Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012"

Transkript

1 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af nu tidligere Formidlere. Den kan dog også være inspiration til andre DLF-medlemmer, der ind i mellem arbejder freelance. Håndbogen er ved at blive opdateret, så denne udgave er midlertidig (en hurtig afstøvning af den oprindelige) indtil den nye bliver færdig. Send gerne forslag til hvad du kunne tænke dig skulle indgå i en ny udgave af honorarhåndbogen til Elsebeth Parsbæk Du er også velkommen til at kommentere og stille ændringsforslag. Grundhonorarer incl. feriepenge:

2 Vejledning om honorar- og aftaleforhold for freelance arbejde Danmarks Lærerforening henstiller til alle freelance arbejdende, at de nævnte honorarer følges som minimum. Kontakt Danmarks Lærerforening i tvivlstilfælde. Det anbefales, at der udarbejdes en skriftlig aftale/kontrakt for hver opgave, hvor opgavens omfang, tidspunkt, betaling m.v. fremgår. Beregningsgrundlag Som grundlag for honorarudregningen anvendes statens skalatrin 35, stedtillæg VI, som offentliggøres på DLF s hjemmeside hvert år. Grundhonorar kan således til enhver tid beregnes ud fra nedenstående eksempel. Hovedprincippet er, at man beregner et grundhonorar, der er incl. kompensation for feriepenge. Husk at grundhonoraret ændres, når skalatrinene reguleres Grundhonorar beregnes sådan: 3 x årsløn = timesats 1924 Timesats x 1,125 = timeløn inklusive 12,5 % = grundhonoraret Årsløn: statens skalatrin 35 12,5 %: den % du skal have ekstra som kompensation for feriepenge 1924: årstidsnorm (52 uger x 37 timer = 1924 timer) Dette kan skrives sammen i én formel: 3 x årsløn x 1, Weekend og helligdagsarbejde Fra lørdag kl til søndag kl tillægges 1 x grundhonorar pr. time til de anførte honorarer. Dog udbetales mindst 2 x grundhonorar for arbejde i dette tidsrum. 2

3 Kørselsgodtgørelse Under 8 km. fra bopæl Egen bil Anden transport Statens takster Beregnes ikke kørselsgodtgørelse. Over 8 km. efter statens takster Efter regning Pr. 1. januar 2012: 380 ører pr km. Transporttid Ved arbejdssted ud over 8 km. fra bopæl eller over en halv times transporttid, beregnes transporttid med 1 x grundhonorar pr. time. Afrundes til nærmeste kvarter. Weekends og helligdage: Fra lørdag kl til søndag kl Transporttiden tillægges ½ x grundhonorar pr. time. Diæter Når arbejdet kræver overnatning, og/eller arbejdstid plus transporttid er over 10 timer pr. dag/aften, betales opholds- og fortæringsudgifter efter regning. Demonstrationer a. Enkeltdemonstrationer for firmaer, foreninger el. lign. 4 x grundhonorar pr. time. b. Ved efterfølgende demonstrationer (mindst 1 pr. uge) c. Ved store demonstrationer med over 50 personer 10 x grundhonorar pr. time. d. Kørsel og transporttid (se ovenfor). e. Ved opgavens påbegyndelse erlægges et passende acontobeløb til dækning af udlæg. f. Udgifter til råvarer og materialer betales efter regning. Evt. ekstra hjælp betales af rekvirenten. g. Hvis der udarbejdes opskrifter, skal disse betales særskilt. Beregning: Se side 7. Andet, se side 12. 3

4 Arbejde i hjemmet Arbejde: 2 x grundhonorar f.eks. ved telefonvagt m.m. Husleje, varme, el, telefon, slitage m.v.: 1 x grundhonorar pr. time. Særlige udgifter betales efter regning. Se om skatteregler og fradrag ved hjemmearbejdsplads på skats hjemmeside:www.skat.dk Du kan se mere om de arbejdsmiljømæssige forhold ved hjemmearbejdsplads på dette link til arbejdstilsynets hjemmeside: Planlægningsmøder Arbejde i forbindelse med møder om kommende arbejdsopgaver: 3 x grundhonorar. Foredrag a. Oplæg og diskussion, samlet tid 1½ - 2 timer 12 x grundhonorar. b. Efterfølgende diskussion ud over de 2 timer c. Kørsel og transporttid, se side 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af heldagskurser (dagshonorar) 23 x grundhonorar pr. heldagskursus pr. dag. Honoraret dækker planlægning, udarbejdelse af undervisningsmaterialer, oplæg, undervisning, kursusledelse, inaktiv tid m.v. Kørsel og transport, se side 3. Diæter, se side 3. 4

5 Oplæg med efterfølgende gruppearbejde og diskussion a. 8 x grundhonorar pr. oplæg. b. Vejledning ved gruppearbejde c. Efterfølgende diskussion Kørsel og transporttid, se side 3. Udstillinger a. Forarbejde 4 x grundhonorar pr. time. b. Deltagelse i udstillinger c. Opskrifter betales særskilt, se side 5. d. Er der tale om et større tilrettelæggende arbejde, honoreres dette efter kontrakt. Der bør altid oprettes kontrakt ved udstillingsarbejde og heri anføres, at halvdelen af honoraret udbetales forskudsvis - resten efter udstillingens afslutning. Paneldiskussion Der udbetales for mindst 2 timer. Inaktiv tid i forbindelse med foredrag, oplæg m.v. 1 x grundhonorar pr. time. Honorar for udvalgsarbejde Der udbetales for minimum 2 timer pr. møde. Honoraret dækker forberedelse, deltagelse og efterbehandling af mødet. Kørsel og transporttid, se side 3. Diæter, se side 3. 5

6 Kursustilrettelæggelse 1,5 x grundhonorar pr. time. Se i øvrigt dagshonorar side 3. Kursusledelse Undervisning Undervisning defineres som en forberedt og fremadskridende proces med en defineret målgruppe (Max. 20 personer). Forløbet er min. 8 undervisningstimer à 45 min.: 3 x grundhonorar pr. undervisningstime à 45 min. Over 30 undervisningstimer i en begrænset periode, max 2 uger: Artikler Beregningsgrundlag: 1 side indeholder 40 linjer med 50 anslag pr. linje: 3 x grundhonorar pr. side. For blade under i oplag: 3 x grundhonorar pr. side. For blade med i oplag: 3 x 2 x grundhonorar pr. side For blade med over i oplag: 3 x 3 x grundhonorar pr. side Ved genoptryk samme honorar. NB! Indgår der opskrifter i artiklen, se beregningsgrundlaget side 7 samt side 12. Opstillinger til fotos (madfotografering m.v.) Tilrettelæggelse, indkøb, forberedelse m.v.: Råvarer, regi og transport betales efter regning. Oprydning m.v.: 1 x grundhonorar pr. time. 6

7 Opskrifter 8 x grundhonorar pr. opskrift. Udarbejdelse af en opskrift incl. afprøvning og korrektur Beløbet fordobles, hvis produktet er nyt på markedet. Råvarer betales efter regning. Tid til indkøb betales med 1 x grundhonorar. Anvendes opskrifterne ud over det aftalte, honoreres det efter aftale. Det gælder også ved demonstrationer og udstillinger. Se i øvrigt side 3, 5 og 12. Udarbejdelse af opskrifter fra og til fremmede sprog Se ovenfor nævnte tillæg på 50 %. Afprøvning af madopskrifter Afprøvning af andres madopskrifter: Råvarer og materialer efter regning. Udarbejdelse af rapport om ovenstående madopskrifter: Udarbejdelse af brochurer Udarbejdelse af opskrifter og brochurer honoreres således, at det svarer til prisen for udarbejdelse af artikler + opskrifter + honorering (grundhonorar) for fotografering. Udarbejdelse af tekstbrochurer beregnes efter takst for artikler. Desuden betales for deltagelse i møder samt tilrettelægning af tekst m.v. vedr. brochure (se mødehonorar). Fotografering honoreres efter grundhonorar. Der beregnes også timeløn for forarbejde, dvs. indkøb, fremskaffelse af service m.m. samt oprydning (grundhonorar). Transport og udlæg til råvarer betales efter regning. Der kan træffes aftale om udbetaling af et a conto beløb til indkøb af varer. 7

8 Konsultation Dette gælder for ideer til emballage, annoncer, brochurer, produktudvikling og møder. Honoreres efter forudgående aftale og sagens betydning taget i betragtning. Ved udvikling af nye produkter, som sættes i masseproduktion, bør honorarets størrelse svare til produktets betydning - dog minimum kr. eller efter timehonorering. Konsulentbistand Konsulentbistand, repræsentation for firmaer m.v. herunder telefontid. Kørsel og transporttid, se side 3. Afprøvning af maskiner Købelovens 5 Det sker jævnligt, at en freelancer aftaler med en arbejdsgiver/kunde, at udføre et job som konsulent el.lign., uden at honoraret på forhånd er aftalt. Bagefter opstår der så uenighed om betalingen, hvor arbejdsgiveren ikke vil betale det freelanceren forlanger. Mange vil være tilbøjelige til at godtage arbejdsgiverens tilbud, fordi de tror, at de må tage til takke med tilbuddet, når de ikke selv på forhånd har krævet en højere betaling. Men juridisk er situationen lige modsat: Arbejdsgiveren må betale hvad freelanceren forlanger, når bare kravet ikke er urimeligt. Der er ingen regler i ansættelsesretten der handler om dette, men domstolene har i praksis slået fast, at princippet i Købelovens 5 gælder i denne situation. I Købelovens 5 står der, at køber (læs: arbejdsgiver) må betale hvad der bliver forlangt, hvis kravet ikke er ubilligt (gammelt ord for urimeligt), når der ikke er aftalt en pris på forhånd. Tankegangen er, at køber må sikre sig prisen på forhånd, hvis den er af betydning. Arbejdsgiveren betragtes i dette tilfælde som køber (af arbejdskraft), og freelanceren som sælger. Bestemmelsen om at kravet ikke må være urimeligt, er kun medtaget for at kunne afskære helt urimelige priser fra sælgers side. Så hvis du har haft konsulentarbejde, undervisning eller lignende for en arbejdsgiver, hvor I ikke på forhånd har aftalt honorar, vil en dommer ikke betragte det som ubilligt at forlange 800 kr. i timen. Men hvis kravet er kr. i timen, vil man nok nå grænsen. Til almindeligt freelance arbejde anbefaler EHF at følge minimumshonorarerne for freelance arbejde. 8

9 Forlagsaftale Forlagsaftalens vigtigste punkter: - Forfatterens royalty: Normalt 15 % af bogladeprisen excl. moms. - Honorarets udbetaling: Normalt med halvdelen ved aflevering af manuskript og 1. korrektur. Denne del af honoraret fungerer som "garantibetaling", fordi den udbetales uanset, hvordan salget i øvrigt går. - Fastsættelse af bogladeprisen: Forfatteren skal normalt medvirke. - Antal frieksemplarer: Normalt Afleveringsfristen for manuskriptet. - Krav til manuskript og korrektur. - Fordelingen af rettigheder mellem flere ophavsmænd, f.eks. flere forfattere, eller mellem forfatter, faglig redaktør, illustrator o. lign. Fordeling har betydning for opgørelsen af royalties. - Overdragelse af rettigheder til forlaget, f.eks. retten til at forhandle salg til udlandet; overførsel til andre medier som film, fjernsyn eller elektroniske apparater; overdragelse af denne art kræver særlig aftale, og bør overvejes nøje. - Forfatterens ret til revision af nye oplag, der kommer senere end 1 år efter 1. oplag. - Forfatterens pligt til ikke at medvirke til konkurrerende udgivelser på andre forlag. - Forlagets pligt til at udgive rettidigt afleverede manuskripter. - Forlagets pligt til at informere forfatteren om oplagets størrelse; dokumentation: Trykkeriets opgørelse. - Betingelser for nedsættelser, bogklubudgaver, overdragelse til andre forlag m.v. - Rettighedernes tilbagevenden til forfatteren, når forlaget ikke længere udsender nye udgaver. Se i øvrigt Dansk Forfatterforenings hjemmeside: Ophavsret Lidt om ophavsret Der kan nemt opstå problemer med ophavsretten til div. materialer du udarbejder enten som freelancer eller som ansat. Derfor omhandler dette papir kun ophavsretten for arbejde med fagligt 9

10 indhold. Skønlitterære værker og andre former for kunstnerisk virksomhed er ikke medtaget. (Henvend dig i stedet til Dansk Forfatterforening). Hvilke arbejder er beskyttet? Lærebøger, håndbøger, artikler til tidsskrifter el. anden journalistik, oversættelser, videnskabelige afhandlinger, foredrag, radio- og fjernsynsprogrammer, film, videoprogrammer, lydbånd og andet Av-materiale samt fotografier, kort, illustrationer og diagrammer. Specielt m.h.t. fotografier Principielt er det den person, der har trykket på knappen, der har retten til billedet uanset arbejdets karakter. Specielt m.h.t. oversættelser og bearbejdninger Oversætteren har eneretten til sin oversættelse, den må ikke stride mod ophavsretten til arbejdet. Det samme gør sig gældende for bearbejdninger. Hvad er ophavsretten? Indehaveren af ophavsretten har eneretten til at beslutte hvor, hvornår og i hvilken form, arbejdet skal offentliggøres. Eneretten er en følge af personlig indsats - evt. gruppearbejde giver fælles ophavsret. Ophavsretten hører til selve den materielle form - det er ikke idéerne eller tankerne i arbejdet, der er beskyttet. Ophavsretten skal sikre: at andre ikke tager æren for arbejdet eller dele deraf. Du kan kræve at blive navngivet, hvis andre gengiver arbejdet. at arbejdet ikke bliver gengivet på en måde, der er krænkende. Det kan være forvanskninger el. gengivelse i en krænkende sammenhæng. at andre ikke udnytter arbejdet kommercielt, hvorved dine økonomiske interesser kan blive skadet. Principielt skal indehaveren af ophavsretten give sin tilladelse før enhver anvendelse. c - mærket Mærket c efterfulgt af navnet på indehaveren og året for den første udgivelse er uden betydning i Danmark, da arbejdet er beskyttet, uanset om det er mærket på denne måde. c-mærket har betydning, hvis arbejdet skal anvendes i udlandet, især USA. Arbejdet er beskyttet i hele indehaverens levetid. Rettighederne overgår til arvingerne, og beskyttelsen gælder herefter i 50 år. Bemærk at kataloger, tabeller og lign. kun er beskyttet i en begrænset periode på 10 år fra tilblivelsen. 10

11 Indskrænkninger i ophavsretten Generelt skal der gives tilladelse, førend et beskyttet arbejde anvendes. Normalt skal der ydes vederlag herfor, men der er undtagelser: Kopi til privat brug Det er tilladt at kopiere et offentliggjort arbejde i enkelte eksemplarer til privat brug. Som lærer må du kopiere til dig selv, men ikke til eleverne. Citatretten Det er tilladt at citere med tydelige kildeangivelser f.eks. ved anmeldelser, debatter og lign. Citatet skal tage hensyn til formålet og "god skik". Det er ikke god skik at skrive en artikel, som overvejende består af andres ord og skjulte citater. Offentlig fremførelse Der skal ikke hentes tilladelse, hvis et offentliggjort arbejde bliver brugt ved ikke-kommercielle arrangementer, offentlig undervisning, udsendelser i radio og TV og lignende. Almindeligvis har indehaveren ret til vederlag, så brugeren har pligt til at oplyse hvilke arbejder, der er anvendt. Overdragelse af ophavsretten 1. Eneretten kan gives andre, f.eks. retten til at udgive en bog til salg. Ellers tænkes der på overdragelse af et bestemt arbejde ved en konkret aftale. 2. Overdragelse kan også følge af et ansættelsesforhold. Hvad der overdrages i sådanne tilfælde vil fremgå af ansættelseskontrakten, eller af normal praksis på området. Selve det forhold, at et værk er blevet til helt eller delvis i arbejdstiden, medfører ikke automatisk, at arbejdsgiveren har ret til at råde over det. Den ansatte er heller ikke automatisk forpligtet til at sikre sig arbejdsgiverens accept, før han/hun træffer aftaler med en tredje part om værket. Konflikter af denne art må løses ved en konkret vurdering af ansættelsesforholdet og ansættelseskontrakten i forhold til værket. Når der er sket overdragelse, er den, der har overtaget f.eks. udgivelsesretten, ikke berettiget til at ændre værket uden aftale med ophavsmanden, og heller ikke til at overdrage det videre til en tredje part. Lovgrundlag Lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 29. september 1998, med de ændringer, der følger af lov nr. 472 af 7. juni 2001 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

12 Vær opmærksom på, at der ud over lovene kan være opstået kutymer på området, som er juridisk bindende. Du kan læse mere om ophavsret her: Du kan også kigge på Journalistforbundets hjemmeside: Journalisterne har, naturligt nok, meget stor erfaring inden for ophavsret. Huskeliste i forbindelse med udarbejdelse af aftale for fx: Tekster/opskrifter til Emballager Pjecer Tilbudsaviser Løsbladsopskrifter Opskriftshæfter til husholdningsmaskiner m.v. 1. HUSK overveje følgende før du indgår aftale Formålet med opgaven og anvendelsen af det udarbejdede materiale. Arbejdsopgavens omfang, antal opskrifter, anden tekst og evt. fotooptagelser. Tidsfristen til arbejdet skal afleveres. 2. Beregning af honorar Se i de forskellige honorarsatser, hvorvidt arbejdet kan indpasses under nogle af de anførte satser, eventuelt ved en sammenstykning af flere af de anførte arbejdsopgaver. Vurdér, om det beregnede honorar er rimeligt, både for dig og arbejdsgiveren. Hvis der opstår diskussion om honoraret, må du gøre dig klart, hvor langt ned du vil gå og stadig acceptere jobbet. Du bør ikke lade dig underbetale, da dette kan skabe præcedens for dig selv og andre kolleger. Honoraret skal stå i rimeligt forhold til sværhedsgrad og arbejdsindsats. Hvis tidsfristen er meget kort, så det f.eks. medfører weekend arbejde, bør dette honoreres ekstra. Husk at gøre opmærksom på, at udlæg til opskriftsafprøvning m.v. skal afregnes separat mod bilag. (Evt. kan man bede om forskud). 3. Særlige aftaler kan eksempelvis være Ved opskrifter på fx emballage eller løse opskrifter vedlagt produktet kan aftales en periode, hvor opskriften må anvendes. Hvis perioden ønskes udvidet, aftales nyt honorar. Gør opmærksom på eventuel ophavsret på det leverede materiale. Aftal evt. en tidsbegrænset 12

13 periode på 2-3 år, hvorefter du frit kan genanvende opskrifterne/materialet til andet formål. Ikke alle firmaer indvilliger i dette - men det er et forsøg værd! Hvis der er mulighed for, at materialet oversættes til andre sprog, f.eks. ved anvendelse af emballage i udlandet, bør dette honoreres ekstra. Hvis det udførte arbejde af en eller anden grund ikke anvendes, skal det aftalte honorar naturligvis alligevel udbetales. Når en aftale er indgået med et firma/kunde, anbefales det, at man sender en kort og præcis aftale til kunden. Bed samtidig kunden om skriftligt at bekræfte denne (evt. på en medsendt kopi). PS! I tvivlstilfælde er du velkommen til at kontakte Danmarks Lærerforening for råd og vejledning Danmarks Lærerforening Vandkunsten København Tlf

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio 2009 Dansk Journalistforbund En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere