Gladsaxe Regnskab 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Regnskab 2004"

Transkript

1 Gladsaxe Regnskab 2004

2 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og idrætsudvalget Socialudvalget Anlæg Økonomiudvalget 222 Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget 239 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 249 Socialudvalget Renter, finansiering og status Renter Finansiering Finansiel status Oversigter Tværgående artsoversigt 319 Personaleoversigt 321 Garanti-og eventualrettigheder 328 Ejendomsfortegnelse 331 Indgåede lejemål Regnskabsopgørelse 343 Finansieringsoversigt 345 Åbningsbalance. 347 Anvendt regnskabspraksis 351 Resuitatopg øreise 355 Omregningstabel Anlægso versigt 359 Stikordsregister

3 3 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

4 4 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2004 Budget 2004 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v DRIFTSVIRKSOMHED! ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v 11, ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse I likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Hovedstadens udviklingsråd (7.79) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (7.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

5 5 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet.

6 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle bemærkninger koncentrerer sig derfor dels om en vurdering af den økonomiske overholdelse af budgettet, dels en bedømmelse af kommunens finansielle situation. En mere konkret vurdering af, om forudsætningerne i budgettet er blevet opfyldt, findes i de specifikke bemærkninger fra alle udvalg, bl.a. i form af en resultatopfølgning på de målsætninger, der indgik i budget Resultat. Generelle tilskud og udligning, momsudligning, renter og skatter har tilsammen givet en indtægt på 2.502,1 mlo. kr. i Med et forbrug af driftsmidler på 2.330,5 mio. kr. og af anlægsmidler på 174,2 mio. kr. giver det et drifts- og anlægsunderskud på -2,6 mio. kr. Mio.kr. B2004 R2004 Forskel Generelle tilskud, moms 249,1 265,6 16,5 Skatter 2.259, ,8-36,3 Renter 3,1 13,7 10,6 Indtægter i alt 2.511, ,1-9,2 Drift , ,5 11,3 Anlæg -161,5-174,2-12,7 Udgifter i alt , ,7 1,4 Drifts- og anlægsoverskud 8,0-2,6-10,6 Der var i budgettet forudsat et drifts- og anlægsoverskud på 8 mio. kr. I forhold til det budgetterede er indtægterne blevet 9,2 mio. kr. lavere og udgifterne 1,4 mio. kr. højere. Driftsudgifterne er blevet 11,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, medens anlægsudgifterne i regnskabet udviseret merforbrug på 12,7 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen. Skatteindtægterne er blevet 36,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært at efterreguleringen vedrørende 2001 blev skønnet højere ved budgetlægningen for 2004, end den reelt har vist sig at blive. Til gengæld er der en positiv efterregulering af udlignings- og tilskudsbeløbene på 16 mio. kr. Endelig har der været en kursgevinst i 2004 grundet salget af Nesa - aktier som ikke har været budgetlagt.

7 7 Finansieringsoversigten viser, at årets regnskabsresultat og de finansielle dispositioner har betydet en voksende kassebeholdning. Mio. kr. Likvid beholdning primo ,9 Tilgang af likvide aktiver: Drtfts-/anlægsoverskud -2,6 Lånoptagelse 19,0 Øvrige finansforskydninger 98,7 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -19,8 Likvid beholdning uitimo ,2 Kommunens finansielle situation er således blevet forbedret i Der er som nævnt et drifts- og anlægsunderskud på -2,6 mio. kr. Samtidig er kommunens langfristede gæld blevet nedbragt med '19,8 mio. kr. Den likvide beholdning var ved begyndelsen af året på 241,9 mio. kr. og kan pr opgøres til 337,2 mio. kr. Driftsvirksomheden Der blev ved vedtagelsen af budget 2004 givet driftsbevillinger på tilsammen 2.341,8 mio. kr. I løbet af 2004 er der givet nettobevillinger til driften på i alt 51,9 mio. kr. f hvoraf overførsel af driftsmidler fra 2003 til 2004 udgør 60,2 mio. kr. Det gav ét korrigeret budget på 2.393,7 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for driftsvirksomheden blev på 2.330,5 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 11,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 63,2 mio. kr. Ifølge reglerne om overførsel af driftsmidler kan et mindreforbrug på både løn og øvrig drift nu overføres. Dog kan et mindreforbrug på overførselsindkomster ikke overføres. Forvaltningerne har opgjort overførselsadgangen på deres udvalgsområder, og der er overført i alt 64,4 mio. kr.

8 8 Overførsel af driftsmidler og løn fra 2004 til 2005, Mio. kr. Overførsel Overfør- Overførsel Udvalg sel i % Økonomiudvalget 13,0 3,2 15,4 Trafik- og Teknikudvalget 4.3 7,3 2,6 Børne- og Undervisningsudvalget 11,6 1,4 10,7 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 4,8 4,5 5,2 Socialudvalget 30,3 3,0 24,1 Muljøudvalget, ramme 1 0,6 29,4 0,9 Miljøudvalget, forsyningsvirksom- -0,2 1,5 1,3 hederne lait 64,4 2,7 60,2 I tabellen nedenfor er driftsvirksomheden (netto) i 2004 opstillet udvalgsvist. Regnskabsresultatet - drift Mio.kr. Budget Tillægsbev. Korr. budget Regnskab Overført Udvalg 2004 Omplacering Økonomiudval- 414,3-13,7 400,6 388,7-11,9 get Trafik- og Teknik udvalget 55,9 3,1 59,0 54,8-4,2 Miljøudvalget 1,2 0,8 2,0 1,5-0,5 Børne- og undervisningsudvalget 802,5 28,0 830,5 816,9-13,5 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 102,2 4,3 106,5 102,0-4,5 Socialudvalget 665,1 16,7 681,8 652,3-29,5 ramme 1 Socialudvalget 319,5 5,2 324,7 332,2 7,5 ramme 2 Skattefinansieret område i alt 2.360,7 44, , ,4-56,6 Miljøudvalget- Forsyningsvirk. -18,9 7,6-11,3-17,9-6,6 Forsyningsvirksomheder -18,9 7,6-11,3-17,9-6,6 ialt lait 2.341,8 51, , ,5 63,2 Anlægsvirksomhed Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 161,5 mio. kr. incl. forsyningsvirksomhederne. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 157,1 mio. kr.. Overførslerne fra 2003 til 2004 udgjorde 108,1 mio. kr. Det korrigerede budget kunne herefter opgøres til 318,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 174,2 mio. kr. Der er dermed uforbrugte rådighedsbeløb på 144,4 mio. kr., hvoraf 141,8 mio. kr. er overført til 2005.

9 9 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2003 til Mio. kr. Korr. bud- Overførsel Overfør- Overførsel Udvalg get sel i % Økonomiudvalget 0,5 7,1 _ -10,0 Trafik- og Teknikudvalget 42,4 19,7 46,5 11,8 Miljøudvalget-ramme 1 6,2 2,2 34,8 5,1 Miljøudvalget - ramme 2 46,0 11,3 24,5 27,0 Børne- og Undervisningsud- 97,5 40,0 41,0 42,6 valget Kultur, Fritids- og Idrætsud- 51,6 16,4 31,9 11,5 valget Socialudvalget 74,4 45,1 60,6 20,1 lait 318,6 141,8 44,5 108,1 I tabellen nedenfor er anlægsvirksomheden (netto) i 2004 opstillet udvalgsvist. Anlægsudgifter fordelt på udvalg + udgift/ - indtægt Budget Tillægs- Korr. Regn- Forskel I mio. kr bevilling budget skab korr budget og regnskab Økonomiudvalget 8,0-7,4 0,5-0,5 1,0 Miljøudvalget ramme 1 1,1 5,1 6,2 4,1 2,2 Trafik- og Teknikudvalget 29,0 13,3 42,4 21,6 20,8 Børne- og Undervisningsudvalget 50,8 46,7 97,5 56,4 41,1 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 9,4 42,1 51,6 33,9 17,7 Socialudvalget 44,2 30,2 74,4 27,7 46,7 Skattefinansierede områder; 142,5 130,1 272,6 143,2 129,4 Forsyningsvirksomheder 19,0 27,1 46,0 30,9 15,1 Takstfinansierede områder: 19,0 27,1 46,0 30,9 15,1 lait 161,5 157,1 318,6 174,2 144,4

10 10 De finansielle konti Renter Kommunens nettorenteindtægter udgjorde 13,7 mio. kr. i 2004 mod en budgetteret nettoindtægt på 3,2 mio. kr. Udgifter + /indtægter - Mio. kr. Budget Regnskab Forskel Renteindtægter -15,1-13,9-1,2 Renteudgifter 11,9 16,2-4,3 Kurstab/gevinst 0,0-16,0 16,0 lait -3,2-13,7-10,5 Renteindtægterne vedrører forrentning af likvide aktiver, af kortfristede tilgodehavender og af langfristede tilgodehavender. Der var budgetteret med en indtægt på 15,1 mio. kr. Den faktiske renteindtægt blev 13,9 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Forrentningen af de likvide aktiver udgjorde ca. 3,5 pet. i Der har i 2004 været en nettokursgevinst på 16,0 mio. kr. som primært vedrører salget af kommunens Nesa -aktier. Renteudgifterne vedrører især kommunens gæld. Der er budgetteret med en renteudgift i alt på 11,9 mio. kr., Den faktiske renteudgift blev 16,2 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 4,3 mio. kr. Kommunen har SWAP- aftale med Danske Bank vedrørende lån på 36,0 mio. kr. S WAP- aftalen er udarbejdet i CHF valuta. Aftalen udløber i Herudover har kommunen SWAP- aftale med Nordea på 84,9 mio. kr. i DKK. Øvrige finansforskydninger Begrebet "Finansforskydninger" dækker primært over forskydninger mellem årene i kommunens kort- og langfristede tilgodehavender. De faktiske finansforskydninger er i regnskabet opgjort til 98,7 mio. kr. Afdrag på lån og optagelse af lån Kommunens langfristede gæld består af udlandslån, hypotekbanklån og indenlandslån. Gælden var i starten af 2004 på 371,0 mio. kr. I årets løb er der afdraget 19,8 mio. kr. Samtidig er der sket omlægning af lån, kurs- og indeksregulering af lån og nyoptagelse af lån for i alt 21,4 mio. kr. således at den langfristede gæld pr udgør 372,6 mio. kr. Der var i budget 2004 forudsat låneoptagelse på 15,0 mio. kr. til renovering af skoleområdet. Der blev i året løb besluttet en lånoptagelse på 19,0 mio. kr. Låneoptagelsen er sket i Kommune Kredit. Forbrug af likvide aktiver Den likvide beholdning var ved udgangen af ,9 mio. kr.

11 11 Skønnet over ultimo beholdningen i 2004 blev i løbet af sommeren 2004 revideret i forbindelse med budgetlægningen for Den likvide beholdning skønnedes på dette tidspunkt ultimo 2004 at udgøre 247,0 mio. kr. Kassebeholdningen blev pr på 337,2 mio. kr. 1 mio. kr. Budget Regnskab Forskel Beholdning primo ,4 241,9 85,5 Forbrug/forøgelse 7,6 95,3 87,7 Beholdning ultimo ,0 337,2 173,2 Tilskud og udligning De beløb, som er budgetteret i tilskud og udligning i 2004, er udmeldt af indenrigsministeriet i juni Beløbene udbetales i 12-dele i regnskabsåret og efterreguleres efter to år. Når der alligevel er en forskel mellem det budgetterede og det faktisk opgjorte beløb, skyldes det en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2003, som udmeldes og afregnes i Denne efterregulering var således ikke kendt på budgetteringstidspunktet. Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. Udligning og generelle -376,2-394,8-18,6 tilskud Skatter Kommunens indtægter fra skatter stammer primært fra indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter. Udgifter + /indtægter - Mio. kr. Budget Regnskab Forskel Indkomstskatter , ,2 17,8 Ejendomsværdiskat -100,5-88,7 11,8 Selskabsskatter -166,4-167,3-0,9 Ejendomsskatter -209,8-202,3 7,5 Andre skatter -30,4-30,3 0,1 lait , ,8 36,3 Gladsaxe Kommune har i 2004 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskatterne. Det budgetterede beløb er i budgetåret udbetalt i 12-dele. Indkomstskatteprocenten for 2004 blev ved vedtagelsen af budgettet fastsat til 20,3 pet., hvilket er en nedsættelse i forhold til 2003 med 0,1 pet. Årsagen til mindreindtægten på indkomstskatter skyldes hovedsaligt, at efterregulering vedrørende afregning af forskelsbeløb 2001 der blev skønnet til 31,0 mio. kr. ved budgetlægningen for 2004, har vist sig kun at udgøre en indtægt på 16,3 mio. kr.

12 12 Ejendomsværdiskatten er på 10 promille af ejendomsvurderingen. Det budgetterede beløb udbetales i 12-dele i budgetåret og efterreguleres efter to år. Årsagen til mindreindtægten på ejendomsværdiskatten skyldes ligesom for indkomstskatterne en budgetteret forventet efterregulering vedrørende 2001, som imidlertid gav 11,8 mio. kr. mindre end skønnet ved budgetlægningen Selskabsskatterne beregnes på grundlag af virksomhedernes regnskab tre år tidligere og er dermed et endeligt beløb. Der er budgetteret med en indtægt på 209,8 mio. kr. fra grundskyld og andre ejendomsskatter, mens indtægten ifølge regnskabet blev på 202,3 mio. kr. Forklaringen herpå skyldes, at indtægterne vedrørende dækningsafgifter for offentlige ejendomme, forretningslokaler mv. er blevet mindre end forudsat ved budgetlægningen. Grundskyldpromillen var 13,0 i Prognose En af de væsentligste faktorer ved udarbejdelsen af et budget er forventningerne til befolkningsudviklingen. Budgettet for 2004 tog derfor udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, og det antal personer som prognosen skønnede ville være bosat i kommunen i Prognosen blev bl.a. anvendt til at vurdere daginstitutionsbehovet, elev- og klassetallet i folkeskolerne og antallet af skatteydere i indkomstskatteprognosen. De faktiske befolkningstal for 2004 kan nu opgøres og viser, at der samlet set er kommet færre borgere i Gladsaxe Kommune end forudsat i prognosen. Befolkningstallet kunne pr opgøres til Antal 1. januar Faktisk Prog- Faktisk Vækst 2004 nose 2005 % årige ,8 3-6 årige , årige , årige årige , årige ,4 85+ årige ,5 lait ,0 Som det fremgår af tabellen er der sket en lille stigning i antallet af småbørn og en stigning i antal skolebørn, der stort set svarer til det forventede. Aldersgruppen årige falder en del medens der kun er tale om et meget begrænset fald i aldersgruppen årige. For ældreområdet er der tale om en stigning, der markant viser sig i aldersgruppen over 85- årige.

13 13 Andre forudsætninger Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13 juni 2003 aftale om kommunernes økonomi i Der blev for hele denne aftaleperiode fastsat konkrete udgiftsrammer, der indebar en realvækst i kommunens serviceudgifter på maksimalt 0,7 pet. årligt. Der blev desuden henstillet, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2004 ikke blev hævet.

14 Drift

15 15 ØKONOMIUDVALGET Servicemåtsområder: Ejendomme m.v. s. 29 Redningsberedskab s. 32 Venskabsbysamarbejde s. 33 Politisk organisation s. 33 Administrativ organisation s. 35 Diverse udgifter og indtægter s. 41 Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice s. 42 Diverse sociale ydelser s. 42 Støttekrævende børn og unge s. 43 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi og er ansvarlig for kommunens administration. Økonomiudvalgets område omfatter bl.a. beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, byfornyelse, drift af parker, driftssikring af boligbyggeri m.v., redningsberedskab, venskabsbysamarbejde, Byrådet, valg, rådhusets drift, administrationen, Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og sygesikringsydelser, boligsikring og boligydelse samt støttekrævende børn og unge. Central- og skatteforvaltningen administrerer hovedparten af de nævnte områder. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og Gladsaxes borgere. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Regnskab Netto i kr Budget 2004 Forske! Tillægsbev./ Budgetompl. Budgetramme i alt Ejendomme m.v Redningsberedskab Venskabsbysamarbejde og Politisk organisation Administrativ organisation og Diverse udgifter og indtægter Gladsaxe Komm. Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Støttekrævende børn og unge Note: Forskelsbeløbene i tabellen ovenfor fås ved at bruge budgetbeløb som udgangspunkt, tillægge beløb for tiliægsbev./budgetompl. og fratrække regnskabsbeløb.

16 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. Regnskab 2004 Udgift Indtægt Udgift Beviliing Indtægt Reg ns kabsoversigt TillægsbevIINng ind. budgetomplacering Udgift Indtægt I Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget Ejendomme m.v. 001 Ejendomsadministration.. II Beboelse FÆLLESUDGIFTER 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse, 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter HOLMEVEJ Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter SEPTEMBERVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter BAGSVÆRDDAL Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter SØBORG HOVEDGADE Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TAXVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdeise 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter LYKKESBORG ALLE 9 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter Z D ,

17 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TOLSTOJS ALLE 3 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse Opvarmning 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TOLSTOJS ALLE 5 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter BAGSVÆRD HOVEDGADE Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse Opvarmning 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TELEFONVEJ 5 28 Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter PILEGÅRDSVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdeise Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter PILEGÅRDSVEJ Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse.., 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter KILDEBAKKEN Lønninger 28 Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse.. 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter KILDEBAKKEN Lønninger. 28 Ejendomsudgifter 17 Regnskabsoversigt Regnskab 2004 Bevilling Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

18 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 70 Andet 84 Lejeindtægter KILDEBAKKEN Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter SELMA LAGERLØFTS ALLE Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 12 Erhvervsejendomme FÆLLESUDGIFTER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter VENTESALSBYGNING M.M VED TRAFIKPLA.. i GLADSAXE 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter NYBROVEJ NYBRO KRO 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter KIOSKBYGNING M.M. PÅ BAGSVÆRD TORV.. 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter NYBROVEJ Lejeindtægter 13 Andre faste ejendomme FÆLLESUDGIFTER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 21 Drift af pensionisthaver 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter Reg ns kabsoversigt Regnskab 2004 Beviiling Tillægsbeviiling incl.budgetomplacering Udgift indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt B

19 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. Reg ns kabsove rsi gt Regnskab 2004 Bevilling TiilægsbeviEiing incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt AREALFORRENTNING. 23 Arealleje 01 Vandforsyning. 03 Spildevand 05 Renovation MATR.NR. 21 M AF BAGSVÆRD GRÅPILEVEJ 2/VÆREBROVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR, NR M.FL AF GLADSAXE OG 7 E AF MØRKHØJ AREALER VED SYDMARKEN OG ØSTMARKEN 84 Lejeindtægter MATR.NR. 3 CÆ f 18 LI M.FL. AF BAG- SVÆRD, VÆREBROVEJ 1-5/GRÅP1LEVEJ Ejendomsudgifter Skatter og afgifter MATR.NR. 5 BH AF BAGSVÆRD PINJEVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER 84 Lejeindtægter 87 Fremleje afgift 89 Københavns kommunes andel PARCELHUSGRUNDE VED VIBEVÆNGET 84 Lejeindtægter HØJE GLADSAXE 84 Lejeindtægter MATR.NR. 5 EF AF BAGSVÆRD GRANVEJ 3 84 Lejeindtægter MATR.NR. 1 AK, KA AF GLADSAXE KAGSÅKOLLEGIET 84 Lejeindtægter TORNEHØJGÅRD 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter. 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter EGEGÅRD.. 84 Lejeindtægter TAXVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter GRØNNEGÅRD 84 Lejeindtægter TAXVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter MATR. NR. 89 AF BAGSVÆRD TIL JERNBANEN Ejendomsudgifter , , ,

20 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 21 Skatter og afgifter MATR.NR. 15 S AF BUDDINGE BUDDINGEVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 2 Y AF MØRKHØJ PILEGÅRDSVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 77 AF GLADSAXE VED KORNMARKEN 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 11 AA M. FL. AF BAGSVÆRD... VED BAGSVÆRD MØLLEVEJ 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 15 CÆ AF BUDDINGE BUDDINGEVEJ Ejendomsudgifter 21 SkattBrog afgifter GYNGEMOSEVÆRKETS BYGNINGER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 82 Lejeindtægter 61 Andre udgifter NYBROVEJ 370, MATR.NR. 11 D, 11 H BAGSVÆRD. DUKKEHUSET 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter 15 Byfornyelse og boligforbedring BYFORNYELSE 11 Fælles konto for terminudgifter ved færdigbehandlede byfornyelsesprojekter 01 Ydelsesstøtte 21 Parker og legepladser DRIFT AF PARKER M.V.. 01 Aldershviie folkepark 28 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse af bygninger 21 Forsikring, skatter og afgifter 42 Vedligeholdelse og fornyeise af. inventar og køkkenudstyr 84 Indtægt 19 Leje af restauration 28 Leje af bådpladser 05 Kagsåparken 84 Indtægt 29 Lejeindtægt 06 Parkanlæg i smørmosen og fedtmosen 28 Fast ejendom 21 Forsikring, skatter og afgifter 07 Bagsværdfortets folkepark 28 Fast ejendom Reg ns kabsoversigt Regnskab 2004 Beviliing Tillægsbevilling incl. budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

21 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 21 Regnskab 2004 Udgift indtægt Udgift Beviiling Indtægt Regnskabsoversigt Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 29 Lejeafgift 08 Gladsaxe fort 28 Fast ejendom 13 Vedligeholdeise af bygninger 21 Forsikring, skatter og afgifter 84 Indtægt 29 Lejeindtægt 64 Andre kulturelle opgaver HØJGARD/SØGARD 01 Fællesudgifter 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning og belysning 21 Forsikring, skatter og afjgifter 25 Vagttilsyn 39 Vask og rengøring 42 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 43 Bestiller/udfører-forsøg med gkr 61 Andre udgifter 71 Indtægt 07 Forskellige indtægter 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v 03 Kollegiers driftssikring 08 Ydelsesstøtte til andelsboliger og... ungdomsboliger samt vedrørende almennyttige boligselskaber 01 Refusion vedrørende kollegier 02 Redningsberedskab 001 Brandvæsen mv 95 Redningsberedskab LOKALT 23 Brandslukning 24 Kommuneabonnement 25 Brandinspektørbil 27 Materiel, udrustning og uddannelse Diverse 65 Gebyr for blinde alamer m.m BRANDSTATIONEN 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Forsikring, skatter og afgifter 71 Lejeindtægter FÆLLESKOMMUNALT SAMARBEJDE.. 21 Andel af krigsmæs. redningsberedskab 03 Venskabsbysamarbejde 001 Venskabsbyaktiviteter. 64 Andre kulturelle opgaver INTERNATIONALT SAMARBEJDE 31 Officielle arrangementer 01 Officielle arrangementer i venskabsbyerne 02 Officielle arrangementer i gladsaxe 32 Rejsetilskud. 33 Tilskud til arrangementer i gladsaxe.. 34 Diverse B B D Q.B

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune:

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune: 25 Økonomiudvalget Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift Indhold Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5 Drift Økonomiudvalget... 15 Trafik- og Teknikudvalget. 69 Miljøudvalget... 81 Børne- og Undervisningsudvalget... 96 Kultur- Fritids og Idrætsudvalget.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere