ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD

2 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt på i det kommende år. Vi lægger i vores planlægning vægt på, hvor børnene er udviklingsmæssigt og tager derudfra udgangspunkt i vores aktiviteter. Året vil bære præg af projektet Mig selv og min familie, som løber fra april 2015 til og med oktober Projektet Mig selv og min familie vil komme til at handle om, at børnene får kendskab til deres familie og familierelationer. I projektet er også indtænkt at børnene øger deres kropsbevidsthed. Vi skal i balsalen og øve motorik og benævne kropsdele for hele tiden at sætte ord på. Vi vil efterbehandle vores erfaringer kunstnerisk eks. ved at male og arbejde tredimensionelt. Når vi arbejder kunstnerisk vil vi bruge hele kroppen og flere forskellige teknikker. I november vil vi lave julegaver. I december vil vi lave forskellige juleaktiviteter på grupperummene samt fælles i huset. Fra januar april 2016 vil vi arbejde med projektet Mig og min by, hvor fokus vil være på Egebæk/Hviding og Roager. Vi vil besøge lokale erhvervsdrivende for at børnene lærer deres by at kende og de muligheder, der er. Der arbejdes med at børnene lærer deres adresse at kende og får et kendskab til, hvor børnene bor ift. hinanden. Efterbehandling af oplevelser og indtryk vil foregå digitalt via små bøger samt kunstnerisk. I år er indsatsområderne digital læring, sprog og kunstnerisk udtryksformer. I mellemgruppen vil vi især have fokus på digital læring det være sig i form af eks. storskærm, ipad og tage billeder. Digital læring vil blive indtænkt i projekterne, hvor det har til formål at understøtte den læring, som vi gerne vil bidrage med. Apps vil blive udvalgt efter deres læringsindhold.

3 Sproglig udvikling Det er i det sociale samspil med andre børn og voksne, børnene udvikler deres sprog, sprogforståelse og ordforråd. I legen er det vigtigt for det enkelte barn at kunne sætte ord på hensigter, følelser og behov samt gøre sig forståelig rent udtalemæssigt. Derfor vil vi støtte det enkelte barn ud fra dets forudsætninger ved at bruge de understøttende sprogstrategier. Vi vil gennem den daglige samtale med børnene være bevidste om at sætte ord på det, vi laver, det vi ser og vores oplevelser. På denne måde får børnene udvidet deres ordforråd og udviklet deres sprogforståelse på en naturlig måde. Samtidig skærpes børnenes opmærksomhed for de ting, der omgiver dem. Vi vil være opmærksomme på at benævne børnenes følelser. Eksempelvis når vi voksne siger til barnet: Du ser ud til at være ked af det, lærer barnet, hvad det er for en følelse, der optager det. Barnet får på denne måde lært at sætte ord på sine følelser og dermed udvidet sit ordforråd. Vi vil gennem samtale i dagligdagen tale om, hvor børnene bor, hvad deres mor og far hedder, hvilket arbejde forældrene har. Dette er med til at give børnene en større omverdensbevidsthed. Vi vil arbejde med, at børnene fortæller om oplevelser hjemmefra, eks. hvad de har lavet i weekenden. Vi vil arbejde med begreber fx modsætninger: stor/lille og høj/lav. Dette vil vi gøre i de aktiviteter, hvor det falder naturligt i f.eks. i Balsalen/hallen og i naturen, hvor vi kan lege med former, størrelser og farver. For at øve børnenes sprogforståelse vil vi arbejde med flere og længere kollektive beskeder, eks. jeg vil have, at I går ud og tisser og bagefter går ned og får jakke på. Vi vil arbejde med dialogiske læsning, rim og remser, synge, lege sanglege, læse og dramatisere historier og eventyr i vores samlinger. Vi vil bruge rekvisitter for at konkretisere historien. Vi sætter ord på ønsket adfærd ved eksempelvis at sige, jeg vil gerne have, du stopper med at drille i stedet for at sige du må ikke drille. Vi vil arbejde med Fri for mobberi materialet, hvor vi skaber dialog ud fra bl.a. børnenes egne oplevelser, plancher og historiefortælling. Vi vil have fokus på de børn, der har særlig brug for sprogstimulering.

4 Personlig udvikling For at styrke det enkelte barns selvværd og selvtillid er vi opmærksomme på at guide, benævne og bekræfte børnene. Vi henter til tider hjælp hos husets Marte Meo terapeut for at få redskaber til at håndtere enkelte børn eller grupper i situationer, hvor vi har brug for vejledning. Vi vil støtte børnene, så de tør være i centrum. Dette vil vi fx gøre i samling gennem børnenes egne fortællinger og musik. Endvidere vil vi være opmærksomme på, at alle børn kommer til orde i de samtaler, vi har i gruppen. Vi vil benævne børnenes følelser ved fx at sige: Jeg kan se, at du er ked af det eller du ser glad ud. Dette hjælper børnene med til at forstå, hvilke følelser de har. Vi bruger Fri for mobberi materialet til at hjælpe barnet til at forstå egne og andres følelser ved at hjælpe barnet til at sætte ord på. Vi vil lægge vægt på, at vi giver børnene nogle udfordringer, der kan give succesoplevelser. Succesoplevelserne er med til at bekræfte børnene i deres initiativer og giver dem mod på nye udfordringer. Det er vigtigt, at vi voksne bekræfter barnet i de gode initiativer, som det tager. Dette er med til at give barnet selvværd, og at barnet føler sig set og hørt samt får mod på at tage nye initiativer. Eksempelvis hvis et barn selv tager tøj på, kan den voksne sige, du var hurtig til at tage tøj på. Dette kan motivere barnet til selv at gå i gang med at tage tøj på. Vi vil samtidig opfordre børnene til at hjælpe hinanden. Vi vil fortsat øve børnene i at blive selvhjulpne. Alt det, de selv kan, er med til at give barnet selvtillid og igen mod til at prøve nye udfordringer og tage nye initiativer. Vi lægger vægt på, at børnene kan glæde sig over andres glæde. Det vil vi gøre ved at fremhæve det barn, der er glad for at præstere noget nyt, overfor de andre børn: Se Mikkel, han har lært at hoppe på et ben. Mikkel bliver i denne situation set af de andre børn. Vi vil være opmærksomme på at øve turtagning, så børnene lærer at give plads til andre børn. Samtidig giver det også børnene en forudsigelighed i forhold til at vide, hvornår det er barnets tur. Vi vil øve børnene i at modtage og udføre kollektive beskeder ift. deres udviklingsniveau for at styrke deres koncentration og evne til at modtage beskeder. Vi vil fortsætte med de daglige rutiner, som er med til at give børnene en mere overskuelig hverdag og derved mindske konflikter og give mindre ventetid. Medbestemmelse vil fortsat være en del af hverdagen inden for de givne rammer. Vi voksne vil sætte ord på det, så børnene er opmærksomme på, at de er med til at bestemme. Vi voksne vil være tydelige i vores kommunikation. Vi vil give børnene modspil sådan de bliver robuste.

5 Motorisk udvikling For at styrke børnenes alsidige motoriske udvikling vil vi i hverdagen være bevidste om, at børnene får forskellige motoriske udfordringer. Vi har fokus på de særlige behov, det enkelte barn har i sin motoriske udvikling. Skønner vi, at et barn har problemer med motorikken, er der mulighed for at få lidt ekstra motoriktræning. Vi vil til samling veksle mellem motoriske og stillesiddende aktiviteter. Når vi har Balsalen eller er i hallen, lægger vi vægt på lege, der styrker børnenes motorik. Vi laver blandt andet forhindringsbaner, leger sanglege, kaster med bolde og laver aktiviteter, hvor eks. kravle, og krybe indgår. Vi vil fortsat øve grundmotorik, men samtidig vil der komme flere udfordringer for børnene i form af eks. nye rammelege, hvor den voksne sætter rammerne op og børnene udfylder dem. I Skovbo/skoven får børnene motoriske udfordringer ved eksempelvis at gå i ujævnt terræn, gå udenfor stierne, trille på bakken, klatre i træer etc. Vi vil være ekstra opmærksomme på drengenes fysiske udfoldelse og udfordre dem med grovmotoriske aktiviteter. På legepladsen vil vi hjælpe og opfordre børnene til at øve sig i at gynge, cykle, klatre mv. Vi vil bruge forskellige redskaber og materialer, når vi tegner, maler og modellerer så finmotorikken styrkes. Vi vil af og til lave mad. Dette giver mulighed for at øve sig i at skrælle og skære. Dette er med til at øve finmotorikken samt giver mulighed for forskellige smags og sanseoplevelser. Vi vil deltage i forårets Påskeløb og efterårets Motionsløb. Vi vil være ude næsten hver dag. Vi vil arbejde med at børnene bliver mere selvhjulpne ift. selv at tage tøj på og af. Vi vil arbejde med motorik i projektet Mig selv og min familie, hvor vi vil have fokus på, at børnene er aktive i egen læring.

6 Social udvikling Vi vil fortsat hjælpe børnene til et forpligtende fællesskab og lære dem de sociale spilleregler, der er gældende i Børnebo og i Paraplyen. Dette gør vi bl.a. ved hjælp af Fri for mobberi materialet. Fri for mobberi materialet bliver benyttet på den måde, at vi i konfliktsituationer børnene imellem prøver at mægle, sådan børnene øver sig i at takle konfliktsituationer selv. I samling vil vi tale ud fra børnenes egne oplevelser og samtaletavler. Derudover arbejder vi med massage, sang og historiefortælling for at børnene får en forståelse af, hvordan man er en god ven og, hvordan man behandler hinanden. For at styrke børnenes fællesskabsfølelse for gruppen og ansvar overfor hinanden vil vi give dem fælles oplevelser ved eksempelvis at tage på ture sammen. Endvidere vil vi dagligt tale om, hvem der ikke er i børnehaven, så børnene lærer, at alle i gruppen er betydningsfulde. Vi voksne vil hjælpe børnene med at styrke deres empatiske evner. Dette vil vi gøre ved at tale med børnene om eksempelvis, når et barn er ked af det, Mikkel er ked af det, fordi han savner sin mor. Vi er ligeledes opmærksomme på, at vi er rollemodeller både i vores måde at tale til hinanden og til børnene på. Vi lægger vægt på, at børnene har en acceptabel omgangstone, at vi taler pænt til hinanden og lærer at tage hensyn til hinanden. Vi voksne vil hjælpe med at takle konfliktsituationer ved at hjælpe børnene med at sætte ord på forløbet og i fællesskab finde en løsning. Vi vil lære børnene at sige fra på en ordentlig måde f.eks., når de siger nej til at lege med et andet barn. Samtidig er det vigtigt, at børnene lærer at acceptere et nej. Vi vil øve børnene i at være i centrum og at vente på tur. Dette vil vi gøre i lege, hvor børnene skiftes til at være midtpunkt. Vi vil lægge stor vægt på, at vi rydder op fælles både inde i børnehaven og ude på legepladsen. Dette for at børnene lærer, at vi må hjælpe hinanden, og at vi alle er ansvarlige. Vi vil i det kommende projekt have samarbejdsopgaver, hvor to eller flere børn skal lave noget fælles. Samtidig vil vi i de daglige gøremål også være opmærksomme på, at børnene hjælper hinanden og samarbejder. For at børnene kan udvikle deres sociale kompetencer, skal det være muligt både at lege strukturerede lege, der er voksenstyrede men også den frie leg, hvor børnene øver sig i normer og sociale spilleregler. Vi vil sætte tid af til leg, da børnene gennem legen udvikler sine sociale kompetencer, ved bl.a. at afprøve forskellige roller og tilegne sig kundskaber om sig selv og sine omgivelser. Vi voksne vil hjælpe de børn, der har svært ved at finde nogle kammerater, ved eksempelvis at triangulere, dvs. den voksne går med i legen og fremhæver og støtter op om barnets kompetencer. Sådan de andre børn vil blive opmærksomme på, hvad dette barn har at byde ind med, og dermed muligvis skabe nye relationer.

7 Kulturelle og kunstneriske udtryksformer. Vi vil introducere forskellige materialer og teknikker for børnene for at give børnene forskellige erfaringer i måder at udtrykke sig på. Vi vil arbejde med udvidet grundværksted, hvor vi vil have fokus på at tegne/tegneteknikker samt arbejde tredimensionelt. Derudover vil vi arbejde videre med at klippe og klistre, former og farver. Når vi arbejder kunstnerisk i projektet Mig og min familie, vil vi gerne at børnene får mulighed for at bruge hele kroppen. I samling vil vi lægge vægt på rim og remser, synge og spille instrumenter, lege sansemotoriske lege og læse historier. Vi vil dramatisere små eventyr. Vi vil tage udgangspunkt i børnenes ønsker og interesser. Vi vil introducere børnene for forskelligt musik og musikgenre. Vi vil lave en fødselsdagsgave til børnene I november vil hvert enkelt barn lave en julegave. Vi deltager i børnehavens traditioner i december. Vi vil flere gange om året deltage i fællesarrangementer i børnehaven, det kan eks. være musik eller teater. Fra januar - april 2016 vil vi arbejde med projektet Mig og min by. I den forbindelse vil vi tage på ture i lokalområdet. Udmeldt indsatsområde for Esbjerg kommune for er Digital læring, hvorfor vi vil indtænke det i hverdagen. Børnene vil bl.a. være med til at udarbejde små billeddokumentationer som eks. kan bruges til at efterbearbejde oplevelser. Vi vil arbejde med apps, der er pædagogisk relevante i projekterne både på ipad og storskærm (Børnebo).

8 Natur og naturfænomener. For at børnene får et varieret kendskab til naturen, vil vi opholde os i naturen og inddrage forskellige naturfænomener i hverdagen. Vi vil lave bål for at opleve ild, røg, farverne i bålet, temperaturer, lugten og svien i øjnene. I Skovbo/skoven og i nærmiljøet vil vi finde dyrespor og - huler og lade fantasi og viden bestemme, hvilket dyr det stammer fra. Vi vil gå ture, helst udenfor stierne. Trille ned ad bakkerne, klatre i træerne, gå balance på stubbe og væltede træer. Når vi er i Skovbo/skoven vil vi være nysgerrige og undrende sammen med børnene på dyre- og blomsterlivet og bruge opslagsbøger og Ipads. Lege i sandkassen, bygge huler, finde sjove pinde og stubbe der kan bruges til at lade fantasien få frit løb. Vi voksne vil støtte og styrke børnenes nysgerrighed for naturen ved at dele børnenes undren og derved lade dem danne sig nye erfaringer. Vi vil ligeledes følge børnenes ideer til de ture, vi skal gå, og de aktiviteter, vi skal lave. Vi vil hjælpe børnene til at udvise respekt for naturen samt lære, at mennesker er en del af naturen. Hvis fx et barn kommer til at ødelægge en myretue eller smide affald, vil vi tale med børnene om de konsekvenser, vores adfærd har for naturen. Vi vil styrke børnenes sanser for naturen ved at gøre dem opmærksomme på, hvad der er omkring os, eks fuglesang, årstidernes vejrforholde, farver og flora og småkryb. Vi vil skabe rammerne for at børnene lærer via egne erfaringer og eksperimenteren i naturen. Vi vil indarbejde science i projektet Mig selv og min familie ved at arbejde med figurer, former, lys og skygger.

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2016-2017 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2016 april 2017 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2017 april 2018

Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2017 april 2018 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2017-2018 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2017 april 2018 Med udgangspunkt i vores læreplan område Ribe har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål:

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål: Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: - Barnet føler glæde og velvære ved at bruge sin krop. - Barnet udvikler kropsbevidsthed. - Barnet udvikler sin grov- og finmotorik. - Barnet selv klarer af

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs. Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.! Laven Børnehave!! Skolefritidsordning Et godt samarbejde mellem børnehave og skole er en væsentlig forudsætning for en god skolestart for det

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer At styrke og udvikle børnenes IT kendskab, så de har et fælles udgangspunkt for at arbejde med IT. At børnene lærer turtagning. METODER OG AKTIVITETER: Vi bruger IT i børnehøjde.

Læs mere

Årsplan 5 årige. Børnehus Syd 2015/16

Årsplan 5 årige. Børnehus Syd 2015/16 Årsplan 5 årige Børnehus Syd 2015/16 Årsplan for Opdagerhulen og Regngruppen i Paraplyen fra april 2015 til april 2016. Med udgangspunkt i Børnehus Syds fælles Værdi- & Arbejdsgrundlag beskriver vi her,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Vores værdigrundlag, vision, forståelse af kerneopgaven, og læreplanstemaer udgør grundlaget for nedenstående beskrivelse af de mere konkrete

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Årsplan. 5 årige 2016/17. Børnehus Syd

Årsplan. 5 årige 2016/17. Børnehus Syd Årsplan 5 årige 2016/17 Børnehus Syd Årsplan for Opdagerhulen og Regngruppen fra april 2016 til april 2017. Med udgangspunkt i Børnehus Syds læreplan beskriver vi her, hvad vi vil lægge vægt på i børnenes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Bevægelsespolitik. i Børnehuset Gravhunden

Bevægelsespolitik. i Børnehuset Gravhunden Bevægelsespolitik i Børnehuset Gravhunden 0 Visioner og mål for politikken Som beskrevet i vores virksomhedsplan og pædagogiske læreplan handler kerneydelsen i Gravhunden om at skabe et udviklende børnemiljø

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2013

Evaluering af læreplaner 2013 af læreplaner 2013 Denne evaluering er lavet med afsæt i Lyngby Taarbæk kommunes skabelon for evaluering af læreplan. Det har ikke føltes helt naturligt hele vejen igennem, men måske skyldes dette, at

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj.

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplanen er revideret på personale weekenden d. 18/3 2011. Der er stillet op efter SMTTE model, dvs. sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Personlig

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer At styrke og udvikle børnenes IT-kendskab. At lære at dele og vente på tur. METODER OG AKTIVITETER: Vi er opmærksomme på ikke kun at bruge IPad en som babysitter Vi sidder sammen

Læs mere

Børnehuset Eventyrhuset læreplaner

Børnehuset Eventyrhuset læreplaner 2014-2015 Børnehuset Eventyrhuset læreplaner Egedal Kommune Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere