Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder"

Transkript

1 Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder er fastlagt ud fra Økonomisk redegørelse, KL s skøn for de budgetgaranterede områder, sammen med kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. Generelt er der positiv udvikling i beskæftigelsen og ledigheden, og i 2018 og frem fortsætter fokus på den virksomhedsrettede indsats. Regeringen har indgået en aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen, finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen og ny forberedende grunduddannelse (FGU). Derudover blev KL og regeringen også enige om forenkling af registreringer og at undersøge mulighederne for at holde investeringer i aktiv beskæftigelsesindsats uden for servicerammen. De store variationer, i både skøn og faktiske antal flygtninge, der kommer til Danmark, har betydet en del tilpasninger af budgetter og indsats. Det er et vilkår,der må forventes også at gælde de kommende år, og derfor er det et område, der også vil være fokus på fremover. Tabel 1 viser samlet en opjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 8,4 mio. kr. i 2019, 8,4 mio. kr. i 2020, 12,7 mio. kr. i 2021 og 10,9 mio. kr. i Opjusteringen i 2019 skyldes hovedsageligt højere udgifter til førtidspension, ressourceforløb og ledighedsydelse. Der forventes mindreudgifter til kontanthjælp mv.

2 Tabel 1.1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -11,6-13,3-12,2-12,2 Ressourceforløb 8,7 8,7 8,7 8,7 Ledighedsydelse 2,4 2,4 2,4 2,4 Førtidspension 7,6 8,4 13,3 12,1 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 1,3 2,3 0,6 0,0 I alt for de budgetgaranterede områder 8,4 8,4 12,7 10,9 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse -9,0-9,0-9,0-9,0 Boligsikring/ -ydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontanthjælp, aktivering og revalidering 13,7 13,2 13,4 13,4 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniorjob 0,0 0,0 0,0 0,0 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for ikke budgetgaranterede områder 4,7 4,2 4,4 4,5 Forsikrede ledige, forsørgelse 1,3 1,3 1,3 1,3 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt forsikrede ledige 1,3 1,3 1,3 1,3 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 14,6 14,1 18,6 16,8 Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder, som ikke er budgetgaranterede, foreslås en opjustering af budgettet med i alt 4,7 mio. kr. i 2019, 4,2 mio. kr. i 2020, 4,4 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i Der forventes lavere udgifter til sygedagpenge på 9 mio. kr. på baggrund af seneste skøn og merudgifter på 13,7 mio. kr. til hovedsageligt aktivering som følge af finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen. Forvaltningens skøn for udgiften til forsikrede ledige i 2019, korrigeret for effekt af tidligere politiske vedtagne investeringstiltag, viser et løft i budgettet på 1,3 mio. kr. De enkelte budgetændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 5 og Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Ressourceforløb Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 2

3 Ledighedsydelse 3Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven. Fra 2018 er grundtilskuddet også omfattet af budgetgarantien. Det er kommunernes nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. Tilskuddet fordeles, så landsdelenes udgifter til forsikrede ledige kompenseres, og inden for landsdelene fordeles tilskuddet efter ledighedsudviklingen i den enkelte kommune. 3. Regulering af budgetgarantien for 2019 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 3.1 viser det skøn for den samlede regulering for 2019 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,65 pct. for Tabel 3.1 Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2019 for hele landet og Frederiksbergs andel Mio. kr. Budgetgaranti 2019 Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune -81 Ændringen i den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til 195 mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2019) og det endelige regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Den beskedne opregulering dækker over, at der forventes færre udgifter til kontanthjælp og integration på i alt ca. 1,9 mia. kr., fordi der forventes færre kontanthjælpsmodtagere og et fald i enhedsomkostningerne på integrationsområdet. I modsat retning trækker en opjustering af udgifter til førtidspension, ressourceforløb og driftsudgifter til aktivering. Nedjusteringen af de forventede udgifter til kontanthjælp skal ses i sammenhæng med opjusteringen på førtidspension, fordi det forventes at flere kontanthjælpsmodtagere tilkendes førtidspension. Driftsudgifterne til aktivering forventes at stige som følge af finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2019 er efterreguleringen opgjort til mio. kr. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem den foreløbige budgetgaranti for og væksten i udgifterne fra regnskab 2015 til regnskab Den negative efterregulering skyldes, at hovedparten af områderne i den foreløbige budgetgaranti har været skønnet for højt. Det gælder hovedsageligt for udgifterne til førtidspension, kontanthjælp og på integrationsområdet. 3

4 Den permanente opregulering forventes at blive på mio. kr., svarende til ændringen i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2016 til regnskab Stigningen skyldes primært et fald i udgifterne til kontanthjælp. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive reduceret med mio. kr. i 2019 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre ca. 81 mio. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan KL s skøn over udviklingen i udgifterne på de enkelte budgetgaranterede områder og samlede overførsler ses i tabel 4.1. Tabel 4.1 Skøn over de budgetgaranterede og øvrige overførselsudgifter for hele landet, Regnskab 2017 Aftale 2018 Midtvurd Aftale 2019 Skøn 2020 Skøn 2021 Skøn 2022 Mio. kr. (løbende priser) Kontanthjælp og aktivering Førtidspension Ressourceforl. og jobafkl Kontantydelse EGU Integration Integrationsyd. (integr.) Driftsudgifter (integr.) Resultattilskud (integr.) Grundtilskud (integr.) Ledighedsydelse Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Boligsikring/-ydelse Fleksjob Seniorjob Residual mm Konjunkturreg. i alt BG og øvr. overførsler i alt Af tabel 4.1 fremgår, at det samlede skøn for alle overførselsudgifter i 2019 ligger 2,4 mia. kr. over den midtvejsvurderede aftale for Når der korrigeres for løbende priser, er der en vækst på ca. 1,2 mia. kr. i de samlede overførsler. Samlet forventes merudgifter på 1,2 mia. kr. på de budgetgaranterede udgifter, når der korrigeres for løbende priser. Der forventes lavere udgifter til kontanthjælp på ca. 1 mia. kr. og 0,33 mia. kr. til integrationsydelse og aktivering under integrationsprogrammet. Skønnet for udgifter til førtidspension ligger 1 mia. kr. højere end midtvejsvurderingen, og skyldes udskydelse af folkepensionsalderen og det forhold, at kommunernes refusion er lavere for tilkendelser efter 1. juli Der forventes øgede udgifter til Ressourceforløbsydelse på ca. 0,3 mia. kr. Derudover betyder finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen, at refusionen falder bort og indsatsen i stedet finansieres over budgetgarantien. Der er forudsat en adfærdsændring, der mindsker udgifterne med 0,9 mia. kr. Andelen af aktivering og mentor, der er uden refusion, flyttes ind i budgetgarantien. Samlet øges budgetgarantien med 0,6 mia. kr. 4

5 For de konjunkturregulerede overførsler forventes der samlet set merudgifter på 0,1 mia. kr. Det dækker over, at der forventes øgede udgifter til fleksjob på 0,5 mia. kr. og mindreudgifter på 0,2 mia. kr., fordi Aktivering og mentor uden refusion flytter til det budgetgaranterede område. Derudover forventes der mindreudgifter til Sygedagpenge og Seniorjob på 0,2 mia. kr. Tabel 4.2 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på budgetgarantien i kr. (2019 p/l) (1) Budget 2019 (2) Budgetforslag 2019 Andel af bloktilskud (3) Budget 2018 Andel af bloktilskud Kontanthjælp og aktivering ,78 0,77 Ressourceforløb ,88 0,87 Førtidspension ,66 0,70 EGU ,68 2,71 Integration ,48 3,09 Ledighedsydelse ,53 0,47 I alt ,74 0,81 Residual og øvr ,64 0,55 I alt ,71 0,72 Tabel 4.2 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2019, kolonne (2) og (3). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. Kolonnerne (2) og (3) viser forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i budgetforslag 2019 og budget Samlet set udgør budgettet i budgetforslag 2019 en lidt lavere andel (71 pct.) af bloktilskuddet, når der sammenlignes med budget 2018 (72 pct.), når man ser på de samlede overførsler ekskl. A-dagpenge. Finansieringsgraden af førtidspension og integration er lavere end i 2. FO 2018, mens andelene til kontanthjælp, ressourceforløb, ledighedsydelse og de øvrige udgifter. 5. Ændringsforslag på de budgetgaranterede områder I det følgende beskrives ændringen mellem 1. finansielle orientering 2019 og budgetforslag 2019 (2. finansielle orientering B2019) på de enkelte budgetgaranterede områder. 5.1 Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen til kontanthjælp, aktivering og revalidering reduceres med 11,6 mio. kr. i 2019, 13,3 mio. kr. i 2020, 12,2 mio. kr. i 2021 og Nedjusteringen er baseret på forventningen til 2018 fremskrevet med forventningen i Økonomisk redegørelse til udviklingen på landsplan. Der forventes samlet set et fald i antallet af helårspersoner. Ved 2. finansielle orientering forventes ca helårspersoner på Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Revalidering mv. Tidligere har niveauet ligget på ca helårspersoner. Budgettet påvirkes af finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen. Ændringen påvirker fordelingen mellem budgetgarantien og øvrige overførsler, og skal ses i sammenhæng med tabel 6.2. Refusionen falder bort og der er forudsat en adfærdsændring der mindsker udgifterne. Kommunernes samlede merudgift er indregnet på finansieringssiden i budgetgarantien. 5

6 Budgettet og kontering af udgifter til beskæftigelsesindsatsen er analyseret, og praksis er blevet korrigeret. Resultatet og ændringerne indgik i 2. finansielle orientering 2019, og har flyttet ca. 10,2 mio. kr. fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (overførselsudgifter) til Magistraten (serviceudgifter). Tabel 5.1 Udgifter til kontanthjælp, aktivering og revalidering mv. Budgetforslag ,2 230,4 229,1 229,1 Seneste skøn 218,6 217,1 216,9 216,9 Forskel -11,6-13,3-12,2-12,2 5.2 Ressourceforløb På baggrund af forvaltningens nye skøn for udgifterne til ressourceforløb for 2019 og frem foreslås det, at budgetrammen opjusteres med 8,7 mio. kr. fra 2019 og frem. Der forventes 343 borgere i Ressourceforløb og 260 helårspersoner i Jobafklaringsforløb. Tabel 5.2 Udgifter til ressourceforløb Budgetforslag ,3 73,3 73,3 73,3 Seneste skøn 82,0 82,0 82,0 82,0 Forskel 8,7 8,7 8,7 8,7 5.3 Ledighedsydelse Det foreslås at opjustere budgettet med 2,4 mio. kr. fra 2019 og frem. På baggrund af udviklingen på landsplan og forvaltningens forventning til 2018, foreslås det at opjustere budgettet med den samme forventning fra 2019 og frem. Tabel 5.3 Udgifter til ledighedsydelse Budgetforslag ,2 17,2 17,2 17,2 Seneste skøn 19,5 19,5 19,5 19,5 Forskel 2,4 2,4 2,4 2,4 Det forventes 138 helårspersoner på ledighedsydelse. 5.4 Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 7,6 mio. kr. i 2019, 8,4 mio. kr. i 2020, 13,3 mio. kr. i 2021 og 12,1 mio. kr. i

7 Tabel 5.4 Udgifter til førtidspension Budgetforslag ,5 252,4 245,6 245,6 Seneste skøn 263,2 260,8 258,9 257,7 Forskel 7,6 8,4 13,3 12,1 Forvaltningens skøn er baseret på den faktiske til- og afgang af borgere på førtidspension de seneste 12 måneder, med udgangspunkt i budgetstøttelister fra KMD. Tabel 5.5 Helårspersoner på førtidspension Helårspersoner Pensioner tilkendt efter 1. juli Pensioner tilkendt før 1. juli I alt Kommunerne fik højere refusion på udgiften til borgere, der fik tilkendt førtidspension før 1. juli 2014, og derfor er faldet i helårspersoner højere end faldet i udgifterne fra 2019 til Kommunerne kompenseres for de samlede udgifter til førtidspension under budgetgarantien, jf. tabel EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse holdes uændret. Der indføres en ny forberedende grunduddannelse (FGU) fra juli 2019, der skal erstatte Produktionsskolerne, EGU, almen voksenuddannelse kombineret ungdomsuddannelse. Ændringen berører både SSA-området og Børne- og Ungeområdet, og den vil blive indarbejdet i 1. forventet regnskab 2019 og 1. finansielle orientering Se også sag om Rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg kommune pkt. 50 på AUU d. 13. august Tabel 5.6 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse Budgetforslag ,7 1,7 1,7 1,7 Seneste skøn 1,7 1,7 1,7 1,7 5.6 Integration og danskundervisning Det foreslås at opjustere udgifterne til integration under budgetgarantien med 1,3 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i

8 Tabel 5.7 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budgetforslag ,7 24,3 24,6 46,2 Seneste skøn 31,0 26,6 25,3 46,2 Forskel 1,3 2,3 0,6 0,0 Ændringen skal ses i sammenhæng med tabel 6.3 nedenfor. Der indgår ikke ændret skøn for antallet af flygtninge i de foreslåede ændringer. 6. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder, som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet. 6.1 Sygedagpenge Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 9,0 mio. kr. i 2019 og frem som følge af forvaltningens skøn for antallet af helårspersoner. Tabel 6.1 Udgifter til sygedagpenge Budgetforslag ,3 97,3 97,3 97,3 Seneste skøn 88,3 88,3 88,3 88,3 Forskel -9,0-9,0-9,0-9,0 Opjusteringen er baseret på forventningen til 2018 og udviklingen på landsplan. Der forventes 858 helårspersoner på sygedagpenge i 2019 og frem. 6.2 Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob Det foreslås, at budgetrammen løftes med 13,7 mio. kr. i 2019, 13,2 mio. kr. i 2020 og 13,4 mio. kr. fra 2021 og frem. Tabel 6.2 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. Budgetforslag ,9 59,0 58,6 58,6 Seneste skøn 72,6 72,1 72,1 72,1 Forskel 13,7 13,2 13,4 13,4 8

9 Stigningen skal ses i sammenhæng med tabel 5.1 og skyldes hovedsageligt, at der er foretaget en grundig gennemgang af konteringspraksis på beskæftigelsesindsatsen, der har flyttet budget fra Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalget til Magistraten og fra det budgetgaranterede område af aktiveringsindsatsen til øvrige overførsler. 6.3 Integration Det foreslås at budgettet til integration, der ikke er budgetgaranteret, holdes uændret. Tabel 6.3 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration Budgetforslag ,2-0,2-0,2-0,3 Seneste skøn -0,2-0,2-0,2-0,3 6.4 Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob holdes på samme niveau som i Budget Tabel 6.4 Udgifter til seniorjob Budgetforslag ,7 10,7 10,7 10,7 Seneste skøn 10,7 10,7 10,7 10,7 6.5 Boligsikring/ - ydelse Det foreslås, at den samlede budgetrammer for udgifterne til boligsikring og boligydelse til pensionister videreføres på samme niveau som i budget Tabel 6.5 Udgifter til boligsikring og -ydelse Budgetforslag ,3 71,3 71,3 71,3 Seneste skøn 71,3 71,3 71,3 71,3 6.6 Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler i 2018 og frem videreføres på samme niveau som i budget

10 Tabel 6.6 Udgifter til daghøjskoler Budgetforslag ,1 4,1 4,1 4,1 Seneste skøn 4,1 4,1 4,1 4,1 6.7 Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning holdes uændret fra Budget Tabel 6.7 Udgifter til jobtræning Budgetforslag ,2 0,2 0,2 0,2 Seneste skøn 0,2 0,2 0,2 0,2 6.8 Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) fastlægges ud fra Frederiksberg kommunes skøn for A-dagpengemodtagere, fratrukket effekter af nye og tidligere politisk vedtagne investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningen har skønnet udgifter til forsikrede ledige på i alt 234,3 mio. kr. I budgetforlig 2015 og 2017 er der i alt bevilget 13 mio. kr. i effekt af investeringer i Det samlede budget til forsikrede ledige (ydelse og beskæftigelsesindsats) udgør 221 mio. kr. i 2019 og frem. Budgettet forventes at kunne finansiere helårspersoner på dagpenge. Tabel 6.8 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige Budgetforslag ,5 208,5 208,5 208,5 Seneste skøn 209,8 209,8 209,8 209,8 Forskel 1,3 1,3 1,3 1,3 Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige skal ses i sammenhæng, og kommunen kompenseres via beskæftigelsestilskuddet. Tabel 6.9 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgetforslag ,2 11,2 11,2 11,2 Seneste skøn 11,2 11,2 11,2 11,2 10

11 6.9 Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til Ungdommens Uddannelsesvejledning videreføres på samme niveau som i budget Tabel 6.10 Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning Budgetforslag ,3 10,3 10,3 10,3 Seneste skøn 11,3 10,3 10,3 10,3 11

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juli 2015...5 3.1 Den foreløbige budgetgaranti

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019

Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019 Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr. 15.00.00-Ø00-3-17 Dato: 23.4.2018 Generelle bemærkninger Budget 2019 Indhold Generelle bemærkninger Budget 2019... 1 1. Indledning... 2 2. Budgetforslag 2019... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv Bilag 4f - UBE Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske beslutninger Lovbundne/kontrakter/refusioner 1 Finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen 6.400 7.200

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jkab@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 20.02

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018 Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere