At skrive sig ind i læsningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At skrive sig ind i læsningen"

Transkript

1 At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og skrivevanskeligheder PC, Hvidovre

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning: Problemfelt Side 1 2. Problemformulering Side 1 3. Begrebsafklaring Side 1 4. Metodebeskrivelse Side 2 5. Opgavekerne: Analysedelen Side 2 De Kognitive Læseteorier Side 2 De Sociokulturelle Læseteorier Side 4 Libergs Grammatiske Bad Side 6 Libergs Fonologiske Cirkel Side 7 6. Diskussion Side Konklusioner Side Perspektiveringer Side Opsamling og afrunding Side 14 Litteraturliste Side

3 1. Indledning: Problemfelt Børnene i mine klasser skriver meget, næsten ligeså meget som vi læser, allerede fra dag ét i 1. klasse, ved hjælp af det vi kalder Børnestavning. Jeg vil derfor i denne opgave belyse, at børns skriveudvikling og læseudvikling er to sider af samme sag, forstået på den måde, at de to supplerer hinanden, og bør optræde samtidig. Det, der fik mig i gang med at lade børnene skrive fra den første dag, var Annemarie Bjerre og Jesper Friis bog: Nej, farfar! For vi børnestaver. Deres bog er ikke teoretisk velargumenteret. Til gengæld formulerer de sig på en meget lettilgængelig måde og er meget praksisorienterede. Man kan anklage dem for at være for optimistiske, og for vedholdende i deres manglende krav om konventionel stavning fra børnene, ligesom deres konsekvente brug af Søren og Mette bøgerne bestemt kunne trænge til en læseteoretisk lup. Ikke desto mindre var deres optimistiske tilgang til det at lade børnene skrive fra dag 1 min motivator for at prøve at lade børnene skrive sig ind i læsningen. Jeg observerer, at min egen udgave af børnestavnings-/børneskrivnings-praksis virker: At mine børn skriver bedre end de øvrige klasser på årgangen, og at de også læser bedre. Jeg er helt overbevist om, at det skyldes den samtidige stimulering af skriveudvikling og læseudvikling. Det jeg mangler, er en teoretisk dokumentation af, hvorfor børnenes egen skriveudvikling virker så godt på deres læseudvikling hvad det helt præcist er, at (tidlig) børneskrivning kan og gør for børnenes læseudvikling, som ikke findes i klasser, hvor det ikke bruges systematisk. 2. Problemformulering Jeg vil derfor undersøge den teoretiske baggrund for, hvordan børn skriver sig ind i læsningen. Og hvorfor det virker. 3. Begrebsafklaring Når jeg i indledningen bruger udtrykket Børnestavning, mener jeg: At alle stavemåder er tilladt fra børnenes hånd. Børnene lytter sig frem, når de staver til et ord. Hvis et barn f.eks. staver giraf gf, er det en fuldt gyldig repræsentation af ordet giraf. Man skriver, det man kan høre. Børnene er helt bevidste om, at deres stavning udvikler sig, at hele formålet med at lytte sig frem ligger i, at det er deres egen udvikling, der er i fokus. Man staver ud fra egne forudsætninger. Det, de selv kan lige nu, er noget andet i morgen, hvor der pludselig kommer flere lyde med i ordet. Retstavning kalder vi Voksenstavning, og bruges altid fra min hånd alt, hvad børnene ser af skriftsprog fra min hånd er voksenstavning. Alt ophængt skriftsprog i klassen og al tavleskrivning er voksenstavning. Side 1

4 Til sammenligning bruger Liberg (2004, s.44) udtrykket opdagerstavning, som er mere dækkende end børnestavning, idet det viser, at børnene opdager stavningen, imens de staver. I mit analyseafsnit bruger jeg betegnelsen: Libergs grammatiske bad. Denne betegnelse har jeg lånt fra Kjeld Kjertmann (1998), fordi det er et meget dækkende navn, idet tegningen i sig selv ligner et badekar, og selve ideen bag figuren er netop, at børnene skal være badet i grammatiske samtaler, skrivning og læsning så længe de befinder sig på det udviklingstrin, der er beskrevet i bunden af tegningen/badekarret, eller når de lejlighedsvis dykker ned for at afkode ord. 4. Metodebeskrivelse Jeg vil gribe belysningen af mit emne an ved at gøre rede for De Kognitive Læseteorier, som Carsten Elbro repræsenterer, og De Sociokulturelle Læseteorier, som både Caroline Liberg og Kjeld Kjertmann beskriver dem, via deres syn på børneskrivning og læseudvikling. Min hovedvægt vil ligge på Caroline Libergs teorier om skrivning og læsning, herunder de for mig særligt vigtige spørgsmål om, at skrive sig ind i læsningen. Derefter vil jeg sammenligne de to fronter, jeg her har linet op: Hvad har de til fælles, og hvor adskiller deres syn på læsning og skrivning sig vitalt. Endelig vil jeg, via Kjermanns og Libergs praktiske eksempler, trække teorien ind i min egen praksis hvad gør jeg og børnene allerede, hvad vil jeg gøre i fremtiden, set i lyset af min nuværende teoretiske viden. 5. Opgavekerne: Analysedelen Den danske læseforsknings-scene har været/er domineret af aktører med af og til meget modsatrettede holdninger til det at lære (sig) at læse. De Kognitive Læseteorier: På den ene side er der de forskere, der beskriver de kognitive læseteorier, hvor læsning er en privat sag en indre og individuel proces, der handler om afkodning og forståelse. Herunder er der indbygget 2 modsatrettede grupper, samt en 3. der forener de to. Se figur 1 (inspireret af Dorte Kamstrup og Ane Panfil, underviserne på kurset i Hvidovre). Bottom up -gruppen mener, at læsning bedst læres ved at begynde nedefra i skriftsprogets opbygning: Først læres bogstaverne, så morfemerne (de mindste betydningsbærende enheder i ordet), dernæst ord, fraser, sætninger, selve teksten og til sidst konteksten den sammenhæng, teksten optræder i. Side 2

5 Figur 1 Kognitive læseteorier, 3 grupper: 3. Interaktive (forener, veksler imellem de to andre) Kontekst Tekst Sætninger Fraser Ord Morfemer Kontekst Tekst Sætninger Fraser Ord Morfemer Bogstaver 2. Top down Arbejder med skriftsprog ud fra konteksten og dykker derfra ned i enkeltdele Bogstaver 1. Bottom up : Arbejder med skriftsproget nedefra og op: Først bogstaver, etc. Børn, der læseundervises efter denne phonics-tradition, træner fonem-grafem-korrespondancen (sammenhængen mellem lyd og bogstav), altså lyderer, ganske meget for at kunne finde og forstå forbindelsen mellem talesproget og skriftsproget. Deres læsetekster vil være præget af lydrette ord, og være konstruerede med denne type læseundervisning for øje. Dette anbefales f.eks. af Carsten Elbro: En standardløsning på problemet [med bogstaver, der har mere end én udtalemulighed] er at begynde med lydrette ord, altså ord, hvori de enkelte bogstaver har en standardudtale.(elbro, 2006, s. 133). Læsning betragtes af disse teoretikere som værende en færdighed, som stort set foregår med samme fremgangsmåde hele livet det er kun hastigheden og graden af smidighed i aktiviteten (Liberg, 2003, s.12), der forandres gennem årene. Sproget er for dem formelt og grammatisk. Denne phonics-tradition har rødder tilbage til starten af 1900-tallet ifølge Liberg, som siger at: De pædagogiske implikationer der er udledt af denne forskning, har ikke forandret sig meget i tidens løb, på trods af at den nu har foregået i cirka hundrede år. (Liberg, 2003, side 14). Top down -teoretikerne mener det modsatte: Konteksten er det væsentligste. Ifølge dem, bør al omgang med tekster tage sit udgangspunkt i konteksten: At læse handler om at skabe mening; Hvorfor læser vi denne tekst, hvad kan den lære os etc. Læsetekster skal altid være autentiske altså tekster, der handler om noget, tekster der har en indbygget autencitet, velskrevne, velfungerende tekster, der er skrevet for at give mening. Delprocesserne punkterne under konteksten i figur 1 bruges i vekselvirkning, alt efter læserens meningssøgende behandling af teksten. Disse teoretikere betragter sprog og tekster som værende kommunikation. Side 3

6 Den 3. gruppe af kognitive læseteoretikere, de interaktive, mener, at al læsning foregår i vekselvirkning mellem alle 7 punkter i pyramiden (figur 1) man starter ikke et bestemt sted hver gang. Sprog er for dem både formelt og grammatisk, og samtidig kommunikation. Læsning er både en færdighed og en meningssøgende proces. Det er dog sjældent, at man nu møder rene Bottom Up-teoretikere f.eks. De fleste accepterer en form for blanding af de to teorier. Fra lejren af kognitive læseteoretikere, kommer de eneste nye bidrag fra den metalingvistiske forskning. Den mener, at man kan støtte og hjælpe barnets første læseindlæring ved på forhånd eller sideløbende at opøve hans fonologiske bevidsthed (Liberg, 2003, side 14). Altså at hjælpe barnet til at kunne høre, at der f.eks. er 2 lyde i ordet ko at kunne tale om sproget. Der er dog ingen af disse forskere, der på noget tidspunkt har beskæftiget sig nævneværdigt med børnenes skrivning. Det leder mig til at gøre rede for den anden side af læseteorierne, nemlig dem, der mener, at læsning og skrivning, altså skriftsprogbrug samlet set, er en social og kulturformidlende aktivitet. De Sociokulturelle Læseteorier: Eller som Caroline Liberg siger det, så er: Det individualspykologiske perspektiv langsomt men sikkert er blevet opgivet til fordel for et social-interaktionistisk perspektiv. (Liberg, 2003, s. 15) Disse læseteorier ser ikke læsning og skrivning som en privat sag, men som en kommunikation mellem mennesker: Såvel tale- som skriftsprog handler om kommunikation, om at meddele sig til andre og sig selv. Det handler i begge tilfælde om en aktiv og meningsskabende proces hvor man ønsker at gøre sig forstået eller at forstå en andens tanker og hensigter. Hele individet er engageret med sin vilje, sine ønsker og følelser. Det der adskiller tale og skrift, er at talesproget er ørets sprog, mens skriftstproget er øjets sprog. (Liberg, 2004 s.16). Disse forskere mener, at børns skriftsproglige udvikling begynder længe før skolealderen. Nogle børn kan skrive og læse inden skolestart. Den skriftsproglige udvikling kan ikke kun anskues som værende en sag, der handler om at finde den rigtige teknik eller metode til at lære dem det, men som en proces som inddrager barnet, familien, børnehaven ja, selve barnets udvikling af personligheden. Dette er ikke kun skolens anliggende arbejdet med skriftsprog kan med fordel startes allerede i børnehaven, når der tages udgangspunkt i børnenes talesproglige fundament. Dette gøres ved at sætte børnene i sprogbrugssituationer, hvor de er ligeværdige sprogpartnere (Liberg, 2004, s.16). Børnenes skriftsproglige udfoldelser skal roses, ikke rettes. Børnene lærer at tale i autentiske, talesproglige situationer de skal også lære at skrive i autentiske, skriftsproglige situationer. Side 4

7 Kjeld Kjertmann har i særlig grad beskæftiget sig med førskolebørns skriftsproglige udvikling. Han mener, at vi skal give børnene skriftsproget, på samme måde som vi giver dem talesproget: Skriv nye betydningsbærende ord, f.eks på små kort, som barnet så kan lave sig en samling af, når du præsenterer dem for, siger dem til, barnet, så den talesproglige og skriftsproglige præsentation forløber parallelt. Han bruger et eksempel fra sine studier i en svensk børnehave i Öjaby: En pige kommer med sit ordkort, hvorpå der står Krebs og holder det forventningsfuldt op til den pædagog, der i sin tid skrev ordet på kortet. Pædagogen husker straks den sjove historie, der førte til nedskrivningen af det betydningsbærende ord Krebs, tager barnet op på armen og fortæller historien igen. Barnet lyser op i et stort smil: Hun har oplevet, at det ord, hun i sin tid selv valgte at få i nedskrevet form, kunne udløse en fortælling, som hun meget gerne ville høre igen og det hele skete på hendes eget initiativ. Ordkortet optræder altså her som en individuel, sproglig og emotionel katalysator (Kjertmann, 2002, s. 219). Når bogstaverne således gives stemme (læses op), og barnet oplever, at det der bliver sagt, kan gengives ved hjælp af streger og kruseduller (skrives ned), så har vi præsenteret de to veje samtidig, og derved givet børnene mulighed for at lære at forene ørets og øjets sprog. (Liberg, 2004, s. 36). Liberg introducerer også en ny term for disse hyggelige oplæsnings- og fortællingsstunder med voksen og barn, hun kalder dem litterære ammestunder (Liberg, 2004, s. 12), og påpeger vigtigheden af, at alle børn oplever disse. Hvis ikke derhjemme, så i professionelle sammenhæng idet hun jo mener, at en afgørende grundtanke for børns skrive- og læseudvikling er: at børnene skal lære at læse og skrive i fællesskab med andre, både børn og voksne. (Liberg, 2004, s. 14). Kjeld Kjertmann taler i denne sammenhæng om, at de formidlingsprincipper de voksne tager i brug i denne første introduktion til skriftsproget skal ligge tættere på forældres talestøtte til deres børn, altså bruges i uformelle sammenhænge, end på skolens læseundervisning. Kjertmann har skrevet ti bud, der viser hvordan børnene kan indkultureres i skriftsproget, og altså netop ikke undervises. Kjertmanns 10 bud om indkulturering 1. Børnene oplever hver dag skriftsproget blive brugt af de voksne og erfarer, hvad det kan bruges til. 2. Børnene oplever, at de voksne selv kan lide at læse og skrive 3. De voksne inddrager børnene i læse- og skriveaktiviteter 4. Skriftsproget bliver brugt om emner og forhold, der interesserer børnene 5. Brugen af skriftsprog over for børnene er tilpasset børnenes alder og omverdensforståelse i form og indhold, både når der skrives og læses 6. Barnet har let adgang til papir og skriveredskaber og et varieret udbud af læsestof 7. De voksne er aktivt indlæringsstøttende uden at overhøre eller stille kontrolspørgsmål 8. Barnet stimuleres af det omgivende miljø til at bruge tilegnelsesstrategierne imitation, regeldannelse og kreativitet 9. Oplæsning for og sammen med barnet er en daglig foreteelse 10. Barnet er aktivt med i oplæsningen ved at kommentere og kigge med i bogen, og ved sammen med den voksne at udpege ord i teksten. Kjertmann, 2002, side 189 Side 5

8 Disse bud skal bruges med det, jeg vil kalde rettidig omhu, altså når barnet er motiveret og kun i naturlige sammenhænge ingen overhøring eller formaliseret undervisning. Bud 4 belyses i eksemplet med ordkortet krebs (øverst på siden her), flere af buddene (f.eks. 2,9 og10) er tilsammen Kjertmanns udgave af Libergs litterære ammestunder. Kjertmann understreger ligesom Liberg vigtigheden af oplæsning, og siger at vi aldrig må glemme, at læsning først og fremmest drejer sig om at få adgang til gode historier (Kjertmann, 2002, s. 186). Libergs forskning omkring børns tidlige skriftsproglige aktiviteter har medført, at hun har opstillet nogle modeller for børns læse- og skriveudviklings forløb. I det følgende vil jeg vise, at hun via de to modeller Det grammatiske bad og Den fonologiske cirkel påviser, at børn skriver grammatisk (altså bruger lydene til at finde de bogstaver, de vil bruge i skrivning af deres selvvalgt ord) FØR de er klar til at læse grammatisk (altså bruge lydene til at finde ud af, hvilke (fremmede) ord, der står i teksten). Libergs Grammatiske Bad Liberg skelner mellem grammatisk læsen og skriven og effektiv læsen og skriven (Liberg, 2003, s. 17 og 20), på baggrund af sin forskning omkring førskolebørns læse- og skriveudvikling. Se Figur 2. Figur 2 Caroline Libergs Grammatiske Bad Læse- og skriveudviklingens forløb (min egen gengivelse fra Liberg, 2003, side 25) Begrænset effektiv læsen og skriven Udviklet effektiv skriven Udviklet Effektiv Læsen Grammatiske Grammatisk Grammatisk samtaler skriven læsen (lydering) (sammenlydering) Effektiv læsen og skriven forstås som det, at barnet læser flydende, at barnet ikke længere føler, at det har behov for at stave/lydere sig igennem ordene for at læse. Side 6

9 Begrænset effektiv læsen og skriven er, når det lille barn har skrevet noget, som det kun selv kan læse, men som for barnet er et alvorligt ment bud på en tekst. Og når det lille barn kan genkende og skrive ord som f.eks. far, mor, sit eget navn etc. ord, der betyder noget i barnets hverdag. Det grammatiske bad træder i kraft, når barnet begynder at sammenligne ord, der f.eks. begynder med den samme lyd, med det samme bogstav, og i det hele taget spørger ind til enkeltdele i ord. Disse samtaler lægger grunden for den grammatiske skriven, hvor barnet hører enkeltlyde udlyderer - og sætter dem sammen til de ord, som det har brug for at skrive. Derefter kommer den grammatiske læsen, hvor barnet ser og bruger lydene sammen sammenlyderer - for at finde ud af, hvilket ord der står. Efter udviklingsforløbet i bunden af det grammatiske bad går barnet videre i læseforløbet til det Liberg kalder udviklet effektiv læsen, altså flydende læsning. Disse trin skal dog ikke ses som absolutter, men som vekselvirkende størrelser. Når barnet ikke lige kender eller forstår et ord og går i stå i sin flydende læsning eller skrivning, træder kendskabet til grammatikken ind. Man kan således ikke, ifølge Liberg, springe det grammatiske bad over. Førskolelæsere har dog hyppigt kun lige taget et ganske kort bad i grammatikken og derefter skyndt sig videre til den udviklede effektive læsen. Disse børn udvikler som regel først meget senere udviklet effektiv skriven (Liberg, 2003, s. 25). Her er det værd at lægge mærke til, at skolebørns læseudvikling bliver tvunget ind i nogle andre rammer, idet traditionel læseundervisning som regel starter med grammatisk læsen, altså sammenlydering, samt at grammatisk skriven læres efter grammatisk læsen i den traditionelle læseundervisning. Autentiske skriftsprogssituationer, brugen af skriftsproget i naturlige sammenhænge, som barnet er i sammen med voksne og evt. andre børn, viser os altså, at børn skriver grammatisk, før de læser grammatisk. I det følgende afsnit kommer jeg nærmere ind på, hvad indholdet i de grammatiske samtaler kan/bør være, og hvordan de fører barnet ind i skriftsprogets både grammatiske og forunderlige verden med alle dets udtryksmuligheder. Libergs Fonologiske Cirkel Liberg (2004, s ) har beskrevet, hvorfor denne rækkefølge er lettere for børnene, end det, vi som regel udsætter dem for i skolens formaliserede læse- og skriveundervisning. Hun har opstillet en model for lyderingsteknikkens trin, som hun har kaldt Den fonologiske cirkel (Liberg, 2004, s. 43) se Figur 3. Trin 1: Når barnet begynder at forstå, at et ord har en betydning, at det kan skrives ned, og bagefter læses og udtales på samme måde. Som i Kjertmanns eksempel med barnet i Öjaby, der kommer med et ordkort Side 7

10 med ordet Krebs, for at få pædagogen til at læse ordet højt og genfortælle historien, som førte til nedskrivningen af netop dette ord, for barnet (Kjertmann, 2002, side 219). Barnet her demonstrerer en forståelse for, at sproget har en lydlig side, kan siges og høres, og en skriftlig side, kan skrives og læses; at det er noget man kan bruge til at se på, lytte til og tale om. Han har taget hul på den metasproglige udforskning, hvor han kan begynde at betragte sproget som et objekt, at opfylde princippet om objektivering (Liberg, 2003, s. 57) Figur 3 Caroline Libergs fonologiske cirkel (her i min gengivelse) Trin 2 Trin 3 Trin 1 SPROGANVENDELSE Trin 6 Trin 5 Trin 4 Trin 2: Her skal barnet have en forståelse for, at ordene består af mindre dele, kunne høre f.eks. 0 i sol, og forstå spørgsmål som: Hvor mange lyde er der i ko? Her tager barnet fat på opfyldelsen af princippet om den dobbelte artikulation (Liberg, 2003, s. 58). Han skal altså forstå, at et ord kan være en meningsfuld enhed, samt at ikke meningsfulde, mindre, enheder kan sættes sammen og give et ord med mening. Trin 3: På dette trin er det vigtigt, at barnet har lært, at delene i ordet har hver sin lyd og hver sit udseende. Her skal barnet kunne besvare spørgsmål som: Hvilke lyde er der i ordet kat. Her gælder det opfyldelsen af Princippet om skrifttegnenes invarians (Liberg, 2003, s. 61), hvor barnet lærer, at hvert bogstav hedder noget bestemt, har en bestemt lyd og et bestemt udseende. Undtagelserne, som lyden af a i abe, and og appelsin, forklares ved hjælp af staveregler. Det er vigtigt her at henlede Side 8

11 opmærksomheden på, at en tydelig udtale er afgørende for resultatet af denne lyderingsproces. Det er derfor anbefalelsesværdigt at lade udviklingen af disse to være parallelle på en sådan måde, at de påvirker hinanden, og viser barnet, at tydelig udtale og vellykket lydering er to af hinanden helt afhængige størrelser. Trin 4: Her handler det om, at barnet forstår, at den orden, de enkelte dele i ordet kommer i, er afgørende for, hvilket ord de danner, hvilken betydning de får og hvordan ordet udtales. Det er i denne fase, at barnet kan besvare spørgsmål som: Hvilken lyd kommer først i kat? og Hvilket bogstav kommer sidst i sol?. Princippet om skrifttegnenes linearisering (Liberg, 2003, s.65) søger sin opfyldelse på dette trin. Kjertmann (2002, side 172) påpeger, at brugen af ordkort, altså skriftlig præsentation af betydningsbærende ord samtidig med mundtlig brug af ordet, giver barnet en chance for, selv at få øje på, at det der ser ens ud, også lyder ens. Ved at give barnet udtalestabile skrevne ord og bogstavrækker (ibid.) efter behov, giver vi det samtidig mulighed for at lære de grammatiske principper ved hjælp af nære og kære ord. Trin 5: For at kunne mestre dette trin, skal barnet have forstået, at rækkefølgen af bogstaverne i et bestemt ord er så vigtig, at det bliver til et helt andet ord, hvis man ændrer på rækkefølgen. Altså barnet skal f.eks. kunne se og høre, at kat bliver til tak, fordi rækkefølgen af tre ens bogstaver er ændret i dette eksempel ændres også udtalen af det midterste bogstav. Princippet, der gælder her, er princippet om skrifttegnenes bi-unikhed (Liberg, 2003, s. 67), som kræver af barnet, at han forstår, at bogstaver ikke lyder ens, når de kombineres forskelligt. Trin 6: Fører barnet tilbage til udgangspunktet: Sproganvendelsen. Dette trin kan kun lykkes, hvis barnet efter at have været hele cirklen rundt kan lydere sig frem til det rigtige ord, og derefter sætte det ind i sin oprindelige sammenhæng og forstå ordet ved hjælp af dets kontekst. Som det vil fremgå at ovenstående redegørelse, er hvert trin afhængigt af forståelsen af det foregående trin, hvert nyt grammatisk princip er afhængigt af opfyldelsen af det foregående grammatiske princip. Vender vi nu tilbage til Libergs Grammatiske Bad, Figur 2, ser vi, at alle de grammatiske principper om lydering finder deres opfyldelse, der hvor barnet lyderer, altså når barnet skriver. Først derefter er barnet klar til at sammenlydere, altså læse ukendte ord ved hjælp af at sammensætte bogstavernes formodede lyde i håbet om, at de vil finde sammen og give et kendt ord, som muligvis vil give mening i konteksten. Side 9

12 Udøvelsen af de grammatiske principper i forbindelse med skrivning skal endvidere ses i lyset af, at barnet selv vælger, hvilket ord det vil tale om eller skrive. Barnet ved altså i forvejen, hvilket ord der er tale om og i hvilken kontekst det optræder, og benytter denne viden som baggrund for sin lydering. Her er det også værd at notere sig, at barnet skriver de bogstaver, det allerede kender, når det lyderer sig igennem et ord, der skal skrives. Ukendte lyde/bogstaver udelades blot. Denne fremgangsmåde kalder Liberg opdagerstavning (2004, s. 44). Ved sammenlydering skal barnet tyde et ord, som det muligvis aldrig har set før, ved hjælp af nogle bogstaver barnet måske ikke kender, og nogle lyde, som måske opfører sig, lyder, anderledes i dette ord end barnet forventer, og alt sammen i en kontekst som barnet måske ikke kan gennemskue. Sammenfattende kan det fastslås, at det er en rigtig god ide at lade børnene skrive grammatisk, før man sætter dem til at læse grammatisk. De to sider af skriftsprogsbrug, skrivning og læsning, supplerer hinanden, men det er meget lettere for barnet at få lov at tage udgangspunkt i det kendte, det nære, det behovsorienterede, nemlig skrivningen af ord, som barnet kender udtalen og betydningen af og selv har valgt, end at blive kastet ud i at skulle sammenlydere, som det første, når det kommer i skole og skal lære at læse. Nogle børn vil være klar til grammatisk læsning, når de møder skolen, via et stort forarbejde hjemmefra, eller fra børnehaven, men Libergs og Kjertmanns erfaringer med førskolebørn viser os, at det er yderst vigtigt, at alle børnene i klassen har fået lov at blive indkultureret i skrifsproget og at opdageskrive og skrive grammatisk, før vi sætter dem til at læse grammatisk 6. Diskussion Her støder Libergs og Kjertmanns holdninger sammen med Elbros, idet Carsten Elbros holdning til børnestavning/børneskrivning er klart afvisende. Han skriver, at det er: vigtigt, at legeskrivning eller børnestavning ikke bliver et mål i sig selv; en kryptisk indianerskrift kan barnet ikke bruge til noget på lidt længere sigt. (Elbro, 2006, s. 98). Ingen kan vel være uenig med ham i, at indianerskrift ikke gavner udviklingen af dansk skriftsprog. Det gør til gengæld både førkonventionel skrivning (Kjertmann, 2002, s. 175) og opdagerstavning. Liberg har jo netop vist, at opdagerstavning er en af de vigtige veje for førskolebarnets skriftsproglige udvikling, en naturlig del af det grammatiske bad. Men da Elbro, som Bottom up -tilhænger, ikke interesserer sig særligt for børns skrivning, er han tilsyneladende ikke bekendt med Libergs forskningsresultater desangående. Side 10

13 Kjertmann ser dog nogle farer/ulemper ved for megen fokus på lydering. I den traditionelle pædagogik bliver den første skrivning derimod let til lydlig opgaveløsning ud i den blå luft, fordi barnet normalt ikke har fået tilstrækkeligt solide visuelle erfaringer med skriftsproget igennem en tilsvarende demonstrationsfase af forholdet mellem skrift og udtale. (Kjertmann, 2002, s. 176). Og i sin artikel om funktionelle læsevanskeligheder skriver han: Hvis dette bad med fokus på lyde og bogstaver i form af fonologisk opmærksomhedstræning er for langvarigt og for koncentreret, vil nogle børn fortsætte med at rette deres bevidsthed mod de tekniske lag af læseprocessen, så de aldrig får rigtig fat i tekstens indholdsside. De udvikler kort sagt funktionelle læsevanskeligheder. (Kjertmann, 1998, s.18). Kjertmann anviser heldigvis en vej til at undgå disse læsevanskeligheder, nemlig indkulturering i skriftsproget via øjets sprog når barnet f.eks. via ordkort er blevet præsenteret for den visuelle side af ordenes skrivemåder som det første, er det bedre hjulpet, når det i sin videre skriftsprogsudvikling dykker op og ned i små grammatiske soppe -bade i samtaler med voksne, samtidig med at det bliver ved med også at få præsenteret ordenes visuelle side. Når dette foregår ud fra barnets forhåndskendskab til ordets betydning, er kontekstafhængigt, vil barnet samarbejde øjets og ørets sprog, og således bedre kunne undgå læsevanskeligheder, fordi indholdssiden altid er udgangspunktet for barnets optagethed af detaljer i de pågældende ord. (Kjertmann, 1998, s. 18). Også Libergs litterære ammestunder og Kjertmanns 10 bud om indkulturering i skriftsproget er Elbro uenig i vigtigheden af: oplæsning for børn har begrænset direkte effekt på børnenes egne læsefærdigheder. Måske får børnene mere lyst til at lære at læse. Men børnene må selv tage livtag med skriften for at lære at læse. At sidde ved siden af en læser er selvfølgelig ikke nok. (Elbro, 2006, s. 116). Igen har han ret! Det er bare ikke det rigtige sted at stoppe sin iagttagelse af oplæsningens muligheder hvis han dykkede lidt længere ned i oplæsningens vidtrækkende samtalemuligheder, ville han have givet sig selv chancen for at komme frem til en anden konklusion. Kjertmann er på sin side meget lidt begejstret for Elbros teknisk-alfabetiske læsepædagogik, som udvælger korte, lydrette ord til at vise børnene udtale-skrift-relationen i det danske skriftsprog. Børn, der således er vænnet til at lydere sig frem til udtalen af et ord bogstav for bogstav, bemærker og genkender slet ikke de udtalestabile bogstavrækker i ordene og kan derfor ikke udnytte dem, og dét gør læsningen af ukendte ord langt vanskeligere end den behøvede at være. (Kjertmann, 2002, s.172). Princippet med, at børn skal gå fra læsning af de enkle ord til de sammensatte uden anden hjælp end lydering, og evt. staveregler, er ham helt imod. Lige så snart det lydrette princip brydes, giver det børnene problemer. Kjertmann mener, at børnene i stedet skal have mulighed for at gå fra kendte, selvvalgte, nøje studerede ord til ukendte ord, som de så kan overføre nogle af de mønstre, de har set fra de kendte ord, Side 11

14 til. Når de får lov at møde skriftsproget via udtalestabile ord, lærer de at samme bogstavkombinationer udtales ens. Og sammen med lyderings-teknikkerne kan de senere komme ind til ukendte ords betydning. Elbro anerkender, at det kan være problematisk: Lydmetodens mest iøjnefaldende udfordring på dansk er, at bogstaverne ikke altid udtales med deres standardudtale. (Elbro, 2006, s.132). Alligevel fraviger han ikke et øjeblik konklusionen om, at bruge netop lydrette ord som standardløsning på problemet (Elbro, 2006, s. 133). Indtil nu har jeg kun diskuteret forskelle og uenigheder mellem henholdsvis Elbro, Liberg og Kjertmann. Men jeg ser faktisk også, at Liberg og Elbro har mere tilfælles, end jeg oprindelig havde regnet med. I Libergs grammatiske bad dykker hun i dén grad ned i lyderings-principperne, først i skrivning i modsætning til Elbro -, og dernæst i læsningen. Og det er her, hun har en del tilfælles med Elbro. I hendes gennemgang af Store-lille-bogs metodikken er der mange henvisninger selvfølgelig til måder at snakke om teksten på, der minder om de litterære ammestunder, men der er sandelig også ganske mange lyderingsteknikker med. Så lige dér er der en stor enighed Liberg og Elbro imellem. Jeg er klar over, at Libergs forabejde med børnene vil være et ganske andet. Jeg påpeger blot, at de trods deres store forskelligheder i læseteoretisk standpunkt har nogle generelle lyderingsprincipper, og endog undervisningsmetoder, tilfælles. Liberg er meget kritisk overfor Elbros linje og især den deraf følgende traditionelle læse- og skriveundervisning, idet hun mener, at vi her kan finde årsagen til læse- og skriveproblemer. Den undervisningstradition overbetoner den grammatiske læsen og skriven. De børn, der ikke har de forkundskaber der skal til for at kunne lære denne teknik, bliver sat ud på et sidespor. (Liberg, 2003, s. 151). Så netop de børn, der har allermest brug for at danne egne mønstre, have flere veje ind i skriftsproget, bliver ladt mest i stikken i den traditionelle undervisning, som Elbro er fortaler for. Og ydermere bliver de testet normativt altså for at undersøge, om de nu også opfylder de normative krav, der stilles til læsning i denne tradition med aflæsnings- og stavetest, eller med andre ord enkle grammatiske test. Man måler barnets fonologiske kunnen. (Liberg, 2003, s. 139). Libergs grammatiske bad bliver med andre ord ikke inddraget i den traditionelle skrive- og læseundervisning. 7. Konklusioner Liberg har vist mig, at børn skriver sig ind i læsningen, hvis vi giver dem mulighederne for det gennem grammatiske samtaler, litterære ammestunder, som giver dem forkundskaberne til at kunne bevæge sig ind i skriftsproget via skrivningen. Dette ser vi i den fonologiske cirkel, som er den trinvise forklaringsmodel til aktiviteterne i bunden af det grammatiske bad. Og Liberg har Side 12

15 påvist, at de nødvendige forkundskaber, som børnene tilegner sig, eller selv opdager, igennem de grammatiske samtaler, netop leder børnene videre til at skrive, fordi det er i skrivningen, de øver sig i alt det, de lærte i samtalerne med udgangspunkt i det nære og det kendte, ord de selv vælger og kender betydningen af, selv har brug for at kunne skrive. Således hjulpet af deres egen motivation til at finde rundt i sammenhængen mellem udtale og skrift mellem ørets og øjets sprog skriver børnene sig ind i læsningen. Det virker, fordi det er den naturlige vej ind i skriftsproget det er den vej, førskolelæsere vælger. Det er den vej Öjabybørnene i Kjertmanns undersøgelse vælger, når de gennem indkulturering i skriftsproget udfolder deres egen skriftsprogsbrug. Kjertmann siger ikke decideret, at skrivning kommer før læsningen i hans sprogpædagogik er der mere tale om en vekselvirkning -, men brugen af ordkort, som han mener bør være en af barnets første møder med den naturlige brug af skriftsproget, medfører, at barnet bogstaveligt talt ser og hører det nye ord blive født for sine øjne. (Kjertmann, 2002, s. 109). Smukkere kan det vist ikke udtrykkes, at børn skriver sig ind i skriftsproget, ind i læsningen. 8. Perspektiveringer Kjertmanns indkulturering virker så indlysende rigtig, at jeg vil bringe det op i mit spor, den indskolingsafdeling jeg er en del af på min skole. Sammenholdt med Libergs begreb: Litterære ammestunder giver det børnehaveklassen et rigtig godt udgangspunkt for at arbejde med børnenes sproglige tale- såvel som skriftsproglige udvikling på det enkelte barns præmisser. Så samværet omkring (skrift)sproget bevæger sig frit mellem samtale, skrivning og læsning. Ordkortene vil jeg selv indføre i den børnehaveklasse, jeg lige nu besøger 1 time ugentligt, når vi når de sidste 12 uger af skoleåret, hvor jeg får 4 lektioner i klassen ugentligt. De vil blive en del af Barnets Bog, med sprogscreeninger, DLBtest, KTI etc., som skal give den kommende dansklærer mig et overblik over hvert enkelt barns sproglige og begrebslige udviklingstrin. Som en hjælp til at spotte, hvor langt barnet er nået rundt i den fonologiske cirkel, hvilket grammatisk princip der ligger i zonen for nærmeste udvikling. Når jeg har gjort mine erfaringer med denne metode, vil jeg dele disse med mine øvrige indskolingskolleger. Desuden vil jeg udvikle den Store-lille-bogs-praksis, vi allerede har indlagt i vores læseprojekt i den sidste 1/3 af børnehaveklassen og de første 2/3 af 1.klasse. Jeg vil beskrive den ud fra Libergs gennemgang, så kommende læselærere har en mulighed for at sætte sig ind i metodikken, som hun anbefaler. Side 13

16 Samtidig vil jeg gøre mig til talskvinde for, at alle førsteklasser bør skrive hver dag fra dag 1. I den børnehaveklasse, jeg overtager efter sommerferien, skriver børnene hver fredag opdagerstavning i logbøger en slags opsamling på ugen der gik. Denne praksis glæder jeg mig til at evaluere med personalet til sommer, når vi gennemgår Barnets Bog sammen. Skolens handleplan for læsning vil komme til at indeholde anvisninger/anbefalinger vedrørende ovenstående praksis. 9. Opsamling og afrunding For at Liberg og Kjertmanns teorier skal have den rigtige gennemslagskraft, må deres ideer implementeres på småbørnsområdet. Kommunernes uddannelse af sprogvejledere til småbørnsområdet tolker jeg som et tiltag i den rigtige retning. I Hvidovre Kommunes Læsehandleplan er brugt udtryk som sprogudvikling, sprogscreening og sprogstimulering men desværre er skriftsproget ikke nævnt et eneste sted. Det er mit håb, at sprogvejledernes opgave bliver at beskæftige sig med børnenes tale- og skriftsproglige udvikling. Selv vil jeg på sigt foreslå kommunens læsekonsulent at etablere et samarbejde mellem sprogvejledere og læsevejledere, udover selvfølgelig indskolingslærerne, på skoler og institutioner, der har tradition for at dele børn. På denne måde vil førskoleområdet og skoleområdet meget bedre kunne drage nytte af hinandens viden og erfaringer om og med netop de børn, de deler. Øvrig ny viden ang. f.eks. læseforståelse vil jeg også implementere i skolens læsehandleplan samt min løbende undervisning, men det falder udenfor rammerne af denne opgave. Litteraturliste Bjerre, Annemarie og Friis, Jesper, 2004: Nej, farfar! For vi børnestaver. København, Alinea. Elbro, Carsten, 2006: Læsning og læseundervisning. Danmark, Gyldendal. Kjertmann, Kjeld, 2002: Læsetilegnelse ikke kun en sag for skolen. København, Alinea. Kjertmann, Kjeld, 1998: Funktionelle læsevanskeligheder kan modvirkes. Artikel i Skolestart, nr. 7, årg. 28. Liberg, Caroline et al., 2004: Veje ind i skriftsproget. Danmark, Gyldendal. Liberg, Caroline, 2003: Sådan lærer børn at læse og skrive. Danmark, Gyldendal. Side 14

Børn elsker at se ord blive født

Børn elsker at se ord blive født Børn elsker at se ord blive født Skriften skal ikke trænes for at læres, men bruges, så den læres. En vigtig forskel at huske på for småbørnsforældre og pædagoger, siger Kjeld Kjertmann, som forsker i

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

»Yes! Må vi prøve igen?«

»Yes! Må vi prøve igen?« »Yes! Må vi prøve igen?«når 2.a forvandles til en læsemaskine. AF DORTE KAMSTRUP Det er onsdag morgen, og 2.a på Marievangsskolen i Slagelse er netop vendt tilbage fra læsebånd med naboklassen. Her har

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklassen

Læsning og skrivning i børnehaveklassen Læsning og skrivning i børnehaveklassen Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Gensidige forventninger Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. Som forælder har du sikkert

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser Ragnhild Söderbergh Lunds Universitet (emeritus) E-mail: ragnhild.soderbergh@tele2.se Abstrakt Formålet med dette

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Hvad er ordblindhed/dysleksi? Hvis man er ordblind, har man svært ved at sætte bogstavlyde sammen til ord. Ordblinde har især svært ved at læse

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Disposition. Flydende læsning hvad er det?

Disposition. Flydende læsning hvad er det? Den samlede læseundervisning Flydende læsning - hvad er det? - hvornår skal vi arbejde med det? - hvordan kan vi arbejde med det? Læseforståelse Hjemmeopgaven Disposition 12-10-2010 Marianne Aaen Thorsen

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Handleplan for læsning; børnehave 3-6 år. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; børnehave 3-6 år. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling CKF + Fælles mål

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund.

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund. 1 Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune www.albertslund.dk/minbog 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. del Teoretisk og forskningsbaseret

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Semantiske vanskeligheder

Semantiske vanskeligheder Semantiske vanskeligheder Ordforråd kvantitet og kvalitet samt ordmobilisering 1 Ehris interaktive model Ordkendskab Ex diaphragma Når det opfattede visuelle ordbillede bearbejdes i hjernen, genkendes

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Læsning med flere sprog

Læsning med flere sprog Læsning med flere sprog - erfaringer fra Tegn på sprog Temadag - styrk sproget Februar 2015 Tina Nickelsen - Søndervangskolen Viby J tinanickelsen@live.dk Min baggrund Lærer siden 1999 Uddannet læsevejleder

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj Læsning på Hurup skole klæøzxcvbnmqwertyuiopåas Mellemtrinnet 3. 6. klasse dfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwert

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

Litteraturliste til skolestart September 2006

Litteraturliste til skolestart September 2006 Litteraturliste til skolestart September 2006 Center for Undervisningsmidler København - Frederiksberg Litteraturliste Skolestart 37.1. Meyer, Hilbert. Hvad er god undervisning? På dansk ved Peter Dürrfeld.

Læs mere

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer Tilgængelighed er nøgleordet Af Kirsten Bach, lærer Som lærer i såkaldte specialklasser for børn med særlige behov og it-vejleder for børn med læsevanskeligheder på alle niveauer har jeg gennem to årtier

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Lad talesproget komme til orde!

Lad talesproget komme til orde! Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side 181 187, Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer...

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Evalueringsrapport fra projekt "Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg

Evalueringsrapport fra projekt Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg Evalueringsrapport fra projekt "Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg Af Helga Borgbjerg Hansen Evalueringsrapporten er udarbejdet på baggrund af løbende tests og indsamlet empiri, der består af elevernes

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere