Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser"

Transkript

1 Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Bo Møller Pedersen TR AC - Samfundsfaglige uddannelser Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Christian Gøttsch Hansen TR for Radiografforeningen uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC EVU og U&V Jørgen Markussen TR for 3F Henriette Vognsgaard Hjernø TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende suppleant) Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Ulla Mulbjerg - Studierektor for uddannelserne til Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Jan Michael Laursen Uddannelseschef Pædagoguddannelsen i Jelling Jørgen Hansen - EVU chef Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ambrosia Fladager Hansen Chef for ressourcecenter for læring Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale side 1/12

2 Dagsordenspunkter Indhold 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Økonomi (kl ) Medarbejdere ansat på særlige vilkår (kl ) Telefonpolitik i UCL (kl ) Analyse af studieadministrationen (kl ) Operation MOVE (kl )... 8 PAUSE - KL Manual for HSU nedsatte arbejdsgrupper (kl ) Seniorpolitik (kl ) Involvering af medarbejderrepræsentation i processer i UCL (kl ) Udviklingskontrakten (kl ) Campusstrategi og bygningsløsninger i UCL (kl ) Korte punkter (kl ) Eventuelt (kl ) Foreløbige punkter til næste HSU møde side 2/12

3 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Dagsordenen for mødet skal godkendes, og punkter under Eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Det indstilles, at HSU godkender dagsordenen. 2. Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Aftale vedr. Kontakttillidsrepræsentant Forhandlinger vedr. TR-strukturen i UCL er nu afsluttet, og aftalen er godkendt af forhandlingsgruppen, som har bestået af: rektor Erik Knudsen, studierektor Lars Lynge, studierektor Søren Pedersen samt tillidsrepræsentanter; Jytte Beck, DSR, Helle Waagner, DM, Jesper Zimmer, DM, Christian Gøttsch Hansen, Radiograf Rådet og Jørgen Markussen, 3F. Aftalen omfatter: lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen samt sundheds- og samfundsfaglige uddannelser. Medmindre der aftales anden struktur mellem HK og direktionen, er dette område også omfattet af aftalen. Aftalen har virkning fra den 1. januar Se aftalen her (kan også ses på mitucl.dk under Løn og Personale, Politikker og lokalaftaler) Ansættelses- og fratrædelsespolitikken (teknisk ændring) Vedr. tidsbegrænset ansættelse (afsnit 1.3): Af politikken har det ikke tidligere været præciseret, at præmissen for fornyelse flere på hinanden følgende tidsbegrænset ansættelsesforhold for TAP-personale, skal begrundes i objektive forhold som f.eks. uforudseeligt forfald som sygdom, barsel mv.. Denne præmis ligger ikke til grund for fornyelse af flere på hinanden følgende tidbegrænsede ansættelsesforhold for undervisere/konsulenter/vip. For denne personalegruppe kan fornyelse dog højst ske to gange. Se politikken her (kan også ses på mitucl.dk under Løn og Personale, Politikker og lokalaftaler) 3. Økonomi (kl ) 3.1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2012 Budgetopfølgningen for perioden frem til og med 3. kvartal 2012 viser et overskud på 30,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 3,8 mio. kr. Den positive budgetafvigelse fordeler sig således: side 3/12

4 1/1 30/ Mio. kr. Resultat Budget Afvigelse Budget Fælles administration og bygningsdrift 4,1 3,2 0,9 3,6 Fælles puljer -4,0-6,0 2,0-8,1 Fælles finansieret omkostninger 3,0 0,0 3,0 0,0 Grunduddannelser G5 26,2 13,1 13,1 13,5 U&V, EVU og CFU 1,1-6,4 7,6 3,7 30,4 3,8 26,6 12,7 Opsparingskrav: Campusløsning 9,0 12,0 Campusstrategi 4,1 5,5 13,1 17,5 Budgetafvigelsen på grunddannelserne skyldes primært Læreruddannelsen, der har en positiv budgetafvigelse på 10,5 mio. Budgetafvigelsen er fremkommet som følge af større STÅ-indtægter, mindre personaleomkostninger og driftsomkostninger end budgetteret. Det forventes, at hovedparten af den positive budgetafvigelse i grunduddannelserne er permanente budgetafvigelser. EVU har en positiv budgetafvigelse på 5,8 mio. kr., EVU forventer et positivt resultat for året 2012 på 2,7 mio. kr., hvilket svare til det budgetterede resultat for Det betyder, at den positive budgetafvigelse på 5,8 mio. kr. er udtryk for en periodeforskydning. Der er i U&V regnskab indarbejdet en periodisering på 7,5 mio. kr. vedrørende ikke igangsatte projekter. Det forventes, at der ved udgangen af 2012 vil blive overført 10 mio. kr. til CFU har en positiv budgetafvigelse på 1,0 mio. kr., hvilket er udtryk for en periodeforskydning. Den positive budgetafvigelse på de fælles finansierede afdelinger er udtryk for en periodeforskydning, der skyldes forskydning af investeringer i It og biblioteket. Budgetafvigelsen på fælles puljer forventes at være en permanent budgetafvigelse. Der er i vedlagte notat og talmateriale redegjort nærmere for resultatet af budgetopfølgningen for 3. kvartal. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning HSU drøfter, hvorvidt den økonomiske udvikling i 2012 giver anledning til særlige investeringer 3.2 Budget 2013 Nedenstående budget for er udarbejdet i det nye budgetsystem Accostat, hvor data er indtastet af økonomiafdelingen og de budgetansvarlige i organisationen. Indtastningerne er afsluttet den 22. november side 4/12

5 Budget for 2013 udviser et overskud på 16,1 mio. kr. Der er i notatet fokuseret på budget Som det fremgår af nedenstående oversigt, er resultat af udkast til budget ,4 mio. kr. bedre end budget I mio. kr. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Budget 2013 Budget 2012 Grunduddannelser 19,5 13,5 Videreuddannelse 3,4 2,7 CFU 2,6 1,8 F & I -1,7-0,9 Fælles finansierede omkostninger -0,2 0,0 Fælles ledelse og administration -6,0 3,6 Fælles puljer -1,5-8,0 I alt 16,1 12,7 De data, der er indlagt i overslagsårene er ikke fuldstændige, da alle budgetdata ikke er indlagt og valideret. Det gælder bl.a. bygningsområdet. Direktionen har besluttet, at de afsatte midler til campusstrategi, tkr., i stedet bliver målrettet til initiativer/investeringer i at styrke målsætningen om øget samspil med de studerende herunder til udmøntning af studieaktivitetsmodellens fokus på samme emne. Det vedlagte notat med gennemgangen af budget 2013 har givet anledning til følgende opmærksomhedspunkter: Læreruddannelsen i forhold til ny studieordning International enhed. skal tilpasse omkostninger Samfundsfaglige uddannelser lever ikke op til opsparingskravet Er der grundlag for at optage 2 gange årligt på PB i Offentlig Administration og er det økonomiske rentabelt. Frafald på pædagoguddannelsen Videreuddannelsens manglende køb af timer hos grunduddannelserne Videreuddannelsen lever ikke op til opsparingskravet side 5/12

6 Budgetterne for overslagsårene er vedlagt som bilag 3. Der er ikke en ensartet forståelse i UCL af principperne for budgettering i overslagsårene. Nogle afdelinger tilpasser med henblik på at opfylde overskudskravet mens andre viderefører omkostninger i samme niveau som i budget Det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er en fælles standard for hvordan, der budgetres i overslagsårene. Der skal udarbejdes en fælles standard for budgettering i overslagsårerne.. Anvendelsen af Omstillingspuljen Det indstilles, at HSU drøfter udkast til budget 2013 og de opmærksomhedspunkter, der er nævnt i notatet 3.3 Værdisættelse af timebanker Se bilag Ansættelse af elever den 1. august fremfor 15. november Se bilag Lønforhandlinger 2013 Der er i budget 2013 reserveret midler til lønforhandlinger inden for en ramme på 2,0 mio. kr. inkl. pension. Der er udarbejdet et oplæg til en tidsplan og opgavefordeling for forhandlingerne i 2013 (bilag 3.5.1). Tidsplanen og opgavefordelingen har været i høring hos medarbejdersiden. Bilag Notat om budgetopfølgning 3. kvartal 2012 Bilag Talmateriale budgetopfølgning 3. kvartal 2012 Bilag Budgetudkast Bilag Notat vedr. timebanken Bilag Ansættelse af elever den 1. august fremfor 15. november Bilag Lønforhandlinger tidsplan og opgavefordeling 4. Medarbejdere ansat på særlige vilkår (kl ) Nedenfor ses oversigt over medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår. Der er pr. 2. kvartal 2012 ansat 42 medarbejdere i UCL på særlige vilkår. Dette er én mindre end opgørelsen i Reduktionen skyldes et fald i det samlede antal ansatte på særlige vilkår under DM. Medarbejdere ansat på særlige vilkår udgør for underviser/konsulenter 2,03 pct., mens de på TAP-området udgør 12,06 pct. side 6/12

7 Medarbejdere ansat på særlige vilkår pr. 2. kvartal Håndværkere DM rådgivere rådet DJØF I alt Prosa Social- Radiograf- HK 3F FOA Økonomi 2 2 Løn og Personale 1 1 Bygninger IT-afdelingen 1 1 Fællesområdet 1 1 Bibliotek 4 4 Læreruddannelsen på Fyn PIO Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 1 1 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 2 2 Samfundsfaglige uddannelser Radiografuddannelsen 1 1 CFU EVU 2 2 I alt Kilde: ISOLA Det indstilles, at HSU drøfter oversigten over medarbejdere ansat på særlige vilkår, og tager denne til efterretning. 5. Telefonpolitik i UCL (kl ) Behandlingen af telefonpolitikken blev udskudt ved sidste møde d. 10. september Ledelsessekretariatet har kommenteret på de bemærkninger der er kommet fra de lokale samarbejdsudvalg og har på den baggrund udarbejdet et tilpasset notat. Med henblik på godkendelse af telefonpolitikken, indstilles det, at HSU drøfter det reviderede udkast til telefonpolitik. Bilag 5.1 Bilag 5.2 Notat om telefonpolitik for UCL Kommentarer fra de lokale samarbejdsudvalg til telefonpolitikken. 6. Analyse af studieadministrationen (kl ) side 7/12

8 I august 2012 blev igangsat en analyse af den nuværende organisering af studieadministrationen ved grunduddannelserne ved University College Lillebælt. Det primære formål var at få kortlagt det studieadministrative område med fokus på opgaverne. Baggrunden for kortlægningen var den kendsgerning, at der i 2014 etableres et campus i Vejle og tilsvarende i 2016 i Odense. Allerede trufne beslutninger vil derfor påvirke organiseringen af studieadministrationen. Kortlægningen er sket gennem forskellig indsamling af viden: Interview med ledere og studieadministrative medarbejdere, indsamling af kvantitative data om antal medarbejdere og deres opgaver samt afholdelse af en workshop for udvalgte medarbejdere (15) og ledere (5). Kortlægningen har som afsæt haft fire perspektiver: Kvalitetsgevinst i form af bedre service til de studerende Effektiviseringsmuligheder i form af omlægning af opgaver og frigørelse af ressourcer til løsning af nye opgaver. Kompetenceløft blandt medarbejderne for at kunne løse nye opgaver. Digitaliseringsmuligheder som understøtning af kvalitetsløft og effektivisering. Der forelægger nu en indledende kortlægning af det studieadministrative område. Denne kortlægning angiver en række anbefalinger, men kortlægningen rejser også en række nye spørgsmål. Der ønskes derfor en yderligere afdækning inden, der arbejdes videre med den fremtidige organisering. Konkret ønskes der fokus på, hvilke studieadministrative kerneopgaver, der ikke er direkte studenterrettede, som kan placeres i en central enhed (fysisk eller virtuel) og på tilsvarende vis en tydelig beskrivelse af, hvilke studieadministrative opgaver, der skal placeres lokalt. Endelig ønskes der en beskrivelse af hvilke initiativer, der kan give en kvalitativ og ressourcemæssig effektivisering på den kortere bane og herunder en indikation af effektiviseringens størrelse. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 6.1 Bilag 6.2 Bilag 6.3 Analyse af studieadministrationen ved UCL Bilag 1 til analysen Bilag 2 til analysen 7. Operation MOVE (kl ) Kort status for MOVE side 8/12

9 I løbet af 2012 har Operation MOVE skabt et samlet overblik over alle udviklingsinitiativer i UCL og har skabt et nyt strategisk grundlag, som rækker frem mod tværgående programmer sikrer nu at UCLs udviklingsindsatser målrettes, professionaliseres og skaber værdi organisationen. I efteråret 2012 har de enkelte programejere vurderet den eksisterende projektportefølje for deres program, og analyseret udgangspunktet for det fremadrettede arbejde i lyset af Strategi 2020 og Vejen til Hver programejer har på dette grundlag udpeget indsatsområder for call for projects i MOVE er fremsat d. 14. november, og det forventes at ca. 2/3 af programmernes i alt 5.8 mio. bevilges til projekter med opstart primo Direktionen træffer beslutning om projektbevillinger i december 2012 efter indstilling fra programejerne. 2. call for 2013 forventes fremsat i foråret Følgegruppe for MOVE nedsættes og afholder sit første møde i februar Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 7.1 MOVE 1. Call 2013 Bilag 7.2 Skabelon idébeskrivelse 1. Call MOVE PAUSE kl Manual for HSU nedsatte arbejdsgrupper (kl ) Der nedsættes fra tid til anden arbejdsgrupper i HSU-regi (eller som burde være i HSUregi). Da der pt. ikke har været skriftlige retningslinjer herfor, kan nedsættelsen af en arbejdsgruppe og dennes arbejde have været uklar, og ikke ensartet fra arbejdsgruppe til arbejdsgruppe. På denne baggrund er bilag 8.1 udarbejdet. Med henblik på godkendelse indstilles det, at HSU drøfter bilag 8.1. Bilag 8.1 Manual for HSU nedsatte arbejdsgrupper 9. Seniorpolitik (kl ) På foranledning af medarbejdersiden i HSU, tages den nugældende seniorpolitik for UCL op til drøftelse. Af bilagene fremgår hhv. et kort resume af hjemmelgrundlaget; i form af cirkulæret om senior- og fratrædelsesordninger, UCL s nugældende seniorpolitik samt oplæg fra medarbejdersiden. side 9/12

10 Det indstilles, at HSU med afsæt i bilag 9.1 og 9.2 drøfter oplæg fra medarbejdersiden (bilag 9.3). Bilag 9.1 Bilag 9.2 Bilag 9.3 Cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger (RESUME) Seniorpolitik for UCL af 15. juni 1009 (gældende) Oplæg fra medarbejdersiden vedr. seniorpolitik for UCL 10. Involvering af medarbejderrepræsentation i processer i UCL (kl ) Med afsæt i bilag 10.1, indstilles det, at HSU drøfter involvering af medarbejderrepræsentation i processer i UCL. Bilag 10.1 Involvering af medarbejderrepræsentation 11. Udviklingskontrakten (kl ) Hovedsamarbejdsudvalget fik et udkast af Udviklingskontrakt tilsendt tirsdag den 23. oktober 2012 til kommentering. Ledelsessekretariatet modtog 4 bemærkninger (se vedhæftet: bilag 1). Det skal påpeges, at efterfølgende er indikator Øget tid til samspil mellem undervisere og studerende samt øget tid til forskning og innovation blevet ændret til kun at omfatte første del Øget tid til samspil mellem undervisere og studerende. Derudover har Strategisk Uddannelsesforum, Region Syddanmark og bestyrelsen haft mulighed for at kommentere udkastet til Udviklingskontrakten. Hvilket har resulteret i forskellige justeringer. Region Syddanmark har i deres hørringssvar tilkendegivet, at de støtter op omkring kontraktens mål, indikatorer og milepæle (se vedhæftet: bilag 2). I udmeldingsbrevet fra Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående Uddannelser den 28. september 2012 lægges der op til, at Udviklingskontrakt skal afspejle regeringens politiske ambition for alle videregående uddannelser. I forhold til opbygning og indholdet i Udviklingskontrakt henvises der til mails fra torsdag den 11. oktober 2012 og fra tirsdag den 23. oktober Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 11.1 Kommentarer fra HSU Bilag 11.2 Høringssvar fra Region Syddanmark Bilag 11.3 Udviklingskontrakt Campusstrategi og bygningsløsninger i UCL (kl ) UCLs to store campusprojekter i hhv. Odense og Vejle er på vidt forskellige stadier. side 10/12

11 I Vejle er arbejdet med at få de sidste tegninger og detaljer på plads i ved at være afsluttet, og den videre proces for inddragelses og informering af medarbejderne er ved at tage form. En status og et oplæg på den videre proces for løsningen i Vejle er vedlagt som bilag. Campusløsningen på Niels Bohrs Allé i Odense er pt. i en afklarende fase som forventes afsluttet i starten af december. En tidsplan og en overordnet skitse for den kommende medarbejderinddragelsesproces i forbindelse med planlægningen af byggeriet er vedlagt som bilag. Det indstilles at HSU tager orienteringen til efterretning Bilag 12.1 Tidsplan og inddragelsesproces for Niels Bohrs Allé Bilag 12.2 Status på campus Vejle og den videre proces 13. Korte punkter (kl ) 1. Aftale om kontakttillidsrepræsentant i UCL Aftale om kontakttillidsrepræsentant i UCL er nu indgået mellem tillidsrepræsentanter og ledelse med ikrafttræden den 1. januar Aftalen omfatter lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen samt sundhedsuddannelser og de samfundsfaglige uddannelser. Aftalen indebærer den lokale repræsentation bibeholdes kombineret med at der vælges en kontakttillidsrepræsentant. Kontakttillidsrepræsentanten vælges af og blandt uddannelsens område. Kontakttillidsrepræsentanten varetager både lokale tillidsrepræsentantopgaver på et udbudssted/en uddannelse/en afdeling (hvor man er valgt) samtidig med hvervet som kontakttillidsrepræsentant. Kontakttillidsrepræsentanten fungerer bl.a. som talsmand for uddannelsens TR-gruppe. 2. Akutjob-aftalen og UCL mundtlig orientering fra Erik Knudsen 3. Mødekalender Nyt fra HAU Den 11. marts 2013, Soldalen, kl Den 13. juni 2013, Soldalen, kl Den 16. september 2013, Soldalen, kl Den 11. november 2013, Blangstedgårdsvej, kl (temadag) Den 9. december 2013, Soldalen, kl Det seneste HAU-møde blev afholdt den 19. september Centrale drøftelser på mødet: side 11/12

12 Temadrøftelse om arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen: drøftelse af aktuelle udfordringer og succes er på arbejdsmiljøområdet mhp. kortlægning af indsatsområder for Arbejdsmiljøaftalen ( 8-aftale): skabelonen til en arbejdsmiljøaftale gældende for sammenlagte lokale udvalg (samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) blev godkendt. Den er meldt ud og gjort tilgængelig på mit-ucl.dk. Sektorløsning vedrørende en trivselsundersøgelse: HAU besluttede, at UCL på nuværende tidspunkt ikke ønsker at være med i Interresearch s sektorløsning. Læs hele dagsordenen (inkl. bilag) her. her Læs referatet her Bilag 13.1 Aftale vedr. funktionen som kontakttillidsrepræsentant 14. Eventuelt (kl ) Foreløbige punkter til næste HSU-møde den 11. marts 2013 Nye/reviderede politikker/retningslinjer (bl.a. kompetencestrategi TAP) Årsregnskab 2012 Fraværsstatistik 2012 Evaluering af mobbe- og chikanepolitik Kønsopdelt lønstatistik Status på bygningsløsninger i UCL Campusstrategi Korte punkter herunder Nyt fra HAU side 12/12

13 Notat Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning efter 3. kvt Dokumentnummer: 1. Notat til budgetopfølgningen efter 3. kvartal Budgetopfølgning efter 3. kvartal I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budgettet efter 3. kvartal Alle tal er i mio. kr. Resultat er et overskud på 30,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 3,8 mio. kr., hvilket er 26,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Ovenstående resultat og budgetteret overskud er ekskl. opsparing til campusløsning og campusstrategi. Opsparingskrav: Campusløsning 9,0 ¾ dele af budgetteret opsparing for 2012 Campusstrategi 4,1 ¾ dele af budgetteret opsparing for 2012 Samlet opsparing 13,1 Den samlede positive budgetafvigelse på hovedområderne fordeler sig således: Resultat Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 4,1 3,2 0,9 Fælles puljer -4,0-6,0 2,0 Fælles finansierede omkostninger 3,0 0,0 3,0 Grunduddannelser 26,2 13,1 13,1 U&V, EVU og CFU 1,1-6,4 7,6 Samlet budgetafvigelse 30,4 3,8 26,6 Side 1/10

14 Den positive budgetafvigelse i 1. kvartal 2012 var 8,1 mio. kr.. som blev fulgt op af en positiv budgetafvigelse i 2. kvartal på 6,3 mio. kr. samt en positiv budgetafvigelse på 12,2 mio. kr. i 3. kvartal, samlet en positiv budgetafvigelse på i alt 26,6 mio. kr. efter 3. kvartal Den samlede positive budgetafvigelse fordeler sig i hovedtal med en omsætning, der er 1,6 mio. kr. højere end budgetteret, personaleomkostninger der er 9,4 mio. kr. mindre end budgetteret, og driftsomkostninger som er 16,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er efter 3. kvartal 2012 foretaget anskaffelser for ca. 4,0 mio. kr., hvoraf en del skal afskrives over 3 år. Omsætning Budgetafvigelsen i omsætning er fordelt på følgende hovedområder: Realiseret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 80,8 82,0-1,2 Fælles puljer 0,2 0,0 0,2 Fælles finansierede omkostninger 32,7 32,5 0,2 Grunduddannelser 214,2 212,0 2,2 U&V, EVU og CFU 116,5 116,3 0,2 Samlet budgetafvigelse 444,4 442,8 1,6 Omsætningen i Fælles administration og bygningsdrift viser en negativ budgetafvigelse på 1,2 mio.kr. Afvigelsen skyldes primært, at der er udmøntet en dispositionsbegrænsning som følge af Statens Indkøbsprogram fase 6. Dispositionsbegrænsningen, der er fastsat til 0,7 mio. kr. er effektueret i form af et mindre institutionstilskud, og er fuldt indregnet i regnskabet. Omsætningsforøgelsen for grunduddannelserne på 2,2 mio. kr. dækker over en stigning på 4,1 mio.kr. af Øvrige Indtægter og en reduktion i Taxameterindtægter på 1,9 mio.kr. Læreruddannelsen har en positiv afvigelse på 4,3 mio. kr., som er resultatet af en højere STÅ produktion som følge af en højere gennemførselsgrad og en højere færdiggørelsesgrad. Pædagoguddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen, Samfundsfagliguddannelser og Øvrige uddannelser har en negativ afvigelse i omsætningen i forhold til budgettet på henholdsvis 0,7 mio. kr., 0,8 mio. kr. 0,9 mio. kr. og 0,5 mio. kr. For områderne U&V, EVU og CFU er det kun U&V, der har en omsætning, der er mindre end budgetteret. Der konstateres et fald på 5,9 mio. kr. Den mindre omsætning på U&V skyldes primært ikke igangsatte udviklingsprojekter, som er periodiseret til anvendelse i Efter 3. kvartal er i alt 7,5 mio. kr. periodiseret til Både CFU og EVU har realiseret en omsætning, der er højere end budgetteret. CFU med 1,5 mio.kr. og EVU med 4,6 mio.kr. Personaleomkostninger Afvigelsen på personaleomkostninger er fordelt på følgende hovedområder: Side 2/10

15 Realiseret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 24,6 25,4 0,8 Fælles puljer 0,0 0,4 0,4 Fælles finansierede omkostninger 17,0 16,4-0,6 Grunduddannelser 152,4 161,8 9,4 U&V, EVU og CFU 59,4 58,9-0,5 Samlet budgetafvigelse 253,4 262,9 9,4 Den væsentligste afvigelse på personaleomkostninger er på grunduddannelserne. Pædagoguddannelsen har som den eneste uddannelse en negativ budgetafvigelse på personaleomkostningerne. Den negative afvigelse er på 0,4 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes et merforbrug på Pædagoguddannelsen på Fyn. Merforbruget ligger dog inden for den tillægsbevilling til personaleomkostninger, der blev bevilget i forbindelse med regnskabsafslutningen med baggrund i drøftelserne om for få timer på pædagoguddannelsen. De resterende uddannelser har alle en positiv budgetafvigelse på personaleomkostningerne. Læreruddannelsens budgetafvigelse vedrørende personaleomkostninger er på 3,4 mio. kr. Besparelsen er opnået ved omfordeling af personale samt effektivisering. Ny Løn udgiftsføres først i 4. kvartal. Der har været besparelser i forhold til budgettet på studentermedhjælpere, censorer og timelærere. På sygeplejerskeuddannelsen er der en positiv budgetafvigelse på 1,3 mio. kr., som primært fremkommer i Vejle, med en afvigelse på 1,2 mio. kr. Øvrige sundhedsuddannelser har samlet en positiv budgetafvigelse på 3,1 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. på fysioterapeutuddannelsen, 1,0 mio. kr. på Radiografuddannelsen samt 0,1 mio.kr. på Bioanalytiker. Ergoterapeutuddannelsen har haft et ekstra forbrug af personaleomkostninger på 0,1 mio. kr.. På de Samfundsfaglige uddannelser er der en væsentlig positiv budgetafvigelse på socialrådgiveruddannelsen på 2,0 mio. kr. For hovedområdet U&V, EVU og CFU er det U&V og CFU, der har negativ budgetafvigelse på henholdsvis 0,9 og 0,4 mio. kr. EVU har en positiv budgetafvigelse på personaleomkostninger på 0,9 mio. kr. Driftsomkostninger Den positive budgetafvigelse på driftsomkostninger er fordelt på hovedområderne: Realisereret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 46,4 48,7 2,3 Fælles puljer 4,2 6,4 2,2 Side 3/10

16 Fælles finansierede omkostninger 11,0 14,3 3,3 Grunduddannelser 30,8 37,6 6,8 U&V, EVU og CFU 21,0 22,4 1,4 Samlet budgetafvigelse 113,4 129,4 16,0 Den positive budgetafvigelse på Administration og Bygningsdrift ligger primært på bygningsafdelingen, som har et mindre forbrug på 1,7 mio. kr.. Den positive budgetafvigelse på Fællespuljen skyldes afsatte puljemidler til Digitaliseringspuljen på 1,9 mio.kr., og afsatte midler til Campusstrategipuljen på 0,5 mio.kr., som ikke er forbrugt. Det fælles finansierede hovedområde er 3,3 mio. kr. bedre end budgettet, hvilket skyldes mindre forbrug i it-afdelingen på 2,2 mio. kr. og i biblioteket på 1 mio.kr.. I begge afdelinger er der tale om periodeforskydninger og omkostningerne realiseres i 4. kvartal Den samlede afvigelse i hovedområde U&V, EVU og CFU udgør 1,4 mio. kr. heraf har U&V alene realiseret en besparelse på 2,2 mio. kr. Alle grunduddannelserne har efter 3. kvartal 2012 en positiv budgetafvigelse på driftsomkostningerne. I budgettet for grunduddannelsen er der indarbejdet en intern buffer på 4,0 mio. kr. Denne buffer er medtaget i budgetposten driftsomkostninger. Hvis den interne buffer bruges til andet end driftsomkostninger, vil det betyde en positiv budgetafvigelse i driftsomkostningerne. Grunduddannelsernes positiv budgetafvigelse fordeler sig således: Driftsomkostninger Realiseret Budget Afvigelse Læreruddannelsen 9,1 12,3 3,2 Pædagoguddannelsen 5,6 6,0 0,4 Sygeplejerskeuddannelsen 4,9 6,8 1,9 Øvrige sundhedsuddannelser 8,6 9,0 0,4 Samfundsfaglig uddannelse 2,6 3,5 0,9 30,8 37,6 6,8 Af ovenstående skema fremgår det, at Læreruddannelsen og Øvrige Sundhedsuddannelser har meget højere driftsomkostninger end de øvrige grunduddannelser., Det skyldes udgifter til praktikpladser til de studerende, der refunderes via praktikrefusionstaxametertilskuddet. Læreruddannelsen har i kvartal 2012 haft en udgift til praktikpladser på 5,8 mio. kr. og Sundhedsuddannelserne har haft udgifter på 5,0 mio. kr. 1.2 Kommentar til enkelt områders samlede resultat (se Bilag 2) Fælles administration og bygningsdrift Den positive budgetafvigelse på 0,9 mio. kr. i Fælles Administrationen og Bygningsdrift hidrører fra mindre forbrug i Sekretariatet, Økonomi, Løn og Personale, Elever og Bygningsdrift. Merforbruget i Fælles Administrationen og Bygningsdrift stammer fra Direktionen, Fælles administration og egne kantiner. Side 4/10

17 Fælles administration er negativt påvirket af udmøntningen af en dispositionsbegrænsning, som er fuldt indregnet med 0,7 mio.kr. Direktionen har en negativ budgetafvigelse på 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes ekstra personaleomkostninger, 0,6 mio. kr. og flere udgifter til MOVE projektet, 0,8 mio. kr. Mere forbruget vedrører MOVE ligger indenfor den ekstra bevilling på 1. mio. kr., der blev givet efter vedtagelsen af budget I bygningsafdelingen er der en besparelse på driftsomkostninger på 0,5 mio. kr. I forhold til tidligere år er der ikke afsat midler i bygningsafdelingen til gennemførelse af pilotprojekter i campusstrategien, der i 2012 budgetteres under gruppen Puljer. I kvartal 2012 har der været en positiv budgetafvigelse i elevafdelingen på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes færre lønninger og flere refusioner i forbindelse med barsel og sygdom. Fælles Puljer Fælles Puljer består af midler til pilotprojekter i Campusstrategien, digitaliseringsinitiativer og effektiv institutions drift. Den positive budgetafvigelse på 2,0 mio. kr. er udtryk for, at der kun i mindre omfang er realiseret omkostninger på digitaliseringsinitiativer og effektiv institutionsdrift. Omkostninger til Campusstrategien er 0,5 mio. kr. mindre end budgettet. Fælles finansierede omkostninger Den positive budgetafvigelse i fælles finansierede omkostninger skyldes mindre forbrug i IT- og Biblioteksafdelingen. Den positive afvigelse er på 3,0 mio. kr. It-afdelingen har forbrugt 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret i kvartal Afvigelsen skyldes tidsmæssig forskydning i anskaffelse af IT-udstyr i forhold til budgetteret grundet fælles udbud af indkøb af it-udstyr fælles for hele sektoren. Afvigelsen skylles også færre omkostninger til licenser og konsulentbistand. IT afdelingen regner med at budgetoverskuddet er forbrugt ultimo året. På bibliotekerne er der en positiv budgetafvigelse på 1,0 mio. kr. Der er primært tale om tidsmæssig forskydning i anskaffelser af materialer i forhold til budgettet. Det forventes at anskaffelserne gennemføres i 4. kvartal Grunduddannelser Grunduddannelserne viser et positivt driftsresultat på 26,2 mio. kr.. hvilket er 13,1 mio. kr. bedre end budgetteret efter 3. kvartal Af nedenstående fremstilling fremgår det, at alle uddannelser har driftsoverskud, men at nogle uddannelser har positive budgetafvigelser, mens andre har negative budgetafvigelser. Side 5/10

18 Resultat Budget Afvigelse Læreruddannelsen 8,0-2,5 10,5 Pædagoguddannelsen 3,8 5,5-1,7 Sygeplejerskeuddannelsen 5,3 4,1 1,2 Øvrige sundhedsuddannelser 8,2 5,7 2,5 Samfundsfaglig uddannelse 0,8 0,2 0,5 26,2 13,1 13,1 Læreruddannelsen viser et overskud på 8,0 mio. kr. og har en positiv budgetafvigelse på 10,5 mio. kr. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3. kvartaler 2,6 mio. kr. Læreruddannelsen Fyn har et overskud på 7,4 mio. kr., hvilket er 11,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er positiv afvigelser på alle budgetposter. Læreruddannelsen Jelling er 3,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Netsam har et overskud på 0,5 i forhold til budgetteret. De store positive budgetafvigelser skal ses i sammenhæng med Fællesafdelingens negative budgetafvigelse på 5,1 mio. kr. grundet internt timekøb/salg. Generelt kan det positive resultat begrundes i større STÅ produktion i form af en bedre gennemførselsgrad og en større færdiggørelsesgrad, samtidig med at personaleomkostninger er væsentlig mindre end budgetteret. Endelig har uddannelsen være tilbageholdende på driftsomkostninger, hvor der også har været et mindre forbrug på 3,4 mio. kr. Pædagoguddannelsen viser et overskud på 3,8 mio. kr.. hvilket er 1,7 mio. kr. dårligere end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3. kvartaler 1,9 mio. kr. Pædagoguddannelsen Fyn har en negativ afvigelse på 1,3 mio. kr. i forhold til budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes færre STÅ indtægter. Derudover har der været et mere forbrug på løn, men et mindre forbrug på driftsomkostninger. Pædagoguddannelsen Jelling har en positiv afvigelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetteret, dette skyldes b.la. et mindre forbrug på personaleomkostninger. På fællesafdelingen er der en negativ afvigelse på 0,6 mio. kr. hvilket hovedsagelig skyldes et mere forbrug på driftsomkostninger samt en negativ afvigelse på intern timekøb/salg. Sygeplejerskeuddannelsen viser et overskud på 5,3 mio. kr. hvilket er 1,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3. kvartaler 2,2 mio. kr. I forhold til budgettet har Sygeplejeuddannelsen i Odense har en positiv afvigelse på 0,7 mio. kr., uddannelsen i Svendborg har en negativ afvigelse på 0,1 mio. kr. og uddannelsen i Vejle har en positiv afvigelse på 0,4 mio. kr. På alle udbudssteder er der færre taxameterindtægter end budgetteret, Odense 0,3 mio. kr., Vejle 0,6 mio. kr. og Svendborg 0,3 mio. kr. På uddannelsen i Odense har der været et væsentligt mindre forbrug på driftsomkostninger. Uddannelsen i Svendborg har et mere forbrug på personaleomkostninger. Uddannelsen i Vejle har et væsentlig mindre forbrug på personale omkostninger, samt en mindre positiv afvigelse på driftsomkostninger. Fællesafdelingen har en positiv budgetafvigelse på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes at flere af de modtagne udviklings- og projektmidler ikke er overført til afdelingerne i Odense, Vejle og Svendborg. Side 6/10

19 Sundhedsuddannelserne har et overskud på 8,2 mio. kr.. hvilket er 2,5 mio. kr.. bedre end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3 kvartaler 1,5 mio. kr. De 4 sundhedsuddannelser har alle overskud. I forhold til det budgetterede resultat har bioanalytiker uddannelsen en negativ budgetafvigelse på 0,3 mio. kr. De øvrige 3 uddannelser har en positiv budgetafvigelse, ergoterapeutuddannelsen 0,1 mio. kr., fysioterapeutuddannelsen 1,4 mio. kr. og radiografuddannelsen 0,1 mio. kr. Fælles afdelingen har et en positiv budgetafvigelse på 1,2 mio. kr. Der er samlet solgt færre interne timer, dette skyldes hovedsageligt at afsatte ressourcer til mulige projekter fra udviklingsafdelingen ikke er blevet købt, da projekterne ikke er implementeret i fuldt omfang. De færre solgte timer modsvares af færre personaleomkostninger. De samfundsfaglige uddannelser har et overskud på 0,8 mio. kr.. hvilket er 0,5 mio. bedre end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3 kvartaler 0,9 mio. kr. De samlede taxameterindtægter er 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette opvejes af flere øvrige indtægter, lavere personale- og driftsomkostninger i forhold til budgetteret. På alle ansvarsområder inden for de samfundsfaglige uddannelser har der været et mindre salg af interne timer. Socialrådgiveruddannelsen har en negativ budgetafvigelse på 0,7 mio. kr. PBOA har en positivbudgetafvigelse på 0,1 mio. kr. og Fællesafdelingen har en positiv budgetafvigelse på 1,2 mio. kr. U&V, CFU og EVU U&V, CFU og EVU har samlet et positivt driftsresultat på 1,1 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Budgetafvigelsen er fordelt på: Resultat Budget Afvigelse U&V 0,1-0,7 0,7 CFU 3,2 2,2 1,1 EVU -2,2-7,9 5,8 1,1-6,4 7,6 U&V viser et overskud på 0,1 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 5,9 mio. kr. mindre end budgetteret, som bl.a. relaterer sig til projekter der ikke er igangsat i 2012, midlerne forventes overført til 2013, hvor projekterne gennemføres. Pr. 30/9 er der indregnet en overførsel på 7,5 mio. kr. til CFU har efter 3. kvartal 2012 et overskud på 3,2 på mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. bedre end budgetter. Afdelingens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3 kvartaler 1,8 mio. kr. Den positive afvigelse kan forklares med højere tilskud, intern time salg, mindre køb af tjenesteydelser, mindre køb af bøger og materialer. Modsat har følgende poster haft en negativ påvirkning på bud- Side 7/10

20 getafvigelserne: øgede kontingentomkostninger, øgede rejseomkostninger, øgede personaleomkostninger til fratrædelsesordninger samt færre kursusindtægter. EVU viser et underskud på 2,2 mio. kr., hvilket er 5,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3 kvartaler 2,1 mio. kr. Der positive resultat dækker over en uhensigtsmæssig fordeling af budgettet hen over året. Afdelingens forventning til året er at kunne levere et resultat, der er på niveau med budgettet for 2012, som er et overskud på 2,7 mio. kr. Efter 3. kvartal er der stor variation imellem afdelingerne resultat i EVU. Pædagogik og læring har et overskud på 6,5 mio. kr. hvilket er 4,5 mio. bedre end budgetteret, Ledelsesakademiet har et overskud på 2,2 mio. kr. hvilket er 2,6 mio. kr.. bedre end budgetteret. Social og sundhed har et overskud på 0,7 mio. kr. hvilket er 4,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Det skyldes, at diplomuddannelsen på de sociale områder er gået meget tilbage. Der er i Social og sundhed taget initiativer til at rette op på situationen. Fællesafdelingen er 3,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Bilag 1 Forudsætninger og definitioner til budgetopfølgning Side 8/10

21 De væsentligste forudsætninger og definitioner i forbindelse med udarbejdelse af budgetopfølgningen for kvartal 2012 er håndtering af globaliseringsmidlerne, STÅ indtægter, internt salg og køb af timer, intern buffer og nøgletal. Globaliseringsmidler I Udvikling og Videns regnskab er globaliseringsmidlerne indtægtsført med ¾ af årets samlede tilskud. Der er efter 3. kvartal periodiseret 7,5 mio.kr. til Beløbet har sin baggrund i ikke igangsatte udviklingsprojekter, som forventes igangsat i STÅ - indtægter Ved indregning af taxameterindtægter på grunduddannelserne, anvendes på læreruddannelsen princippet om eksamens - STÅ. På de øvrige grunduddannelser anvendes semester - STÅ princippet. Indtægterne i regnskabet pr. 30. september 2012 er, for uddannelser med semester - STÅ, baseret på aktiviteten opgjort pr. 28. februar Samt aktiviteten opgjort pr. 31. august 2012 hvoraf halvdelen af indtægten vedr. denne periode er indtægtsført. Indtægterne på læreruddannelsen er bogført ud fra aktiviteten opgjort på 31. september 2012, heraf er ¾ bogført. Internt salg og køb at timer Internt salg og køb af timer er udtryk for køb og salg mellem afdelingerne. Det kan være U&V s køb af timer i uddannelserne til udviklingsprojekter, EVU køb af timer i uddannelserne og uddannelsernes køb af timer hos hinanden. Intern buffer. Den budgetterede interne buffer er i budgetopfølgningen medtaget i regnskabsposten driftsomkostninger. Der er i budgettallene for kvartal 2012 medtaget 3/4 af årets samlede buffer. Nøgletal. I budgetopfølgningen er udarbejdet 5 nøgletal, som er angivet for de ansvarsområder, hvor det er relevant. Teori STÅ Praktik STÅ Færdiggørelses STÅ Åben Uddannelse STÅ Medarbejderårsværk Realiserede nøgletal for STÅ er angivet som den dele af aktivitetsopgørelsen, der er indberettet til UVM pr. 28. februar 2012, samt halvdelen af indberetningen pr. 30. september På Læreruddannelsen er angivet ¾ af indberetningen pr. 31. september Medarbejderårsværk er et udtryk for de samlede medgåede årsværk til gennemførelse af periodens aktivitet. Heri indgår tillige timelønnede medarbejdere. Budgettal for 2012 er angivet som 3/4 af de samlede årsværk. Bilag 2. Sammenligning af realiseret driftsresultat og budget efter 3. kvartal 2012 Side 9/10

22 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Regnskab og budget for perioden 1/1-30/ i kr. Resultat Budget *Afvigelse Total Budget 2012 Fælles administration og bygningsdrift 1105 Direktion Sekretariat Økonomi Løn og personale Fælles administration Elever Bygningsdrift i alt Egne kantiner i alt Fælles administration og bygningsdrift Fælles finansierede omkostninger 1511 IT Kommunikation International enhed Fælles vedr. HSU, SIS, TR og Udviklingsprojekter Biblioteksområdet i alt Fælles finansierede omkostninger Fælles puljer 1350 Puljer Fælles puljer Uddannelser m.m F&I Stab Projektøkonomi Udvikling &Viden, SS Udvikling & Viden, JT Udvikling & Viden, AKH U & V i alt Læreruddannelsen, Fyn Læreruddannelsen, Jelling Læreruddannelsen, Netsam Læreruddannelsen, Fælles Læreruddanelsen, i alt Pædagoguddannelsen, Fyn Pædagoguddannelsen, Jelling Pædagoguddannelsen, Fælles Pædagoguddannelsen, i alt Sygeplejerskeuddannelsen, Odense Sygeplejerskeuddannelsen, Svendborg Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle Sygeplejerskeuddannelsen, Fælles Sygeplejerskeuddannelsen, i alt Ergoterapeutuddannelsen, Odense Fysioterapeutuddannelsen, Odense Radiografuddannelsen, Odense Bioanalytikeruddannelsen, Odense Øvrige sundhedsuddannelser, Fælles Øvrige sundhedsuddannelser, i alt Socialrådgiveruddannelsen, Odense PB Offentlig administration, Odense Samfundsfaglige uddannelser, Fælles Samfundsfaglige uddannelser, i alt CFU i alt EVU ekskl. Ledelsesakademiet Ledelsesakademiet EVU i alt Uddannelser m.m Fælles administration og bygningsdrift Fælles finansierede omkostninger Fælles puljer Uddannelser m.m University College Lillebælt Bemærk at fortegnene er ændret i forhold til tidligere rapporter. Side 10/10

23 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. UCL total 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 999, ,5-5,4 955, , ,3-70, ,3 Praktik STÅ 303,6 319,3-15,7 359, , ,6-37, ,1 Færdiggørelses STÅ 333,8 309,1 24,6 294, , ,1 9,2 954,5 Åben uddannelse STÅ 233,6 343,8-110,2 157,1 642,2 735,3-93,1 649,3 Medarbejderårsværk 178,6 181,0-2,4 183,9 536,0 545,0-9,0 554,6 Plus(+) i periodens resultat er udtyk for et overskud, mens minus(-) i periodens resultat er udtryk for et underskud. Forsætninger og definitioner til perioderegnskabet fremgår af bilag 1 under notat til budgetopfølgning. Side 1 af 16

24 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Fælles adm. og bygningsdrift Fælles omkostninger vedr. undervisning 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 22,9 24,2-1,3 24,1 69,6 72,2-2,6 71,7 11,7 11,4 0,3 11,3 35,9 36,6-0,6 35,3 Tkr. Fælles Puljer 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0-0,4 0,4 0,0 0,0-1,2 1,2 0,0 Side 2 af 16

25 Tkr. Uddannelser U&V, EVU, CFU 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 999, ,5-5,4 955, , ,3-70, ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 303,6 319,3-15,7 359, , ,6-37, ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 333,8 309,1 24,6 294, , ,1 9,2 954,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 38,3 44,8-6,5 46,8 140,6 137,2 3,4 172,4 195,4 299,1-103,7 110,4 501,6 598,1-96,6 476,9 Medarbejderårsværk 106,1 93,9 12,2 107,1 313,0 281,7 31,3 319,7 38,0 51,9-14,0 41,5 117,5 155,8-38,2 127,9 Side 3 af 16

26 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Direktion Sekretariat 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,9 1,0-0,1 1,0 3,2 3,0 0,2 3,0 1,8 1,9-0,1 1,7 4,9 5,7-0,8 5,2 Tkr. Økonomi Løn og Personale 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 3,5 3,9-0,4 3,1 10,2 11,6-1,4 10,2 3,8 3,9-0,1 3,9 11,5 11,7-0,2 11,8 Side 4 af 16

27 Tkr. Fælles administration Elever 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 0,3 0,0 2,6 3,2-0,6 2,4 8,6 9,6-0,9 7,9 Tkr. Bygningsdrift Egne kantiner 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 8,8 8,8 0,0 10,1 26,0 26,3-0,3 27,9 1,5 1,6 0,0 1,9 5,2 4,7 0,6 5,7 Side 5 af 16

28 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. IT Kommunikaiton 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 4,3 4,1 0,2 4,4 12,7 12,2 0,5 13,3 2,0 1,3 0,7 1,5 5,7 3,9 1,8 5,1 Tkr. International enhed 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,5 0,5 0,0 0,4 1,6 1,6 0,1 1,6 Side 6 af 16

29 Tkr. HSU, TR mfl. & Fælles udviklingsprojekter Bibliotek 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,4-1,6 0,4 5,0 5,5-0,5 5,0 15,1 16,5-1,4 14,9 Side 7 af 16

30 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Uddannelser i alt Læreruddannelsen i alt 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 999, ,5-5,4 955, , ,3-70, ,3 251,1 239,5 11,6 239,5 739,5 718,5 21,0 710,6 Praktik STÅ 303,6 319,3-15,7 359, , ,6-37, ,1-50,7-46,0-4,7 2,4 135,8 138,0-2,2 170,1 Færdiggørelses STÅ 333,8 309,1 24,6 294, , ,1 9,2 954,5 76,8 45,8 31,0 69,0 194,3 137,3 57,0 198,0 Åben uddannelse STÅ 38,3 44,8-6,5 46,8 140,6 137,2 3,4 172,4 19,8 25,0-5,2 27,1 83,4 75,0 8,4 104,6 Medarbejderårsværk 106,1 93,9 12,2 107,1 313,0 281,7 31,3 319,7 23,8 20,3 3,5 29,1 70,5 61,0 9,5 84,6 Tkr. Pædagoguddannelsen i alt Sygeplejerskeuddannelsen i alt 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 224,5 236,7-12,2 235,3 766,9 804,8-37,8 755,5 186,3 186,0 0,2 180,3 563,6 573,8-10,2 586,7 Praktik STÅ 137,2 142,6-5,4 133,7 388,3 406,8-18,5 374,0 134,5 137,2-2,8 129,7 380,7 393,8-13,2 335,8 Færdiggørelses STÅ 71,0 74,2-3,2 72,0 304,0 328,5-24,5 272,0 84,0 91,7-7,7 70,0 231,0 244,8-13,8 228,0 Åben uddannelse STÅ 18,5 19,8-1,3 19,6 57,2 62,2-5,0 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 20,4 18,1 2,3 20,5 60,7 54,1 6,6 63,0 28,7 23,8 4,8 26,5 83,5 71,5 11,9 79,9 Side 8 af 16

31 Tkr. Sundhed i alt Samfundsfaglig i alt 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 162,4 160,6 1,8 155,4 488,1 490,0-1,9 455,3 174,9 181,7-6,8 145,2 497,0 538,2-41,3 431,2 Praktik STÅ 59,9 59,2 0,7 55,1 173,7 168,6 5,1 165,2 22,7 26,2-3,6 38,1 77,1 85,3-8,3 83,1 Færdiggørelses STÅ 58,0 54,5 3,5 46,0 159,0 156,6 2,4 134,0 44,0 42,9 1,1 37,5 127,0 139,0-12,0 122,5 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 18,6 19,2-0,5 18,1 55,9 57,6-1,6 54,3 14,6 12,5 2,1 12,9 42,4 37,5 4,9 37,9 Side 9 af 16

32 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. U&V i alt U&V Stab 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 3,7 17,7-14,0 3,2 11,1 53,1-42,0 10,2 2,8-0,3 3,1 2,4 8,6-0,9 9,5 7,8 Tkr. U&V projekter U&V Grundfinansierede aktiviteter, Steffen S. 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,9 1,0-0,1 0,8 2,5 3,1-0,6 2,3 0,0 17,0-17,0 0,0 0,0 50,9-50,9 0,1 Side 10 af 16

33 Tkr. Grundfinansierede Aktiviteter, GU, Jørgen Thorslund Grundfinansierede Aktiviteter, Adm. Allan Kjær Hansen 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tkr. EVU CFU 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 195,4 299,1-103,7 110,4 501,6 598,1-96,6 476,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 22,2 22,3-0,1 24,6 69,7 67,0 2,7 72,7 12,0 11,9 0,1 13,6 36,8 35,7 1,1 45,0 Side 11 af 16

34 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Læreruddannelsen, Fyn Læreruddannelsen, Jelling 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 187,4 176,5 10,9 177,0 550,9 529,5 21,4 517,0 63,7 63,0 0,7 62,5 188,6 189,0-0,4 193,5 Praktik STÅ -37,3-34,5-2,8 1,8 101,5 103,5-2,0 125,7-13,4-11,5-1,9 0,6 34,3 34,5-0,2 44,4 Færdiggørelses STÅ 58,5 32,8 25,8 47,5 144,0 98,3 45,8 136,5 18,3 13,0 5,3 21,5 50,3 39,0 11,3 61,5 Åben uddannelse STÅ 8,4 11,5-3,1 12,0 36,6 34,5 2,1 43,2 3,9 5,5-1,6 4,6 17,4 16,5 0,9 23,6 Medarbejderårsværk 16,3 15,9 0,4 19,9 47,9 47,7 0,2 58,3 7,2 6,4 0,8 8,9 21,9 19,3 2,6 25,5 Tkr. Læreruddannelsen, Netsam Læreruddannelsen, Fælles 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 7,5 8,0-0,5 10,5 29,4 24,0 5,4 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0 0,7-0,7 0,0 0,0 2,1-2,1 0,0 0,3-2,7 2,9 0,3 0,8-8,1 8,8 0,8 Tkr. Læreruddannelsen i alt 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 251,1 239,5 11,6 239,5 739,5 718,5 21,0 710,6 Praktik STÅ -50,7-46,0-4,7 2,4 135,8 138,0-2,2 170,1 Færdiggørelses STÅ 76,8 45,8 31,0 69,0 194,3 137,3 57,0 198,0 Åben uddannelse STÅ 19,8 25,0-5,2 27,1 83,4 75,0 8,4 104,6 Medarbejderårsværk 23,8 20,3 3,5 29,1 70,5 61,0 9,5 84,6 Side 12 af 16

35 Tkr. Pædagoguddannelsen, Fyn Pædagoguddannelsen, Jelling 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 187,2 199,8-12,6 202,1 605,3 641,1-35,8 614,5 37,4 36,9 0,4 33,2 161,6 163,7-2,0 141,0 Praktik STÅ 106,8 111,4-4,5 107,7 314,7 329,5-14,8 307,2 30,4 31,3-0,9 26,1 73,6 77,3-3,7 66,8 Færdiggørelses STÅ 69,5 74,2-4,7 70,0 251,5 274,2-22,7 222,0 1,5 0,0 1,5 2,0 52,5 54,3-1,8 50,0 Åben uddannelse STÅ 10,8 11,7-0,9 11,7 32,9 37,7-4,7 40,3 7,7 8,1-0,4 7,9 24,3 24,6-0,2 27,4 Medarbejderårsværk 13,6 13,5 0,1 14,2 41,3 40,3 1,0 44,3 5,0 4,6 0,4 4,6 13,8 13,8 0,1 14,3 Tkr. Pædagoguddannelsen, Fælles Pædagoguddannelsen i alt 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,5 236,7-12,2 235,3 766,9 804,8-37,8 755,5 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,2 142,6-5,4 133,7 388,3 406,8-18,5 374,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 74,2-3,2 72,0 304,0 328,5-24,5 272,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 19,8-1,3 19,6 57,2 62,2-5,0 67,7 Medarbejderårsværk 1,9 0,0 1,8 1,7 5,6 0,0 5,5 4,4 20,4 18,1 2,3 20,5 60,7 54,1 6,6 63,0 Side 13 af 16

36 Tkr. Sygeplejerskeuddannelsen, Odense Sygeplejerskeuddannelsen, Svendborg 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 88,6 86,9 1,7 89,7 261,2 263,0-1,8 267,5 28,5 28,8-0,3 24,2 76,1 79,6-3,5 76,9 Praktik STÅ 64,9 65,9-1,0 61,8 184,8 193,4-8,6 163,5 16,2 15,2 1,0 18,3 52,7 51,8 0,9 46,1 Færdiggørelses STÅ 37,5 40,8-3,3 34,0 105,5 106,5-1,0 104,0 12,0 11,9 0,1 8,5 33,0 36,9-3,9 24,5 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 12,6 10,0 2,6 11,2 35,9 29,9 5,9 34,2 4,9 4,2 0,7 4,5 14,4 12,5 1,9 13,3 Tkr. Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle Sygeplejerskeuddannelsen, Fælles 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 69,1 70,3-1,2 66,4 226,3 231,2-4,9 242,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 53,4 56,1-2,8 49,6 143,2 148,6-5,5 126,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 34,5 39,0-4,5 27,5 92,5 101,4-8,9 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 10,9 9,4 1,5 10,4 32,3 28,3 4,1 31,5 0,3 0,3 0,0 0,3 0,9 0,8 0,1 0,9 Tkr. Sygeplejerskeuddannelsen i alt 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 186,3 186,0 0,2 180,3 563,6 573,8-10,2 586,7 Praktik STÅ 134,5 137,2-2,8 129,7 380,7 393,8-13,2 335,8 Færdiggørelses STÅ 84,0 91,7-7,7 70,0 231,0 244,8-13,8 228,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 28,7 23,8 4,8 26,5 83,5 71,5 11,9 79,9 Side 14 af 16

37 Tkr. Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 45,8 46,3-0,5 45,0 134,1 137,1-3,0 129,3 82,9 75,7 7,1 73,1 234,9 224,4 10,5 212,1 Praktik STÅ 10,4 10,8-0,4 11,8 33,6 33,7 0,0 39,4 19,4 17,2 2,2 17,6 59,3 52,0 7,3 49,2 Færdiggørelses STÅ 18,5 18,5 0,0 14,0 49,5 49,5 0,0 40,0 27,5 23,7 3,8 18,0 69,5 66,9 2,6 55,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 4,4 3,7 0,7 4,1 13,5 11,1 2,3 13,1 5,7 5,6 0,1 6,5 16,1 16,7-0,5 18,8 Tkr. Radiograf Bioanalytiker 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 21,0 25,4-4,5 26,0 74,2 77,8-3,6 76,8 12,7 13,1-0,4 11,2 44,9 50,6-5,8 37,1 Praktik STÅ 19,8 20,5-0,7 21,2 60,6 60,9-0,3 63,4 10,3 10,7-0,4 4,5 20,1 22,1-1,9 13,1 Færdiggørelses STÅ 12,0 12,2-0,2 14,0 40,0 40,2-0,2 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 5,3 6,1-0,8 5,9 16,3 18,2-1,9 17,9 1,5 1,8-0,4 1,3 4,2 5,5-1,3 3,7 Tkr. Sundhed fælles Sundheds udd. i alt 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,4 160,6 1,8 155,4 488,1 490,0-1,9 455,3 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9 59,2 0,7 55,1 173,7 168,6 5,1 165,2 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 54,5 3,5 46,0 159,0 156,6 2,4 134,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 1,8 2,0-0,2 0,3 5,8 6,1-0,3 0,8 18,6 19,2-0,5 18,1 55,9 57,6-1,6 54,3 Side 15 af 16

38 Tkr. Socialrådgiver PB offentlig adm. 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 165,1 170,3-5,2 140,0 458,2 494,6-36,4 412,0 9,8 11,3-1,6 5,3 38,8 43,6-4,9 19,3 Praktik STÅ 20,4 23,1-2,7 36,8 74,8 82,2-7,4 81,8 2,3 3,2-0,9 1,3 2,3 3,2-0,9 1,3 Færdiggørelses STÅ 43,5 39,2 4,3 37,5 123,5 135,2-11,7 122,5 0,5 3,8-3,3 0,0 3,5 3,8-0,3 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 14,0 11,6 2,4 12,2 40,5 34,8 5,7 36,1 0,3 0,7-0,4 0,4 1,2 2,0-0,8 1,0 Tkr. Samfundsfaglig fælles Samfundsfaglig udd. i alt 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) 3. kvartal /1-30/ (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv Øvrige indtægter OMSÆTNING I ALT Internt salg timer Internt køb timer Personale omkostninger Driftsomkostninger Fællesomkostninger RESULTAT FØR AFSKR Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter PERIODENS RESULTAT Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,9 181,7-6,8 145,2 497,0 538,2-41,3 431,2 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 26,2-3,6 38,1 77,1 85,3-8,3 83,1 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 42,9 1,1 37,5 127,0 139,0-12,0 122,5 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,3 0,2 0,0 0,3 0,8 0,7 0,1 0,8 14,6 12,5 2,1 12,9 42,4 37,5 4,9 37,9 Side 16 af 16

39 Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Økonomiadministrationen 22-november-2012 Journalnummer: - Dokumentnavn: Udkast ti Budget , 2. udkast 1.1 UCL total budget kr Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi* % overskudskrav Disponering i alt Øvrige indtægter for 2011 indeholder indtægter ved salg af bygninger i Odense på 37,4 mio. kr. * Campusstrategien anvendes i 2013 til øgede samspil med studerende i henhold til udmøntning af studieaktivitetsmodellen. Se side 2. Med udgangspunkt i det nye budgetsystem Accostat har vi centralt og i afdelingerne indtastet oplysninger til budget 2013, 2014, 2015 og Indtastningerne er afsluttet den 22. november I forhold til tidligere år er alle fremstillinger ændret således, at indtægter nu vises som + beløb og udgifter som beløb. Det betyder samtidig, at overskud vises som positive beløb og underskud vises som negative beløb. Økonomiafdelingen er påbegyndt kvalitetssikringen af budgetmaterialet. Kvalitetssikringen bestå af en gennemgang af de interne sammenhænge i budgettet, fordelinger, STÅ-prognose, personaleomkostninger m.v. Kvalitetssikringen har til formål, at skabe sikkerhed for, at de indtastede oplysninger afspejler et realistisk billede af de fremtidige dispositioner. Side 1/14

40 Afdelingerne har nu haft mulighed for at indtaste korrektioner til 1. udkast. Vi har konstateret, at nogle ansvarsområder har udfordringer i overslagsårene Bygningsområdet vil blive gennemgået med henblik på bygningssituationen. Afdelingerne har i det foreliggende materiale haft mulighed for at kommentere budgetterne. Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering er ikke udmøntet til konkrete projekter. Midlerne er fordelt imellem afdelingerne i henhold til Forskning og Innovations forventning til indsatsområder og tidligere års fordeling. Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering er fordelt til uddannelsernes fællesansvar, og herfra har uddannelsen selv fordelt midlerne videre til det ønskede uddannelsessted. Eksternt finansierede projekter er dels fordelt til uddannelserne ud fra konkrete igangværende projekter og dels ud fra et skøn. Tildelingen af Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering og eksterne finansierede midler vil ved den praktiske gennemførelse af aktiviteter i 2013 kunne blive omfordelt. Der er indarbejdet en lønstigning på 2 % i forhold til de faktiske lønninger i Der er indarbejdet en opsparing på 1 % til en Omstillingspulje. Opsparingen er placeret centralt på Fælles puljer og udmøntes fra centralt hold. Opsparing til Campusløsning er ændret til en fast sats på 4 % af omsætningen i Opsparing til Campusstrategi udgør en sats på 1 % af omsætningen i Direktion har besluttet, at de afsatte midler til campusstrategi, tkr., i stedet bliver målrettet til initiativer/investeringer i at styrke målsætningen om øget samspil med de studerende herunder til udmøntning af studieaktivitetsmodellens fokus på samme emne. Der er sket ændringer vedr. internt timekøb, således at uddannelsernes interne handel og Videreuddannelsens køb hos uddannelserne i 1. halvår år er bindende. Timekøbet i 2. halvår er alene skønsmæssigt og vil kunne ændres efter behov. Bilag 1 viser en samlet oversigt over budget 2013 på afdelingsniveau. På bilaget fremgår hvilke afdelinger, der indgår i de enkelte hovedafdelinger. Side 2/14

41 1.2. Grunduddannelser kr Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning ialt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter 0-1 Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi % overskudskrav Disponering i alt * Campusstrategien anvendes i 2013 til øgede samspil med studerende i henhold til udmøntning af studieaktivitetsmodellen. Se side 2. På bilag 2 ses de fem grunduddannelser hver for sig. Læreruddannelsen. Uddannelsen viser et samlet overskud på 5,6 mio. kr. hvilket er 1,1 mio.kr. over opsparingskravet. Overskuddet på Læreruddannelsen i Odense udgør den overvejende del af uddannelsens overskud. Der er indarbejdet en afvikling af timebanker fra peioden i Odense. Optaget er reduceret til årligt 275 studerende mod ca. 300 studerende i 2011 og 2012 i Odense og reduceret til årligt 95 studerende mod studerende i 2009 til 2011 i Jelling. I Jelling indeholder budgettet midler fra Vejle Kommune svarende til 1,5 mio. kr. årligt. Aftalen udløber maj Overgang til ny Læreruddannelse er ikke indarbejdet i budgettet. Der er flere usikkerheder som f.eks. studieordning, optag, frafald og taxameter, der vil gøre det meget usikkert at indarbejde den ny læreruddannelse p.t. Kommer der nye informationer inden det endelige budget fremlægges, indarbejdes disse. Side 3/14

42 Pædagoguddannelsen. Uddannelsen udviser et overskud på 4,0 mio. kr., og kan lige leve op til opsparingskravet på 3,8 mio. kr. Generelt er frafaldsproblematikken stadig et problem på uddannelsen, men der er forventning til, at frafaldet vil kunne reduceres over tid. Øgede personaleomkostninger påvirker uddannelsen i større omfang. De øgede personaleomkostninger skal ses i lyset af, at afdelingen ikke anvender så mange timelærere som tidligere, men anvender flere fastansatte. Pædagoguddannelsen på Fyn præsterer et overskud på 6,0 mio. kr., hvorimod uddannelsen i Jelling viser et underskud på 0,9 mio. kr. Fællesafdelingen udviser et underskud på 1,1 mio. kr. Sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsen viser et overskud på 4,9 mio. kr. hvilket er 0,1 mio. kr. over opsparingskravet. Optag følger tidligere års niveau, hvorimod frafaldet har vist sig at være faldende, hvilket er indarbejdet i budgettet. Sygeplejerskeuddannelsen viser en omsætnings på 71,6 mio. kr. hvilket er 1,9 mio. større end budget Personaleomkostninger budgetteres til 53,3 mio. kr. og er 1,8 mio. lavere end i Øvrige sundhedsuddannelser Uddannelserne viser et samlet overskud på 3,6 mio. kr. hvilket er 0,1 mio. kr. over opsparingskravet. Uddannelserne har afsat midler til kompetenceudvikling og IKT arbejde. Samfundsfaglige uddannelser Uddannelserne viser et overskud på 1,4 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. under opsparingskravet. Uddannelsen har ansøgt om midler fra omstillingspuljen begrundet i opstart af ny uddannelse. I Socialrådgiveruddannelsen er indarbejdet opstart af ét hold i Vejle med deraf følgende omkostninger. IT- socialrådgiver har opnået fuldt optag på såvel efterårssemesteret 2012 som forårssemesteret PB i Offentlig Administration viser et underskud på 0,8 mio.kr., men der er store forventninger til uddannelsen og der budgetteres med en væsentlig stigning i optaget i budgetperioden. Der arbejdes med optag 2 gange årligt og dermed væsentlig flere studerende. Der er anvendt samme frafalds % som på Socialrådgiveruddannelsen, hvilket er behæftet med en vis usikkerhed. Fra og med budget 2013 er der foretaget en opsplitning af medarbejdernes ansættelse således at Offentlig Administration har egne undervisere ansat, som er overflyttet fra socialrådgiveruddannelsen. Side 4/14

43 1.3 Videreuddannelse kr Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteudgifter Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi % overskudskrav Disponering i alt * Campusstrategien anvendes i 2013 til øgede samspil med studerende i henhold til udmøntning af studieaktivitetsmodellen. Se side 2. Videreuddannelse viser et overskud på 3,4 mio. kr. hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end opsparingskravet. Omsætningen budgetteres til 83,2 mio.kr. hvilket er 11,7 mio. kr. mindre end realiseret i 2011, men 7,7 mio. kr. større end budgettet for Videreuddannelsen køber langt færre timer hos grunduddannelserne i 2013 end i budget Der er tale om en nedgang på 2,5 mio.kr. svarende til ca timer. Side 5/14

44 1.4 CFU kr Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning ialt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteudgifter 0-1 Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi % overskudskrav -850 Disponering i alt * Campusstrategien anvendes i 2013 til øgede samspil med studerende i henhold til udmøntning af studieaktivitetsmodellen. Se side 2. Budgettet for Center for Undervisningsmidler (CFU) for 2013 udviser et overskud på 2,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio.kr. mindre end overskudskravet på 3,5 mio.kr. CFU har været udsat for store nedskæringer i tilskuddet for perioden fra 2011 til 2013, hvor de offentlige bevillinger er nedsat med 30 %. Det har betydet, at CFU har gennemført store besparelser i perioden fra 2011 til Personaleomkostninger er reduceret med 31 % og driftsomkostninger med 23 %. CFU s bidrag til UCL s fælles omkostninger er i den tilsvarende periode steget med 1,9 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 24 %. Den væsentligste årsag er, at bidrag til fællesomkostningerne beregnes på grundlag af afdelingens omsætning i 2011, der var et rigtigt godt år for CFU. Udviklingen i CFU omsætning har betydet, at CFU får færre indtægter samtidigt med at bidraget til fællesomkostningerne stiger. Den faldende indtægt fra 2011 til 2013 vil medføre et faldende bidrag fra CFU til UCL s fællesskab i den kommende periode. Det er besluttet, at CFU ikke skal opfylde UCL s overskudkrav i budget 2013, men alene præsterer et overskud på 1,6 mio. kr. Fra budget skal CFU opfylde det almindelige overskudskrav. Side 6/14

45 1.5 Forskning og Innovation (F&I) kr Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning ialt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteudgifter Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi 2% overskudskrav Disponering i alt F&I udviser et samlet underskud på 1,7 mio. kr. Heraf udgør F&I stabsafdeling har et underskud på 0,5 mio. kr. F&I har uddelt 1,7 mio. kr., der ikke er finansieret, heraf 1,5 mio. kr. til Læringsteknologisk enhed. I budget 2013 er indarbejdet Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering og projektmidler svarende til 52,0 mio. kr. 29,1 mio.kr. Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering jf. FFL ,0 mio. kr. overførte uforbrugte midler fra ,7 mio. kr. ikke finansierede midler 11,2 mio. kr. eksternt finansierede projekter I budget 2014, 2015 og 2016 er alene indregnet midler til Udviklings- og evidensbasering samt eksternt finansierede projekter. Side 7/14

46 1.6 Fælles finansierede omkostninger vedr. undervisning kr Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi 2% overskudskrav Disponering i alt Fælles finasierede omkostninger viser et underskud på 0,2 mio. kr. De enkelte afdelinger vil blive justeret på plads i det endelige budget. De fælles finansierede afdelinger er blevet tildelt ressourcer efter de fordelingsnøgler, der er aftalt i SUF. Bevillingen beregnes ud fra omsætning i uddannelserne i det seneste afsluttede regnskabsår. Da omsætningen var større i 2011 end i 2010, har det betydet flere ressourcer til de fælles finansierede afdelinger. Kommunikationsafdelingen har udover ovenstående stigning haft en stigning i ressourcerne på 1,5 mio. kr. Kommunikationsafdelingen overtog i 2012 en medarbejder og arbejdsopgaver fra CFU. Det har medført, at CFU i budget 2013 overfører 0,8 mio.kr. til kommunikation til dækning af medarbejderens løn og driftsomkostninger. Uddannelserne har overdraget ansvaret for redigering af websiderne til kommunikation, der har ansat en webredaktør til at varetage grunduddannelsernes interesser. Grunduddannelserne betaler Kommunikationsafdelingen 0,7 mio. kr. om året for denne ydelse. Side 8/14

47 1.7 Fælles ledelse og administration kr Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi 2% overskudskrav Disponering i alt Øvrige indtægter for 2011 indeholder indtægter ved salg af bygninger i Odense på 37,4 mio. kr. Ledelse og administration udviser et samlet underskud på 6,0 mio.kr. i budget 2013, hvilket er en forskydning i forhold til budget 2012 på 9,5 mio.kr. De væsentligste afvigelser i forhold fra budget 2012 til budget 2013 er: Ledelsessekretariatets omkostninger stiger med 1,1 mio.kr., som skyldes overførsel af 2 medarbejdere fra F&I til Ledelsessekretariatet. Afdelingen Direktionskonsulenter er ny. Omkostningerne i afdelingen er personaleomkostninger til 2 medarbejder, der er overflyttet fra grunduddannelserne. Der er oprettet en afdeling til den Fælles studieadministration, hvor der er afsat personaleomkostninger til en nyoprettet stilling som chef for den fælles studieadministration, samt driftsomkostninger til drift af afdelingen. Institutionstilskuddet er nedsat som følge af implementering af statens indkøbsfase 6, hvilket giver en reduktion i tilskuddet på 0,9 mio. kr. Underskuddet for Bygninger og egne kantiner er 5,3 mio. kr. større i budget 2013 end i budget Der er i løbet af 2012 foretaget flere ændringer i bygningsafdelingen. Økonomiafdelingen arbejder med at kortlægge ændringerne og hvilken indflydelse de har haft ved udarbejdelsen af budget Ledelses og Administration bidrager med 3,0 mio.kr. til Omstillingspuljen og fælles finansierede omkostninger. Side 9/14

48 1.8 Fælles puljer kr Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer -300 Personaleomkostninger -500 Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi 2% overskudskrav Disponering i alt Hovedområdet Fælles puljer udviser et underskud på 1,5 mio. kr. i budget 2013 mod et underskud på 8,15 mio. kr. i budget 2012, der var første år med et selvstændigt ansvarsnummer til puljerne. Den væsentligste ændring fra budget 2012 til budget 2013 er Omstillingspuljen, der er indtægtsført med 5,2 mio. kr. Der er ikke indarbejdet omkostninger til forbrug af Omstillingspuljen. Af digitaliseringspuljen på 2,9 mio. kr. er der disponeret med 0,4 mio.kr. til afskrivninger på Telepresence undervisningsudstyret, der er anskaffet i Herudover er der disponeret med 0,4 mio. kr. til IT- omkostninger. Direktionen har besluttet at, de afsatte midler til campusstrategi (3.746 mio kr.) i stedet blev målrettet til initiativer/investeringer i at styrke målsætningen om øget samspil med de studerende, herunder til udmøntning af studieaktivitetsmodellens fokus på samme emne. Der er placeret følgende puljer i ansvarsnummeret Fælles puljer: Budget 2013 Budget 2012 Digitaliseringspuljen Effektiv administrationsdrift Studerende på tværs Campusstrategi Øget samspil med studerende Omkostninger i alt Omstillingspulje (Indtægter) Side 10/14

49 Når Digitaliseringspuljen og puljen til Øget samspil med studerende bliver udmøntet, vil det medføre en omkostning på 5,9 mio.kr. Hvis udmøntningen af puljemidlerne medfører nyansættelse af personale eller andre eksterne udgifter i uddannelserne, vil det samlede resultat for budget 2013 for UCL ikke ændre sig. Omstillingspuljen disponeres af direktionen. Samfundsfaglige uddannelser har ansøgt om midler fra puljen til brug i forbindelse med udvidelse af uddannelsen i Offentlig Administration. 1.9 Opmærksomhedspunkter Ovenstående gennemgang har vist følgende opmærksomhedspunkter: Læreruddannelsen i forhold til ny studieordning International enhed. skal tilpasse omkostninger Samfundsfaglige uddannelser lever ikke op til opsparingskravet Er der grundlag for at optage 2 gange årligt på PB i Offentlig Administration og er det økonomiske rentabelt. Frafald på pædagoguddannelsen Videreuddannelsens manglende køb af timer hos grunduddannelserne Videreuddannelsen lever ikke op til opsparingskravet Budgetterne for overslagsårene er vedlagt som bilag 3. Der er ikke en ensartet forståelse i UCL af principperne for budgettering i overslagsårene. Nogle afdelinger tilpasser med henblik på at opfylde overskudskravet mens andre viderefører omkostninger i samme niveau som i budget Det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er en fælles standard for hvordan, der budgetres i overslagsårene. Der skal udarbejdes en fælles standard for budgettering i overslagsårerne. Anvendelsen af Omstillingspuljen Side 11/14

50 Budgetoversigt fordelt på afdelinger Bilag 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Budget 2013 Realiseret 2011 Budget 2012 Fælles ledelse og administration tkr. tkr. tkr Direktion Sekretariat Direktionskonsulenter Økonomi HR og personale Fælles Studieadministration Fælles administration Elever Bygningsdrift i alt Egne kantiner i alt Fælles ledelse og administration Fælles finansierede omkostninger 1511 IT Kommunikation International enhed Fælles vedr. HSU, SIS, TR og Udviklingsprojekter Biblioteksområdet i alt Fælles finansierede omkostninger Fælles puljer 1350 Puljer Fælles puljer Forskning og Innovation 1572 F&I Stab Projektøkonomi F&I Grundfinansierede aktiviteter Udvikling & Viden, JT Udvikling & Viden, AKH F & I i alt Grunduddannelser 2110 Læreruddannelsen, Fyn Læreruddannelsen, Jelling Læreruddannelsen, Netsam Læreruddannelsen, Fælles Læreruddanelsen, i alt Pædagoguddannelsen, Fyn Pædagoguddannelsen, Jelling Pædagoguddannelsen, Fælles Pædagoguddannelsen, i alt Sygeplejerskeuddannelsen, Odense Sygeplejerskeuddannelsen, Svendborg Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle Sygeplejerskeuddannelsen, Fælles Sygeplejerskeuddannelsen, i alt Ergoterapeutuddannelsen, Odense Fysioterapeutuddannelsen, Odense Radiografuddannelsen, Odense Bioanalytikeruddannelsen, Odense Øvrige sundhedsuddannelser, Fælles Øvrige sundhedsuddannelser, i alt Socialrådgiveruddannelsen, Odense PB Offentlig administration, Odense Samfundsfaglige uddannelser, Fælles Samfundsfaglige uddannelser, i alt Grunduddannelser i alt CFU i alt EVU ekskl. Ledelsesakademiet Ledelsesakademiet Videreuddannelse i alt Fælles ledelse og administration Fælles finansierede omkostninger Fælles puljer F & I i alt Grunduddannelser i alt CFU i alt Videreuddannelse i alt University College Lillebælt *) Bygningsdriften i 2011 er inklusiv fortjeneste ved salg af ejendomme i Odense på tkr Side 12/14

51 Budget 2013 fordelt på grunduddannelser. Bilag kr Budget Budget Budget Budget Budget Budget I alt Lærer Pædagog Sygeplej. Øvrige Samfundsfag uddann. uddann. uddann sundhedsudd uddann. Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteudgifter 0 Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Øget samspil med studerende % overskudskrav Disponering i alt Side 13/14

52 Budgetoversigt for budget 2013 og overslagsårene Bilag Tal i kr. Budget Realiseret Budget Budget Budget Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi % overskudskrav Disponering i alt Side 14/14

53 Notat Afdeling/enhed Økonomi Oprettelsesdato 19-nov-2012 Udarbejdet af LVL Journalnummer Dokumentnavn Notat vedrørende timebanken Dokumentnummer 1. Værdiansættelse af timebanken i UCL. Formålet med udarbejdelse af notatet er at skabe klarhed over de principper der anvendes ved værdiansættelse af timebanken i UCL. Timebanken værdiansættes i forbindelse med regnskabsafslutningerne ultimo hvert kvartal. Formålet med timebanker er at opgøre den økonomiske forpligtigelse i form af skyldige lønninger, der påhviler UCL på regnskabsafslutningstidspunktet. Den skyldige lønomkostning beregnes som medarbejderens gennemsnitlige timeløn ekskl. pension ganget med det antal timer medarbejderen har arbejdet udover normal tid. Der kan argumenteres for at hensættelsen bør fortages incl. pension. Den gennemsnitlige timesats ekskl. pension for hele timebanken udgør 231 kr. pr. time. 30. september 2012 indeholder timebanken timer, der med en timesat på 231 udgør en skyldig post i regnskabet på kr. De skyldige lønninger er udtryk for omkostninger, der er afholdt i forbindelse med den aktivitet, der er afviklet i en periode, og som først udbetales i et efterfølgende periode i form af afspadsering. For at kunne periodiser omkostningen er det væsentligt, at omkostningen vedrører en aktivitet, der er afviklet. Da der er tale om en periodisering vil hensættelserne udlignes henover tid. Hvis hensættelsen er mindre end den faktiske omkostning, betyder det, en forbedring af regnskabet for den periode, hvor hensættelsen er fortaget, mens regnskabet i den periode, hvor afspadseringen afvikles vil være dårligere. Og modsat hvis hensættelsen er større end de faktiske omkostninger. For uddannelser hvor timebanken er stabil periode efter periode, vil satsen ikke have betydning for uddannelsens resultat. Da meromkostningen i forbindelse med afvikling af timer vil udlignes i opsparing af andre timer. Der er tidligere argumenteret for, at satsen ved opgørelse af timebanken har betydning for økonomistyringen, når der foretages en afvikling af timebanken. Det forhold, at timebanken afvikles, medfører andre forudsætninger i forbindelse med budgetlægningen. Det har den konsekvens, at der skal anvendes flere timer i den komme budgetperiode. Hvis der ikke i budgetlægningen er taget højde for de yderligere timer, vil det kommet til udtryk i forbindelse med budgetopfølgningen. side 1/2

54 Der er argumenteret for, at der i forbindelse med værdiansættelse af timmebanken skal indregnes ekstraomkostninger til mentorordning, kompetenceudvikling og mødeafholdelse m. v. i den timesatsen, der anvendes ved værdiansættelsen af timebanken. Hvis de ekstraomkostningerne indregnes i satsen, vil det betyde, at omkostningerne udgiftsføres i en periode før aktiviteten afvikles. Det betyder, at der flyttes omkostninger mellem de enkelte regnskabsperioder. Hvis ekstraomkostningerne indregnes i satsen vil det betyde, at de uddannelser, hvor det ikke er nødvendigt at ansætte personale til at afvikle timebanken, vil få hensættelse af skyldig løn, der er større end den faktiske udbetaling, der foretages ved udligning af timebanken. En forhøjelse af den timesats, der anvendes ved værdiansættelse af timebanken, vil medføre øgede omkostninger i indeværende regnskabsår for de uddannelser, der har en timebank ved årets udgang. Konklusion. Der bør kun være et princip for opgørelsen af timesatsen i forbindelse med værdiansættelse af timebanken. Princippet skal tage udgangspunkt i den situation, hvor der ikke kræves ansættelse af ekstra personale. Hvilket begrundes med, at timebankerne er under afvikling. Det betyder, at det i fremtiden vil være undtagelsen, at der skal ansættes personale for at afvikle timebanken. Hvis der opstår situationer, hvor budget- eller regnskabstallene er påvirket bør det forklares ved en budget- eller regnskabsbemærkning. Satsen skal danne grundlag for en periodisering af de faktiske meromkostninger, der er afholdt til gennemførelse af aktiviteter i de regnskabsperioder, der ligger forud for regnskabsafslutningstidspunktet. Satsen bør opgøres til faktisk timeløn inkl. pension. Hvilket vil medføre en forhøjelse af satsen på ca. 17 %. Hvorefter satsen vil udgøre 270 kr. pr time. Hvis timesatsen ændres fra 231 kr. til 270 kr. vil det medfører en ekstra omkostning i 4 kvartal 2012 på kr. side 2/2

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013 Økonomi & Personale Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2014... 4 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder... 6 3.1 Hovedområde Grunduddannelser.... 6 3.1.1

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) side 1/5 Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 12. december 2013 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Medlemmer: Herudover til stede: Soldalen 8, 7100 Vejle Klasselokale 5 (1.

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Mødested: Til stede Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Svend Aage Eghøj, 3F Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for

Læs mere

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 1 af 18 Budget 2015 2018 Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014 Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 2 af 18 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2015... 5 3. Specificeret budget 2015

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: L1.14 Journalnummer: Medlemmer: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter:

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 16. september 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Klasselokale 06 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødereferat HSU Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (frokost i kantinen fra kl. 12:30) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet 12-jan-2012 TWHV Journalnummer: - Dokumentnavn: 168014.Strategiprojekt.doc Følg med på mit.ucl.dk/move Projektbeskrivelse Strategiprojekt

Læs mere

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten Agergaard TR (DM) (næstformand) Allan

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Projektdagsorden Mødedato: 21. juni 2011 Tidspunkt: 9:00-11:00 Sted Soldalen 8, 7100 Vejle (mødelokale 2) Medlemmer: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Sekretariatschef Ole Stig Jensen It-medarbejder

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL Referat Mødedato 24. oktober 2013 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i UCL Dokumentnavn 2013-10-24 dagsorden Uddannelsesudvalget Dokumentnummer Arbejdsområde Uddannelsesudvalget

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT. Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N

Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT. Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. juni 2010 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Lokale 5 Journalnummer: Deltagere: Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT Center for Undervisningsmidler,

Læs mere

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler Mødereferat HAU Mødedato: Fredag den 2. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, Odense Journalnummer: - Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen

Referat fra mødet i bestyrelsen Referat fra mødet i bestyrelsen Mødedato Torsdag den 20. juni 2013 Starttidspunkt Kl. 08:30 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mødelokale Lokale

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. september 2011 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 21. september 2015 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle Mødelokale 3.210 (3. sal) Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 3-4: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale.

Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 3-4: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale. Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Journalnummer xxxx Til stede Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Lokalt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (fællesadministrationen)

Lokalt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (fællesadministrationen) Referat Mødedato: 13. december 2011 Tidspunkt: 9:00-11:00 Sted Soldalen 8, 7100 Vejle (mødelokale 2) Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Sekretariatschef Ole Stig Jensen It-medarbejder

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen

Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 30. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.251) Deltagere:

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) side 1/6 Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 26. marts 2015 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestree Engvej 51 C (mødelokale 3.210)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR

Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR Mødereferat Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Programrådet for besparelser i UCL s administration har udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.

Programrådet for besparelser i UCL s administration har udarbejdet nedenstående forslag til besparelser. s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere:

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødedato: Mandag den 29. november 2010 Mødested: Journalnummer: 0200-1159-2010 Dokument ID 71848 Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Allan Kjær Hansen,

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles

BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles 30-11-2015 BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles Formål Timer Beløb Projektnummer Modpart/bemærkninger 2017 2018 2019 Omsætning 6100 Andre indtæger 120.000 1966200113 Ekstern finansiering Forskningscenter

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 13 november 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 1430 Afdeling/enhed Forskning og innovation Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt Til medlemmer af: Uddannelsesudvalget v/radiografuddannelsen University College Lillebælt Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Torsdag den 13. marts kl.

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: 21. juni 2011 Tidspunkt: 9:00-11:00 Sted Soldalen 8, 7100 Vejle (mødelokale 2) Tilstede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Sekretariatschef Ole Stig Jensen It-medarbejder

Læs mere

Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 21. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Sted: Deltagere: Til stede ved pkt. 2: Sekretariatsbetjening: Dagsorden

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. december 2011 Mødested: Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Fraværende Hotel Knudsens Gård, Hunderupsgade 2, 5230 Odense M Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: L1.22 Journalnummer: HSI Medlemmer: Indkaldte suppleanter: Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved Fredericia

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

1. Valg af prøveformer og uddannelser til milepæl 2 - WISEflow

1. Valg af prøveformer og uddannelser til milepæl 2 - WISEflow Notat Afdeling/enhed Studieadministrationen Oprettelsesdato 08-nov-2014 Udarbejdet af EMKD Journalnummer Dokumentnavn Valg af prøverformer og uddannelser MILEPÆL 2 Dokumentnummer 501994 1. Valg af prøveformer

Læs mere