Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012"

Transkript

1 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af nu tidligere Formidlere. Den kan dog også være inspiration til andre DLF-medlemmer, der ind i mellem arbejder freelance. Håndbogen er ved at blive opdateret, så denne udgave er midlertidig (en hurtig afstøvning af den oprindelige) indtil den nye bliver færdig. Send gerne forslag til hvad du kunne tænke dig skulle indgå i en ny udgave af honorarhåndbogen til Elsebeth Parsbæk Du er også velkommen til at kommentere og stille ændringsforslag. Grundhonorarer incl. feriepenge:

2 Vejledning om honorar- og aftaleforhold for freelance arbejde Danmarks Lærerforening henstiller til alle freelance arbejdende, at de nævnte honorarer følges som minimum. Kontakt Danmarks Lærerforening i tvivlstilfælde. Det anbefales, at der udarbejdes en skriftlig aftale/kontrakt for hver opgave, hvor opgavens omfang, tidspunkt, betaling m.v. fremgår. Beregningsgrundlag Som grundlag for honorarudregningen anvendes statens skalatrin 35, stedtillæg VI, som offentliggøres på DLF s hjemmeside hvert år. Grundhonorar kan således til enhver tid beregnes ud fra nedenstående eksempel. Hovedprincippet er, at man beregner et grundhonorar, der er incl. kompensation for feriepenge. Husk at grundhonoraret ændres, når skalatrinene reguleres Grundhonorar beregnes sådan: 3 x årsløn = timesats 1924 Timesats x 1,125 = timeløn inklusive 12,5 % = grundhonoraret Årsløn: statens skalatrin 35 12,5 %: den % du skal have ekstra som kompensation for feriepenge 1924: årstidsnorm (52 uger x 37 timer = 1924 timer) Dette kan skrives sammen i én formel: 3 x årsløn x 1, Weekend og helligdagsarbejde Fra lørdag kl til søndag kl tillægges 1 x grundhonorar pr. time til de anførte honorarer. Dog udbetales mindst 2 x grundhonorar for arbejde i dette tidsrum. 2

3 Kørselsgodtgørelse Under 8 km. fra bopæl Egen bil Anden transport Statens takster Beregnes ikke kørselsgodtgørelse. Over 8 km. efter statens takster Efter regning Pr. 1. januar 2012: 380 ører pr km. Transporttid Ved arbejdssted ud over 8 km. fra bopæl eller over en halv times transporttid, beregnes transporttid med 1 x grundhonorar pr. time. Afrundes til nærmeste kvarter. Weekends og helligdage: Fra lørdag kl til søndag kl Transporttiden tillægges ½ x grundhonorar pr. time. Diæter Når arbejdet kræver overnatning, og/eller arbejdstid plus transporttid er over 10 timer pr. dag/aften, betales opholds- og fortæringsudgifter efter regning. Demonstrationer a. Enkeltdemonstrationer for firmaer, foreninger el. lign. 4 x grundhonorar pr. time. b. Ved efterfølgende demonstrationer (mindst 1 pr. uge) c. Ved store demonstrationer med over 50 personer 10 x grundhonorar pr. time. d. Kørsel og transporttid (se ovenfor). e. Ved opgavens påbegyndelse erlægges et passende acontobeløb til dækning af udlæg. f. Udgifter til råvarer og materialer betales efter regning. Evt. ekstra hjælp betales af rekvirenten. g. Hvis der udarbejdes opskrifter, skal disse betales særskilt. Beregning: Se side 7. Andet, se side 12. 3

4 Arbejde i hjemmet Arbejde: 2 x grundhonorar f.eks. ved telefonvagt m.m. Husleje, varme, el, telefon, slitage m.v.: 1 x grundhonorar pr. time. Særlige udgifter betales efter regning. Se om skatteregler og fradrag ved hjemmearbejdsplads på skats hjemmeside:www.skat.dk Du kan se mere om de arbejdsmiljømæssige forhold ved hjemmearbejdsplads på dette link til arbejdstilsynets hjemmeside: Planlægningsmøder Arbejde i forbindelse med møder om kommende arbejdsopgaver: 3 x grundhonorar. Foredrag a. Oplæg og diskussion, samlet tid 1½ - 2 timer 12 x grundhonorar. b. Efterfølgende diskussion ud over de 2 timer c. Kørsel og transporttid, se side 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af heldagskurser (dagshonorar) 23 x grundhonorar pr. heldagskursus pr. dag. Honoraret dækker planlægning, udarbejdelse af undervisningsmaterialer, oplæg, undervisning, kursusledelse, inaktiv tid m.v. Kørsel og transport, se side 3. Diæter, se side 3. 4

5 Oplæg med efterfølgende gruppearbejde og diskussion a. 8 x grundhonorar pr. oplæg. b. Vejledning ved gruppearbejde c. Efterfølgende diskussion Kørsel og transporttid, se side 3. Udstillinger a. Forarbejde 4 x grundhonorar pr. time. b. Deltagelse i udstillinger c. Opskrifter betales særskilt, se side 5. d. Er der tale om et større tilrettelæggende arbejde, honoreres dette efter kontrakt. Der bør altid oprettes kontrakt ved udstillingsarbejde og heri anføres, at halvdelen af honoraret udbetales forskudsvis - resten efter udstillingens afslutning. Paneldiskussion Der udbetales for mindst 2 timer. Inaktiv tid i forbindelse med foredrag, oplæg m.v. 1 x grundhonorar pr. time. Honorar for udvalgsarbejde Der udbetales for minimum 2 timer pr. møde. Honoraret dækker forberedelse, deltagelse og efterbehandling af mødet. Kørsel og transporttid, se side 3. Diæter, se side 3. 5

6 Kursustilrettelæggelse 1,5 x grundhonorar pr. time. Se i øvrigt dagshonorar side 3. Kursusledelse Undervisning Undervisning defineres som en forberedt og fremadskridende proces med en defineret målgruppe (Max. 20 personer). Forløbet er min. 8 undervisningstimer à 45 min.: 3 x grundhonorar pr. undervisningstime à 45 min. Over 30 undervisningstimer i en begrænset periode, max 2 uger: Artikler Beregningsgrundlag: 1 side indeholder 40 linjer med 50 anslag pr. linje: 3 x grundhonorar pr. side. For blade under i oplag: 3 x grundhonorar pr. side. For blade med i oplag: 3 x 2 x grundhonorar pr. side For blade med over i oplag: 3 x 3 x grundhonorar pr. side Ved genoptryk samme honorar. NB! Indgår der opskrifter i artiklen, se beregningsgrundlaget side 7 samt side 12. Opstillinger til fotos (madfotografering m.v.) Tilrettelæggelse, indkøb, forberedelse m.v.: Råvarer, regi og transport betales efter regning. Oprydning m.v.: 1 x grundhonorar pr. time. 6

7 Opskrifter 8 x grundhonorar pr. opskrift. Udarbejdelse af en opskrift incl. afprøvning og korrektur Beløbet fordobles, hvis produktet er nyt på markedet. Råvarer betales efter regning. Tid til indkøb betales med 1 x grundhonorar. Anvendes opskrifterne ud over det aftalte, honoreres det efter aftale. Det gælder også ved demonstrationer og udstillinger. Se i øvrigt side 3, 5 og 12. Udarbejdelse af opskrifter fra og til fremmede sprog Se ovenfor nævnte tillæg på 50 %. Afprøvning af madopskrifter Afprøvning af andres madopskrifter: Råvarer og materialer efter regning. Udarbejdelse af rapport om ovenstående madopskrifter: Udarbejdelse af brochurer Udarbejdelse af opskrifter og brochurer honoreres således, at det svarer til prisen for udarbejdelse af artikler + opskrifter + honorering (grundhonorar) for fotografering. Udarbejdelse af tekstbrochurer beregnes efter takst for artikler. Desuden betales for deltagelse i møder samt tilrettelægning af tekst m.v. vedr. brochure (se mødehonorar). Fotografering honoreres efter grundhonorar. Der beregnes også timeløn for forarbejde, dvs. indkøb, fremskaffelse af service m.m. samt oprydning (grundhonorar). Transport og udlæg til råvarer betales efter regning. Der kan træffes aftale om udbetaling af et a conto beløb til indkøb af varer. 7

8 Konsultation Dette gælder for ideer til emballage, annoncer, brochurer, produktudvikling og møder. Honoreres efter forudgående aftale og sagens betydning taget i betragtning. Ved udvikling af nye produkter, som sættes i masseproduktion, bør honorarets størrelse svare til produktets betydning - dog minimum kr. eller efter timehonorering. Konsulentbistand Konsulentbistand, repræsentation for firmaer m.v. herunder telefontid. Kørsel og transporttid, se side 3. Afprøvning af maskiner Købelovens 5 Det sker jævnligt, at en freelancer aftaler med en arbejdsgiver/kunde, at udføre et job som konsulent el.lign., uden at honoraret på forhånd er aftalt. Bagefter opstår der så uenighed om betalingen, hvor arbejdsgiveren ikke vil betale det freelanceren forlanger. Mange vil være tilbøjelige til at godtage arbejdsgiverens tilbud, fordi de tror, at de må tage til takke med tilbuddet, når de ikke selv på forhånd har krævet en højere betaling. Men juridisk er situationen lige modsat: Arbejdsgiveren må betale hvad freelanceren forlanger, når bare kravet ikke er urimeligt. Der er ingen regler i ansættelsesretten der handler om dette, men domstolene har i praksis slået fast, at princippet i Købelovens 5 gælder i denne situation. I Købelovens 5 står der, at køber (læs: arbejdsgiver) må betale hvad der bliver forlangt, hvis kravet ikke er ubilligt (gammelt ord for urimeligt), når der ikke er aftalt en pris på forhånd. Tankegangen er, at køber må sikre sig prisen på forhånd, hvis den er af betydning. Arbejdsgiveren betragtes i dette tilfælde som køber (af arbejdskraft), og freelanceren som sælger. Bestemmelsen om at kravet ikke må være urimeligt, er kun medtaget for at kunne afskære helt urimelige priser fra sælgers side. Så hvis du har haft konsulentarbejde, undervisning eller lignende for en arbejdsgiver, hvor I ikke på forhånd har aftalt honorar, vil en dommer ikke betragte det som ubilligt at forlange 800 kr. i timen. Men hvis kravet er kr. i timen, vil man nok nå grænsen. Til almindeligt freelance arbejde anbefaler EHF at følge minimumshonorarerne for freelance arbejde. 8

9 Forlagsaftale Forlagsaftalens vigtigste punkter: - Forfatterens royalty: Normalt 15 % af bogladeprisen excl. moms. - Honorarets udbetaling: Normalt med halvdelen ved aflevering af manuskript og 1. korrektur. Denne del af honoraret fungerer som "garantibetaling", fordi den udbetales uanset, hvordan salget i øvrigt går. - Fastsættelse af bogladeprisen: Forfatteren skal normalt medvirke. - Antal frieksemplarer: Normalt Afleveringsfristen for manuskriptet. - Krav til manuskript og korrektur. - Fordelingen af rettigheder mellem flere ophavsmænd, f.eks. flere forfattere, eller mellem forfatter, faglig redaktør, illustrator o. lign. Fordeling har betydning for opgørelsen af royalties. - Overdragelse af rettigheder til forlaget, f.eks. retten til at forhandle salg til udlandet; overførsel til andre medier som film, fjernsyn eller elektroniske apparater; overdragelse af denne art kræver særlig aftale, og bør overvejes nøje. - Forfatterens ret til revision af nye oplag, der kommer senere end 1 år efter 1. oplag. - Forfatterens pligt til ikke at medvirke til konkurrerende udgivelser på andre forlag. - Forlagets pligt til at udgive rettidigt afleverede manuskripter. - Forlagets pligt til at informere forfatteren om oplagets størrelse; dokumentation: Trykkeriets opgørelse. - Betingelser for nedsættelser, bogklubudgaver, overdragelse til andre forlag m.v. - Rettighedernes tilbagevenden til forfatteren, når forlaget ikke længere udsender nye udgaver. Se i øvrigt Dansk Forfatterforenings hjemmeside: Ophavsret Lidt om ophavsret Der kan nemt opstå problemer med ophavsretten til div. materialer du udarbejder enten som freelancer eller som ansat. Derfor omhandler dette papir kun ophavsretten for arbejde med fagligt 9

10 indhold. Skønlitterære værker og andre former for kunstnerisk virksomhed er ikke medtaget. (Henvend dig i stedet til Dansk Forfatterforening). Hvilke arbejder er beskyttet? Lærebøger, håndbøger, artikler til tidsskrifter el. anden journalistik, oversættelser, videnskabelige afhandlinger, foredrag, radio- og fjernsynsprogrammer, film, videoprogrammer, lydbånd og andet Av-materiale samt fotografier, kort, illustrationer og diagrammer. Specielt m.h.t. fotografier Principielt er det den person, der har trykket på knappen, der har retten til billedet uanset arbejdets karakter. Specielt m.h.t. oversættelser og bearbejdninger Oversætteren har eneretten til sin oversættelse, den må ikke stride mod ophavsretten til arbejdet. Det samme gør sig gældende for bearbejdninger. Hvad er ophavsretten? Indehaveren af ophavsretten har eneretten til at beslutte hvor, hvornår og i hvilken form, arbejdet skal offentliggøres. Eneretten er en følge af personlig indsats - evt. gruppearbejde giver fælles ophavsret. Ophavsretten hører til selve den materielle form - det er ikke idéerne eller tankerne i arbejdet, der er beskyttet. Ophavsretten skal sikre: at andre ikke tager æren for arbejdet eller dele deraf. Du kan kræve at blive navngivet, hvis andre gengiver arbejdet. at arbejdet ikke bliver gengivet på en måde, der er krænkende. Det kan være forvanskninger el. gengivelse i en krænkende sammenhæng. at andre ikke udnytter arbejdet kommercielt, hvorved dine økonomiske interesser kan blive skadet. Principielt skal indehaveren af ophavsretten give sin tilladelse før enhver anvendelse. c - mærket Mærket c efterfulgt af navnet på indehaveren og året for den første udgivelse er uden betydning i Danmark, da arbejdet er beskyttet, uanset om det er mærket på denne måde. c-mærket har betydning, hvis arbejdet skal anvendes i udlandet, især USA. Arbejdet er beskyttet i hele indehaverens levetid. Rettighederne overgår til arvingerne, og beskyttelsen gælder herefter i 50 år. Bemærk at kataloger, tabeller og lign. kun er beskyttet i en begrænset periode på 10 år fra tilblivelsen. 10

11 Indskrænkninger i ophavsretten Generelt skal der gives tilladelse, førend et beskyttet arbejde anvendes. Normalt skal der ydes vederlag herfor, men der er undtagelser: Kopi til privat brug Det er tilladt at kopiere et offentliggjort arbejde i enkelte eksemplarer til privat brug. Som lærer må du kopiere til dig selv, men ikke til eleverne. Citatretten Det er tilladt at citere med tydelige kildeangivelser f.eks. ved anmeldelser, debatter og lign. Citatet skal tage hensyn til formålet og "god skik". Det er ikke god skik at skrive en artikel, som overvejende består af andres ord og skjulte citater. Offentlig fremførelse Der skal ikke hentes tilladelse, hvis et offentliggjort arbejde bliver brugt ved ikke-kommercielle arrangementer, offentlig undervisning, udsendelser i radio og TV og lignende. Almindeligvis har indehaveren ret til vederlag, så brugeren har pligt til at oplyse hvilke arbejder, der er anvendt. Overdragelse af ophavsretten 1. Eneretten kan gives andre, f.eks. retten til at udgive en bog til salg. Ellers tænkes der på overdragelse af et bestemt arbejde ved en konkret aftale. 2. Overdragelse kan også følge af et ansættelsesforhold. Hvad der overdrages i sådanne tilfælde vil fremgå af ansættelseskontrakten, eller af normal praksis på området. Selve det forhold, at et værk er blevet til helt eller delvis i arbejdstiden, medfører ikke automatisk, at arbejdsgiveren har ret til at råde over det. Den ansatte er heller ikke automatisk forpligtet til at sikre sig arbejdsgiverens accept, før han/hun træffer aftaler med en tredje part om værket. Konflikter af denne art må løses ved en konkret vurdering af ansættelsesforholdet og ansættelseskontrakten i forhold til værket. Når der er sket overdragelse, er den, der har overtaget f.eks. udgivelsesretten, ikke berettiget til at ændre værket uden aftale med ophavsmanden, og heller ikke til at overdrage det videre til en tredje part. Lovgrundlag Lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 29. september 1998, med de ændringer, der følger af lov nr. 472 af 7. juni 2001 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

12 Vær opmærksom på, at der ud over lovene kan være opstået kutymer på området, som er juridisk bindende. Du kan læse mere om ophavsret her: Du kan også kigge på Journalistforbundets hjemmeside: Journalisterne har, naturligt nok, meget stor erfaring inden for ophavsret. Huskeliste i forbindelse med udarbejdelse af aftale for fx: Tekster/opskrifter til Emballager Pjecer Tilbudsaviser Løsbladsopskrifter Opskriftshæfter til husholdningsmaskiner m.v. 1. HUSK overveje følgende før du indgår aftale Formålet med opgaven og anvendelsen af det udarbejdede materiale. Arbejdsopgavens omfang, antal opskrifter, anden tekst og evt. fotooptagelser. Tidsfristen til arbejdet skal afleveres. 2. Beregning af honorar Se i de forskellige honorarsatser, hvorvidt arbejdet kan indpasses under nogle af de anførte satser, eventuelt ved en sammenstykning af flere af de anførte arbejdsopgaver. Vurdér, om det beregnede honorar er rimeligt, både for dig og arbejdsgiveren. Hvis der opstår diskussion om honoraret, må du gøre dig klart, hvor langt ned du vil gå og stadig acceptere jobbet. Du bør ikke lade dig underbetale, da dette kan skabe præcedens for dig selv og andre kolleger. Honoraret skal stå i rimeligt forhold til sværhedsgrad og arbejdsindsats. Hvis tidsfristen er meget kort, så det f.eks. medfører weekend arbejde, bør dette honoreres ekstra. Husk at gøre opmærksom på, at udlæg til opskriftsafprøvning m.v. skal afregnes separat mod bilag. (Evt. kan man bede om forskud). 3. Særlige aftaler kan eksempelvis være Ved opskrifter på fx emballage eller løse opskrifter vedlagt produktet kan aftales en periode, hvor opskriften må anvendes. Hvis perioden ønskes udvidet, aftales nyt honorar. Gør opmærksom på eventuel ophavsret på det leverede materiale. Aftal evt. en tidsbegrænset 12

13 periode på 2-3 år, hvorefter du frit kan genanvende opskrifterne/materialet til andet formål. Ikke alle firmaer indvilliger i dette - men det er et forsøg værd! Hvis der er mulighed for, at materialet oversættes til andre sprog, f.eks. ved anvendelse af emballage i udlandet, bør dette honoreres ekstra. Hvis det udførte arbejde af en eller anden grund ikke anvendes, skal det aftalte honorar naturligvis alligevel udbetales. Når en aftale er indgået med et firma/kunde, anbefales det, at man sender en kort og præcis aftale til kunden. Bed samtidig kunden om skriftligt at bekræfte denne (evt. på en medsendt kopi). PS! I tvivlstilfælde er du velkommen til at kontakte Danmarks Lærerforening for råd og vejledning Danmarks Lærerforening Vandkunsten København Tlf

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio 2009 Dansk Journalistforbund En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket.

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket. 1 FORLAGSAFTALE Dansk Forfatterforening, Forlæggerforeningen og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademikernes Centralorganisation er blevet enige om at anbefale, at forlagsaftaler

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

"En streg i sandet "

En streg i sandet "En streg i sandet " januar 2004 Vejledende vilkår for freelance-tegningerg g og andet grafisk arbejde Grafisk arbejde og ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret som skaberen har over sit værk.

Læs mere

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade O-foto-aftalen Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade 1. november 2014 31. oktober 2015 Mellem Dansk Journalistforbund og en række blade/organisationer

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT Afskrift af en ansættelseskontrakt mellem EBAS - Energi- og bygningsrådgivning A/S og en ansat (da kopien på visse steder er svær at læse, er afskriften er udført efter bedste overbevisning). Mellem på

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1 GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING September 1992 Side 1 Generelle Bestemmelser for Rådgivning, GBR 92 Forord Generelle Bestemmelser for Rådgivning ( GBR 92) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Ophavsret (også) på nettet?

Ophavsret (også) på nettet? 19 dec 06 Notat Ophavsret (også) på nettet? Af Anne Louise Schelin, chefjurist i Dansk Journalistforbund Hvad der gælder off-line gælder også on-line! Har du udført en ophavsretsbeskyttet indsats, er det

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere