Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II"

Transkript

1 Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet. Mikrolån Aalborg Bente Kloster, socialfaglig konsulent Telefon Netværkskoordinator Nette Ben-Yedidia Telefon Dato for ansøgning 1. dec Beskrivelse af forsøget Indledning Aalborg kommune står bag nærværende ansøgning omhandlende forsøg med Mikrolån, herunder støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed samt tilskud til forsørgelse. Kommunen ønsker med ansøgningen at udvide målgruppen af ledige, som omfattes af muligheden for et mikrolån efter Lov om aktiv socialpolitik Konkret ønsker kommunen at opnå mulighed for at tilbyde en indsats inkluderende mikrolån til relevante ledige i målgrupperne i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 2 stk. 1 nr. 2,3,7,10,11,12 og 13. Dette ønske begrundes med to formål. For det første muliggør udvidelsen, at kommunen kan tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats til en række ledige borgere, for hvem støtte til at etablere en selvstændig virksomhed er et bedre alternativ end de indsatser, de på nuværende tidspunkt er berettiget til efter LAB-lovens kap

2 For det andet har beregninger, foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), vist, at brugen af tilbud om mikrolån til revalidender efter lovens nuværende betingelser, giver økonomiske gevinster for kommuner. Beregningerne er foretaget på baggrund af et projekt i Aarhus kommune og viser, at investeringen i at tilbyde mikrolån tjenes hjem, såfremt blot 6 pct. af deltagerne, der understøttes i at blive selvstændige, bliver selvforsørgende i en 5-årig periode. På et hold af 20 ledige borgere udgør 6 pct. fx blot 1,2 person. Når beregninger med udgangspunkt i lovens nuværende betingelser, har vist så positive resultater, kan udvidelse af målgruppen for tilbud om indsatsen kun antages at øge disse. Kommunen vurderer konkret, at disse formål opnås, såfremt tildeling af indsatsen om mikrolån foretages på baggrund af relevante kriterier og fritagelsen er forbundet med etablering af et understøttende forløb til de ledige. I Jobcenter Aalborg er der allerede i dag et projekt for borgere med ønske om at blive selvstændige. Projektet blev oprettet til revalidenderne, og der tilbydes et vejlednings- og opkvalificeringsforløb hvor alle modulerne i forløbet er bygget op omkring elementerne fra en forretningsplan. Det betyder at deltagerne, når de har gennemført kurset, har en færdigudarbejdet forretningsplan samt et etablerings- og driftsbudget og har fået indsigt i skatteregler, markedsføring mv til at understøtte driften af en selvstændig virksomhed. I projektet ydes der en meget håndholdt indsats. Ved afslutningen vurderes det, om borgers ide er så rentabel, at der bevilges mikrolån og evt. tilskud til forsørgelse i en kortvarig periode efter revalideringsbestemmelserne. Projektet er nu udvidet til også at rumme borgere på arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse uden de dog har ret til efterfølgende mikrolån og evt. tilskud til forsørgelse. Med ansøgningen ønskes muligheden for at bevilge mikrolån og evt. tilskud til forsørgelse udvidet til at gælde for flere målgrupper. Ansøgningens disposition Ansøgningen er opbygget på følgende vis: Først uddybes baggrunden for ansøgningen. Her skitseres de overordnede linjer for, hvad kommunen søger fritagelse fra, hvorfor kommunen søger om fritagelse og hvordan kommunen vil organisere brugen af fritagelsen I afsnit 2 Mål og forventede resultater sættes fokus på de forventede effekter, kommunen har til forsøget. Deri foretages en kobling mellem indsats, kortsigtede mål og langsigtede effekter. I afsnit 3 om Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelse fra gældende lovgivning mv. sættes fokus på målgruppens behov for forsøgshjemler og undtagelser fra gældende lovgivning. I afsnit 4 Hvordan realiseres de forventede resultater sættes fokus på organisering og implementering af forsøget. I afsnit 5 om Evaluering opstilles et overordnet evalueringsdesign for forsøget. Her sættes fokus på, hvordan kommunen sikrer, at forsøget løbende dokumenteres og beskrives, herunder også forsøgets effekter. Baggrund for ansøgningen Hvad søges fritagelse fra og hvorfor? 4

3 Som lovgivningen er udformet i dag er retten til hjælp til etablering af selvstændig virksomhed, jf. LAS 65-67, forbeholdt revalidender, som kan imødekomme kriterierne i den første kolonne i tabel 1 nedenfor. Med disse kriterier kommer kun en meget lille gruppe af ledige i betragtning til denne indsats. Dette skyldes, at de lediges arbejdsevne ikke skønnes at imødekomme kriteriet om at være nedsat i en sådan grad, at en revalideringsmæssig indsats er indikeret. I lovens nuværende betingelser for tildeling af indsatsen er det ikke muligt at tildele ledige hjælp til selvstændig virksomhed, som ellers kan profitere af ordningen sammenlignet med de øvrige tilbud i LAB-lovens kapitel Dette gør sig gældende for ledige, som først og fremmest imødekommer kriteriet om at have faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomhed. Derudover er der tale om ledige, som i høj grad er motiverede for at blive selvstændige og som tilmed har en personlighedsprofil, der i højere grad matcher at være selvstændig frem for lønmodtager. I denne gruppe vil borgere med anden etnisk oprindelse også indgå. Målgruppen vil være kendetegnet ved at have været ledig over en længere periode, og have deltaget i en række forskellige beskæftigelsesrettede indsatser uden det har bragt dem i selvforsørgelse. Og der vil ikke kunne peges på andre almindelige beskæftigelsesrettede indsatser, som med større sandsynlighed vil kunne bringe dem i selvforsørgelse. En stor del af gruppen vil også være kendetegnet af, at indsatserne ikke i sig selv har kunnet opbygge faglige og personlige kvalifikationer der har givet den ledige tro på, at der også er en plads til dem på arbejdsmarkedet. Erfaringerne fra nuværende projekt i kommunen er, at der med projektet aktiveres nogle arbejdsmarkedsrettede ressourcer hos borgerne, som ikke er lykkes at aktivere gennem den almindelige indsats efter LAB kap Gældende for målgruppen er også at deres økonomiske situation er sådan, at de ikke selv er i stand til at finansiere opstart af selvstændig virksomhed. Hverken i form af egen opsparing, banken eller netværket. De ledige har endvidere ikke været i stand til at bruge Business Aalborg og tidligere etablerede iværksætter ordninger i normalsystemet, men har brug for en højere grad af støtte til at tilegne sig de faglige kompetencer i forhold til at drive en virksomhed. Med forsøget ønsker kommunen derfor i stedet at vurdere retten til hjælp til etablering af selvstændig virksomhed ud fra kriterierne beskrevet i tabellens kolonne til højre. Tabel 1: Kriterier for tildeling af indsats inkluderende mikrolån Under den nuværende lovgivning Med fritagelse Revalidender, som 1. er i målgruppen for revalidering jf. LAS har personlige, faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomhed Borgere som 1. har personlige, faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomhed 2. vurderes at have størst gavn af denne støtte sammenlignet med anden indsats efter LAB kap med henblik på 5

4 3. vurderes at have størst gavn af denne støtte sammenlignet med anden revalidering med henblik på selvforsørgelse 4. fra starten har en forretningsidé, som gennem projektet kan omsættes til en realiserbar og rentabel forretningsplan selvforsørgelse 3. fra starten har en forretningside, som gennem projektet kan omsættes til en realiserbar og rentabel forretningsplan Ved at lægge disse kriterier til grund for tildeling af indsatsen, tilbydes de ledige en yderlig mulig indsats, som tager hensyn til ønsket om en selvstændig virksomhed. Denne mulighed øger disse lediges motivation til at tage initiativ i retning mod større selvforsørgelse. Dette uddybes videre i afsnit 2 om mål og forventede resultater. Hvordan organiseres og understøttes forsøgets fritagelse? Forsøget indebærer at Jobcenter Aalborgs nuværende projekt udvides. Jobcenter Aalborg står for henvisningen af borgerne. Endvidere for gennemførelsen af projektet, indtil projektet flyttes til Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling - Business Aalborg i Der vil således komme et tæt samarbejde med Business Aalborg om screeningen af borgerne på baggrund af Jobcentrets første henvisning og Business Aalborg vil blive ansvarlige for gennemførelsen af projektet (vejlednings- og opkvalificeringsforløbet) samt opfølgningen på den igangsatte virksomhed. Jobcenter Aalborg har i fase 1 således ansvaret for henvisningen og stillingtagen til mikrolån i fase 3 på baggrund af sparing med projektmedarbejder. Projektmedarbejder (Aktuelt organiseret i jobcentret men på sigt i Business Aalborg) har ansvaret for screeningen i fase 1 samt gennemførelsen af vejledning- og opkvalificeringen i fase 2. I fase 4 vil der ske opfølgning på opstarten af virksomheden i et samarbejde mellem Jobcentret og projektmedarbejder. Ydermere beregner og bevilliger social- og ydelsesområdet selve ydelsen. FASE 1: Henvisning og screening De lediges henvisning til et forløb vurderes på baggrund af tildelingskriterierne såvel som i samspil med en erhvervs- og socialfaglig sparring med de ledige. Derudover vil der også skulle ligges vægt på, om borger er helbredsmæssigt i stand til at klare en selvstændig virksomhed og har opbakning fra sine nærmeste. Herefter sker en screening ved projektmedarbejder ift. at afklare, hvorvidt det er tale om en realistisk forretningside, som vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation. For at sikre en relevant screening og udvælgelse af realistiske forretningsideer, skal projektmedarbejderen have kompetencer af erhvervsfaglig karakter ift. at kunne vejlede omkring opstart af virksomhed. Have indsigt i erhvervslivet i Aalborg Kommune og omegn, indsigt i hvilke krav der stilles til at opstarte virksomhed, indsigt i forretningsudvikling og virksomhedsøkonomi. Endvidere 6

5 er der behov for at kunne coache deltagerne, så der sker fremdrift i udvikling af både virksomhedsidéen og den ledige faglige og personlige kompetencer. FASE 2: Vejlednings- og opkvalificeringsforløb Fra ledig til virksomhedsejer Efter screening henvises de relevante ledige til et tre måneders vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvor der er mødepligt fem dage om ugen. Formålet er at klæde de ledige på med de rette faglige kompetencer. Kursusforløbets moduler er bygget op om elementerne fra en forretningsplan og indebærer blandt andet oplæg om, hvordan et produkt sælges, hvordan en markedsanalyse udarbejdes, indsigt i markedsføring af produkt eller serviceydelser, viden om skatteregler, budgetter og regnskab, brugen af excel mv.. Det betyder at de ledige, efter at have gennemført kurset, har udarbejdet en færdig forretningsplan samt et etablerings- og driftsbudget. Og uanset om det munder ud i etablering af selvstændig virksomhed har tilegnet sig kompetencer som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet. Undervejs i vejlednings- og opkvalifikationsforløbet indlægges der to evalueringer i form af, at de ledige fremlægger forretningsideen for et professionelt springboard bestående af forskellige erhvervsfolk, der giver sparring til den enkelte. Resultaterne af sparringen vil indgå i slutvurderingen af, hvorvidt borgeren kan indstilles til bevilling af mikrolån. Ligeledes vil der løbende i projektperioden være en vurdering af hvorvidt forretningsideen er stærk nok til at arbejde videre med. I udfærdigelsen af forretningsplanen under kurset vil der også være fokus på at afdække mulighederne for evt samarbejdspartnere og investorer. FASE 3: Indstilling til at få mikrolån Efter de 3 måneders vejlednings- og opkvalificeringsforløb, danner budgettet og forretningsplanen grundlag for en kvalificeret vurdering af, om den ledige indstilles til et mikrolån i størrelsesordene ,- kr. Dette sker i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og projektmedarbejder med erhvervsfaglige kompetencer med vægt, på hvorvidt budget og forretningsplan reelt skønnes at kunne bringe borgeren i selvforsørgelse. Det søges derved sikret, at de ledige ikke efterfølgende er efterladt med en betydelig gæld, såfremt drift af virksomheden ikke lykkedes. Dette understøttes endvidere af, at der i forløbene udelukkende arbejdes med mikrolån i størrelsesordenen 1000 kr kr. For de ledige hvor forretningsidéen ikke skønnes rentabel afsluttes forløbet med en fælles samtale mellem borger, rådgiver og projektmedarbejder mhp. at ligge en plan for, hvordan de nyerhvervede kompetencer kan bringes i spil ift. at komme i selvforsørgelse. Som led i den proces synliggøres borgers udvikling i forløbet og konkrete nyerhvervede faglige kompetencer beskrives. Dette vil kunne overføres til CV ifm. jobsøgning. Det vurderes, at uanset der ikke bevilges mikrolån bidrager kurset til udvikling af faglige og personlige kompetencer, som vil stille den ledige bedre ift. at komme i selvforsørgelse. FASE 4: 6 måneder med tilskud til selvforsørgelse Såfremt forretningsplanen vurderes realiserbar og rentabel, bevilges et mikrolån og eventuelt tilskud til forsørgelse i en periode på højest 6 måneder, alt efter drifts- og etableringsbudgettet. Under de 6 måneder følges der løbende op på de lediges forretningsplan. Endvidere tilbydes de ledige deltagelse i netværk for virksomhedsejere med nystartede virksomheder. Denne mulighed består 7

6 også efter endt indsatsperiode. Der vil være tale om en håndholdt indsats igennem alle faserne. 2. Mål og forventede resultater Det overordnede formål med forsøget er at tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats til en række ledige borgere, for hvem støtte til at etablere en selvstændig virksomhed er et bedre alternativ end de indsatser, de på nuværende tidspunkt er berettiget til efter LAB-lovens kap I sidste ende er målet netop at rykke disse ledige borgere tættere på selvforsørgelse. Forsøget forventes at kunne skabe følgende resultater på kort sigt: Der iværksættes 4 forløb om fra ledig til virksomhedsejer om året, svarende til i alt 12 forløb af 3 måneders varighed. Deltagelse udgøres af ca. 80 ledige borgere i forløbet fra ledig til virksomhedsejer som forudsætning for bevilling af mikrolån. De ledige får mulighed for at undersøge om deres forretningsidé er realiserbar De lediges deltagelse i forløb giver nye færdigheder, som de kan gøre brug af løbende til at kvalificere forretningsplan inden bevilling af mikrolån vurderes. De lediges deltagelse i forløbet forventes at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet uanset om det munder ud i etablering af en selvstændig virksomhed. Følgende resultater forventes på mellemlang sigt: Der bevilliges mikrolån til 60 borgere med en kvalificeret forretningsplan Og slutteligt forventes følgende resultater at opnås på lang sigt (3-5 år): 45 ledige kommer i selvforsørgelse efter endt støtteperiode Etablering af egen virksomhed kan tilføre de ledige nye netværk og sociale kontakter Kommunen opnår økonomiske gevinster ved de 45 lediges selvforsørgelse 3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv. Ansøgningen kræver følgende ændringer: - Lov om aktiv Socialpolitik udvides til også at omfatte Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik 2 stk. 1 nr. 2,3,7,10,11,12 og 13. Dog således, at det tilføjes, at borgere under forløbet kan modtage hidtidige forsørgelsesgrundlag med samme modregningsregler som for revalidenderne. - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14 og 15, udvides til, at støtten også kan gives til borgere i LAB 2 ifm. tilbud efter LAS Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik 21b stk. 3, LAB 68a stk. 6, LAB 75a, LAS 74g stk. 1 nr. 3 og LAB og 96a udvides til, at der også kan indgå tilbud efter LAS Lov om aktiv beskæftigelsespolitik 25 udvides til også at gælde Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik 2 stk. 1 nr. 7,10,11 og, at tilbud efter kap udvides til også at 8

7 omfatte tilbud efter LAS LAS 13 udvides, så det er muligt at fritage for rådighed for borgere i tilbud efter LAS Lov om aktiv Socialpolitik 13c udvides, således det er muligt at undtage for at udnytte arbejdsmulighederne i en periode på op til 6 måneder, hvor der udbetales ydelse under opstart af virksomhed efter LAS Lov om aktiv Socialpolitik 13f udvides, således det er muligt at undtage fra det skærpede rådighedskrav i en periode på op til 6 måneder, hvor der udbetales ydelse under opstart af virksomhed. - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 21f udvides eller der oprettes et 21g, for målgruppe Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik 2 stk. 1 nr. 2,3,7,10,11,12 og 13, hvoraf det fremgår, at borgere der deltager i tilbud efter LAS i en periode på op til 6 måneder kan fritages for o personligt fremmøde til jobsamtaler efter LAB og 73a o jobsøgning og joblog efter LAS 13a og LAB 73d/LAS 75 stk. 1 nr. 1 o pligt til tilbud efter LAB kap. 9b-12 jf. 92,94,96 og 96a o pligt til at henvise til anden aktør jf. LAB 73c stk. 2 - I-lov 17a, 23,23a og 23d udvides til at der også kan indgå tilbud efter LAS I-lov 20, 26 og 26a tilføjes mulighed for at fritage borgere i en periode på op til 6 måneder, hvor der udbetales ydelse under opstart af virksomhed efter LAS Hvordan realiseres de forventede resultater Udrulning af forsøget vil gennemgå to faser: FASE 1: Implementering og opfølgning Efter forsøget er godkendt, skal der arbejdes med implementering og organisering af forsøget i forhold til at realisere de forventede resultater. På baggrund af anbefalinger fra slutevalueringen af frikommuneordningen I vil der i denne fase være følgende fokusområder: At opstille klare mål og succeskriterier for forsøget At sikre, at alle involverede aktører i kommunen er bevist om forsøgets mål og succeskriterier At udarbejde en realistisk tidsplan for forsøget At nuværende procedurer/arbejdsgangs-beskrivelser udvides med de nye tildelingskriterier At medarbejdere orienteres om udvidelsen og klædes på fagligt, såfremt det skønnes nødvendigt. At der følges løbende op på fremdrift og udfordringer i forsøget I denne fase er det muligt at foretage små justeringer ud fra de løbende erfaringer i forsøget. FASE 2: Evaluering Evalueringsfasen kommer i forlængelse af implementerings- og opfølgningsfasen og igangsættes ca. et år før forsøget skal være færdigevalueret. Fasen beskrives nærmere i næste afsnit. 5. Evaluering I evalueringsfasen fastlåses indsatsen i kommunen og der fokuseres på at beskrive indsatsen og resultaterne heraf. I den forbindelse etableres en række målpunkter i evalueringsperioden. Her kan fx 9

8 måles på følgende - tidspunktet for målingen er også noteret: Tabel 2: Tidspunkt for måling Hver 3. måned (svarende til afslutningen af vejlednings- og opkvalificeringsforløb) Løbende Efter det 2. år af forsøgsperioden Målepunkt Deltagerantal i forløb Antallet af bevilgede mikrolån Beløbsniveau for mikrolånsbevillinger Antal ledige, som bliver selvforsørgende (ud af de, der er bevilget mikrolån) Antal ledige, som må afvikle virksomheden grundet 1) Manglende rentabilitet og 2) mikrolånets størrelse Antal ledige, som på grund af afvikling af virksomhed, har fået gæld Karakteristik af hvilke virksomhedstyper, som etableres Karakteristik af om nogle virksomhedstyper sammenlignet med andre har større sandsynlighed for at bestå Antal ledige, som fastholdes i varig selvforsørgelse Evalueringen sker med udgangspunkt i data fra Dream og Workbase. 10

Orientering af status på projekt Mikrolån

Orientering af status på projekt Mikrolån Punkt 2. Orientering af status på projekt Mikrolån 2018-013713 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering status på projekt mikrolån. Projektleder Claus Wimmer-Aune

Læs mere

Frikommune Forsøgsansøgninger

Frikommune Forsøgsansøgninger 2016 Frikommune 2016-2020 Forsøgsansøgninger TIL FØRSTE ANSØGNINGSRUNDE DEN 1. DECEMBER 2016 1. november 2016 Indhold Ansøgning nr. 1: Mikrolån... 2 Ansøgning nr. 2: Skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte

Læs mere

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg.

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. Punkt 4. Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. 2014-4855. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse en model for, hvordan mikrolån kan etableres i Aalborg

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Mikrolån Forsøg med mikrolån til jobparate kontakthjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate selvforsørgede.

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 07-11-2016 15:30 Mødeafholdelse: 1.64 NB. Tilstede: John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V) Carsten Sørensen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Orientering om status på Flere Skal Med

Orientering om status på Flere Skal Med Punkt 5. Orientering om status på Flere Skal Med 2018-011471 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på Flere Skal Med Beslutning: Til orientering.

Læs mere

SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense skal anvende de mest effektive værktøjer til at få ledige i arbejde. Den gode motiverende

Læs mere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Ansøgningsskema for Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Finanslovskonto 17.46.41.85 Projektets navn: Motivation som drivkraft til job Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn,

Læs mere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Her finder du inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere. Anbefalingerne tager afsæt i gode

Læs mere

Beskæftigelsesudbud 2011

Beskæftigelsesudbud 2011 Beskæftigelsesudbud 2011 Læseguide Vurdering af tilbud Tilbudsgiver: 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Processen og tidsplan... 3 3 Udvælgelseskriterier og egnethedsbedømmelse... 4 4 Tildelingskriterier...

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på   En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Opkvalificering på transportområdet

Opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Opkvalificering

Læs mere

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar Punkt 6. Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar 2013.. 2013-14582. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at at status på fleksjobordningen

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 17/12028 UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Læs mere

Jobcenter Brønderslevs forsøg med et fleksibelt kontaktforløb (Frikommuneforsøg).

Jobcenter Brønderslevs forsøg med et fleksibelt kontaktforløb (Frikommuneforsøg). Jobcenter Brønderslevs forsøg med et fleksibelt kontaktforløb (Frikommuneforsøg). Baggrund Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner søgt om deltagelse i et frikommuneforsøg. Brønderslev

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 193 Bilag 1 Offentligt 29. JANUAR 2018 7520659 SFS/ATAB Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension 1. INDLEDNING

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

Udvikling i Fleksjob II

Udvikling i Fleksjob II Indsatsmodel Udvikling i Fleksjob II November 2018 1 Indgang i projektet 2 Indgang i projektet for borgere allerede på LY 3 Målgruppe Borgere indstillet til møde med rehabiliteringsteamet, som vurderes

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med"

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet Flere skal med Punkt 4. Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med" 2017-010755 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Læs mere

Notat om nye revalideringsbestemmelser

Notat om nye revalideringsbestemmelser Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 10 Notat om nye revalideringsbestemmelser Revalidering er den beskæftigelsesrettede indsats, hvor flest borgere efter afsluttet forløb opnår ordinær beskæftigelse

Læs mere

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden N O T A T Arbejdsmarkedskontor Øst 8. marts 217 Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden 212-216 Dette notat beskriver udviklingen i samt rammerne for henholdsvis revalidering og ressourceforløb.

Læs mere

Barrierer for en helhedsorienteret indsats

Barrierer for en helhedsorienteret indsats Evaluering af frikommuneforsøg Barrierer for en helhedsorienteret indsats Gladsaxe Kommune Afleveret april 2016 Evaluering af frikommuneforsøg: Barriere for en helhedsorienteret indsats side 1 Indhold

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN For integrationsborgere i Svendborg Kommune Målgruppe: Borgere på integrationsydelse, der er i gang med Integrationsprogrammet og er visiteret som jobparate eller

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Flere end. medlemmer har fået nyt job med Metal JobService

Flere end. medlemmer har fået nyt job med Metal JobService METAL A-KASSE MÅLRETTER INDSATSEN Se de konkrete indsatser og forløb under a-kasseforsøget i 00-03, der hjælper ledige hurtigere i job og uddannelse. Flere end 11.000 medlemmer har fået nyt job med Metal

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

PILOTPROJEKT JOB FORUDE

PILOTPROJEKT JOB FORUDE PILOTPROJEKT JOB FORUDE VEJEN FRA LEDIGHED GENNEM AFKLARING OG UDVIKLING TIL ARBEJDSMARKEDET. November 2017 INDHOLD Baggrund Formål Konsulentens rolle Forløbet Forventede effekter Aktiviteter i projektperioden

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Mere information på www.oim.dk Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på http://www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii/. Frikommunenetværk Titel på forsøg

Læs mere

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Evaluering Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Socialøkonomisk strategi Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje

Læs mere

Business case Individuelle midler til opkvalificering af ledige

Business case Individuelle midler til opkvalificering af ledige Business case Individuelle midler til opkvalificering af ledige Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: I Odense skal der gøres en ekstraordinær indsats for at øge de lediges mobilitet. Som

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ressourceforløb med jobperspektiv Ansøger

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering)

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Sammenhængende forløb for dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) med særlig risiko for

Læs mere

Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019

Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 Nedenfor beskrives kort baggrund, formål, målgruppe, nye indsatser og organisering af den sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder

Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder Ansøgningsskema for Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder Finanslovskonto 17.49.24.20 Projektets navn: Fritidsjob i Skovparken / Munkebo Ansøger Kommune/Region/Organisation:

Læs mere

Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder

Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder Dagens program 1) Baggrund og formål med projektet v., Center for Børn, Unge og Familier

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL

Puljen Håndholdt indsats i ressourceforløb - FL Side 1 af 6 (/da.aspx) Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL 17.46.78.30 Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe sagsmængden for den koordinerende sagsbehandler i jobcenteret samt at

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Opkvalificering. af ny medarbejder. Opdateret september 2018

Opkvalificering. af ny medarbejder. Opdateret september 2018 Opdateret september 2018 Opkvalificering af ny medarbejder Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde de rigtige tilbud om kompetenceudvikling. I dette dokument kan du få et overblik

Læs mere

Ansøgningsskema for. Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto

Ansøgningsskema for. Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto 17.59.21.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via e-mail adresse star@star.dk

Læs mere

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde Punkt 5. Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2016-011266 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Ansøgning om Rehabiliteringsteam

Læs mere

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken - beskrivelse af metodeudviklingsplanens delelementer Hvorfor arbejde med metodeudvikling? Metodeudviklingsplanen består af fire delelementer, der alle

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Flere i arbejde et udviklingsprojekt

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje Ansøgningsskema for Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje 17.46.43.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen Ansøger Kommune Jobcenter Randers

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

8. maj Sagsnr

8. maj Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT 8. maj 2019 Orienteringsnotat med foreløbig evaluering af business casen

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU - Arbejdsgange og rollefordeling Indholdsfortegnelse 1. Formål med opkvalificering 2. Rollefordeling omkring opkvalificering

Læs mere

Effekter i beskæftigelsesindsatsen

Effekter i beskæftigelsesindsatsen Effekter i beskæftigelsesindsatsen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 4. december 2018 www.ballerup.dk Baggrund På oktober mødet blev der fremlagt en procesplan for udarbejdelse af revideret aktiveringsstrategi

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019 2022 Strategiens afsæt Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, ledigheden er faldende og flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter Frikommunenetv ærk Titel

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage Ansøgningsskema for Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage Finanslovskonto 17.46.41.30 Projektets navn: Projekt Læseløft Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

FRIKOMMUNEFORSØG. Nordjysk frikommunenetværk Status 13. oktober 2017 KKR NORDJYLLAND

FRIKOMMUNEFORSØG. Nordjysk frikommunenetværk Status 13. oktober 2017 KKR NORDJYLLAND FRIKOMMUNEFORSØG Nordjysk frikommunenetværk 2016-2020 Status 13. oktober 2017 STATUS PÅ ANSØGNINGERNE TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgningsrunde 1 d. 1. december 2016 Ansøgningsrunde 2 ansøgningsfrist d. 1.

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere