Børnehaven Brumbassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehaven Brumbassen"

Transkript

1 Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om der skal ske ændringer. Loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud har flere formål 1. Der skal arbejdes systematisk ud fra følgende 6 temaer : Personlig udvikling (personlige kompetencer) sociale kompetencer sprog krop og bevægelse naturen og naturfænomener kulturelle udtryksformer og værdier 2. Der skal ske en systematisk indsats i forhold til børn med særlige behov. 3. Læreplaner skal give barnet en harmonisk overgang mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud. Disposition : 1. Hvad er pædagogiske læreplaner i Brumbassen? 2. Præsentation af Brumbassen/ fysiske rammer 3. Definition af læring 4. Legens betydning for børn 5. De 6 udviklings temaer i læreplanen - mål - hvordan - dokumentation - evaluering 6. Indsats for børn med særlige behov 7. Fokuspunkter for

2 1. Hvad er pædagogiske læreplaner i Brumbassen? - Et skriftligt redskab som synliggør Brumbassens hverdagsliv - Et grundlag for pædagogiske diskussioner - En procesbeskrivelse af vores mål ; en plan kan ikke styre en kompleks hverdag! 2. Præsentation af Brumbassen/ fysiske rammer Brumbassen har til huse på Oksenvad gamle skole og i eftermiddags og aftentimerne benyttes skolen af foreninger og klubber. Børnehaven har eksisteret siden 1989 og er indrettet på 1. sal. Der er en stor naturlegeplads, gymnastiksal og træ værksted samt mange gruppe rum til rådighed. Marker, å er og offentligt transport er lige udenfor døren. Brumbassen har vippenormering og i 2006 er normeringen på 21 fuldtidsbørn ( 2,9 6 år ) Åbningstid : ( fredag ) For halvdagsbørn 20 timer ugentligt. I samarbejde med lederen kan forældre være med til at planlægge hvorledes man vil bruge de 20 timer, som en halvtidsplads tæller. Halvtidspladsen kan bruges på hele dage, halve dage, 1 uge på fuldtid / næste uge fri ( max 40 timer over 2 uger ) Åbne og lukketider bedes respekteres og overholdt både for heldags og halvdagsbørn. I Brumbassen arbejder : Mona B. Petersen kontitueret leder 37 timer Hanne Aagaard medhjælper 34 timer Gitte Aagaard medhjælper 32 timer Vikar : Jytte Kahl 2

3 3. Definition af læring Børn lærer ved at lege og derved sker der en udvikling af det enkelte barn. Mange fokuserer på de lege og aktiviteter voksne planlægger og sætter i gang, men læringen sker mindst lige så meget ved de ting barnet selv sætter i gang eller de lege som voksne og børn finder på i fællesskab. Dagligdagen i Brumbassen er præget af alle 3 typer læring, men med størst vægt på leg og aktiviteter som børnene selv finder på, og som børn og voksne finder på sammen. Det er bevidst valgt, da det er de vigtigste aktiviteter for børn fra 3-6 år i deres udvikling og læring. Vi laver derudover selvfølgelig også aktiviteter som de voksne har planlagt og styrer. 4. Legen Legen er børnenes arbejde. Legen er også redskabet hvormed de bearbejder deres hverdag og deres oplevelser. Gennem leg får de sat oplevelser og følelser på plads, og finder en forståelse for dem. Dagligdagen er ofte meget omskiftelig for børnene, og hver gang de er nye steder og sammen med andre voksne og børn, er der nye krav og forventninger til dem. Alle disse forskellige forventninger og krav skal børnene selv kunne registrere og sortere i, og de skal kunne benytte de erfaringer det giver dem, på de rigtige tidspunkter. I legen bruger de sig selv og andre, og de tilegner sig erfaringer med egne og andres ønsker, krav og grænser. De øver sig kort sagt i at give og tage, og det er vigtige egenskaber at grundlægge i samværet med andre mennesker. De får erfaring med de andre børns grænser, og de tilegner sig erfaring med at sætte egne grænser. Det skal være muligt at vælge til og fra, og det er tilladt at kede sig, man keder sig ikke ret længe, før ideer til aktiviteter og leg begynder at melde sig. 3

4 5. De 6 udviklings temaer i læreplanen Personlig udvikling Mål hvilke erfaringer og kompetencer vil vi give børnene mulighed for at tilegne sig Gennem den pædagogiske praksis vil vi bla. bidrage til at : børnenes selvtillid og selvværd styrkes, støtte det enkelte barn i dets tro på sig selv så det udvikler en positiv selvfølelse udvikle børnenes selvstændighed børnene får mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer børnene mærker og giver udtryk for deres egne følelser og grænser børnene får mulighed for at opleve sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et fællesskab Pædagogiske læreprocesser hvilke rammer og mulige aktiviteter er nødvendige for at nå målene Børnenes personlige udvikling støttes og udvikles i de lege og aktiviteter, der hver dag foregår i Brumbassen. Det er en blanding mellem lege og aktiviteter som børnene selv finder på, som børnene og de voksne finder på sammen og som den voksne har planlagt og styrer. Børnenes personlige udvikling er udgangspunktet for alt hvad laver sammen med børnene og hvordan vi er overfor dem : Vi har respekt for børnenes forskellighed og individuelle behov. Vi gør meget for at modtage nye børn og deres familie godt, give os tid til at snakke med dem, vise dem rundt, således at børnene hurtigt falder til i de nye omgivelser. Hver dag tager vi imod børnene og giver udtryk for at vi er glade for at se dem og at de er vigtige for deres kammerater. Vi støtter og opmuntrer børnene så de får mulighed for at opleve at de kan selv eller kan lære det de ikke kan endnu. Vi lægger vægt på at der er plads til det enkeltes barns mulighed for at give udtryk for sine følelser. Det er sundt for børnene at stifte bekendtskab med sig selv og sit eget følelsesregister. Det er ved at være vred, sur, sorgfuld og glad, at de får vigtige erfaringer med disse følelser. De lærer at stå fast og give efter, inden for overskuelige trygge rammer, idet de ved at de voksne altid er der hvis jeg ikke selv kan klare det. Dokumentationsmetode Evalueringsmetode 4

5 Sociale kompetencer Mål hvilke erfaringer og kompetencer vil vi give børnene mulighed for at tilegne sig Gennem den pædagogiske praksis vil vi bla. bidrage til at børnene : Anerkendes og respekteres som de personer de er Oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne Inddrages i fællesskaber og oplever sig som værdifulde deltagere i det sociale fællesskab Lærer at løse konflikter indbyrdes Udvikler empati Lære at vise respekt for forskelligheder Udvikler venskaber med andre børn Pædagogiske læreprocesser hvilke rammer og mulige aktiviteter er nødvendige for at nå målene Eksempler på pædagogiske rammer, som understøtter udviklingen af børnenes sociale kompetencer : De voksne er rollemodeller for børnene Vi gør meget ud at se det enkelte barn og dets ressourcer, vise at hver enkelt barn er vigtig for fællesskabet Vi lægger stor vægt på at børnene behandler hinanden ordentligt og viser omsorg for hinanden Børnene opfordres til og støttes i at klare mindre konflikter på egen hånd Vi opmuntrer børnene til at hjælpe deres kammerater med ting de selv er gode til Vi giver børnene mulighed for at udvikle positive relationer til nærværende voksne Børnene får mulighed for medbestemmelse og selvbestemmelse i det omfang det er muligt og relevant Vi vægter at bidrage til at lære børnene almindelig dannelse, som feks. at spise, tale pænt og være høflig Vi giver plads, tid og inspiration til børnenes leg De venskaber som børnene selv skaber, er vi som voksne opmærksomme på, skal være venskaber, som børnene har glæde af. Vi hjælper også med at skabe muligheder for at udvikle nye venskaber. 5

6 Eksempler på fysiske rammer, som understøtter udviklingen af børnenes sociale kompetencer : God plads ude og inde, gymnastiksal, værksted, forskellige rum Udfordrende natur legeplads, vi arbejder hele tiden på at gøre den bedre Vi lærer børnene at deles om det legetøj vi har Eksempler på spontane aktiviteter, som understøtter udviklingen af børnenes sociale kompetencer : 2 børnehavebørn der skiftes til at gynge hinanden på legepladsen eller i gymnastiksalen en af de store børn hjælper en af de mindre med at få jakken på en gruppe børn spiller et spil med en voksen en gruppe børn der i lang tid leger i dukkekrogen et nyt barns samspil med den voksne, mens det får en ny ble på. De voksne opfordrer børnene til at hjælpe hinanden i f.eks. garderoben Eksempler på planlagte aktiviteter, som understøtter udviklingen af børnenes sociale kompetencer : Ture ud af huset Gruppeaktiviteter Kreative aktiviteter på stuen feks. julegaver, malerier, efterårsemne Samling Gymnastik Højtlæsning Sang og musik Borddækning Dokumentationsmetode Evalueringsmetode Sprog 6

7 Mål hvilke erfaringer og kompetencer vil vi give børnene mulighed for at tilegne sig Gennem den pædagogiske praksis vil vi stimulere børnenes sproglige udvikling, såvel danske som tosprogede børn. Det er vigtigt at børnene lærer at forstå og udtrykke sig i leg, samvær og konflikter. Pædagogiske læreprocesser hvilke rammer og mulige aktiviteter er nødvendige for at nå målene Eksempler på fysiske rammer, som understøtter udviklingen af børnenes sprog : Vi har sprogstimulerings materialer feks. Vi har billedbøger og højtlæsningsbøger. Begge typer bøger bruges til en snak om handlingen i bogen og giver børnene en begyndende fornemmelse for skriftsproget Vi har navn på barnets garderobe, kop, skuffe og sangmappe Eksempler på spontane aktiviteter, som understøtter udviklingen af børnenes sprog : Når børnene leger, alene eller sammen, er deres leg ofte ledsaget af tale der i større eller mindre grad har sammenhæng til det de leger Børnene bruger ofte sproget meget aktivt i deres leg, til at tale om hvad de leger og til at planlægge legens forløb De voksne leger med sproget sammen med børnene, f.eks. kalder tingene for noget andet end de er, lave vrøvleord De voksne stiller spørgsmål til børnene, så de reflekterer og evt. stille spørgsmål tilbage Børnene stiller spørgsmål - hvad er det?, hvad hedder det?, hvem er det?. Og får svar tilbage af de voksne eller af andre børn De voksne læser højt for børnene Børnene læser / fortæller højt for hinanden Børnene synger med hinanden og med de voksne De voksne præsenterer børnene for forskellige kommunikationsformer som f.eks. ord, kropssprog, fagter, tegninger og billeder Vi snakker om ting børnene ser og oplever derhjemme, på ture og i børnehaven 7

8 Eksempler på planlagte aktiviteter, som understøtter udviklingen af børnenes sprog : Vi har sprogstimulerende spil og sprogposer Vi synger, laver sanglege og rytmik Vi øver rim og remser I f.eks samling og når der er konflikter børnene imellem øves de henholdsvis i at lytte og fortælle På ture har vi fokus på at snakke om de ting vi ser og oplever Udover dette laver vi en sproggruppe, når der er børn som har brug for ekstra sprogstimulering. Dokumentationsmetode Evalueringsmetode Krop og bevægelse Mål hvilke erfaringer og kompetencer vil vi give børnene mulighed for at tilegne sig Gennem den pædagogiske praksis vil vi bla. bidrage til at børnene : Udvikler deres fin og grov motorik Har mulighed for fysisk udfoldelse ude og inde Oplever glæde ved fysiske aktiviteter og ved at være i bevægelse Udvikler deres kropskendskab Lære at mærke sig selv Bliver selvhjulpne Får stimuleret deres sanser, inspirere børnene til at udforske og tilegne sig verden ved at bruge sanserne Får kendskab til muligheder for fysisk udfoldelse i lokalområdet Får styrket deres selvværd 8

9 Pædagogiske læreprocesser hvilke rammer og mulige aktiviteter er nødvendige for at nå målene Eksempler på fysiske rammer der understøtter udviklingen af børnenes motorik : - Legepladsen, gymnastiksalen, stuen, klasseværelset, stortrolderummet værkstedet - Bolde, gynger, cykler Eksempler på spontane aktiviteter, der understøtter udviklingen af børnenes motorik : Fin grov motorik stimuleres, når de leger balancelege, forhindringslege, klatrer, løber, danser, klipper, tegner, klistrer, perleplader Kropskendskab udvikles, når de tager tøj på og af, synger sange om kroppen, stolelege ( kravler / går på stole) Selvhjulpne når, de tager tøj på og af, selv går på toilettet Sanserne stimuleres, når de er i kontakt med ting med forskellige konsistens, jord, vand, mudder. Eksempler på planlagte aktiviteter, der understøtter udviklingen af børnenes motorik : Fin grov motorik stimuleres, når vi har aktiviteter med forskellige materialer feks. papmache, gips og ler, klipper, klistrer og tegner Kropskendskab udvikles når vi feks. har tema om kroppen, har sanglege om kroppen, gymnastik. Sansernes stimuleres når vi leger sanselege, er på ture i naturen, leger med gips, modellervoks, papmache Gåture. Værksteds aktiviteter. Dokumentationsmetode Evalueringsmetode 9

10 Naturen og naturfænomener Mål hvilke erfaringer og kompetencer vil vi give børnene mulighed for at tilegne sig Gennem den pædagogiske praksis vil vi bla. bidrage til at børnene : Oplever naturen som en del af sin hverdag Får kendskab til naturen og oplever den som rum for leg, oplevelse, udforskning og viden Oplever glæde ved at være i naturen Lærer at have respekt og forståelse for naturen ( ikke smide papir, nogle bær er giftige, dyr og planter er levende ) Pædagogiske læreprocesser hvilke rammer og mulige aktiviteter er nødvendige for at nå målene Eksempler på fysiske rammer der understøtter børnenes muligheder for at få kendskab til naturen og naturfænomener : Vores store naturlegeplads Lokalområdet med marker og å er Vi har natur tekniklegetøj Vi har fiskenet og lupper til at tage med ud på ture Vi kan tage rutebilen til strand, skov og dyreparker Eksempler på spontane aktiviteter, som understøtter børnenes mulighed for at få kendskab til naturen og naturfænomener : På legepladsen er der rig mulighed for at udforske naturen hvilket børnene også gør. De er meget nysgerrige og undersøger hvilke planter og dyr der er på området. Børnene spørger ofte de voksne og sammen får vi en snak om det, undersøger nærmere. Vi mener børnene har glæde af at lege ude i alt slags vejr, i sol, i regn, i blæst, i sne og at de derved bedst lærer om årstiderne og om hvordan naturen / vejret skifter. 10

11 Eksempler på planlagte aktiviteter, som understøtter børnenes mulighed for at få kendskab til naturen og naturfænomener : Vi har emne om naturen Bondegårdsbesøg Ture til Zoo, dyrehaven, legepladser, Givskud Løvepark osv Snakker med børnene om hvad forskellige dyr spiser, forurening osv. Læser bøger om natur, dyr osv. Har sommerfugle Sår blomster Synger sange om årstider Har en kalender og snakker om dag, dato, måned og vejret den pågældende dag. Dokumentation Evaluering 11

12 Kulturelle udtryksformer og værdier Mål hvilke erfaringer og kompetencer vil vi give børnene mulighed for at tilegne sig Gennem den pædagogiske praksis vil vi bla. bidrage til at børnene får : Mulighed for at få kendskab til og afprøve forskellige slags kreative aktiviteter Stimuleret deres fantasi og kreativitet Kendskab til forskellige former for kultur og traditioner. Kendskab til deres nærmiljø, hvor forskelligt vi bor/lever - og levede i gamle dage. Pædagogiske læreprocesser hvilke rammer og mulige aktiviteter er nødvendige for at nå målene Eksempler på fysiske og pædagogiske rammer, der understøtter børnenes muligheder for at få kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier : Vi køber beskæftigelsesmaterialer feks. sakse, lim, pap, papir, gips Scenen på stuen får børnene til af sig selv at lave en masse teater, dans og optræden bruge deres fantasi og kreativitet! Kulturmæssigt er børnene generelt ikke så forskellige fra hinanden, men det sker at vi har nogle fra udlandet og det giver så snakke om kulturelle forskelligheder. Eksempler på planlagte aktiviteter, som understøtter børnenes muligheder for at få kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier : Maler, tegner, farvelægger, klipper, klistrer, laver papmache, syr, leger med modellervoks, laver collager, masker osv. Synger, leger sanglege Er i garage bio, teater, bibliotek/udstillinger Børnene laver teater, show på scenen ( spontant og planlagt ), Vi fejrer højtider/traditioner, fødselsdage osv. og snakker om i samling hvordan børnene holder feks. jul derhjemme. Vi tager på den traditionelle udflugt i foråret og har Bedsteforældrejulefrokost hvert år i december. Dokumentation Evaluering 12

13 6. Indsats for børn med særlige behov I en børnegruppe vil der altid i en kortere periode være børn, der har brug for ekstra støtte i forhold til deres trivsel eller på bestemte områder af deres udvikling. Oftest vil en ekstra indsats i en periode være nok. Det er en del af vores daglige pæd. arbejde, som pædagogerne er uddannet til at tage sig af. Dette foregår naturligvis i samarbejde med forældrene. Derudover er der indimellem børn, hvis trivsel og udvikling kræver så megen støtte, at vi ansøger kommunen om støttetimer. Målet med den ekstra støtte, som barnet får, er primært at barnet trives og udvikles. Det er således med udgangspunkt i det enkelte barn at støtten gives. Målet med støtten er også, at barnet kan deltage i legeaktiviteter så dets læring og udvikling stimuleres af og sammen med andre børn. 13

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Arbejdspapir til projektbeskrivelse

Arbejdspapir til projektbeskrivelse Hvilket tema arbejder vi med? Vi skal arbejde med læreplanstemaet krop og bevægelse. Vi vil lægge vægt på at styrke motorikken i hverdagen. Vi vil 1 x ugentligt have fysisk udfoldelse i motorikrummet.

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige:

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige: Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: Kravler op og ned af stole/borde osv. Spiser selv: bruger kniv, gaffel, fingre, drikker

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Vores værdigrundlag, vision, forståelse af kerneopgaven, og læreplanstemaer udgør grundlaget for nedenstående beskrivelse af de mere konkrete

Læs mere

Dokumentation Tegn Evaluering pædagogisk

Dokumentation Tegn Evaluering pædagogisk Gimsing Dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Kulturelle og værdier Kulturel viden er det ubevidste blik verden mødes med. Først i mødet med de andre og det anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere