Gladsaxe Regnskab 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Regnskab 2004"

Transkript

1 Gladsaxe Regnskab 2004

2 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og idrætsudvalget Socialudvalget Anlæg Økonomiudvalget 222 Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget 239 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 249 Socialudvalget Renter, finansiering og status Renter Finansiering Finansiel status Oversigter Tværgående artsoversigt 319 Personaleoversigt 321 Garanti-og eventualrettigheder 328 Ejendomsfortegnelse 331 Indgåede lejemål Regnskabsopgørelse 343 Finansieringsoversigt 345 Åbningsbalance. 347 Anvendt regnskabspraksis 351 Resuitatopg øreise 355 Omregningstabel Anlægso versigt 359 Stikordsregister

3 3 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

4 4 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2004 Budget 2004 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v DRIFTSVIRKSOMHED! ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v 11, ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse I likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Hovedstadens udviklingsråd (7.79) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (7.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

5 5 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet.

6 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle bemærkninger koncentrerer sig derfor dels om en vurdering af den økonomiske overholdelse af budgettet, dels en bedømmelse af kommunens finansielle situation. En mere konkret vurdering af, om forudsætningerne i budgettet er blevet opfyldt, findes i de specifikke bemærkninger fra alle udvalg, bl.a. i form af en resultatopfølgning på de målsætninger, der indgik i budget Resultat. Generelle tilskud og udligning, momsudligning, renter og skatter har tilsammen givet en indtægt på 2.502,1 mlo. kr. i Med et forbrug af driftsmidler på 2.330,5 mio. kr. og af anlægsmidler på 174,2 mio. kr. giver det et drifts- og anlægsunderskud på -2,6 mio. kr. Mio.kr. B2004 R2004 Forskel Generelle tilskud, moms 249,1 265,6 16,5 Skatter 2.259, ,8-36,3 Renter 3,1 13,7 10,6 Indtægter i alt 2.511, ,1-9,2 Drift , ,5 11,3 Anlæg -161,5-174,2-12,7 Udgifter i alt , ,7 1,4 Drifts- og anlægsoverskud 8,0-2,6-10,6 Der var i budgettet forudsat et drifts- og anlægsoverskud på 8 mio. kr. I forhold til det budgetterede er indtægterne blevet 9,2 mio. kr. lavere og udgifterne 1,4 mio. kr. højere. Driftsudgifterne er blevet 11,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, medens anlægsudgifterne i regnskabet udviseret merforbrug på 12,7 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen. Skatteindtægterne er blevet 36,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært at efterreguleringen vedrørende 2001 blev skønnet højere ved budgetlægningen for 2004, end den reelt har vist sig at blive. Til gengæld er der en positiv efterregulering af udlignings- og tilskudsbeløbene på 16 mio. kr. Endelig har der været en kursgevinst i 2004 grundet salget af Nesa - aktier som ikke har været budgetlagt.

7 7 Finansieringsoversigten viser, at årets regnskabsresultat og de finansielle dispositioner har betydet en voksende kassebeholdning. Mio. kr. Likvid beholdning primo ,9 Tilgang af likvide aktiver: Drtfts-/anlægsoverskud -2,6 Lånoptagelse 19,0 Øvrige finansforskydninger 98,7 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -19,8 Likvid beholdning uitimo ,2 Kommunens finansielle situation er således blevet forbedret i Der er som nævnt et drifts- og anlægsunderskud på -2,6 mio. kr. Samtidig er kommunens langfristede gæld blevet nedbragt med '19,8 mio. kr. Den likvide beholdning var ved begyndelsen af året på 241,9 mio. kr. og kan pr opgøres til 337,2 mio. kr. Driftsvirksomheden Der blev ved vedtagelsen af budget 2004 givet driftsbevillinger på tilsammen 2.341,8 mio. kr. I løbet af 2004 er der givet nettobevillinger til driften på i alt 51,9 mio. kr. f hvoraf overførsel af driftsmidler fra 2003 til 2004 udgør 60,2 mio. kr. Det gav ét korrigeret budget på 2.393,7 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for driftsvirksomheden blev på 2.330,5 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 11,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 63,2 mio. kr. Ifølge reglerne om overførsel af driftsmidler kan et mindreforbrug på både løn og øvrig drift nu overføres. Dog kan et mindreforbrug på overførselsindkomster ikke overføres. Forvaltningerne har opgjort overførselsadgangen på deres udvalgsområder, og der er overført i alt 64,4 mio. kr.

8 8 Overførsel af driftsmidler og løn fra 2004 til 2005, Mio. kr. Overførsel Overfør- Overførsel Udvalg sel i % Økonomiudvalget 13,0 3,2 15,4 Trafik- og Teknikudvalget 4.3 7,3 2,6 Børne- og Undervisningsudvalget 11,6 1,4 10,7 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 4,8 4,5 5,2 Socialudvalget 30,3 3,0 24,1 Muljøudvalget, ramme 1 0,6 29,4 0,9 Miljøudvalget, forsyningsvirksom- -0,2 1,5 1,3 hederne lait 64,4 2,7 60,2 I tabellen nedenfor er driftsvirksomheden (netto) i 2004 opstillet udvalgsvist. Regnskabsresultatet - drift Mio.kr. Budget Tillægsbev. Korr. budget Regnskab Overført Udvalg 2004 Omplacering Økonomiudval- 414,3-13,7 400,6 388,7-11,9 get Trafik- og Teknik udvalget 55,9 3,1 59,0 54,8-4,2 Miljøudvalget 1,2 0,8 2,0 1,5-0,5 Børne- og undervisningsudvalget 802,5 28,0 830,5 816,9-13,5 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 102,2 4,3 106,5 102,0-4,5 Socialudvalget 665,1 16,7 681,8 652,3-29,5 ramme 1 Socialudvalget 319,5 5,2 324,7 332,2 7,5 ramme 2 Skattefinansieret område i alt 2.360,7 44, , ,4-56,6 Miljøudvalget- Forsyningsvirk. -18,9 7,6-11,3-17,9-6,6 Forsyningsvirksomheder -18,9 7,6-11,3-17,9-6,6 ialt lait 2.341,8 51, , ,5 63,2 Anlægsvirksomhed Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 161,5 mio. kr. incl. forsyningsvirksomhederne. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 157,1 mio. kr.. Overførslerne fra 2003 til 2004 udgjorde 108,1 mio. kr. Det korrigerede budget kunne herefter opgøres til 318,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 174,2 mio. kr. Der er dermed uforbrugte rådighedsbeløb på 144,4 mio. kr., hvoraf 141,8 mio. kr. er overført til 2005.

9 9 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2003 til Mio. kr. Korr. bud- Overførsel Overfør- Overførsel Udvalg get sel i % Økonomiudvalget 0,5 7,1 _ -10,0 Trafik- og Teknikudvalget 42,4 19,7 46,5 11,8 Miljøudvalget-ramme 1 6,2 2,2 34,8 5,1 Miljøudvalget - ramme 2 46,0 11,3 24,5 27,0 Børne- og Undervisningsud- 97,5 40,0 41,0 42,6 valget Kultur, Fritids- og Idrætsud- 51,6 16,4 31,9 11,5 valget Socialudvalget 74,4 45,1 60,6 20,1 lait 318,6 141,8 44,5 108,1 I tabellen nedenfor er anlægsvirksomheden (netto) i 2004 opstillet udvalgsvist. Anlægsudgifter fordelt på udvalg + udgift/ - indtægt Budget Tillægs- Korr. Regn- Forskel I mio. kr bevilling budget skab korr budget og regnskab Økonomiudvalget 8,0-7,4 0,5-0,5 1,0 Miljøudvalget ramme 1 1,1 5,1 6,2 4,1 2,2 Trafik- og Teknikudvalget 29,0 13,3 42,4 21,6 20,8 Børne- og Undervisningsudvalget 50,8 46,7 97,5 56,4 41,1 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 9,4 42,1 51,6 33,9 17,7 Socialudvalget 44,2 30,2 74,4 27,7 46,7 Skattefinansierede områder; 142,5 130,1 272,6 143,2 129,4 Forsyningsvirksomheder 19,0 27,1 46,0 30,9 15,1 Takstfinansierede områder: 19,0 27,1 46,0 30,9 15,1 lait 161,5 157,1 318,6 174,2 144,4

10 10 De finansielle konti Renter Kommunens nettorenteindtægter udgjorde 13,7 mio. kr. i 2004 mod en budgetteret nettoindtægt på 3,2 mio. kr. Udgifter + /indtægter - Mio. kr. Budget Regnskab Forskel Renteindtægter -15,1-13,9-1,2 Renteudgifter 11,9 16,2-4,3 Kurstab/gevinst 0,0-16,0 16,0 lait -3,2-13,7-10,5 Renteindtægterne vedrører forrentning af likvide aktiver, af kortfristede tilgodehavender og af langfristede tilgodehavender. Der var budgetteret med en indtægt på 15,1 mio. kr. Den faktiske renteindtægt blev 13,9 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Forrentningen af de likvide aktiver udgjorde ca. 3,5 pet. i Der har i 2004 været en nettokursgevinst på 16,0 mio. kr. som primært vedrører salget af kommunens Nesa -aktier. Renteudgifterne vedrører især kommunens gæld. Der er budgetteret med en renteudgift i alt på 11,9 mio. kr., Den faktiske renteudgift blev 16,2 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 4,3 mio. kr. Kommunen har SWAP- aftale med Danske Bank vedrørende lån på 36,0 mio. kr. S WAP- aftalen er udarbejdet i CHF valuta. Aftalen udløber i Herudover har kommunen SWAP- aftale med Nordea på 84,9 mio. kr. i DKK. Øvrige finansforskydninger Begrebet "Finansforskydninger" dækker primært over forskydninger mellem årene i kommunens kort- og langfristede tilgodehavender. De faktiske finansforskydninger er i regnskabet opgjort til 98,7 mio. kr. Afdrag på lån og optagelse af lån Kommunens langfristede gæld består af udlandslån, hypotekbanklån og indenlandslån. Gælden var i starten af 2004 på 371,0 mio. kr. I årets løb er der afdraget 19,8 mio. kr. Samtidig er der sket omlægning af lån, kurs- og indeksregulering af lån og nyoptagelse af lån for i alt 21,4 mio. kr. således at den langfristede gæld pr udgør 372,6 mio. kr. Der var i budget 2004 forudsat låneoptagelse på 15,0 mio. kr. til renovering af skoleområdet. Der blev i året løb besluttet en lånoptagelse på 19,0 mio. kr. Låneoptagelsen er sket i Kommune Kredit. Forbrug af likvide aktiver Den likvide beholdning var ved udgangen af ,9 mio. kr.

11 11 Skønnet over ultimo beholdningen i 2004 blev i løbet af sommeren 2004 revideret i forbindelse med budgetlægningen for Den likvide beholdning skønnedes på dette tidspunkt ultimo 2004 at udgøre 247,0 mio. kr. Kassebeholdningen blev pr på 337,2 mio. kr. 1 mio. kr. Budget Regnskab Forskel Beholdning primo ,4 241,9 85,5 Forbrug/forøgelse 7,6 95,3 87,7 Beholdning ultimo ,0 337,2 173,2 Tilskud og udligning De beløb, som er budgetteret i tilskud og udligning i 2004, er udmeldt af indenrigsministeriet i juni Beløbene udbetales i 12-dele i regnskabsåret og efterreguleres efter to år. Når der alligevel er en forskel mellem det budgetterede og det faktisk opgjorte beløb, skyldes det en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2003, som udmeldes og afregnes i Denne efterregulering var således ikke kendt på budgetteringstidspunktet. Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. Udligning og generelle -376,2-394,8-18,6 tilskud Skatter Kommunens indtægter fra skatter stammer primært fra indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter. Udgifter + /indtægter - Mio. kr. Budget Regnskab Forskel Indkomstskatter , ,2 17,8 Ejendomsværdiskat -100,5-88,7 11,8 Selskabsskatter -166,4-167,3-0,9 Ejendomsskatter -209,8-202,3 7,5 Andre skatter -30,4-30,3 0,1 lait , ,8 36,3 Gladsaxe Kommune har i 2004 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskatterne. Det budgetterede beløb er i budgetåret udbetalt i 12-dele. Indkomstskatteprocenten for 2004 blev ved vedtagelsen af budgettet fastsat til 20,3 pet., hvilket er en nedsættelse i forhold til 2003 med 0,1 pet. Årsagen til mindreindtægten på indkomstskatter skyldes hovedsaligt, at efterregulering vedrørende afregning af forskelsbeløb 2001 der blev skønnet til 31,0 mio. kr. ved budgetlægningen for 2004, har vist sig kun at udgøre en indtægt på 16,3 mio. kr.

12 12 Ejendomsværdiskatten er på 10 promille af ejendomsvurderingen. Det budgetterede beløb udbetales i 12-dele i budgetåret og efterreguleres efter to år. Årsagen til mindreindtægten på ejendomsværdiskatten skyldes ligesom for indkomstskatterne en budgetteret forventet efterregulering vedrørende 2001, som imidlertid gav 11,8 mio. kr. mindre end skønnet ved budgetlægningen Selskabsskatterne beregnes på grundlag af virksomhedernes regnskab tre år tidligere og er dermed et endeligt beløb. Der er budgetteret med en indtægt på 209,8 mio. kr. fra grundskyld og andre ejendomsskatter, mens indtægten ifølge regnskabet blev på 202,3 mio. kr. Forklaringen herpå skyldes, at indtægterne vedrørende dækningsafgifter for offentlige ejendomme, forretningslokaler mv. er blevet mindre end forudsat ved budgetlægningen. Grundskyldpromillen var 13,0 i Prognose En af de væsentligste faktorer ved udarbejdelsen af et budget er forventningerne til befolkningsudviklingen. Budgettet for 2004 tog derfor udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, og det antal personer som prognosen skønnede ville være bosat i kommunen i Prognosen blev bl.a. anvendt til at vurdere daginstitutionsbehovet, elev- og klassetallet i folkeskolerne og antallet af skatteydere i indkomstskatteprognosen. De faktiske befolkningstal for 2004 kan nu opgøres og viser, at der samlet set er kommet færre borgere i Gladsaxe Kommune end forudsat i prognosen. Befolkningstallet kunne pr opgøres til Antal 1. januar Faktisk Prog- Faktisk Vækst 2004 nose 2005 % årige ,8 3-6 årige , årige , årige årige , årige ,4 85+ årige ,5 lait ,0 Som det fremgår af tabellen er der sket en lille stigning i antallet af småbørn og en stigning i antal skolebørn, der stort set svarer til det forventede. Aldersgruppen årige falder en del medens der kun er tale om et meget begrænset fald i aldersgruppen årige. For ældreområdet er der tale om en stigning, der markant viser sig i aldersgruppen over 85- årige.

13 13 Andre forudsætninger Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13 juni 2003 aftale om kommunernes økonomi i Der blev for hele denne aftaleperiode fastsat konkrete udgiftsrammer, der indebar en realvækst i kommunens serviceudgifter på maksimalt 0,7 pet. årligt. Der blev desuden henstillet, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2004 ikke blev hævet.

14 Drift

15 15 ØKONOMIUDVALGET Servicemåtsområder: Ejendomme m.v. s. 29 Redningsberedskab s. 32 Venskabsbysamarbejde s. 33 Politisk organisation s. 33 Administrativ organisation s. 35 Diverse udgifter og indtægter s. 41 Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice s. 42 Diverse sociale ydelser s. 42 Støttekrævende børn og unge s. 43 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi og er ansvarlig for kommunens administration. Økonomiudvalgets område omfatter bl.a. beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, byfornyelse, drift af parker, driftssikring af boligbyggeri m.v., redningsberedskab, venskabsbysamarbejde, Byrådet, valg, rådhusets drift, administrationen, Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og sygesikringsydelser, boligsikring og boligydelse samt støttekrævende børn og unge. Central- og skatteforvaltningen administrerer hovedparten af de nævnte områder. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og Gladsaxes borgere. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Regnskab Netto i kr Budget 2004 Forske! Tillægsbev./ Budgetompl. Budgetramme i alt Ejendomme m.v Redningsberedskab Venskabsbysamarbejde og Politisk organisation Administrativ organisation og Diverse udgifter og indtægter Gladsaxe Komm. Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Støttekrævende børn og unge Note: Forskelsbeløbene i tabellen ovenfor fås ved at bruge budgetbeløb som udgangspunkt, tillægge beløb for tiliægsbev./budgetompl. og fratrække regnskabsbeløb.

16 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. Regnskab 2004 Udgift Indtægt Udgift Beviliing Indtægt Reg ns kabsoversigt TillægsbevIINng ind. budgetomplacering Udgift Indtægt I Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget Ejendomme m.v. 001 Ejendomsadministration.. II Beboelse FÆLLESUDGIFTER 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse, 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter HOLMEVEJ Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter SEPTEMBERVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter BAGSVÆRDDAL Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter SØBORG HOVEDGADE Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TAXVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdeise 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter LYKKESBORG ALLE 9 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter Z D ,

17 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TOLSTOJS ALLE 3 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse Opvarmning 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TOLSTOJS ALLE 5 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter BAGSVÆRD HOVEDGADE Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse Opvarmning 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TELEFONVEJ 5 28 Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter PILEGÅRDSVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdeise Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter PILEGÅRDSVEJ Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse.., 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter KILDEBAKKEN Lønninger 28 Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse.. 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter KILDEBAKKEN Lønninger. 28 Ejendomsudgifter 17 Regnskabsoversigt Regnskab 2004 Bevilling Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

18 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 70 Andet 84 Lejeindtægter KILDEBAKKEN Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter SELMA LAGERLØFTS ALLE Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 12 Erhvervsejendomme FÆLLESUDGIFTER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter VENTESALSBYGNING M.M VED TRAFIKPLA.. i GLADSAXE 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter NYBROVEJ NYBRO KRO 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter KIOSKBYGNING M.M. PÅ BAGSVÆRD TORV.. 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter NYBROVEJ Lejeindtægter 13 Andre faste ejendomme FÆLLESUDGIFTER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 21 Drift af pensionisthaver 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter Reg ns kabsoversigt Regnskab 2004 Beviiling Tillægsbeviiling incl.budgetomplacering Udgift indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt B

19 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. Reg ns kabsove rsi gt Regnskab 2004 Bevilling TiilægsbeviEiing incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt AREALFORRENTNING. 23 Arealleje 01 Vandforsyning. 03 Spildevand 05 Renovation MATR.NR. 21 M AF BAGSVÆRD GRÅPILEVEJ 2/VÆREBROVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR, NR M.FL AF GLADSAXE OG 7 E AF MØRKHØJ AREALER VED SYDMARKEN OG ØSTMARKEN 84 Lejeindtægter MATR.NR. 3 CÆ f 18 LI M.FL. AF BAG- SVÆRD, VÆREBROVEJ 1-5/GRÅP1LEVEJ Ejendomsudgifter Skatter og afgifter MATR.NR. 5 BH AF BAGSVÆRD PINJEVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER 84 Lejeindtægter 87 Fremleje afgift 89 Københavns kommunes andel PARCELHUSGRUNDE VED VIBEVÆNGET 84 Lejeindtægter HØJE GLADSAXE 84 Lejeindtægter MATR.NR. 5 EF AF BAGSVÆRD GRANVEJ 3 84 Lejeindtægter MATR.NR. 1 AK, KA AF GLADSAXE KAGSÅKOLLEGIET 84 Lejeindtægter TORNEHØJGÅRD 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter. 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter EGEGÅRD.. 84 Lejeindtægter TAXVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter GRØNNEGÅRD 84 Lejeindtægter TAXVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter MATR. NR. 89 AF BAGSVÆRD TIL JERNBANEN Ejendomsudgifter , , ,

20 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 21 Skatter og afgifter MATR.NR. 15 S AF BUDDINGE BUDDINGEVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 2 Y AF MØRKHØJ PILEGÅRDSVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 77 AF GLADSAXE VED KORNMARKEN 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 11 AA M. FL. AF BAGSVÆRD... VED BAGSVÆRD MØLLEVEJ 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 15 CÆ AF BUDDINGE BUDDINGEVEJ Ejendomsudgifter 21 SkattBrog afgifter GYNGEMOSEVÆRKETS BYGNINGER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 82 Lejeindtægter 61 Andre udgifter NYBROVEJ 370, MATR.NR. 11 D, 11 H BAGSVÆRD. DUKKEHUSET 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter 15 Byfornyelse og boligforbedring BYFORNYELSE 11 Fælles konto for terminudgifter ved færdigbehandlede byfornyelsesprojekter 01 Ydelsesstøtte 21 Parker og legepladser DRIFT AF PARKER M.V.. 01 Aldershviie folkepark 28 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse af bygninger 21 Forsikring, skatter og afgifter 42 Vedligeholdelse og fornyeise af. inventar og køkkenudstyr 84 Indtægt 19 Leje af restauration 28 Leje af bådpladser 05 Kagsåparken 84 Indtægt 29 Lejeindtægt 06 Parkanlæg i smørmosen og fedtmosen 28 Fast ejendom 21 Forsikring, skatter og afgifter 07 Bagsværdfortets folkepark 28 Fast ejendom Reg ns kabsoversigt Regnskab 2004 Beviliing Tillægsbevilling incl. budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

21 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 21 Regnskab 2004 Udgift indtægt Udgift Beviiling Indtægt Regnskabsoversigt Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 29 Lejeafgift 08 Gladsaxe fort 28 Fast ejendom 13 Vedligeholdeise af bygninger 21 Forsikring, skatter og afgifter 84 Indtægt 29 Lejeindtægt 64 Andre kulturelle opgaver HØJGARD/SØGARD 01 Fællesudgifter 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning og belysning 21 Forsikring, skatter og afjgifter 25 Vagttilsyn 39 Vask og rengøring 42 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 43 Bestiller/udfører-forsøg med gkr 61 Andre udgifter 71 Indtægt 07 Forskellige indtægter 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v 03 Kollegiers driftssikring 08 Ydelsesstøtte til andelsboliger og... ungdomsboliger samt vedrørende almennyttige boligselskaber 01 Refusion vedrørende kollegier 02 Redningsberedskab 001 Brandvæsen mv 95 Redningsberedskab LOKALT 23 Brandslukning 24 Kommuneabonnement 25 Brandinspektørbil 27 Materiel, udrustning og uddannelse Diverse 65 Gebyr for blinde alamer m.m BRANDSTATIONEN 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Forsikring, skatter og afgifter 71 Lejeindtægter FÆLLESKOMMUNALT SAMARBEJDE.. 21 Andel af krigsmæs. redningsberedskab 03 Venskabsbysamarbejde 001 Venskabsbyaktiviteter. 64 Andre kulturelle opgaver INTERNATIONALT SAMARBEJDE 31 Officielle arrangementer 01 Officielle arrangementer i venskabsbyerne 02 Officielle arrangementer i gladsaxe 32 Rejsetilskud. 33 Tilskud til arrangementer i gladsaxe.. 34 Diverse B B D Q.B

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere