Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård"

Transkript

1 Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i Kildevældkirkens lokale på Ved Kildevældskirken 2. Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19:00 Dagsordenen fremgår af de følgende sider. Bestyrelsen har igen i år forsøgt at udforme dagsordenen, så det klart fremgår, hvad de enkelte punkter indeholder, og hvorledes der skal stemmes. Dagsordenen er lang i år. Derfor er det vigtigt, at alle andelshavere forholder sig til dagsordenen forud for generalforsamlingen, så vi kan nå det hele. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Jævnfør vedtægternes 27 vælger generalforsamlingen bestyrelsen, som efterfølgende varetager den daglige ledelse af foreningen og påser, at generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet. Vi glæder os til at se Jer til generalforsamlingen og opfordrer alle til at møde op og dermed få indflydelse på vores forenings drift og udvikling. Ønsker du at være tilstede ved fuldmagt, skal du anvende skabelonen i slutningen af indkaldelsen. Med venlig hilsen, Bestyrelsen Side 1 ud af 25

2 Dagsorden jævnfør vedtægternes 23 stk. 1 Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Valg af dirigent og stemmeudvalg Bestyrelsens beretning Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for Budget, likviditetsbudget og vedligeholdelsesplan Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget Fremlæggelse af vedligeholdelsesplan og likviditetsbudget Forslag fra andelshavere og bestyrelsen Forslag fra bestyrelsen: Indarbejdelse af nye standardvedtægter omkring overdragelse af andele Forslag fra bestyrelsen: Opsætning af træer på hjørnerne Forslag fra bestyrelsen: Udskiftning af låse på døre og porte Forslag fra andelshavere: Alternativ internet/telefoni løsning med supplerende TV mulighed Forslag fra andelshavere: Bestemmelse af lejepris for fællesrum Forslag fra andelshavere: Plant et træ for miljøet Valg til bestyrelsen Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af interne revisorer og suppleanter Valg af interne revisorer Valg af intern revisorsuppleant Valg af eksterne Valg af administrator Valg af revisor Eventuelt Bilag: Vedligeholdelsesplan FULDMAGT Side 2 ud af 25

3 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning er en gennemgang af aktiviteterne i Skybruddet var præget af sommerens skybrud og efterfølgende vandskade. Alle andelshavere gjorde en stor indsats for at få tømt kældrene for vand i timerne og dagene efter skybruddet, og det bidrog til at skaderne ikke blev større end de gjorde. Vores ejendomsforsikring dækkede alle skader. Dog kunne udgiften til leje af containere og bortslæbning af affald ikke dækkes. Fælleslokalet er nu endeligt funktionelt igen og alle kældrene er rengjort og behandlet mod skimmelsvamp. Bestyrelsen udelukker ikke, at vi med tiden vil opdage følgeskader og opfordrer derfor alle andelshavere til at være opmærksomme på fugtskader. Har man mistanke om en fugtskade, skal man sende en til bestyrelsen eller få Erling til at se på området. Bestyrelsen opfordrer desuden andelshaverne til at sikre, at kælderrummene er velventilerede, herunder at der er plads nok til at luften kan komme omkring. Vedligehold i Hesseløgade og Hjelmsgade har fået ny asfaltbelægning og ved samme lejlighed blev fortovet ud for Hesseløgade reetableret. Københavns Kommune giver i øjeblikket tilskud til kvarterløft. Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at opnå tilskud. Mulighederne er ikke gode, fordi der kun gives tilskud til ejendomme i meget dårlig energimæssig stand, hvilket vores ikke er, eller til særligt innovative projekter. Ønsker en gruppe af beboere at give sig i kast med et særligt innovativt projekt, er de meget velkomne. Oversigt over foreningen. Bestyrelsen byder alle nye andelshavere velkommen og tilbyder en rundvisning i foreningen. Derfor har vi lavet et kort over gårdene, og hvad der findes af fælles faciliteter. Kortet er vedlagt denne indkaldelse, så alle kan få glæde af oversigten. Fællesrum i kældrene. Der er frigjort en række rum i kældrene der kan bruges til fælles formål, f.eks. cykelværksted eller lignende. Bestyrelsen opfordrer andelshavere, der har lyst til at bruge rummene til tage en snak med bestyrelsen om, hvordan det kan komme i stand. Da alle andelshavere skal have adgang til rummet, kan der bevilliges midler til etablering. Salg af andele. Der er fortsat fornuftigt salg i andele i foreningen. Bestyrelsen underskriver i gennemsnit en overdragelse om måneden. Der bliver fortsat solgt med afslag i andelskronen. Økonomi. Bestyrelsen har i starten af 2012 omlagt foreningens fastforrentede lån til et andet fastforrentet lån med tilsvarende løbetid men med lavere rente. Omlægningen betyder, at foreningen sparer ca kroner om året i renteudgifter. Dette bidrager til at vi endnu en gang i år kan undlade at hæve boligafgiften og samtidig fastholde det nuværende vedligeholdelsesniveau. Bestyrelsen gør dog opmærksom på, at boligafgiften fremover bør hæves såfremt udgifter til vand, el, skatter eller lignende stiger markant. Dette er imidlertid ikke tilfældet i Side 3 ud af 25

4 Den daglige drift. I den daglige drift af foreningen er vores gårdmand Erling Pedersen en stor hjælp for bestyrelsen, og bestyrelsen ved, at andelshaverne også sætter stor pris på Erling i det daglige. Erling gjorde derudover en stor indsats i forbindelse med sommerens skybrud. Bestyrelsen er også fortsat meget tilfreds med samarbejdet med vores administrator. Bestyrelsen fortsætter sin praksis omkring kommunikation. Vi vil gerne være tilgængelige, men vi vil også gerne bevare vores privatliv. Derfor er det altid muligt at sende en til bestyrelsen eller smide et brev ind i brevsprækken i Drejøgade 25, som vi som regel svarer på indenfor en uges tid. Hvis en andelshaver ikke har adgang til internettet eller har behov for at tale med et bestyrelsesmedlem, kan man ringe til vores administrator Malene Jakobsen hverdage mellem og på Malene beder derefter et af medlemmerne af bestyrelsen om at sætte sig i kontakt med andelshaveren. Bestyrelsen holder som regel bestyrelsesmøder den anden tirsdag i måneden. Side 4 ud af 25

5 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for 2010 Foreningens regnskab for 2011 er vedlagt som bilag. 4. Budget, likviditetsbudget og vedligeholdelsesplan 4.1. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget Bestyrelsen har udarbejdet et budget for 2012 på baggrund af vedligeholdelsesmæssige prioriteringer samt udgifterne i Budgettet fremgår af den vedlagte årsrapport og er nedenfor trykt i oversigtsform for både den almene drift og vaskeriet. Der gøres opmærksom på, at de to områder ikke er adskilt i årsrapporten. Drift Boligafgift Leje Renteindtægter Andre indtægter Indtægter i alt Vedligeholdelse Gårdudvalget Sandkasser Trapperenovering Facade- og malerarbejde Andet Hensættelse I alt Ejendomsudgifter Skatter og afgifter u. vandafgift Vandafgift Forsikring El Trapperengøring og anden renholdelse Inspektørordning Afskrivninger Valuarvurdering I alt Andet Administration Lønudgifter og bestyrelseshonorar Foreningsudgifter Renter og afdrag I alt Udgifter i alt BUDGETTERET RESULTAT (ekskl. vaskeri) Side 5 ud af 25

6 Vaskeri Regnskab 2011 Budget 2012 Betaling for vaske Indtægter i alt El Service mm Afskrivninger Reparationer Udgifter i alt RESULTAT Når generalforsamlingen godkender budgettet, godkender den også: En uændret boligafgift. Der gøres derudover opmærksom på, at ingen af de fremsatte forslag under punkt 5 er indarbejdet i budgettet. Hvis et eller flere af forslagene vedtages vil det påvirke det økonomiske resultat. Budgettet skal vedtages med almindeligt flertal. Kan generalforsamlingen vedtage ovenstående forslag? o JA eller NEJ Fastsættelse af andelskronen Bestyrelsen indstiller, at andelskronen bliver som udregnet efter litra b jævnfør note 18 i årsrapporten: kr. Andelskronen skal vedtages med almindeligt flertal. Kan generalforsamlingen vedtage ovenstående forslag? o JA eller NEJ 4.2. Fremlæggelse af vedligeholdelsesplan og likviditetsbudget Bestyrelsen arbejder ud fra en vedligeholdelsesplan der strækker sig frem til Planen er vedlagt indkaldelsen i overbliksform. Vedligeholdelsesplanen danner samtidig udgangspunkt for et likviditetsbudget. Bestyrelsen budgetterer med likviditet, som det fremgår af grafen i bilaget. Side 6 ud af 25

7 5. Forslag fra andelshavere og bestyrelsen Bestyrelsen stiller tre forslag til afstemning i år. Bestyrelsen har derudover modtaget tre forslag fra andelshavere inden fristens udløb den 27. marts Forslag fra bestyrelsen: Indarbejdelse af nye standardvedtægter omkring overdragelse af andele Nedenstående forslag blev foreløbigt godkendt på generalforsamlingen i Det genfremsættes hermed til endelig vedtagelse. Bestyrelsen påtog sig på sidste generalforsamling at undersøge, hvad et rimeligt vederlag i den nye 15 stk. 2 er. Bestyrelsen har adspurgt administrator, som oplyser, at den gældende pris er 750 kr. inkl. moms per forespørgsel. Baggrund Andelsboligforeningen Hesseløgårds vedtægter er baseret på ABFs standardvedtægter. Det valgte vi at gøre i 2010, fordi ABFs standardvedtægter udarbejdes og løbende revideres af folk med stor indsigt i andelsboliger og andelsmarkedet. ABF har for nyligt ændret vedtægterne, så det er muligt for en bank i en kort periode at eje en andel i forbindelse med en eksklusioner/tvangssalg. Det gør det nemmere for nye andelshavere at låne penge til at købe en andel. Ved samme lejlighed indarbejdes to mindre præciseringer vedrørende belåning af andelen og overdragelse ved brug af ejendomsmægler. Ændringerne skal vedtages med 2/3 flertal og 2/3 fremmødte. I fald der er 2/3 flertal men ikke 2/3 fremmødte, kan ændringerne vedtages på en efterfølgende generalforsamling med 2/3 flertal, så længe generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Forslag Bestyrelsen stiller forslag om, at der i foreningens vedtægter indsættes nyt 3, stk. 2: Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Som konsekvens af ovennævnte ændres nuværende 3, stk. 2 til 3, stk. 3 osv. 6, stk. 3 foreslås ændret fra nuværende ordlyd: Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til Side 7 ud af 25

8 andelsboligforeningslovens 4 a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. til følgende: Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.. 15, stk. 2 ændres fra nuværende ordlyd: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. til følgende: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. Forslaget skal vedtages med 2/3 flertal. Kan generalforsamlingen vedtage ovenstående ændring i vedtægterne: o JA eller NEJ Side 8 ud af 25

9 5.2. Forslag fra bestyrelsen: Opsætning af træer på hjørnerne Baggrund Foreningen har i perioder været plaget af bilister, der parkerer ulovligt på hjørnerne omkring vores ejendom, ligesom vi har oplevet at vores naboer finder på bruge pladsen til f.eks. at placere affaldscontainere og lign. Dette hæmmer udsynet ved svingning, er til gene for foreningens beboere, fodgængere, cyklister mm., ligesom det ganske enkelt skæmmer. For ca. et år siden fik andelsforeningen på den anden side af Hesseløgade etableret vejtræer, som en naturlig forlængelse af det Allé -forløb gaden har på den anden side af Tåsingegade. Dette gav bestyrelsen anledning til at undersøge muligheden for etablering af vejtræer på hjørnerne omkring vores ejendom, hvorved foreningen både kunne løse problemet med ulovlige parkeringer m.m. og samtidig gøre vores nære omgivelser smukkere. Etablering af 5 vejtræer vil koste kr. Træerne vil blive etableret på samme både som på den anden side af Hesseløgade og vil være af samme type som de træer, der står på Hjelmsgade (Bornholmsk Røn). Træerne vil blive placeret nogenlunde som skitseret på tegningen nedenfor: Bestyrelsen bringer forslaget til afstemning på generalforsamlingen, da der er både fordele og ulemper knyttet til det, navnlig vil træer kunne påvirke lysindfaldet i lejligheder i stueplan og på første sal. Økonomi. Bestyrelsen vurderer, at der er plads i budgettet. Derudover er det nu muligt at få støtte fra Københavns Kommune til plantning af træer. Den økonomiske konsekvens af forslaget er ikke indarbejdet i budgettet. Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at det forventede negative driftsresultat forøges med kr., og at der trækkes tilsvarende mere på kassebeholdningen. Forslag Bestyrelsen skal bruge ca kr. til etablering af 5 vejtræer på hjørnerne af foreningens ejendom. Forslaget skal vedtages med almindeligt flertal. Kan generalforsamlingen vedtage ovenstående forslag? o JA eller NEJ Side 9 ud af 25

10 5.3. Forslag fra bestyrelsen: Udskiftning af låse på døre og porte Baggrund Flere andelshavere har givet udtryk for, at låsene i vores indgangsdøre er nemme at bryde op. Der har bl.a. været en serie af barnevognstyverier i midten af Hertil kommer, at der slet ikke er låse på dørene til køkkentrapperne i den store gård. Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at foreningen investerer i nye låse til samtlige porte, kældre og indgangsdøre. Hvis forslaget vedtages, vil det ved samme lejlighed være muligt at indkøbe en ny lås til den enkelte lejligheds for- og bagdør. Dette erstatter det tilbud, der senere har været annonceret i opgange og porte. Der kommer mere information i opgange og porte efter generalforsamlingen. Forslag Der stilles to separate forslag: Forslag 1: låse i den store gård. Det vil koste ca kr. at få etableret låse i køkkentrapperne i store gård. Forslag 2: udskiftning af eksisterende låse i hoveddøre, køkkendøre, porte og kældre. Det vil koste ca kr. at få udskiftet samtlige eksisterende låse. Forslagene kan vedtages sammen eller hver for sig. Hvis forslag 2 vedtages, er det kun de eksisterende låse, der udskiftes. Hvis forslag 1 også vedtages, bliver der også etableret låse i den store gård. Hvis kun forslag 1 vedtages vil det betyde, at der vil være to låsesystemer i den store gård: ét til hoveddøre og porte og ét til køkkentrapperne. Låsetypen vil for begge forslag være Ruko Garant Plus, der er den sikreste ikke-elektroniske løsning på markedet. Der vil samtidigt blive monteret et sikkerhedsbeslag på hoveddørene, så de ikke kan lirkes åbne. Der vil medfølge tre nøgler per husstand. Økonomi. Bestyrelsen vurderer, at begge forslag vil kunne gennemføres indenfor rammerne af den eksisterende vedligeholdelsesplan pga. besparelsen fra låneomlægningen. Det vil dog betyde, at pengene ikke kan bruges til andre formål, f.eks. renovering af flere trappeopgange. Den økonomiske konsekvens af forslagene er ikke indarbejdet i budgettet. Hvis begge forslag vedtages, vil det betyde, at det forventede negative driftsresultat forøges med kr., og at der trækkes tilsvarende mere på kassebeholdningen. Forslaget skal vedtages med almindeligt flertal. Kan generalforsamlingen vedtage forslag 1: etablering af Ruko Garant Plus låse i den store gård? o JA eller NEJ Forslaget skal vedtages med almindeligt flertal. Kan generalforsamlingen vedtage forslag 2: udskiftning af samtlige eksisterende låse til Ruko Garant Plus? o JA eller NEJ Side 10 ud af 25

11 5.4. Forslag fra andelshavere: Alternativ internet/telefoni løsning med supplerende TV mulighed Baggrundsinformation fra bestyrelsen Bestyrelsen har modtaget et forslag fra Jens-Erik Hansen og Andreas Rasmussen. De stiller forslag om, at foreningen vælger en ny udbyder til internet og telefoni og trækker nye TV-kabler. Jens-Erik og Andreas har gjort et stort stykke arbejde, og bestyrelsen opfordrer derfor alle andelshavere til at sætte sig grundigt ind i forslaget forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen vil i den forbindelse gøre særligt opmærksom på: Forslaget indebærer, at alle andelshavere skal betale 60 kr. om måneden for internet/telefoni, og mulighed for supplerende TV-udbyder, uanset at de eventuelt har en anden udbyder (f.eks. medarbejderbredbånd). Forslaget indebærer, at der skal anlægges nye kabler til TV på hovedtrapperne. Det koster ca kr +/- 10%. Det kan enten finansieres via kassebeholdningen eller via en midlertidig huslejestigning på 25 kr. for alle andelshavere om måneden indtil anlægget er betalt af (det tager ca. 7 år). Bestyrelsen anbefaler, at den nye kabling finansieres via en midlertidig huslejestigning, da en reduktion af kassebeholdningen gør os sårbare i forhold til udefrakommende begivenheder, f.eks. skatte- og afgiftsstigninger eller rotteskader. Forslaget indebærer, at vi binder os til en ny udbyder af internet/telefoni i 3 år. Kan dog opsiges inden, efter gensidig aftale. Dette vil fremgå af kontrakten, når denne er forhandlet på plads. Herefter 3 måneder. Opsigelsesperiode på nuværende udbyder af bredbånd er 6 måneder. Forslaget Baggrund Priserne fra vores nuværende TV udbyder YouSee, er siden opstart i 2005 til i dag, steget 80% (stor pakke) Vores pris fra YouSee i 2005, var kun 65% af listeprisen, i dag er den steget til 74% Der er ikke vished for at priserne fra YouSee ikke vil stige i fremtiden Der findes i dag flere gunstige udbydere af bredbånd, TV og telefoni Bestyrelsen har opfordret andelshavere, til at undersøge alternative muligheder for bredbånd og TV Beboerutilfredshed med nuværende udbydere Afdækningsarbejde Andreas Rasmussen og Jens-Erik Hansen har i ca. 1,5 år arbejdet med at finde et alternativ til nuværende leverandører. Udgangspunktet har været leveringssikkerhed, pris og fleksibilitet. Som ny samlet leverandør af bredbånd og telefoni med supplerende TV mulighed anbefales Novomatrix, som har specialiseret sig i løsninger til boligforeninger. YouSee bibeholdes og kan vælges til og fra af den enkelte beboer til de nuværende priser. Side 11 ud af 25

12 Priser fra nuværende udbyder. Ingen prisgaranti: Begge selskaber ejet af TDC Bredbånd: DKTV TV: YouSee Telefoni: 4/4 Mbit: 111,- 40/40 Mbit: 211,- Grund pakke: 98,- Mellem pakke: 221,- Takseret: 41,- Fastpris: 101,- Stor pakke: 321,- Kommentarer: Antal TV kanaler som i dag sendes digitalt fra YouSee: Grundpakke: 12 kanaler Mellem pakke 14 kanaler, Stor pakke: 20 kanaler. Kræver TV med indbygget DVB-C. HD kanaler kræver desuden MPEG4. YouSee priser er forgæves forsøgt forhandlet ned. Bredbåndspriser er forhandlet ned i forbindelse af afdækningsarbejdet. Forslag til ny løsning Priser fra ny foreslået leverandør Novomatrix. Prisgaranti min. 5 år. Bredbånd TV Telefoni Samlet pris 10/10 Mbit Levering af TV signal Takseret 60,- Derudover kan der individuelt tilvælges fra Novomatrix. Prisgaranti 5 år, for bredbånd, grundpakke og telefoni Bredbånd TV Telefoni Op til 100/100 Mbit: 75,- Grundpakke: 25,- Fastpris: 29,- Boxer, sammensæt selv Viasat og andre kan tilkøbes Kommentarer: TV kanalerne i grundpakken, består af 21 digitale kanaler som ikke kræver kort. TV kanaler fra Boxer kræver kort. Se muligheder og priser i Boxer brochure. Alle kanaler, også Boxer sendes i normal DVB-T, så også alle HD kanaler ses, med normalt DVB-T tv. Hvis kun grundpakken ønskes kan MPEG4 boksen fra YouSee anvendes. Pris på MPEG4 box med Boxer kort holder ca. 500,-, engangsudgift. Pris for og nærmere beskrivelse af ny løsning Den meget lave pris på 60,- for bredbånd, levering af TV signal og telefoni abonnement (takseret), kan kun opnås ved en fælles løsning til alle, med en huslejestigning på 60,- for alle. Det kræver, at generalforsamlingen vedtager det. TV-kabling til Novomatrix TV kanaler foreslås finansieret, som vores bredbåndskabling, over det normale budget. Dette kan selvfølgelig påvirke andre planlagte investeringer. Den samlede pris for TV kablingen er ca ,- +/- 10% Med etablering af en fælles TV antenneforening, som vores bredbåndsforening, kan vi få: Bredbånd 10/10 Mbit, frit TV valg, for den enkelte og mulighed for takseret telefoni, til alle for kun 60,-. Alternativ til YouSee. Bibeholdes og kan vælges til og fra. Hesseløgård kan fremover vælge den mest gunstige TV udbyder, som alternativ til YouSee. Det ser ikke ud til at IP-TV er fremtiden, før tidligst om 7 8 år. Side 12 ud af 25

13 Yderligere sammenligning af gamle og nye priser Priseksempel: Bredbånd, TV Grund pakke og telefoni DKTV, og YouSee grundpakke : Ingen prisgaranti Bredbånd TV Telefoni I alt pris / mdr 4/4 Mbit Grund pakke Abonnement 111,- 98,- 41,- 250,- Novomatrix fælles for alle 60,- Prisgaranti min. 5 år Bredbånd TV Telefoni I alt pris / mdr 10/10 Mbit Grund pakke 25,- Abonnement 85,- TV grundpakke kræver ingen kort Årlig besparelse med grundpakke fra Novomatrix: 1.980,- Priseksempel: Bredbånd, TV Mellem pakke og telefoni DKTV, og YouSee mellem pakke: Ingen prisgaranti Bredbånd TV Telefoni I alt pris / mdr 40/40 Mbit Mellem pakke Abonnement 211,- 221,- 41,- 473,- Novomatrix fælles for alle 60,- + 25,- med valg af Novomatrix grundpakke, plus Boxer Mix. Ingen prisgaranti på Boxer Bredbånd TV Telefoni I alt pris / mdr Grund pakke Abonnement 85,- 100/100 Mbit Boxer Mix 0, = 359,- 75,- 199,- Boxer TV kræver kort. Første kort gratis. Ekstra kort kan tilkøbes, engangsudgift. Kort kan også bruges i sommerhus. Hvis man kun har behov for grundpakken på tv nummer 2,3 osv., behøves ikke kort (se eksempel på mellempakken). Årlig besparelse med grundpakke fra Novomatrix, plus Boxer Mix pakke: 1.368,- Priseksempel: Bredbånd, TV Stor pakke og telefoni DKTV, og YouSee stor pakke Ingen prisgaranti Bredbånd TV Telefoni I alt pris 40/40 Mbit Stor pakke Fastpris 211,- 312,- 101,- 624,- Novomatrix fælles for alle 60,- + 25,- med valg af Novomatrix grundpakke, plus Boxer Max. Ingen prisgaranti på Boxer Bredbånd TV Telefoni I alt / mdr Grund pakke Fastpris 85,- 100/100 Mbit Boxer Max 29, = 438,- 75,- 249,- Boxer TV kræver kort. Første kort gratis. Ekstra kort kan tilkøbes, engangsudgift. Kort kan bruges i sommerhus Årlig besparelse ved Novomatrix, plus Boxer Max pakke: 2.232,- Side 13 ud af 25

14 Sammenligning af TV-kanaler For sammenligning mellem kanaler henvises til YouSee kanaloversigt på nedenstående Novomatrix oversigt og omdelte Boxer kanaloversigt. Novomatrix grund pakke, pris 25,- som går til copydan afgift, kræver ingen kort: DR1 DR2 DR update DR K DR HD DR Ramasjang RTL SVT1 SVT2 TV4 Folketinget Lorry ARD Demax ZDF NRK1 ProSieben SVTB SVT Kundskabskanalen Deluxe Music Hesseløgård vælger fremover selv til og fra, hvilke kanaler der skal indgå. Alle kanaler skal være public service eller reklamefinansierede kanaler og digitale kanaler, der sendes i normal DVB-T. Fakta Novomatrix: Novomatrix som har eksisteret siden år 2000, er valgt som leverandør, idet de i afdækningsarbejdet har haft de bedste løsninger ud fra, leveringssikkerhed, pris, og fleksibilitet. Ligeledes er der indhentet referencer på firmaet som alle har været gode. Service på foreningens data netværk er inkluderet i aftalen med Novomatrix. Almindelig service på den nye TV hoved station er inkluderet i aftalen med Novomatrix. Bindingsperiode med Novomatrix er 3 år. Kan dog opsiges inden de 3 år efter gensidig aftale. Hvis Novomatrix ophører med at eksistere overtages leverancen af firmaet Netgroup. Hotline til Novomatrix for alle i almindelig kontortid. Supportmails og beskeder lagt på hotline aflyttes løbende alle ugens dage, også weekend. Bestyrelse og netværksansvarlige har direkte nummer, 24 timer i døgnet, alle ugens dage. Nyttige links: Side 14 ud af 25

15 Konklusion Billigere bredbånd, TV og telefoni. Egen TV antenneforening, som vores bredbåndsforening. Kabler trækkes i eksisterende eller udvidede kabelbakker på hovedtrapper. Nyt TV stik opsættes ved siden af YouSee TV stik. TV pakker og / eller kanaler kan sammensættes helt efter eget behov. Viasat kanaler kan også tilkøbes. Vi kan selv fremover vælge hvem der skal levere TV. Det behøver ikke at være Boxer. 100/100 Mbit bredbånds forbindelse, fastnet telefoni og Boxer kanaler fakturering, administreres af Novomatrix til den enkelte. Som DKTV i dag. Novomatrix TV grundpakke administreres af Hesseløgård, som YouSee kanaler. Den enkelte betaler for dette. Kan iværksættes 6 mdr. efter opsigelse af nuværende bredbåndsaftale. Formodentlig ultimo Kan kun lade sig gøre fordi vi i 2005 var så visionære, at etablere en bredbåndsforening. Værdiforøgelse af ejendom. Attraktiv ordning ved salg af lejlighed. Hvis ovenstående tiltaler dig, så mød op på generalforsamlingen, tirsdag den 24. april NB: Boxer brochure vil blive uddelt til alle, umiddelbar efter indkaldelsen til generalforsamlingen. Med forbehold for fejl. Andreas og Jens-Erik Til afstemning Skal foreningen skifte leverandør af internet/telefoni, med supplerende TV mulighed, med en huslejestigning på 60 kr. per lejlighed som konsekvens? Hvis vilkårene, som beskrevet ovenfor, under installationsforløbet ændrer sig til skade for andelshaverne, skal generalforsamlingen godkende dem igen. Forslaget skal vedtages med almindeligt flertal. JA eller NEJ. Hvis forslaget vedtages, skal der vælges mellem forslag A eller B: A) Etableringen af nye TV-kabler skal finansieres ved at trække på kassebeholdningen. B) Etableringen af nye TV-kabler skal finansieres ved at en midlertidig huslejestigning på 25 kr. om måneden per lejlighed, indtil anlægget er betalt af (det tager ca. 7 år). Det alternativ der opnår flest stemmer vedtages. Er der stemmelighed mellem de to alternativer, stemmes der igen, indtil det ene alternativ har flertal. Side 15 ud af 25

16 5.5. Forslag fra andelshavere: Bestemmelse af lejepris for fællesrum Baggrundsinformation fra bestyrelsen På generalforsamlingen i 2010 fremsatte bestyrelsen et forslag om brug af fællesrum i kældrene. Baggrunden for forslaget var, at flere af rummene blev brugt af enkelte andelshavere til ikke-fælles formål. Bestyrelsen foreslog, at rummene fremover skulle være fælles, men at der skulle være en overgangsordning for andelshavere, som havde benyttet et rum i mere end 10 år. Overgangsordningen for de pågældende andelshavere består i, at de skal betale for den el de bruger i rummene samt betale en husleje. Ordningen gælder kun disse andelshavere. Når de forlader foreningen overgår rummene til fælles brug, og det er ikke muligt for andre andelshavere, at benytte fællesrum til private formål. Bestyrelsen drøftede og traf dernæst beslutning om huslejens størrelse. Det fremgår af generalforsamlingsbeslutningen, at lejeprisen skal være et rimeligt men ikke kun symbolsk beløb. Bestyrelsen besluttede derfor først, at m 2 -prisen for et ekstra rum skulle svare til m 2 -prisen for en lejlighed. Det svarer til 33 kr. pr. m 2 om måneden. Efter et dialogmøde med de berørte andelshavere besluttede bestyrelsen, at et mere rimeligt niveau for huslejen ville være halvdelen af m 2 -prisen for en lejlighed, hvilket vil sige 16,5 kr. pr. m 2 om måneden som svarer til kr. om året for et rum på 9 m 2. De berørte andelshavere kunne ikke acceptere bestyrelsens beslutning, og har herefter ønsket at stille forslag på generalforsamlingen om en anden husleje. Forslaget opstiller to niveauer for huslejen. Disse fremgår nedenfor. Bestyrelsen vurderer, at der dermed er tre mulige huslejeniveauer, som generalforsamlingen skal tage stilling til. De tre niveauer er opsummeret til sidst. Forslaget fra de berørte andelshavere: Vivian Liberati, Michael Houmaark, Martina Bianca Wellm, Jan Bøttger og Kalle Dupont På generalforsamlingen i 2010 blev det besluttet, at andelshavere som havde mulighed for at beholde et ekstra kælder rum skulle betale for disse rum. Det drejer sig om nogle gamle tørre- og cykelrum. I denne forbindelse opstod der desværre et problem om, hvad det skulle koste. Vi mener, at referatet ikke helt stemmer overens med det der blev sagt. Hermed uddrag fra referatet fra generalforsamlingen 2010 under 8.2 Anvendelse af fælles rum : Bestyrelsen har endnu ikke gjort sig overvejelser om lejepris, kun at det vil være et rimeligt men ikke kun symbolsk beløb Vi mener, at der netop blev sagt et symbolsk beløb, og derfor ønsker vi, at generalforsamlingen tager stilling til, hvad rummene skal koste pr. m 2. Bestyrelsen har oprindeligt foreslået en lejepris med udgangspunkt i m 2 lejen for lejlighederne. Der finder to forskellige typer rum: Type 1 er ca. 9m 2 og ville med samme m 2 pris som for lejlighederne koste kr. om året Side 16 ud af 25

17 Type 2 ca. 18m 2 og ville med samme m 2 pris som for lejlighederne koste kr. om året Vi mener ikke, at denne pris er et rimeligt eller et symbolsk beløb, da der er tale om et gammelt vaskerum, som ikke har været under renovation. Dette betyder, at andelsboligforeningen ikke har haft nogen udgifter til noget i rummet. Desuden var alle disse rum også ramt af vandskade, så derfor mener vi, at man ikke kan forlange samme pris som en beboelses m 2 koster. Derfor mener vi at en rimelig lejepris skulle være: Oplæg 1: 5 kr. pr. m 2 per måned. For type 1 svarer det til 45 kr. om måneden, 540 kr. om året. For type 2 svarer det til 90 kr. om måneden, kr. om året. Oplæg 2: 10 kr. pr. m 2 per måned. For type 1 svarer det til 90 kr. om måneden, kr. om året. For type 2 svarer det til 180 kr. om måneden, kr. om året. Vi mener, at det er op til fællesskabet at bestemme, om vi der har lånt de store kælderrum til opbevaring skal betale oplæg 1 eller oplæg 2. Til afstemning Hvilken husleje skal de andelshavere, der har mulighed for at leje et rum af foreningen, betale: 1. Bestyrelsens oplæg: 18 kr. pr m 2 per måned, svarende til kr. pr. år for et 9 m 2 rum. 2. De berørte andelshaveres oplæg 1: 5 kr. pr. m 2 pr. måned, svarende til 540 kr. pr. år for et 9 m 2 rum. 3. De berørte andelshaveres oplæg 2: 10 kr. pr. m 2 pr. måned, svarende til kr. pr. år for et 9 m 2 rum. Den leje der opnår flest stemmer vedtages. Der stemmes skriftligt, og det er muligt at afgive én stemme pr. andelshaver. Angiv 1, 2 eller 3 på stemmesedlen. Er der stemmelighed mellem to lejeniveauer, stemmes der på samme måde om disse to. Side 17 ud af 25

18 5.6. Forslag fra andelshavere: Plant et træ for miljøet Baggrundsinformation fra bestyrelsen Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag fra Søren R. Pedersen, Drejøgade 21, 2. sal. Vi gør opmærksom på, at forslaget i nogen grad ligner forslaget fra bestyrelsen om etablering af træer på hjørnerne. Forslaget er indkommet lige før deadline, derfor har det ikke været muligt eventuelt at konsolidere de to forslag. Forslaget fra Søren R. Pedersen Begrundelse for forslaget: København og CO2-miljøet har slagside grundet tidernes begunstigelse bilen som et moderne transportmiddel. Imidlertid er Københavnere ved åbne øjne for at cyklen er et akkurat lige så moderne transportmiddel. Vi må som andelsboligforening med hjemsted i Københavns Kommune være med til at værne om miljøet. Vi bør give plads til flere vejtræer langs vore parkeringsanlæg. Der tænkes i muligheder både for Drejøgades og Hesseløgade's anlæg. Se også andelsboligforeningens anlæg på Hjelmsgade. Understøttelse af forslaget: Prospekt: Fotos set fra gadeplan Hesseløgade: Til afstemning Skal der etableres flere vejtræer langs foreningens parkeringsanlæg som på Hjelmsgade? Forslaget skal vedtages med almindeligt flertal. JA eller NEJ. Side 18 ud af 25

19 6. Valg til bestyrelsen Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år samt en formand for 2 år. Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg: Christine Stougaard er valgt i 2011 for 2 år og er ikke på valg. Lars Engelhardt er valgt i 2011 for 2 år og er ikke på valg. Følgende poster er på valg: Marianne Marker (formand) er valgt i 2010 og genopstiller ikke. Anders Fajers er valgt i 2010 for 2 år og genopstiller ikke. Tom Jørgensen er valgt i 2010 for 2 år og genopstiller. Bestyrelsen har desuden modtaget et kandidatur fra nuværende bestyrelsessuppleant Thomas Smith til posten som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har ikke på forhånd modtaget kandidaturer til formandsposten. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter Der skal vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Claus Mortensen genopstiller som 1. suppleant. Esben Seyffart opstiller som 2. suppleant 8. Valg af interne revisorer og suppleanter 8.1. Valg af interne revisorer Mikael Frederiksen er valgt i 2011 og er ikke på valg. Der skal derfor vælges 1 intern revisor. Kim Svensson er valgt i 2010 og genopstiller for den næste to-årige periode Valg af intern revisorsuppleant Der skal vælges 1 intern revisorsuppleant. Camilla Skortensgaard er valgt i 2011 og genopstiller for Valg af eksterne 9.1. Valg af administrator Bestyrelsen foreslår genvalg af administrator Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte. Der er således ikke på forhånd opstillet andre kandidater. Side 19 ud af 25

20 9.2. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor fra Deloitte. Der er således ikke på forhånd opstillet andre kandidater. 10. Eventuelt Side 20 ud af 25

21 Bilag: Vedligeholdelsesplan

22

23

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2014 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2014 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2014 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård.

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Lone C. Tilstede: Peter, Annette, Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Michael, Birgit, Christian, Michel,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19. Til alle andelshavere 27. februar 2006. Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.00, i Menighedshuset

Læs mere