1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet 1. Introduktion Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at understøtte organisationens aktive brug af hjemmesider og intranet præcisere de overordnede rammer for brugen af hjemmesider og intranet Rammerne kan uddybes lokalt skabe overblik over beslutninger samt udpege retningen og pejlemærker skabe forståelse for, at vi samarbejder om web på tværs af koncernen definere den kvalitet, regionen ønsker på hjemmesider og intranet Som hjemmesider forstås og hjemmesider for hospitaler og institutioner mm. Som intranet forstås regionens fælles intranet, wwww.intranet.rm.dk, og tilsvarende lokale intranet. Strategien tager udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag, samt i regionens kommunikationspolitik. Strategien for hjemmesider og intranet er en koncernstrategi og underordnet kommunikationspolitikken og informationssikkerhedspolitikken. Strategien har afsæt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra august 2011, hvor indsatsområderne er: Slut med papirblanketter og brevpost Ny digital velfærd Tættere offentligt digitalt samarbejde Region Midtjylland har pt. ikke retningslinjer for brugen af sociale medier. På koncern-intranettet findes dog en række gode råd til brugen af de sociale medier. Når der ikke er nævnt andet i strategien, ligger ansvaret hos Koncern Kommunikation. Et bilag til regionens strategi for hjemmesider og intranet beskriver beslutninger og aftaler om web. Indholdet kan løbende ændres efter diskussion i web-dialogforum. Strategien revideres og fokuspunkter evalueres hvert andet år. Første gang ved udgangen af Dog bliver det vurderet om der er behov for tilpasninger, når regionens it-strategi foreligger.

2 2. Regionens strategi for hjemmesider og intranet Mission Regionens hjemmesider og intranet er omkostningseffektive kommunikationskanaler, der skaber værdi for borgere, brugere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Sådan skaber hjemmesider og intranet værdi Når brugeren får løst sin opgave tilfredsstillende Når brugerne hjælper sig selv via hjemmesider og intranet. På den måde understøtter hjemmesider og intranet det overordnede mål om digitalisering af arbejdsgange og medvirker til effektive arbejdsgange. Når brugerne er bedre forberedt inden fx hospitalsophold eller bliver hurtigere raske, fordi de hjælpes af info på hjemmesider. Når regionens medarbejdere deler viden. Når siderne styrker organisationens brand (og negativ værdi, når de ikke styrker brandet). Vision Regionens ambition er at udvikle hjemmesider og intranet med styrket dialog med og mellem brugerne etablering af selvbetjening, hvor det er muligt på sigt at inddrage brugerne direkte i udvikling og innovation Mål Regionen Midtjylland ønsker på hjemmesider og intranet at skabe værdi for brugerne borgere, brugere og samarbejdspartnere nemt skal kunne finde regionens relevante information informationerne er forståelige for sidens brugere tage hensyn til svage brugergrupper skabe dialog skabe god kvalitet på hjemmesider og intranet skabe selvbetjeningsmuligheder både eksternt og internt, hvor det er relevant regionens udgivelser fortrinsvist udkommer digitalt udvise en stor grad af åbenhed fx åbne postlister og dagsordener fra udvalg, samt akkrediterings-dokumenter og LUP-undersøgelser styrke de demokratiske processer fx video af regionsrådsmøder og politikernes blog tiltrække kvalificeret arbejdskraft Side 2

3 Struktur er regionens koncern-site henvendt til borgere og samarbejdspartnere. Det fortæller om organisationen, administrationen og om det politiske og demokratiske niveau i regionen. Her er organisationen i dialog med borgerne, fx med mulighed for at indhente svar i høringer og stille spørgsmål til regionen. Sitet dokumenterer også regionens historie, fx i form af referater fra regionsrådets møder. er desuden den brede indgang til Region Midtjylland og henviser til drifts-hjemmesiderne. Drifts-hjemmesider som fx en hospitals-hjemmeside er især henvendt til brugerne, fx de indskrevne patienter på et hospital og pårørende. Det er de brugere, hjemmesiden skal skabe værdi for. Desuden kan regionen i mindre omfang stå for kampagne-hjemmesider. Et eksempel var valg-hjemmesiden ved regionsrådsvalget Definitioner Koncern-hjemmeside: er regionens eneste koncernhjemmeside Drifts-hjemmesider bliver brugt som selvstændige hjemmesider for en del af organisationen, fx en hospitalshjemmeside. Eksterne drifts-hjemmesider hjemmesider betalt af andre. Kampagne-hjemmesider Tidsafgrænset kampagne. Koncern-intranet fælles for alle regionens medarbejdere Lokale intranet er intranet for en del af organisationen fx et hospital. Det kan også være et tværgående intranet for en bestemt gruppe, fx et intranet for pedeller. Hjemmeside = website En side på en hjemmeside kaldes en webside Regionens intranet er opdelt i et koncernintranet for alle og lokale intranet for medarbejderne lokalt. Intranettene skal skabe værdi for medarbejderne i det daglige arbejde ved at understøtte effektive arbejdsgange og videndeling samt understøtte fælles kultur og forståelse på tværs. Enhver medarbejder i regionen kan få adgang til at lægge indhold på hjemmesider og intranet (se dog afsnit om kvalitetssikring side 5) Det afklares lokalt, hvordan indhold og struktur styres inden for de fælles rammer. Regionen skal bruge sine resurser hensigtsmæssigt. Ved at samle resurserne om ét CMS, arbejde fælles på at udvikle funktionalitet og have et ensartet design udnytter regionen stordriftsfordele. Integration med andre webplatforme og it-services både internt og eksternt kan give brugerne merudbytte. Desuden kan vi inspirere hinanden på tværs til at kommunikere bedre på hjemmesider og intranet. Alle hjemmesider og intranet i regionen skal udarbejdes i det fælles CMS. Side 3

4 Ved at definere krav til kvaliteten og krav til redaktørerne arbejder regionen på at holde et højt kvalitetsniveau på sine hjemmesider og intranet. Hjemmesider og intranet skal overholde en række designrammer med udgangspunkt i regionens designguide. Rammerne beskriver udseende, grafiske elementer og frihedsgrader inden for designet. Designrammerne skal sikre genkendelighed på tværs i regionen sikre ensartede faciliteter for brugerne i det omfang, det er besluttet i organisationen sikre tilgængelighed Desuden betyder designrammerne, at det teknisk er rationelt at drive og udvikle mange hjemmesider og intranet. Målgrupper Regionens hjemmesider tilgodeser brugere af regionens tilbud, borgere (herunder jobsøgende) og samarbejdspartnere. Andre grupper af besøgende på regionens hjemmesider, som fx turister skal henvises til mere relevante hjemmesider via link. Koncernhjemmesiden bliver besøgt af alle slags mennesker i alle aldre og med alle udgangspunkter for at bruge nettet. Hovedmålgruppen på sitet er den almindelige og forudsætningsløse borger. Ganske almindelige borgere skal kunne forstå og drage nytte af hjemmesiden. Derfor skal de overordnede sider være skrevet og struktureret, så de kan bruges af dem. En lang række mere professionelle brugere, deriblandt regionens egne ansatte og regionens samarbejdspartnere, henter oplysninger på sitet. Det betyder dog ikke, at de nødvendigvis er fagpersoner på de områder, hvor de leder efter information. Dermed kan en professionel bruger være lige så forudsætningsløs som en borger. På regionens driftshjemmesider er målgruppen typisk smallere og lettere at definere, fx er patienter hovedmålgruppen på en hospitalshjemmeside. Her er det vigtigt at formidle, så den svageste del af målgruppen kan forstå indholdet. Web-sider med særlige målgrupper skal markeres tydeligt fx med Til socialrådgivere. Fx hvor informationen sprogligt og strukturmæssig udelukkende er henvendt til professionelle brugere inden for området. Som baggrund for alle drifts-hjemmesider skal der være en beskrivelse af målgruppen. Ansvaret for beskrivelsen ligger hos den del af organisationen, der står for hjemmesiden. Side 4

5 Organisation Koncern Kommunikation er systemejer på CMS og har det overordnede ansvar for hjemmesider og intranet. Koncern Kommunikation har ansvaret for koncern-intranettet og Dog sådan, at hver del af organisationen er ansvarlig for de sider og den information, der handler om egen organisation. Ansvaret for en drifts-hjemmeside eller et lokalt intranet ligger hos den del af organisationen, som hjemmesiden/intranettet handler om. Webteam i Koncern Kommunikation varetager support, dog sørger de lokale webansvarlige for support lokalt. Koncern Kommunikation varetager også udvikling af CMS, hjemmesider og intranet. Koncern Kommunikation sikrer systemernes drift via aftaler med fx It eller eksterne hostingfirmaer. Web-dialogforum rummer repræsentanter for hele regionen. Web-dialogforum drøfter udviklingsmuligheder, prioriteringen af de fælles opgaver på webområdet samt regionens egne standarder for web. Forummet er rådgivende for kommunikationschefen. Kommunikationschefen kan efter en beslutnings karakter vælge at tage den op i Styregruppen for fælles it-systemer, Strategisk sundhedsledelsesforum eller direktionen. Hospitalsenheder og andre dele af organisationen afgør selv, hvordan de internt organiserer arbejdet med hjemmesider og intranet. Kvalitetssikring Hjemmesider og intranet er dynamiske medier. De bør være aktuelle og korrekte. Derfor har regionen fokus på kvalitetssikring af hjemmesider og intranet. Ansvaret for kvalitetssikringen ligger hos den del af organisationen, der står for den enkelte hjemmeside/intranet. Kvalitetssikring opnås sådan: 1) Alle redaktører (= ansatte der bidrager med indhold til hjemmeside og intranet) har gennemgået Synkron Via grundkursus og kurset Skriv til Nettet. Kurserne kan gennemføres lokalt på samlet én dag. Koncern Kommunikation kan dispensere fra kravet om kursus, hvis en tilsvarende viden kan sandsynliggøres, eller der sker en tilsvarende sidemandsoplæring. Kravet gælder for nye redaktører efter Der er tale om en oprustning på uddannelsessiden, særligt hvad angår den sproglige side af redaktør-arbejdet. Mange redaktører får i dag et grundkursus i Synkron, mens langt færre uddannes i at formidle på nettet. Side 5

6 2) Siderne er aktuelle og korrekte. Det vil sige, at enhver side er gennemgået inden for det seneste halve år, hvor det er kontrolleret, om indholdet er korrekt og at alle link virker. 3) Søgningen på de enkelte hjemmesider/intranet kvalitetssikres ved at søgestatistikken gennemgås hvert halve år. Søgemaskinen optimeres herefter for at forbedre resultaterne. Fx ses på de søgninger, der ikke har givet resultater, for så vidt muligt sikre, at folk vil få resultater, med mindre søgningerne slet ikke giver relevans på regionens hjemmesider og intranet. Det er et lokalt ansvar at kvalitetssikre søgningen. 4) For at sikre at hjemmesiden kan bruges af personer med nedsat funktionsevne skal koden bag hjemmesiderne tjekkes halvårligt, om den lever op til WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) på niveau AA fejl rettes om muligt. Ansvaret er hos Koncern Kommunikation. Dog skal lokale redaktører huske enkelte ting som fx at skrive alternative tekster til billeder. Ansvaret for det ligger lokalt. 5) Koncern Kommunikation undersøger, om der kan trækkes yderligere kvalitetskriterier ud af en ekstern måling Måling, succeskriterier og samt fokuspunkter for Der er tidligere (se side 2) oplistet en række mål. En del af disse mål følges op af målinger samt fokuspunkter: Mål skabe værdi for brugerne borgere og brugere og samarbejdspartnere skal nemt kunne finde regionens relevante information informationerne er forståelige for sidens brugere Måling Regionen følger brugen af hjemmesider og intranet via et webstatistiksystem. Udover statistik over de besøgende og deres brug af hjemmesider og intranet, kontrollerer systemet eksterne link og tjekker siderne for stavefejl, advarer mod cpr-lignende tal og kontrollerer om tilgængelighedskrav til koden bag siderne er opfyldt. Der udarbejdes årligt en oversigt over de væsentligste statistiktal. Der opsamles statistik om søgninger på sitet Regionen laver efter behov brugertest på hjemmesider og intranet Regionen laver en årlig måling af brugertilfredshed på henholdsvis hjemmeside og intranet, evt. ekstern måling via fx Klean Scorecard Side 6

7 Fokuspunkter Vi ønsker i den kommende periode at indføre en fast årlig brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmesiden og en tilsvarende på intranettet At der ud fra målinger defineres nogle relevante succeskriterier rummer i dag også en række driftshjemmesider fx de sociale tilbud, institutionernes websider og dele af regional udvikling. I den kommende periode skal de om muligt at flytte til selvstændige hjemmesider Designet for regionens hjemmesider revideres og optimeres til mobile enheder med lanceringstidspunkt forår Mål Tage hensyn til svage brugergrupper Måling Regionen deltager i den årlige Bedst På Nettet Succeskriterium At vi ligger i midten af regionerne eller bedre i Bedst på nettet Fokuspunkter Hvordan kan vi forbedre vores hjemmesider for svage brugergrupper og hvilke målinger og succeskriterier kan understøtte de forbedringer? Mål At skabe dialog Måling At dialog via hjemmeside bliver registreret/opsamlet Succeskriterium At alle hjemmesider og intranet viser dialogmuligheder og disse reelt bliver benyttet Fokuspunkter Alle forsider skal rumme henvisning til dialog Side 7

8 Mål At skabe god kvalitet på hjemmesider og intranet Måling Hjemmesiderne søges igennem for sider, der ikke er gennemset indenfor det seneste halve år. Desuden udtager Koncern Kommunikation 100 sider fra alle hjemmesider/intranet til manuel kontrol for, at indhold og link er korrekte Succeskriterium At 95 % siderne er kvalitetssikret pr. 01/ Fokuspunkter Gennemføre halvårlige kvalitetstjek Mål At skabe selvbetjeningsmuligheder både eksternt og internt, hvor det er relevant Succeskriterium Fokuspunkt : Der er gennemført mindst en ny selvbetjeningsløsning på initiativ af webdialogforum på en af regionens hospitalshjemmesider Etablere samarbejde med It og andre relevante del af organisationen om selvbetjeningsløsninger Mål At regionens udgivelser fortrinsvis udkommer digitalt Måling Oversigt over publikationer, der er udsendt digitalt og udsendt på trykt Fokuspunkt : At de relevante medarbejdere får information om fordele og ulemper ved print kontra digital udgivelser og der udarbejdes vejledning i at lave gode digitale udgivelser. Side 8

9 3. Bilag til regionens strategi for hjemmesider og intranet Bilaget beskriver beslutninger vedr. web og ajourføres løbende i web-dialogforum, dvs. oftere end selve strategien. Design Region Midtjylland har et design for hjemmesider, som alle skal følge. Designet dækker over både et udseende til og et udseende til lokale hjemmesider som fx www. regionshospitalet-horsens.dk Baggrunden for designet er beskrevet i regionens designguide Målet med det fælles design er at skabe en brugergrænseflade, som er genkendelig for brugerne på tværs af regionen og brande regionen som en koncern. Samtidig betyder det fælles design, at den enkelte enhed ikke skal bruge ressourcer på at indkøbe, udvikle og vedligeholde egne design. Regionens intranet har også et fælles udseende. Baggrunden er rationalet i at genbruge både udseende og en række faciliteter. Mindre design-afgørelser Logoet på en hjemmeside fører altid hen til sidens forside. Eksempelvis skal et klik på logoet på en af siderne under føre til forsiden af System Når man skaber og vedligeholder hjemmesider og intranet, skal alle enheder i regionen bruge det fælles CMS Synkron Via. Når regionens medarbejdere udarbejder hjemmesider eller intranet, som omhandler et samarbejde med andre organisationer eller som betales andre steder fra, fx fra staten eller via EU-midler, skal regionens CMS stadig bruges. Her gælder regionens designguide dog ikke. Gevinsten ved brug af et fælles system er blandt andet Fælles udvikling Fælles support Udveksling og genbrug af viden Sikring af usability og handikaptilgængelighed via fælles standarder. Erfaringsopsamling Genbrug af kompetencer, hvis man skifter job i regionen Side 9

10 Domænenavne Man kan frit bruge domænenavne, forudsat at de er ledige. Egentlige domænenavne som skal købes via It. Subdomæner, som fx er gratis at oprette og kan både bruges på en hjemmeside eller pege ind på en side på en hjemmeside. Hver hjemmeside skal kun vise et domænenavn, men andre domæner og subdomæner kan pege ind på siden. Snitflader Regionen hjemmesider har indholdsmæssige snitflader til blandt andet - Her er kontaktinformation til hospitaler, selvbetjeningsløsning og information om sundhed. viser ventetider på hospitalerne Desuden viser nyheder fra regionens sider på andre hjemmesider, se fx Regionen er ikke nødvendigvis vidende om brugen af nyheder på andre hjemmesider og behøver ikke at være vidende om det. Hvis regionens nyheder bliver brugt uhensigtsmæssigt, bliver muligheden for at standse dette undersøgt. Teknik Hjemmesider og intranet i regionen bliver skabt og redigeret på Content Management Systemet Synkron Via. Der er to parallelle installationer af systemet. Den ene ligger på interne servere og rummer intranettet, mens den anden er hostet eksternt og rummer hjemmesiden. Hjemmesider og intranet bruger samme søgemaskine og statistik-værktøjer. Søgemaskine og værktøjer kommer fra Siteimprove. Regionen bruger Wordpress som blogplatform og Yet Another Forum som debatforum. Videoer bliver vist som streaming video via et videohotel hos Xstream. Dog tager Arkena sig af at streame regionsrådets møder. Oplæsningsfunktionen på er Danlæs fra Mikroværkstedet. Hjemmesider og intranet trækker desuden data fra en række interne og eksterne datakilder fx til medarbejdersøgning og jobopslag. Side 10

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Webstrategi for Hillerød Hospital 2011-2013

Webstrategi for Hillerød Hospital 2011-2013 Webstrategi for Hillerød Hospital 2011-2013 Afgrænsning Webstrategien definerer en strategi for de løsninger, der er forankret i Kommunikationsenheden. Det gælder: Hospitalets fælles hjemmeside www.hillerodhospital.dk

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital STRATEGI Center for E-læring Region Midtjylland 2012-2014 Aarhus Universitetshospital Indledning Center for E-læring i Region Midtjylland () blev oprettet d. 1. oktober 2011 på baggrund af en beslutning

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 19.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT INDHOLD FINDINGS STRATEGI KONCEPT ORGANISATION ET PERSPEKTIV PÅ JER HVAD STÅR I FOR? VIDEO Det virker til at være for folk, der går på AAU, ikke for folk,

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Region

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere