Blichers Børneby SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blichers Børneby SFO"

Transkript

1 Blichers Børneby SFO Haldvej Spentrup Tlf.: Hjemmeside: 1

2 Indholdsbeskrivelse Forord... side 3 Beskrivelse af Blichers Børneby SFO... side 4 Skolen og samarbejdet mellem pædagog/lærer... side 5 Fritidspædagogik... side 7 Legens betydning og venskaber... side 8 Børn med særlige behov... side 9 Tema: Personlighedsudvikling, dannelse og sociale kompetencer... side 10 Mål: Personlighedsudvikling og dannelse... side 10 Faglig begrundelse for målene: Personligheds udvikling og dannelse... side 10 Eksempler fra praksis: Personlighedsudvikling og dannelse... side 11 Mål: Sociale kompetencer... side 12 Faglig begrundelse for målene. Sociale kompetencer... side 12 Eksempler fra praksis: Sociale kompetencer side 12 Tema: Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer... side 13 Mål: Æstetiske... side 13 Faglig begrundelse for målene: Æstetiske... side 13 Eksempler fra praksis: Æstetiske... side 13 Må:l Sproglige... side 14 Faglig begrundelse for målene: Sproglige... side 14 Eksempler fra praksis: Sproglige side 15 Mål: Kropslige... side 15 Faglig begrundelse for målene: Kropslige... side 15 Eksempler fra praksis: Kropslige side 16 Tema: Mødet med natur og kultur... side 17 Mål: Natur... side 17 Faglig begrundelse for målene: Natur... side 17 Eksempler fra praksis: Natur... side 17 Mål: Kultur... side 18 Faglig begrundelse for målene: Kultur... side 18 Eksempler fra praksis: Kultur... side 18 Evaluering... side 19 Dokumentation... side 19 2

3 Forord Dette er en institutionsplan for Blichers Børneby SFO. Den er udarbejdet i forbindelse med indførelse af mål- og indholdsbeskrivelser i SFO erne i Randers kommune. Den er løbende blevet revideret. Den er blevet godkendt i skolebestyrelsen. Det er vores håb og mål, at vore forældre og andre som læser dette, kan få en fornemmelse af, hvad vi står for, og hvordan vi arbejder. Desuden bliver planen brugt som et arbejdsredskab af personalet. 3

4 Beskrivelse af Blichers Børneby SFO Blichers Børneby er en stor og hyggelig SFO. Vi har ca. 200 fuldtidsbørn og et mindre antal børn på morgen og morgen/feriemodul. Hvert år i marts modtager vi førskolebørn fra flere forskellige børnehaver i vores område. Vi har endvidere en gruppe børn fra skolens H1 og H2 klasser i vores SFO. SFO en er åben fra kl til 17 hver dag. Fra kl er børnene i skole. Vores SFO består af tre huse. Når børnene kommer fra skole, tjekkes de ind på tabulex, i det hus de har base i. Vi vægter højt, at der står en voksen klar til at tage i mod børnene, når de kommer i SFO om morgenen og efter skole. I løbet af dagen må børnene gerne være i de andre huse. Vi har et stort udeareal, hvor der er mange gode kroge at lege i, boldbaner, bål hus, forskellige legeredskaber osv. Vi bruger også gymnastiksalen/ hallen og svømmesalen. Vi har fælles bestyrelse med skoledelen. Vi vil gerne have, at vores SFO er et sted hvor omsorg, trivsel, relationer og handling vægtes højt og hvor engagement, medansvar, kommunikation og humør er drivkraften. Derudover er vi en SFO, som holder fast i traditioner. 4

5 Skolen og samarbejdet mellem pædagog og lærer. Pædagoger og lære samarbejder om at skabe sammenhænge og kontinuitet i barnets hverdag. Pædagogens primære opgave er at støtte barnet i at udvikle sociale -og relations - kompetencer og styrke barnets evne til at samarbejde og fungere i gruppesammenhænge med andre børn. Pædagogen modtager barnet, når det starter i førskole og følger barnet fra 0. klasse til og med 3. klasse. Pædagogen er så vidt muligt i det hus, hvor barnet går om eftermiddagen. Pædagogen har typisk lektioner i klassen om ugen. I 0. klasse samarbejder pædagogen med børnehaveklasselederen om at gøre overgangen mellem børnehave/førskole og skole så god som muligt. Fra klasse samarbejder pædagogen og lærerene omkring hele klassen både fagligt og socialt. Pædagogen kan have lektioner i alle fag. I hele indskolingen arbejder vi i årgangsteams, som oftest består af: 2 dansklærere, 2 matematiklærer og 2 pædagoger. På alle klassetrin er der et ugentlig skemalagt teammøde, hvor de forskellige teams har mulighed for at drøfte planlægning og evt. tiltag i klassen/ børnegruppen. Teammødet danner grundlag for drøftelser, der kan bidrage til fælles forståelse af børnene i klasserne. Det giver lærere og pædagoger mulighed for, at forberede emner og tiltag, hvor det faglige og sociale læringsrum har lige stor betydning. På mødet skabes endvidere mulighed for fælles at reflektere over arbejdsprocesser. Udover teammøder afholdes der afdelingsmøder, hvor hele indskolingen drøfter og planlægger sammen. Vi holder elevsamtaler efter behov. Vi taler med barnet om, hvordan det trives både i fritidsdelen og skoledelen. Hele teamet deltager i skole/hjemsamtalerne, hvor emnet er barnets faglige og sociale udvikling. Desuden deltager hele teamet også i forældremøder i klassen. 5

6 Samarbejdet mellem pædagoger og lærere giver optimale muligheder for at forhindre, at små problemer bliver til store problemer for børnene. Vi ser hele barnet, med alle de forskellige kompetencer barnet er i besiddelse af. De værdier vi arbejder ud fra, er de samme, uanset om det er i skoledelen eller fritidsdelen. Selvfølgelig er der nogle vilkår, der er forskellige f.eks. ringetider og fysiske rammer. 6

7 Fritidspædagogik i SFO I SFOen skaber vi rammerne for børnenes udvikling. SFOen giver mulighed for børns udfoldelse og for deres personlige og sociale udvikling. Personalet i SFOén arbejder professionelt, og har forståelse for børnenes verden, støtter dem, er omsorgsfulde og nærværende. I Blichers Børneby vægter vi: At børnene oplever fællesskab. At skabe rammer for samværsformer der inspirerer til venskab, også på tværs af interesser, alder og køn. At børnene har muligheder for at udvikle sociale kompetencer. At børn selv kan vælge til og fra At børnene får redskaber til konfliktløsning. At børnene lærer at respektere og acceptere forskelligheder At børnene udvikler selvværd og selvtillid At børnene kan dyrke deres interesser og opdage nye. At børnene kan lære af hinanden. At der er tilbud om forskellige aktiviteter, både ude og inde, der tilgodeser børns forskellige behov. At give børnene plads og tid til at lære gennem legen. At vi som voksne er engagerede, anerkendende og nærværende, og fungerer som tydelige rollemodeller for børnene. At drage omsorg og have trygge rammer At børnene bevæger sig og bruger udeområdet. At børnene bruger og udvikler deres fantasi. 7

8 Legens betydning. I Blichers Børneby SFO arbejder vi hen i mod, at skabe optimale rammer for børnenes leg med respekt for, at legen er en betydningsfuld del af børnenes dagligdag. Børns leg er en ustruktureret aktivitet, hvor børnene selv bestemmer roller og handling med mindst mulig indblanding fra den voksne. Legen kan også være mere struktureret, hvor det er voksne, der inspirerer og sætter rammerne. F.eks. i arbejdet med sociale kompetencer. Børns leg giver mulighed for at udvikle venskaber. I legen kan barnet bearbejde nye og gamle indtryk og dermed få en forståelse for følelser bagved. Legen styrker børnenes sociale, kreative, kommunikative og sproglige kompetencer. Legen giver mulighed for, at barnet kan afprøve sig selv og derved lære sig selv bedre af kende. Børn lærer meget af at lege; men børn leger først og fremmest, fordi de synes, det er sjovt! 8

9 Børn med særlige behov. Børn med særlige behov spænder fra børn med en diagnose til børn, der har brug for enkelte retningslinjer i hverdagen. Behovene kan være fysiske, psykiske eller sociale. Børn med særlige behov, skal have støtte til at udvikle sig til selvhjulpne og selvbestemmende individer. Derudover skal vi støtte børnene i at kunne indgå i sociale relationer. Hvad kan og gør vi: Vi har viden om børns udvikling. Vi kan vejlede forældre og andre f.eks. lærere. Vi kan indsamle viden om barnet i hverdagen. F.eks. lave observationer. Vi kan hjælpe og støtte forældre og andre i at indhente eller få viden fra andre fagfolk. Vi samarbejder i teamet omkring barnet. Vi kan hjælpe og støtte barnet i hverdagen. Vi kan hjælpe og støtte andre børn i, at skabe gode relationer til barnet. Pædagogen kan være bindeleddet mellem forældre, lærere og andre, der arbejder med barnet, da pædagogen ser barnet både i fritidsdelen og i skoledelen. Pædagogen har ofte den daglige forældrekontakt. 9

10 Tema: Personlighedsudvikling, dannelse og sociale kompetencer Mål: Personlighedsudvikling og dannelse Vi vil give børnene mulighed for at være sammen med anerkendende voksne. Vi vil give børnene mulighed for at have medindflydelse på egen hverdag i SFO. Vi vil give børnene mulighed for at udvikle sig i samspil med andre. Faglig begrundelse for målene: Personlighedsudvikling og dannelse Ved at give børnene mulighed for samvær med anerkendende voksne styrker vi børnenes selvværd, idet de oplever at blive set og hørt. Som anerkendende voksne lægger vi vægt på børnenes ressourcer og tager udgangspunkt i deres stærke sider. Ligeledes giver vi børnene passende udfordringer, hvilket er med til at styrke børnenes tiltro til egne evner. Ved at give børnene mulighed for medindflydelse på egen hverdag i SFO, oplever vi mere engagerede børn. Børnene bliver mere selvstændige og ligeledes mere kreativt tænkende. Børnene bliver styrket i at give udtryk for egne ønsker og behov og samtidig tage stilling til andre børns behov og ønsker. Børnene vil i højere grad opleve at blive set og hørt, når de har medindflydelse. De vil opleve, at deres ønsker og behov bliver taget alvorligt. At have medindflydelse på egen hverdag er også en øvelse til det voksne liv. Børn udvikler sig i høj grad i samspil og samvær med andre børn. Det er der mulighed for i SFOén, hvor der både er plads til den frie leg og den strukturerede leg. 10

11 Eksempler fra praksis: Personlighedsudvikling og dannelse Vi fokuserer på barnets stærke sider og ressourcer. Vi anerkender barnet med en positiv tilgang og er opmærksomme på at fremstå som gode rollemodeller. Vi lytter til barnets ønsker og ideer, f.eks. ved at have spil, legetøj og materialer stående fremme til fri afbenyttelse. Vi respekterer barnet som det individ, det er, ved at være indlevende og ved at spørge ind til barnets oplevelser af hverdagen. Vi giver barnet mulighed for at vælge til og fra i aktiviteter, f.eks. i forbindelse med svømning, rollespil, værksteder. Vi er opmærksomme voksne, der lytter til og iagttager barnets signaler og tilbyder aktiviteter. Giver udfordringer og ansvar så barnet kan udvikle sig. Vi giver børnene mulighed for at trække sig, Vi hjælper barnet med at sætte ord på følelser og oplevelser Vi støtter barnet i at mærke efter og sige fra. Vi arbejder målrettet og reflektere over egen praksis 11

12 Mål: Sociale kompetencer Vi vil give børnene mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi vil give børnene forståelse for hinandens forskelligheder. Vi vil styrke børnenes sociale kompetencer. Faglig begrundelse for målene: Sociale kompetencer Vi ser vigtigheden i at udvikle og styrke børnenes sociale kompetencer, så de bliver opmærksomme på andre børn og er i stand til at drage omsorg for andre. Ved at styrke børnenes indfølingsevne bliver de bedre i stand til at håndtere sociale situationer og eventuelle konflikter. Børn med stærke sociale kompetencer begår sig bedre i større sociale sammenhænge. Derfor finder vi det vigtigt at arbejde med børnenes roller i forhold til fællesskabet. At være og føle sig som en del af fællesskabet er styrkende for børnenes udvikling. Det er blandt andet i sådan et fællesskab, at børnene møder anerkendelse, ligeværd og udfordringer. Eksempler fra praksis: Sociale kompetencer Vi har aktiviteter, hvor barnet får mulighed for at skabe venskaber og fællesskaber. Vi vægter at børnene har mulighed for at skabe venskaber og fællesskaber også på tværs af vores huse og alder. Vi har f.eks. emneuger, bordtennis og bordfodboldturneringer, rollespil osv. Vi har forskellige aktiviteter som giver mulighed for at arbejde med og afprøve sociale kompetencer og sociale spilleregler. Vi snakker med børnene om at være forskellige, om styrken i, at vi ikke alle er ens og børnenes ret til at være som man er. Vi arbejder med, at børnene skal lære at kunne give udtryk for egne ønsker og behov, men også at kunne acceptere andres. Vi arbejder med at give børnene redskaber til konfliktløsning og støtter dem i at løse små konflikter selv. Arbejder med børnenes relation kompetencer og sociale udvikling 12

13 Tema: Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer Mål: Æstetik Vi vil give børnene mulighed for tid og rum uden voksne, hvor de sammen med deres kammerater kan lege og skabe børnekultur. Vi vil styrke børnene i at eksperimentere og udtrykke sig kreativt. Vi vil inspirere børnene til at holde orden og passe på tingene. Vi vil lære børnene at have respekt for andres ting. Faglig begrundelse for målene. Æstetik Det er godt at der bliver skabt børnekultur. Børnene bearbejder læring, oplevelser, sanseindtryk og følelser. Derudover har børnene mulighed for at udvikle deres kreativitet, fantasi og forhandlerevner gennem børnekulturen. Gennem kreative aktiviteter finder børnene ud af, hvad de har lyst til, og hvad de kan. De øver sig i at finde egne løsninger. Vi mener at, det er vigtigt, at børnene lærer at vise respekt for omgivelserne og andre. At de har ansvarsfølelse. Eksempler fra praksis. Æstetik Vi lægger vægt på børnenes egne kreative lege, derfor har vi forskelligt legetøj, som børnene kan lege med. Vi støtter børnenes ideer til lege ved at være behjælpelige med bl.a. praktiske ting Ved fastlagte aktiviteter skaber vi rum for, at børnene kan udvikle deres kreative ideer. Vi stiller materialer til rådighed for børnene. Til brug for egne spontane og kreative ideer 13

14 Vi arbejder på tværs af husene, så store og små kan inspirere hinanden. Vi viser at børnenes produkter har betydning ved at udstille dem, ved at vise dem interesse og ved at vise dem respekt. Gennem det er vi rollemodeller og håber, at det giver børnene en ansvarsfølelse over deres egne og andres produkter. Vi vil snakke med børnene om vigtigheden af at passe på andres og egne ting. Mål: Sprogligt Vi vil arbejde for, at omgangstonen er respektfuld og anerkendende. Vi vil styrke børnene i at sætte ord på deres følelser og behov. Vi vil hjælpe børnene med at klare konflikter med snak. Vi vil styrke børnenes begrebsforståelse. Faglig begrundelse: Sprogligt Sproget er et vigtigt redskab for at kunne sætte ord på ønsker, følelser og behov. Børnene bliver bedre til at løse konflikter. Børnene får en større forståelse for sig selv og andre. Børnene kan klare flere ting selv ved, at de kan udtrykke sig. Sproget er med til at åbne børnenes viden og begreber. 14

15 Eksempler fra praksis: Sprogligt Vi hjælper børnene med at udtrykke sig forståeligt, når de står i en situation, hvor deres eget ordforråd ikke slår til f.eks. ved at: o Spejle dem o Give dem ord o Tænke højt Vi arbejder med børns sprog og omgangstone ved at o Anerkende god omgangstone o Vejlede ved dårlig omgangstone Gennem snak med børnene om deres hverdag/oplevelser får vi en forståelse for børnenes viden og begreber og kan støtte og hjælpe, hvor der er huller. Mål: Kropsligt Vi vil give børnene mulighed for at opleve glæden ved fysisk udfoldelse. Vi vil styrke børnenes sociale fællesskab gennem fysiske aktiviteter. Vi vil give børnene mulighed for forståelse af egen krop, dens muligheder og begrænsninger. Faglig begrundelse for målene: Kropsligt Det er sundt at røre sig. Gennem legen tilegner børnene sig sociale spilleregler og ansvarlighed i de forpligtende fællesskaber, hvilket er udviklende for barnets sociale kompetencer. Gennem leg og fysiske aktiviteter oplever børnene at være en del af fællesskabet. Børnene får mulighed for at vise andre sider af sig selv. Ved leg og andre aktiviteter opstår der fysiske berøringer børnene imellem, hvilket er med til at øge accepten af hinanden. 15

16 Ved at stille børnene over for passende udfordringer kan de opleve glæden ved at overskride egne grænser hvilket skaber større tillid til egen formåen. Eksempler fra praksis: Kropsligt Vi benytter gymnastiksalen/ hallen til forskellige lege, hvor børnene bliver udfordret fysisk og motorisk. Vi svømmer med børnene. Vi tilrettelægger forskellige aktiviteter, så alle børn oplever, at de kan være med. Vi benytter det store udendørsareal til forskellige aktiviteter f.eks.: o Boldspil o Stylter o BMX og mooncar o Motorgocart o Rollespil Vi har forskellige rum/aktiviteter inde, hvor børnene har mulighed for at bruge deres krop f.eks.: o Puderum med plads til tumlen o Aktivitetsrum med madrasser o Musikrum med mulighed for dans o Bordtennis og bordfodbold. o Wii hvor børnenes koordinationsevne og reaktionsevne udfordres på en sjov måde. 16

17 Tema: Mødet med natur og kultur Mål: Natur At give barnet lyst til at færdes ude og bruge naturen. At være udforskende og nysgerrig. Lære at respektere naturen og omgivelserne. At barnet tilegner sig viden om naturen. Faglig begrundelse for målene: Natur Vi mener, at det er en nødvendighed at have en viden om og en forståelse for vores fælles natur, for at vi alle kan færdes og bruge den på en ansvarlig, fornuftig og respektfuld måde. Naturen kan give børnene anderledes oplevelser og erfaringer. Naturen inspirere til leg og stimulerer endvidere børnenes sanser, fantasi, fællesskaber og glæde. Eksempler fra praksis: Natur Vi bruger vores bålhus til forskellige aktiviteter f.eks bålmad, flette og snitte. Vi har små lupper, terrarier, mikroskoper, bøger og et nanobord, som børnene kan bruge, når de undersøger naturen. Et par gange om året tager vi på ture til skov og strand. Vi har vandrende pinde, som børnene er med til at passe. Vi bruger og udvikler vores udeareal, så det den inspirere til børns aktiviteter og leg Vi inddrager udeområdet i vores emneuger og har aktiviteter, hvor børnene har mulighed for at eksperimentere, udforske og lave forskelligt af naturens materialer. 17

18 Mål: Kultur Styrke barnets kreativitet på forskellige måder og give oplevelser, som er ud over dagligdagen. At SFO har faste traditioner Få kendskab til andre kulturer. At give plads til tidens børnekultur Faglig begrundelse for målene: Kultur Igennem mødet med forskellige udtryksformer udvider børnene deres egen kunstneriske begrebsramme og lader sig inspirere. Faste traditioner i SFO kan være med til at give børnene et fællesskab og en fælles identitet. Eksempler fra praksis: Kultur Børnene optræder i musikrummet med dans, teater og cirkus. Vi laver kreative projekter f.eks. skrammelkunst, malerier mm, der kan afsluttes med en fernisering, hvor forældre kan se børnenes produkter. Vi arrangerer teatertur for børnene sammen med skoledelen. Vi tilrettelægger vores pædagogiske praksis, så der løbende er forskellige kreative aktiviteter. Vi bruger IT/ aktivboard, så børnene derigennem kan se og afprøve forskellige ting. Vi har faste traditioner i vores SFO f.eks. påske/juletraditioner, sommerfest, ture ud af huset og turneringer. Vi er med til at give børnene en forståelse for og kendskab til andre kulturer ved at snakke med dem om de ting, der rør sig i tiden. Det kan være pludselige opståede ting, personlige oplevelser og børn fra andre kulturer, som flytter hertil. Vi arrangerer byttedage til samlekort Vi har computerdage, hvor børnene kan have et fællesskab gennem spil. 18

19 Evaluering. Vi vil løbende evaluere på vores mål og praksis. Derudover evaluerer vi løbende forskellige aktiviteter og forløb på vores personalemøder. En gang om året bliver der udarbejdet nye fokusområder, som vil blive sat ind i vores Mål og indholdsbeskrivelse. Dokumentation. Vi vil løbende dokumentere det, vi går og laver. Det vil vi bl.a. gøre ved at: Lave udstillinger og ferniseringer af børnenes produkter. Vise fotos fra dagligdagen på vores elektroniske skærme i husene Afholde Åbent hus arrangementer i forbindelse med en aktivitet eller en emneuge. Skrive om aktiviteter i nyhedsbreve på tabulex Give orienteringer om forløb på bestyrelsesmøder. 19

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning - og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning Revideret august 2016 Indledning Den pædagogiske virksomhed i Jels SFO er en bred vifte af situationer, hvor vi med afsæt i den anerkendende tænkning

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO Forord På baggrund af lovgivningen fra undervisningsministeriet, skal alle skoler udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse SFO Lærkereden Horne-Tistrup skolerne 2015

Mål og indholdsbeskrivelse SFO Lærkereden Horne-Tistrup skolerne 2015 Mål og indholdsbeskrivelse SFO Lærkereden Horne-Tistrup skolerne 2015 Lærkereden er en del af Horne- Tistrup skolerne og tager udgangspunkt i skolernes grundstene, som er: læring, Fællesskab, sundhed og

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO.

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Personlighedsudvikling og sociale kompetencer: At børnenes selvværdsfølelse styrkes ved, at de får mulighed for samvær med anerkendende voksne. At børnenes tillid

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelserne er at gøre det pædagogiske og faglige arbejde i skolefritidsordningerne mere synligt og konkret.

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelserne er at gøre det pædagogiske og faglige arbejde i skolefritidsordningerne mere synligt og konkret. Mål - og indholdsbeskrivelse for Ulkebøl Skole, SFO Forord Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFO er i Sønderborg på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse

Mål- og Indholdsbeskrivelse Mål- og Indholdsbeskrivelse Søndermarkskolens SFO Søndermarkskolen SFO Skanderborggade 65 8940 Randers SV. 89154980/89154981 Indledning I 2009 blev lov om udarbejdelse af mål og indholdsbeskrivelser for

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser i Nordenskov SFO

Mål- og indholdsbeskrivelser i Nordenskov SFO Indledning Varde kommune har besluttet at SFO' ernes mål- og indholdsbeskrivelser skal revideres. SFO lederne har i samarbejde med skolekonsulenten tilpasset nye fokusområder, så de passer med Varde kommunes

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Handleplaner for 2. årgang.

Handleplaner for 2. årgang. Handleplaner for 2. årgang. På 2. årgang, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene. Det er vores håb, at dette vil opleves, samt fungere, som en paraply

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Vision, værdier og menneskesyn

Vision, værdier og menneskesyn Vision, værdier og menneskesyn Vision Vi vil være det bedste helhedstilbud for vores børn. Vi vil lægge vægt på børnenes alsidige udvikling og tage højde for deres forskellige sociale, faglige og følelsesmæssige

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse i Tilsted SFO OASEN

Mål og indholdsbeskrivelse i Tilsted SFO OASEN Mål og indholdsbeskrivelse i Tilsted SFO OASEN Vedtaget i Skolebestyrelsen den 13. april 2015 Indhold Forord Målsætning Samarbejde mellem SFO og skolen Kost og bevægelse Forældresamarbejde Faglig Fordybelse

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO Mål- og indholdsbeskrivelse 2018-2019 for Bording Skoles SFO December 2017 Skolens vision og værdigrundlag Beskrivelse af det pædagogiske indhold i SFO Den gode fritidspædagogik handler om at skabe rum,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl.

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl. Forord Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFO er i Sønderborg på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det nye er bl.a. kravet om skriftlighed og strukturering,

Læs mere

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Med handleplan for Broskolens SFO. Faaborg - Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 1 Forord I Faaborg-Midtfyn kommune ønsker vi, at skolens undervisningsdel

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne.

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. Inklusion Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion kan meget kort defineres som: Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. For SFOèrne i Hvidovre betyder

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen Mål og indholdsbeskrivelse Grejsdal skoles SFO SFO en er en integreret del af skolen 1. SFO, Grejsdal Skoles pædagogiske grundlag en vedvarende proces! Som grundlag for dette arbejde har vi formuleret

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

ÅBEN SKOLE ÅLØKKESKOLEN D. 31. OKTOBER Program

ÅBEN SKOLE ÅLØKKESKOLEN D. 31. OKTOBER Program ÅBEN SKOLE ÅLØKKESKOLEN D. 31. OKTOBER 2018 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Elsebeth Madsen Pædagog: Salvor Pettursdottir (Salka) Souschef: Søren Toft Jepsen Program Orientering om Åløkkeskolen

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO December 2015 Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO Skolens værdigrundlag Vision for Bording Skole Bording Skole er skolen og arbejdspladsen, hvor alle børn, unge og medarbejdere er glade

Læs mere

Dus er indholdsplanen en beskrivelse af det, vi arbejder med og hvilke indsatsområder, der arbejdes med i øjeblikket.

Dus er indholdsplanen en beskrivelse af det, vi arbejder med og hvilke indsatsområder, der arbejdes med i øjeblikket. DUS indholdsplan: Dus er indholdsplanen en beskrivelse af det, vi arbejder med og hvilke indsatsområder, der arbejdes med i øjeblikket. Indholdsplanen er for at tydeliggøre det fælles pædagogiske grundlag.

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere