Gladsaxe Regnskab 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Regnskab 2004"

Transkript

1 Gladsaxe Regnskab 2004

2 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og idrætsudvalget Socialudvalget Anlæg Økonomiudvalget 222 Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget 239 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 249 Socialudvalget Renter, finansiering og status Renter Finansiering Finansiel status Oversigter Tværgående artsoversigt 319 Personaleoversigt 321 Garanti-og eventualrettigheder 328 Ejendomsfortegnelse 331 Indgåede lejemål Regnskabsopgørelse 343 Finansieringsoversigt 345 Åbningsbalance. 347 Anvendt regnskabspraksis 351 Resuitatopg øreise 355 Omregningstabel Anlægso versigt 359 Stikordsregister

3 3 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

4 4 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2004 Budget 2004 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v DRIFTSVIRKSOMHED! ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v 11, ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse I likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Hovedstadens udviklingsråd (7.79) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (7.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

5 5 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet.

6 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle bemærkninger koncentrerer sig derfor dels om en vurdering af den økonomiske overholdelse af budgettet, dels en bedømmelse af kommunens finansielle situation. En mere konkret vurdering af, om forudsætningerne i budgettet er blevet opfyldt, findes i de specifikke bemærkninger fra alle udvalg, bl.a. i form af en resultatopfølgning på de målsætninger, der indgik i budget Resultat. Generelle tilskud og udligning, momsudligning, renter og skatter har tilsammen givet en indtægt på 2.502,1 mlo. kr. i Med et forbrug af driftsmidler på 2.330,5 mio. kr. og af anlægsmidler på 174,2 mio. kr. giver det et drifts- og anlægsunderskud på -2,6 mio. kr. Mio.kr. B2004 R2004 Forskel Generelle tilskud, moms 249,1 265,6 16,5 Skatter 2.259, ,8-36,3 Renter 3,1 13,7 10,6 Indtægter i alt 2.511, ,1-9,2 Drift , ,5 11,3 Anlæg -161,5-174,2-12,7 Udgifter i alt , ,7 1,4 Drifts- og anlægsoverskud 8,0-2,6-10,6 Der var i budgettet forudsat et drifts- og anlægsoverskud på 8 mio. kr. I forhold til det budgetterede er indtægterne blevet 9,2 mio. kr. lavere og udgifterne 1,4 mio. kr. højere. Driftsudgifterne er blevet 11,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, medens anlægsudgifterne i regnskabet udviseret merforbrug på 12,7 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen. Skatteindtægterne er blevet 36,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært at efterreguleringen vedrørende 2001 blev skønnet højere ved budgetlægningen for 2004, end den reelt har vist sig at blive. Til gengæld er der en positiv efterregulering af udlignings- og tilskudsbeløbene på 16 mio. kr. Endelig har der været en kursgevinst i 2004 grundet salget af Nesa - aktier som ikke har været budgetlagt.

7 7 Finansieringsoversigten viser, at årets regnskabsresultat og de finansielle dispositioner har betydet en voksende kassebeholdning. Mio. kr. Likvid beholdning primo ,9 Tilgang af likvide aktiver: Drtfts-/anlægsoverskud -2,6 Lånoptagelse 19,0 Øvrige finansforskydninger 98,7 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -19,8 Likvid beholdning uitimo ,2 Kommunens finansielle situation er således blevet forbedret i Der er som nævnt et drifts- og anlægsunderskud på -2,6 mio. kr. Samtidig er kommunens langfristede gæld blevet nedbragt med '19,8 mio. kr. Den likvide beholdning var ved begyndelsen af året på 241,9 mio. kr. og kan pr opgøres til 337,2 mio. kr. Driftsvirksomheden Der blev ved vedtagelsen af budget 2004 givet driftsbevillinger på tilsammen 2.341,8 mio. kr. I løbet af 2004 er der givet nettobevillinger til driften på i alt 51,9 mio. kr. f hvoraf overførsel af driftsmidler fra 2003 til 2004 udgør 60,2 mio. kr. Det gav ét korrigeret budget på 2.393,7 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for driftsvirksomheden blev på 2.330,5 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 11,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 63,2 mio. kr. Ifølge reglerne om overførsel af driftsmidler kan et mindreforbrug på både løn og øvrig drift nu overføres. Dog kan et mindreforbrug på overførselsindkomster ikke overføres. Forvaltningerne har opgjort overførselsadgangen på deres udvalgsområder, og der er overført i alt 64,4 mio. kr.

8 8 Overførsel af driftsmidler og løn fra 2004 til 2005, Mio. kr. Overførsel Overfør- Overførsel Udvalg sel i % Økonomiudvalget 13,0 3,2 15,4 Trafik- og Teknikudvalget 4.3 7,3 2,6 Børne- og Undervisningsudvalget 11,6 1,4 10,7 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 4,8 4,5 5,2 Socialudvalget 30,3 3,0 24,1 Muljøudvalget, ramme 1 0,6 29,4 0,9 Miljøudvalget, forsyningsvirksom- -0,2 1,5 1,3 hederne lait 64,4 2,7 60,2 I tabellen nedenfor er driftsvirksomheden (netto) i 2004 opstillet udvalgsvist. Regnskabsresultatet - drift Mio.kr. Budget Tillægsbev. Korr. budget Regnskab Overført Udvalg 2004 Omplacering Økonomiudval- 414,3-13,7 400,6 388,7-11,9 get Trafik- og Teknik udvalget 55,9 3,1 59,0 54,8-4,2 Miljøudvalget 1,2 0,8 2,0 1,5-0,5 Børne- og undervisningsudvalget 802,5 28,0 830,5 816,9-13,5 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 102,2 4,3 106,5 102,0-4,5 Socialudvalget 665,1 16,7 681,8 652,3-29,5 ramme 1 Socialudvalget 319,5 5,2 324,7 332,2 7,5 ramme 2 Skattefinansieret område i alt 2.360,7 44, , ,4-56,6 Miljøudvalget- Forsyningsvirk. -18,9 7,6-11,3-17,9-6,6 Forsyningsvirksomheder -18,9 7,6-11,3-17,9-6,6 ialt lait 2.341,8 51, , ,5 63,2 Anlægsvirksomhed Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 161,5 mio. kr. incl. forsyningsvirksomhederne. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 157,1 mio. kr.. Overførslerne fra 2003 til 2004 udgjorde 108,1 mio. kr. Det korrigerede budget kunne herefter opgøres til 318,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 174,2 mio. kr. Der er dermed uforbrugte rådighedsbeløb på 144,4 mio. kr., hvoraf 141,8 mio. kr. er overført til 2005.

9 9 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2003 til Mio. kr. Korr. bud- Overførsel Overfør- Overførsel Udvalg get sel i % Økonomiudvalget 0,5 7,1 _ -10,0 Trafik- og Teknikudvalget 42,4 19,7 46,5 11,8 Miljøudvalget-ramme 1 6,2 2,2 34,8 5,1 Miljøudvalget - ramme 2 46,0 11,3 24,5 27,0 Børne- og Undervisningsud- 97,5 40,0 41,0 42,6 valget Kultur, Fritids- og Idrætsud- 51,6 16,4 31,9 11,5 valget Socialudvalget 74,4 45,1 60,6 20,1 lait 318,6 141,8 44,5 108,1 I tabellen nedenfor er anlægsvirksomheden (netto) i 2004 opstillet udvalgsvist. Anlægsudgifter fordelt på udvalg + udgift/ - indtægt Budget Tillægs- Korr. Regn- Forskel I mio. kr bevilling budget skab korr budget og regnskab Økonomiudvalget 8,0-7,4 0,5-0,5 1,0 Miljøudvalget ramme 1 1,1 5,1 6,2 4,1 2,2 Trafik- og Teknikudvalget 29,0 13,3 42,4 21,6 20,8 Børne- og Undervisningsudvalget 50,8 46,7 97,5 56,4 41,1 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 9,4 42,1 51,6 33,9 17,7 Socialudvalget 44,2 30,2 74,4 27,7 46,7 Skattefinansierede områder; 142,5 130,1 272,6 143,2 129,4 Forsyningsvirksomheder 19,0 27,1 46,0 30,9 15,1 Takstfinansierede områder: 19,0 27,1 46,0 30,9 15,1 lait 161,5 157,1 318,6 174,2 144,4

10 10 De finansielle konti Renter Kommunens nettorenteindtægter udgjorde 13,7 mio. kr. i 2004 mod en budgetteret nettoindtægt på 3,2 mio. kr. Udgifter + /indtægter - Mio. kr. Budget Regnskab Forskel Renteindtægter -15,1-13,9-1,2 Renteudgifter 11,9 16,2-4,3 Kurstab/gevinst 0,0-16,0 16,0 lait -3,2-13,7-10,5 Renteindtægterne vedrører forrentning af likvide aktiver, af kortfristede tilgodehavender og af langfristede tilgodehavender. Der var budgetteret med en indtægt på 15,1 mio. kr. Den faktiske renteindtægt blev 13,9 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Forrentningen af de likvide aktiver udgjorde ca. 3,5 pet. i Der har i 2004 været en nettokursgevinst på 16,0 mio. kr. som primært vedrører salget af kommunens Nesa -aktier. Renteudgifterne vedrører især kommunens gæld. Der er budgetteret med en renteudgift i alt på 11,9 mio. kr., Den faktiske renteudgift blev 16,2 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 4,3 mio. kr. Kommunen har SWAP- aftale med Danske Bank vedrørende lån på 36,0 mio. kr. S WAP- aftalen er udarbejdet i CHF valuta. Aftalen udløber i Herudover har kommunen SWAP- aftale med Nordea på 84,9 mio. kr. i DKK. Øvrige finansforskydninger Begrebet "Finansforskydninger" dækker primært over forskydninger mellem årene i kommunens kort- og langfristede tilgodehavender. De faktiske finansforskydninger er i regnskabet opgjort til 98,7 mio. kr. Afdrag på lån og optagelse af lån Kommunens langfristede gæld består af udlandslån, hypotekbanklån og indenlandslån. Gælden var i starten af 2004 på 371,0 mio. kr. I årets løb er der afdraget 19,8 mio. kr. Samtidig er der sket omlægning af lån, kurs- og indeksregulering af lån og nyoptagelse af lån for i alt 21,4 mio. kr. således at den langfristede gæld pr udgør 372,6 mio. kr. Der var i budget 2004 forudsat låneoptagelse på 15,0 mio. kr. til renovering af skoleområdet. Der blev i året løb besluttet en lånoptagelse på 19,0 mio. kr. Låneoptagelsen er sket i Kommune Kredit. Forbrug af likvide aktiver Den likvide beholdning var ved udgangen af ,9 mio. kr.

11 11 Skønnet over ultimo beholdningen i 2004 blev i løbet af sommeren 2004 revideret i forbindelse med budgetlægningen for Den likvide beholdning skønnedes på dette tidspunkt ultimo 2004 at udgøre 247,0 mio. kr. Kassebeholdningen blev pr på 337,2 mio. kr. 1 mio. kr. Budget Regnskab Forskel Beholdning primo ,4 241,9 85,5 Forbrug/forøgelse 7,6 95,3 87,7 Beholdning ultimo ,0 337,2 173,2 Tilskud og udligning De beløb, som er budgetteret i tilskud og udligning i 2004, er udmeldt af indenrigsministeriet i juni Beløbene udbetales i 12-dele i regnskabsåret og efterreguleres efter to år. Når der alligevel er en forskel mellem det budgetterede og det faktisk opgjorte beløb, skyldes det en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2003, som udmeldes og afregnes i Denne efterregulering var således ikke kendt på budgetteringstidspunktet. Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. Udligning og generelle -376,2-394,8-18,6 tilskud Skatter Kommunens indtægter fra skatter stammer primært fra indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter. Udgifter + /indtægter - Mio. kr. Budget Regnskab Forskel Indkomstskatter , ,2 17,8 Ejendomsværdiskat -100,5-88,7 11,8 Selskabsskatter -166,4-167,3-0,9 Ejendomsskatter -209,8-202,3 7,5 Andre skatter -30,4-30,3 0,1 lait , ,8 36,3 Gladsaxe Kommune har i 2004 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskatterne. Det budgetterede beløb er i budgetåret udbetalt i 12-dele. Indkomstskatteprocenten for 2004 blev ved vedtagelsen af budgettet fastsat til 20,3 pet., hvilket er en nedsættelse i forhold til 2003 med 0,1 pet. Årsagen til mindreindtægten på indkomstskatter skyldes hovedsaligt, at efterregulering vedrørende afregning af forskelsbeløb 2001 der blev skønnet til 31,0 mio. kr. ved budgetlægningen for 2004, har vist sig kun at udgøre en indtægt på 16,3 mio. kr.

12 12 Ejendomsværdiskatten er på 10 promille af ejendomsvurderingen. Det budgetterede beløb udbetales i 12-dele i budgetåret og efterreguleres efter to år. Årsagen til mindreindtægten på ejendomsværdiskatten skyldes ligesom for indkomstskatterne en budgetteret forventet efterregulering vedrørende 2001, som imidlertid gav 11,8 mio. kr. mindre end skønnet ved budgetlægningen Selskabsskatterne beregnes på grundlag af virksomhedernes regnskab tre år tidligere og er dermed et endeligt beløb. Der er budgetteret med en indtægt på 209,8 mio. kr. fra grundskyld og andre ejendomsskatter, mens indtægten ifølge regnskabet blev på 202,3 mio. kr. Forklaringen herpå skyldes, at indtægterne vedrørende dækningsafgifter for offentlige ejendomme, forretningslokaler mv. er blevet mindre end forudsat ved budgetlægningen. Grundskyldpromillen var 13,0 i Prognose En af de væsentligste faktorer ved udarbejdelsen af et budget er forventningerne til befolkningsudviklingen. Budgettet for 2004 tog derfor udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, og det antal personer som prognosen skønnede ville være bosat i kommunen i Prognosen blev bl.a. anvendt til at vurdere daginstitutionsbehovet, elev- og klassetallet i folkeskolerne og antallet af skatteydere i indkomstskatteprognosen. De faktiske befolkningstal for 2004 kan nu opgøres og viser, at der samlet set er kommet færre borgere i Gladsaxe Kommune end forudsat i prognosen. Befolkningstallet kunne pr opgøres til Antal 1. januar Faktisk Prog- Faktisk Vækst 2004 nose 2005 % årige ,8 3-6 årige , årige , årige årige , årige ,4 85+ årige ,5 lait ,0 Som det fremgår af tabellen er der sket en lille stigning i antallet af småbørn og en stigning i antal skolebørn, der stort set svarer til det forventede. Aldersgruppen årige falder en del medens der kun er tale om et meget begrænset fald i aldersgruppen årige. For ældreområdet er der tale om en stigning, der markant viser sig i aldersgruppen over 85- årige.

13 13 Andre forudsætninger Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13 juni 2003 aftale om kommunernes økonomi i Der blev for hele denne aftaleperiode fastsat konkrete udgiftsrammer, der indebar en realvækst i kommunens serviceudgifter på maksimalt 0,7 pet. årligt. Der blev desuden henstillet, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2004 ikke blev hævet.

14 Drift

15 15 ØKONOMIUDVALGET Servicemåtsområder: Ejendomme m.v. s. 29 Redningsberedskab s. 32 Venskabsbysamarbejde s. 33 Politisk organisation s. 33 Administrativ organisation s. 35 Diverse udgifter og indtægter s. 41 Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice s. 42 Diverse sociale ydelser s. 42 Støttekrævende børn og unge s. 43 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi og er ansvarlig for kommunens administration. Økonomiudvalgets område omfatter bl.a. beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, byfornyelse, drift af parker, driftssikring af boligbyggeri m.v., redningsberedskab, venskabsbysamarbejde, Byrådet, valg, rådhusets drift, administrationen, Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og sygesikringsydelser, boligsikring og boligydelse samt støttekrævende børn og unge. Central- og skatteforvaltningen administrerer hovedparten af de nævnte områder. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og Gladsaxes borgere. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Regnskab Netto i kr Budget 2004 Forske! Tillægsbev./ Budgetompl. Budgetramme i alt Ejendomme m.v Redningsberedskab Venskabsbysamarbejde og Politisk organisation Administrativ organisation og Diverse udgifter og indtægter Gladsaxe Komm. Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Støttekrævende børn og unge Note: Forskelsbeløbene i tabellen ovenfor fås ved at bruge budgetbeløb som udgangspunkt, tillægge beløb for tiliægsbev./budgetompl. og fratrække regnskabsbeløb.

16 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. Regnskab 2004 Udgift Indtægt Udgift Beviliing Indtægt Reg ns kabsoversigt TillægsbevIINng ind. budgetomplacering Udgift Indtægt I Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget Ejendomme m.v. 001 Ejendomsadministration.. II Beboelse FÆLLESUDGIFTER 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse, 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter HOLMEVEJ Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter SEPTEMBERVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter BAGSVÆRDDAL Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter SØBORG HOVEDGADE Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TAXVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdeise 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter LYKKESBORG ALLE 9 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter Z D ,

17 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TOLSTOJS ALLE 3 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse Opvarmning 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TOLSTOJS ALLE 5 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter BAGSVÆRD HOVEDGADE Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse Opvarmning 21 Skatter og afgifter. 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter TELEFONVEJ 5 28 Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter PILEGÅRDSVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdeise Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter PILEGÅRDSVEJ Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse.., 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter KILDEBAKKEN Lønninger 28 Ejendomsudgifter. 13 Bygningsvedligeholdelse.. 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter KILDEBAKKEN Lønninger. 28 Ejendomsudgifter 17 Regnskabsoversigt Regnskab 2004 Bevilling Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

18 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 70 Andet 84 Lejeindtægter KILDEBAKKEN Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter SELMA LAGERLØFTS ALLE Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 59 Administration 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter 12 Erhvervsejendomme FÆLLESUDGIFTER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter VENTESALSBYGNING M.M VED TRAFIKPLA.. i GLADSAXE 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter NYBROVEJ NYBRO KRO 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter KIOSKBYGNING M.M. PÅ BAGSVÆRD TORV.. 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter NYBROVEJ Lejeindtægter 13 Andre faste ejendomme FÆLLESUDGIFTER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 61 Andre udgifter 21 Drift af pensionisthaver 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter Reg ns kabsoversigt Regnskab 2004 Beviiling Tillægsbeviiling incl.budgetomplacering Udgift indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt B

19 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. Reg ns kabsove rsi gt Regnskab 2004 Bevilling TiilægsbeviEiing incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt AREALFORRENTNING. 23 Arealleje 01 Vandforsyning. 03 Spildevand 05 Renovation MATR.NR. 21 M AF BAGSVÆRD GRÅPILEVEJ 2/VÆREBROVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR, NR M.FL AF GLADSAXE OG 7 E AF MØRKHØJ AREALER VED SYDMARKEN OG ØSTMARKEN 84 Lejeindtægter MATR.NR. 3 CÆ f 18 LI M.FL. AF BAG- SVÆRD, VÆREBROVEJ 1-5/GRÅP1LEVEJ Ejendomsudgifter Skatter og afgifter MATR.NR. 5 BH AF BAGSVÆRD PINJEVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER 84 Lejeindtægter 87 Fremleje afgift 89 Københavns kommunes andel PARCELHUSGRUNDE VED VIBEVÆNGET 84 Lejeindtægter HØJE GLADSAXE 84 Lejeindtægter MATR.NR. 5 EF AF BAGSVÆRD GRANVEJ 3 84 Lejeindtægter MATR.NR. 1 AK, KA AF GLADSAXE KAGSÅKOLLEGIET 84 Lejeindtægter TORNEHØJGÅRD 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter. 61 Andre udgifter 84 Lejeindtægter EGEGÅRD.. 84 Lejeindtægter TAXVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter GRØNNEGÅRD 84 Lejeindtægter TAXVEJ Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter MATR. NR. 89 AF BAGSVÆRD TIL JERNBANEN Ejendomsudgifter , , ,

20 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 21 Skatter og afgifter MATR.NR. 15 S AF BUDDINGE BUDDINGEVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 2 Y AF MØRKHØJ PILEGÅRDSVEJ Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 77 AF GLADSAXE VED KORNMARKEN 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 11 AA M. FL. AF BAGSVÆRD... VED BAGSVÆRD MØLLEVEJ 28 Ejendomsudgifter 21 Skatter og afgifter MATR. NR. 15 CÆ AF BUDDINGE BUDDINGEVEJ Ejendomsudgifter 21 SkattBrog afgifter GYNGEMOSEVÆRKETS BYGNINGER 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning 21 Skatter og afgifter 82 Lejeindtægter 61 Andre udgifter NYBROVEJ 370, MATR.NR. 11 D, 11 H BAGSVÆRD. DUKKEHUSET 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Skatter og afgifter 84 Lejeindtægter 15 Byfornyelse og boligforbedring BYFORNYELSE 11 Fælles konto for terminudgifter ved færdigbehandlede byfornyelsesprojekter 01 Ydelsesstøtte 21 Parker og legepladser DRIFT AF PARKER M.V.. 01 Aldershviie folkepark 28 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse af bygninger 21 Forsikring, skatter og afgifter 42 Vedligeholdelse og fornyeise af. inventar og køkkenudstyr 84 Indtægt 19 Leje af restauration 28 Leje af bådpladser 05 Kagsåparken 84 Indtægt 29 Lejeindtægt 06 Parkanlæg i smørmosen og fedtmosen 28 Fast ejendom 21 Forsikring, skatter og afgifter 07 Bagsværdfortets folkepark 28 Fast ejendom Reg ns kabsoversigt Regnskab 2004 Beviliing Tillægsbevilling incl. budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

21 1 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget 01 Ejendomme m.v. 21 Regnskab 2004 Udgift indtægt Udgift Beviiling Indtægt Regnskabsoversigt Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 29 Lejeafgift 08 Gladsaxe fort 28 Fast ejendom 13 Vedligeholdeise af bygninger 21 Forsikring, skatter og afgifter 84 Indtægt 29 Lejeindtægt 64 Andre kulturelle opgaver HØJGARD/SØGARD 01 Fællesudgifter 22 Lønninger 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 17 Opvarmning og belysning 21 Forsikring, skatter og afjgifter 25 Vagttilsyn 39 Vask og rengøring 42 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 43 Bestiller/udfører-forsøg med gkr 61 Andre udgifter 71 Indtægt 07 Forskellige indtægter 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v 03 Kollegiers driftssikring 08 Ydelsesstøtte til andelsboliger og... ungdomsboliger samt vedrørende almennyttige boligselskaber 01 Refusion vedrørende kollegier 02 Redningsberedskab 001 Brandvæsen mv 95 Redningsberedskab LOKALT 23 Brandslukning 24 Kommuneabonnement 25 Brandinspektørbil 27 Materiel, udrustning og uddannelse Diverse 65 Gebyr for blinde alamer m.m BRANDSTATIONEN 28 Ejendomsudgifter 13 Bygningsvedligeholdelse 21 Forsikring, skatter og afgifter 71 Lejeindtægter FÆLLESKOMMUNALT SAMARBEJDE.. 21 Andel af krigsmæs. redningsberedskab 03 Venskabsbysamarbejde 001 Venskabsbyaktiviteter. 64 Andre kulturelle opgaver INTERNATIONALT SAMARBEJDE 31 Officielle arrangementer 01 Officielle arrangementer i venskabsbyerne 02 Officielle arrangementer i gladsaxe 32 Rejsetilskud. 33 Tilskud til arrangementer i gladsaxe.. 34 Diverse B B D Q.B

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune:

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune: 25 Økonomiudvalget Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative

Læs mere

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift Indhold Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5 Drift Økonomiudvalget... 15 Trafik- og Teknikudvalget. 69 Miljøudvalget... 81 Børne- og Undervisningsudvalget... 96 Kultur- Fritids og Idrætsudvalget.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere