes efter takst for artikler. Desuden betales for deltagelse i møder samt tilrettelægning af tekst m.v. vedr. brochure (se mødehonorar). Fotografering honoreres efter grundhonorar. Der beregnes også timeløn for forarbejde, dvs. indkøb, fremskaffelse af service m.m. samt oprydning (grundhonorar). Transport og udlæg til råvarer betales efter regning. Der kan træffes aftale om udbetaling af et a conto beløb til indkøb af varer. 7

8 Konsultation Dette gælder for ideer til emballage, annoncer, brochurer, produktudvikling og møder. Honoreres efter forudgående aftale og sagens betydning taget i betragtning. Ved udvikling af nye produkter, som sættes i masseproduktion, bør honorarets størrelse svare til produktets betydning - dog minimum kr. eller efter timehonorering. Konsulentbistand Konsulentbistand, repræsentation for firmaer m.v. herunder telefontid. Kørsel og transporttid, se side 3. Afprøvning af maskiner Købelovens 5 Det sker jævnligt, at en freelancer aftaler med en arbejdsgiver/kunde, at udføre et job som konsulent el.lign., uden at honoraret på forhånd er aftalt. Bagefter opstår der så uenighed om betalingen, hvor arbejdsgiveren ikke vil betale det freelanceren forlanger. Mange vil være tilbøjelige til at godtage arbejdsgiverens tilbud, fordi de tror, at de må tage til takke med tilbuddet, når de ikke selv på forhånd har krævet en højere betaling. Men juridisk er situationen lige modsat: Arbejdsgiveren må betale hvad freelanceren forlanger, når bare kravet ikke er urimeligt. Der er ingen regler i ansættelsesretten der handler om dette, men domstolene har i praksis slået fast, at princippet i Købelovens 5 gælder i denne situation. I Købelovens 5 står der, at køber (læs: arbejdsgiver) må betale hvad der bliver forlangt, hvis kravet ikke er ubilligt (gammelt ord for urimeligt), når der ikke er aftalt en pris på forhånd. Tankegangen er, at køber må sikre sig prisen på forhånd, hvis den er af betydning. Arbejdsgiveren betragtes i dette tilfælde som køber (af arbejdskraft), og freelanceren som sælger. Bestemmelsen om at kravet ikke må være urimeligt, er kun medtaget for at kunne afskære helt urimelige priser fra sælgers side. Så hvis du har haft konsulentarbejde, undervisning eller lignende for en arbejdsgiver, hvor I ikke på forhånd har aftalt honorar, vil en dommer ikke betragte det som ubilligt at forlange 800 kr. i timen. Men hvis kravet er kr. i timen, vil man nok nå grænsen. Til almindeligt freelance arbejde anbefaler EHF at følge minimumshonorarerne for freelance arbejde. 8

9 Forlagsaftale Forlagsaftalens vigtigste punkter: - Forfatterens royalty: Normalt 15 % af bogladeprisen excl. moms. - Honorarets udbetaling: Normalt med halvdelen ved aflevering af manuskript og 1. korrektur. Denne del af honoraret fungerer som "garantibetaling", fordi den udbetales uanset, hvordan salget i øvrigt går. - Fastsættelse af bogladeprisen: Forfatteren skal normalt medvirke. - Antal frieksemplarer: Normalt Afleveringsfristen for manuskriptet. - Krav til manuskript og korrektur. - Fordelingen af rettigheder mellem flere ophavsmænd, f.eks. flere forfattere, eller mellem forfatter, faglig redaktør, illustrator o. lign. Fordeling har betydning for opgørelsen af royalties. - Overdragelse af rettigheder til forlaget, f.eks. retten til at forhandle salg til udlandet; overførsel til andre medier som film, fjernsyn eller elektroniske apparater; overdragelse af denne art kræver særlig aftale, og bør overvejes nøje. - Forfatterens ret til revision af nye oplag, der kommer senere end 1 år efter 1. oplag. - Forfatterens pligt til ikke at medvirke til konkurrerende udgivelser på andre forlag. - Forlagets pligt til at udgive rettidigt afleverede manuskripter. - Forlagets pligt til at informere forfatteren om oplagets størrelse; dokumentation: Trykkeriets opgørelse. - Betingelser for nedsættelser, bogklubudgaver, overdragelse til andre forlag m.v. - Rettighedernes tilbagevenden til forfatteren, når forlaget ikke længere udsender nye udgaver. Se i øvrigt Dansk Forfatterforenings hjemmeside: Ophavsret Lidt om ophavsret Der kan nemt opstå problemer med ophavsretten til div. materialer du udarbejder enten som freelancer eller som ansat. Derfor omhandler dette papir kun ophavsretten for arbejde med fagligt 9

10 indhold. Skønlitterære værker og andre former for kunstnerisk virksomhed er ikke medtaget. (Henvend dig i stedet til Dansk Forfatterforening). Hvilke arbejder er beskyttet? Lærebøger, håndbøger, artikler til tidsskrifter el. anden journalistik, oversættelser, videnskabelige afhandlinger, foredrag, radio- og fjernsynsprogrammer, film, videoprogrammer, lydbånd og andet Av-materiale samt fotografier, kort, illustrationer og diagrammer. Specielt m.h.t. fotografier Principielt er det den person, der har trykket på knappen, der har retten til billedet uanset arbejdets karakter. Specielt m.h.t. oversættelser og bearbejdninger Oversætteren har eneretten til sin oversættelse, den må ikke stride mod ophavsretten til arbejdet. Det samme gør sig gældende for bearbejdninger. Hvad er ophavsretten? Indehaveren af ophavsretten har eneretten til at beslutte hvor, hvornår og i hvilken form, arbejdet skal offentliggøres. Eneretten er en følge af personlig indsats - evt. gruppearbejde giver fælles ophavsret. Ophavsretten hører til selve den materielle form - det er ikke idéerne eller tankerne i arbejdet, der er beskyttet. Ophavsretten skal sikre: at andre ikke tager æren for arbejdet eller dele deraf. Du kan kræve at blive navngivet, hvis andre gengiver arbejdet. at arbejdet ikke bliver gengivet på en måde, der er krænkende. Det kan være forvanskninger el. gengivelse i en krænkende sammenhæng. at andre ikke udnytter arbejdet kommercielt, hvorved dine økonomiske interesser kan blive skadet. Principielt skal indehaveren af ophavsretten give sin tilladelse før enhver anvendelse. c - mærket Mærket c efterfulgt af navnet på indehaveren og året for den første udgivelse er uden betydning i Danmark, da arbejdet er beskyttet, uanset om det er mærket på denne måde. c-mærket har betydning, hvis arbejdet skal anvendes i udlandet, især USA. Arbejdet er beskyttet i hele indehaverens levetid. Rettighederne overgår til arvingerne, og beskyttelsen gælder herefter i 50 år. Bemærk at kataloger, tabeller og lign. kun er beskyttet i en begrænset periode på 10 år fra tilblivelsen. 10

11 Indskrænkninger i ophavsretten Generelt skal der gives tilladelse, førend et beskyttet arbejde anvendes. Normalt skal der ydes vederlag herfor, men der er undtagelser: Kopi til privat brug Det er tilladt at kopiere et offentliggjort arbejde i enkelte eksemplarer til privat brug. Som lærer må du kopiere til dig selv, men ikke til eleverne. Citatretten Det er tilladt at citere med tydelige kildeangivelser f.eks. ved anmeldelser, debatter og lign. Citatet skal tage hensyn til formålet og "god skik". Det er ikke god skik at skrive en artikel, som overvejende består af andres ord og skjulte citater. Offentlig fremførelse Der skal ikke hentes tilladelse, hvis et offentliggjort arbejde bliver brugt ved ikke-kommercielle arrangementer, offentlig undervisning, udsendelser i radio og TV og lignende. Almindeligvis har indehaveren ret til vederlag, så brugeren har pligt til at oplyse hvilke arbejder, der er anvendt. Overdragelse af ophavsretten 1. Eneretten kan gives andre, f.eks. retten til at udgive en bog til salg. Ellers tænkes der på overdragelse af et bestemt arbejde ved en konkret aftale. 2. Overdragelse kan også følge af et ansættelsesforhold. Hvad der overdrages i sådanne tilfælde vil fremgå af ansættelseskontrakten, eller af normal praksis på området. Selve det forhold, at et værk er blevet til helt eller delvis i arbejdstiden, medfører ikke automatisk, at arbejdsgiveren har ret til at råde over det. Den ansatte er heller ikke automatisk forpligtet til at sikre sig arbejdsgiverens accept, før han/hun træffer aftaler med en tredje part om værket. Konflikter af denne art må løses ved en konkret vurdering af ansættelsesforholdet og ansættelseskontrakten i forhold til værket. Når der er sket overdragelse, er den, der har overtaget f.eks. udgivelsesretten, ikke berettiget til at ændre værket uden aftale med ophavsmanden, og heller ikke til at overdrage det videre til en tredje part. Lovgrundlag Lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 29. september 1998, med de ændringer, der følger af lov nr. 472 af 7. juni 2001 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

12 Vær opmærksom på, at der ud over lovene kan være opstået kutymer på området, som er juridisk bindende. Du kan læse mere om ophavsret her: Du kan også kigge på Journalistforbundets hjemmeside: Journalisterne har, naturligt nok, meget stor erfaring inden for ophavsret. Huskeliste i forbindelse med udarbejdelse af aftale for fx: Tekster/opskrifter til Emballager Pjecer Tilbudsaviser Løsbladsopskrifter Opskriftshæfter til husholdningsmaskiner m.v. 1. HUSK overveje følgende før du indgår aftale Formålet med opgaven og anvendelsen af det udarbejdede materiale. Arbejdsopgavens omfang, antal opskrifter, anden tekst og evt. fotooptagelser. Tidsfristen til arbejdet skal afleveres. 2. Beregning af honorar Se i de forskellige honorarsatser, hvorvidt arbejdet kan indpasses under nogle af de anførte satser, eventuelt ved en sammenstykning af flere af de anførte arbejdsopgaver. Vurdér, om det beregnede honorar er rimeligt, både for dig og arbejdsgiveren. Hvis der opstår diskussion om honoraret, må du gøre dig klart, hvor langt ned du vil gå og stadig acceptere jobbet. Du bør ikke lade dig underbetale, da dette kan skabe præcedens for dig selv og andre kolleger. Honoraret skal stå i rimeligt forhold til sværhedsgrad og arbejdsindsats. Hvis tidsfristen er meget kort, så det f.eks. medfører weekend arbejde, bør dette honoreres ekstra. Husk at gøre opmærksom på, at udlæg til opskriftsafprøvning m.v. skal afregnes separat mod bilag. (Evt. kan man bede om forskud). 3. Særlige aftaler kan eksempelvis være Ved opskrifter på fx emballage eller løse opskrifter vedlagt produktet kan aftales en periode, hvor opskriften må anvendes. Hvis perioden ønskes udvidet, aftales nyt honorar. Gør opmærksom på eventuel ophavsret på det leverede materiale. Aftal evt. en tidsbegrænset 12

13 periode på 2-3 år, hvorefter du frit kan genanvende opskrifterne/materialet til andet formål. Ikke alle firmaer indvilliger i dette - men det er et forsøg værd! Hvis der er mulighed for, at materialet oversættes til andre sprog, f.eks. ved anvendelse af emballage i udlandet, bør dette honoreres ekstra. Hvis det udførte arbejde af en eller anden grund ikke anvendes, skal det aftalte honorar naturligvis alligevel udbetales. Når en aftale er indgået med et firma/kunde, anbefales det, at man sender en kort og præcis aftale til kunden. Bed samtidig kunden om skriftligt at bekræfte denne (evt. på en medsendt kopi). PS! I tvivlstilfælde er du velkommen til at kontakte Danmarks Lærerforening for råd og vejledning Danmarks Lærerforening Vandkunsten København Tlf

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

*Navn på bogen* (arbejdstitel)

*Navn på bogen* (arbejdstitel) Forfatteraftale Projekt 420 Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af *Navn på bogen*

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

1. Aftalens genstand og rettighederne hertil

1. Aftalens genstand og rettighederne hertil FORLAGSAFTALE udfærdiget på grundlag af den ikke obligatoriske modelkontrakt, der med virkning fra 1. januar 1998 er godkendt af AC s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde og Den danske Forlæggerforening

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Layout, grafisk design, grafisk tilrettelæggelse m.m. Tegninger, illustrationer m.v.

Layout, grafisk design, grafisk tilrettelæggelse m.m. Tegninger, illustrationer m.v. 1 Layout, grafisk design, grafisk tilrettelæggelse m.m. Tegninger, illustrationer m.v. Freelanceopgaver bør som minimum honoreres med de nedenstående stykpriser. Priserne dækker éngangsanvendelse (se punkt

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og private virksomheder mv.

Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og private virksomheder mv. Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og private virksomheder mv. Aftale vedrørende Freelance grafisk design og iiiustrations arbejde mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund

Læs mere

Vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets

Vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets Administrationsafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret Sagsnr.: 2005-020-0003 Dok.: NGR40049 Vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren)

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) Lindhardt og Ringhof Forlag A/S Vognmagergade 11 1148 Copenhagen K Denmark Tel +45 36 15 66 00 O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) www.lindhardtogringhof.dk

Læs mere

Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen

Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen 1. april 2017 31. marts 2018 INDHOLD Introduktion 3 Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Landstakst Pr. 1. april 2015

Landstakst Pr. 1. april 2015 Landstakst Pr. 1. april 2015 1 Arbejdshonorar Pr. 1. april 2012: Månedsløn skalatrin 35, stedtillæg VI: 28.013,75 kr. Timeløn (28.013,75 kr. : 108) : 259,39 kr. Ensembler: Arbejdstidsreguleringer I: M.h.t.

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af DJ i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse priser og andre vilkår

Læs mere

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade O-foto-aftalen Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade 1. november 2014 31. oktober 2015 Mellem Dansk Journalistforbund og en række blade/organisationer

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio 2009 Dansk Journalistforbund En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket.

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket. 1 FORLAGSAFTALE Dansk Forfatterforening, Forlæggerforeningen og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademikernes Centralorganisation er blevet enige om at anbefale, at forlagsaftaler

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Aftale. mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S

Aftale. mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S Aftale mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S (herefter SFK) har d.d. indgået følgende aftale vedrørende artist-medvirken i

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Medieaftale for freelance-foto i organisationer og private virksomheder mv.

Medieaftale for freelance-foto i organisationer og private virksomheder mv. Medieaftale for freelance-foto i organisationer og private virksomheder mv. Aftale vedrørende Freela ncefotog rafi mellem Dansk Journalistforbund, HK Privat og Kooperationen 1. april 2017-31. marts 2018

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Landstakst Pr. 1. april 2016

Landstakst Pr. 1. april 2016 Landstakst Pr. 1. april 2016 1 Arbejdshonorar Pr. 1. april 2016: Månedsløn skalatrin 35, stedtillæg VI: 28.236,92 kr. Timeløn (28.236,92 kr. : 108) : 261,45 kr. Ensembler: Arbejdstidsreguleringer I: M.h.t.

Læs mere

"En streg i sandet "

En streg i sandet "En streg i sandet " januar 2004 Vejledende vilkår for freelance-tegningerg g og andet grafisk arbejde Grafisk arbejde og ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret som skaberen har over sit værk.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet 1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet Kdl. af 27/04 1999: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 27. april afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 97-218.349,

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes.

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Novellefilm Overenskomst mellem Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikeres Forbund og vedr. produktioner finansieret af Novellefilm 1) Denne overenskomst omfatter produktioner

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem DANSK JOURNALISTFORBUND

OVERENSKOMST. mellem DANSK JOURNALISTFORBUND DR HR Personale 22. oktober 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og DANSK JOURNALISTFORBUND om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere