Udnyttelse af bypass stivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyttelse af bypass stivelse"

Transkript

1 Udnyttelse af bypass stivelse Forskningsprofessor Niels Bastian Kristensen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 33 Stivelse er et udbredt lagerkulhydrat i planter som korn og majs. Stivelse er opbygget af glukose-molekyler indlejret i amylose bestående af α 1-4 bindinger og amylopektin bestående af α 1-4 samt α 1-6 bindinger (α 1-6 bindinger giver forgreninger). Efter oplukning af kernerne f.eks. ved valsning er de fleste stivelseskilder forholdsvist lettilgængelige med vomfordøjeligheder hos malkekøer på 7-9. I modsætning til foderets fiberfraktion, der ikke kan fordøjes af koens egne enzymer i tyndtarmen, er stivelse potentielt fordøjeligt i tyndtarmen. Stivelse, der passerer vommen (bypass stivelse), kan nedbrydes til glukose i tyndtarmen, absorberes til blodet og dermed bidrage til koens glukoseforsyning. Der er flere mulige fordele ved at øge forsyningen med bypass stivelse til malkekøer: 1) Bypass stivelse flytter dele af stivelsesfordøjelsen ud af vommen. Dette er en fordel ifølge den generelle antagelse om, at nedbrydning af en stor mængde stivelse i vommen medfører uhensigtsmæssig forsuring af vommiljøet. 2) Energien i stivelse udnyttes mere effektivt (udtrykt ved koens tilførsel af omsættelig energi), når stivelsen fordøjes i tyndtarmen i sammenligning med forgæring i vommen. 3) Bypass stivelse, der fordøjes i tyndtarmen og absorberes som glukose, har en større glukogen virkning sammenlignet med stivelse, der forgæres til kortkædede fedtsyrer (SCFA) i vommen. Efter forgæring af stivelse er det alene propionat, isobutyrat, valerat samt dele af de mikrobielt dannede aminosyrer, der omsættes til glukose i leveren. Udbyttet i omsætteligt energi (ME) ved omsætning/fordøjelse af stivelse i vommen er på ca. 8, og idet udbyttet i ME ved fordøjelse i tyndtarmen er helt oppe på 99 øges fodereffektiviten udtrykt i ME for det stivelse, som fordøjes i tyndtarmen i stedet for i vommen. Problemet er blot, at tyndtarmsfordøjeligheden for stivelse generelt er lavere end vomfordøjeligheden, og for de fleste stivelseskilder øges også passagen af stivelse til blind- og tyktarm samt stivelsesudskillelsen i gødningen ved forøget bypass. Effektiviteten i form af ME-udbytte ved forgæring af stivelse i blind- og tyktarm er helt nede på ca. 49, idet alene SCFA absorberes fra blindog tyktarm, mens det mikrobielle stof udskilles i gødningen. For den del af stivelsen, der udskilles i gødningen er udbyttet i ME lig, og den stærkt faldende udnyttelse af stivelsen efter tyndtarmen betyder, at en effektiv udnyttelse af stivelse, der ikke fordøjes i vommen stiller store krav til tilgængeligheden af bypass stivelsen i tyndtarmen. Formålet med denne præsentation er at fremlægge resultater fra forsøg, hvor det er undersøgt, om vi har fodermidler til rådighed, som i kraft af deres indhold af bypass stivelse kan anvendes til at øge malkekøernes fodereffektivitet eller anvendes til at fodre malkekøerne med større præcision, f.eks. i form af at justere foderets glukogene/ketogene egenskaber. Datagrundlag og forsøgsmetodik En del usikkerhed knytter sig til spørgsmålet omkring den reelle tyndtarmsfordøjelse af bypass stivelse, bl.a. fordi fordøjelsen i tyndtarmen ofte har været bestemt som difference mellem duodenum- og ileumsfluxen af stivelse, der begge er behæftet med relativ stor usikkerhed pga. anvendelsen af markører til flowbestemmelse og problemet med udtagning af repræsentative prøver af tarmindholdet. I de her præsenterede undersøgelser er udnyttet bypass stivelse bestemt ved anvendelse af portårekateteriserede køer, hvor absorptionen af glukose til blodet bestemmes og korrigeres for optagelsen af arterielt glukose i de portåredrænede væv. Betegnelsen udnytteligt bypass stivelse defineres her som: 1 absorption af glukose til blodet / mængden af glukose i indtaget stivelse. Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

2 34 Der er gennemført forsøg med følgende stivelseskilder: 1) og sodahvede (3 soda) 2) Kolbemajsensilage og formalet majs 3) Valset byg, toasted byg og hel havre Forsøgene er gennemført med vomfistulerede og multikateteriserede malkekøer med et gennemsnitligt ydelsesniveau på ca. 3 kg mælk og en tørstofindtagelse på ca. 18 kg/dag (restriktiv fodring). Alle rationer blev udfodret som TMR (fuldfoder) baseret på 1. slæt græsensilage, sojaskrå og 4-6 af rationens tørstof af de enkelte stivelseskilder. Det tilstræbte stivelsesniveau var 28 g stivelse/kg TS. Kun én stivelseskilde skiller sig positivt ud fra mængden Stivelseskildernes egenskaber kan groft deles i tre grupper: 1) Hel havre som må betragtes som total uanvendelig som kilde til bypass stivelse (generelt uanvendelig som fodermiddel til malkekøer): 6 udnytteligt bypass stivelse 2) Kolbemajsensilage, valset byg, toasted byg, valset hvede og formalet majs: 1-14 udnytteligt bypass stivelse 3) Sodabehandlet hvede, som var den eneste stivelseskilde, der skilte sig positivt ud fra mængden: 23 udnytteligt bypass stivelse Mellemgruppen spænder fra kolbemajsensilage (udnyttet bypass = 1 af indtaget stivelse) til formalet majs (udnyttet bypass = 14 af indtaget stivelse), men trods det, at der er signifikant forskel mellem disse to tal, er der stadig tale om så små mængder stivelse, der flyttes til fordøjelse i tyndtarmen, at denne effekt langt overskygges af disse fodermidlers forskellige påvirkninger af vomgæringen. Fodring med kolbemajsensilage gav i denne undersøgelse højere vom-ph, højere koncentration af capronsyre i vommen, og højere koncentration af 3- hydroxybutyrat i blodet. De her præsenterede forsøg peger på, i lighed med de tidligere undersøgelser, hvor der er anvendt tarmfistulerede køer, at kun sodabehandlet hvede reelt bidrager til øget forsyning med udnytteligt bypass stivelse sammenlignet med korn, ærter og majs uanset deres fysiske/kemiske behandling. I tidligere undersøgelser, hvor der blev anvendt tarmfistulerede køer, blev følgende fodermidler undersøgt: formalet glat ært, valset glat ært, valset rynket ært, valset toasted rynket ært, erbpass (vomsbeskyttet ært), hel havre, valset havre, formalet hvede, valset hvede, weipass (vombeskyttet hvede), sodahvede, knækket hvede, valset toasted hvede, valset byg, gerpass (vombeskyttet byg), formalet majs, kolbemajs pilleteret, hel toasted byg, valset toasted byg, knækket byg. Kun sodahvede skilte sig ud med en væsentlig højere tilførsel af tyndtarmfordøjelig stivelse. er ikke noget mirakelmiddel Til trods for et markant højere indhold af udnytteligt bypass stivelse i sodahvede (23 af stivelsen sammenholdt med 12 for valset hvede) er den beregnede effektivitet udtrykt i ME lavere for sodahvede (8,8 ) sammenlignet med valset hvede (83,8 ), fordi den beregnede fordøjelse i blind- og tyktarm og den målte udskillelse af stivelse i gødningen stiger. Udnyttelsen af ME til mælkeproduktion er ikke nogen konstant, og den samlede ration og koens fysiologiske status vil være afgørende for, om sodahvede eller valset hvede samlet set vil give det største udbytte i form af mælkeproduktion. Det er langt fra sikkert, at øget forsyning med glukose fører til højere mælkeydelse, men i situationer hvor en høj glukoseforsyning er ønskelig, f.eks. i tidlig laktation eller ved fodring for øget huld vurderes sodahvede at være et attraktivt fodermiddel. I tidlig laktation har sodahveden tillige den fordel, at rationens CAB-værdi øges. Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

3 3 Konklusion er det eneste af de undersøgte fodermidler, der bidrager væsentligt til udnyttelig bypass stivelse hos malkekøer udover den mængde, der tilføres ved fodring med valset byg eller hvede. vurderes at være et interessant fodermiddel til malkekøer i tidlig laktation, fordi det øger koens forsyning med glukose og rationens CAB-værdi. Udnyttelse af bypass stivelse N.B. Kristensen, M. Larsen og T. Hvelplund Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Foulum A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Hvor effektivt er bypass stivelse sammenholdt med forgæret stivelse? 1 kg stivelse = 17, MJ Udnyttet bypass,2 MJ depolymerisering Forgæring i vommen 8, MJ SCFA 6,3/7,3 MJ mikrober 1,7 MJ metan + forgæringsvarme Forgæring i colon Bye-bye-pass ME = 17,3 MJ (99) 14,8 MJ (8) 8, MJ (49) MJ () Marginal udnyttelse af stivelses- ME vil bl.a. afhænge af rationen 2 mol propionat + 2 mol ATP 1 mol glukose 36 KJ 162 KJ butyrat-oxidation 28 KJ Energi i glukose = 87 af energi i substrat Ganger vi igennem med 8 udnyttelse i ME får vi 74 udnyttelse fra stivelse til glukose via forgæring i vommen Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

4 36 Fordøjelse af stivelse i tyndtarmen en usikkert bestemt størrelse Harmon et al. 24 Undersøgelser af glukose absorption til blodet og metaboliske effekter af øget glukoseforsyning Mesenteric artery Hepatic vein Ruminal vein Absorption og omsætning af glukose i de portåredrænede væv Oxidation Arterie Glukose i tarmen SGLT-1 Glukose i blodet Portåre Forsøg Forsøg med valset hvede og sodahvede Forsøg med kolbemajsensilage og formalet majs Forsøg med valset byg, toasted byg og hel havre Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

5 37 Forsøg med sodahvede og valset hvede - TMR Fodermiddel Græsensilage 1. slæt Sojaskrå Hvede valset Hvede NaOH beh. NaOH Natrium bikarbonat Type 1, granul. Chrom(III)oxid Leci-E Rød Suplex Valset Hvede 49,68, 41,6 1,47 1,,1 1,,1 49,68, 42,8 (41,6)* (1,47)* 1,,1 1,,1 Indhold af næringsstoffer Fodermiddel Kg TS/FE AAT, g/fe PBV, g/fe Stivelse, g/fe Fedtsyrer, g/fe CAB, meq./kg TS Valset Hvede 381, Fire vomfistulerede multikateteriserde lakterende køer i overkrydsningsforsøg Kg/d Tørstofoptagelse Kg/d Stivelsesoptagelse 282 g stivelse/kg TS 227 g stivelse/kg TS Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

6 38 ph P =.1 Vom ph Time, h Stivelse ødelægger vommiljøet? Vom ph n = 2 n = 2 TMR uden TS justering n = 4 n = 4 TMR justeret til 43 TS Flux, mmol/h P <.1 Korrigeret portåre - glukose,9 kg glukose / d,6 kg glukose / d Tid, timer Flux, mmol/h Beh x tid =.2 Netto lever - glukose Tid, timer Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

7 39 Flux, mmol/h Sammenligning splanknikus og portåre,2 kg glukose/d Splanknikus Netto Portåre Tid, timer 3, kg glukose/d Koncentration, mmol/l P =.6 Arterial glucose Tid, timer Koncentration, pmol/l P =.4 Arterielt insulin Tid, timer Concentration, mmol/l Arterielt 3-hydroxybutyrat Beh P =.1; Tid P <.1 Time, h Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

8 4 2 2 Udnyttet bypass i af indtaget stivelse Kg/d Stivelse i gødning.4.2. Stivelse tabt i gødning i af udnyttet bypass stivelse Stivelsesfordøjelse (model) 1 64,3 22, 1,1 3,1 VOM TYNDTARM 63 fordøj. COLON 1 81,3 11,8 6,1,8 = bestemt i forsøget Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

9 41 Sammenligning af ME effektivitet = 81,9 1 64,3 22, 1,1 3,1 1 VOM TYNDTARM COLON x 8 81,3 x 99 11,8 x 49 6,1 x,8 = 83,8 Forsøg med formalet majs og kolbemajsensilage Kolbemajsensilage: Eternity dyrket af Jens Madsen, Give TS = Stivelse = af TS (fodermiddeltabel = 43) EFOS = 89 : Europæisk majs (R2 Feed Partner A/S) Formalet på 4 mm sold Stivelse = 67 af TS Seks vomfistulerede multikateteriserde lakterende køer i overkrydsningsforsøg Forsøg med formalet majs og kolbemajsensilage - TMR Fodermiddel Græsensilage 1.slæt Sojaskrå Kolbemajsensilage Majs, formalet Roepiller, umelas. Natrium bikarbonat Type 1, granul. Chrom(III)oxid Leci-E Rød Suplex 39,1 8, 4, 1,,7 1,,1 1,,1 Kolbemajs 29,1 8, 6,,7 1,,1 1,,1 Kg/d Tørstofoptagelse Kolbemajsens. Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

10 42 Kg/d Stivelsesoptagelse 341 g/kg TS 268 g/kg TS Kolbemajsens. ph P =.2 Vom ph Kolbemajsensilage Time, h Flux, mmol/h P =.66 Korrigeret portåre glukose Kolbemajsensilage Tid, time Udnyttet bypass i af indtaget stivelse P =.4 Kolbemajsens. Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

11 Fordøjelighed af stivelse P =.38 Kolbemajsens Stivelse tabt i gødning i af udnyttet bypass Kolbemajsens. mol/1 mol P =.2 Kolbemajsensilage Caproate i vommen Time, h Koncentration, pmol/l P =.3 Arterielt insulin Kolbemajsensilage Time, h Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

12 44 Koncentration, pmol/l P <.1 Arterielt 3-hydroxybutyrat Kolbemajsensilage.4 Time, h Sammenligning af ME effektivitet = 8,8 1 6,6 78,3 13,7 (63) 1,4 (formentlig for lavt) VOM TYNDTARM COLON x 8 x 99 x 49 x 81,3 11,8 6,1 1,8 = 83,8 Forsøg med valset byg, toasted byg og hel havre - TMR Fodermiddel Græsensilage, 1.slæt Valset Byg Toasted Byg Hel Havre Soya skaller Sojaskrå Type 1, granul. Natrium bikarbonat Chrom(III)oxid Leci-E Rød Suplex Valset Byg 33, 47, 7, 1, 1,,7,1 1,,1 Toasted Byg 33, 47, 7, 1, 1,,7,1 1,,1 Hel Havre 33, 4, 1, 1,,7,1 1,,1 Forsøg med valset byg, toasted byg og hel havre - TMR Valset byg: Kræs-oprensning valset, DLG Holstebro Toasted byg: Kræs-oprensning, toasted 16 C, DLG Holstebro Hel havre: DLG Holstebro Repliceret ufuldstændigt 3x3 romerkvadrat med fem køer Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

13 4 Toasted byg Kg/d Tørstofoptagelse Valset byg Toasted byg Hel havre Flux, mmol/h Korrigeret portåre glukose Valset byg Toasted byg Hel Havre Tid, time Udnyttet bypass stivelse i af indtaget stivelse Valset byg Toasted byg Hel havre Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

14 Fordøjelighed af stivelse Valset byg Toasted byg Hel havre Tabt stivelse i gødning i af udnyttet bypass Valset byg Toasted byg Hel havre Sammenligning af ME effektivitet Toasted byg = 77,7 1 9,9 77,6 11,2 () 1,3 VOM TYNDTARM COLON x 8 x 99 x 49 x 81,3 11,8 6,1 1,8 = 83,8 Udnyttet bypass i af indtaget stivelse Hel havre Kolbemajsens Valset byg Toasted byg Stivelseskilde Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

15 Tabt stivelse i gødning i af udnyttet bypass Hel havre Kolbemajsens Valset byg Toasted byg Stivelseskilde 47 Konklusion er den eneste stivelseskilde der øger tilførslen af udnytteligt bypass stivelse væsentligt i forhold til alle andre stivelseskilder undersøgt i de her præsenterede undersøgelser såvel som i tidligere forsøg med 2 stivelseskilder undersøgt med tarmfistulerede malkekøer Udtrykt ved omsættelig energi øger sodahvede ikke fodereffektiviteten sammenlignet med valset hvede Glukoseabsorptionen til portåreblodet = 23 af indtaget stivelse i sodahvede 12 af indtaget stivelse for øvrige stivelseskilder (hel havre udeladt) Implikationer er et interessant fodermiddel til køer i tidlig laktation glukoseforsyningen CAB-værdien af rationen vombelastning vil indgå i kommende undersøgelser (kateterkøer + produktionsforsøg på KFC) Tak til: Dansk Kvæg og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet (tidligere Danmarks Jordbrugsforskning) for finansiering af projektet. Birgit H. Løth, Birgitte M.L. Raun, Torkild Jakobsen og Ole H. Olsen for hjælp til kirurgiske indgreb, opsamlinger og kemiske analyser. Jan Andersen, Pia Jensen, Karsten Jensen og Per Nørgaard Laursen samt øvrige medarbejdere i kvæg- og intensivstalde ved DJF for hjælp til foderfremstilling, pasning af køer og håndtering af køer omkring kirurgiske indgreb. Michael Troelsgård, Jysk Landbrugsrådgivning og Jens Madsen, Give for hjælp til fremskaffelse af kolbemajsensilage. DLG Holstebro for fremstilling af toasted byg. Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 28. august 27

Bypass stivelse skåner vommen, men hvor godt udnytter køerne bypass stivelse i tarmen?

Bypass stivelse skåner vommen, men hvor godt udnytter køerne bypass stivelse i tarmen? Bypass stivelse skåner vommen, men hvor godt udnytter køerne bypass stivelse i tarmen? Mogens Larsen, DJF-AU/AgroTech Bidrag fra Peter Lund, Niels B. Kristensen, Martin Weisbjerg og Torben Hvelplund, DJF-AU

Læs mere

GLUKOGEN FODRING MOGENS LARSEN, NIELS B. KRISTENSEN 1, ADAM C. STORM OG VIBEKE BJERRE-HARPØTH INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB

GLUKOGEN FODRING MOGENS LARSEN, NIELS B. KRISTENSEN 1, ADAM C. STORM OG VIBEKE BJERRE-HARPØTH INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB MOGENS LARSEN, NIELS B. KRISTENSEN 1, ADAM C. STORM OG VIBEKE BJERRE-HARPØTH 1 VIDENCENTRET FOR LANDBRUG KVÆG UNI VERSITET MÅL MED ØGET GLUKOGEN STATUS Ingvartsen & Andersen, 2000 Undgå for lavt glukose/for

Læs mere

MÅL MED ØGET GLUKOGEN STATUS

MÅL MED ØGET GLUKOGEN STATUS MOGENS LARSEN, NIELS B. KRISTENSEN 1, ADAM C. STORM OG VIBEKE BJERRE-HARPØTH 1 VIDENCENTRET FOR LANDBRUG KVÆG UNI VERSITET MÅL MED ØGET GLUKOGEN STATUS Ingvartsen & Andersen, Undgå for lavt glukose/for

Læs mere

Sodahvede og Glycerol til Malkekøer

Sodahvede og Glycerol til Malkekøer Sodahvede og Glycerol til Malkekøer Niels Bastian Kristensen 1, Torben Hvelplund, Martin Riis Weisbjerg, Christian Friis Børsting og Birthe Marie Damgaard Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet 1

Læs mere

VIRKNING PÅ STOFSKIFTET VED FODRING MED FRISKE ROER

VIRKNING PÅ STOFSKIFTET VED FODRING MED FRISKE ROER VIRKNING PÅ STOFSKIFTET VED FODRING MED FRISKE ROER OG NIELS B. KRISTENSEN 1 1 VIDENCENTRET FOR LANDBRUG KVÆG UNI VERSITET Friske roer Større fermentering af sukker i vommen Betydning for VFA absorberet

Læs mere

Hvad betyder alkoholgæring i ensilage for koen?

Hvad betyder alkoholgæring i ensilage for koen? Hvad betyder alkoholgæring i ensilage for koen? Niels B. Kristensen & Birgitte M.L. Raun A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Ensilage er ikke bare ensilage! Forskellige

Læs mere

Protein til nykælvere - produktionsforsøg

Protein til nykælvere - produktionsforsøg Martin R. Weisbjerg Anne Louise F. Hellwing Lone Hymøller Niels B. Kristensen 1 Mogens Larsen Protein til nykælvere - produktionsforsøg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum 1 Videncentret

Læs mere

PROTEINFORSYNING TIL ØKOLOGISKE MALKEKØER

PROTEINFORSYNING TIL ØKOLOGISKE MALKEKØER AARHUS UNIVERSITET PROTEINFORSYNING TIL ØKOLOGISKE MALKEKØER INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AARHUS UNIVERSITET FOULUM Med bidrag fra Peter Lund, Martin Weisbjerg og Marianne Johansen VERSITET UNI AAT =

Læs mere

hvornår er vommen sur og hvorfor? - ved vi, hvad SARA er?

hvornår er vommen sur og hvorfor? - ved vi, hvad SARA er? Undgå sur vom og store økonomiske tab hvornår er vommen sur og hvorfor? - ved vi, hvad SARA er? Niels Bastian Kristensen præsen TATION Hvornår er vommen sur? ph > 7.2 For lille gæringsaktivitet ingen foderoptagelse

Læs mere

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet KvægInfo nr.: 1801 Dato: 19-11-2007 Forfatter: Kirstine F. Jørgensen Af Kirstine F. Jørgensen, Landscentret Økologi e-mail: kfj@landscentret.dk Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet Slagtekalve, der

Læs mere

Nyt fodringskoncept til småkalve substans og perspektiver

Nyt fodringskoncept til småkalve substans og perspektiver Nyt fodringskoncept til småkalve substans og perspektiver N. B. Kristensen, J. Sehested, S. K. Jensen og M. Vestergaard A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Normal praksis

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Foderets fordøjelse og omsætning

Foderets fordøjelse og omsætning Foderets fordøjelse og omsætning 1 Oversigt over NorFor Plan Inddata: Foderoplysninger (næringsstoffer og partikkelstørrelse) Dyreoplysninger (vægt, race, laktationsstadie etc) Strukturværdi (Tyggetid)

Læs mere

GROVFODERTYPENS BETYDNING FOR PILLERS OPBLANDING I VOMMEN VED SEPARAT TILDELING AF KRAFTFODER

GROVFODERTYPENS BETYDNING FOR PILLERS OPBLANDING I VOMMEN VED SEPARAT TILDELING AF KRAFTFODER Fodringsdag 2015, Herning GROVFODERTYPENS BETYDNING FOR PILLERS OPBLANDING I VOMMEN VED SEPARAT TILDELING AF KRAFTFODER Adam C. Storm Adam.Storm@anis.au.dk VOMMENS OPBYGNING Figuren til højre illustrerer

Læs mere

Sodahvede og glycerol til malkekøer Niels Bastian Kristensen, Torben Hvelplund, Martin Riis Weisbjerg og Christian Børsting

Sodahvede og glycerol til malkekøer Niels Bastian Kristensen, Torben Hvelplund, Martin Riis Weisbjerg og Christian Børsting Sodahvede og glycerol til malkekøer Niels Bastian Kristensen, Torben Hvelplund, Martin Riis Weisbjerg og Christian Børsting Sodahvede og glycerol er velkendte fodermidler til malkekvæg, selvom de tidligere

Læs mere

Proteinkvalitet. Forum for Får og Geder aftenmøde Tema: Grovfoder og græs til får og geder. Konsulent Annette Holmenlund Dansk Kvæg

Proteinkvalitet. Forum for Får og Geder aftenmøde Tema: Grovfoder og græs til får og geder. Konsulent Annette Holmenlund Dansk Kvæg Proteinkvalitet Forum for Får og Geder aftenmøde Tema: Grovfoder og græs til får og geder Konsulent Annette Holmenlund S:\SUNDFODE\s Kongres 2003\Annette Holmenlund.ppt Immunforsvaret kræver proteinforsyning

Læs mere

Fodring af kvæg med hestebønner. Reni H. Nielsen Økologikongressen Torsdag den 28. nov. 2013

Fodring af kvæg med hestebønner. Reni H. Nielsen Økologikongressen Torsdag den 28. nov. 2013 Fodring af kvæg med hestebønner Reni H. Nielsen Økologikongressen Torsdag den 28. nov. 2013 Indhold af næringsstoffer Gram Pr. kg tørstof Hestebønner Sojakage Toastet Ærter Lupiner Rapskage koldpresset,

Læs mere

UDFORDRINGER FOR NUTIDENS PROTEINVURDERINGSSYSTEMER

UDFORDRINGER FOR NUTIDENS PROTEINVURDERINGSSYSTEMER UDFORDRINGER FOR NUTIDENS PROTEINVURDERINGSSYSTEMER M.R. Weisbjerg, Mogens Larsen, Peter Lund, Marianne Johansen Aarhus Universitet, Foulum Nicolai I. Nielsen SEGES Fodringsdag 2018, tirsdag 11 september,

Læs mere

Producer mælk til under 1 kr. kiloet

Producer mælk til under 1 kr. kiloet Producer mælk til under 1 kr. kiloet Dansk Kvægs Kongres 2010 Tema Foder Landskonsulent Ole Aaes Landscentret, Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen NorFor Plan Fælles nordisk fodervurderingssystem til kvæg Ikke additivt system, de enkelte fodermidler har ikke en fast foderværdi Tager hensyn til samspillet

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. Fokuser på at løse de rigtige problemer og giv køerne fred til at producere. Afkast. Fodring

SEGES P/S seges.dk. Fokuser på at løse de rigtige problemer og giv køerne fred til at producere. Afkast. Fodring Sorø 6/1-017 Niels Bastian Kristensen KOENS VINKEL. GIV HENDE DEN BEDST MULIGE OVERGANG FRA GOLDPERIODE TIL LAKTATION. Succesfuld laktation er når vi lykkes med kritiske overgange og langvarig stabilitet

Læs mere

Foderets fordøjelse og omsætning. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg

Foderets fordøjelse og omsætning. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Foderets fordøjelse og omsætning Oversigt over NorFor Plan Inddata: Foderoplysninger (næringsstoffer og partikkelstørrelse) Dyreoplysninger (vægt, race, laktationsstadie etc) Strukturværdi (Tyggetid) Mave-/tarmkanal

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 20. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Grovfoder til slagtekalve (majsensilage og grønh resultater og perspektiver

Grovfoder til slagtekalve (majsensilage og grønh resultater og perspektiver Grovfoder til slagtekalve (majsensilage og grønh nhø) resultater og perspektiver Mogens Vestergaard Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, DJF, Aarhus Universitet Irene Fisker, Dansk Kvæg Christian

Læs mere

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E

Læs mere

Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning

Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning Klaus Lønne Ingvartsen & Lisbeth Mogensen* Afd. for Husdyrsundhed,

Læs mere

BETYDNING AF KLØVERGRÆSBLANDING FOR FODEROPTAGELSE OG MÆLKEYDELSE

BETYDNING AF KLØVERGRÆSBLANDING FOR FODEROPTAGELSE OG MÆLKEYDELSE Fodringsdagen, Herning 2015-09-01 Betina Amdisen Røjen, bro@seges.dk Niels Bastian Kristensen Jim Christensen, Specialestud. AU BETYDNING AF KLØVERGRÆSBLANDING FOR FODEROPTAGELSE OG MÆLKEYDELSE BAGGRUND

Læs mere

De første 100 timer i farestalden fokus på råmælk, mælk og pattegrise

De første 100 timer i farestalden fokus på råmælk, mælk og pattegrise De første 100 timer i farestalden fokus på råmælk, mælk og pattegrise Aarhus Universitet 1 Somælk dækker over Råmælk Overgangsmælk Somælk (i den etablerede laktation) 1. døgn 2.-3. døgn 4.døgn-frav. MÆNGDE

Læs mere

Biprodukter fra bioethanol og biodiesel: En produktion flere fordele

Biprodukter fra bioethanol og biodiesel: En produktion flere fordele Biprodukter fra bioethanol og biodiesel: Foderkvalitet - bærme, rapskage og C5 melasse En produktion flere fordele Onsdag den 21. oktober 2009 Konsulent Jens Møller, DLBR Dansk Kvæg Landscentret Dansk

Læs mere

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ konsulent Jens Møller Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden 1.000 ha 160

Læs mere

Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter

Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter Arne Munk, VFL Økologi Lisbeth Tønning, Jysk Økologi Kvægkongressen Herning 25. februar 2014 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Disposition Selvforsyningsgrad

Læs mere

VOMFUNKTION HOS NYKÆLVERE

VOMFUNKTION HOS NYKÆLVERE Adam Christian Storm Med Input fra: Mogens Larsen, Vibeke Bjerre-Harpøth og Martin R. Weisbjerg I forbindelse med kælvning er der mange ting, der ændre sig Foderoptagelsen reduceres op til kælvningstidspunktet

Læs mere

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det

Læs mere

Gode muligheder for mere kornstivelse til malkekøer

Gode muligheder for mere kornstivelse til malkekøer Gode muligheder for mere kornstivelse til malkekøer Henrik Martinussen, HusdyrInnovation Maria Sørensen, Erhvervsøkonomi KVÆGKONGRES 2018 Årlig forbrug af korn til kvæg 650.000 ton / Værdi knap 1 mia.

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER VI HØSTER IKKE ALENE VARIATION FRA GROVFODERET Metan, CO 2 Græsens. Majsens. Tilskudsfoder TMR / PMR Ko 1 Ko 2 Ko 3 Gødning Urin

Læs mere

FOSFOR I GOLDPERIODEN OG TIDLIG LAKTATION

FOSFOR I GOLDPERIODEN OG TIDLIG LAKTATION 23. JANUAR 2014 FOSFOR I GOLDPERIODEN OG TIDLIG LAKTATION TEMADAG OM GOLDKØER OG NYKÆLVERE JAKOB SEHESTED, LISELOTTE PUGGAARD OG PETER LUND INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB præsen TATION 1 KØER UDNYTTER P

Læs mere

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Resume af resultatet Både, og kan indgå i rationen som erstatning for, men indholdet af PBV i rationen stiger. Sojakage kan dog ikke helt undværes, hvis AAT-behovet

Læs mere

Fedtforsyningens betydning for mælkeproduktionen

Fedtforsyningens betydning for mælkeproduktionen KvægInfo nr.: 1411 Dato: 02-12-2004 Forfatter: Christian Friis Børsting, Martin Riis Weisbjerg Af centerleder Christian Friis Børsting, Kvægbrugets Forsøgscenter og seniorforsker Martin Riis Weisbjerg,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Slutrapport Græsrodsforskning Projekttitel: Kvæg Selvforsyning med hjemmepressede rapskager

Læs mere

Huldændring i goldperioden og fedttræning

Huldændring i goldperioden og fedttræning Huldændring i goldperioden og fedttræning Vibeke Bjerre-Harpøth, Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg og Birthe M. Damgaard Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Indledning Vurdering af huld

Læs mere

Mælkens klimaaftryk beregnet i DMS

Mælkens klimaaftryk beregnet i DMS Mælkens klimaaftryk beregnet i DMS Nicolaj I. Nielsen HusdyrInnovation, SEGES KVÆGKONGRES 2019 Foder og metan er centrale for klimaaftrykket Foderets klimaaftryk Metan fra omsætning af foderrationen DMS

Læs mere

HULDÆNDRING I GOLDPERIODEN OG FEDTTRÆNING

HULDÆNDRING I GOLDPERIODEN OG FEDTTRÆNING AARHUS UNIVERSITET 23. JANUAR 2014 HULDÆNDRING I GOLDPERIODEN OG FEDTTRÆNING VIBEKE BJERRE-HARPØTH, MOGENS LARSEN, MARTIN R. WEISBJERG OG BIRTHE M. DAMGAARD INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB UNI VERSITET I

Læs mere

NorFor Plan. En overordnet beskrivelse. Sammenstillet og bearbejdet af Projektgruppen *), NorFor

NorFor Plan. En overordnet beskrivelse. Sammenstillet og bearbejdet af Projektgruppen *), NorFor 30. juni 2004 NorFor Plan En overordnet beskrivelse Sammenstillet og bearbejdet af Projektgruppen *), NorFor *) Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Proteinniveau til unge kvier

Proteinniveau til unge kvier Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard Institut for Husdyrvidenskab AU Foulum Mål for kvieopdræt Målet for kvieopdræt at bevare kviernes potentiale for mælkeproduktion

Læs mere

Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter

Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter Kirstine F. Jørgensen, VFL, Kvæg Mogens Vestergaard, DJF, AU Allan Mikkelsen & Mette Eriksen, KFC Produktionsforsøg på KFC Fodring med kolbemajsensilage

Læs mere

PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT

PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT Fodringsdag, Herning Kongrescenter Tirsdag den Rudolf Thøgersen Nicolaj Ingemann Nielsen Camilla Engell-Sørensen Nikolaj Hansen PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT AKTUELT AT VURDERE ØKONOMIEN

Læs mere

Fodermidlernes indhold af aminosyrer og aminosyrernes andel af AAT

Fodermidlernes indhold af aminosyrer og aminosyrernes andel af AAT Fodermidlernes indhold af aminosyrer og aminosyrernes andel af AAT Rapport nr 98 Forfattere Lorenzo Misciattelli Torben Hvelplund Martin R. Weisbjerg Danmarks JordbrugsForskning Jørgen Madsen Den Kgl.

Læs mere

Sidste nyt inden for fodring med majsensilage

Sidste nyt inden for fodring med majsensilage Sidste nyt inden for fodring med majsensilage Fordøjelighed af cellevægge Udnyttelse af stivelse Anbefalet snitlængde Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Høj fordøjelighed af grovfoderet giver højere foderoptagelse

Læs mere

Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor. Dansk Landbrugsrådgivning S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt

Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor. Dansk Landbrugsrådgivning S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor Begrundelse for nyt system Udbytte Nyt system Gammelt system Tid Dagens forskellige systemer NorFor-systemet! fælles nordisk NorFor Plan Forplanlægning

Læs mere

PÅVIRKER DEN FUNKTIONELLE VÆGTFYLDE AF PELLETERET KRAFTFODER PASSAGE TIL TYNDTARMEN?

PÅVIRKER DEN FUNKTIONELLE VÆGTFYLDE AF PELLETERET KRAFTFODER PASSAGE TIL TYNDTARMEN? AARHUS UNIVERSITET - FOULUM PÅVIRKER DEN FUNKTIONELLE VÆGTFYLDE AF PELLETERET KRAFTFODER PASSAGE TIL TYNDTARMEN? MOGENS LARSEN, BIDRAG FRA ADAM STORM, PETER LUND OG MARTIN WEISBJERG, UNI VERSITET LAVERE

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion Den optimale fodring af konkurrencehesten Aftenens program Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren I/S Hestens fordøjelse Foderets negative indflydelse Principper i foderplaner Pause Energistofskifte /

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER KOMPAKT FULDFODER Foderplanen til hele besætningen hele døgnet, ugen.! Mindst 2 % foderrest (1 kg/ko) Kompakt fuldfoder (TMR

Læs mere

Proteinkvalitet i græs og bælgplanter

Proteinkvalitet i græs og bælgplanter Proteinkvalitet i græs og bælgplanter Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres, Herning, 14. januar 2014 Hvad ønsker vi af græsmarksafgrøderne? Stort

Læs mere

KMP fuldfoder. Bemrkninger GH-1 GH-2 DKC Meddelelser fra laboratoriet

KMP fuldfoder. Bemrkninger GH-1 GH-2 DKC Meddelelser fra laboratoriet KMP fuldfoder 12:27 Thursday, November 26, 15 1 Tabel I Bestning CHR 151116 KMP fuldfoder ID 21515266 hold bld_lfhb Prvetype pmrmalk Bemrkninger GH-1 GH-2 DKC.8.4 Meddelelser fra laboratoriet KMP fuldfoder

Læs mere

Optimal fodring af goldkoen sådan får du effekt i praksis

Optimal fodring af goldkoen sådan får du effekt i praksis Optimal fodring af goldkoen sådan får du effekt i praksis Niels Bastian Kristensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og

Læs mere

Nyt koncept for goldkofodring. Niels Bastian Kristensen

Nyt koncept for goldkofodring. Niels Bastian Kristensen Nyt koncept for goldkofodring Niels Bastian Kristensen Én goldration i hele goldperioden måske er det kun et praktisk optimum, langt fra det biologiske optimum Disposition Gode argumenter for systematisk

Læs mere

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E T Fodringsdag Temadag

Læs mere

FASEFODRING MED PROTEIN

FASEFODRING MED PROTEIN AARHUS UNIVERSITET - FOULUM, & NICOLAJ I. NIELSEN, SEGES UNI VERSITET HVORFOR NU FASEFODRING? Konceptet Høj tildeling af protein i tidlig laktation Lavere tildeling af protein i senlaktation Fordele Højere

Læs mere

Stivelsesfordøjelighed i rationer baseret på majsensilage

Stivelsesfordøjelighed i rationer baseret på majsensilage Stivelsesfordøjelighed i rationer baseret på majsensilage Rudolf Thøgersen Specialkonsulent og Martin Øvli Kristensen Trainee, VFL, Kvæg Fodringsdagen d. 2/9 2014 Herning Kongrescenter Tilgængelig stivelse,

Læs mere

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer En opgørelse over foderrationernes indhold af fedtsyrer opgjort fra DMS data viser, at økologiske bedrifter generelt ligger på et lavere

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Mikrobiel omsætning i vommen hos den højtydende malkeko

Mikrobiel omsætning i vommen hos den højtydende malkeko Mikrobiel omsætning i vommen hos den højtydende malkeko Dansk Kvæg Kongres 2004 Niels Bastian Kristensen og Torben Hvelplund Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi Email nbk@agrsci.dk

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Optimer din goldkofodring. Morten Maigaard Sørensen Niels Bastian Kristensen

Optimer din goldkofodring. Morten Maigaard Sørensen Niels Bastian Kristensen Optimer din goldkofodring Morten Maigaard Sørensen Niels Bastian Kristensen Optimer din goldkofodring Energi Far-OFF / Close-UP Forsøg med vejning af goldkøer Protein CAB Praktiske løsninger og muligheder

Læs mere

Udnyttelsen af energien i foderet forringes, når koen får mere foder

Udnyttelsen af energien i foderet forringes, når koen får mere foder KvægInfo nr.: 1453 Dato: 24-02-2005 Forfatter: Martin Riis Weisbjerg,Verner Friis Kristensen Udnyttelsen af energien i foderet forringes, når koen får mere foder Af Martin Riis Weisbjerg og Verner Friis

Læs mere

Kompromisser med næringsstoffer - hvor koster det på ydelsen?

Kompromisser med næringsstoffer - hvor koster det på ydelsen? ft her Kompromisser med næringsstoffer - hvor koster det på ydelsen? older Mette Olaf Nielsen KUdre s navn og dato : ulinjen, sæt > d / ed og ltet for Enhedens idefod Økologikongres 26 Nov 2015 Udfordringer

Læs mere

Sådan styrer du fodereffektiviteten i praksis

Sådan styrer du fodereffektiviteten i praksis Sådan styrer du fodereffektiviteten i praksis Tema 7 Foderforsyning og fodereffektivitet på fremtidens kvægbrug Landskonsulent Ole Aaes S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 7\Ole Aaes.ppt Fodereffektiviteten

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Goldperiodens betydning for kalven

Goldperiodens betydning for kalven Goldperiodens betydning for kalven Henrik Martinussen VFL, Kvæg Fodringsdagen den 2. september 2014, Herning 2... Råmælk proteinindhold i 25 danske besætninger Protein i råmælk (målt - forventet), % 4

Læs mere

Metan tab hos malkekøer og muligheder for reduktion

Metan tab hos malkekøer og muligheder for reduktion Metan tab hos malkekøer og muligheder for reduktion Peter Lund A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Generalforsamling Økologisk Landsforening 05-03-00 Disposition Hvad

Læs mere

landbrug NorFor rammer plet Drop de dyre hos de højtydende mineralblandinger næsten Læs i dette nummer...

landbrug NorFor rammer plet Drop de dyre hos de højtydende mineralblandinger næsten Læs i dette nummer... Studie landbrug Nr. 26 November 2007 Læs mere på: www.studielandbrug.dk Læs i dette nummer... NorFor rammer plet næsten Nicolaj Ingemann Nielsen læs side 4 Drop de dyre mineralblandinger Kirsten Foss Marstal

Læs mere

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Drøvtygger Fødepræference Muligheder på bedriften for fodervalg Fodermidlernes fordele og ulemper Foderplan DB kalkuler Konklusion Fåret er drøvtygger En drøvtygger

Læs mere

Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse

Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse AARHUS UNIVERSITET FODRINGSDAG 2012 Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse Martin Weisbjerg, Mette Krogh Larsen & Maike Brask Institut for Husdyrbrug

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Mere mælk og sundere køer med kompakt fuldfoder. Niels Bastian Kristensen og Per Warming

Mere mælk og sundere køer med kompakt fuldfoder. Niels Bastian Kristensen og Per Warming Mere mælk og sundere køer med kompakt fuldfoder Niels Bastian Kristensen og Per Warming Kompakt fuldfoder = SAMMENHÆNG Foderplan Foderblanding Det koen reelt æder 26. 2... februar 2014 Her har koen ikke

Læs mere

AAT BOOST TIL NYKÆLVERE

AAT BOOST TIL NYKÆLVERE AARHUS UNIVERSITET - FOULUM MOGENS LARSEN, NIELS B. KRISTENSEN 1 OG MARTIN R. WEISBEJERG, AARHUS UNIVERSITET FOULUM 1 VIDENSCENTRET FOR LANDBRUG KVÆG MED BIDRAG FRA A.L.F. HELLWING, L. HYMØLLER OG C. LAURIDSEN,

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

Fodring efter goldkoens fysiologiske behov

Fodring efter goldkoens fysiologiske behov Fodring efter goldkoens fysiologiske behov DORTE BRASK-PEDERSEN, KVÆGRÅDGIVER Agenda Hvad skal fodring bidrage med i goldkoperioden? Fodringsstrategier Hvad er goldkoens behov? Energi/foderstyrke Protein

Læs mere

Godt håndværk og sparetips

Godt håndværk og sparetips Godt håndværk og sparetips Kvægrådgiver Jens M. Smidt Jysk Kvæg afd. Esbjerg Kvægkongres 2016 Vælg rigtig og frasorter de dårligste Indsæt de rigtige kvier til kælvning Vær kritisk og sorter efter: Sundhed

Læs mere

Styring af huld i goldperioden Dyrlæge og ph.d. studerende Vibeke Bjerre-Harpøth, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Styring af huld i goldperioden Dyrlæge og ph.d. studerende Vibeke Bjerre-Harpøth, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Optimal fodring af goldkoen Styring af huld i goldperioden Dyrlæge og ph.d. studerende Vibeke Bjerre-Harpøth, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet I dette forsøg tages der udgangspunkt i, at

Læs mere

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden

Læs mere

Opfølgning på CAB fra 2005 og Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg

Opfølgning på CAB fra 2005 og Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Opfølgning på CAB fra 2005 og 2012 Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Anbefaling fra 2005 CAB 250 til 350 200 til 250 < 50 Nykælvere i special care gruppen, start umiddelbart efter kælvning Øvrige malkende

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

MARIANNE SØNDERKJÆR. Marianne Sønderkjær

MARIANNE SØNDERKJÆR. Marianne Sønderkjær MARIANNE SØNDERKJÆR Marianne Sønderkjær HESTENS UDVIKLING Hesten har kunnet overleve 50 mil. år på græs Hesten er meget selektiv Udvælger græs vha. smag, lugt og erfaring Selektiviteten aftager i takt

Læs mere

VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER

VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER KVÆGKONGRES 2016 Herning, d. 1. marts 2016 Seniorkonsulent Betina Amdisen Røjen Specialkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen Kvæg VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER PROTEINKILDER TIL MALKEKØER KVÆGKONGRES 2016 POPULÆRE

Læs mere

Indledning Når man ser på proteintildeling til malkekøer, er det vigtigt at inkludere effekterne af både under- og overforsyning.

Indledning Når man ser på proteintildeling til malkekøer, er det vigtigt at inkludere effekterne af både under- og overforsyning. Betydning af proteinniveau og grovfoderets fordøjelighed for mælkeydelsen og N-udnyttelsen hos malkekøer Lene Alstrup, Martin Riis Weisbjerg og Peter Lund, Aarhus Universitet, Foulum Sammendrag Ved reduceret

Læs mere

Atypisk mælkefeber hos Jersey. Niels Bastian Kristensen og Thorben Krüger

Atypisk mælkefeber hos Jersey. Niels Bastian Kristensen og Thorben Krüger Atypisk mælkefeber hos Jersey Niels Bastian Kristensen og Thorben Krüger Atypisk mælkefeber hvad er det? 2... Tilstand der optræder i etableret laktation Pludseligt opstået lammelse af koen IV infusion

Læs mere

Hestens udvikling. Mavetarmsystemet. Hvad er hesten for et dyr? Miljøændringer skabte en specialiseret mave-tarmkanal.

Hestens udvikling. Mavetarmsystemet. Hvad er hesten for et dyr? Miljøændringer skabte en specialiseret mave-tarmkanal. Hestens mavetarmsystem: Hvad sker der med foderet Mavetarmsystemet Hestens udvikling Hestens fordøjelsessystem Hvad er koblingen mellem kolik og foder Hvad kan vi gøre for at formindske risikoen for kolik?

Læs mere

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering. Malkekøer Holstein,.00 kg EKM Energibehov,

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

Foderets energikoncentration og malkningsfrekvensens effekt på malkekøers betændelsesrespons i tidlig laktation

Foderets energikoncentration og malkningsfrekvensens effekt på malkekøers betændelsesrespons i tidlig laktation KvægInfo nr.: 359 Dato: 7-8- Forfatter: Christine M. Røntved Af Christine m. Røntved, Jens Bech Andersen, Lotte Nielsen, Klaus lønne Ingvartsen Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, Drøvtyggere Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Niels Finn Johansen, Cand. Agro Videncentret for Landbrug, Fjerkræ Agro Food Park 15 Dk-8200 Aarhus Tlf +45-87405372 nfj@vfl.dk ! EU-regler Indhold!

Læs mere

BETYDNING AF FK-NDF I MAJSENSILAGE PÅ FODEROPTAG, MÆLKEYDELSE OG -KVALITET

BETYDNING AF FK-NDF I MAJSENSILAGE PÅ FODEROPTAG, MÆLKEYDELSE OG -KVALITET Fodringsdag, Herning, 12-09-2016 Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen BETYDNING AF FK-NDF I MAJSENSILAGE PÅ FODEROPTAG, MÆLKEYDELSE OG -KVALITET ER VI BLEVET KLOGERE PÅ BETYDNINGEN AF MAJSENSILAGENS

Læs mere

Fytase. Forsøg med forskellige typer af fytaser Begrænsninger og muligheder. Hanne Damgaard Poulsen

Fytase. Forsøg med forskellige typer af fytaser Begrænsninger og muligheder. Hanne Damgaard Poulsen AARHUS UNIVERSITET Fytase Forsøg med forskellige typer af fytaser Begrænsninger og muligheder Hanne Damgaard Poulsen Institut for Husdyrvidenskab Aarhus Universitet Foulum hdp@agrsci.dk Indhold Hvad gør

Læs mere

PRODUKTIONSRESPONS FRA KMP-FULDFODER

PRODUKTIONSRESPONS FRA KMP-FULDFODER Fodringsdagen 1. september 2015 Herning Kongrescenter Niels Bastian Kristensen PRODUKTIONSRESPONS FRA KMP-FULDFODER TMR OG PMR ANALYSER I KMP-FULDFODER Variabel PMR TMR Antal analyser 755 574 Tørstof,

Læs mere

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Indledning Ved AU-Foulum har vi gennemført et forsøg med to niveauer af protein i foderet til kvier i

Læs mere

De praktiske indslag. Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Fodring og management af heste med PPID og EMS

De praktiske indslag. Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Fodring og management af heste med PPID og EMS Fodring og management af heste med PPID og EMS Nanna Luthersson, DVM, Hestedoktoren I/S De praktiske indslag Korrekt diagnose forudsætning for god rådgivning EMS Fodring, egnede/uegnede fodermidler Slankekure

Læs mere

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Set fra koen Set med klimabriller Set udefra (politikere, forbrugere) Hvorfor er vi egentlig så optaget af græs? Økologisk græsmark 6500

Læs mere