Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser

2 Arbejdsmarkedsudvalget Hele kr Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser I alt drift Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2017 er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2016 og forventet forbrug i det kommende år. I forbindelse med budget 2016 blev det vedtaget at skabe et mindre forbrug i forhold til budget 2015 på 36,6 mio. kr. i 2017 og 54,1 mio. kr. i I 2016 blev en række nye forslag vedtaget i forbindelse med budgetaftale Disse skal skabe et mindre forbrug i forhold til budget 2016 på 4,6 mio. kr. i 2017 og overslagsår. Dette er indarbejdet i budgettet. Disse mindre forbrug findes igennem en lang række initiativer, der omfatter alle ydelser, men særligt har fokus på uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge og integration. Bemærk at man på grund af tekniske korrektioner, konjunkturændringer, antal flygtninge o.a. ikke direkte kan aflæse de økonomiske potentialer i ovenstående skema Tilbud til udlændinge Hele kr Introduktionsprogram Introduktionsydelse Beboelse udlændinge/flygtninge Repatriering Bevilling i alt Den foreløbige udmelding fra udlændingestyrelsen for 2017 er, at kvoten er på 46 personer. Udlændingestyrelsen har dog gjort opmærksom på at kvoten kan blive justeret i Der er i budgettet også indregnet udgifter til familiesammenførte. Budgetposten dækker også over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationsloven, blandt andet udgifter ved deltagelse i integrationsprogrammet, enkeltudgifter, sygebehandling og flytning samt særlige udgifter vedrørende børn. Staten refunderer 50% af udgifter til hjælp i særlige tilfælde. Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. 35 er mod tilbagebetaling. Til Udlændinge er der budgetteret med følgende tal for 2017: Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Budget 2016 Budget 2017 Kontanthjælp udlændinge 0-4 uger 80% 21 0 Kontanthjælp udlændinge 5-26 uger 40% 69 0 Kontanthjælp udlændinge uger 30%

3 Kontanthjælp udlændinge over 52 uger 20% Integrationsydelse 0-4 uger 80% 6 23 Integrationsydelse 5-26 uger 40% Integrationsydelse uger 30% Integrationsydelse over 52 uger 20% Integrationsydelse andre 0-4 uger 80% 0 2 Integrationsydelse andre 5-26 uger 40% 0 12 Integrationsydelse andre uger 30% 0 11 Integrationsydelse andre over 52 uger 20% 0 14 I alt Lovændringer betyder, at alle udlændinge, der tidligere har modtaget kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet fra d. 1. juli 2016 vil modtage integrationsydelse. Lovændringen betyder også at en gruppe borgere der tidligere har modtaget kontanthjælp og uddannelseshjælp er overgået til integrationsydelse. Der forventes at være i alt 402 bruttoledige fuldtidspersoner, der er omfattet af denne ydelse. Desuden er længden på integrationsperioden med lovændringen hævet fra 3 til 7 år Midlertidige ydelser Hele kr Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp visse flygtninge Dagpenge forsikrede ledige Kontantydelse Revalidering Ressource- og jobafklaringsforløb Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Løntilskud ledige Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Sociale formål Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Bevilling i alt Sygedagpenge. Der vil også i 2017 være stor fokus på sygedagpengeområdet. Der arbejdes løbende med strategier for at nedbringe antallet. Der er et særligt fokus på den tidlige indsats, på fastholdelse og på at styrke den virksomhedsrettede indsats blandt andet ved at flere skal hjælpes til delvise raskmeldinger. På grund af sygedagpengereformen fra 2014 skal borgere vurderes i forhold til 7 forlængelsesmuligheder ved 22 ugers sygdom. Hvis borgeren ikke er omfattet af en af disse forlængelsesmuligheder og ikke kan raskmeldes, overgår vedkommende til jobafklaringsforløb. Der forventes i 2017 et mindre fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Dette dækker over to modsatrettede påvirkninger. Den vedtagne strategi forventes at give et fald i antallet af 3

4 sygedagpengesager. Imidlertid vil dette blive delvist modsvaret af en stigning i sygedagpengesager på grund af færre bevillinger af revalidering og fleksjob. Til Sygedagpenge er der budgetteret med følgende tal for 2017: Sygedagpengemodtager Budget 2016 Budget uger - 80% refusion uger - 40% refusion uger - 30% refusion Over 52 uger 20% refusion I alt Bemærk at placeringen på refusionstrappen er baseret på den samlede tid på offentlig forsørgelse. Kommunen vil således få 20% refusion på ydelsen fra 1. dag en borger er på sygedagpenge, hvis borgeren inden da har været 1 år på anden offentlig forsørgelse. Budgettet bygger på en forudsætning om, at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster kr. Kontanthjælp Kontanthjælp udbetales til de personer i alderen år der: Er ledig Ikke forsikret ved en a-kasse. Ikke har formue. Ikke har en ægtefælle der kan forsørge en Deltager i de aktiviteter, som Jobcentret tilbyder (ved manglende deltagelse sanktioneres den manglende deltagelse i forhold til ydelsen). Budgettet bygger på en forudsætning om at kontanthjælp i gennemsnit koster kr. og uddannelseshjælp i gennemsnit koster kr. Til kontant- og uddannelseshjælp er der budgetteret med følgende tal for 2017: Kontant- og uddannelseshjælp Budget 2016 Budget 2017 Kontanthjælp 0-4 uger 80% 4 4 Kontanthjælp 5-26 uger 40% Kontanthjælp uger 30% Kontanthjælp over 52 uger 20% Uddannelseshjælp 0-4 uger 80% 6 5 Uddannelseshjælp 5-26 uger 40% Uddannelseshjælp uger 30% Uddannelseshjælp over 52 uger 20% I alt

5 Der forventes større fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. En del af faldet skyldes en lovændring på integrationsområdet i 2016 der betød at nogle borgere overgik til integrationsydelse. Der er desuden igangsat en række tiltag der skal hjælpe til at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp. Blandt andet en stærkere indsats overfor de ny-ledige aktivitetsparate. Der er iværksat et øget antal samtaler med borgerne. Jobcenter Syddjurs har også fået STAR - midler til at gennemføre projekt Jobfirst der fokuserer på at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet blandet andet ved hjælp af små-job. Der forventes ligeledes en nedgang i antallet af uddannelseshjælp-modtagere. Som ved kontanthjælp er nogle borgere overgået til integrationsydelse på grund af lovændring. Desuden er der gennemført en række tiltag i 2016, som er implementeret. Der er særligt fokuseret på modtagelsen af ny-ledige og på intensiverede samtaleforløb. Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre indsatsen overfor målgruppen. Dagpenge forsikrede ledige Budget 2017 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs Kommune i 2017 i gennemsnit vil have 456 bruttoledige fuldtidspersoner på dagpenge, eller i løntilskud. Til dagpenge- og arbejdsmarkedsydelser er der budgetteret med følgende tal for 2017: Dagpenge- og arbejdsmarkedsydelser Budget 2016 Budget 2017 Dagpenge 0-4 uger - 80% refusion Dagpenge 5-26 uger - 40% refusion Dagpenge uger - 30% refusion Dagpenge Over 52 uger 20% refusion I alt bruttoledige fuldtidspersoner Faldet i antallet af borgere skyldes primært den faldende ledighed, hvor Syddjurs kommune i september 2016 havde en ledighed på 3,2%. Til sammenligning havde Østjylland en ledighed på 3,9% og landet som helhed 4,2%. (Kilde: Danmarks statistik) En del af faldet skyldes dog også at retten til at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse udløber i En del af disse vil have mulighed for at søge kontantydelse. Kontantydelse Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Ydelsen er midlertidig og udfases i løbet af Kontantydelsen er målrettet personer, der: Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. 5

6 Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også. Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen. Til kontantydelse er der budgetteret med følgende tal for 2017: Kontantydelser Budget 2016 Budget 2017 Kontantydelse 0-4 uger - 80% refusion 0 0 Kontantydelse 5-26 uger - 40% refusion 0 0 Kontantydelse uger - 30% ref. 1 0 Kontantydelse over 52 uger 20% ref. 9 5 I alt 10 5 Revalidering Kommunale udgifter til revalidering steg markant på grund af refusionsreformen fra Desuden har revalidering ikke vist den ønskede effekt i Syddjurs kommune. Derfor blev det i begyndelsen af 2015 besluttet at ændre strategi og bevilge markant færre til revalidering end tidligere. Budgettet bygger på en forudsætning om, at en revalidend i gennemsnit koster kr. Til revalidering er der budgetteret med følgende tal for 2017: Revalideringsydelser Budget 2016 Budget uger - 80% refusion uger - 40% refusion uger - 30% ref. 2 1 Over 52 uger 20% ref I alt Nedgangen på revalidering vil betyde stigninger på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. En nedgang i revalidering vil også medføre færre driftsudgifter, idet gennemsnitsudgifterne til revalidering er væsentligt højere end andre målgrupper. Fordelingen på af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Data er fra 2016 Ressource- og jobafklaringsforløb Som en del af førtids- og fleksjobreformen i 2012 blev det besluttet, at borgere ikke umiddelbart kan tilkendes førtidspension uden at gennemføre et ressourceforløb. Forløbet skal hjælpe til at mindske antallet af førtidspensioner. Budget 2017 bygger på en forudsætning af, om Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 118 bruttoledige fuldtidspersoner på ressourceforløbsydelse. Sygedagpengereformen som fik virkning d. 1. juli 2014 betyder at det efter 22 ugers skal vurderes om borgere, der er sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge efter 7 forlængelsesmuligheder. De 6

7 personer der ikke opfylder kriterierne, men som fortsat er syge vil kunne få jobafklaringsydelse. Lovens intention er at sikre, at ingen, der er syge, står helt uden forsørgelse. Budget 2017 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 205 bruttoledige fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb. Stigningen i antallet af jobafklaringsforløb skyldes blandt andet et stærkt faldende antal bevillinger af fleksjob og et fald på revalidering. Der arbejdes med nye strategier for at mindske antallet af borgere på jobafklaringsforløb. Dette drejer sig primært om en stærkere virksomhedsrettet indsats. Desuden vil samtalefrekvensen for den enkelte borger blive øget og have endnu større fokus på progression. Til ressource- og jobafklaringsforløb er der i 2017 budgetteret med følgende tal: Ressource- og jobafklaringsforløb Budget 2016 Budget 2017 Ressourceforløb 0-4 uger - 80% refusion 0 0 Ressourceforløb 5-26 uger - 40% refusion 3 6 Ressourceforløb uger - 30% ref Ressourceforløb over 52 uger 20% ref Jobafklaringsforløb 0-4 uger - 80% refusion 1 2 Jobafklaringsforløb 5-26 uger - 40% refusion 9 9 Jobafklaringsforløb uger - 30% ref Jobafklaringsforløb over 52 uger 20% ref I alt bruttoledige fuldtidspersoner Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster kr. Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige dækker over udgifter til løntilskud i såvel offentlig som privat regi (herunder løntilskud i Syddjurs Kommune) og til personlig assistance. Sociale formål Budgetposten dækker over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Aktivloven, blandt andet enkeltudgifter, sygebehandling og flytning. Udgifter til enkeltudgifter og flytning dækker over udgifter efter 81 og 85. Udgifter til sygebehandling inkluderer udgifter til medicin, tandbehandling eller lignede efter 82. Staten refunderer 50% af udgifter til særlig hjælp. Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. 81 er mod tilbagebetaling. Løntilskud forsikrede ledige Der er budgetteret med i gennemsnit 25 bruttoledige fuldtidspersoner i løntilskud med en gennemsnitsløn på kr. Der er budgetteret med 10 offentlige og 15 private stillinger med løntilskud. Løntilskud ledige Budget 2016 Budget

8 Privat løntilskud Offentligt løntilskud I alt I 2014 og årene før havde Syddjurs kommune pligt til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for de ledige både ledige fra Syddjurs kommune og omegnskommuner. Tidligere blev kommunen tildelt en kvote fra Beskæftigelsesministeriet. Med beskæftigelsesreform fra 2015 frafalder denne kvote. Syddjurs kommune har i de seneste år både haft et faldende antal i offentlige og private løntilskud. Faldet i offentlige løntilskud skyldes både en bevidst strategi og en faldende ledighed. Faldet i private løntilskud skyldes udelukkende den faldende ledighed. Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats Posten rummer udgifter til aktivering af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender og 6 uger selvvalgt uddannelse. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, samt til ordinær uddannelse. I forbindelse med lovændring er udgifter til mentor fra 2016 en del af driftsudgifterne. I 2016 er en del af bostøtten på socialområdet omlagt til mentor-indsats. Desuden er en del af den virksomhedsrettede indsats lagt ind under driftsudgifterne. Der vil derfor i 2017 være et fokus på at monitorere driftsudgifterne for derigennem at sikre budgetoverholdelse Permanente ydelser Hele kr Førtidspension efter 1. juli Førtidspension før d. 1. juli Ledighedsydelse Løntilskud fleksjob Bevilling i alt Førtidspension efter 1. juli 2014 Den nye refusionsreform medfører at førtidspensioner bevilget efter d. 1. juli 2014 omfattes af det nye refusionssystem. Der forventes 160 helårspersoner (HÅP) i denne målgruppe. Antallet af bevilgede førtidspensioner er faldet fra ca. 142 i 2013 til forventet 44 i 2016 på grund af førtids- og fleksjobreformen, der giver mulighed for at bevilge fleksjob med lave timetal. Førtidspension før d. 1. juli 2014 Gælder for førtidspensionister bevilliget før d. 1. juli Der forventes i alt HÅP. Dette dækker over 140 HÅP bevilget mellem 1992 og 1998, der er omfattet af 50% refusion fra staten. Desuden 289 HÅP bevilget før 2003 omfattet af 35% refusion fra staten, samt 981 HÅP bevilget efter 2003 (ny lovgivning) med 35% refusion fra staten. Der er desuden borgere der har fået bevilget førtidspension inden De er imidlertid omfattet af 100% fra staten. Udbetalingen af førtidspensionsområdet er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark, men det er stadig Syddjurs Kommune, der tildeler førtidspensionen. Ledighedsydelse Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledige, er berettigede til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere, der har fået bevilling til fleksjob, men som aktuelt 8

9 ikke har noget fleksjob eller til borgere, der er blevet ledige fra et fleksjob og venter på en nyt. Der budgetteres med 150 bruttoledige fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Dette er et fald i forhold til 2016 og skyldes blandt andet at antallet af borgere der er blevet fleksjobgodkendt er faldet. Vedr. sager visiteret til fleksjob før 1. januar I forbindelse med refusionsreformen fra 2016 er denne gruppe omfattet af særlige overgangsregler. Det betyder, at alle borgere, der er visiteret til fleksjob inden denne dato, fortsætter på tidligere refusionsregler indtil borgeren gen-visiteres. Dette sker hver 5. år. Således vil alle i denne gruppe overgå til det nye refusionssystem i løbet af 5 år. For denne gruppe gælder det, at staten yder 30% refusion af udgifterne til ledighedsydelse, når en person er passiv eller aktiveres med vejledning og opkvalificering. Staten yder 50% refusion, når der aktiveres med virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Hvis en person, berettiget til fleksjob, har været ledig i mere end 18 måneder, ophører statsrefusionen, og ledighedsydelsen finansieres efterfølgende fuldt af kommunen. Såfremt en borger bevilges fleksjob, imens borgeren er omfattet af disse regler, vil fleksjobbet også være omfattet af de gamle regler. Vedr. sager visiteret til fleksjob i perioden 1. januar juni 2014 De samme regler gælder som for borgere, der er visiteret før d. 1. januar Bevilges borgeren fleksjob vil dette dog være omfattet af de nye refusionsregler. Der forventes samlet 80 HÅP i de 2 overgangs- målgrupper Vedr. sager visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014 Borgere der er visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014 er omfattet af de nye refusionsregler. Der forventes 70 HÅP i denne målgruppe. Til ledighedsydelse er der budgetteret med følgende tal: Ledighedsydelse Budget 2016 Budget 2017 Ledighedsydelse 0-4 uger - 80% ref. 0 0 Ledighedsydelse 5-26 uger - 40% ref. 2 2 Ledighedsyd uger - 30% ref. 3 4 Ledighedsyd. over 52 uger 20% ref Ledighedsydelse med lav refusion Ledighedsydelse med høj refusion 5 8 Ledighedsydelse i over 18 måneder 5 10 I alt Der forventes en samlet stigning på området, idet det samlede antal af borgere på fleksjob og ledighedsydelse forventes at stige. Dette skyldes ikke mindst, at reglerne for tilkendelse af fleksjob er lempet i forbindelse med førtids- og fleksjobreformen i Fleksjob og skånejob Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2016 været svagt stigende. I budget 2017 forventes den samme udvikling som i Der budgetteres med 872 fleksjobbere. Det skal bemærkes at stigningen 9

10 i 2016 og 2017 er markant mindre end tidligere år. Stigningen i antallet af borgere i fleksjob skyldes primært faldet i ledighedsydelse. Bemærk at de overgangsregler der er beskrevet under ledighedsydelse er også gældende for fleksjob Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der budgetteres med 31 i skånejob for Til fleksjob og skånejob er budgetteret med følgende tal: Fleksjob og skånejob Budget 2016 Budget 2017 Fleksjob Skånejob Fleksjob 0-4 uger - 80% refusion 1 1 Fleksjob 5-26 uger - 40% refusion 11 9 Fleksjob uger - 30% refusion Fleksjob over 52 uger - 20% refusion I alt Der vil i 2017 blive arbejdet på at fastholde nedgangen i nye fleksjobgodkendelser Arbejdsmarkedsindsatser Hele kr Projektcenter Syddjurs Veteranarbejde Jobcenter, beskæftigelse generelt Jobkonsulenter Produktionsskoler Ungdomsudd. unge særlige behov Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Ungdommens uddannelsesvejledning Pulje til højskoleophold Beskæftigelsesordninger Bevilling i alt Arbejdsmarkedsindsatser dækker over følgende aktiviteter. Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne. Mentor ordninger til personer på kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb. Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Projektcenter Syddjurs Projektcenter Syddjurs leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for Jobcenteret samt den treårige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. 10

11 Projektcenteret har et nul-budget, da de sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige de har indtægter på niveau med deres udgifter. Veteranarbejde Der er i budget 2017 afsat midler til veteranarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalget vil i dialog med veteranforeningen bestemme hvordan understøtning af arbejdet kan finde sted. Ungdomsuddannelse særlig tilrettelagt uddannelse (STU) STU er en tre årig ungdomsuddannelse til unge under 25, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af nedsat funktionsevne. Der er i 2017 budgetteret med 38 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af kr. Budgettet hertil udgør i alt 9,7 mio. kr. En del af STU-opgaven bliver varetaget af Projektcenter Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Denne budgetpost benyttes til borgere på førtidspension eller borgere uden nogen ydelse. Bemærk at budgettet til STU, bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ligger under beskæftigelsesordninger. Dette er den største del af udgifterne og udgør 8,0 mio. kr. Produktionsskoler. Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med 0,5 mio. kr. i grundtilskud og 3,4 mio. kr. i ordinær bidrag for elever på produktionsskoler. Der er budgetteret med 67 HÅP. Erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er et uddannelsesforløb, der kan skræddersys til unge under 30 år, som ikke kan klare et almindeligt job, og som heller ikke lige passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser. De unge, som kan have gavn af EGU, kan f. eks. være unge, som har indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige eller sociale problemer eller unge, som er skoletrætte. Ledige unge, som møder på jobcenteret, og som har vanskeligt ved at få job og som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser, kan også være målgruppen for EGU. EGU varer 2 år og udbydes af kommunen. Der er pt. 7 EGU elever. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages af UU-Djursland i et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. Norddjurs Kommune er administrationskommune, og det overordnede administrative og faglige ansvar er placeret hos den ansvarlige direktør for området i Norddjurs Kommune. Alle medarbejdere i UU er ansat i UU-Djursland, evt. som kombinationsstillinger for vejledere, der ikke er fuldtidsvejledere. Syddjurs Kommune betaler sin andel af løn- og driftsudgifter til UU én gang årligt. Beskæftigelsesordninger Denne udgiftspost dækker en række udgiftsposter, hvor den største er til STU bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Desuden en række mindre udgiftsposter til befordring og jobrotation. 11

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere