1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet 1. Introduktion Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at understøtte organisationens aktive brug af hjemmesider og intranet præcisere de overordnede rammer for brugen af hjemmesider og intranet Rammerne kan uddybes lokalt skabe overblik over beslutninger samt udpege retningen og pejlemærker skabe forståelse for, at vi samarbejder om web på tværs af koncernen definere den kvalitet, regionen ønsker på hjemmesider og intranet Som hjemmesider forstås og hjemmesider for hospitaler og institutioner mm. Som intranet forstås regionens fælles intranet, wwww.intranet.rm.dk, og tilsvarende lokale intranet. Strategien tager udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag, samt i regionens kommunikationspolitik. Strategien for hjemmesider og intranet er en koncernstrategi og underordnet kommunikationspolitikken og informationssikkerhedspolitikken. Strategien har afsæt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra august 2011, hvor indsatsområderne er: Slut med papirblanketter og brevpost Ny digital velfærd Tættere offentligt digitalt samarbejde Region Midtjylland har pt. ikke retningslinjer for brugen af sociale medier. På koncern-intranettet findes dog en række gode råd til brugen af de sociale medier. Når der ikke er nævnt andet i strategien, ligger ansvaret hos Koncern Kommunikation. Et bilag til regionens strategi for hjemmesider og intranet beskriver beslutninger og aftaler om web. Indholdet kan løbende ændres efter diskussion i web-dialogforum. Strategien revideres og fokuspunkter evalueres hvert andet år. Første gang ved udgangen af Dog bliver det vurderet om der er behov for tilpasninger, når regionens it-strategi foreligger.

2 2. Regionens strategi for hjemmesider og intranet Mission Regionens hjemmesider og intranet er omkostningseffektive kommunikationskanaler, der skaber værdi for borgere, brugere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Sådan skaber hjemmesider og intranet værdi Når brugeren får løst sin opgave tilfredsstillende Når brugerne hjælper sig selv via hjemmesider og intranet. På den måde understøtter hjemmesider og intranet det overordnede mål om digitalisering af arbejdsgange og medvirker til effektive arbejdsgange. Når brugerne er bedre forberedt inden fx hospitalsophold eller bliver hurtigere raske, fordi de hjælpes af info på hjemmesider. Når regionens medarbejdere deler viden. Når siderne styrker organisationens brand (og negativ værdi, når de ikke styrker brandet). Vision Regionens ambition er at udvikle hjemmesider og intranet med styrket dialog med og mellem brugerne etablering af selvbetjening, hvor det er muligt på sigt at inddrage brugerne direkte i udvikling og innovation Mål Regionen Midtjylland ønsker på hjemmesider og intranet at skabe værdi for brugerne borgere, brugere og samarbejdspartnere nemt skal kunne finde regionens relevante information informationerne er forståelige for sidens brugere tage hensyn til svage brugergrupper skabe dialog skabe god kvalitet på hjemmesider og intranet skabe selvbetjeningsmuligheder både eksternt og internt, hvor det er relevant regionens udgivelser fortrinsvist udkommer digitalt udvise en stor grad af åbenhed fx åbne postlister og dagsordener fra udvalg, samt akkrediterings-dokumenter og LUP-undersøgelser styrke de demokratiske processer fx video af regionsrådsmøder og politikernes blog tiltrække kvalificeret arbejdskraft Side 2

3 Struktur er regionens koncern-site henvendt til borgere og samarbejdspartnere. Det fortæller om organisationen, administrationen og om det politiske og demokratiske niveau i regionen. Her er organisationen i dialog med borgerne, fx med mulighed for at indhente svar i høringer og stille spørgsmål til regionen. Sitet dokumenterer også regionens historie, fx i form af referater fra regionsrådets møder. er desuden den brede indgang til Region Midtjylland og henviser til drifts-hjemmesiderne. Drifts-hjemmesider som fx en hospitals-hjemmeside er især henvendt til brugerne, fx de indskrevne patienter på et hospital og pårørende. Det er de brugere, hjemmesiden skal skabe værdi for. Desuden kan regionen i mindre omfang stå for kampagne-hjemmesider. Et eksempel var valg-hjemmesiden ved regionsrådsvalget Definitioner Koncern-hjemmeside: er regionens eneste koncernhjemmeside Drifts-hjemmesider bliver brugt som selvstændige hjemmesider for en del af organisationen, fx en hospitalshjemmeside. Eksterne drifts-hjemmesider hjemmesider betalt af andre. Kampagne-hjemmesider Tidsafgrænset kampagne. Koncern-intranet fælles for alle regionens medarbejdere Lokale intranet er intranet for en del af organisationen fx et hospital. Det kan også være et tværgående intranet for en bestemt gruppe, fx et intranet for pedeller. Hjemmeside = website En side på en hjemmeside kaldes en webside Regionens intranet er opdelt i et koncernintranet for alle og lokale intranet for medarbejderne lokalt. Intranettene skal skabe værdi for medarbejderne i det daglige arbejde ved at understøtte effektive arbejdsgange og videndeling samt understøtte fælles kultur og forståelse på tværs. Enhver medarbejder i regionen kan få adgang til at lægge indhold på hjemmesider og intranet (se dog afsnit om kvalitetssikring side 5) Det afklares lokalt, hvordan indhold og struktur styres inden for de fælles rammer. Regionen skal bruge sine resurser hensigtsmæssigt. Ved at samle resurserne om ét CMS, arbejde fælles på at udvikle funktionalitet og have et ensartet design udnytter regionen stordriftsfordele. Integration med andre webplatforme og it-services både internt og eksternt kan give brugerne merudbytte. Desuden kan vi inspirere hinanden på tværs til at kommunikere bedre på hjemmesider og intranet. Alle hjemmesider og intranet i regionen skal udarbejdes i det fælles CMS. Side 3

4 Ved at definere krav til kvaliteten og krav til redaktørerne arbejder regionen på at holde et højt kvalitetsniveau på sine hjemmesider og intranet. Hjemmesider og intranet skal overholde en række designrammer med udgangspunkt i regionens designguide. Rammerne beskriver udseende, grafiske elementer og frihedsgrader inden for designet. Designrammerne skal sikre genkendelighed på tværs i regionen sikre ensartede faciliteter for brugerne i det omfang, det er besluttet i organisationen sikre tilgængelighed Desuden betyder designrammerne, at det teknisk er rationelt at drive og udvikle mange hjemmesider og intranet. Målgrupper Regionens hjemmesider tilgodeser brugere af regionens tilbud, borgere (herunder jobsøgende) og samarbejdspartnere. Andre grupper af besøgende på regionens hjemmesider, som fx turister skal henvises til mere relevante hjemmesider via link. Koncernhjemmesiden bliver besøgt af alle slags mennesker i alle aldre og med alle udgangspunkter for at bruge nettet. Hovedmålgruppen på sitet er den almindelige og forudsætningsløse borger. Ganske almindelige borgere skal kunne forstå og drage nytte af hjemmesiden. Derfor skal de overordnede sider være skrevet og struktureret, så de kan bruges af dem. En lang række mere professionelle brugere, deriblandt regionens egne ansatte og regionens samarbejdspartnere, henter oplysninger på sitet. Det betyder dog ikke, at de nødvendigvis er fagpersoner på de områder, hvor de leder efter information. Dermed kan en professionel bruger være lige så forudsætningsløs som en borger. På regionens driftshjemmesider er målgruppen typisk smallere og lettere at definere, fx er patienter hovedmålgruppen på en hospitalshjemmeside. Her er det vigtigt at formidle, så den svageste del af målgruppen kan forstå indholdet. Web-sider med særlige målgrupper skal markeres tydeligt fx med Til socialrådgivere. Fx hvor informationen sprogligt og strukturmæssig udelukkende er henvendt til professionelle brugere inden for området. Som baggrund for alle drifts-hjemmesider skal der være en beskrivelse af målgruppen. Ansvaret for beskrivelsen ligger hos den del af organisationen, der står for hjemmesiden. Side 4

5 Organisation Koncern Kommunikation er systemejer på CMS og har det overordnede ansvar for hjemmesider og intranet. Koncern Kommunikation har ansvaret for koncern-intranettet og Dog sådan, at hver del af organisationen er ansvarlig for de sider og den information, der handler om egen organisation. Ansvaret for en drifts-hjemmeside eller et lokalt intranet ligger hos den del af organisationen, som hjemmesiden/intranettet handler om. Webteam i Koncern Kommunikation varetager support, dog sørger de lokale webansvarlige for support lokalt. Koncern Kommunikation varetager også udvikling af CMS, hjemmesider og intranet. Koncern Kommunikation sikrer systemernes drift via aftaler med fx It eller eksterne hostingfirmaer. Web-dialogforum rummer repræsentanter for hele regionen. Web-dialogforum drøfter udviklingsmuligheder, prioriteringen af de fælles opgaver på webområdet samt regionens egne standarder for web. Forummet er rådgivende for kommunikationschefen. Kommunikationschefen kan efter en beslutnings karakter vælge at tage den op i Styregruppen for fælles it-systemer, Strategisk sundhedsledelsesforum eller direktionen. Hospitalsenheder og andre dele af organisationen afgør selv, hvordan de internt organiserer arbejdet med hjemmesider og intranet. Kvalitetssikring Hjemmesider og intranet er dynamiske medier. De bør være aktuelle og korrekte. Derfor har regionen fokus på kvalitetssikring af hjemmesider og intranet. Ansvaret for kvalitetssikringen ligger hos den del af organisationen, der står for den enkelte hjemmeside/intranet. Kvalitetssikring opnås sådan: 1) Alle redaktører (= ansatte der bidrager med indhold til hjemmeside og intranet) har gennemgået Synkron Via grundkursus og kurset Skriv til Nettet. Kurserne kan gennemføres lokalt på samlet én dag. Koncern Kommunikation kan dispensere fra kravet om kursus, hvis en tilsvarende viden kan sandsynliggøres, eller der sker en tilsvarende sidemandsoplæring. Kravet gælder for nye redaktører efter Der er tale om en oprustning på uddannelsessiden, særligt hvad angår den sproglige side af redaktør-arbejdet. Mange redaktører får i dag et grundkursus i Synkron, mens langt færre uddannes i at formidle på nettet. Side 5

6 2) Siderne er aktuelle og korrekte. Det vil sige, at enhver side er gennemgået inden for det seneste halve år, hvor det er kontrolleret, om indholdet er korrekt og at alle link virker. 3) Søgningen på de enkelte hjemmesider/intranet kvalitetssikres ved at søgestatistikken gennemgås hvert halve år. Søgemaskinen optimeres herefter for at forbedre resultaterne. Fx ses på de søgninger, der ikke har givet resultater, for så vidt muligt sikre, at folk vil få resultater, med mindre søgningerne slet ikke giver relevans på regionens hjemmesider og intranet. Det er et lokalt ansvar at kvalitetssikre søgningen. 4) For at sikre at hjemmesiden kan bruges af personer med nedsat funktionsevne skal koden bag hjemmesiderne tjekkes halvårligt, om den lever op til WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) på niveau AA fejl rettes om muligt. Ansvaret er hos Koncern Kommunikation. Dog skal lokale redaktører huske enkelte ting som fx at skrive alternative tekster til billeder. Ansvaret for det ligger lokalt. 5) Koncern Kommunikation undersøger, om der kan trækkes yderligere kvalitetskriterier ud af en ekstern måling Måling, succeskriterier og samt fokuspunkter for Der er tidligere (se side 2) oplistet en række mål. En del af disse mål følges op af målinger samt fokuspunkter: Mål skabe værdi for brugerne borgere og brugere og samarbejdspartnere skal nemt kunne finde regionens relevante information informationerne er forståelige for sidens brugere Måling Regionen følger brugen af hjemmesider og intranet via et webstatistiksystem. Udover statistik over de besøgende og deres brug af hjemmesider og intranet, kontrollerer systemet eksterne link og tjekker siderne for stavefejl, advarer mod cpr-lignende tal og kontrollerer om tilgængelighedskrav til koden bag siderne er opfyldt. Der udarbejdes årligt en oversigt over de væsentligste statistiktal. Der opsamles statistik om søgninger på sitet Regionen laver efter behov brugertest på hjemmesider og intranet Regionen laver en årlig måling af brugertilfredshed på henholdsvis hjemmeside og intranet, evt. ekstern måling via fx Klean Scorecard Side 6

7 Fokuspunkter Vi ønsker i den kommende periode at indføre en fast årlig brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmesiden og en tilsvarende på intranettet At der ud fra målinger defineres nogle relevante succeskriterier rummer i dag også en række driftshjemmesider fx de sociale tilbud, institutionernes websider og dele af regional udvikling. I den kommende periode skal de om muligt at flytte til selvstændige hjemmesider Designet for regionens hjemmesider revideres og optimeres til mobile enheder med lanceringstidspunkt forår Mål Tage hensyn til svage brugergrupper Måling Regionen deltager i den årlige Bedst På Nettet Succeskriterium At vi ligger i midten af regionerne eller bedre i Bedst på nettet Fokuspunkter Hvordan kan vi forbedre vores hjemmesider for svage brugergrupper og hvilke målinger og succeskriterier kan understøtte de forbedringer? Mål At skabe dialog Måling At dialog via hjemmeside bliver registreret/opsamlet Succeskriterium At alle hjemmesider og intranet viser dialogmuligheder og disse reelt bliver benyttet Fokuspunkter Alle forsider skal rumme henvisning til dialog Side 7

8 Mål At skabe god kvalitet på hjemmesider og intranet Måling Hjemmesiderne søges igennem for sider, der ikke er gennemset indenfor det seneste halve år. Desuden udtager Koncern Kommunikation 100 sider fra alle hjemmesider/intranet til manuel kontrol for, at indhold og link er korrekte Succeskriterium At 95 % siderne er kvalitetssikret pr. 01/ Fokuspunkter Gennemføre halvårlige kvalitetstjek Mål At skabe selvbetjeningsmuligheder både eksternt og internt, hvor det er relevant Succeskriterium Fokuspunkt : Der er gennemført mindst en ny selvbetjeningsløsning på initiativ af webdialogforum på en af regionens hospitalshjemmesider Etablere samarbejde med It og andre relevante del af organisationen om selvbetjeningsløsninger Mål At regionens udgivelser fortrinsvis udkommer digitalt Måling Oversigt over publikationer, der er udsendt digitalt og udsendt på trykt Fokuspunkt : At de relevante medarbejdere får information om fordele og ulemper ved print kontra digital udgivelser og der udarbejdes vejledning i at lave gode digitale udgivelser. Side 8

9 3. Bilag til regionens strategi for hjemmesider og intranet Bilaget beskriver beslutninger vedr. web og ajourføres løbende i web-dialogforum, dvs. oftere end selve strategien. Design Region Midtjylland har et design for hjemmesider, som alle skal følge. Designet dækker over både et udseende til og et udseende til lokale hjemmesider som fx www. regionshospitalet-horsens.dk Baggrunden for designet er beskrevet i regionens designguide Målet med det fælles design er at skabe en brugergrænseflade, som er genkendelig for brugerne på tværs af regionen og brande regionen som en koncern. Samtidig betyder det fælles design, at den enkelte enhed ikke skal bruge ressourcer på at indkøbe, udvikle og vedligeholde egne design. Regionens intranet har også et fælles udseende. Baggrunden er rationalet i at genbruge både udseende og en række faciliteter. Mindre design-afgørelser Logoet på en hjemmeside fører altid hen til sidens forside. Eksempelvis skal et klik på logoet på en af siderne under føre til forsiden af System Når man skaber og vedligeholder hjemmesider og intranet, skal alle enheder i regionen bruge det fælles CMS Synkron Via. Når regionens medarbejdere udarbejder hjemmesider eller intranet, som omhandler et samarbejde med andre organisationer eller som betales andre steder fra, fx fra staten eller via EU-midler, skal regionens CMS stadig bruges. Her gælder regionens designguide dog ikke. Gevinsten ved brug af et fælles system er blandt andet Fælles udvikling Fælles support Udveksling og genbrug af viden Sikring af usability og handikaptilgængelighed via fælles standarder. Erfaringsopsamling Genbrug af kompetencer, hvis man skifter job i regionen Side 9

10 Domænenavne Man kan frit bruge domænenavne, forudsat at de er ledige. Egentlige domænenavne som skal købes via It. Subdomæner, som fx er gratis at oprette og kan både bruges på en hjemmeside eller pege ind på en side på en hjemmeside. Hver hjemmeside skal kun vise et domænenavn, men andre domæner og subdomæner kan pege ind på siden. Snitflader Regionen hjemmesider har indholdsmæssige snitflader til blandt andet - Her er kontaktinformation til hospitaler, selvbetjeningsløsning og information om sundhed. viser ventetider på hospitalerne Desuden viser nyheder fra regionens sider på andre hjemmesider, se fx Regionen er ikke nødvendigvis vidende om brugen af nyheder på andre hjemmesider og behøver ikke at være vidende om det. Hvis regionens nyheder bliver brugt uhensigtsmæssigt, bliver muligheden for at standse dette undersøgt. Teknik Hjemmesider og intranet i regionen bliver skabt og redigeret på Content Management Systemet Synkron Via. Der er to parallelle installationer af systemet. Den ene ligger på interne servere og rummer intranettet, mens den anden er hostet eksternt og rummer hjemmesiden. Hjemmesider og intranet bruger samme søgemaskine og statistik-værktøjer. Søgemaskine og værktøjer kommer fra Siteimprove. Regionen bruger Wordpress som blogplatform og Yet Another Forum som debatforum. Videoer bliver vist som streaming video via et videohotel hos Xstream. Dog tager Arkena sig af at streame regionsrådets møder. Oplæsningsfunktionen på er Danlæs fra Mikroværkstedet. Hjemmesider og intranet trækker desuden data fra en række interne og eksterne datakilder fx til medarbejdersøgning og jobopslag. Side 10

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 19.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI INTRO TILGÆNGELIGHED SKABER LIGE MULIGHEDER MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme personer med handicaps muligheder for at anvende vores tilbud, produkter og

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere