Budget Bestyrelsesmødet d. 12. dec Økonomi & Personale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale"

Transkript

1 Bestyrelsesmødet d. 12. dec Økonomi & Personale

2 Indhold 1. Indledning Overblik budget Specificeret budget 2014 i hovedområder Hovedområde Grunduddannelser Området Pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser Området Sundhedsuddannelser Området Tværgående uddannelses- og kvalitetsudvikling Hovedområdet Undervisningsmidler, kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed (UKK) Hovedområdet Forskning og innovation (F&I) Hovedområdet Fælles ledelse og administration, Fælles finansierede områder Budget for overslagsårene Investeringer og likviditet Opmærksomhedspunkter side 2

3 1. Indledning Budgetnotatet har til formål at give et overblik over budget Budgetterne for er, med enkelte ændringer, udarbejdet med udgangspunkt i budgetforudsætninger for budget 2013, som igen er en videreudbygning af budgetforudsætningerne vedtaget af bestyrelsen for De tilpasninger og ændringer af budgetforudsætningerne, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 er nærmere beskrevet nedenfor. I budgetterne har der fra 2011 været indarbejdet opsparing til Campusstrategien. I budget 2013 var desuden opsparing disponeret til Øget samspil med studerende i henhold til udmøntning af studieaktivitetsmodellen. Som besluttet i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013, opspares der i budget 2014 ikke længere til puljen. Budgetlægningen for 2014 er sket samtidig med, at der er besluttet og forhandlet indhold i en organisationsændring. Organisationsændringen er begrundet i en række målsætninger, der er væsentlige forudsætninger for budgettet for de kommende år. Der etableres to grunduddannelsesområder, Området Pædagogiske og Samfundsfaglige uddannelser og Området Sundhedsuddannelser, der skal skabe en større sammenhæng mellem grunduddannelserne. Som led i nationale politiske målsætninger, men også i drøftelserne om effektivisering af ressourceanvendelsen, er der fokus på mere kontakttid til de studerende, flere F&I-aktiviteter og en mindre ressourceanvendelse til pædagogiskadministrative opgaver og møder, men også vedr. ordinær administration og ledelse. Etableringen af Området for Tværgående Uddannelses- og Kvalitetsudvikling er en ny enhed, der skal servicere grunduddannelsesområderne gennem varetagelse af tværgående opgaver og faglig udvikling, og som tilsvarende er finansieret af grunduddannelserne. Der vil være fokus på at sikre, at området kan understøtte grunduddannelserne og herunder, at grunduddannelserne anvender tilbuddene. Der er ansat en forsknings- og innovationschef fra sommeren 2013 og dermed skabt et grundlag for opfyldelsen af både den nationale og lokale målsætning på området. Det vil være et særskilt indsatsområde at sikre, at de afsatte F&I-midler reelt bliver anvendt i budgetåret. Der er i FFL 2014 afsat midler til et nyt nationalt videnscenter for historie- og kulturarvsformidling, som placeres i Jelling. Der er afsat 10 mio. kr. årligt for Midlerne er indarbejdet i budgettet som øvrige indtægter, og tilsvarende er der indlagt personale- og driftsomkostninger til at drive centret, således at det netto giver et nulresultat. Med etableringen af Området Undervisningsmidler, Kompetenceudvikling & Konsulentvirksomhed som et nyt fælles område, vil der blive sat fokus på at koordinere ydelser i de tidligere enheder EVU og CFU. På det administrative områder er der to væsentlige ændringer. Der blev i august 2013 skabt en fælles studieadministration for sundhedsuddannelserne på Blangstedgårdsvej. Der arbejdes aktuelt på at skabe en fælles studieadministration for hele UCL og en model på implementering af de nødvendige tilpasninger i den fælles studieadministration i perioden Med ansættelsen af en studiechef og en digitaliseringskonsulent i andet halvår 2013 vil der være øget fokus på implementering af digitaliseringsinitiativer, som kan understøtte både kvalitetsudvikling og effektivisering. Der vil i 2014 være særlig fokus på gevinstrealiseringen ved implementeringen af nye initiativer. side 3

4 Der er med udkast til budget 2014 afsat midler til omstilling og digitalisering. For begge puljer gælder det, at der straks i det nye år skal ske en konkretisering af de væsentlige indsatser, som skal finansieres på disse områder for at sikre, at midlerne reelt bliver sat i spil. Udarbejdelsen af budget 2014 er afsluttet den 2. december Da de ovenstående organisationsændringer ikke var afsluttet, vil der kunne forekomme interne reguleringer mellem områderne i budgettet. 2. Overblik budget 2014 Oversigten herunder viser UCL s samlede budget for Budgettet sammenlignes med det realiserede resultat for 2012, budget 2013 og estimat Budgetoversigt for UCL (i mio. kr.) Budget Estimat 2013 Budget 2013 Realiseret Taxameterindtægter 453,8 439,4 456,7 444,6 Øvrige indtægter 112,9 103,5 107,1 103,6 Omsætning i alt 566,7 542,9 563,8 548,2 Personaleomkostninger -368,8-351,9-366,6-342,5 Driftsomkostninger -171,7-158,2-169,8-166,9 Andel Fællesomkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før afskrivninger 26,2 32,8 27,4 38,8 Afskrivninger -8,9-7,9-7,2-6,8 Resultat før renter 17,3 24,9 20,2 32,0 Finansielle omkostninger -2,7-3,9-3,0-4,0 Periodens resultat 14,6 20,9 17,1 28,1 Campusløsning -14,6-15,0 Udvikling i STÅ og Årsværk Teori STÅ Praktik STÅ Åben uddannelse Medarbejder Årsværk Resultatet for budget 2014 viser et overskud på 14,6 mio. kr., hvilket svarer til den forudsatte overskuds-disponering til campusløsning. Der anvendes samme regnskabspraksis ved budgetudarbejdelsen som ved aflæggelsen af årsregnskab. Der henvises til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i UCL s årsrapport for Omsætningen budgetteres med udgangspunkt i forslag til finansloven for 2014, som regeringen fremlagde den 27. august Herudover indgår tidligere udmøntede bevillinger, forventning til antal studerende, den forventede frafaldsprocent og beståelsesprocent i den budgetterede omsætning. De øvrige indtægter, som består af deltagerbetaling, salg til kommuner, eksterne projekter mv. budgetteres ud fra en forsigtig og realistiske vurdering af den forventede aktivitet. side 4

5 Personale- og øvrige driftsomkostninger er budgetteret med udgangspunkt i det forventede aktivitetsniveau og ressourcebehov. Der er budgetteret med en generel gageforhøjelse på 1 % fra den 1. april 2014, herudover oplister OK 2013 en ny stillingsstruktur, som ikke er endelig udmøntet endnu, men bevirker øgede personaleomkostninger. Der er i budget 2014 indregnet en forøgelse af personaleomkostninger på 1,8 mio.kr., som konsekvens af den nye stillingsstruktur. Med Finanslovsforslaget for 2014 er aftalen om midler til Udviklings- og evidensbasering udvidet, således at tildelingen af midler også er bevilliget i For UCL udgør midlerne 29,4 mio. kr. Direktionen har besluttet, at der i forbindelse med budgetteringen i overslagsårene forventes et tilsvarende beløb til udvikling i Ud over Finanslovsmidler er der i budgettet indarbejdet en overførsel af 7,5 mio.kr. fra 2013 til 2014, som udgør ikke anvendte udviklingsmidler. Denne overførsel medfører en forskydning af omsætning mellem 2013 og Fra tidligere år er yderligere indregnet 4,0 mio.kr. i udviklingsmidlerne. Fællestaxametret er i budget 2014 reduceret med 3,4 mio. kr. i forhold til budget side 5

6 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder 3.1 Hovedområde Grunduddannelser. Det samlede budgetterede resultat for grunduddannelserne er et overskud på 17,9 mio.kr. i budget 2014 før bidrag til overskudsdisponering. Det er forudsat i budgettet, at grunduddannelserne skal bidrage til Campusløsning med 10,7 mio. kr. i Budgetoversigt for Grunduddannelserne (i mio. kr.) Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 277,7 275,0 282,6 268,4 Øvrige indtægter 35,2 26,7 23,8 29,4 Omsætning i alt 312,9 301,7 306,4 297,8 Personaleomkostninger -192,6-199,1-196,6-186,8 Driftsomkostninger -51,2-49,2-55,5-48,7 Andel Fællesomkostninger -49,8-33,7-33,7-31,5 Resultat før afskrivninger 19,3 19,6 20,6 30,7 Afskrivninger -1,3-1,4-1,1-1,1 Resultat før renter 17,9 18,1 19,5 29,6 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 17,9 18,1 19,5 29,6 Campusløsning -10,7-10,2 Udvikling i STÅ og Årsværk Teori STÅ Praktik STÅ Åben uddannelse Medarbejder Årsværk Omsætningen stiger fra 301,7 mio. kr. i estimat 2013 til 312,9 mio. kr. i budget 2014, hvilket er en stigning på 11,2 mio. kr. De samlede personale-, drifts-, og fællesomkostninger for grunduddannelserne stiger fra 282,0 mio. kr. i estimat 2013 til 293,6 mio. kr. i budget 2014, hvilket er en stigning på 11,6 mio. kr. Stigningen i omsætningen og omkostninger skyldes intern fordeling inden for grunduddannelserne vedrørende området Tværgående Uddannelses- og kvalitetsudvikling. Stigningen vedrører den ekstra aktivitet i området udover Bibliotek og International Enhed. Udviklingen i grunduddannelsernes STÅ produktion er steget til teori STÅ fra budget 2013 (4.282 Teori STÅ) og regnskab 2012 (4.067 teori STÅ), men på baggrund af et fald i taxametertaksterne giver det kun en begrænset stigning i den samlede omsætning. Nedenstående oversigt viser det budgetterede resultatet for 2014 for Grunduddannelserne fordelt på uddannelsesområder. Overskudsdisponeringen skal kunne finansieres af resultatet, hvilket samlet bliver opfyldt af alle uddannelsesområderne. side 6

7 3.1.1 Området Pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser. Området indeholder grunduddannelserne Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen og PB i Offentlig Administration. Budgetoversigt pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser (i mio. kr.) Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 148,6 144,6 151,9 142,3 Øvrige indtægter 7,3 10,9 8,7 13,1 Omsætning i alt 156,0 155,6 160,6 155,5 Personaleomkostninger -95,7-105,9-105,3-99,3 Driftsomkostninger -23,2-21,9-25,6-23,0 Andel Fællesomkostninger -26,8-18,7-18,7-18,6 Resultat før afskrivninger 10,3 9,1 11,0 14,5 Afskrivninger -0,4-0,4 0,0-0,1 Resultat før renter 10,0 8,7 11,0 14,4 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 10,0 8,7 11,0 14,4 Campusløsning -6,0-5,7 Udvikling i STÅ og Årsværk Teori STÅ Praktik STÅ Åben uddannelse Medarbejder Årsværk Læreruddannelsen har et samlet budgetteret overskud i 2014 på 3,9 mio. kr. før bidrag til overskudsdisponering. I Jelling indeholder budgettet indtægter i henhold til samarbejdsaftale med Vejle Kommune svarende til 0,6 mio. kr. i Aftalen udløber maj Ændringerne med den nye Læreruddannelser, der har økonomiske konsekvens fra 2014, er indarbejdet i budgettet for de ny optagne studerende. Alle fortsættende studerende er budgetmæssigt håndteret jævnfør den gamle studieordning. Der er stadig usikkerhed omkring taxameterafregning af de forsættende studerende, i hvilket omfang de skal afregnes efter den gamle eller den nye studieordning. Med baggrund i den ny Læreruddannelse og øgede optagelseskrav på læreruddannelsen forventes der et mindre optag. I Odense forventes optaget at blive 280 studerende årligt mod ca. 300 studerende tidligere. I Jelling forventes optaget at blive 85 studerende årligt mod ca. 110 studerende tidligere. Derimod forventes et reduceret frafald på baggrund af de skærpede optagelseskrav. Pædagoguddannelsen udviser et overskud på 3,7 mio. kr. i budget 2014 før bidrag til overskudsdisponering. Overgangen til den ny Pædagoguddannelse er ikke indarbejdet i budgettet. Der er flere usikkerheder som f.eks. studieordning, optag, frafald og taxameter, der vil gøre det meget usikkert at indarbejde den ny pædagoguddannelse på nuværende tidspunkt. Budgettet er side 7

8 dermed udarbejdet på baggrund af den nuværende studieordning, hvilket skaber en vis usikkerhed i budgettet. Der er i budgettet afsat personaleressourcer for 0,8 mio.kr. til udvikling af den nye uddannelse, men samtidig er der budgetteret med en ekstern indtægt i samme størrelsesorden. De Samfundsfaglige uddannelser viser et overskud på 2,3 mio. kr. før bidrag til overskudsdisponering. Socialrådgiveruddannelsen i Vejle er startet op i 2013 og er dermed under indfasning. Til februar 2014 starter et fuldt hold på 35 studerende og denne udvikling forventes også de kommende semestre. Uddannelsen i Vejle køber undervisere hos Socialrådgiveruddannelsen i Odense. Efterhånden som uddannelsen bliver indfaset, vil der være behov for at ansætte medarbejdere i Vejle. PB i Offentlig Administration viser et underskud på 1,2 mio.kr., men der er positive forventninger til uddannelsen, og der budgetteres med en væsentlig stigning i optaget i budgetperioden. Der budgetteres med optag 2 gange årligt og dermed væsentlig flere studerende. Den anvendte frafalds procent er behæftet med en vis usikkerhed, idet der er et meget begrænset erfaringsgrundlag for at kunne fastsætte den. På den IT-baserede studieretning er der et forholdsvis højt frafald, men der er iværksat forskellige tiltag, som skal medvirke til at fastholde de studerende Området Sundhedsuddannelser. Området indeholder Sygeplejerske-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Radiograf- og Bioanalytikeruddannelsen. Budgetoversigt, Sundhedsuddannelser (i mio. kr.) Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 129,0 130,4 130,7 126,1 Øvrige indtægter 1,3 2,0 1,4 2,5 Omsætning i alt 130,3 132,4 132,1 128,6 Personaleomkostninger -76,4-83,2-80,9-77,6 Driftsomkostninger -22,0-23,6-26,6-22,0 Andel Fællesomkostninger -23,0-15,1-15,1-12,9 Resultat før afskrivninger 8,9 10,5 9,6 16,2 Afskrivninger -0,9-1,1-1,1-0,9 Resultat før renter 8,0 9,4 8,5 15,2 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 8,0 9,4 8,5 15,2 Campusløsning -4,7-4,6 0,0 Udvikling i STÅ og Årsværk Teori STÅ Praktik STÅ Åben uddannelse Medarbejder Årsværk side 8

9 Sygeplejerskeuddannelsen viser et overskud på 4,1 mio. kr. før bidrag til overskudsdisponering. Optag følger generelt tidligere års niveau. Det nye udbud af en Sygeplejerskeuddannelse i Horsens har stadig konsekvenser for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. I 2014 slår konsekvensen af reduktionen fuldt igennem. Den samlede nedgang i taxameterindtægter har i perioden været på ca. 3,5 mio.kr. Dog er søgningen til Vejle stabiliseret og frafald ser ud til at være faldende. Endvidere følges strategien for omkostningsreduktion og reorganisering af undervisning. De øvrige sundhedsuddannelser viser et samlet overskud på 3,9 mio. kr. før bidrag til overskudsdisponering. Uddannelserne har i budget 2014 en omsætning, der svarer til niveauet på estimatet for 2013, hvilket bl.a. skyldes, at alle uddannelserne nu er fuldt indfaset. På Bioanalytikeruddannelsen dimitterede det første hold studerende i første halvår Ergoterapeutuddannelsen viser et underskud på 0,4 mio. kr. i 2014, hvilket skyldes en mindre nedgang i STÅ indtægter. Da uddannelsen er forholdsvis lille, vil der forsat være samme antal hold blot med mindre volumen. Der er dog en positiv forventning til STÅ indtægten og resultatet i overslagsårene. De øvrige uddannelser opfylder overskudskravet i Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelen oplever et faldende salg af timer Området Tværgående uddannelses- og kvalitetsudvikling. Budgetoversigt, Tværgående Uddannelses- og kvalitetsudvikling (i mio. kr.) Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige indtægter 26,6 13,8 13,7 13,8 Omsætning i alt 26,6 13,8 13,7 13,8 Personaleomkostninger -20,5-10,0-10,4-9,9 Driftsomkostninger -6,0-3,7-3,3-3,7 Andel Fællesomkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før afskrivninger 0,0 0,1 0,0 0,2 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før renter 0,0 0,1 0,0 0,2 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 0,0 0,1 0,0 0,2 Campusløsning 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvikling i Årsværk Medarbejder Årsværk side 9

10 Området for Tværgående uddannelses- og kvalitetsudvikling er etableret i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. november Det nye område medvirker til institutionens udvikling som vidensinstitution via en række indsatsområder, der samlet skal understøtte digitalisering af uddannelsesporteføljen, uddannelsesinnovation samt en mere agil organisation i forhold til tværgående uddannelsesaktiviteter. Fokus er UCL s strategiske mål, herunder konkret at øge dimittendernes og medarbejderes kompetencer til tværgående, innovativ professionsudvikling samt øge kvalitet, forskning og udvikling inden for tværgående uddannelsesudvikling i et globalt perspektiv. Området faciliterer udvikling og effektivisering af UCL s uddannelser i tæt interaktion med uddannelserne og de samfundsmæssige behov. I forbindelse med etableringen af området for tværgående uddannelses- og kvalitetsudvikling er de fællesfinansierede områder bibliotek og international enhed blevet lagt ind under området. Der er ligeledes overført opgaver, medarbejdere og økonomiske ressourcer fra de to grunduddannelsesområder. Tallene i sammenligningsårene 2012 og 2013 er et udtryk for aktiviteten i Biblioteket og Internationale Enhed. Der er i området indtægtsført et tilskud, som er udmøntet til UCL i forbindelse med likvidation af Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde i 2007, på 2,6 mio. kr. side 10

11 3.2 Hovedområdet Undervisningsmidler, kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed (UKK) Området indeholder Videreuddannelse (EVU) og Center for Undervisningsmidler (CFU). Budgetoversigt Undervisningsmidler, kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed (i mio. kr.) Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 41,3 43,2 42,3 43,7 Øvrige indtægter 78,5 79,4 82,6 75,8 Omsætning i alt 119,8 122,7 124,9 119,5 Personaleomkostninger -67,2-69,0-69,8-66,7 Driftsomkostninger -23,3-23,9-23,7-27,1 Andel Fællesomkostninger -20,1-25,4-25,4-21,0 Resultat før afskrivninger 9,2 4,3 6,0 4,6 Afskrivninger -0,1 0,0 0,0 0,0 Resultat før renter 9,0 4,3 6,0 4,6 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 9,0 4,3 6,0 4,6 Campusløsning -3,9-4,8 Udvikling i STÅ og Årsværk Åben uddannelse Medarbejder Årsværk Videreuddannelsen Budgetoversigt EVU (i mio. kr.) Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 13,4 15,6 14,6 13,3 Øvrige indtægter 63,7 64,0 68,5 61,6 Omsætning i alt 77,1 79,6 83,2 74,9 Personaleomkostninger -47,9-48,1-50,3-44,9 Driftsomkostninger -12,5-12,2-13,8-13,8 Andel Fællesomkostninger -11,9-15,6-15,6-13,3 Resultat før afskrivninger 4,8 3,7 3,4 3,1 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før renter 4,8 3,7 3,4 3,1 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 4,8 3,7 3,4 3,1 Campusløsning -2,1-2,7 0,0 Udvikling i STÅ og Årsværk Åben uddannelse Medarbejder Årsværk side 11

12 EVU viser et overskud på 4,8 mio. kr. før bidrag til overskudsdisponering. Omsætningen budgetteres til 77,1 mio.kr. hvilket er 6,1 mio. kr. mindre end i budget 2013, men omsætningen er 2,2 mio. kr. større end realiseret i EVU køber ressourcer fra grunduddannelserne på samme niveau som i estimat Omsætningen i EVU adskiller sig fra UCL s øvrige omsætning ved at være mere markedsorienteret, hvilket betyder at budgetteringen af omsætningen er forbundet med større usikkerhed, da den afspejler efterspørgslen hos aftagerne. Center for undervisningsmidler Budgetoversigt CFU i. mio. kr Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 27,9 27,6 27,6 30,4 Øvrige indtægter 14,8 15,5 14,1 14,2 Omsætning i alt 42,7 43,1 41,7 44,5 Personaleomkostninger -19,3-20,9-19,4-21,8 Driftsomkostninger -10,8-11,7-9,8-13,4 Andel Fællesomkostninger -8,2-9,8-9,8-7,8 Resultat før afskrivninger 4,4 0,6 2,6 1,6 Afskrivninger -0,1 0,0 0,0 0,0 Resultat før renter 4,2 0,6 2,6 1,6 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 4,2 0,6 2,6 1,6 Campusløsning -1,8-2,1 0,0 Udvikling i Årsværk Medarbejder Årsværk Budgettet for CFU for 2014 udviser et overskud på 4,2 mio. kr. før bidrag til overskudsdisponering. CFU har i perioden 2011 til 2013 gennemgået store reduktioner i grundtilskuddet på grund af Genopretningsplanen fra 2010, som nu er fuldt implementeret. Tilskud og omkostninger ligger fra budget 2014 på det niveau, som også forventes i overslagsårene. side 12

13 3.3 Hovedområdet Forskning og innovation (F&I) Budgetoversigt Forskning og Innovation i. mio. kr Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 40,9 28,3 39,1 38,9 Øvrige indtægter 22,7 7,4 11,9 6,7 Omsætning i alt 63,6 35,7 51,0 45,7 Personaleomkostninger -52,1-31,1-47,1-41,6 Driftsomkostninger -11,8-5,7-5,6-6,9 Andel Fællesomkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før afskrivninger -0,2-1,1-1,7-2,8 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før renter -0,2-1,1-1,7-2,8 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat -0,2-1,1-1,7-2,8 Campusløsning 0,0 0,0 Udvikling Årsværk Medarbejder Årsværk F&I udviser et samlet underskud på 0,2 mio. kr. i budget 2014 I budget 2014 er indarbejdet indtægter svarende til 63,6 mio. kr. Dette beløb består af: Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering jf. FFL 2014 Overførte midler fra 2013 Eksternt finansierede projekter MOVE initierede projekter: finansiering fra uddannelserne MOVE initierede projekter: overførte midler fra tidligere år 29,4 mio. kr. 7,5 mio. kr. 20,5 mio. kr. 2,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. Ud over Finanslovsmidler 2014 er der i budgettet indarbejdet overførsel af 7,5 mio. kr. fra 2013 til 2014, som udgør ikke anvendte udviklingsmidler. Overførslen vil blive periodiseret ved udarbejdelse af årsregnskabet for 2013 og indtægtsført i I eksternt finansierede projekter er indregnet et tilskud på 10 mio.kr. til det nye nationale Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling jf. FFL Der er budgetteret med øgede personale- og driftsomkostninger i samme niveau. side 13

14 3.4 Hovedområdet Fælles ledelse og administration, Fælles finansierede områder Budgetoversigt for Fælles Ledelse og administration i. mio. kr Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 94,0 92,8 92,7 93,5 Øvrige indtægter 51,7 52,0 50,9 44,1 Omsætning i alt 145,8 144,8 143,7 137,7 Personaleomkostninger -57,0-52,6-53,2-47,4 Driftsomkostninger -85,7-79,3-85,0-84,1 Andel Fællesomkostninger -5,3-3,0-3,0,0 Resultat før afskrivninger -2,1 9,9 2,4 6,2 Afskrivninger -7,5-6,5-6,1-5,7 Resultat før renter -9,6 3,4-3,7,4 Finansielle omkostninger -2,3-3,9-3,0-4,0 Periodens resultat -12,1-0,5-6,7-3,5 Campusløsning 0,0 Udvikling i Årsværk Medarbejder Årsværk Fællesområderne er finansieret af uddannelsernes bidrag til fællesomkostninger, fælles- og bygningstaxameter samt institutionstilskud. Fælles Ledelse og Administration udviser et underskud på 12,1 mio.kr. i budget 2014, hvilket er en stigning i forhold til budget 2013 på 5,4 mio. kr. Den væsentligste årsag er omstillingspuljen, der i 2014 er udgiftsført i Fælles Ledelse og Administration, hvilket betyder en meromkostning på 4 mio. kr. i forhold til budget 2013, hvor omstillingspuljen var udgiftsført på alle hovedområderne. Der er i Fælles Ledelse og Administration afsat en digitaliseringspulje på 1,9 mio. kr. Der er i Budget 2014 indarbejdet første fase af en Fælles Studieadministration for UCL, hvor studieadministrationerne for Sundhedsuddannelserne på Blangstedgårdsvej i Odense er samlet i en Fælles Studieadministration. Afdelingen er indarbejdet i budgettet som en del af den Fælles Ledelse og Administration. Lønninger og andre personalerelaterede omkostninger er finansieret af uddannelserne. Omkostninger til afdelingens chef og øvrige driftsomkostninger er finasieret via øget forbrug i Fælles Ledelse og Administration, hvilket udgør 1,0 mio. kr. I 2014 samles UCL s aktiviteter i Vejle på en ny campus. Der er i budgettet for bygningsafdelingen udgiftsført 0,8 mio. kr. til flytning. Reetableringsomkostningerne i de ejendomme, der fraflyttes i 2014, afsættes som skyldige omkostninger i regnskab 2013, da lejemålene vil være opsagt og niveauet for reetableringsomkostningerne vil være kendt ved udgangen af I forhold til budget 2013 er der i budget 2014 afsat midler til en digitaliseringskonsulent, digitalisering af bygningsområdet, afholdelse af en personaledag og øgede licensomkostninger til nye digitale løsninger. side 14

15 4. Budget for overslagsårene Budgetoversigt for UCL Budget i. mio. kr Budget Budget Budget Budget Taxameterindtægter 453,8 431,6 425,9 423,3 Øvrige indtægter 112,9 111,5 114,8 117,6 Omsætning i alt 566,7 543,1 540,7 540,9 Personaleomkostninger -368,8-355,0-353,5-359,0 Driftsomkostninger -171,7-163,6-163,2-146,6 Andel Fællesomkostninger 0,0 0,0 0,0-0,0 Resultat før afskrivninger 26,2 24,5 24,0 35,3 Afskrivninger -8,9-10,2-10,7-11,7 Resultat før renter 17,3 14,3 13,3 23,6 Finansielle omkostninger -2,7-5,2-13,5-10,1 Periodens resultat 14,6 9,1-0,2 13,4 Campusløsning -14,6-15,0-14,8 0,0 Udvikling i STÅ og Årsværk Teori STÅ Praktik STÅ Åben uddannelse Medarbejder Årsværk Omsætningen falder fra budget 2014 til budget 2015 med 23,6 mio.kr., hvilket skyldes engangsindtægter i budget 2014 i form af 11,5 mio. kr. i overførte udviklingsmidler og 2,6 mio. kr. i tilskud fra likvidationen af Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde i Herudover kan fald i omsætning henføres til faldende undervisnings-, bygnings- og fællestaxameter. Omsætningsudviklingen i overslagsårene ( ) er primært påvirket af faldende undervisningstaxameter (ca. 2 % pr. år), hvilket i nogen grad opvejes af stigning i STÅ i perioden. Som kompensation for den faldende omsætning er der i overslagsårene indarbejdet tilpasninger af drifts- og personaleomkostninger. Tilpasningerne er ikke udmøntet i en konkret plan. Udmøntningen af tilpasningen i drifts- og personaleomkostningerne vil blive fastsat, når den i afsnit 1 omtalte organisationsændring er faldet endelig på plads. Den ny stillingsstruktur i OK 2013 er fra 2015 indregnet med en øget personaleomkostning på 3,6 mio.kr. Der budgetteres med sammenlægningen af aktiviteterne i Odense på Niels Bohrs Allé. Det er forudsat, at ejendommen overtages i sommeren 2015, hvorefter den bygges om i løbet af 2015 og Det er i budgettet for 2016 forudsat, at ejendommen kan tages i brug til studiestart i august Derfor vil overslagsårene 2015 (ca. 7 mio.kr.) og 2016 (ca. 13 mio.kr.) indeholde ekstra bygningsomkostninger. side 15

16 Renteomkostningerne stiger fra 2015, hvilket er en konsekvens af, at de frie likvide midler investeres i Campusløsningen, og der samtidig optages kreditforeningslån til finansieringen af den resterende købesum. EVU har positive forventninger til den fremtidige aktivitet, og der budgetteres med en forøgelse af omsætningen fra 77,1 mio. kr. i 2014 til 87,9 mio.kr. i Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering (29,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene) samt eksternt finansierede projekter er fastholdt i overslagsårene. Der er budgetteret med 6 mio. kr. til MOVE i 2015, som er finansieret af uddannelserne. Herefter er der ikke afsat midler til MOVE. 5. Investeringer og likviditet I budgettet for 2014 til 2017 er der indarbejdet følgende investeringer: Investeringsbudget for UCL Budget i kr Bygningsområdet IT afdelingen Radiografuddannelsen Pædagoguddannelsen CFU Investeringer i alt Alle investeringerne afskrives i henhold til UCL s regnskabspraksis ud fra en forventet levetid for aktiverne og udgiftsføres i de afdelinger, hvor investeringerne er foretaget. I bygningsafdelingen er der hovedsagligt budgetteret med investeringer til forbedring af bygninger og udskiftning af inventar. Anskaffelsen og ombygningen af Niels Bohrs Allé og Cortex Park giver anledning til store investeringer i perioden fra 2014 til It investerer primært i hardware. Uddannelserne investerer i undervisningsudstyr. Radiografuddannelsen har en investeringskonto tilbage fra den periode, hvor radiografuddannelsen var en amtsinstitution. Investeringskontoen forventes at udgøre 1,54 mio. kr. ved indgangen til Træk på investeringskontoen medfører ikke afskrivninger eller omkostninger i UCL s driftsregnskab. Ved indgangen til budget 2014 forventes UCL at have likvide midler samt værdipapirer på mere end 210,0 mio. kr. Det vurderes på den baggrund, at der ikke vil være problemer med likviditeten i forhold til den løbende drift og investeringer i det kommende budgetår. side 16

17 6. Opmærksomhedspunkter. Samlet set står UCL overfor en række udfordringer, hvor de væsentligste opmærksomhedspunkter fremhæves her: Den nye organisationsstruktur skal sammen med implementering af strategi 2020 danne udgangspunkt for fordeling og institutionel prioritering, frigøre ressourcer til fokuseret forsknings og innovationsaktiviteter, skabe flere ressourcer til undervisningsrelaterede aktiviteter for studerende samt sikre ressourceallokering til udvikling på tværs af uddannelser. Grunduddannelsernes STÅ produktion er den største indtægtskilde, hvorfor det skal sikres, at UCL til stadighed kan opretholde tilgangen af nye studerende, og samtidig sikre at frafaldet kan reduceres. Det skal sikres at midler til Forskning og evidensbasering bliver sat i spil, således at overførsler imellem regnskabsårene mindskes. I forbindelse med etablering af campusløsninger i Vejle og Odense, skal der fokuseres på digitalisering og effektivisering af arbejds- og forretningsgange, herunder etablering af den fælles studieadministration. Der skal være fokus på gevinstrealisering. Bygningsanvendelse og udgifterne til vedligeholdelse af UCL s bygninger skal fortsat have stor bevågenhed. Det skal ses i lyset af faldende taxameterindtægter og fremtidige bygningsrokader, som medfører meromkostninger i etableringsåret. Der skal være opmærksomhed på, at de i budgettet afsatte puljemidler sættes i spil. UCL skal have fokus på implementering af den nye læreruddannelse og udvikling af den nye Pædagoguddannelse for at sikre en succesfuld implementering af de nye studieordninger. Der skal i hovedområdet Undervisningsmidler, Kompetenceudvikling og Konsulentvirksomhed fokuseres på at fastholde og udbygge UCL s markedsandel. Der er på Finanslov 2012 afsat 128 mio. kr., til igangsætning af initiativer, der kan understøtte effektivisering af arbejdsprocesser. Rektorkollegiet har taget initiativ til at udarbejde forslag til, hvordan besparelser på det administrative område kan understøttes på sektorniveau gennem digitalisering eller nye samarbejdsformer. Initiativerne gennemføres ikke i samme takt, som besparelserne falder. side 17

18 Soldalen Vejle Telefon ucl.dk

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) side 1/5 Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 12. december 2013 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 1 af 18 Budget 2015 2018 Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014 Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 2 af 18 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2015... 5 3. Specificeret budget 2015

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

1. Budgetvejledning (Budget )

1. Budgetvejledning (Budget ) Notat Afdeling/enhed Økonomi-afdelingen og Personale, Vejle Oprettelsesdato 9-august-2016 Udarbejdet af Jemo Journalnummer Dokumentnavn Budgetvejledning Dokumentnummer 1. Budgetvejledning (Budget 2017-2020)

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (frokost i kantinen fra kl. 12:30) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles

BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles 30-11-2015 BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles Formål Timer Beløb Projektnummer Modpart/bemærkninger 2017 2018 2019 Omsætning 6100 Andre indtæger 120.000 1966200113 Ekstern finansiering Forskningscenter

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt Til medlemmer af: Uddannelsesudvalget v/radiografuddannelsen University College Lillebælt Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Torsdag den 13. marts kl.

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være 1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 64.600,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udviklingen i økonomien. på Kastaniely. Indhold

Udviklingen i økonomien. på Kastaniely. Indhold Udviklingen i økonomien på Kastaniely Indhold Baggrund Udviklingen i økonomien Primære årsager til udviklingen Procedure for økonomiopfølgning Udviklingen i belægningen Udviklingen i antal ansatte Sammenhængen

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Medlemmer: Herudover til stede: Soldalen 8, 7100 Vejle Klasselokale 5 (1.

Læs mere

Besparelser rammer den nye læreruddannelse hårdt

Besparelser rammer den nye læreruddannelse hårdt Ref.: MT mt@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 02. september 2015 Besparelser rammer den nye læreruddannelse hårdt Professionshøjskolerne er midt i at indfase den nye læreruddannelse og med at udfolde de politiske

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter:

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 16. september 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Klasselokale 06 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Klare rammer, bedre balance

Klare rammer, bedre balance Klare rammer, bedre balance Regeringen prioriterer uddannelse højt. I 2016 investerede vi mere end 13 milliarder kroner i de videregående uddannelser. Det er en god investering, fordi de videregående uddannelser

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere