Patientsikkerhed - tværsektorielt. Årsrapport til Styregruppen for Sundhedssamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientsikkerhed - tværsektorielt. Årsrapport til Styregruppen for Sundhedssamarbejde"

Transkript

1 2015 Patientsikkerhed - tværsektorielt Årsrapport til Styregruppen for Sundhedssamarbejde

2 1. INDLEDNING OG BAGGRUND FOR RAPPORTEN 2 2. UDFORDRINGER I DET TVÆRSEKTORIELLE PATIENTSIKKERHEDSARBEJDE UDFORDRINGER IDENTIFICERET VIA UTILSIGTEDE HÆNDELSER VARIATION I TYPE HÆNDELSER MELLEM SEKTORER ALVORLIGHEDSGRAD TVÆRSEKTORIELLE UDFORDRINGER OG INDSATSER IDENTIFICERET AF SYGEHUSE, KOMMUNER OG REGIONAL PRIMÆRSEKTOR HVILKE UDFORDRINGER? OG HVORDAN HÅNDTERES DE? UDSKRIVELSE OG INDSKRIVNING MEDICINHÅNDTERING FÆLLES MEDICINKORT (FMK) KOMMUNIKATION & TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FOKUSOMRÅDE 2015 IDENTIFICERET I DEN TVÆRSEKTORIELLE PATIENTSIKKERHEDSGRUPPE FORMIDLING AF FOKUSOMRÅDE DET TVÆRSEKTORIELLE PATIENTSIKKERHEDSARBEJDE I PATIENTSIKKERHEDSAKTIVITETER AFRUNDING 14 Årsrapport Side 1

3 1. Indledning og baggrund for rapporten I Sundhedsaftalen er det aftalt, at Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe årligt orienterer Styregruppen for Sundhedssamarbejde om Region Sjællands tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde. Denne årsrapport er udarbejdet i et samarbejde mellem Patientsikkerhedsenheden i Region Sjælland og de øvrige samarbejdsparter i Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe. Med et ønske om at inddrage sundhedsprofessionelles betragtninger og oplevelser af tværsektorielle utilsigtede hændelser og læring heraf, er kommuner, den regionale primærsektor, somatiske og psykiatriske sygehuse samt det præhospitale område blevet stillet følgende spørgsmål til årsrapporten 2015: A. Beskriv læring, forebyggende tiltag mv. der har været iværksat i forbindelse med tværsektorielle alvorlige og dødelige hændelser B. Beskriv de aktiviteter, der er lagt særlig vægt på i 2015 på foranledning af de tværsektorielle sager C. Beskriv hvilke tværsektorielle udfordringer, I har identificeret i 2015 D. Beskriv, hvordan I har handlet på de tværsektorielle udfordringer i 2015, herunder brugen af tværsektorielle netværk og fora E. Hvilke patientsikkerhedstiltag påtænkes igangsat i 2016 I Sundhedsaftalen er kommunerne og Region Sjælland enige om, at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering, analyse, vidensdeling, opfølgning på samt læring af utilsigtede hændelser i forbindelse med sektorovergange. Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende ( nær-ved-hændelser ) (Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. 2). Sundhedspersoner er jf. Sundhedsloven forpligtede til at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Fra 1. september 2010 har forpligtelsen ligeledes omfattet den regionale primærsektor, og fra 1. september 2011 har patienter og pårørende også fået mulighed for at rapportere hændelser. Rapporteringssystemet skal understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring. Læringen sker dels af utilsigtede hændelser inden for sundhedsvæsenets sektorer, og dels af utilsigtede hændelser i overgangen mellem sektorerne. Da formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er læring og forbedring af patientsikkerheden, skal antallet af rapporterede utilsigtede hændelser forstås pro- Årsrapport Side 2

4 portionalt med en aktiv patientsikkerhedskultur. Et stort antal rapporterede utilsigtede hændelser skal derfor tolkes, som en enhed eller en sektor der arbejder aktivt med patientsikkerheden og har en åben kultur, hvor læring og kvalitetsudvikling er i fokus. Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe har været etableret siden december Formandskabet udgøres fast af den regionale risikomanager samt en kommunal repræsentant, som vælges for en etårig periode. I 2015 var denne fra Guldborgsund Kommune. Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe var i 2015 sammensat af regionale risikomanagere, risikomanagere fra sygehusene og Psykiatrien, Sygehusapoteket, Præhospitalt Center, Falck samt risikomanagere fra Region Sjællands 17 kommuner. Formålet med Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe er at forbedre patientsikkerheden gennem vidensdeling og læring samt gennem et bredt samarbejde mellem risikomanagere og sektorer i regionen. Årsrapport Side 3

5 2. Udfordringer i det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde Sammenhængende patientforløb er en forudsætning for god patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet. Det kræver velfungerende kommunikation og koordinering i både sektorovergange, og mellem behandler og patient. Samarbejdet mellem sektorerne er en kontinuerlig udfordring, da mange utilsigtede hændelser sker på baggrund af manglende kendskab til andre sektorers arbejdsgange. Rapportering af tværsektorielle hændelser, skaber mulighed for at drage læring og dermed forbedre patientforløb i sektorovergange. Det tværsektorielle arbejde med utilsigtede hændelser og patientsikkerhed er prioriteret som et tværgående tema i Sundhedsaftalen Siden september 2010, har det været lovpligtigt at rapportere tværsektorielle utilsigtede hændelser i DPSD. I denne årsrapport ses det, at antallet af rapporteringer af tværsektorielle utilsigtede hændelser er stigende, lige såvel som sundhedsprofessionelles udtalelser vidner om et øget fokus på uhensigtsmæssigheder i sektorovergange. 2.1 Udfordringer identificeret via utilsigtede hændelser Figur 1 viser fordelingen af tværsektorielle utilsigtede hændelser i perioden Der ses en generel stigning i antal rapporterede tværsektorielle hændelser siden Det samlede antal hændelser i 2015 er næsten tre gange så højt som i 2013 (210;2013 mod 619;2015). Tværsektorielle utilsigtede hændelser involverer altid flere sektorer. Denne figur viser den sektor, hvor hændelsen har haft sit primære udgangspunkt. Figur 1: Tværsektorielle hændelser i 2013, 2014 og 2015 fordelt på sektorer Årsrapport Side 4

6 Rapportering af utilsigtede tværsektorielle hændelser klassificeres i DPSD-hovedgrupper. De største udfordringer i det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde, kan derfor identificeres og kategoriseres via DPSD-hovedgrupper. DPSD-hovedgrupper er det overordnede niveau, hvorunder den enkelte sag klassificeres på yderligere detaljeringsniveau. Figur 2 viser den samlede procentvise fordeling af tværsektorielle utilsigtede hændelser i DPSD-hovedgrupper. I figur 2 består DPSD-hovedgrupperne af 19 klassifikationer, der udgør summen af DPSD-hovedgrupper fra den regionale primærsektor, det præhospitale område, de regionale sygehuse og kommunerne i Region Sjælland. Figur 2: Samlet antal tværsektorielle hændelser fordelt på DPSD klassifikation Af figuren fremgår det, at medicinering herunder væsker, henvisninger, ind/udskrivelser og medicinlister, overlevering af information samt ansvar og dokumentation var årsag til de fleste tværsektorielle utilsigtede hændelser i 2015 med henholdsvis 27, 19,6 og 18 %. Herved er resultaterne i høj grad uændret siden 2014, om end der ses en stigning i antallet af medicineringshændelser. Årsrapport Side 5

7 2.1.1 Variation i type hændelser mellem sektorer Tabel 1 viser de hyppigst rapporterede tværsektorielle utilsigtede hændelser fra hhv. kommuner, sygehuse og primærsektoren til DPSD. Medicinering er den primære udfordring hos både kommuner og regional primærsektor, mens henvisninger, ind/udskrivelse mm. er den hyppigste kilde til rapporterede utilsigtede hændelser blandt de regionale sygehuse. Forskelle i angivelsen af den primære problematik afspejler, at den enkelte sektor er afhængig af de øvrige sektorers handling og videreformidling af information, for at kunne lykkes med et sammenhængende patientforløb. Tabel 1: Hyppigst rapporterede tværsektorielle hændelser Top 3 Tværsektorielle utilsigtede hændelser Kommuner Regionale sygehuse Regional primærsektor Medicinering 34% Henvisninger, ind/ udskrivelser mm. 27% Medicinering Behandling 17% Medicinering 21% Overlevering af information og pleje Overlevering af information 15% Overlevering af information 19% Prøver, undersøgelser og svar Sammenlignes disse resultater med sundhedspersonalets egne beskrivelser af de største patientsikkerhedsmæssige udfordringer i sektorovergange nuanceres billedet. Kommuner udtrykker i høj grad problematiske udskrivningsforløb, hvor patienter udskrives for tidligt fra sygehuset, manglende overlevering, forkert medicin og/eller manglende hjælpemidler. Sygehusenes primære udfordringer på det tværsektorielle område, omhandler ligeledes udskrivelse og indlæggelse, medicin og manglende kommunikation. Alle sektorer oplever store udfordringer med IT-systemer, herunder det Fælles medicinkort (FMK), som skulle forenkle og skabe overblik over den enkelte borgers medicin. Problematikken behandles i et senere afsnit. Overordnet er patientsikkerhedskulturen høj i alle sektorer, hvor tiltag igangsættes og testes, for at øge patientsikkerheden i sektorovergange. Følgende eksempel viser kommunikationsbrist i forbindelse med udskrivelse og efterfølgende aktion på situationen. En ældre patient udskrives fra sygehus til eget hjem. Hjemmeplejen beskriver efter første besøg, at borgeren er meget dårligere end forventet. Endvidere findes der ingen plejeforløbsplan, hjælpemidler og medicinen er pakket i udlånte doseringsæsker. Sagen undersøges, og det viser sig, at der findes dokumentation for, at en sygeplejerske og læge fra afdelingen har informeret hjemmeplejen. Men informationen er ikke nået ud til sosu-assistenten, som står med borgeren i eget hjem. Resultatet er, at hun føler sig misinformeret omkring udskrivelsen og er usikker på medicinering. Endvidere må hun kontakte kommunens ergoterapeut mhp. en vurdering af hjælpemiddelbehov. 44% 13% 12% Årsrapport Side 6

8 Hjemmeplejen tager direkte kontakt til den udskrivende afdeling, hvor sagen udredes. Da hændelsen ikke er enkeltstående, besluttes det at igangsætte et samarbejde mellem sygehus og risikomanagere i de omkringliggende kommuner, hvor læring fra utilsigtede hændelser vedr. udskrivelser gennemgås og der udpeges tværregionale indsatsområder Alvorlighedsgrad En utilsigtet hændelse kategoriseres efter, hvor alvorlig skaden faktuelt har været for den involverede patient, samt hvilket behandlingskrav skaden har medført her og nu. Definition af alvorlighedsgraden beskrives i tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Alvorlighedsgrad Alvorlighed Skade Ingen skade Mild Moderat Alvorlig Dødelig Ingen skade Lettere, forbigående skade som ikke kræver øget behandling eller plejeindsats Forbigående skade, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats eller for indlagte patienter øget behandling Permanente skader, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats eller for indlagte patienter øget behandling, eller andre skader, som kræver akut livreddende behandling Dødelig Figur 3 viser de tværsektorielle utilsigtede hændelser fordelt på alvorlighedsklassifikation. Størstedelen af hændelserne er klassificeret med Ingen skade (48 %) og Mild skade (26 %). Ni af de rapporterede hændelser er klassificeret med dødelig udgang for patienten. Hændelser, hvor alvorlighedsgraden har været Moderat og Alvorlig rapporteres med hhv. 19 % og 11 % Den endelige konsekvens for patienterne er ikke altid kendt for det personale, som rapporterede hændelsen. Den endelige konsekvens for patienten viser sig i nogle tilfælde først lang tid efter, at hændelsen er rapporteret og afsluttet. Tal om alvorlighed vil derfor altid være behæftet med usikkerhed. Årsrapport Side 7

9 Figur 3: Samlet antal tværsektorielle hændelser fordelt på alvorlighed Sammenlignet med 2013 og 2014 ses en procentstigning i hændelser, som ingen skade har medført for patienten. Dette kan være udtryk for en øget læringskultur og bevidsthed om utilsigtede hændelser i sektorovergange. Andelen af alvorlige rapporterede hændelser er steget, mens andelen af milde og moderate rapporterede hændelser er faldet. Alle tværsektorielle utilsigtede hændelser analyseres og behandles. Ved alvorlige hændelser bliver der foretaget en dyberegående analyse efterfulgt af en forebyggende handleplan. Mange af de tiltag, sundhedspersoner beskriver vedrørende læring og forebyggende tiltag, iværksat på baggrund af tværsektorielle alvorlige og dødelige hændelser, omhandler udskrivelse, sikker kommunikation samt tidlig opsporing af funktionsevnetab. Øget sikkerhed for patienterne gennem bedre koordinering af udskrivningsforløbene, samt sikker dokumentation og kommunikation mellem primær- og sekundærsektor er eksempler på tiltag, som blandt andet har bevirket: Tidligt besøg af hjemmeplejen Den rette medicin, de rette hjælpemidler og pleje til den enkelte borger Oprettelse af væskeskema til nyudskrevne borgere med henblik på at sikre optimal væskebalance. Årsrapport Side 8

10 3.0 Tværsektorielle udfordringer og indsatser identificeret af sygehuse, kommuner og regional primærsektor Som beskrevet indledningsvist, har kommuner, sygehuse, den regionale primærsektor og det præhospitale område beskrevet de største tværsektorielle udfordringer identificeret i Ligeledes har de beskrevet læring og forebyggende tiltag i forbindelse med alvorlige og dødelige hændelser, øvrige aktiviteter iværksat på baggrund af tværsektorielle sager samt brugen af tværsektorielle netværk og fora. Nedenfor er eksempler på tværsektorielle udfordringer samt håndteringen af disse. 3.1 Hvilke udfordringer? Og hvordan håndteres de? Udskrivelse og indskrivning Misforståelser og fejl i forbindelse med udskrivelse fra sygehus, er den hyppigst oplevede tværsektorielle utilsigtede hændelse hos kommunerne. Problematikkerne omfatter utilstrækkelig information om medicinering, patientens tilstand, behov for hjælpemidler mm. I 2015 har kommunerne arbejdet med forskellige tiltag, der kan forebygge utilsigtede hændelser ved udskrivelse, herunder: Udskrivningskoordinatorer, fremskudt visitation og udskrivningssamtaler: Flere kommuner har ansat udskrivningskoordinatorer og lignende, der sikrer koordinerede udskrivningsforløb. Initiativet har særligt fokus på komplekse patientforløb. Andre har implementeret digitale værktøj, der vha. triagering 1 sikrer, at alle udskrevne borgere tilses af en sygeplejerske inden for 24 timer. Flere kommuner har foretaget tiltag med henblik på at opnå øget dialog med den udskrivende afdeling, som beskrevet i Sundhedsaftalen. Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe fungerer som et netværk, der forenkler dialogen og gør det let at tage kontakt på tværs af sektorer. Sygehusenes tiltag for bedre ind- og udskrivelsesforløb omfatter: Modtagelsesstuer, tryksårsscreening, vurdering af funktionsniveau og FMK-undervisning Medicinhåndtering Udfordringer med medicin er en del af udskrivelsesproblematikken. Tiltag til bedre håndtering af medicin i sektorovergange omfatter: Implementering af fælles medicinkort (FMK). Formålet med det elektroniske fælles medicinkort er, at sikre korrekt og sikker behandling med lægemidler på tværs af kommuner, sygehus og almen praksis. Særlige udfordringer associeret til FMK behandles i næste afsnit. Undervisning: Både i psykiatrien og somatikken har undervisning af medarbejdere i medicinhåndtering haft en positiv effekt for patienterne. Derfor udbyder Region 1 Triage er et redskab til at inddele og prioritere borgerne, således at de der har størst behov får øget opmærksomhed og målrettet pleje. Ved triagering opdeles borgerne i tre niveauer, der beskrives ved tre farver: grøn, gul og rød. Årsrapport Side 9

11 Sjælland årligt 4 medicinhåndteringskurser á to dages varighed. På kurserne gennemgås basale færdigheder i håndtering af medicin, udvalgte medicingrupper målrettet socialområdet samt arbejdet med patientsikkerhed. Medicinhåndtering forbedres i det daglige vha. tiltag som opdatering af medicinfortegnelser efter udskrivelse, tjeklister, medicinregistrering, samt medicintasker og medicinspild testet ved PDSA-metoden Fælles medicinkort (FMK) FMK er en samlet oversigt over hver enkelt danskers aktuelle ordinationer og medicinkøb og et redskab, som kan medvirke til at forbedre patientsikkerheden. I praksis oplever læger og andre sundhedspersoner store udfordringer med systemet, herunder forskellig visning af forsiden og forskellig terminologi. En sygehusafdeling beskriver: Plejepersonale på sygehus doserer medicin til patienten ved udskrivelse og denne medicin svarer ikke overens med FMK. Problematikken kan være forsaget af, at plejepersonalet ikke ved, hvordan man ser om lægen har ajourført FMK, eller fordi lægen i nogle tilfælde først ajourfører efter patienten har forladt afdelingen. Resultatet af dette er, at patienten sendes hjem uden ajourført medicin i medicinæsken. På baggrund af dette har flere kommuner har igangsat undervisning i FMK, og der udformes visningssider fra de forskellige sektorer, så den alment praktiserende læge eksempelvis kan se, hvordan FMK vises hos den kommunale hjemmepleje. Sygehusene vil afholde en FMK-kampagne med fokus på sikker medicinering, og der arbejdes på tværs af IT-systemer, fx hvordan ser ajourføring ud i sygehusenes medicinmodul -Opus Medicin. På en sygehusafdeling har man valgt at sætte FMK som Key Performance Indicator (KPI) på forbedringstavlen, at udarbejde lommekort til ajourføring af FMK og introduktion af nye læger og sygeplejersker til at læse medicinlister udskrevet fra FMK Kommunikation & tværfagligt samarbejde Flere rapporterede hændelser belyser, at der mangler viden om arbejdsgange og arbejdsafgrænsning på tværs af sektorerne. I psykiatrien oplever man fx mangel på information om patienters tilstand, når de indlægges fra botilbud. Omvendt oplever botilbuddene, at de ikke får information ved udskrivelse. Personale fra Psykiatrien og fra psykiatriske botilbud har udformet en samarbejdsaftale, der blandt andet fordrer, at kontaktperson fra bosted, skal følge patienten til indlæggelsessamtale (ved patientens samtykke), og at botilbud involveres i udskrivningen. 2 PDSA-metoden: Består af fire trin: Plan, Do, Study, Act. En metode til at teste om en forandring medfører forbedring. Fremgangsmåden er cirkulær og kan bruges til forbedringsarbejdet. Årsrapport Side 10

12 4.0 Fokusområde 2015 identificeret i Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe har i perioden arbejdet målrettet med et projekt, der har afdækket patientsikkerhedsrisici og forbedringspotentialer i det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud. Baggrunden for projektet er erfaringer fra Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe samt problemstillinger identificeret i utilsigtede hændelser på tværs af primær og sekundærsektor. Projektet resulterede i en afsluttende rapport, som beskriver kompleksiteten af behandlingssamarbejdet, samt hvor der opstår patientsikkerhedsbrist i dette samarbejde. Rapporten giver desuden en lang række konkrete anbefalinger til, hvordan det tværsektorielle samarbejde kan styrkes, og hvordan patientsikkerheden kan forbedres for denne patientgruppe Rapporten konkluderer, at en af de største patientsikkerhedsbrist sker i kommunikationen på tværs af sektorerne. Derudover har manglende viden og kendskab til andre sektorers arbejde, kompetencer og lovgivning betydning for samarbejdet omkring denne patientgruppe. For at forebygge patientsikkerhedsbrist finder rapporten det essentielt, at ikke-sundhedsfagligt personalet på botilbuddene har tilstrækkelige kompetencer til at varetage medicinhåndtering. Rapporten anbefaler blandt andet: At de involverede enheder arbejder med at strukturere deres kommunikation, eksempelvis ved at benytte ISBAR 3 principperne At der på botilbud og på psykiatriske afdelinger udarbejdes tjeklister til brug ved udskrivelse At kommunerne og regionen faciliterer faste kurser i medicinhåndtering, således at ikke-sundhedsfaglige medarbejdere får de nødvendige kompetencer At der indføres årlig lovpligtig embedslægetilsyn på botilbuddene At der udarbejdes fælles vejledning for samarbejdet i sektorovergangene At det bliver lettere for botilbuddene at få støtte og vejledning fra de behandlende enheder, eksempelvis ved direkte telefonnumre, etablering af telefontid eller svartid på mail 3 ISBAR: principperne er en tjekliste til kommunikation om patientbehandling udarbejdet af Patientsikkert sygehus. ISBAR består af: Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse og Råd. Årsrapport Side 11

13 4.1 Formidling af fokusområde Rapporten har været drøftet i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP), med henblik på hvordan der kan arbejdes videre med anbefalingerne i rapporten. TSP besluttede, at det videre arbejde med rapportens anbefalinger tages op i de Kommunale Samarbejdsfora for voksenpsykiatri (KSP) og gerne med fokus på medicinering og visitation til botilbuddene. Drøftelserne i KSP erne pågår i Derudover er rapporten delt bredt både i Region Sjælland og nationalt. Patientsikkerhedsenheden har holdt oplæg om rapporten til Styrelsen for Patientsikkerheds temadag Psykiatri selvmord og selvmordsforsøg samt i andre regionale og nationale fora. Årsrapport Side 12

14 5. Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde i 2016 I 2016 fortsætter Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe det gode samarbejde. Der afholdes fire møder, hvor der deles viden og læring om patientsikkerhedsmæssige forbedringstiltag og holdes inspirerende oplæg med drøftelser om, hvordan patienternes sikkerhed på tværs af sektorerne kan forbedres. Almen praksis er repræsenteret i gruppen fra 2016, hvilket gruppen finder meget vigtigt. Almen praksis har en central rolle for patienternes behandlingsforløb, hvorfor gruppen ser frem til samarbejdet omkring patientsikkerhed i overgangene. Det er tydeligt, at de største udfordringer i sektorovergangene er medicinering og indlæggelse/ udskrivelse. Med dette i mente har gruppen valgt, at der i 2016 vil arbejdes særligt med patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin. 5.1 Patientsikkerhedsaktiviteter Regionalt og kommunalt er planlagt aktiviteter, som skal forbedre patientsikkerheden tværsektorielt. Aktiviteterne relaterer sig til de tendenser, der ses i de rapporterede tværsektorielle utilsigtede hændelser (figur 2 side 4), hvor medicinering, kommunikation og ind-/udskrivelser tegner sig for de tre største udfordringer. Inden for disse tre områder er der planlagt en bred portefølje af tiltag, hvor et udpluk er nævnt nedenfor. Medicinering: Kompetenceløft gennem undervisning, e-learning Fælles medicinkort (FMK), implementering og sikker anvendelse DoseCan, en elektronisk æske som hjælper borgerne med at tage sin medicin Spredning af patientsikkerhedsprogrammet I sikre hænder, herunder sikker medicinering Fokusuge omkring medicinhåndtering Sikker dosisdispensering Sikker medicinhåndtering ved udskrivelser Kommunikation: Udbredelse af sikker mundtlig kommunikation Sikker skriftlig kommunikation, når patienterne indlægges og udskrives Indlæggelser og udskrivelser: Flere visitatorer Koordinationsplaner Udskrivningsaftaler Samarbejde mellem risikomanager på sygehus og tilknyttede kommuner Koordinerede indsatsplan for patienter med dobbeltdiagnoser Sikker overlevering af patienter transporteret af Falck Årsrapport Side 13

15 6. Afrunding I 2016 vil den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe fortsætte det gode samarbejde med mødeaktiviteter, vidensdeling, analyser og relevante patientsikkerhedsmæssige tiltag. Endvidere vil gruppen øge fokus på at dokumentere effekten af de tiltag, som iværksættes på patientsikkerheden samt formidling heraf. Årsrapport Side 14

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Styregruppe for Sundhedssamarbejde

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Styregruppe for Sundhedssamarbejde tværsektorielt 2014 Patientsikkerhed Årsrapport til Styregruppe for Sundhedssamarbejde 1. INTRODUKTION 2 1.1 DEN TVÆRSEKTORIELLE PATIENTSIKKERHEDSGRUPPE 3 1.2 MONITORERING 3 1.2.1 ALVORLIGHEDSGRAD 3 1.2.2

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2013

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2013 chvpe Side 1 6-6-217 Patientsikkerhed årsrapport 213 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne 24, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede hændelser.

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Janet Johannessen og Anne Otto Hansen 2 Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe Regionens 5 Sygehuse

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2014

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2014 chvpe Side 1 6-6-217 Patientsikkerhed årsrapport 214 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne i 4, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede hændelser.

Læs mere

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser Patientsikkerhed i Næstved kommune Årsberetning 2017 Om utilsigtede hændelser Indhold 1.0 Indledning. 3 2.0 Organisering.. 3 3.0 Opgørelse over rapporteringer i 2017.....4 4.0 Bidrag til Styrelsen for

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015 chvpe Side 1 06-06-2017 Patientsikkerhed årsrapport 2015 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne i 2004, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede

Læs mere

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser Patientsikkerhed i Næstved kommune Årsberetning 2016 Om utilsigtede hændelser Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Organisering.. 3 3.0 Opgørelse over rapporteringer i 2016....4 4.0 Bidrag til Patientsombuddets

Læs mere

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe tværsektorielt 2013 Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe Patientsikkerhed tværsektorielt Årsrapport til Den Administrative Styregruppe, 2013 Kommuner: Roskilde, Faxe, Lejre, Stevns,

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

UDKAST. Sundhedsaftale om opfølgning på utilsigtede hændelser

UDKAST. Sundhedsaftale om opfølgning på utilsigtede hændelser UDKAST Sundhedsaftale om opfølgning på utilsigtede hændelser Lovgivningsmæssige rammer Regioner og kommuner er ifølge sundhedslovens 198 forpligtede til at modtage, registrere og analysere rapporteringer

Læs mere

Patientsikkerhedsordningen

Patientsikkerhedsordningen chvpe Side 1 6-6-217 Patientsikkerhedsordningen introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne 24, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede hændelser.

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune Årsrapport utilsigtede hændelser 201 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune 1 Årsrapport utilsigtede hændelser 201 i Vordingborg kommune. Indledning Formålet med rapporteringen af UTH

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune Årsrapport 2016 Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune 1 PATIENTSIKKERHED, UTILSIGTEDE HÆNDELSER Indhold FORORD...3 INDLEDNING...4 RAPPORTEREDE HÆNDELSER I PERIODEN 1.1.2016-31.12.2016....5 Antal

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring Årsrapport utilsigtede hændelser 2012 Fejl skal skabe læring 1 Indledning... 3 Formålet med rapporteringen af UTH... 3 Organisering af arbejdet med UTH... 3 Resultater... 4 Rapporterede hændelser fra 2012...

Læs mere

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Indholdsfortegnelse SUNDHEDSAFTALEN OM OPFØLGNING PÅ UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 2 2 HÆNDELSESTYPER... 2 3

Læs mere

Årsrapport for utilsigtede hændelser i Tønder Kommune 2015

Årsrapport for utilsigtede hændelser i Tønder Kommune 2015 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Tønder Kommune 215 Der er blevet rapporteret utilsigtede hændelser i kommunerne siden maj/juni 211. Denne rapport viser udviklingen i, hvor mange hændelser der er

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Baggrund og status for Gladsaxe Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser i perioden til

Baggrund og status for Gladsaxe Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser i perioden til GLADSAXE KOMMUNE Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Bilag 1. Baggrund og status for Gladsaxe Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser NOTAT Dato: 20.12.2011 Af: Morten Ørsted-Rasmussen Baggrund

Læs mere

ÅRSRAPPORT Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune

ÅRSRAPPORT Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune ÅRSRAPPORT 2014-2015 12-01-2016 Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune Årsrapport 2014-2015 Utilsigtede hændelser i stevns kommune Indhold Hvad er en utilsigtet hændelse s.2 Hvordan rapporteres der s.2

Læs mere

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Herning Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Konklusion 3 2 Baggrund 3 3 Resultater 3 3.1 Generelt 3 3.2 Antal rapporterede hændelser 4 3.3 Alvorlighedsgraden

Læs mere

Generelt om UTH i speciallægepraksis

Generelt om UTH i speciallægepraksis Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Årsrapport 2016 Arbejdet med utilsigtede hændelser i speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er

Læs mere

Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune

Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune Indledning I Holstebro Kommune arbejdes der med patientsikkerhed ved konstant fokus på kvalitet i det daglige sundhedsfaglige

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis

Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Lovgrundlag Med udvidelse

Læs mere

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Helle Søgaard, risikomanager og sundhedsfaglig specialkonsulent. Ditte Gundorph Olesen, risikomanager. Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region H.

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune Årsrapport 2015 Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune 1 PATIENTSIKKERHED, UTILSIGTEDE HÆNDELSER Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 RAPPORTEREDE HÆNDELSER I PERIODEN 1.1.2015-31.12.2015.... 5

Læs mere

Årsrapport Sikkerhed for borgerne

Årsrapport Sikkerhed for borgerne Årsrapport 2018 Sikkerhed for borgerne Status på arbejdet med utilsigtede hændelser på socialområdet Januar 2019 Sisse Poulsen, risikomanager Stefanie Duedal, kvalitets- og udviklingskonsulent Psykiatri

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Februar 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

UTILSIGTEDE HÆNDELSER UTILSIGTEDE HÆNDELSER I VEJLE KOMMUNE 2016 ØKONOMI-, ARBEJDSMARKEDS - & SUNDHEDSAFDELINGEN 01 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Rapporteringer i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)... 4 Rapporter fra

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser 6. marts 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er at beskrive, hvordan der på Østerskoven arbejdes med utilsigtede hændelser (UTH).

FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er at beskrive, hvordan der på Østerskoven arbejdes med utilsigtede hændelser (UTH). Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.6 Utilsigtede hændelser - Institutionen rapporterer, analyserer og følger op på utilsigtede hændelser FORMÅL Formålet med denne lokale instruks

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015 Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015 Patologisk Reaktiv Kalkulativ Proaktiv Generativ Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord side 1 2.0 Antal og fordelingen af

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune Årsrapport 2014 Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune 1 PATIENTSIKKERHED, UTILSIGTEDE HÆNDELSER INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. RAPPORTEREDE HÆNDELSER I PERIODEN 1.1.2014-31.12.2014....5

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Rehabiliteringscenter Strandgården

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Rehabiliteringscenter Strandgården Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Rehabiliteringscenter Strandgården Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Patientsikkerhedsarbejdet utilsigtede hændelser

Patientsikkerhedsarbejdet utilsigtede hændelser Side 1 23-01-2019 Patientsikkerhedsarbejdet utilsigtede hændelser Udarbejdet af: Sygeplejefaglig konsulent Christine Vammen Revideret af: Risikomanager Christine Vammen Dato: 2011-01-19 Dato: 2019-01-23

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Medicin uden skade. Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers. 1 Regionshospitalet Randers

Medicin uden skade. Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers. 1 Regionshospitalet Randers Medicin uden skade Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers 1 Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers 2 Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny rapporteringsformular i DPSD

Nyhedsbrev. Ny rapporteringsformular i DPSD Februar 2014 Årgang 3 1 Indhold: Ny rapporteringsformular Mønster i utilsigtede hændelser 2013 Nyt design på dpsd.dk 10 år med et rapporteringssystem Udgivelser siden sidst Om Patientombuddet Ny rapporteringsformular

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Fejl skal skabe læring 1 Indledning... 3 Formålet med rapporteringen af UTH... 3 Organisering af arbejdet med UTH... 4 Resultater... 4 Rapporterede hændelser fra 2012...

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2017

Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2017 Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2017 Allerød Kommune har, på lige fod med landets øvrige kommuner, siden 2010 indberettet utilsigtede hændelser i den fælles database Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Læs mere

Fordeling af hændelser i sektorovergange. 2

Fordeling af hændelser i sektorovergange. 2 Fordeling af hændelser i sektorovergange 2 www.regionmidtjylland.dk Samlet antal UTH vs. UTH i sektorovergange 3 www.regionmidtjylland.dk Hvor alvorlige er hændelserne i sektorovergange? 4 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Dokumenttype: Tvær-regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle regionale boformer og institutioner i henhold til 67, 107 og

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Årsrapport Utilsigtede hændelser

Årsrapport Utilsigtede hændelser Årsrapport 2018 - Utilsigtede hændelser Januar 2019 Rapportering af utilsigtede hændelser i Ikast-Brande Kommune 2018 Indhold Baggrund...3 Definition af utilsigtede hændelser (UTH)...3 Formål med rapportering...3

Læs mere

Sødisbakkes instruks for UTH

Sødisbakkes instruks for UTH 1 Sødisbakkes instruks for UTH Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende for alle tilbud i Specialsektoren. Desuden

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune

ÅRSRAPPORT FOR Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune ÅRSRAPPORT FOR 2016. Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune Årsrapport for 2016. Utilsigtede hændelser i Stevns kommune Indhold Hvad er en utilsigtet hændelse? s.2 Hvordan rapporteres der? s.2 Organisering

Læs mere

RISIKO O SKADE Patientsikkerhed i Aalborg Kommune Årsrapport 2013

RISIKO O SKADE Patientsikkerhed i Aalborg Kommune Årsrapport 2013 RISIKO SKADE Patientsikkerhed i Aalborg Kommune Årsrapport 2013 1 Indhold Indledning... 3 Organiseringen i kommunen... 3 Tværsektoriel organisering... 3 Fælles initiativer i Aalborg Kommune... 4 Antal

Læs mere

Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2017

Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2017 Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2017 Indledning Denne rapport er udarbejdet af risikomanageren i Glostrup Kommune i januar 2018. Rapporten har til formål dels at dokumentere

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2018

Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2018 Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 218 Indledning Denne rapport er udarbejdet af risikomanageren i Center for Sundhed og Velfærd i Glostrup Kommune i januar 219. Rapporten har til

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhed 2018

Årsrapport Patientsikkerhed 2018 Patientsikkerheden understøttes ved indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser. Dermed skabes en systematisk læring, dels i sundhedsvæsnets sektorer og dels i sektorovergange.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde 2015 Utilsigtede hændelser 2015 Tilsynsenheden har til opgave at følge antallet af utilsigtede hændelser (UTH) på det

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Visborggaard

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Visborggaard Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Visborggaard Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2015 - UTH i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er i 2015 rapporteret 57 utilsigtede

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende for alle

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2018

Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2018 Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2018 Allerød Kommune har, på lige fod med landets øvrige kommuner, siden 2010 indberettet utilsigtede hændelser i den fælles database Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Kærvang

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Kærvang Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Kærvang Dokumentoverblik: Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Jammerbugt Kommune Hjemmepleje og Plejecentre Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Dokumenttype: Instruks Dokumentansvarlig: VIP-Gruppen Version: 1.0 Gældende fra: 01.07.2016 Revideres senest: 01.07.2019

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Fælles retningslinjer for utilsigtede hændelser på socialområdet

Fælles retningslinjer for utilsigtede hændelser på socialområdet Fælles retningslinjer for utilsigtede hændelser på socialområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport for patientsikkerhed 2014

Årsrapport for patientsikkerhed 2014 Årsrapport for patientsikkerhed 2014 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune Januar 2015 Årsrapport for patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune Dette er den tredje

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune Januar 2013 Årsrapport for patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Statusrapport Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Anæstesiologisk afdeling Hospitalsenheden Vest

Statusrapport Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Anæstesiologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Statusrapport 2012-2013 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Anæstesiologisk afdeling Hospitalsenheden Vest 1 Hermed foreligger årsrapport for patientsikkerhedsarbejdet i Anæstesiologisk afdeling -

Læs mere

Vedr. behandling af indrapporterede utilsigtede hændelser

Vedr. behandling af indrapporterede utilsigtede hændelser Center for Sundhed POLITIKERSPØRGSMÅL Direkte 38665369 Journal-nr.: 19016080 Dato: 20. marts 2019 Spørgsmål nr.: 028-19 Dato: 4. marts 2019 Stillet af: Jacob Rosenberg (I) Besvarelse udsendt den 20. marts

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Katrine Dennak (RSYD) Christina Ryborg (FKS) Anders Fournaise (RSYD) Journal nr.: 13/15214 E-mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk Dato: 15. december 2015

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

21. august 2015 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune

21. august 2015 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune 2014 1 Indholdsfortegnelse Utilsigtede hændelser... 3 Utilsigtede hændelser i 2014 - på landsplan... 5 Hændelser rapporteret i 2014... 5 Utilsigtede

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Vejledning i Elektronisk rapportering af UTH

Vejledning i Elektronisk rapportering af UTH Vejledning i Elektronisk rapportering af UTH UTILSIGTEDE HÆNDELSER Sundhedsloven ( 198-202) giver sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar, pligt til at rapportere utilsigtede hændelser,

Læs mere