1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet 1. Introduktion Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at understøtte organisationens aktive brug af hjemmesider og intranet præcisere de overordnede rammer for brugen af hjemmesider og intranet Rammerne kan uddybes lokalt skabe overblik over beslutninger samt udpege retningen og pejlemærker skabe forståelse for, at vi samarbejder om web på tværs af koncernen definere den kvalitet, regionen ønsker på hjemmesider og intranet Som hjemmesider forstås og hjemmesider for hospitaler og institutioner mm. Som intranet forstås regionens fælles intranet, wwww.intranet.rm.dk, og tilsvarende lokale intranet. Strategien tager udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag, samt i regionens kommunikationspolitik. Strategien for hjemmesider og intranet er en koncernstrategi og underordnet kommunikationspolitikken og informationssikkerhedspolitikken. Strategien har afsæt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra august 2011, hvor indsatsområderne er: Slut med papirblanketter og brevpost Ny digital velfærd Tættere offentligt digitalt samarbejde Region Midtjylland har pt. ikke retningslinjer for brugen af sociale medier. På koncern-intranettet findes dog en række gode råd til brugen af de sociale medier. Når der ikke er nævnt andet i strategien, ligger ansvaret hos Koncern Kommunikation. Et bilag til regionens strategi for hjemmesider og intranet beskriver beslutninger og aftaler om web. Indholdet kan løbende ændres efter diskussion i web-dialogforum. Strategien revideres og fokuspunkter evalueres hvert andet år. Første gang ved udgangen af Dog bliver det vurderet om der er behov for tilpasninger, når regionens it-strategi foreligger.

2 2. Regionens strategi for hjemmesider og intranet Mission Regionens hjemmesider og intranet er omkostningseffektive kommunikationskanaler, der skaber værdi for borgere, brugere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Sådan skaber hjemmesider og intranet værdi Når brugeren får løst sin opgave tilfredsstillende Når brugerne hjælper sig selv via hjemmesider og intranet. På den måde understøtter hjemmesider og intranet det overordnede mål om digitalisering af arbejdsgange og medvirker til effektive arbejdsgange. Når brugerne er bedre forberedt inden fx hospitalsophold eller bliver hurtigere raske, fordi de hjælpes af info på hjemmesider. Når regionens medarbejdere deler viden. Når siderne styrker organisationens brand (og negativ værdi, når de ikke styrker brandet). Vision Regionens ambition er at udvikle hjemmesider og intranet med styrket dialog med og mellem brugerne etablering af selvbetjening, hvor det er muligt på sigt at inddrage brugerne direkte i udvikling og innovation Mål Regionen Midtjylland ønsker på hjemmesider og intranet at skabe værdi for brugerne borgere, brugere og samarbejdspartnere nemt skal kunne finde regionens relevante information informationerne er forståelige for sidens brugere tage hensyn til svage brugergrupper skabe dialog skabe god kvalitet på hjemmesider og intranet skabe selvbetjeningsmuligheder både eksternt og internt, hvor det er relevant regionens udgivelser fortrinsvist udkommer digitalt udvise en stor grad af åbenhed fx åbne postlister og dagsordener fra udvalg, samt akkrediterings-dokumenter og LUP-undersøgelser styrke de demokratiske processer fx video af regionsrådsmøder og politikernes blog tiltrække kvalificeret arbejdskraft Side 2

3 Struktur er regionens koncern-site henvendt til borgere og samarbejdspartnere. Det fortæller om organisationen, administrationen og om det politiske og demokratiske niveau i regionen. Her er organisationen i dialog med borgerne, fx med mulighed for at indhente svar i høringer og stille spørgsmål til regionen. Sitet dokumenterer også regionens historie, fx i form af referater fra regionsrådets møder. er desuden den brede indgang til Region Midtjylland og henviser til drifts-hjemmesiderne. Drifts-hjemmesider som fx en hospitals-hjemmeside er især henvendt til brugerne, fx de indskrevne patienter på et hospital og pårørende. Det er de brugere, hjemmesiden skal skabe værdi for. Desuden kan regionen i mindre omfang stå for kampagne-hjemmesider. Et eksempel var valg-hjemmesiden ved regionsrådsvalget Definitioner Koncern-hjemmeside: er regionens eneste koncernhjemmeside Drifts-hjemmesider bliver brugt som selvstændige hjemmesider for en del af organisationen, fx en hospitalshjemmeside. Eksterne drifts-hjemmesider hjemmesider betalt af andre. Kampagne-hjemmesider Tidsafgrænset kampagne. Koncern-intranet fælles for alle regionens medarbejdere Lokale intranet er intranet for en del af organisationen fx et hospital. Det kan også være et tværgående intranet for en bestemt gruppe, fx et intranet for pedeller. Hjemmeside = website En side på en hjemmeside kaldes en webside Regionens intranet er opdelt i et koncernintranet for alle og lokale intranet for medarbejderne lokalt. Intranettene skal skabe værdi for medarbejderne i det daglige arbejde ved at understøtte effektive arbejdsgange og videndeling samt understøtte fælles kultur og forståelse på tværs. Enhver medarbejder i regionen kan få adgang til at lægge indhold på hjemmesider og intranet (se dog afsnit om kvalitetssikring side 5) Det afklares lokalt, hvordan indhold og struktur styres inden for de fælles rammer. Regionen skal bruge sine resurser hensigtsmæssigt. Ved at samle resurserne om ét CMS, arbejde fælles på at udvikle funktionalitet og have et ensartet design udnytter regionen stordriftsfordele. Integration med andre webplatforme og it-services både internt og eksternt kan give brugerne merudbytte. Desuden kan vi inspirere hinanden på tværs til at kommunikere bedre på hjemmesider og intranet. Alle hjemmesider og intranet i regionen skal udarbejdes i det fælles CMS. Side 3

4 Ved at definere krav til kvaliteten og krav til redaktørerne arbejder regionen på at holde et højt kvalitetsniveau på sine hjemmesider og intranet. Hjemmesider og intranet skal overholde en række designrammer med udgangspunkt i regionens designguide. Rammerne beskriver udseende, grafiske elementer og frihedsgrader inden for designet. Designrammerne skal sikre genkendelighed på tværs i regionen sikre ensartede faciliteter for brugerne i det omfang, det er besluttet i organisationen sikre tilgængelighed Desuden betyder designrammerne, at det teknisk er rationelt at drive og udvikle mange hjemmesider og intranet. Målgrupper Regionens hjemmesider tilgodeser brugere af regionens tilbud, borgere (herunder jobsøgende) og samarbejdspartnere. Andre grupper af besøgende på regionens hjemmesider, som fx turister skal henvises til mere relevante hjemmesider via link. Koncernhjemmesiden bliver besøgt af alle slags mennesker i alle aldre og med alle udgangspunkter for at bruge nettet. Hovedmålgruppen på sitet er den almindelige og forudsætningsløse borger. Ganske almindelige borgere skal kunne forstå og drage nytte af hjemmesiden. Derfor skal de overordnede sider være skrevet og struktureret, så de kan bruges af dem. En lang række mere professionelle brugere, deriblandt regionens egne ansatte og regionens samarbejdspartnere, henter oplysninger på sitet. Det betyder dog ikke, at de nødvendigvis er fagpersoner på de områder, hvor de leder efter information. Dermed kan en professionel bruger være lige så forudsætningsløs som en borger. På regionens driftshjemmesider er målgruppen typisk smallere og lettere at definere, fx er patienter hovedmålgruppen på en hospitalshjemmeside. Her er det vigtigt at formidle, så den svageste del af målgruppen kan forstå indholdet. Web-sider med særlige målgrupper skal markeres tydeligt fx med Til socialrådgivere. Fx hvor informationen sprogligt og strukturmæssig udelukkende er henvendt til professionelle brugere inden for området. Som baggrund for alle drifts-hjemmesider skal der være en beskrivelse af målgruppen. Ansvaret for beskrivelsen ligger hos den del af organisationen, der står for hjemmesiden. Side 4

5 Organisation Koncern Kommunikation er systemejer på CMS og har det overordnede ansvar for hjemmesider og intranet. Koncern Kommunikation har ansvaret for koncern-intranettet og Dog sådan, at hver del af organisationen er ansvarlig for de sider og den information, der handler om egen organisation. Ansvaret for en drifts-hjemmeside eller et lokalt intranet ligger hos den del af organisationen, som hjemmesiden/intranettet handler om. Webteam i Koncern Kommunikation varetager support, dog sørger de lokale webansvarlige for support lokalt. Koncern Kommunikation varetager også udvikling af CMS, hjemmesider og intranet. Koncern Kommunikation sikrer systemernes drift via aftaler med fx It eller eksterne hostingfirmaer. Web-dialogforum rummer repræsentanter for hele regionen. Web-dialogforum drøfter udviklingsmuligheder, prioriteringen af de fælles opgaver på webområdet samt regionens egne standarder for web. Forummet er rådgivende for kommunikationschefen. Kommunikationschefen kan efter en beslutnings karakter vælge at tage den op i Styregruppen for fælles it-systemer, Strategisk sundhedsledelsesforum eller direktionen. Hospitalsenheder og andre dele af organisationen afgør selv, hvordan de internt organiserer arbejdet med hjemmesider og intranet. Kvalitetssikring Hjemmesider og intranet er dynamiske medier. De bør være aktuelle og korrekte. Derfor har regionen fokus på kvalitetssikring af hjemmesider og intranet. Ansvaret for kvalitetssikringen ligger hos den del af organisationen, der står for den enkelte hjemmeside/intranet. Kvalitetssikring opnås sådan: 1) Alle redaktører (= ansatte der bidrager med indhold til hjemmeside og intranet) har gennemgået Synkron Via grundkursus og kurset Skriv til Nettet. Kurserne kan gennemføres lokalt på samlet én dag. Koncern Kommunikation kan dispensere fra kravet om kursus, hvis en tilsvarende viden kan sandsynliggøres, eller der sker en tilsvarende sidemandsoplæring. Kravet gælder for nye redaktører efter Der er tale om en oprustning på uddannelsessiden, særligt hvad angår den sproglige side af redaktør-arbejdet. Mange redaktører får i dag et grundkursus i Synkron, mens langt færre uddannes i at formidle på nettet. Side 5

6 2) Siderne er aktuelle og korrekte. Det vil sige, at enhver side er gennemgået inden for det seneste halve år, hvor det er kontrolleret, om indholdet er korrekt og at alle link virker. 3) Søgningen på de enkelte hjemmesider/intranet kvalitetssikres ved at søgestatistikken gennemgås hvert halve år. Søgemaskinen optimeres herefter for at forbedre resultaterne. Fx ses på de søgninger, der ikke har givet resultater, for så vidt muligt sikre, at folk vil få resultater, med mindre søgningerne slet ikke giver relevans på regionens hjemmesider og intranet. Det er et lokalt ansvar at kvalitetssikre søgningen. 4) For at sikre at hjemmesiden kan bruges af personer med nedsat funktionsevne skal koden bag hjemmesiderne tjekkes halvårligt, om den lever op til WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) på niveau AA fejl rettes om muligt. Ansvaret er hos Koncern Kommunikation. Dog skal lokale redaktører huske enkelte ting som fx at skrive alternative tekster til billeder. Ansvaret for det ligger lokalt. 5) Koncern Kommunikation undersøger, om der kan trækkes yderligere kvalitetskriterier ud af en ekstern måling Måling, succeskriterier og samt fokuspunkter for Der er tidligere (se side 2) oplistet en række mål. En del af disse mål følges op af målinger samt fokuspunkter: Mål skabe værdi for brugerne borgere og brugere og samarbejdspartnere skal nemt kunne finde regionens relevante information informationerne er forståelige for sidens brugere Måling Regionen følger brugen af hjemmesider og intranet via et webstatistiksystem. Udover statistik over de besøgende og deres brug af hjemmesider og intranet, kontrollerer systemet eksterne link og tjekker siderne for stavefejl, advarer mod cpr-lignende tal og kontrollerer om tilgængelighedskrav til koden bag siderne er opfyldt. Der udarbejdes årligt en oversigt over de væsentligste statistiktal. Der opsamles statistik om søgninger på sitet Regionen laver efter behov brugertest på hjemmesider og intranet Regionen laver en årlig måling af brugertilfredshed på henholdsvis hjemmeside og intranet, evt. ekstern måling via fx Klean Scorecard Side 6

7 Fokuspunkter Vi ønsker i den kommende periode at indføre en fast årlig brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmesiden og en tilsvarende på intranettet At der ud fra målinger defineres nogle relevante succeskriterier rummer i dag også en række driftshjemmesider fx de sociale tilbud, institutionernes websider og dele af regional udvikling. I den kommende periode skal de om muligt at flytte til selvstændige hjemmesider Designet for regionens hjemmesider revideres og optimeres til mobile enheder med lanceringstidspunkt forår Mål Tage hensyn til svage brugergrupper Måling Regionen deltager i den årlige Bedst På Nettet Succeskriterium At vi ligger i midten af regionerne eller bedre i Bedst på nettet Fokuspunkter Hvordan kan vi forbedre vores hjemmesider for svage brugergrupper og hvilke målinger og succeskriterier kan understøtte de forbedringer? Mål At skabe dialog Måling At dialog via hjemmeside bliver registreret/opsamlet Succeskriterium At alle hjemmesider og intranet viser dialogmuligheder og disse reelt bliver benyttet Fokuspunkter Alle forsider skal rumme henvisning til dialog Side 7

8 Mål At skabe god kvalitet på hjemmesider og intranet Måling Hjemmesiderne søges igennem for sider, der ikke er gennemset indenfor det seneste halve år. Desuden udtager Koncern Kommunikation 100 sider fra alle hjemmesider/intranet til manuel kontrol for, at indhold og link er korrekte Succeskriterium At 95 % siderne er kvalitetssikret pr. 01/ Fokuspunkter Gennemføre halvårlige kvalitetstjek Mål At skabe selvbetjeningsmuligheder både eksternt og internt, hvor det er relevant Succeskriterium Fokuspunkt : Der er gennemført mindst en ny selvbetjeningsløsning på initiativ af webdialogforum på en af regionens hospitalshjemmesider Etablere samarbejde med It og andre relevante del af organisationen om selvbetjeningsløsninger Mål At regionens udgivelser fortrinsvis udkommer digitalt Måling Oversigt over publikationer, der er udsendt digitalt og udsendt på trykt Fokuspunkt : At de relevante medarbejdere får information om fordele og ulemper ved print kontra digital udgivelser og der udarbejdes vejledning i at lave gode digitale udgivelser. Side 8

9 3. Bilag til regionens strategi for hjemmesider og intranet Bilaget beskriver beslutninger vedr. web og ajourføres løbende i web-dialogforum, dvs. oftere end selve strategien. Design Region Midtjylland har et design for hjemmesider, som alle skal følge. Designet dækker over både et udseende til og et udseende til lokale hjemmesider som fx www. regionshospitalet-horsens.dk Baggrunden for designet er beskrevet i regionens designguide Målet med det fælles design er at skabe en brugergrænseflade, som er genkendelig for brugerne på tværs af regionen og brande regionen som en koncern. Samtidig betyder det fælles design, at den enkelte enhed ikke skal bruge ressourcer på at indkøbe, udvikle og vedligeholde egne design. Regionens intranet har også et fælles udseende. Baggrunden er rationalet i at genbruge både udseende og en række faciliteter. Mindre design-afgørelser Logoet på en hjemmeside fører altid hen til sidens forside. Eksempelvis skal et klik på logoet på en af siderne under føre til forsiden af System Når man skaber og vedligeholder hjemmesider og intranet, skal alle enheder i regionen bruge det fælles CMS Synkron Via. Når regionens medarbejdere udarbejder hjemmesider eller intranet, som omhandler et samarbejde med andre organisationer eller som betales andre steder fra, fx fra staten eller via EU-midler, skal regionens CMS stadig bruges. Her gælder regionens designguide dog ikke. Gevinsten ved brug af et fælles system er blandt andet Fælles udvikling Fælles support Udveksling og genbrug af viden Sikring af usability og handikaptilgængelighed via fælles standarder. Erfaringsopsamling Genbrug af kompetencer, hvis man skifter job i regionen Side 9

10 Domænenavne Man kan frit bruge domænenavne, forudsat at de er ledige. Egentlige domænenavne som skal købes via It. Subdomæner, som fx er gratis at oprette og kan både bruges på en hjemmeside eller pege ind på en side på en hjemmeside. Hver hjemmeside skal kun vise et domænenavn, men andre domæner og subdomæner kan pege ind på siden. Snitflader Regionen hjemmesider har indholdsmæssige snitflader til blandt andet - Her er kontaktinformation til hospitaler, selvbetjeningsløsning og information om sundhed. viser ventetider på hospitalerne Desuden viser nyheder fra regionens sider på andre hjemmesider, se fx Regionen er ikke nødvendigvis vidende om brugen af nyheder på andre hjemmesider og behøver ikke at være vidende om det. Hvis regionens nyheder bliver brugt uhensigtsmæssigt, bliver muligheden for at standse dette undersøgt. Teknik Hjemmesider og intranet i regionen bliver skabt og redigeret på Content Management Systemet Synkron Via. Der er to parallelle installationer af systemet. Den ene ligger på interne servere og rummer intranettet, mens den anden er hostet eksternt og rummer hjemmesiden. Hjemmesider og intranet bruger samme søgemaskine og statistik-værktøjer. Søgemaskine og værktøjer kommer fra Siteimprove. Regionen bruger Wordpress som blogplatform og Yet Another Forum som debatforum. Videoer bliver vist som streaming video via et videohotel hos Xstream. Dog tager Arkena sig af at streame regionsrådets møder. Oplæsningsfunktionen på er Danlæs fra Mikroværkstedet. Hjemmesider og intranet trækker desuden data fra en række interne og eksterne datakilder fx til medarbejdersøgning og jobopslag. Side 10

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

SharePoint. Intranet guide

SharePoint. Intranet guide SharePoint Intranet guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 1. Afklaring af behov... 3 2. Målsætninger og succeskriterier... 4 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere... 6 4. Indholdsstruktur...

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

SEO træet - En komplet guide til SEO

SEO træet - En komplet guide til SEO SEO træet - En komplet guide til SEO Linkværdi Ankertekst Billeder og alt tags Overskrifter Meta titler Tekst SMM URL adressen IP Diversitet Autoritet Indhold Indho Meta beskrivelser Typer af links Duplicate

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere