Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik på Solrød Gymnasium"

Transkript

1 Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer til udtryk i love vedrørende gymnasiet og hf. Personalepolitikken ligger desuden inden for de rammer, som de til disse love knyttede bekendtgørelser foreskriver. Personalepolitikken tilpasses løbende de regler, der gælder for selvejende institutioner under staten. Politikken tager afsæt i Solrød Gymnasiums målsætning og værdier. Denne er at finde under menupunktet Om SG på skolens hjemmeside. Den grundlæggende målsætning - værdigrundlaget Solrød Gymnasium arbejder for at ruste eleverne bedst muligt på det faglige, det sociale og det personlige område. Mål Personalepolitikken skal understøtte ledelsens og medarbejdernes fælles ansvar for at opfylde skolens mål, værdigrundlag og medarbejdernes tryghed og udvikling. Ledelse og medarbejdere er enige om at skabe en attraktiv arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde, initiativ, kompetenceudvikling, medindflydelse og gennemskuelighed. Med udgangspunkt i disse mål og værdier skal personalepolitikken bidrage til at etablere åben og tillidsfuld kommunikation og samarbejde mellem ledelsen og gymnasiets medarbejdere og mellem alle grupper indbyrdes at fremme de ansattes mulighed for faglig og personlig udvikling at skabe en arbejdsplads med lige muligheder for alle og respekt for den enkelte at skabe tryghed i ansættelsen at skabe et sundt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk at sikre forudsigelighed og gennemskuelighed i alle processer at sikre medindflydelse for alle ansatte inden for de af lovgivningen fastlagte rammer 1

2 Derfor vedtages følgende retningslinjer: Indhold Samarbejde... 3 Kommunikation... 3 Arbejdsmiljø... 4 Alkohol- og rygepolitik... 6 Medarbejderudviklingssamtale (MUS)... 7 Kompetenceudviklingsstrategi/politik... 8 Ansættelse af personale Det rummelige arbejdsmarked og etnisk ligestilling Sygefravær Mærkedage m.v Time- og fagfordeling for lærerne Lønpolitik og løndannelse Beredskab Sorgpolitik Seniorpolitik Klager Ansøgt afsked og uansøgt afsked

3 Samarbejde Et velfungerende og udviklende samarbejde mellem ledelse og personale og samarbejde indbyrdes mellem personalegrupperne er afgørende for udviklingen af en attraktiv skole/arbejdsplads, der kan tilbyde undervisning af høj kvalitet. MIO På Solrød Gymnasium er medarbejderindflydelsesorganet (MIO) forum for information om og drøftelse af alle væsentlige forhold vedrørende skolens drift og udvikling. MIO skal understøtte og udvikle samarbejdet på hele arbejdspladsen, så den enkelte medarbejder kan bidrage til at udvikle den fælles arbejdsplads. MIO består af repræsentanter for medarbejdergrupperne på skolen, jvf. forretningsordenen for MIO Udvalg Skolens udvalgsstruktur udbreder ansvarsområder og samarbejdsmuligheder til forskellige afgrænsede områder: Pædagogisk udvalg, (pædagogisk debat og udvikling), Økonomi- og kursusudvalg, Fællesudvalg, Festudvalg, Introudvalg, mv. Udvalgenes repræsentation er forskellig - afhængig af arbejdsopgaver. Dertil kommer en række arbejdsgrupper, der nedsættes ad hoc og løser forskellige opgaver i et skoleår. Overenskomster og lokalaftaler Personalet ved Solrød Gymnasium er ansat ifølge overenskomst for de faglige organisationer. (GL, FOA, HK, 3F). For lærerne under GL-overenskomsten udmøntes det i en lokalaftale, der fastsætter timetallet for en række opgaver, herunder udvalgsarbejdet. (link til organisationsdiagram) Kommunikation Fyldestgørende, relevant, overskuelig og hensigtsmæssig kommunikation er en forudsætning for en effektivt arbejdende organisation. Det er en fællesopgave for ledelsen og alle medarbejdergrupper at udvikle en samarbejdsfremmende kultur, hvor dialogen foregår i en åben og tillidsfuld atmosfære. Der er enighed om, at al kommunikation gøres ud fra en bevidsthed om, at kommunikation er en vigtig faktor for et godt psykisk arbejdsmiljø. Ledelsen informerer medarbejderne om skolens fremtid i de relevante fora og diskuterer vigtige beslutninger, strategiske overvejelser, overordnede mål og handlingsplaner i en løbende dialog. Ledelsen har overordnet ansvaret for informationsformidlingen, og medarbejderne og tillidsrepræsentanterne skal aktivt søge og give information. Ledelsen informerer medarbejderne via , Lectio, INFO og dueslag. Medarbejderne forpligter sig til at holde sig løbende orienteret via disse kanaler samt på ministeriets hjemmeside. Solrød Gymnasium har udførligt og i praktiske vendinger beskrevet skolens kommunikationspolitik i et separat dokument. Dette er arkiveret i Lectio. Medarbejderne er forpligtet til via dette dokument at gøre sig bekendt med skolens kommunikationspolitik. 3

4 Arbejdsmiljø Skolen fungerer bedst, når der er en god balance og respekt mellem elever og personale på skolen, de fysiske rammer for undervisningen (bygninger, udstyr, serviceniveau) og de aktiviteter der foregår på skolen (undervisning, arrangementer og forløb). Solrød Gymnasium er en aktiv organisation, understøtter personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø for at forbedre kvaliteten i skolens undervisningstilbud og i alle opgaver, der udføres på skolen. Arbejdsmiljøloven indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøloven er en rammelov, og de nærmere bestemmelser udtrykkes i en række branchevejledninger. Solrød Gymnasium følger branchevejledningerne for undervisning Sikkerhedsorganisationen og APV Sikkerhedsgruppen behandler alle spørgsmål vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, Hvert 3. år gennemføres en APV (arbejdspladsvurdering), der kortlægger evt. problemer i arbejdsmiljøet, beskriver de fysiske og psykiske problemer og udarbejder handleplaner til løsning af problemerne. Sikkerhedsgruppen består af en sikkerhedsrepræsentant og en ledelsesrepræsentant. Det fysiske arbejdsmiljø Arbejdspladserne skal indrettes indbydende og hensigtsmæssigt, så arbejdsgangen lettes, og arbejdsskader forebygges. Bygninger og udstyr skal løbende vedligeholdes, så de altid fremtræder funktionsduelige og præsentable. Der lægges vægt på en høj og miljøvenlig rengøringsstandard for at forebygge allergiske reaktioner. Hele skolens personale forpligter sig til at rydde op efter sig selv og til at opfordre eleverne til at rydde op efter sig og dermed være med til at fremme et imødekommende skolemiljø for alle og et godt arbejdsmiljø for servicepersonalet. Hvis en lærer sammen med sin klasse laver en alternativ opstilling af inventaret, er vedkommende forpligtet til at bringe inventaret tilbage til standardopstilling og anvendt udstyr tilbage i depot, før undervisningslokalet forlades. Medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer eller redskaber, er nøje instrueret i den rette brug af sådanne hjælpemidler. (Der forefindes særskilte instruktioner for kemikalier i kemidepotet). Alle lærere tilbydes en arbejdsplads, dvs. et skrivebord pr. person. Lærerarbejdspladserne er placeret i lærerværelset eller i fagenes depotrum, hvor lærerne med de personlige bærbare computere har netadgang. Der er fokus på indeklimaet. Det psykiske arbejdsmiljø Et godt psykisk arbejdsmiljø er medvirkende til at skabe trivsel og arbejdsglæde, hvilket øger kvaliteten i arbejdet til glæde for eleverne og for alle relationer mellem medarbejderne. Solrød Gymnasium arbejder for at skabe tryghed i ansættelsen gennem en målrettet indsats for at styrke elevgrundlaget og rekrutteringen af nye elever til skolen. Samspillet mellem medarbejdere og ledelse forventes i alle situationer at være præget af tillid og gennemsigtighed. Medarbejderne kan i høj grad påvirke indhold og tilrettelæggelse af eget arbejde, idet der tages hensyn til lærernes ønsker om fag og lektioner gennem time-fagfordelingen, og der tages hensyn til de øvrige personalegrupper gennem uddelegering af opgaver og ansvar Der gennemføres MUS (medarbejderudviklingssamtaler) med alle medarbejdere minimum hvert andet år og GRUS (gruppeudviklingssamtaler) i de øvrige år. Ledelsen har fokus på evt. mistrivsel blandt medarbejderne, og der gennemføres med større mellemrum trivselsfremmende foranstaltninger, trivselsundersøgelser, fælles arrangementer, rejser mv. 4

5 På Solrød Gymnasium arbejdes der på at imødegå anerkendte stressfaktorer: Fx ujævn arbejdsfordeling, uklare arbejdsopgaver, dårlig kommunikation, mobning eller ubehagelig omgangstone. Nye medarbejdere introduceres i de respektive faggrupper, og for nye lærere tilknyttes mentorer. Øvrige medarbejdere har i konkrete situationer mulighed for supervision, mentorordninger eller lignende. 5

6 Alkohol- og rygepolitik Alkoholpolitik Det er en selvfølge, at man ikke indtager eller er påvirket af alkohol i arbejdstiden. I de tilfælde, hvor der indtages alkohol i arbejdstiden, fx i forbindelse med receptioner, forudsættes det, at der er givet tilladelse af rektor, og at der altid er mulighed for i stedet at drikke en alkoholfri drik. Alkohol må ikke stå synligt fremme skal opbevares aflåst og kun på de af rektor anviste steder. Ved særlige lejligheder, hvor der udskænkes alkohol, og hvor ansatte er til stede sammen med elever, optræder den ansatte altid som rollemodel i forhold til eleverne i omgangen med alkohol. En lærer er altid lærer i samværet med eleverne uanset sammenhængen. Solrød Gymnasiums alkoholpolitik i forhold til elever, undervisning og arrangementer uden for undervisningen findes på skolens hjemmeside samt Lectio (link til skolens alkoholpolitik). Hvis en medarbejder har et alkoholproblem, er det også arbejdspladsens problem. Alle medarbejdere bør være opmærksomme på deres nære omgivelser og herunder kunne tale åbent og frit om alkohol. Alle medarbejdere bør loyalt støtte hinanden i ikke at friste den, der måtte have et problem. Medarbejdere og ledelse taler tidligst muligt om problemerne, og der stilles hjælpeforanstaltninger til rådighed. Det kan være fx konsulent- eller psykologhjælp, ambulant behandling og behandlingskurser. Behandling i forbindelse med alkoholproblemer vil blive betragtet som sygefravær. En medarbejder, der har et alkoholproblem, har pligt til aktivt at medvirke til en løsning af problemet. Dersom medarbejderen med alkoholproblemer ikke vil medvirke i hjælpeforanstaltninger, er det ledelsens ansvar at skride til handling. Det betyder, at der indledes en afskedigelsesprocedure efter gældende regler. Rygepolitik Ifølge gældende lovgivning skal arbejdsgiveren udforme en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. (link til skolens rygepolitik) 6

7 Medarbejderudviklingssamtale (MUS) På Solrød Gymnasium fokuserer vi på, at medarbejderudviklingssamtalen foregår i åben dialog mellem medarbejder og leder. Samtalen skal være vedkommende, aktuel og givende. Udgangspunktet for samtalen er medarbejdernes opfattelse af sit eget arbejdsliv, og med den varians der ligger i, hvordan man opfatter såvel arbejdsliv som liv i det hele taget, kan samtalen udvikle sig i forskellig retning. Vigtigt er det, at samtalerne bruges som forum for gode, mellemkollegiale drøftelser og har et udviklingsperspektiv for såvel medarbejder som arbejdsplads. Det er helt centralt i disse samtaler at spørge ind til medarbejderens potentialer og kompetenceudvikling og følge op på dette i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Ledelsen arbejder bevidst med anerkendende tilgang. Der vil typisk blive benyttet et skema, som medarbejderen har fået udleveret et stykke tid inden samtalen. Dette skema er blot som en løs ramme for, hvilke emner samtalen kan dreje sig om. I MUS en drøftes den enkelte medarbejders ønsker til og behov for kompetenceudvikling. På baggrund heraf fastlægger den enkelte medarbejder selv sin udviklingsplan. I sidste instans er det skolens ressourceprioritering, der afgør, om alle ønsker kan realiseres. Det tilstræbes at afholde samtaler hvert år, således at der i lige år afholdes MUS-samtaler, mens der i ulige år afholdes samtaler for grupper af ansatte, fx faggrupper eller studieretningsteam. Samtalerne fordeles ud på hele ledelsesteamet, og der vil ved samtalen blive udfærdiget et kortfattet referat, der efterfølgende indgår i medarbejderens personalemappe. 7

8 Kompetenceudviklingsstrategi/politik Solrød Gymnasiums vision er, at eleverne til enhver tid får tilbudt og gennemfører en ungdomsuddannelse af højeste kvalitet, og at skolen er en udviklende, inspirerende og trivselsfremmende institution. Det indebærer, at skolens bestyrelse, daglige ledelse, lærere og alle ansatte til enhver tid har de relevante kompetencer. Kompetenceudviklingsstrategien skal skabe grundlag for at kunne tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og bidrage til at udvikle skolen. Derfor er det vigtigt, at medarbejdernes faglige og personlige kompetencer kontinuerligt ajourføres, udfordres og udvikles. Det betyder, at Solrød Gymnasium er et sted, hvor man som medarbejder har rig mulighed for løbende at udvikle sig fagligt og personligt, og hvor man har stor indflydelse på forhold vedrørende ens egen kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingsstrategien omfatter alle medarbejdere på skolen. På Solrød Gymnasium foregår kompetenceudviklingen via: Vidensdeling og udvikling i faggrupperne Vidensdeling og udvikling i team Pædagogiske arrangementer eftermiddage og dage Intern uddannelse Efteruddannelse kurser Videreuddannelse, herunder masteruddannelser Eksternt samarbejde Konferencer Særlig kompetenceudvikling fx udvikling støttet af kompetencefonden Alle medarbejdere har ansvar for at medvirke aktivt til sin egen kompetenceudvikling. Medarbejderudviklingssamtalen (MUS en) er omdrejningspunktet for fastlæggelse af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Det overordnede mål er både at sikre, at skolens behov for kvalifikationer bliver tilgodeset, og at hver medarbejder får de bedst mulige betingelser for faglig og personlig udvikling. Når den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere opnår nye kompetencer, er det væsentligt, at erfaringerne spredes på skolen. Spredningen kan foregå på flere måder, som fx mundtligt via møder og pædagogiske eftermiddage eller gennem vidensdeling i faggrupper og team. Større forandringer i uddannelserne eller i organisationen kan medføre et behov for et samlet kompetenceløft for en større gruppe medarbejdere, som kræver efteruddannelse. Sådanne interne eller eksterne kurser kan gøres obligatoriske for grupper af medarbejdere eller hele staben. Procedure ved efteruddannelse Der afsættes i budgettet midler til kompetenceudvikling både i form af ressourcer og tid til deltagelse i uddannelsesaktiviteter/kurser og i interne udviklingsprojekter. Alle ansatte har ret til og pligt til at vedligeholde og udvikle deres professionelle færdigheder og kompetencer ved løbende at følge med i den faglige udvikling samt ved at deltage i såvel interne som eksterne efteruddannelseskurser. Individuel efteruddannelse kan søges af alle. Økonomi- og kursusudvalg, nedsat af Pædagogisk Råd, har kompetencen ved tildeling af individuelle lærerkurser og prioriterer ud fra behovsmæssige og økonomiske kriterier for den enkelte lærer og skolen som helhed. Der lægges også vægt på, at kursusudbyders lødighed er sikret via faglige foreninger, universiteter m.m. Udvalget har også kompetencen til at godkende interne kurser for grupper af lærere fx faggrupper eller team. For at sikre at midlerne anvendes bedst muligt, skal kursusdeltagerne aflevere evalueringer til udvalget. 8

9 Den primære kompetenceudvikling for lærerne er efteruddannelse. Der kan i begrænset omfang opnås støtte til videreuddannelse, herunder en master efter aftale med rektor. Øvrige personalegrupper aftaler efteruddannelse med ledelsen. Ledelsen tilrettelægger den interne efteruddannelse i samarbejde med det relevante udvalg. Prioritering af indsatsområder drøftes i MIO og beskrives mere udførligt for lærergruppen i dokumentet i Lectio. 9

10 Ansættelse af personale Ved ansættelser tilstræbes at ansætte kvalificerede og engagerede medarbejdere, og der lægges ved ansættelsen vægt på gode faglige, pædagogiske og menneskelige kvalifikationer, og formidling er en spidskompetence (lærere) innovativ og engageret tilgang til undervisning og uddannelse (lærere) initiativ og evne til at arbejde selvstændigt evne til konstruktivt samarbejde at ansøgeren kan identificere sig med skolens målsætning og værdigrundlag at ansøgeren har flair for at arbejde i et miljø med unge mennesker at ansøgeren er ambitiøs og udviklingsorienteret Ved ansættelse af såvel medarbejdere som ledere lægges der vægt på mangfoldighed, og at alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold kan komme i betragtning til stillingerne. Behovet for besættelse af stillinger skal nøje vurderes, inden stillinger opslås. Samtidig skal der ske en vurdering af skolens opgaveområder og behovet for effektiviseringer blandt andet på baggrund af skolens økonomiske situation. Besættelse af stillinger sker som regel ved stillingsopslag. Ved ansættelse af nye medarbejdere nedsættes et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget sammensættes på en sådan måde, at det sikres, at der ansættes den bedst egnede medarbejder. Ansættelsesudvalget sammensættes efter principper, der fastlægges efter drøftelse i MIO. I særlige tilfælde kan nedsættelse af ansættelsesudvalg undlades. Ansættelsesudvalget afgiver (ved faste stillinger) indstilling til ledelsen om besættelse af stillingen, blandt andet på baggrund af skriftlige ansøgninger og samtaler. Herefter træffer ledelsen evt. efter endnu en samtale - den endelige beslutning om besættelse af stillingen. Nyansatte lærere tilbydes en mentorordning (link der beskriver skolens mentorordning). Ordningen består i, at en erfaren fagkollega får til opgave at støtte og hjælpe den nyansatte til at udføre arbejdet bedst muligt. Mentoren tager initiativ til at fastholde dette hele vejen gennem det første ansættelsesår. For nyansatte afholdes et mindre introduktionsforløb, hvor man introduceres til skolen og skolens målsætning samt opgaver og gængse arbejdsprocedurer. Besættelse af lederpositioner indebærer som regel en separat samtale med rektor. Enhver nyansættelse medfører en vurdering af lønindplaceringen. 10

11 Det rummelige arbejdsmarked og etnisk ligestilling Det rummelige arbejdsmarked handler om at skabe arbejdspladser med plads til alle. Integration, fastholdelse og forebyggelse skal fremmes, mens nedslidning, udstødning og marginalisering skal modvirkes. Der medvirker ansættelsesudvalg ved alle stillingsbesættelser. Skolen har en forpligtelse til at medvirke til, at personer, der har begrænsninger i deres arbejdsevne eller generelt har problemer ved at fastholde et job, kan opnå eller bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Skolen tager flere ansættelsesformer i brug: Deltidsansættelse, nedsat tid, aktivering gennem jobprøvning/træning eller flexjob, delpension mv. Servicelederen på Solrød Gymnasium har et udbygget samarbejde med Solrød Kommunes Jobcenter om træning og beskæftigelse af ledige og nydanskere i servicearbejde. Der henvises til skolens politik for det rummelige arbejdsmarked og for etnisk ligestilling. Politiken er udmøntet i handleplaner, der findes på skolens hjemmeside (link) I alle stillingsopslag anføres en bemærkning om, at skolen lægger vægt på mangfoldighed, og at alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 11

12 Sygefravær Solrød Gymnasium lægger vægt på at forebygge sygefravær ved at sikre et godt arbejdsmiljø. Ligeledes har skolen fokus på at fastholde medarbejdere i beskæftigelse efter og i det omfang det giver mening også under sygdom. Sygefravær defineres som fravær på grund af sygdom, graviditetsgener eller tilskadekomst i tjenesten. Det omfatter ikke fravær på grund af barns første og anden sygedag. Sygefraværspolitikken Sygefraværspolitikken skal være et middel til at nedbringe sygefraværet, at drage omsorg for medarbejderen, at afdække eventuelle arbejdsmiljømæssige årsager til fraværet samt sikre, at sygefravær ikke mistænkeliggøres. For at øge chancerne for at fastholde den syge medarbejder skal der tidligt iværksættes en indsats for at etablere en dialog mellem medarbejderen og ledelsen. Der er en fælles erkendelse af, at det fysiske helbred lader sig påvirke af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvorfor sygefravær i et vist omfang kan opfattes som barometer for trivslen på arbejdspladsen. Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, at ledelsen, tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten sammen afdækker, hvad man kan gøre for at begrænse årsagerne til et forhøjet sygefravær. Ved længerevarende sygdom vikardækkes i den givne funktion. Anmeldelse af sygefravær For personalet ved Solrød Gymnasium gælder følgende generelle regel: Alle ansatte skal anmelde sygefravær til skolen ved arbejdstids begyndelse den første sygedag, der er arbejdsdag. Når medarbejderen melder sig syg, skal der så vidt muligt oplyses, hvor længe sygefraværet forventes at vare. Hvis sygefraværet viser sig at vare kortere eller længere tid, end medarbejderen har oplyst, skal arbejdsstedet have besked om det. I praksis foregår det på følgende måde for de enkelte grupper: Lærerne sender en mail til skolen på den officielle e-postadresse: Køkkenpersonalet melder sygefravær direkte til kantinelederen Servicepersonalet melder sygefravær direkte til servicelederen Pedelmedhjælperen melder sygefravær til den bygningsansvarlige Kontorpersonalet melder sygefravær til den personaleansvarlige (SL) Mellemlederne underretter den personaleansvarlige (SL) Ledelsen melder sygefravær til den personaleansvarlige (SL) Administrationen udfylder en syge- og raskmeldingsblanket i forbindelse med sygemeldingen, som lægges i medarbejderens dueslag. Når arbejdet genoptages, udfylder medarbejderen raskmeldingen og afleverer den til administrationen. Sygefraværssamtaler I tilfælde af længerevarende sygdom indkalder rektor den sygemeldte medarbejder til en personlig samtale, som blandt andet vil omhandle, hvordan, hvornår og på hvilke vilkår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen kan eventuelt foregå telefonisk. Sygdommen kan dog være så alvorlig, at samtale er udelukket. 12

13 Sygefraværssamtalen kan afrundes med udarbejdelse af en handleplan eller en fastholdelsesplan for det videre forløb, såfremt sygefraværet forventes at vare ud over 8 uger. Fastholdelsesplanen kan omfatte aftaler om udbedring af arbejdsmæssige forhold, som har betydning for medarbejderens trivsel og sundhed, tilbagevenden til arbejdet på nedsat tid eller andre særlige vilkår og skåneforanstaltninger. Dokumentation for sygefravær Solrød Gymnasium kan i forbindelse med sygefraværssamtalen anmode om, at der udarbejdes en såkaldt mulighedserklæring, som skal afdække, i hvilket omfang medarbejderen kan udføre sit arbejde på trods af sygdommen. Mulighedserklæringen er ikke obligatorisk, men kan bruges, hvis der er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage på trods af sygdommen. Erklæringen belyser bl.a. medarbejderens muligheder for at genoptage arbejdet og tidspunktet for, hvornår medarbejderen kan vende tilbage til skolen, herunder muligheder for gradvis tilbagevenden til egne eller tilpassede arbejdsopgaver. Mulighedserklæringen er todelt: 1. del svarer til fastholdelsesplanen, som udarbejdes af medarbejder og ledelse i forbindelse med sygefraværssamtalen 2. del udarbejdes af lægen efter samtale med medarbejderen om de forhold, der er beskrevet under 1. del. Mulighedserklæringen fastsætter en eventuel restarbejdsevne, som medarbejderen er forpligtet til at stille til rådighed. Opfølgning på sygefravær I tilfælde, hvor en medarbejder har et højt og/eller hyppigt sygefravær, kan det blive aktuelt at anmode medarbejderen om at dokumentere sit sygefravær ved en lægeerklæring (som nu kaldes for en frihåndsattest) og under skærpede omstændigheder at anmode om, at der i en nærmere aftalt periode indhentes lægeerklæring (frihåndsattest) allerede fra 1. fraværsdag. Skolen kan ligeledes bede om at få en varighedserklæring, når fraværet har varet i to uger. Tillidsrepræsentanten orienteres om disse forhold. Hvis sygefraværet efter en eller flere sygefraværssamtaler fortsat er højt, eller hvis medarbejderen ikke lever op til fastholdelsesplan og mulighedserklæring, indkalder rektor til en tjenstlig samtale, hvor medarbejderen gøres opmærksom på, at fortsat fravær kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Medarbejderen kan vælge at medbringe en bisidder, og tillidsrepræsentanten skal orienteres, inden samtalen finder sted. Medarbejderen har pligt til at medvirke til kommunens opfølgning på sygefravær, herunder deltage i kommunens opfølgningsmøder og returnere oplysningsskema mv. som medarbejderen modtager fra kommunen, således at Solrød Gymnasium ikke mister retten til sygedagpenge. Såfremt medarbejderen ikke medvirker til kommunes sygeopfølgning, og Solrød Gymnasium derfor mister retten til refusion i sygedagpengene, vil skolen modregne det økonomiske tab i medarbejderens løn. 13

14 Mærkedage m.v. Mærkedage Ved 25 og 40 års jubilæum afholder Solrød Gymnasium en reception for gymnasiets medarbejdere, og der tildeles et gratiale efter statens jubilæumsgratialeregulativ til de nævnte jubilæer. Ved pensionering, 50- og 60-årsdage giver Solrød Gymnasium en gave. Begivenheden festligholdes på en særlig dag eller i forbindelse med sommerfrokosten. Der kan afholdes en fridag i forbindelse med eget bryllup og sølvbryllup. I praksis betyder det, at man flekser ud af sit skema og tildeles 7,4 timer. Ved flytning har man lov til at flekse ud én dag, men der tildeles ikke timer. Lån af skolens lokaler Skolens lokaler kan vederlagsfrit lånes af skolens ansatte. Lån af skolens lokaler i forbindelse med private fester og lignende er et personalegode og derfor forbeholdt ansatte på skolen. En forudsætning for at kunne låne lokaler er, at den, der inviterer og holder festen, er medarbejder på skolen. I praksis begrænser det sig til medarbejderen selv, medarbejderens ægtefælle og børn. 14

15 Time- og fagfordeling for lærerne Lærernes arbejdsfordeling Før den egentlige time- og fagfordeling fastlægges lokale aftaler om tildeling af tid til funktioner og andet. I forbindelse med fastlæggelse af time- og fagfordelingen (TFF) på Solrød Gymnasium iagttages følgende overordnede principper: De overordnede principper drøftes årligt, senest i februar måned. Ved denne lejlighed drøftes tillige køreplanen for TFF. Det tilstræbes, at TFF begyndes i så god tid, at langt de fleste aktiviteter også de, der ikke er skemalagt undervisning indgår i TFF, således at lærerne har et retvisende billede af det kommende skoleårs aktivitet/belastning. Det tilstræbes, at processen omkring TFF begynder i så god tid, at lærernes skemaer kan offentliggøres i rimelig tid før sommerferien. Til alle lærere udleveres som optakt til TFF en ønskeseddel medio april. På denne anføres de forskellige ønsker, den enkelte lærer måtte have til det kommende års aktiviteter. Der tages behørigt hensyn til de afgivne ønsker i den udstrækning, det er rimelige ønsker og forenelige med skolens drift og målsætning og samtidigt sikrer beskæftigelsen. Hvis der er modstridende ønsker, tilstræbes en dialog. Umiddelbart efter, at det kommende skoleårs klassetal er kendt og på baggrund af elevernes ønsker til studieretninger og valgfag, begynder arbejdet med at besætte ledige stillinger og vikariater. Oplægget drøftes i MIO. Det afklares tidligt med seniorerne, hvorvidt de ønsker at benytte sig af muligheden for aldersreduktion. Skulle TFF ændre på de forudsætninger, den enkelte lærer har afgivet sit ønske på, vendes der tilbage med mulighed for at ændre ønske. Lærere fortsætter så vidt muligt med deres hold. Ønsker til nedenstående respekteres så vidt muligt: nedsat tid afspadsering fordeling mellem fag I forlængelse af time- og fagfordelingen udarbejdes en forskudsopgørelse med et skøn over de opgaver, som den enkelte lærer forventes at udføre i løbet af året. Der vil løbende kunne oprettes vikariater ved sygdom og andet. Nogle mindre opgaver fordeles løbende under hensyntagen til skemaet og den planlagte arbejdsbelastning. 15

16 Lønpolitik og løndannelse Overordnet formål Målet med lønpolitikken på Solrød Gymnasium er at kunne tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Lønpolitikken skal skabe grundlag for en målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens vision, værdier og mål og bidrage til at udvikle skolen. Lønnen skal afspejle og understøtte medarbejderens ansvar, kompetencer og kvalifikationer og sætte fokus på teamets og den enkeltes opgavevaretagelse. Lønpolitikken skal være gennemskuelig og forståelig og dermed sikre, at ledelsen og medarbejdere er informeret om, hvordan og hvornår lønforhandlinger foregår, og har kendskab til, hvilke kvalifikationer, indsatser og resultater der honoreres på skolen. Lønpolitikken skal udgøre fundamentet for en ensartet og sammenhængende praksis i forbindelse med lønforhandlinger på skolen. Elementer i lønsystemet Lønsystemet giver mulighed for følgende honorering: Engangsvederlag kan udbetales til medarbejdere som en anerkendelse af de særlige resultater og indsatser, medarbejderen har leveret i løbet af året. Kvalifikationstillæg ydes på grundlag af medarbejderens faglige eller personlige kvalifikationer og kvaliteten i opgavevaretagelsen. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel som varige tillæg, men kan, når der er særlige begrundelser herfor, ydes som midlertidige tillæg. Funktionstillæg ydes for særlige funktioner, der varetages i en bestemt stilling. Funktionstillæg ydes for en tidsbegrænset periode og bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører. Forhåndsaftaler gælder evt. tillæg af en given form og størrelse knyttes til udførelsen af nærmere specificerede funktioner eller opnåelse af bestemte kvalifikationer. Når de fastlagte betingelser er opfyldt udmøntes de konkrete tillæg til den enkelte medarbejder uden yderligere aftale. Der kan indgås forhåndsaftaler mellem de forhandlingsberettigede parter. Resultatløn er aftale om at der udbetales løntillæg for en måleperiode i det omfang, fastlagte kvantitative og/eller kvalitative mål er opnået. Kriterier for tildeling af tillæg Det er skolens ønske at kunne honorere medarbejdere, der bidrager til at højne skolens faglige og pædagogiske niveau samt til at fastholde og videreudvikle skolen. Lærernes lokale løntillæg skal først og fremmest honorere kvalifikationer, der er af betydning for en god undervisning på et højt fagligt niveau, kompetenceudvikling, forsøgs- og udviklingsarbejde samt andre aktiviteter, der skaber fællesskab og dynamik. Ved vurderingen af, om der skal tildeles tillæg, anvendes en række kriterier, som tager udgangspunkt i skolens målsætning, værdier og personalepolitik. På skolen gives de enkelte tillæg ud fra en samlet vurdering af den enkelte medarbejders faglige og personlige egenskaber. 16

17 I vurderingen af den enkelte medarbejder fokuseres på medarbejderens anvendelse af kompetencer i opgaveløsningen/undervisningen. Skolen kan på den baggrund indgå aftaler om ydelse af tillæg til medarbejdere ud fra nedenstående kriterier. Kriterierne skal i deres anvendelse understøttes af konkrete begrundelser for ydelse af tillæg til de enkelte medarbejdere. Ved vurderingen lægges vægt på, om medarbejderne i særlig grad efterlever et eller flere af disse kriterier i udførelsen af deres arbejde i skolen: Resultatorienteret og høj faglig kvalitet At arbejde resultatorienteret forstås som opnåelse af resultater med en særlig høj faglig kvalitet og/eller udførelse af arbejdsopgaver, og for lærerne undervisning med høj grad af ansvarlighed, effektivitet og pædagogisk flair. Fleksibilitet og omstilling Fleksibilitet og omstilling skal forstås som en positiv indstilling ift. midlertidigt eller permanent at varetage nye arbejdsopgaver eller -områder og en evne til hurtigt og effektivt at sætte sig ind i og løse nye opgaver. Nytænkning og kreativitet Nytænkning og kreativitet forstås som evnen til at udvikle og anvende nye og alternative metoder i løsningen af eksisterende og nye opgaver i skolen. Kriteriet dækker også over strategisk og fremsynet tankegang, der sikrer fornyelse og udvikling af skolen. Helhed og samarbejde Kriteriet helhed og samarbejde dækker bl.a. over evnen til i teamarbejde at bidrage til sammenhæng og helhedsorientering i skolens opgaveløsning. Attraktiv uddannelsesinstitution Solrød Gymnasium ønsker, at medarbejderne bidrager til at udvikle en attraktiv uddannelsesinstitution og efterlever de holdninger og handlinger, der følger af skolens værdigrundlag. Dette kriterium kan derfor omfatte medarbejdere, der engagerer sig i og yder en særlig aktiv indsats for at gøre skolen til en attraktiv og velfungerende uddannelsesinstitution. Selvstændighed og initiativ Kriteriet er ensbetydende med, at man udviser initiativ og løser sine opgaver med en høj grad af selvstændighed. Medarbejdere med selvstændighed og initiativ er i stand til at bevare overblikket over mange eller komplekse opgaver. Den lokale løndannelse for lærergruppen Kvalifikationstillæg til lærerne kan deles op i tillæg, der honorerer kvalifikationer af betydning for undervisningen, kvalifikationer af betydning for skolens øvrige aktiviteter, kvalifikationer i forbindelse med særlige funktioner, teamkoordinatorkvalifikationer, kvalifikationer af ledelsesmæssig art samt særlige kvalifikationer, der er relevante for skolen. Funktionstillæggene gives for funktioner af særlig betydning for undervisningen, fællesskabet, medindflydelse og demokrati, elevaktiviteter og kompetenceudvikling. 17

18 Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse De årlige forhandlinger finder sted i perioden februar-maj, og således at det er parternes fælles mål, at forhandlingerne skal være afsluttet inden udgangen af maj. De aftalte tillæg udmøntes pr. 1. august samme år. Aftaler indgås skriftligt, og ikrafttrædelses- og evt. ophørsdato skal fremgå. Begrundelsen for tildelingen af tillæg/engangsvederlag skal angives i aftalen. Kvalifikations- og funktionstillæg er som hovedregel pensionsgivende (bl.a. midlertidige funktionstillæg kan aftales som ikkepensionsgivende). Engangsvederlag er ikke pensionsgivende. Forhandlingskompetencen Drøftelser af løntillæg/engangsvederlag kan foregå mellem den pågældende medarbejder og skolens ledelse. Den egentlige forhandling finder sted mellem ledelsen og den forhandlingsberettigede organisation/lokale TR. Aftale om løntillæg/engangsvederlag underskrives af skolens ledelse (rektor eller den, rektor bemyndiger hertil) og den forhandlingsberettigede organisation. Øvrigt Når forhandlingsrunden er afsluttet, giver skolens ledelse de medarbejdere, der tildeles nye tillæg, information herom med en begrundelse for beslutningen. 18

19 Beredskab Alarmering og sikkerhed Formålet med beredskabet er at øge medarbejdernes sikkerhed under arbejdets udførelse og begrænse følgerne af en evt. ulykke. Beredskabsplanerne skal tydeliggøre personalets opgaver og ansvar i ulykkestilfælde. På en stor arbejdsplads kan der opstå akutte situationer med sygdom eller ulykke, som personalet må forholde sig til. I skoletiden er kontoret altid åbent for henvendelser og klar til at foretage videre alarmering. Der er installeret internt kalde- og varslingssystem i alle rum. Personalet i naturvidenskab, idræt, køkken og rengøring bliver opdateret om gældende sikkerhedsregler i arbejdet. Solrød Gymnasium har i samarbejde med Falck udarbejdet beredskabsplaner for brand og skoleskyderi. Brandinspektøren i Solrød Kommune gennemgår sammen med skolens bygningsansvarlige hvert år hele huset med henblik på yderligere brandsikring. På synlige steder i bygningen er ophængt alarmeringsinstruks ved brand samt angivelse af flugtvej og samlingsplads. Alarmeringsinstruksen offentliggøres på skolens hjemmeside (link) og tjekkes på et årligt møde mellem sikkerhedsgruppen på skolen og beredskabskonsulenten fra Falck. Det afholdes en brandøvelse på skolen hvert år. Handleplanen ved skoleskyderi er gennemgået med skolens ledelse, men offentliggøres ikke for elever. Med mellemrum tilbydes personalet et kursus i førstehjælp. I indgangspartiet mellem Solrød Bibliotek og Solrød Gymnasium er ophængt en hjertestarter Sorgpolitik Sorg og krise Hvis en medarbejder udsættes for traumatiske begivenheder i forbindelse med arbejdet på skolen tilbyder skolen medarbejderen krisehjælp. Skolen sikrer et beredskab, så der hurtigt kan rekvireres hjælp og støtte internt eller eksternt. Sammen med medarbejderen lægger ledelsen en plan for den forventede arbejdsindsats i den efterfølgende periode. For medarbejdere, hvor krisen indtræder i privatlivet, vil ledelsen i samråd med medarbejderen søge at finde så gode og hensynsfulde løsninger som muligt. Skolen har endvidere en krise- og sorgplan i forbindelse med elevers og ansattes ulykkelige hændelser (link til skolens krise- og sorgplan). Skolen vedligeholder for hver medarbejder en kontaktliste, med oplysning om hvilke nærmeste der skal kontaktes i forbindelse med alvorlige hændelser på arbejdspladsen. 19

20 Seniorpolitik Fastholdelse af seniorer Solrød Gymnasium ønsker at være fleksibel i ansættelse og fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen. En seniorpolitik kan indeholde forskellige elementer: Seniorsamtaler som en særlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) Indretning af seniorstillinger med nedsat arbejdstid og særligt jobindhold Tildeling af seniordage eller særlig aldersreduktion Solrød Gymnasium har en seniorordning for det pædagogiske personale (jf. GL overenskomsten), hvor lærerne fra det skoleår, hvor de fylder 60 år tillægges ekstra forberedelsestid ( aldersreduktion ), der i praksis betyder, at lærerne skal undervise færre lektioner. Seniormedarbejderen vil evt. kunne forhandle med rektor om et særligt jobindhold, der kan lette arbejdsbyrden og fastholde læreren i jobbet. Solrød Gymnasium tilbyder det teknisk administrative personale seniordage, dvs. 2 seniordage. fra det fyldte 60. år, 4 seniordage fra 62 år og derover. Seniordagene afholdes i det enkelte skoleår efter aftale med skolens ledelse. 20

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Overordnet formål Målet med lønpolitikken er at kunne tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Lønpolitikken

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Varde Gymnasiums personalepolitik

Varde Gymnasiums personalepolitik Varde Gymnasiums personalepolitik Skolens overordnede målsætning og skolens personalepolitik Varde Gymnasium skal tilbyde undervisning af høj faglig og pædagogisk standard inden for rammerne af den gældende

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Personalepolitik 2010

Personalepolitik 2010 Personalepolitik 2010 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Personalepolitik 2015-2017

Personalepolitik 2015-2017 Personalepolitik 2015-2017 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse og fastholdelse s. 3 Rekruttering Ansættelsesprocedure Introduktionsforløb Bærbar PC Fastholdelse Ligestilling Samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere