Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer. November Rev. 3. Nov Dec Apr April 2007 DATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE"

Transkript

1 Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer November 2011 Rev. 3 Nov Dec Apr April 2007 DATE KAC HEP KAC LSO NAME Okt Okt Dec Dec DATE KAC MRP HEP LSO NAME Feb Mar Okt Nov GIA HEP HEP SDK REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk DOC. NO.

2 Revisionsoversigt Kapitelnr. og tekst 3 Indberetning af forbrugsplaner er ikke længere obligatorisk, jf. forslag til harmoniseret balanceafregning i Norden Oktober Tidsfrist for ændring af regulerkraftbud ændret fra 30 minutter til 45 minutter før aktuel driftstime. Delaktivering af regulerkraftbud kun muligt for bud > 10 MW Oktober & 6 EUR er gyldig valuta i regulerkraftmarkedet December Køreplaner i form af 5-minutters effektplaner skal afleveres i både Øst- og Vestdanmark. Ny tidsserie for vindmøller, der anvendes aktivt i markedet. November Planbestilt bestilling af regulerkraft benyttes i både Øst- og Vestdanmark. Direkte aktivering udgår. Særlig markering af regulerkraftbud, der omfatter vindkraft. November 2011 Alle Redaktionelle rettelser November 2011 Revision KAC KAC HEP HEP HEP HEP Bilagsnr. og tekst Revision 2/29

3 Indholdsfortegnelse 1. Terminologi og definitioner Balanceansvarlig aktør Tidsserie Energitidsserier/energiplan Aktørplan Justeret aktørplan Handelsplan Effekttidserier/effektplan Køreplan Regulerbart forbrug Regulerbar vindkraft Prisområde Tidsfrister Enheder og afrunding Fortegnskonvention Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelse Hjemmel Klage og sanktioner Ikrafttræden Generelt vedrørende handel og planhåndtering Handel før driftsdøgnet ("Day-ahead" handel) Handel i driftsdøgnet ("Intraday" handel) Planhåndtering Aktørplaner Krav til aktørplaner Indsendelse og kontrol af aktørplaner dagen før driftsdøgnet Justering af aktørplaner i driftsdøgnet Køreplaner for regulerbar produktion og forbrug Krav til køreplaner Indsendelse af justerede køreplaner i driftsdøgnet Kapacitetsprognoser og kapacitetsplaner Regulerkraft Generelt Indsendelse af regulerkraftbud Servicefunktioner til balanceansvarlige aktører Prognoser og handelskapaciteter Meddelelser vedrørende godkendelse af aktørplaner Meddelelser via SMS Adgang til øvrige tidsserier Eksempler på justering af planer i driftsdøgnet /29

4 Læsevejledning Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedrørende vilkår for planindmelding. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende. Kapitel 2 indeholder tillige de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitel 3 indeholder de generelle principper og krav som er gældende for balanceansvarlige aktører. Kapitel 4-7 fastlægges specifikke krav, som balanceansvarlige aktører skal opfylde i forbindelse med fremsendelse af aktørplaner og køreplaner, kapacitetsplaner og regulerkraftbud. Endelig er der i kapitel 8 angivet nogle servicemeddelelser, som Energinet.dk stiller til rådighed for de balanceansvarlige aktører. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under " Forskrifter", "Markedsforskrifter ". 4/29

5 1. Terminologi og definitioner 1.1 Balanceansvarlig aktør En balanceansvarlig aktør er en aktør, der har indgået aftale om balanceansvar med Energinet.dk, og som dermed er godkendt af Energinet.dk til at varetage balanceansvaret separat for forbrug, produktion eller elhandel. Balanceansvaret er opdelt i følgende tre kategorier: 1. Produktionsbalanceansvar administreres af aktører, der har balanceansvaret for produktion samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel. 2. Forbrugsbalanceansvar administreres af aktører, der har balanceansvaret for forbrug, herunder regulerbart forbrug og nettab, samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel. 3. Handelsbalanceansvar administreres af aktører, der har balanceansvaret for fysisk elhandel. Fysisk elhandel er de timehandler, der indgår i den balanceansvarliges aktørs aktørplaner. Det vil sige handel på spotmarkedet, intraday markedet og bilaterale handler med andre balanceansvarlige aktører i området. De kategorier, som den balanceansvarlige aktør varetager balanceansvaret for (forbrug, produktion og/eller elhandel), er defineret i aktørens aftale om balanceansvar med Energinet.dk. 1.2 Tidsserie Tidsserier er en kronologisk arrangeret serie af værdier, eksempelvis energier, effekter, priser og beløb. Hver værdi i tidsserien er relateret til et tidspunkt eller et tidsinterval. 1.3 Energitidsserier/energiplan En energiplan er en tidsserie bestående af en serie af dataværdier, der angiver en energimængde i et tidsinterval. 1.4 Aktørplan En aktørplan er den balanceansvarlige aktørs samling af time-energiplaner opdelt på separate balanceansvar for produktion, forbrug og elhandel. Aktørplanen er bindende grundlag for balanceafregningen, jf. forskrift C Justeret aktørplan Justeret aktørplan er den oprindelige aktørplan, defineret i pkt. 1.4, tilpasset ændrede forbrugs- eller produktionstidsserier i driftsdøgnet og suppleret med nye eller ændrede tidsserier for intraday handel og bilateral handel i driftsdøgnet. 5/29

6 1.6 Handelsplan En handelsplan er en time-energiplan for udveksling af energi mellem to indenlandske balanceansvarlige aktører, herunder Nord Pool Spot, eller mellem en balanceansvarlig aktør og aktørens registrerede modpart i TenneTs område. Handelsplaner indgår i aktørplanen. 1.7 Effekttidserier/effektplan En effektplan er en tidsserie bestående af en serie af dataværdier, der angiver effektværdier for produktion og regulerbart forbrug på specifikke klokkeslæt. Køreplanen, som indmeldes af de produktionsbalanceansvarlige aktører og forbrugsbalanceansvarlige aktører med regulerbart forbrug, består af effektplaner på 5-minutters-klokkeslæt. Anlæg forventes at regulere efter effektplanen lineært mellem 5-minutterseffektværdier. 1.8 Køreplan Køreplanen er den balanceansvarlige aktørs samlede sæt af produktionsplaner for elproduktion og regulerbart forbrug. Køreplanen består af et sæt sammenhørende 5-minutters-effektplaner udarbejdet for et døgn ad gangen. Omfanget af effektplaner og time-energiplaner, der indgår i køreplanen, afhænger af typen og størrelsen af produktionsanlæg og regulerbare forbrugsenheder, jf. afsnit Regulerbart forbrug Regulerbart forbrug er forbrug, der er adskilt fra og uafhængig af almindeligt forbrug, og som godkendes af Energinet.dk til at kunne anvendes som reguleringsreserve. Anvendelse af regulerbart forbrug til reserver/regulerkraft fordrer selvstændig måling og afregning, herunder udveksling af køreplaner Vindkraftværker Et vindkraftværk er en eller flere vindmøller med en samlet mærkeeffekt større end 25 kw, og som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet 1.11 Regulerbar vindkraft Havmølleparker 25 MW er pr. definition regulerbar vindkraft. Herudover anses vindkraftværker for regulerbare, hvis de anvendes aktivt i enten spot-, intraday- eller regulerkraftmarkedet gennem fjernstyring af den balanceansvarlige aktør. Definitionen af regulerbar/ikke-regulerbar vindkraft gælder pr. balanceansvarlig aktør - dvs. hvis en delmængde af vindkraftvækerne anvendes aktivt i markedet af en balanceansvarlig aktør, anses hele bestanden af vindkraftværker hos den pågældende, balanceansvarlige aktør for regulerbare. 6/29

7 1.12 Prisområde Det danske el-system er opdelt i to prisområder, øst henholdsvis vest med afgrænsning gennem Storebælt. Balanceansvar og planindmelding skal varetages separat i de to prisområder Tidsfrister Planhåndteringen sker med baggrund i en forudbestemt døgnrytme styret af tidsfrister for tiden før driftsdøgnet og tidsfrister for tiden i selve driftsdøgnet. De i dette dokument nævnte tidsfrister for foreløbig balancekontrol og endelig balancekontrol refererer til tidspunkter for udveksling af information mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk. Energinet.dk kan afvise planer, der er modtaget for sent i forhold til fastsatte tidsfrister Enheder og afrunding - Værdier i energiplaner skal angives i MWh pr. time med én decimal. - Værdier i effektplaner skal angives i MW med én decimal. - Regulerkraftbud skal angives i MW uden decimaler. - Gradienter i regulerkraftbud skal angives i MW med én decimal pr. minut. - Prisen i regulerkraftbud kan angives i enten EUR eller DKK med to decimaler. - Øvrige priser og beløb skal angives i DKK med to decimaler. Afrunding foretages pr. værdi efter normale matematiske regler. Ved normal matematisk afrunding forstås, at der rundes op, når det foregående ciffer er større eller lig med 5, ellers rundes der ned Fortegnskonvention Balanceansvarlige skal ved indsendelse af planer for forbrug, produktion og elhandel anvende de fortegnskonventioner, der er defineret i Energinet.dk's forskrift F med tilhørende bilag. 7/29

8 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelse Forskriften behandler de overordnede og forretningsmæssige regler for daglig planhåndtering mellem Energinet.dk og balanceansvarlige aktører. Forskriften præciserer elementerne i denne kommunikation og er dermed tæt forbundet med Energinet.dk's krav til kommunikation, beskrevet i forskrift F. - Det centrale tema i forskriften er den daglige aktørplan. Forskriften henvender sig til balanceansvarlige aktører i Danmark, det vil sige til aktører, som har indgået eller ønsker at indgå aftale med Energinet.dk om balanceansvar. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer. 2.1 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 31, stk. 2 i lov om elforsyning (lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer) og 7, stk. 1, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (Systemansvarsbekendtgørelsen). 2.2 Klage og sanktioner Klage Klage over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klager over den systemansvarlige virksomheds forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til den systemansvarlige virksomhed. Sanktioner Hvis en aktør i gentagne tilfælde undlader at indmelde af planer, kan Energinet.dk fratage aktøren balanceansvaret, jf. forskrift C Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft 15. maj 2012 og afløser: - Energinet.dk's forskrift C3, rev. 2 af december 2008 I tillæg til nærværende forskrift foreligger bilag til forskrift F, BS-dokument "Planhåndtering i det danske elmarked", der indeholder en mere skematisk gengivelse af de forskellige forretningsprocesser vedr. planhåndtering, samt 8/29

9 bilag til forskrift F, BT-dokument "Forretningstransaktioner for planindmelding", der indeholder en detaljeret specifikation af de forskellige forretningsprocesser. Yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for forskrift C3, jf. Energinet.dk's hjemmeside hvor også den til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes. Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i elforsyningslovens 76, samt systemansvarsbekendtgørelsens 8. 9/29

10 3. Generelt vedrørende handel og planhåndtering 3.1 Handel før driftsdøgnet ("Day-ahead" handel) Nord Pool Spots Elspot er den nordiske elbørs for handel med time-energier indtil kl. 12:00 før kommende driftsdøgn. Udveksling på udlandsforbindelserne mellem Danmark og de øvrige nordiske lande fastlægges af Nord Pool Spot baseret på indmeldte købs- og salgsbud fra balanceansvarlige aktører under hensyntagen til frigivet kapacitet på udlandsforbindelserne. Det samme gør sig gældende i et vist omfang på forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, idet der dog på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland også indgår auktioner håndteret af den tyske systemansvarlige virksomhed TenneT GmbH. Yderligere oplysninger vedrørende auktion på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland kan fås på Energinet.dk's hjemmeside eller på (Capacity Allocating Service Company). 3.2 Handel i driftsdøgnet ("Intraday" handel) Nord Pool Spots Elbas er den nordiske handelsplads for handel med timeenergier, der er åben fra kl. 14:00 dagen før driftsdøgnet og indtil én time før driftstimen. Nord Pool Spots Elbas har monopol på intraday handel på udvekslingsforbindelserne mellem prisområderne i Norden samt på forbindelsen mellem Sjælland og Tyskland (Kontek), og tilbyder også intraday handel inden for de to danske prisområder. På grænsen mellem Jylland og Tyskland foregår intraday handlen via en kapacitetsplatform, der er åben fra kl. 17:15 dagen før driftsdøgnet og indtil 1 time og 15 minutter før driftstimen. På kapacitetsplatformen får man adgang til en transportkanal mellem Jylland og Tyskland, hvilket er en nødvendig forudsætning, hvis man vil foretage intraday handel. Den tilgængelige handelskapacitet fremgår af hjemmesiden Køb og salg af energi kan ikke foretages via kapacitetsplatformen, men skal tilvejebringes separat via bilateral handel. Det er muligt for servicevirksomheder (f.eks. en børs) at etablere handelsplatforme med det formål at organisere intraday handel på grænsen mellem Jylland og Tyskland. Allokeringen af handelskapacitet sker via kapacitetsplatformen. De systemansvarlige virksomheder (Energinet.dk og Tennet GmbH) skal godkende adgangen til handelskapaciteten. Udover Elbas og kapacitetsplatformen har balanceansvarlige aktører mulighed for at handle sig i balance inden for eget prisområde via bilaterale handler indtil én time før driftstimen. De systemansvarlige virksomheder frigiver udvekslingskapacitet til intraday markedet. Udvekslingskapaciteten kan være korrigeret i forhold til den kapaci- 10/29

11 tet, der tidligere er frigivet til spotmarkedet. Kapaciteterne kan ændre sig gennem driftsdøgnet, men allerede indgåede handler garanteres. 3.3 Planhåndtering Udveksling af planer mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk omfatter to delelementer, en markedsdel og en driftsdel. PLANHÅNDTERING AFREGNING MWh/TIME MARKEDSDEL AKTØRPLANER AKTØRUBALANCE DRIFTSDEL KØREPLANER SYSTEMUBALANCE AFREGNING MWh/KVARTER REGULERKRAFT Figur 3.1: Planhåndtering. Markedsdelen omfatter de balanceansvarlige aktørers aktørplaner, der anvendes som grundlag for opgørelse af de balanceansvarlige aktørers timeubalancer (MWh/h) inklusive eventuel regulerkrafthandel. Timeubalancer afregnes som balancekraft af Energinet.dk over for den balanceansvarlige aktør, jf. forskrift C2. Driftsdelen omfatter de balanceansvarlige aktørers køreplaner inklusive eventuel regulerkraft og bruges af Energinet.dk til løbende overvågning og håndtering af balancen i det samlede el-system. Til brug for håndtering af markedsdelen skal alle balanceansvarlige aktører indsende aktørplaner for produktion, forbrug og handel som bindende grundlag for afregning af balancekraft. Aktørplaner kan justeres indtil 45 minutter før aktuel driftstime. Til brug for håndtering af driftsdelen skal alle produktionsbalanceansvarlige aktører og forbrugsbalanceansvarlige aktører, der håndterer regulerbart forbrug, indsende køreplaner for planlagt produktion/regulerbart forbrug. Køreplanerne er grundlaget for Energinet.dk's håndtering af ubalancer og dermed for handel med regulerkraft. Planhåndteringen sker med baggrund i en forudbestemt døgnrytme, styret af tidsfrister for tiden før driftsdøgnet og tidsfrister for tiden i selve driftsdøgnet. 11/29

12 De vigtigste tidsfrister er angivet herunder: Balanceansvarlige aktører Tidsfrist for indmelding af døgnprognoser for anlæg, der forventes i drift, jf Tidsfrist for indmelding af bud til Nord Pool Spots Elspot Tidsfrist for indsendelse af planer til TenneT 07:30 09:00 09:30 10:00 12:00 14:00 14:30 15:00 Energinet.dk/Nord Pool TenneT udmelder kapacitet på Tysklandsforbindelsen Nord Pool Spot udmelder bindende handelskapaciteter Nord Pool Spot udmelder priser og mængder Nord Pool Elbas udmelder overføringskapaciteter Tidsfrist for indsendelse af aktørplaner for kommende driftsdøgn Tidsfrist for indsendelse af korrigerede aktørplaner 16:00 17:00 Energinet.dk udsender foreløbig balancekontrol Tidsfrist for udsendelse af endelig balancekontrol Tidsfrist for indsendelse af køreplaner for kommende driftsdøgn Tidsfrist for indsendelse af regulerkraftbud på reserveforpligtelser Før driftsdøgnet Tidsfrist for handel på Nord Pool Elbas for den næstkommende driftstime 01:00 02:00 og handel over grænsen mellem Energinet.dk og TenneT for driftstimen 02:00-03:00. 17:15 00:00 00:15 Kapacitetsplatformen mellem Energinet.dk og TenneT udmelder overføringskapaciteter for det kommende driftsdøgn I driftsdøgnet (illustret ved driftstime 00:00-01:00) Tidsfrist for indsendelser af justeret aktørplan for kommende driftstimer Tidsfrist for regulerkraftbud og ændringer til bud for kommende driftstime 01:00 Energinet.dk udsender balancekontrol. Udsendes umiddelbart efter modtagelse af justerede aktørplaner i tilfælde af balance Start næstkommende driftstime Figur 3.2: Tidsfrister for udveksling af information. 12/29

13 4. Aktørplaner 4.1 Krav til aktørplaner Aktørplanen skal omfatte alle anlæg, som den balanceansvarlige aktør er ansvarlig for. Aktørplaner skal udarbejdes for et døgn ad gangen Produktionsbalanceansvar Aktørplanen for produktionsbalanceansvar skal indeholde time-energiplaner opdelt på: - Produktion, eksklusiv ikke-regulerbar vindkraft samlet sum i MWh/h - Ikke-regulerbar vindkraft samlet sum i MWh/h - Handelsplaner aktøropdelt i MWh/h. Den produktionsbalanceansvarlige aktørs samlede elproduktion og køb skal være lig med den produktionsbalanceansvarlige aktørs samlede salg - dvs. at planen skal være i balance time for time Forbrugsbalanceansvar Aktørplanen for forbrugsbalanceansvar skal indeholde time-energiplaner opdelt på: - Handelsplaner aktøropdelt i MWh/h. Derudover kan aktørplanen indeholde: - Ikke-regulerbart forbrug - samlet sum i MWh/h. - Regulerbart forbrug samlet sum i MWh/h Balanceansvarlige aktører kan selv vælge, om de vil indsende tidsserier for forbrug. For forbrugsbalanceansvarlige aktører, der har valgt at indsende tidsserier for forbrug, skal det samlede elforbrug og salg skal være lig med den forbrugsbalanceansvarlige aktørs samlede køb. Planen skal være i balance time for time. For forbrugsbalanceansvarlige aktører, der har valgt ikke at indsende tidsserier for forbrug, antages planen altid at være i balance og forbrugsplanen beregnes som summen af handelsplaner med modsat fortegn Handelsbalanceansvar Aktørplanen for handelsbalanceansvar skal indeholde time-energiplaner opdelt på: - Handelsplaner aktøropdelt i MWh/h. Handelsplaner skal altid modsvares af en modparts handelsplan og skal være i balance time for time. Den handelsbalanceansvarlige aktørs samlede køb skal være lig med den handelsbalanceansvarlige aktørs samlede salg. 13/29

14 4.2 Indsendelse og kontrol af aktørplaner dagen før driftsdøgnet Generelt Aktørplaner for det kommende driftsdøgn skal være indsendt til og modtaget af Energinet.dk på en af de i forskrift F definerede meddelelsestyper, senest før foreløbig balancekontrol dagen før driftsdøgnet. I perioden efter foreløbig balancekontrol og indtil endelig balancekontrol, kontrollerer Energinet.dk samtlige balanceansvarlige aktørs aktørplaner. Kontrollen omfatter dels overensstemmelse mellem modparternes handelsplaner, dels at aktørplanerne er i balance time for time 1. Ved uoverensstemmelse og fejl konstateret af Energinet.dk, er det den balanceansvarlige aktørs pligt hurtigst muligt at bringe sig i balance ved at genfremsende korrigerede aktørplaner inden endelig balancekontrol. Tidspunktet for endelig balancekontrol fremrykkes i tilfælde af, at alle aktørplaner er modtaget, kontrolleret og godkendt for balance inden udløb af tidsfristen for "endelig balancekontrol". Energinet.dk kan afvise aktørplaner, der er modtaget for sent i forhold til nævnte tidsfrister. Den plan, som modtages senest op til en tidsfrist hos Energinet.dk, er gældende. Det er den balanceansvarlige aktørs ansvar at afsende aktørplanerne så tilpas tidligt, at de kan være Energinet.dk i hænde inden de angivne tidsfrister. Dette gælder også i tilfælde af, at de normale kommunikationsveje ikke er tilgængelige, og nødkommunikationen er aktiveret, jf. forskrift F. I særlige tilfælde kan Energinet.dk vælge at udskyde fristerne for modtagelse af ændringer til fejlbehæftede aktørplaner. I sådanne tilfælde vil Energinet.dk meddele dette til alle balanceansvarlige aktører samtidigt med angivelse af årsagen til de ændrede tidsfrister og en angivelse af nye tidsfrister. Energinet.dk informerer de balanceansvarlige aktører vedrørende status på godkendelsen af indsendte aktørplaner ved hjælp af to meddelelser betegnet "Foreløbig balancekontrol" og "Endelig balancekontrol" "Foreløbig balancekontrol" Den foreløbige balancekontrol udsendes i tidsrummet efter kl. 15:00 og indtil endelig balancekontrol udsendes senest kl. 16:00. 1 Kontrollen af, om planerne er i balance time for time, gennemføres kun for aktører, der frivilligt har valgt at indsende tidsserier for forbrug. 14/29

15 Hvis der konstateres en uoverensstemmelse mellem to balanceansvarlige aktørers parvis samhørende handelsplaner eller ubalance i den enkelte aktørplan, udsendes en balancemeddelelse til de pågældende balanceansvarlige aktører. Energinet.dk udsender foreløbige balancekontroller i det omfang, det er nødvendigt ved eventuelle uoverensstemmelser. Der kan opstå situationer, hvor der efter udsendelse af foreløbig balancemeddelelse efterfølgende udsendes en ny foreløbig balancemeddelelse, fordi en balanceansvarlig aktør efterfølgende har ændret sin aktørplan i modstrid med modpartens aktørplan "Endelig balancekontrol" Den "endelige balancekontrol" vil blive udsendt i tidsrummet efter "foreløbig balancekontrol", senest kl. 16:00. Udsendelse af endelig balancekontrol vil kunne ske umiddelbart efter foreløbig balancekontrol, såfremt der er total balance for alle balanceansvarlige aktører. Er fejl og uoverensstemmelser vedr. handelsplaner ikke rettet senest ved udløb af tidsfristen for endelig balancekontrol, ændrer Energinet.dk planerne efter regler beskrevet i afsnit Ændring af aktørplaner ved uoverensstemmelse mellem aktørs indmeldte el-handler Hvis det efter "endelig balancekontrol", kl. 16:00, konstateres, at to planer for elhandel ikke modsvarer hinanden, ændrer Energinet.dk planerne efter følgende regler: - Ved uoverensstemmelse imellem to handelsplaner, vil Energinet.dk ændre den ene plan, så den numerisk mindste værdi bliver gældende, det vil sige, elhandelen begrænses. - Er de to handelsplaner numerisk lige store, men angivet med samme fortegn, vil Energinet.dk ændre begge handelsplaner til 0. - Hvis en balanceansvarlig aktør har indsendt en handelsplan, og modparten ikke har indsendt en tilsvarende plan, vil Energinet.dk ændre den balanceansvarliges handelsplan til 0 det vil sige svarende til, at modparten havde indsendt en handelsplan med værdien 0. Undtagelse 1: Undtaget fra ovennævnte regler er handelsplaner med elbørser og servicevirksomheder vedrørende intraday handel. Det forudsættes, at handelsplaner fra elbørser og servicevirksomheder vedrørende intraday handel altid er korrekte. Det betyder, at Energinet.dk ved uoverensstemmelser vil tilrette den balanceansvarlige aktørs elhandel med elbørser og servicevirksomheder vedrørende intraday handel, så den er i overensstemmelse med elbørsens og servicevirksomhedernes elhandel med den balanceansvarlige aktør. 15/29

16 Undtagelse 2: Undtaget fra ovennævnte regler er også handelsplaner for handel over den jysk-tyske grænse, dvs. handel mellem en balanceansvarlig aktør i Danmark og den balanceansvarlige aktørs registrerede modpart i TenneTs område. Ved en sådan elhandel forudsættes, at TenneT altid har ret. Det betyder, at Energinet.dk ved uoverensstemmelser vil tilrette den danske balanceansvarlige aktørs elhandel med modpartens, så den er i overensstemmelse med den anmeldelse, som Energinet.dk har modtaget fra TenneT GmbH Ændring af aktørplaner af systemdriftsmæssige årsager Med henvisning til elforsyningslovens 27c kan Energinet.dk udmelde grænser for specifikke produktionsenheders indfødninger i bestemte stationer (knudepunkter). Energinet.dk kan endvidere frem til endelig godkendelse af aktørplanerne dagen før driftsdøgnet kræve indsendte aktørplaner ændret uden økonomisk kompensation, hvis det er nødvendigt af hensyn til opretholdelsen af normal forsyningssikkerhed og systemdrift. De balanceansvarlige aktører vil blive kontaktet ved sådanne ændringer. 4.3 Justering af aktørplaner i driftsdøgnet Indsendte aktørplaner, godkendt dagen før, kan i driftsdøgnet tilpasses ændrede forbrugs- eller produktionsprognoser ved hjælp af intraday handel og bilateral handel ved indsendelse af justeret aktørplan. Ændringer til aktørplanen skal indsendes til og være modtaget af Energinet.dk senest 45 minutter før en berørt driftstime. Den plan, som modtages senest op til en tidsfrist hos Energinet.dk, er gældende. Energinet.dk kan afvise ændringer til aktørplaner, der er modtaget for sent. Indholdet af den justerede aktørplan skal svare til den oprindelige godkendte aktørplan for driftsdøgnet, men suppleret med ændringer for intraday handel og/eller bilateral handel for at balancere ændrede forbrugs- eller produktionsprognoser eller ændrede handler 2. Aktørplanen må ikke indeholde energibidrag for regulerkraftbestillinger foretaget i driftsdøgnet af Energinet.dk. Umiddelbart efter modtagelse af justerede aktørplaner kontrollerer Energinet.dk aktørplanerne. Kontrollen gennemføres for den samlede aktørplan. Energinet.dk kontrollerer, om en balanceansvarlig aktørs justerede planer for intraday handel og bilateral handel er i overensstemmelse med modpartens planer for intraday handel og bilateral handel, og at planen er i balance. Kontrollen omfatter både de balanceansvarlige aktørers nye justerede planer dels allerede godkendte (og uændrede) handler. 2 Se eksempler på justering af aktørplaner i afsnit 8. 16/29

17 Principperne for denne kontrol og eventuel korrektion af uoverensstemmelser mellem handelsplaner og ubalance i den enkelte plan er de samme som beskrevet for aktørplaner indsendt dagen før driftsdøgnet, jf. afsnit 4.2. Eventuel nødvendig plankorrektion for den næstfølgende driftstime vil blive udført, uden den balanceansvarlige aktørs medvirken. Hvis krav til balance ikke er opfyldte, får den/de balanceansvarlige aktører snarest muligt meddelelse herom. 5. Køreplaner for regulerbar produktion og forbrug 5.1 Krav til køreplaner Løbende opdaterede køreplaner i form af 5-minutters-effektplaner for den forventede produktion fra regulerbare anlæg, henholdsvis forventet aftag af regulerbart forbrug, anvendes af Energinet.dk til at beregne den fysiske balance i elsystemet op til og i selve driftsdøgnet, samt til at begrænse ubalancer opstået i driftsdøgnet så effektivt og økonomisk fordelagtigt som muligt. Produktionsbalanceansvarlige aktører og forbrugsbalanceansvarlige aktører med regulerbart forbrug skal derfor fortløbende oplyse Energinet.dk om forventet drift af deres anlæg i form af køreplaner. Energinet.dk har behov for at kende størrelsen og varigheden af forventede ubalancer i så god tid som muligt. Første version af køreplanen for det kommende driftsdøgn skal være indsendt til og modtaget af Energinet.dk på en af de i forskrift F definerede meddelelsestyper senest kl. 17:00 dagen før driftsdøgnet Køreplaner 5-minutters effektplaner er grundlaget for håndtering af effektubalancer og regulerkraftbestillinger i driftsøjeblikket, samt i Vestdanmark for effektubalanceafregning af produktion. Effektplanerne skal til enhver tid afspejle den forventede drift af produktionsanlæggene og det regulerbare forbrug. Omfanget af effektplaner, der indgår i køreplanen, afhænger af typen af produktionsanlæg og forbrug: - For havmølleparker 25 MW indmeldes én effektplan pr. park. - For regulerbare anlæg 10 MW (ikke vindkraft) indmeldes én effektplan pr. anlæg. - For regulerbare anlæg <10 MW (ikke vindkraft) indmeldes en sum for alle anlæg. - For regulerbart forbrug 10 MW indmeldes én effektplan pr. forbrugssted. - For regulerbart forbrug <10 MW indmeldes en sum for alle forbrugssteder. 17/29

18 For vindkraftværker bortset fra havmølleparker 25 MW gælder særlige regler: - Hvis den balanceansvarlige aktør aktivt anvender vindkraftværkerne i markedet (enten spotmarked, intraday marked eller regulerkraftmarked) gennem fjernstyring af møllerne, skal den balanceansvarlige aktør indsende en særlig 5-minutters tidsserie med oplysninger om, hvor mange MW (installeret effekt) af den samlede bestand af driftsklare vindkraftværker, som er lukket ned. - Hvis den balanceansvarlige aktør alene håndterer ikke-regulerbar vindkraft, skal aktøren ikke indsende effektplaner eller anden driftsinformation igennem driftsdøgnet Indhold af tidsserier i køreplaner Køreplanen for produktionsbalanceansvarlige aktører skal som minimum indeholde følgende tidsserier: - Produktionsplan pr. anlæg/sum af anlæg i MW - Aktuel minimumkapacitet pr. anlæg i MW ( 10 MW) - Aktuel maksimumkapacitet pr. anlæg i MW ( 10 MW). Derudover kan planen indeholde en særlig 5-minutters tidsserie med oplysninger om, hvor mange MW (installeret effekt) af den samlede bestand af driftsklare vindkraftværker, som er lukket ned, jf. afsnit Endelig kan planen, hvis anlægget anvendes i forbindelse med levering af systemydelser, efter individuel aftale mellem den balanceansvarlige aktør og Energinet.dk, indeholde tidsserier nævnt i afsnit Køreplan for forbrugsbalanceansvarlige aktører med regulerbart forbrug, stillet til rådighed for Energinet.dk, skal indeholde følgende tidsserier: - Samlet regulerbart forbrug pr. forbrugssted i MW - Aktuel minimumkapacitet pr. forbrugssted ( 10 MW) - Aktuel maksimumkapacitet pr. forbrugssted ( 10 MW) Kommunikation mellem balanceansvarlig aktør og Energinet.dk Hvis en balanceansvarlig aktør har balanceansvar for produktionsanlæg, der indeholder andet end ikke-regulerbar vindkraft eller balanceansvar for regulerbart forbrug, stilles der krav om, at Energinet.dk til enhver tid kan komme i kontakt med en person hos den balanceansvarlige aktør. Personen kan eventuelt være en produktionsvagt på et af den balanceansvarlige aktørs værker eller anlæg. Kontaktpersonen skal have overblik over de værker/anlæg, som den balanceansvarlige aktør er balanceansvarlig for, og skal sikre, at der løbende indsendes reviderede køreplaner i overensstemmelse med den forventede drift på samtlige værker/anlæg tilhørende den balanceansvarlige aktørs balanceansvar. 18/29

19 Der kan kun være én kontaktperson (ad gangen), alternativt ét kontaktsted, pr. balanceansvarlig aktør for at sikre en effektiv kommunikation. 5.2 Indsendelse af justerede køreplaner i driftsdøgnet. Køreplanen skal opdateres efter behov i løbet af driftsdøgnet, så den afspejler den reelle drift. Dette gælder også den særlige tidsserie i relation til vindkraftværker < 25 MW, der aktiveres via fjernkontrol. Hvis en balanceansvarlig aktørs forventede fysiske produktion eller fysiske forbrug afviger fra køreplanen med mere end 10 % af installeret effekt pr. anlæg eller 10 % af summen for anlæg under 10 MW i mere end 10 minutter, skal den balanceansvarlige aktør indsende en ny køreplan til Energinet.dk. Dog gælder en minimumgrænse på 10 MW uanset installeret effekt. Ved havari eller lignende, som medfører, at den balanceansvarlige aktør ikke kan overholde den senest indsendte køreplan, indsendes en ny køreplan som ved en hver anden ubalance. De i driftsdøgnet indsendte nye køreplaner "klippes" sammen med tidligere indsendte planer. Sammenklipningen sker med en vis "dødtid" (forsinkelse) i forhold til det tidspunkt den nye plan er modtaget hos Energinet.dk. Tidsforløbet for sammenklipningen er beskrevet i detaljer i BS-dokumentet "Planhåndtering i det danske elmarked". Det er den "sammenklippede", resulterende køreplan, der danner grundlag for effektubalanceafregning for balanceansvarlige aktører, der varetager produktionsbalanceansvar i Vestdanmark, jf. forskrift C2. 6. Kapacitetsprognoser og kapacitetsplaner Kapacitetsprognoser og kapacitetsplaner anvendes af Energinet.dk til at lave netsikkerhedsberegninger m.v. Planindmeldingen omfatter følgende planer: - 4-ugers-prognoseplan - Døgnprognose - Produktionsplaner for reserveforpligtigelser ugers-prognoseplan Produktionsbalanceansvarlige aktører skal for alle elproducerende anlæg 25 MW indsende planer for, hvilke anlæg der kan forventes at være i driftsklar stand i en kommende 4-ugers periode. For anlæg <25 MW indsendes en samlet sum. 19/29

20 Planerne skal for hvert anlæg 25 MW for hver af de pågældende 4 uger indeholde følgende oplysninger: - Navn på blok/anlæg - Anlæggets driftstilstand (fra nedenstående liste) - Nominel ydelse (MW) - Forventet maks. ydelse ved forventet driftsform (MW) - Kort beskrivelse af årsag til eventuelle begrænsninger. Forventet ydelse indmeldes med én værdi for hver af de 4 uger. Nominel ydelse indmeldes med én værdi for 4-ugers-perioden. Hvis der inden for 4-ugers perioden er afvigelser i forhold til de indmeldte værdier, angives det under beskrivelse af årsag til eventuelle begrænsninger. Anlæggets driftstilstand kan være en af følgende: - Driftsklart: Produktionsanlægget er umiddelbart driftsklart og kan starte fra helt kold tilstand på den tid, der er angivet i de tekniske data for produktionsanlægget. Eventuelle begrænsninger i ydeevne beskrives kort. - Betinget driftsklart: Anlægget er ikke umiddelbart driftsklart på grund af begrænsninger begrundet i f.eks. personaleforhold, anlægsdefekter, brændselsforhold, miljøforhold eller andet. Begrænsningen beskrives kort. Forventet varighed af begrænsningen skal oplyses. - Revision: Produktionsanlægget er til revision i henholdt til godkendt revisionsplan. Revisionstidsplan angives under beskrivelse. - Havareret: Produktionsanlægget er havareret. Tidsplan for reparation og idriftsættelse angives under beskrivelse. - Mølpose: Produktionsanlægget er ikke til rådighed. Dato for hvornår anlægget tidligst kan forventes idriftsat igen oplyses under beskrivelse. - Ikke idriftsat: Produktionsanlægget er under etablering. Forventet idriftsættelsestidspunkt angives under beskrivelse. - Skrottet: Produktionsanlægget bliver skrottet og er ikke længere tilgængeligt. Planen for anlæg <25 MW skal indeholde følgende oplysninger for hver af de pågældende 4 uger: - Samlet nominel ydelse for anlæg der forventes i drift (MW) - Forventet samlet maks. ydelse, der kan forventes til rådighed (MW) - Kort beskrivelse af årsag til eventuelle begrænsninger. Forventet ydelse indmeldes med én værdi for hver af de 4 uger. Samlet nominel ydelse indmeldes med én værdi for 4-ugers perioden. Hvis der inden for 4- ugers perioden er afvigelser i forhold til de indmeldte værdier, angives det under beskrivelse af årsag til eventuelle begrænsninger. Planerne skal indsendes hver torsdag senest kl. 17:00 og være dækkende for de efterfølgende 4 uger startende med efterfølgende mandag kl. 00:00. 20/29

21 Planerne skal genfremsendes i tilfælde af væsentlige ændringer og skal foreligge i ajourført stand dagen før driftsdøgnet og i driftsdøgnet Døgnprognose Produktionsbalanceansvarlige aktører skal for alle el-producerende anlæg 25 MW indsende planer for hvilke anlæg der kan forventes i drift i det kommende driftsdøgn. For anlæg <25 MW indsendes en samlet sum. Planerne skal for hvert anlæg 25 MW indeholde følgende oplysninger: Navn på blok/anlæg Aktuel maksimal produktionskapacitet (MW) Aktuel minimum produktionskapacitet (MW). Planerne skal for anlæg <25 MW indeholde følgende oplysninger: Samlet aktuel maksimal produktionskapacitet (MW) Samlet aktuel minimum produktionskapacitet (MW). Produktionskapacitet skal oplyses på timebasis. Døgnprognosen skal være fremsendt til Energinet.dk senest kl. 07:30 dagen før driftsdøgnet Produktionsplaner for reserveforpligtigelser Produktionsbalanceansvarlige aktører skal indsende køreplaner, som beskrevet i afsnit 5.1 og 5.2, for det kommende driftsdøgn. Balanceansvarlige aktører, som har indgået aftale med Energinet.dk om at levere systemtjenester og reguleringsreserver, skal sammen med og i tillæg til køreplanerne for produktion og regulerbart forbrug også levere planer for systemtjenesterne: - Frekvensstyret normaldriftsreserve (MW) - Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve (MW) - Primærreserve (MW) - LFC-reserve (MW) - Hurtig reserve (15 minutter) (MW) - Langsom reserve (60/90 minutter) (MW) - Regulerkraft til opregulering (MW) - Regulerkraft til nedregulering (MW). For anlæg med mulighed for udnyttelse af overlastområder, oplyses endvidere: - Aktuel mulig maksimal belastning inklusive overlast (TOTMAX) - Aktuelt muligt laveste belastning, teknisk minimum (TOTMIN). Omfanget af planer, der skal indmeldes for systemtjenesterne og planernes tidsopløsning (timeplaner henholdsvis 5-minutters-planer), skal være i over- 21/29

22 ensstemmelse med aftalen mellem den produktionsbalanceansvarlige aktør og Energinet.dk. 7. Regulerkraft 7.1 Generelt For at holde den fysiske balance i systemet aktiverer Energinet.dk regulerkraft. Aktiveringen sker under hensyntagen til prisen på regulerkraft, aktuel driftssituation og overføringskapacitet i transmissionsnettet, jf. forskrift C Indsendelse af regulerkraftbud Et regulerkraftbud fra en produktionsbalanceansvarlig aktør alternativt forbrugsbalanceansvarlig aktør med regulerbart forbrug består af en tidsserie og skal indeholde følgende oplysninger: Fælles for buddet: - Balanceansvarlig aktør - Entydig budreference - Prisområde (DK1 eller DK2) - Dødtid for regulering - Start og stop-gradient for regulering - Enhedsnavn (valgfri) - Kontrakt-id (reference til aftaler med Energinet.dk). For hvert tidsinterval som buddet tilbydes i (i hele timer) angives: - Reguleringsmængde i MW - Prisen for reguleringen i DKK/MWh eller EUR/MWh Dødtid for reguleringen angiver tiden fra afgivelse af ordre til start af regulering. Tiden er default fem minutter for planbestilt regulerkraft. Bud fra vindkraftværker, som ikke er havmølleparker 25 MW, må ikke puljes med andre typer produktionsanlæg, dvs. de skal være "rene" regulerkraftbud kun indeholdende produktion fra vindkraftværker, der ikke ligger i kategorien havmølleparker 25 MW. Regulerkraftbud, der omfatter vindkraftværker, skal anføres med en særlig produktkode. Produktkoden fremgår af bilag til markedsforskrift F, BTdokumentet "Forretningstransaktioner for planindmelding. For balanceansvarlige aktører, som har forpligtiget sig til at levere regulerkraft, skal første bud minimum svarende til reserveforpligtigelsen indsendes til Energinet.dk senest kl. 17:00 dagen før driftsdøgnet. Nye regulerkraftbud kan indmeldes, og eksisterende bud ændres i pris og mængde, indtil 45 minutter før en driftstimes påbegyndelse (regnet fra modtagelsestidspunktet hos Energinet.dk). Bud og ændringer, der modtages senere, vil ikke blive accepteret af Energinet.dk. 22/29

23 7.2.1 Planbestilling af regulerkraft Regulering sker på baggrund af en 5-minutters-effektplan med reference til buddet, fremsendt fra Energinet.dk til den balanceansvarlige aktør med eller uden angivelse af, på hvilken enhed reguleringen skal foregå. Effektplanen er et tillæg til den balanceansvarlige aktørs senest indsendte planer. Regulerkraftbud > 10 MW kan blive delvist aktiveret, dog kan regulerkraftbestillingen ikke gå under 10 MW på noget tidspunkt 3. Det vil altid være summen af aktiveringer, som fremgår af senest fremsendte plan. Den balanceansvarlige aktør planlægger og lastfordeler reguleringen forud for start af reguleringen og returnerer køreplanen, hvori reguleringen er inkluderet. Ved bestilling hen over kl. 24:00, skal der sendes ny plan for såvel døgnet før og efter midnat. "Sammenklipningen" af tidligere indsendt køreplan og ny plan er nærmere beskrevet i BS-dokumentet " Planhåndtering i det danske elmarked", ENERGINET.DK SENDER PLANBESTILLING AKTØR LASTFORDELER NY KØREPLAN RETURNERES TIL ENERGINET.DK PLAN BESTILT REGULE R- NY KØREPLAN KLIPPES SAMMEN MED TIDLIGERE KØREPLAN ENERGINET.DK OPDATERER EVT. PLANER FOR REGULERING PÅ UDLANDSFORBINDELSER Figur 6.2.1: Planbestilling af regulerkraft. Ovennævnte krav til aktivering af regulerkraft betyder, at den balanceansvarlige aktør skal være i stand til at lastfordele regulerkraftbestillingen og sende ny køreplan til Energinet.dk i værste fald inden for 5 minutter fra bestillingstidspunktet. Denne tidsfrist er nødvendig for, at Energinet.dk skal kunne opfylde de krav, der er stillet af det fællesnordiske regulerkraftmarked. 3 Bortset fra ved aktivering (opkørsel) og deaktivering (nedkørsel). 23/29

24 8. Servicefunktioner til balanceansvarlige aktører Følgende servicefunktioner er til rådighed for de balanceansvarlige aktører. 8.1 Prognoser og handelskapaciteter Prognoser for elforbrug Prognoser i form af time-energiplaner for elforbruget i det kommende driftsdøgn, separat for Østdanmark og Vestdanmark, offentliggøres dagligt på Energinet.dk's hjemmeside Prognoser for vindkraftproduktion Prognoser i form af time-energiplaner for vindkraftproduktionen for det forgangne driftsdøgn, separat for Østdanmark og Vestdanmark, offentliggøres dagligt på Nord Pool Spots hjemmeside Prognose for kommende uges handelskapaciteter Vejledende prognoser for handelskapaciteten imellem Danmark og naboområderne for den kommende uge offentliggøres hver uge på Nord Pool Spots hjemmeside Kapaciteter imellem Vestdanmark og Tyskland Bindende handelskapaciteter for det kommende driftsdøgn, som udbydes på auktion på forbindelsen imellem Vestdanmark og TenneT, offentliggøres dagligt på TenneTs hjemmeside Kapaciteter imellem Elspotområder for Elspot handel og intraday handel. Bindende handelskapaciteter, som der stilles til rådighed for Nord Pool Spot til handel på spotmarkedet for det kommende driftsdøgn, offentliggøres dagligt på Nord Pool Spots hjemmeside. Handelskapaciteter for indeværende og kommende driftsdøgn, som stilles til rådighed for Nord Pool Spot til handel på Elbas markedet, offentliggøres på Nord Pool Spots hjemmeside og opdateres løbende. Handelskapaciteter for indeværende og kommende driftsdøgn, som stilles til rådighed for kapacitetsplatformen på den jysk-tyske grænse, offentliggøres på hjemmesiden Servicemuligheder Ovennævnte prognoser for elforbrug, som tidsserier, vil blive stillet til rådighed for balanceansvarlige aktører på Energinet.dk's server umiddelbart efter offentliggørelsen og ved eventuelle ændringer/opdateringer. 24/29

25 8.2 Meddelelser vedrørende godkendelse af aktørplaner Foreløbig kontrol for driftsdøgnet Energinet.dk tilbyder at fremsende en foreløbig kontrol til de balanceansvarlige aktører. En foreløbig kontrol indeholder information om, hvorvidt den balanceansvarlige aktør er i balance eller ikke, hvorvidt den balanceansvarlige aktørs handelsplaner er i overensstemmelse med modparternes eller ikke samt information om, hvilke tidsserier som udgør grundlaget for den foreløbige kontrol. Den balanceansvarlige aktør kan vælge imellem at modtage en foreløbig kontrol altid eller kun at modtage en foreløbig kontrol, hvis den balanceansvarlige aktør er i ubalance, eller hvis den balanceansvarlige aktørs handelsplaner ikke er i overensstemmelse med modpartens Endelig kontrol af aktørplaner Energinet.dk fremsender en meddelelse vedrørende endelig kontrol af aktørplaner til de balanceansvarlige aktører. Meddelelsen indeholder information vedrørende den balanceansvarlige aktørs balance samt hvilke godkendte aktørplaner, der udgør grundlaget for den endelige kontrol Foreløbig kontrol efter justering af aktørplaner I forbindelse med handler i driftsdøgnet (efter godkendelse af handelen for driftsdøgnet) kan den balanceansvarlige aktør vælge at modtage en foreløbig kontrol for driftstimer der ligger ud over den kommende driftstime. En foreløbig kontrol indeholder information om den balanceansvarlige aktørs balance samt hvilke aktørplaner, der udgør grundlaget for den foreløbige kontrol. Den balanceansvarlige aktør kan vælge kun at modtage en sådan foreløbig kontrol, hvis den balanceansvarlige aktør har fremsendt nye aktørplaner, og hvis den balanceansvarlige aktør enten ikke er i balance, eller hvis den balanceansvarlige aktørs handelsplaner ikke er i overensstemmelse med modpartens Endelig kontrol af aktørplaner efter intraday handel Hvis en balanceansvarlig aktør justerer sine aktørplaner, eller en modpart justerer en handelsplan med den pågældende balanceansvarlige aktør, fremsender Energinet.dk en endelig kontrol for den kommende driftstime til den balanceansvarlige aktør. En endelig kontrol indeholder information om den balanceansvarlige aktørs balance, samt hvilke godkendte aktørplaner, som udgør grundlaget for den endelige kontrol Balancekontrol som tidsserier Balanceansvarlige aktører kan vælge at modtage de godkendte aktørplaner som tidsserier umiddelbart efter godkendelsen. Dette gælder både efter god- 25/29

26 kendelse af aktørplaner dagen før driftsdøgnet og efter godkendelse af justerede aktørplaner efter intraday handel. 8.3 Meddelelser via SMS Energinet.dk tilbyder at fremsende korte statusinformationer vedrørende foreløbig og endelige kontrol af aktørplaner og i driftsdøgnet justerede aktørplaner til balanceansvarlige aktører via SMS. SMS meddelelser kan sendes til grupper af kontaktpersoner, indmeldt af den balanceansvarlige aktør til Energinet.dk. 8.4 Adgang til øvrige tidsserier Energinet.dk tilbyder adgang til følgende tidsserier via Energinet.dk's hjemmeside Elspothandel mellem prisområder Intraday handel mellem prisområder Samlet bilateral elhandel på grænsen mellem Tyskland og Vestdanmark Elforbrug pr. prisområde (indirekte målt) Samlet elproduktion pr. prisområde. Tidsserierne er vejledende, de to sidstnævnte opdateres med tidsmæssig forsinkelse og er i foreløbig kvalitet ikke i afregningskvalitet. 26/29

27 9. Eksempler på justering af planer i driftsdøgnet Eksempel 1: Produktionsbalanceansvarliges justering af produktionsplan. A1) Produktionsunderskud justering ved hjælp af Elbas (alle værdier i MWh/h). Aktørplan Aktuel Balance Justeret Aktørplan Produktion Elspot køb Elspot salg Bilateralt køb Bilateralt salg Elbas køb Sum A2) Produktionsunderskud justering ved hjælp af bilateral handel (alle vær dier i MWh/h). Aktørplan Aktuel balance Justeret aktørplan Produktion Elspot køb Elspot salg Bilateralt køb Bilateralt salg Sum B1) Produktionsoverskud justeret ved hjælp af Elbas (alle værdier i MWh/h). Aktørplan Aktuel balance Justeret aktørplan Produktion Elspot køb Elspot salg Bilateralt køb Bilateralt salg Elbas Sum /29

28 B2) Produktionsoverskud justeret ved hjælp af bilateral handel (alle værdier i MWh/h). Aktørplan Aktuel balance Justeret aktørplan Produktion Elspot køb Elspot salg Bilateralt køb Bilateralt salg Bilateral handel Sum Eksempel 2: Forbrugsbalanceansvarliges justering af forbrugsplaner. A1) Aktuelt forbrug lavere end antaget - justeret med Elbas (alle værdier i MWh/h). Aktørplan Aktuel balance Justeret aktørplan Forbrug Elspot køb Elspot salg Bilateralt køb Bilateralt salg Elbas Sum A2) Aktuelt forbrug lavere end antaget - justeret med bilateral handel (alle vær- dier i MWh/h). Aktørplan Aktuel balance Justeret aktørplan Forbrug Elspot køb Elspot salg Bilateralt køb Bilateralt salg Bilateral handel Sum /29

29 B1) Aktuelt forbrug højere end antaget - justeret med Elbas (alle værdier i MWh/h). Aktørplan Aktuel balance Justeret aktørplan Forbrug Elspot køb Elspot salg Bilateralt køb Bilateralt salg Elbas Sum B2) Aktuelt forbrug højere end antaget - justeret med bilateral handel (alle vær dier i MWh/h). Aktørplan Aktuel balance Justeret aktørplan Forbrug Elspot køb Elspot salg Bilateralt køb Bilateralt salg Bilateral handel Sum /29

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Balancemarkedet og balanceafregning

Balancemarkedet og balanceafregning Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Jan. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE HEP MRP/HWA HEP LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE HEP 20082008 MRP

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3

TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3 Tillæg til markedsforskrift C3: Planhåndtering - daglige procedurer, nov 2011, rev. 3 1/8 TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3 1 Tillæg for at følge GLDPM

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 2. juni 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 2. juni 2014 Dok. 13/91893-57 1/10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet.

Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet. Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet. V.v 8. sept. DATE GEE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14/22995-7

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO Harmoniseret balanceafregning v1.0 5. august 2008 MRP/LRO 1. Intro Dette notat kan betragtes som et baggrundsnotat til præsentationen Harmoniseret balanceafregning på Energinet.dk aktørseminar den 24.6.2008.

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

13/ FORSKRIFT C2 BALANCEMARKED OG BALANCEAFREGNING. December Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia

13/ FORSKRIFT C2 BALANCEMARKED OG BALANCEAFREGNING. December Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Forskrift C2 - Balancemarked og balanceafregning 1/16 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 11. december 2017 Forfatter: HEP/HEP FORSKRIFT

Læs mere

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec.

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Oktober 2013 Ver. 7 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME Okt. 2011

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar December 2008 Rev. 2 Juni 2006 Juli 2006 Sep. 2006 Sep. 2006 DATE LEG-MRP HEP LEG LSO NAME Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Teknisk Forskrift TF Revisionsplanlægning. 30. september 2008 FBC/IMA

Teknisk Forskrift TF Revisionsplanlægning. 30. september 2008 FBC/IMA Teknisk Forskrift TF 5.4.1 30. september 2008 FBC/IMA Revisionsplanlægning Krav til koordineret revisionsplanlægning for transmissionsanlæg og kraftværker Forskriften er gældende fra den 12.09.2008. Dok.

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Udvikling af rammer for regulerkraft

Udvikling af rammer for regulerkraft Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 336 Offentligt Udvikling af rammer for regulerkraft Indpasning af mindre forbrugsenheder og andre mindre enheder i regulerkraftmarkedet Rapport Udgivet

Læs mere

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Forbrug Produktion Fælles balancehåndtering i Norden I Nordel indførte man i september 2002 nye principper for disponeringen

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser 1/43 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 30. august 2017 Forfatter: HEP/HEP

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING

KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING 1/13 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 12/7 2017 KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 3. oktober 2012 Dok. 9855/09 v7, Sag 10/2932 1/47 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1...

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING

KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING 1/12 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 2/11 2017 Forfatter: HEP/HEP

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l ENERGITILSYNET bilag Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 i5. oktober 2ou ENGRO 12/o~s~ /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den

Læs mere

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding Indholdsfortegnelse Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede... 3 1 Produktionsplanlægning... 4 1.1 Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser... 4

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Aftale omkring afsætning af elproduktion

Aftale omkring afsætning af elproduktion Aftale omkring afsætning af elproduktion imellem Scanenergi A/S Dalgas Allé 1 7400 Herning CVR-nr: 21191809 og Dansk Gartneri Axelborg Axeltorv 3 1609 København V CVR-nr: 55550328 1 Aftalens baggrund 1.1

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Markedsaktører og ejere af havvindmølleparker 15. oktober 2016 HEP/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 3.0 af 12. oktober 2016 Dok. 13/91893-72 1/11 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 25. august 25 MJ Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Nogle dyre dage i juni Tirsdag d. 21. juni om morgenen

Læs mere

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering 19. februar 2016 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 0 Endelig udgave 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TK NAME REV. DECRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 13/96336-14

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Teknisk forskrift TF Systemtjenester

Teknisk forskrift TF Systemtjenester Teknisk forskrift TF 5.9.1 Systemtjenester Systemtjenester som produktionsanlæg skal levere vederlagsfrit som en betingelse for tilslutning til nettet. 1.1 19.06.2012 W26-2012 04.07.2012 05.07.2012 DATE

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING 27. september 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag

Læs mere

ECOGRID 2.0. Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016

ECOGRID 2.0. Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016 ECOGRID 2.0 Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016 EcoGrid 2.0 er et forsknings- og demonstrationsprojekt støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings-

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S 22. oktober 2009 - Vindmølleindustrien og Dansk Energi Vind til varme og transport Konference om CO 2 -reduktion i de ikke kvotebelagte sektorer Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel

Læs mere

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i de forskellige elmarkeder Forord Denne bilagsrapport er en del af READY-projektet, hvor storskalastyring af individuelle

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

Introduktion til elmarkedet

Introduktion til elmarkedet Introduktion til elmarkedet 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Rollerne på elmarkedet... 3 1.4 Balanceansvar og planer... 4 14. april 2016 2.

Læs mere