Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen: Pædagogisk læreplan: Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3"

Transkript

1 Regnbuens Læreplan

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer... 4 Tema 3, sprog... 5 Tema 4, krop og bevægelse... 6 Tema 5, natur og naturfænomener... 6 Tema 6, kulturelle udtryksformer og værdier... 7 Børn med særlige behov... 8 Evaluering fremadrettet... 9 Regnbuens pædagogiske principper... 9 Fysisk/æstetisk børnemiljø, vuggestuen... 9 Psykisk børnemiljø, vuggestuen Fysisk/æstetisk børnemiljø, børnehaven Psykisk børnemiljø, børnehaven

3 Daginstitutionen Regnbuen Åbningstider: mandag torsdag 6.30 til 17.00, fredag til Børnehaven hus 1 Vejledalen 132 Tlf.nr Vuggestuen Vejlebrovej 132 Tlf.nr Børnehaven hus 2 Vejlebrovej 108 Tlf.nr Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen: Regnbuen blev dannet 1. september 2006, og bestod da af en vuggestue og en børnehave. Den 1. april 2013 er der blevet tilknyttet en børnehave mere. Så nu er vi en vuggestue og 2 børnehaver, som kaldes vuggestuen, hus 1 og hus 2. Afdelingerne er ikke placeret fysik sammen, men er beliggende i samme geografiske område af Ishøj. Vi består af 1 leder, 2 afdelingsleder, 11 pædagoger, 7 pædagogmedhjælper, 1 pau elev samt 3 køkkendame. Vi modtager pædagogstuderende i 12 ugers praktikforløb. I perioder har vi personer ansat i jobtilbud. Vi bor centralt, i forhold til kulturelle tilbud og forskellige udflugtsmuligheder. Ligeledes er der omkring Regnbuen, i gå afstand, flere forskellige legepladser, der byder på anderledes udfoldelsesmuligheder end dem, Regnbuen selv er i besiddelse af. Børnegruppen er socialt, og kulturelt forskellig. De fleste børn er velfungerende, aldersvarende, trygge og glade børn, der kan lide at komme i vuggestue og børnehave. En gruppe børn har behov for at udvikle et aldersvarende sprog på dansk, og der er i børnehaven tilknyttet en sprogpædagog fra kommunens sprogkorps. I Regnbuens vuggestue anvender vi Total kommunikation, tegn til tale for at styrke barnets sprog. I børnehaverne er børnene aldersintegreret på stuerne, vi har åbne døre i begge huse, hvilket betyder, at børnene frit kan opholde sig og lege på alle stuer og gangarealer, de har dog deres faste base på en stue. I vuggestue har vi en storbørnsgruppe, og 2 småbørnsgruppe, vi har ofte dørene åbne, så børnene frit kan opholde sig og lege på de andre stuer og i gangarealet. 2

4 I Regnbuens forældrebestyrelse bestræber vi os på, at der er en ligevægt af forældre fra vuggestueafdelingen og børnehaveafdelingerne, der er en personalerepræsentant fra hver afdeling. Forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen af læreplanen og evalueringen heraf. Samt institutionens økonomiske rammer, samt det daglige pædagogiske arbejde. (Se i øvrigt hjemmesiden). Lukkedage, fredag efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag 5. juni, Juleaften 24. december, Nytårsaften 31. december samt 3 dage, der forsøges at lægges i forbindelse med julen. Pædagogisk læreplan: I det følgende præsenteres den pædagogiske læreplan for Regnbuen ud fra de seks temaer hvor lærings mål, tegn på læring, tiltag/aktiviteter/metoder samt dokumentation/evaluering indgår. Vi vil i 2014 have særlig fokus på natur og naturfænomener. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling: (Personlige kompetencer) Læringsmål: Barnet skal lære at følge normer og regler for samvær og adfærd. Barnet skal lære at erkende og udtrykke egne følelser samt vise respekt for andre. Barnet skal lære at fungere i grupper, samt at kunne agere selvstændigt. Barnet skal lære at udvise respekt for kulturelle forskelligheder. Tegn på læring: At barnet udviser empati for hinanden og passer på institutionens ting. At barnet udtrykker egne følelser, samt viser forståelse for andres følelser og grænser. At barnet kan vente på tur, udtrykke egne ønsker og behov, fx under samling. At barnet udviser bevidsthed om forskelligheder samt udviser respekt for andre mennesker. At barnet tager initiativer samt viser omsorg for andre i hverdagen. Tiltag, aktiviteter og metoder: Vi synliggør vores holdninger og regler overfor barnet ved at være gode rollemodeller. Vi hjælper barnet med at sætte ord på sine følelser. Fx jeg kan godt se, at du er ked af det og savner mor. Vi støtter barnet i, at udvikle empati ved at sætte ord på. Fx prøv lige at se hvor glad Lotte blev da du kom. Vi læser bøger og synger sange omhandlende følelser. Vi holder samling, hvor barnet lærer at vente på tur, lytte og fortælle. 3

5 Vi udarbejder dokumentations bøger, skriver i logbøger, udstiller på dokumentations væg og i fotorammer, samt laver barnets bog. Vi udarbejder handleplanskemaer efter behov. Vi evaluerer løbende ud fra vores eget evalueringsskema. Tema 2, barnets sociale kompetencer: (fællesskab og socialitet) Læringsmål: Barnet skal lære at anerkende og respektere andre. Barnet skal lære at indgå i fælles aktiviteter med mulighed for at etablere venskaber på tværs af stuerne. Barnets skal lære at samarbejde samt være en god kammerat og udvise empati. Tegn på læring: At barnet lytter og udviser interesse i den givne aktivitet, fx til samling. At barnet udviser empati og omsorg for andre. At barnet kan videregive læring, fx vise nye børn til rette. At barnet viser forståelse for legens regler. At barnet inddrager andre børn i legen. Tiltag, aktiviteter og metode: Vi arbejder målrettet på at inkludere alle børn. Gennem dialog og handling giver vi barnet forståelse for vigtigheden af, at behandle hinanden med omsorg og respekt. Vi giver barnet en forklaring på konsekvensen af dets handling. Vi lærer barnet, at man godt kan inddrage andre børn i legen, og stadig bibeholde den gode leg. Gennem ord og handlinger prøver vi, at få en dialog med barnet om de følelser, der er opstået ud fra en konkret situation. Ved samling igangsætter vi aktiviteter der gør, at barnet oplever at være en aktiv del af fællesskabet. Vi tager på fælles ture ud af huset, både i større og mindre grupper. Vi skriver i logbog, udarbejder billeddokumentation fx af vores samling. Vi evaluerer gennem iagttagelser, observationer og gennem dialog med hinanden på stueog personalemøder 4

6 Tema 3, sprog: (Nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog) Læringsmål: Barnet skal lære at udtrykke behov, ønsker, tanker, følelser, oplevelser og handlinger. Barnet skal udvikle et aldersvarende sprog. Barnet skal efter alderstrin, kunne genkende farver, bogstaver og tal. Barnet skal kunne kommunikere gennem kropsprog, og lære at aflæse andres kropssprog. Barnet skal udvikle sit billedsprog gennem kreativitet. Fx tegne, male og klistre. Barnet skal lære at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde. Tegn på læring: At barnet kan/forsøger at udtrykke sig verbalt og nonverbalt, og viser interesse for at udvikle sit ordforråd. At barnet kan/forsøger at lytte til andre og tør udtrykke sig, fx ved at turde vælge en sang ved samling At barnet kan/forsøger, på egen hånd, verbalt at løse konflikter. At barnet spørger ind til oplevelser/omgivelser. Barnet kan/forsøger, at fortælle om egne oplevelser. At barnet synger med og bruger tegn og på egen hånd synger sange fx fra samling og leger sanglege. Tiltag, aktiviteter og metode: Vuggestuen bruger Tegn til tale til at understøtte det verbale sprog. Vi sætter ord på alt, fx handlinger, følelser, adfærd og konfliktløsning. Vi holder samling, synger, leger sanglege, samt har rytmikforløb. Vi arbejder med sprogposer, og har udviklet vores eget billedlotteri. Vi har sproggrupper i både vuggestuen og i børnehaven, når der er børn med behov herfor. Vi anvender skriftsprog i hverdagen gennem ordkort på inventar og navnekort. Børnene har altid adgang til bøger. Vi læser højt for børnene i aldersopdelte grupper samt fælles højtlæsning. Vi får jævnligt leveret bøger og musik fra biblioteket. Og børnehaven hus 2 har deres eget bibliotek med mulighed for hjemlån. Vi anvender billeddokumentation og skriver i logbogen. Vi foretager 3 års sprogvurderinger. Vi evaluerer på vores mål og aktiviteter på stue- og personalemøder. 5

7 Tema 4, krop og bevægelse: (fysisk udfoldelse, kendskab til og brug af kroppen) Læringsmål: Barnet udvikler kropsbevidsthed og kropskendskab. Barnet bliver motorisk velfungerende og får udviklet sit sanseapparat. Barnet bliver bevidst om sund kost, ernæring og bevægelse. Barnet udviser glæde ved at bruge sin krop. Tegn på læring: At barnet i hverdagen viser glæde og lyst til, at bevæge sig og være aktiv. At barnet viser interesse for at kunne selv fx tage tøj af og på. At barnet udvikler sig alderssvarende såvel grov, som fin motorisk. At barnet kan sætte ord på krop og sanser. Tiltag, aktiviteter og metoder: Vi prioriterer leg og bevægelse i daglig praksis. Personalegruppen er rollemodeller. Vi støtter børnene i at blive selvhjulpne, fx ved af- og påklædning. Vi stimulerer børnenes sanser gennem forskellige sanseaktiviteter/lege. Vi har faste legepladsdage og prioriterer ude liv, uanset vejret. Vi deltager i Ishøj kommunes børnearrangementer. Vi styrker børnenes grov og fin motorik ved fx at tegne, male, lave perleplader, samt tager på ture fx til skov, strand og nærmiljøets legepladser. Vi anvender billeddokumentation og skriver i logbogen. Vi evaluerer på personalemøder, ud fra vores evalueringsskemaer. Tema 5, natur og naturfænomener: (Arbejde med natur, dyr, årstider og planter) Læringsmål: Barnet får kendskab til de 4 årstider. Barnet får kendskab til forskellige dyr og materialer i naturen. Barnet lærer om forskellige vejrfænomener. Barnet får viden om miljøet. Barnet får viden om klimaet. 6

8 Tegn på læring: At barnet af eget initiativ lægger mærke til, - og fortæller om vejret og naturen. At barnet er opmærksom på ikke, at smide affald i naturen. At barnet udtrykker kendskab til mad og drikkevarer, og hvor det kommer fra. At barnet viser respekt og omsorg for dyr og planter i naturen. Tiltag, aktiviteter og metoder: Vi igangsætter aktiviteter hvor vi undersøger naturen og vejrfænomener. Vi anvender bl.a. spil, bøger og sange. Vi eksperimenterer med fx tung/let, synker/flyder m.m. Vi bearbejder ting fra naturen kreativt. Vi taler om den rette påklædning til de forskellige årstider. Vi samarbejder med naturværkstedet. Vi tager på ture, og undersøger dyre/planteliv. Vi vil det næste år have særlig fokus på natur og naturfænomener, se årsplan under de enkelte afdelinger. Vi udarbejder billeddokumentation og dokumentations bøger, skriver i logbog, udstiller på dokumentations væg og anvender materialer vi har indsamlet i naturen. Vi vil evaluere på stue og personalemøder. Tema 6, kulturelle udtryksformer og værdier: (Kreativitet, kultur, It-computer) Læringsmål: Barnet lærer om andre kulturer. Barnet udtrykker sig kunstnerisk ved, at kunne anvende forskellige materialer og teknikker. Barnet får kendskab til forskellige kulturelle tilbud, teater, biograf, cirkus, musik, eventyr m.m. Barnet får kendskab til den danske kultur og de danske traditioner. Barnet får kendskab til IT, Ipads gennem forskellige lærespil. Tegn på læring: At barnet er opmærksom på og anerkender, at vi er og ser forskellige ud. At barnet udviser kendskab til danske traditioner. At barnet udviser glæde ved at synge og danse. At barnet udviser glæde ved at male, tegne, klippe og klistre. 7

9 At barnet får kendskab til farver og former. At barnet viser interesse for IT, ipads og bruger det. At barnet nyder højtlæsning og beder om at få læst op. Tiltag, aktiviteter og metode: Vi arbejder med forskellige materialer, former og farver. Vi tager på ture, fx til museer og teater og læser bøger. Vi synger og danser og introducerer forskellige former for musikgenrer, samt spiller på musikinstrumenter. Børnene bruger computer med lærespil i læserummet og deltager i udarbejdelse af billeddokumentation. Vi har Ipads både i vuggestuen og børnehaverne. Vi holder fødselsdage og har faste traditioner omkring danske højtider. Vi anvender billeddokumentation og skriver i logbogen. Vi udstiller børnenes kreative værker. Vi evaluerer på stue- og personalemøder. Børn med særlige behov: At støtte op omkring børn med særlige behov, ved i hverdagen at inkludere børnene i Regnbuens aktiviteter, lege og gøremål ud fra børnenes udviklingsniveau, kompetencer, ressourcer og interesser. I Regnbuens hverdag vil vi have fokus på det fællesskab børnene indgår i. Det er vigtigt at børnene i deres hverdag udviser glæde og tilfredshed, samt føler sig værdsat og anerkendt. Vi vil i det daglige, give børnene mulighed for at afprøve sig selv i forskellige roller, så de derved oplever forskellige sider af sig selv. Gennem daglige voksenstyrede lege og aktiviteter, vil vi inddrage alle børnene og derved tilbyde børn med sociale vanskeligheder, de bedste betingelser for at deltage på lige fod med de andre børn. Derudover arrangerer vi mindre grupper, så børn med særlige behov, kan deltage i aktiviteter, hvor der er mere tid og fokus på barnet, og hvor barnet dermed opnår en succesoplevelse. I vores daglige samvær med børnene, vil vi være nærværende og udvise omsorg ud fra børnenes umiddelbare behov. Vi vil fokusere på børnenes Stærke sider og deres ressourcer, og derigennem medvirke til at øge børnenes selvværd og selvtillid. Vi vil prioritere samarbejdet med PPR højt, fordi vi mener, det er vigtigt med en tidlig indsats, der kan medvirke til, at det enkelte barns uvikling sker hurtigere. 8

10 Vi laver observationer, praksisfortællinger og handleplaner, som vi løbende evaluerer på stue og personalemøder. Evaluering fremadrettet: Den erfaring og viden vi gør os i forbindelse med evalueringerne, vil vi anvende i vores kommende projekter og læreplaner. Regnbuens pædagogiske principper: Læreplanen bygger på de pædagogiske principper og værdier, som er tilgængeligt på Regnbuens hjemmeside. Fysisk/æstetisk børnemiljø, vuggestuen: Beskriv de største udfordringer som I ser vedr. det fysiske børnemiljø i jeres dagtilbud Legemuligheder udendørs: Vores legeplads er god og hyggelig med et dejligt skovområde. Den kan dog mangle bedre udfordrings muligheder for de store børn, samt noget der drejer rundt til at styrke balancen og en gynge til de helt små. Plads til leg indenfor: Vi udnytter de lokaler vi har så godt som muligt, og synes ikke der mangler plads. Steder, hvor børnene kan bevæge sig/lege vildt: Vi har nogle gangarealer der blive brugt meget til løb og dans. Steder, hvor børnene kan lege i fred for de voksne: Vi har mulighed for at børnene kan lege i små ekstra rum, uden at blive forstyrret af andre børn og voksne. Hvordan løses disse udfordringer? Vi løser problemet med de store ved at tage dem med over i vores børnehave og på ture til lokale legepladser. De andre problemer kan løses ved at købe tingene. Børneperspektiv: Hvordan er børnenes meninger og synsvinkler kommet frem? Man kan se de store keder sig indimellem når der er fri leg på legepladsen da alle udfordringer er for lette. 9

11 Støj og larm: Vi er meget forstyrret af mødelokalet ovenpå. (fx når de rykker borde og stole.) Orden/rod i institutionen: Vi er en institution der lægger meget vægt på at der er pænt og ordentligt. Hygiejne forhold Generelt er der altid pænt og rent, vi lægger stor vægt på hygiejne. Der kan være beskidt på gangen efter at vi er kommet ind fra legepladsen. Snakke med kommunen om at man måske ikke udlåner det i institutionens åbnings tid eller når børnene sover. Vi fejer efter alle er kommet ind. Børnene bliver bange for lyden, der lyder som høj torden. De børn der sover inde bliver vækket af lydene. Det er overskueligt for børnene at der er orden. Og de er også selv meget glade for at hjælpe med oprydning. Psykisk børnemiljø, vuggestuen: Beskriv de største udfordringer som I ser vedr. det psykiske børnemiljø i jeres dagtilbud Relationer mellem børnene: Generelt leger børnene godt med hinanden. Enkelte børn kan dog ind i mellem skille sig ud fra børnegruppen. Relationer mellem voksne og børn: Ind i mellem kan der opstå udfordringer i hverdage Trivsel: Vi har haft børn der ikke trives med at være i vuggestue Hvordan løses disse udfordringer? Når dette sker holder vi nogle møder med forældre og personale, og tager det evt. op i konsultative team hvor efter vi laver en handleplan for det enkelte barn. De bliver taget op i personalegruppen med det samme, og der bliver fundet en måde at gribe det an på. Vi forholder os til de børn der ikke trives ved at samarbejde med forældrene. Der holdes møder med forældre, personale og konsultative team hvorefter der bliver Børneperspektiv: Hvordan er børnenes meninger og synsvinkler kommet frem? Efter løsning har børnene mulighed for at trives og lege når der bliver taget hånd om det enkelte barn. Børnene har det godt med den opmærksomhed personalet har tid til at give dem i hverdagen. De trives rigtig godt, er trygge og glade ved de voksne Børnene møder anerkendelse for at de har det svært i vuggestuen, og får hjælp og støtte til at trives. 10

12 lavet handleplan på det enkelte barn. Fysisk/æstetisk børnemiljø, børnehaven: Beskriv de største udfordringer som I ser vedr. det fysiske børnemiljø i jeres dagtilbud Legemuligheder udendørs: Der er rigtig gode legemuligheder. Plads til leg indenfor: Vi har trange forhold. Steder, hvor børnene kan bevæge sig/lege vildt: Gode muligheder på legepladsen. Steder, hvor børnene kan lege i fred for de voksne: Mangler plads indenfor. Støj og larm: Vi har højt støjniveau og dårlig akustik. Orden/rod i institutionen: Vi har fint orden. Hygiejne forhold Vi går meget op i hygiejnen. Hvordan løses disse udfordringer? Vi har organiseret os bedst muligt efter forholdene. Vi organisere os ved at bruge legepladsen. Vi prøver at organisere os ud af det. Der er muligheder på legepladsen. Der bliver lagt ny gulvbelægning. Børneperspektiv: Hvordan er børnenes meninger og synsvinkler kommet frem? Gennem spørgeskema har børnene givet udtryk for at legepladsen er god. Børnene giver udtryk for at de generelt mangler plads indenfor. Børnene giver udtryk for manglende plads indenfor. Børnene giver udtryk for, at der er meget larm, siger det gør ondt i ørerne. Børnene udtrykker enighed. Børnene udviser bevidsthed om hygiejnen. Psykisk børnemiljø, børnehaven: Beskriv de største udfordringer som I ser vedr. det psykiske børnemiljø i jeres dagtilbud Relationer mellem børnene: Vi har børn der udfordre hinanden til at gøre /siger ting der ligge udenfor acceptabel adfærd. Hvordan løses disse udfordringer? Vi tager det op til fx samling, og i den givne situation. Ved behov drøfter vi det med forældrene og evt. konsultative team. Børneperspektiv: Hvordan er børnenes meninger og synsvinkler kommet frem? Ifølge spørgeskemaet: nogle gange bliver børnene drillet, men de driller ikke selv, og hjælper andre der bliver drillet. Relationer mellem voksne Vi tager det op til fx samling, Børnene giver udtryk for at 11

13 og børn: Vi har nogle børn der giver udfordringer i forhold til vores sociale spilleregler. Trivsel: Generel fin trivsel. Der kan til tider være et barn der ikke trives. og i den givne situation. Ved behov drøfter vi det med barnet, forældrene og evt. konsultative team. Vi tager det op i personalegruppen og med forældrene samt evt. konsultative team. de er glade for de voksne. Børnene giver udtryk for at de er glade og tilfredse når de er i børnehave. Børnehavens børneperspektiv er udarbejdet efter et spørgeskema, hvor de store børn blev interviewet. 12

Daginstitutionen Regnbuen

Daginstitutionen Regnbuen Daginstitutionen Regnbuen www.ishoj.dk/regnbuen Åbningstider: mandag fredag 6.30 til 17.00 Børnehaven, Vejlebrovej 108, 2635 Ishøj Tlf.nr. 43734250 Vuggestuen, Vejlebrovej 132, 2635 Ishøj Tlf.nr. 43542125

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2007. Eriksminde Vuggestue

Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2007. Eriksminde Vuggestue Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2007 Forældrebestyrelsen har med indførelse af lov om Pædagogiske Læreplaner fået en ny opgave. Det er nu et lovkrav at de en gang årligt skal evaluere de Pædagogiske

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Vores værdigrundlag, vision, forståelse af kerneopgaven, og læreplanstemaer udgør grundlaget for nedenstående beskrivelse af de mere konkrete

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Virksomhedsplan. Åbningstid Mandag og fredag kl. 7-16.30 Tirsdag, onsdag og torsdag 7-17. Ledelse. Leder 37 timer Kontor alle dage.

Virksomhedsplan. Åbningstid Mandag og fredag kl. 7-16.30 Tirsdag, onsdag og torsdag 7-17. Ledelse. Leder 37 timer Kontor alle dage. Virksomhedsplan Børnehuset Falkonergården Falkoner alle 130 2000 Frederiksberg Telefon: 35 39 55 55 E-mail: post@bh-falkonergaarden.dk Hjemmeside: www.bh-falkonergaarden.dk Åbningstid Mandag og fredag

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere