Beskæftigelsesplan 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2016"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx]

2 Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats... 5 Reformer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Budget... 8 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan Ad 1) Virksomhedskontakten Ad 2) Ungeindsatsen Ad 3) Integrationsindsatsen Beskæftigelsesplan 2016

3 Forord Omkring borgere i Nordfyns Kommune, eller cirka hver femte i den arbejdsduelige alder, er på offentlig forsørgelse. Samtidig bevæger vi os mod en nær fremtid med en faldende arbejdsstyrke, hvor virksomhederne forventeligt vil få svært ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Vi skal derfor være dygtige til at imødegå en situation, hvor virksomhedernes vækst risikerer at blive bremset af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det kan vi gøre ved at øge arbejdsudbuddet og ved at kvalificere de ledige i retning af fremtidige mangelområder. Nordfyns Kommune har vedtaget en ambitiøs investeringsstrategi Flere i job og uddannelse for årene , der søger at imødegå denne udfordring. Strategien berører samtlige målgrupper i jobcentret og har til formål at medvirke til, at flere nordfynske borgere kommer i job eller uddannelse. Målet er, at antallet af forsørgede helårspersoner reduceres med i alt 395 inden udgangen af Midlet er en investering på i alt ca. 24 mio. kr. i perioden til personaleressourcer i kommunen og til private eksterne leverandører med det formål at yde en skærpet indsats for at flytte flere borgere fra offentlig forsørgelse til job og selvforsørgelse. Bag investeringsstrategien ligger en risiko for en mulig beregnet udgiftsstigning fra 2018 på ca. 36 mio. kr. årligt som følge af omlægning af kommunernes finansiering af forsørgelsesudgifter til borgere omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Fremover er statens refusion størst tidligt i forsørgelsesforløbet frem for, som nu, afhængig af bl.a. typen af aktivitetstilbud. Måltal (helårspersoner) Seneste status Mål pr. 31/ reduktion 2014/2015 Jobparate ledige Unge ledige, der skal i uddannelse eller job Sygemeldte Flygtninge Udsatte voksne kontanthjælpsmodtagere Vi anser udfordringen med ledigheden i kommunen og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft som en fælles udfordring på tværs af de kommunale enheder og vil derfor i fællesskab med interne og eksterne samarbejdspartnere forsøge at løse opgaven til fælles bedste. Beskæftigelsesplanen lægger sig i forlængelse af Nordfyns Kommunes Vision Kim Johansen Formand for Arbejdsmarkedsudvalget 2 Beskæftigelsesplan 2016

4 Udfordringer I Nordfyns Kommune er beskæftigelsesindsatsen baseret på at løse vores kerneopgave: At medvirke til at ledige kommer i arbejde og sikre virksomhederne den arbejdskraft, de efterspørger. Unge Udsatte Virksomheder Jobparate Integration Vi har særligt fokus på følgende udfordringer: Udfordring Indsats Målsætning Frafaldet blandt ledige unge, der påbegynder uddannelse, er stort 2/3 af de unge ledige har problemer med psykisk sygdom, kognitive vanskeligheder, misbrug eller andet, der vanskeliggør uddannelse Udsatte ledige har ofte komplekse problemstillinger Mange lider af fysisk og/ eller psykisk sygdom Virksomhederne kan ikke altid få den arbejdskraft, de efterspørger De ledige har ikke altid de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft vil stige i fremtiden Langtidsledighed og langtidssygdom udgør trusler mod tilknytningen til arbejdsmarkedet Antallet af flygtninge/ indvandrere til kommunen er stigende Fokus på god kvalitet i afklaring og forberedelse til uddannelse Støtte under uddannelse Evt. understøttende parallelindsatser Disse borgere skal have en tidlig, individuel, tværfaglig og koordineret indsats Borgeren skal støttes i at tage ansvar for eget liv Indsatserne skal altid pege frem mod arbejdsmarkedet Jobcentrets service med rekruttering skal udbygges Samarbejde om opkvalificering/ uddannelse af ledige og medarbejdere Øge samarbejdet omkring jobordninger Screening for evt. behov for opkvalificering i en ledighedsperiode Forebyggelse mod sygemelding og hurtig tilbagevenden til job Aktivering i virksomhed under ledighedsforløb Kvalitet i kontaktforløbet Fokus på tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet for voksne og uddannelse for unge Uddannelse er nøglen til stabil tilknytning til arbejdsmarkedet derfor skal alle unge gennemføre en uddannelse evt. på særlige vilkår Langvarigt ledige, herunder udsatte voksne og sygemeldte, skal genindtræde på arbejdsmarkedet - evt. på særlige vilkår - og opleve at genvinde mestringen af egen livssituation Sikre det gode match mellem virksomhedernes efterspørgsel og de lediges kvalifikationer Hurtigst mulig stabil tilknytning til arbejdsmarkedet efter ledighed eller sygdom Aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med den enkeltes kvalifikationer 3 Beskæftigelsesplan 2016

5 Mål 2016 Udover ministerens mål for 2016 arbejder Nordfyns Kommune ud fra de målsætninger, der er knyttet til Nordfyns Kommunes investeringsstrategi : Flere i job og uddannelse. Da målene i investeringsstrategien omfatter intentionen i ministerens mål, opstilles der ikke måltal for de enkelte ministermål, men for målgrupperne, der indgår i investeringsstrategien. Kun ministermål 4 måles særskilt. Ministermål 2016 og måltal i overensstemmelse med investeringsstrategien: Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Mål afledt af Nordfyns Kommunes investeringsstrategi : Antallet af unge ledige skal reduceres med 7 % fra december 2015 til december 2016 (antal fuldtidspersoner i august 2015: 211) Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Mål afledt af Nordfyns Kommunes investeringsstrategi : Antallet af sygemeldte skal reduceres med 13 % fra december 2015 til december 2016 (antal fuldtidspersoner i juli 2015: 400) Antallet af kontanthjælpsmodtagere, omfattet af integrationsprogrammet, skal reduceres med 7 % fra december 2015 til december 2016 (antal fuldtidspersoner i august 2015: 149) Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres med 2 % fra december 2015 til december 2016 (antal fuldtidspersoner i august 2015: 413) Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål afledt af Nordfyns Kommunes investeringsstrategi : Antallet af jobparate ledige skal reduceres med 10 % fra december 2015 til december 2016 (antal fuldtidspersoner i august 2015: 597) No Ministermål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Til investeringsstrategien er knyttet en kvantitativ og kvalitativ styrkelse af samarbejdet med virksomhederne i og udenfor kommunen om beskæftigelsesindsatsen. Denne indsats er knyttet til samtlige målgrupper i investeringsstrategien og til jobcentres målgrupper som helhed. Mål: Samarbejdsgraden med virksomhederne i kommunen skal øges med 10 % fra perioden januar-december 2015 til januar-december 2016 (samarbejdsgrad januar-december 2014: 41,4 %). Note: De faktiske måltal kan først anføres, når der i Jobindsats.dk foreligger tal for udgangspunktet, dvs. for december De her anførte statustal er de senest foreliggende for de involverede målgrupper. Alle målinger foretages i Jobindsats.dk. 4 Beskæftigelsesplan 2016

6 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats Nordfyns Kommune vil i 2016 fortsætte sit målrettede fokus på at løse de centrale udfordringer indenfor jobcentrets ansvarsområde. Indsatserne vil grundlæggende bygge på disse hovedprincipper: En individuel, helhedsorienteret og tværfaglig indsats Borgeren står i centrum og er aktiv medvirkende i sin egen sag. Indsatserne skal tilrettelægges i et helhedsorienteret perspektiv med evt. inddragelse af relevante interne og eksterne aktører og have et tydeligt arbejdsmarkedsrettet perspektiv. En aktiv indsats Jobcentret afgiver relevante tilbud til den enkelte ledige på baggrund af pågældendes situation og behov. Der lægges vægt på en aktiv indsats afstemt efter målgruppe og en høj aktiveringsgrad. En tidlig, forebyggende indsats Der er fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet og aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet i ledighedsperioden. Komplekse problemstillinger skal spottes tidligt via screening og løses ud fra en helhedsorienteret, tværfaglig indsats. En virksomhedsrettet indsats De lediges behov for arbejde skal forenes med virksomhedernes behov for arbejdskraft. Opkvalificering skal målrettes arbejdsmarkedets behov, og jobcentret skal være en naturlig og attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne. Kompetenceudvikling Målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne i jobcentret skal styrke og optimere indsatserne til gode for borgere og virksomheder. En innovativ kontekst og samskabelse Nordfyns Kommune har sat innovation på dagsordenen såvel i forhold til alle sine overordnede visioner som i det daglige arbejde. Indsatsen på beskæftigelsesområdet vil derfor også være præget af innovative tiltag for ledige og virksomheder med det formål løbende at forbedre resultaterne. Der henvises desuden til de enkelte strategier indenfor jobcentrets delområder. 5 Beskæftigelsesplan 2016

7 Reformer Beskæftigelsesreformen fra januar 2015 og refusionsomlægningen fra januar 2016 vil have stor indflydelse på beskæftigelsesindsatsen i Det samme vil de senere års øvrige store reformer: Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013, integrationsloven fra 2013, Kontanthjælpsreformen fra 2014 og Sygedagpengereformen fra 2014/15. Her gives en kort status på arbejdet med implementeringen af de største reformer, fordi vi fortsat arbejder med dem også i 2016: Førtidspensions- og fleksjobreformen fra januar 2013: Personer på førtidspensioforløb Personer i ressource- Personer i fleksjob Januar Maj Kilde: Jobindsats.dk Nordfyns Kommune har et velfungerende rehabiliteringsteam, der i samarbejde med de øvrige aktører i indsatsen efterlever hensigten bag reformen: færre tilkendes førtidspension og antallet af borgere i ressourceforløb samt fleksjob - herunder fleksjob med lille timetal er stigende. Kontanthjælpsreformen fra januar 2014 Intentionerne bag kontanthjælpsreformen var, at 1) flere unge skal i uddannelse, 2) jobparate skal arbejde for ydelsen og 3) udsatte skal have en tværfaglig, helhedsorienteret indsats. Udvikling i uddannelseshjælpsmodtagere, mar. 14 mar. 15 Nordfyns Kommune har reduceret i antallet af unge på uddannelseshjælp svarende til landsgennemsnittet og mere end gennemsnittet på Fyn. Der er igangsat en række initiativer til at klargøre de unge til uddannelse og bygge bro til studiemiljøerne. Kilde: jobindsats.dk Det kommende nye fælles ungeteam har til formål yderligere at styrke de unges vej til uddannelse med fokus på gennemførelse heraf. Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere i aktivering er stigende. Aktivering finder typisk sted som virksomhedspraktik, løntilskud eller nyttejob. Andel jobparate i aktivering (pct.) Januar ,8 April ,4 Kilde: Jobindsats.dk 6 Beskæftigelsesplan 2016

8 Andel langvarige kontanthjælpssager uden et beskæftigelsesrettet tilbud det seneste år, mar. 15 Med reformen skal alle kontanthjælpsmodtagere have en aktiv indsats. En aktivitetsparat, der endnu ikke kan indgå i et virksomhedsrettet tilbud, får tilknyttet en social mentor. I Nordfyns Kommune har 21 pct. af de langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere ikke været i virksomhedsrettet tilbud det seneste år. Det er en mindre andel end i RAR Fyns område og i hele landet. Kilde: jobindsats.dk Sygedagpengereformen fra juli 2014/ januar 2015 Sygedagpengereformen indebærer bl.a., at tidspunktet for revurdering af ret til sygedagpenge er fremrykket fra 12 til 5 måneder, og at de sygemeldte, der ikke kan forlænges efter reglerne, fortsætter i et jobafklaringsforløb, hvis indhold tilrettelægges af et tværfagligt rehabiliteringsteam. Reformen indebærer også fokus på tidlig indsats, opfølgning og virksomhedsrettede tilbud. Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, feb. 14 feb. 15 I modsætning til tendensen på landsplan, har Fyn som helhed og Nordfyns Kommune i særdeleshed, reduceret antallet af sygedagpengesager det seneste år. I februar 2015 var 7 pct. af de sygemeldte i Nordfyn i jobafklaringsforløb. Det svarer til landsgennemsnittet, men er lidt under gennemsnittet for RAR Fyn området, som er på 9 pct. Kilde: jobindsats.dk 7 Beskæftigelsesplan 2016

9 Budget Uddrag af budget for beskæftigelsesområdet: 8 Beskæftigelsesplan 2016

10 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016

11 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene i kommunerne under RAR- Fyn har derfor indgået en aftale om samarbejde, og som følge deraf udarbejdes der hvert år et fælles tillæg til de enkelte kommuners beskæftigelsesplan. Samarbejdet mellem kommunerne i RAR-Fyn er senest bekræftet gennem underskrivelsen af en samarbejdsaftale om virksomhedskontakten. Samarbejde mellem kommunerne i RAR-Fyn om beskæftigelsespolitiske perspektiver i 2016 I 2016 berører samarbejdet mellem kommunerne i RAR-Fyn følgende emner: 1. Virksomhedskontakten. Det er en fælles udfordring at sikre det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen på arbejdskraft, og at virksomhederne kan få den arbejdskraft de har behov for. Der vil desuden være et særligt fokus på: Bygge- og anlæg. Der er i disse år flere større bygge- og anlægsprojekter på Fyn. Det er centralt, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed til at løfte disse opgaver, og at investeringerne bidrager til vækst på Fyn og til at øge beskæftigelsen på Fyn. Industri. Der er en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft inden for industrien bl.a. efter specialiserede kompetencer. Det er væsentligt gennem en fælles indsats at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger. 2. Ungeindsatserne. For at flere unge går i gang med og gennemfører en uddannelse er det centralt med en fælles uddannelsesindsats, bl.a. med fokus på hvordan de unge kan klargøres til og fastholdes i uddannelse og på samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. 3. Integrationsindsatsen. Der har de senere år været en stigning i antallet af flygtninge der kommer til Fyn. Samtidig er kun en lille del af integrationsflygtningene i job efter endt integrationsindsats. Der er derfor behov for at styrke samarbejdet om integrationsindsatsen særligt i forhold til at styrke den virksomhedsrettede indsats. 10 Beskæftigelsesplan 2016

12 Ad 1) Virksomhedskontakten Den 10. marts 2015 indgik formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene i kommunerne i RAR-Fyn en samarbejdsaftale omkring virksomhedskontakten. Samarbejdsaftalen omfatter 4 områder, som konkretiseres nærmere nedenfor: Rekruttering og formidling af kvalificeret arbejdskraft Rekruttering til bygge- og anlægsområdet Kompetenceudvikling af ledige Uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere I forlængelse af dette, vil der fremadrettet også være fokus på samarbejdet omkring rekruttering til industrien. Rekruttering og formidling af kvalificeret arbejdskraft Det kræver en koordineret og fælles virksomhedsindsats at understøtte virksomhederne i forhold til rekruttering og jobformidling. Der vil i relation til rekruttering og formidling af kvalificeret arbejdskraft være samarbejde om: Klare aftaler om rollefordeling mellem kommunerne i RAR-Fyn, bl.a. i forhold til: o o o o Håndtering af modtagne jobordrer Bistand til udenlandske virksomheder Rekruttering til større projekter eller virksomheder Større medarbejderreduktioner Hver kommune udpeger desuden kontaktpersoner til de 4 områder. Fælles fynsk job- og erhvervsmesse. Vidensdeling om hvor mulighederne er på arbejdsmarkedet. Rekruttering til bygge- og anlægsområdet I relation til Bygge og anlæg skal der være samarbejde om: Systematisk og løbende overvågning af infrastrukturprojekter, arbejdskraft og behov gennem Byg til Vækst sekretariatet. Løbende synliggørelse af større byggeprojekter og vidensdeling omkring virksomhedernes kompetencebehov. Fælles fynsk netværk med repræsentation fra alle fynske jobcentre med særlig fokus på mulighederne inden for bygge- og anlægsbranchen. Arbejde imod udarbejdelse af fælles emnebank og screeningsværktøj. Løbende koordinering i forhold til Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn. Løbende koordinering og understøttelse i forhold til Byg til vækst. Bl.a. ved at beskæftigelsesformændene sikrer repræsentation i Byg til Vækst bestyrelse. 11 Beskæftigelsesplan 2016

13 Byg til vækst Byg til vækst er en fælles fynsk forening, ejet af de fynske kommuner. Byg til vækst arbejder for, at de store igangværende og kommende bygge- og anlægsprojekter kommer de fynske virksomheder og den fynske beskæftigelse til gavn. Der arbejdes med en todelt indsats, der dels skal flytte ledig arbejdskraft fra andre brancher over i byggeriet, og dels skal øge og professionalisere kompetencerne i byggebranchen så den fynske arbejdsstyrke og de fynske virksomheder er klædt på til at indgå i de store projekter. Byg til Vækst inddrager alle de væsentlige interessenter på området og arbejder med en række projekter med fokus på rekruttering og opkvalificering. Kompetenceudvikling af ledige I relation til opkvalificering og uddannelse af de ledige vil der være samarbejde om: Tilrettelæggelse af fælles opkvalificeringsforløb/projekter for ledige inden for områder med arbejdskraftmangel. Det vil bl.a. være i forhold til bygge- og anlæg og industri (som eksempelvis Fynboer der gnister på vej mod job i svejseområdet og Byggepladsen ). Tilbud om at ledige pladser i de enkelte jobcentres forløb, kan benyttes af andre jobcentre. At skabe overblik over allerede etablerede kurser og afdække behov for etablering af nye kurser særligt med fokus på bygge-og anlægsområdet. Kompetenceudvikling af medarbejdere Der tilstræbes fælles uddannelse og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder med den virksomhedsrettede indsats. Der vil her være samarbejde om: Udarbejdelse af fælles forslag til kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i jobcentre og a-kasser, og af jobkonsulenter og ledere der arbejder med den virksomhedsrettede indsats. Fælles ansøgning på tværs af jobcentre og a-kasser i RAR-Fyns område i forhold til beskæftigelsesreformens kompetenceudviklingsmidler. Rekruttering til industrien I relation til industriområdet skal der være samarbejde om: Fælles løbende afdækning af og vidensdeling om industriens kompetencebehov. Arbejde imod at samarbejdet i Industri til vækst udvides til at omfatte hele Fyn. 12 Beskæftigelsesplan 2016

14 Industri til vækst Industri til vækst er et partnerskab med virksomheder, fagbevægelse og uddannelsesinstitutioner, der skal sikre en struktureret og koordineret indsats ift. at sikre kvalificeret arbejdskraft til industriområdet på Fyn. Industri til vækst har bl.a. fokus på rekrutterings- og opkvalificeringsprojekter og vidensopbygning i forhold til at afdække industriens behov, de lediges kvalifikationer og læring gennem projekter. Industri til vækst kører i første omgang i Odense, men der er en målsætning om at udvide samarbejdet til en fælles fynsk koordineret indsats. Ad 2) Ungeindsatsen Der er mange aktører omkring de unge, og der ligger en udfordring i at skabe en helhedsorienteret ungeindsats. I relation til ungeindsatsen skal der være samarbejde om: Partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunerne for at begrænse frafald. Der arbejdes på partnerskabsaftaler, der tilgodeser de unges muligheder og det lokale samarbejde. Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning for at motivere flere unge til at søge erhvervsuddannelserne. At sikre flere lære- og uddannelsespladser. F.eks. ved at tænke lære- og uddannelsespladser ind i de større offentlige byggerier eller gennem kampagner. Fokus på uddannelse på den fælles fynske job- og erhvervsmesse. Ad 3) Integrationsindsatsen I relation til et styrket samarbejde om integrationsindsatsen skal der være fokus på: Fælles udvikling af branchepakker og styrkelse af virksomhedsindsatsen ift. integrationsflygtninge. En tidlig kompetenceafklaring og screening i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. Fælles opkvalificeringsindsats. F.eks. ved oprettelse af fælles opkvalificeringsforløb og ved at ledige pladser på de enkelte jobcentres forløb kan benyttes af andre jobcentre. Styrket erfaringsudveksling og vidensdeling omkring indsatser der virker mellem de fynske kommuner. Opfølgning på samarbejdsaftalen og det fælles tillæg til beskæftigelsesplanerne sker på møderne for kredsen af udvalgsformænd. Jobcenterchefgruppen er ansvarlig for udmøntningen via konkrete handlingsplaner og tiltagene drøftes løbende på de fælles fynske jobcenterchefmøder. Dele af planen er allerede udmøntet i samarbejdsaftalen om virksomhedskontakten. 13 Beskæftigelsesplan 2016

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Godkendt 26. august 2015 Indhold Indledning en beskæftigelsesplan for hele kommunen... 2 Beskæftigelsespolitiske mål i 2016... 3 De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Assens

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats... 5 Særlige projekter... 6 Om Investeringsstrategi 2015-... 7

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2019 Nordfyns Kommune Indhold Forord...3 Udfordringer...4 Mål 2019...5 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...6 Særlige projekter i 2019...7 Det interne samarbejde...8

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Svendborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Svendborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Svendborg Kommune Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsespolitiske mål... 4 Lokale udfordringer på beskæftigelsesområdet... 6 Refusionsreform... 6 Benchmark-analyse... 6 Særligt

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2017 Nordfyns Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen 24. november 2016 Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2017... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2016 - september 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter Beskæftigelsesplan 2015 For Rødovre Jobcenter Maj 2014 Indhold Indledning... 2 Udviklingen på arbejdsmarkedet.... 2 Mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.... 3 Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal sætte én tydelig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplanen fremlægger de beskæftigelsespolitiske mål for Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune og præsenterer de konkrete indsatser og resultatmål. Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning januar 2015

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning januar 2015 Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2014 Opfølgning januar 2015 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - december

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - december Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2014 - december 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere