MÅL for informationsmødet om tosprogede elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL for informationsmødet om tosprogede elever"

Transkript

1

2 Velkommen!

3 MÅL for informationsmødet om tosprogede elever At understøtte jeres færdigheder i og viden om indsatser, der er effektive i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed inden for reformens rammer.

4 PROGRAM Kl Indskrivning, kaffe/the og rundstykker Kl Velkomst v/chef for læringskonsultkorpset, Anders Andersen Orientering fra Undervisningsministeriet: Kl Reformens medvirken til at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund v/specialkonsulent Christian Lamhauge Kl Den nye bekendtgørelse om undervisningen i dansk som Kl andetsprog v/chefjurist Liz Nymann Lausten Fælles mål i dansk som andetsprog v/læringskonsulent og formand for Fælles Mål, dansk som andetsprog, Sofia Esmann Busch Kl Sproglig udvikling v/læringskonsulent Birgitte Bækgaard Kl Ordblindetesten v/læringskonsulent Trine Nobelius

5 PROGRAM Kl Working with Immigrant Students and their Families: A Canadia Perspective v/tammy Ross, former principal of Kl Kaffepause Kl Kl Pause Crescent Town School in the Toronto District School Board Fagundervisning og sproglig udvikling v/konsulent Rasmus Greve Henriksen, Læring og pædagogik, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune Kl Erfaringer fra Forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret Kl Middag undervisning v/professor Simon Calmar, Institut for statskundskab og Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

6 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Flersproglighed som resurse i undervisningen v/adjunkt Helene Türkmen, Professionshøjskolen UCC Kl Udfordringer og perspektiver i arbejdet med tosprogede elever - en skoleleders refleksioner v/skoleleder Rene Arnold Knudsen, Herningvej Skole Aalborg Kl Pause Kl Høje forventninger til alle elever v/vicedirektør Katja Munch Thorsen, Danmarks Evalueringsinstitut

7 Kl Orientering om workshops v/pædagogisk konsulent Kitte Søndergård Kristensen, VIA Efter- og Videreuddannelse Kl workshoprunde Kl Frokost Kl workshoprunde Kl Afrunding og evaluering v/ Jonna Wrigley og konferenceansvarlig Pernille Rosberg Frederiksen, Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps

8 Orientering fra Undervisningsministeriet

9 Reformens medvirken til at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund v/specialkonsulent Christian Lamhauge

10 Synlige tegn på en udfordring Generelle faglige udfordringer både i toppen og i bunden Udfordringer med at sikre lige muligheder for alle Folkeskolen er ikke god nok til at bryde den negative social arv Indvandringsbaggrund har for stor betydning for elevernes faglige resultater. Drenge klarer sig dårligere end piger

11 Grunde til at se på indretningen af undervisningen Systematiske forskelle mellem grupper tyder på, at folkeskolen er dårligere indrettet på at rumme visse grupper end andre. Resultater er klart bedre i de mindre klasser (PIRLS og TIMMS) end senere (PISA) Derfor måske ikke grund til at se mest på indskoling og udvikling af grundlæggende færdigheder. Udfordringer med faldende motivation de senere år (fra PISA 2000 til 2009) Også faldende jo længere man kommer op i klassetrin Særligt drenge, elever med migrantbaggrund og elever af kortuddannede forældre har lav motivation

12 Flere grunde til at se på indretningen af undervisningen Forskning fra DK og udlandet tyder på, at ikke mindst disse grupper har gavn af: Varierede undervisnings- og arbejdsformer Tydelighed Praktisk orienteret tilgang til undervisningen Erfaringer fra heldagsskoleforsøg. Gode resultater for skoler med: Ekstra tid til projekter, udflugter m.m. Ekstra tid til at arbejde med sociale kompetencer Tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger, herunder planlægning af undervisning

13 En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Understøttende undervisning med lærere og pædagoger Den åbne skole Bevægelse Udvikling af undervisningen, herunder forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Med til at binde elementerne sammen i forhold til at have fokus på elevernes læring.

14 Understøttende undervisnings rolle Understøttende undervisning har en særlig rolle i at binde den længere og mere varierede skoledag sammen. Den understøttende undervisning skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i fagene ved at give alle elever mere tid til at indfri de faglige mål for fagene i overensstemmelse med den enkelte elevs behov og forudsætninger. Den understøttende undervisning skal således bidrage til at skabe variation i skoledagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev. Understøttende undervisning skal altså spille sammen med fagundervisningen og skabe variation i skoledagen

15 Understøttende undervisnings rolle - fortsat Understøttende undervisning skal give rum til den fleksibilitet i planlægningen, der kan understøtte en længere og mere varieret skoledag...(d)e mere varierede og fleksible rammer, der er i forhold til den understøttende undervisning, skal bidrage til, at der sker en nytænkning af skoledagen samlet set (min fremhævning), således at skolen i højere grad kan give en undervisning, der tager udgangspunkt i alle elevers forudsætninger og behov, og som sikrer, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Understøttende undervisning skal altså bidrage til en omlægning af skoledagen, så den samlet set bliver mere varieret.

16 Understøttende undervisnings rolle - fortsat Det er altså ikke isoleret set den understøttende undervisning, der skal være varieret, give eleverne mulighed for at arbejde praktisk med tingene, give mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov osv. Den understøttende undervisning skal bidrage til, at skoledagen samlet set er kendetegnet af disse elementer. De elementer, der tilstræbes i understøttende undervisning er ikke isoleret set nye i forhold til god dansk skolepraksis. Udfordringen har været, at der ikke var tid til det. Den understøttende undervisning er tænkt som en fleksibel tidsressource, der skal gøre det muligt at praktisere dem i langt videre omfang end i dag. Formålet med dagen er give eksempler på og drøfte fælles overvejelser om, hvordan det bedst kan udnyttes.

17 Væsentlige punkter i forhold til tosprogede elever Den længere og varierede skoledag giver tid til At arbejde sprogintegreret og bruge tid på den sproglige dimension af fagundervisningen Gentagelser At arbejde med stoffet på flere måder, herunder særligt at få et anvendelsesperspektiv på undervisningen At arbejde med begrebsverden og omverdensforståelse, herunder gennem samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger, virksomheder m.v. Supplerende undervisning i DSA

18 Forenklede Fælles Mål Tydelige mål styrker læringsudbyttet ikke mindst hos elever med en svag social baggrund Præciserede mål i dansk som andetsprog Det tværgående tema sproglig udvikling: Eksplicitte mål for elevernes sprog i alle fag og emner giver alle lærere en udtrykkelig forpligtelse til at arbejde med elevernes sproglige udvikling DSA som en dimension i undervisningen bliver et delelement i det tværgående emne sproglig udvikling Et klart styrket sprogfokus men også behov for at arbejde på andre måder

19 Den nye bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog v/chefjurist Liz Nymann Lausten

20 Udmøntning af reformen og sanering af regler Bortfald og sammenskrivning af forskrifter ca. 60 => ca. 40 Nye regler og sanering i bekendtgørelserne

21 DSA-bekendtgørelsen Ad reform (generelt) UNdervisningstid i modtagelsesklasser ( 5, stk. 2) Loft over undervisningstidens samlede længde ( 3, stk. 2) Lærer => undervisende personale ( 6)

22 DSA-bekendtgørelsen Ad sanering Indledning og definitioner (tidl. 1, stk. 1 og 3) Følger direkte af lovgivning (tidl. 10, stk. 2) Vejledning om fx forvaltningsret (tidl. 9, stk. 2 og 3) Strukturering

23 2 Målgruppen Tosprogede elever med behov ved optagelse eller senere Skolens leder beslutter (sammen med sagkyndige, forældre og elev) som en del af den almindelige undervisning efter 3, eller som basisundervisning efter 4

24 3 Supplerende DSA Inden for rammerne af den almindelige undervisning Varighed og omfang efter behov Som en integreret del af undervisningen dimension (sproglig udvikling) hold eller enkeltmandsundervisning

25 3 Supplerende DSA Ikke en integreret del af undervisningen I tid til UUV eller uden for undervisningen (loft over undervisningstidens samlede længde kan fraviges) Parallelt med den almindelige undervisning i fagene klassen

26 3 Supplerende DSA DSA uden for klassen i tiden til undervisning i fagene 3, stk. 3 DSA uden for klassen i tiden til UUV eller uden for almindelig undervisningstid 3, stk. 2 DSA som en integreret del af undervisningen, men med brug af ekstra lærer evt. på særlige hold 3, stk. 1, nr. 2 DSA som en dimension i undervisningen 3, stk. 1, nr. 1

27 4 Basisundervisning Modtagelsesklasse max 12 elever pr. klasse (el. lærer/voksen) max 3 klassetrin Hold eller enkeltmandsundervisning max 7 elever pr. hold Udvidet modtagelsesklasse ( klasse) Side 27

28 4 Basisundervisning Samlet undervisningstid: som alle andre (folkeskolelovens 14 b, stk. 1) Ophør af basisundervisning når eleven er klar dog senest efter to år (gælder ikke udvidede modtagelsesklasser og analfabeter) Side 28

29 5 Undtagelser Fritagelse fra fag dog ikke dansk og matematik Nedsat undervisningstid dog min. 30 timers samlet undervisningstid

30 6 Kvalifikationskrav Lærere og andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4 Særlig uddannelse eller kvalifikationer Folkeskolelovens kapitel 4 Lærere har generel undervisningskompetence Pædagoger kan undervise i UUV og i begrænset omfang i fagene på klassetrin Side 30

31 7 Henvisning til en anden skole Hvis en elev ved optagelsen har et ikke uvæsentligt behov Pædagogisk påkrævet (proportionalitet) Ophør: Når eleven ikke længere har et ikke uvæsentligt behov KB beslutter men kan altid delegere Heri indgår vurdering af behov, varighed og hvordan kan behovet imødekommes (pædagogisk tilbud og danskpåvirkning) Side 31

32 Fælles mål i dansk som andetsprog v/ Sofia Esmann Busch

33 Målet er, at I får en orientering om: Fælles Mål i dansk som andetsprog Udfordringer med Fælles Mål i dansk som andetsprog Sproglig udvikling som erstatning for dansk som andetsprog som en dimension i fagene

34

35

36

37

38

39 Faglig inspiration På EMU er der mulighed for at hente faglig inspiration til sine forløb. Forløbene anvender Forenklede Fælles Mål

40 Faglig inspiration

41 Et eksempel

42 Uddrag

43

44 Forløb EMU opdateres løbende, hvilket betyder, at UVM. har mulighed for at lægge gode og inspirerende forløb på hjemmesiden. Omtalemodul Faget i fokus typisk link til kommuner, foreninger med mere Kortere eller længere forløb med udgangspunkt i en læringsmålsstyret undervisning. Forløbene skal tage udgangspunkt i den didaktiske model med fire indbyrdes afhængige faktorer.

45

46 Udfordringer Der har været forskellige typer af udfordringer bl.a. med at omsætte Fælles Mål til læringsmål specielt ordvalget i læringsmålene, så der kan evalueres på målene. Ord som kendskab til, kender til.. er typisk for sprogligt unuanceret. Det bør i stedet for være fx kan eller ved.

47 Der har været forskellige typer af udfordringer bl.a. med at anvende materialer i forhold til en læringsmålsstyret undervisning.

48 Der har været forskellige typer af udfordringer bl.a. i forhold til aktiviteterne og forløbenes gennemførelse. Ofte har der været en tilbøjelighed til, at en eller flere aktiviteter bliver omdrejningspunktet i stedet for, hvad eleverne skal lære af aktiviteten.

49 Sproglig udvikling Sproglig udvikling erstatter dansk som andetsprog som en dimension i fagene.

50 Målet var, at I fik en orientering om: Fælles Mål i dansk som andetsprog Udfordringer med Fælles Mål i dansk som andetsprog Sproglig udvikling som erstatning for dansk som andetsprog som en dimension i fagene

51 Synlige tegn på en udfordring Generelle faglige udfordringer både i toppen og i bunden Udfordringer med at sikre lige muligheder for alle Folkeskolen er ikke god nok til at bryde den negative social arv Indvandringsbaggrund har for stor betydning for elevernes faglige resultater. Drenge klarer sig dårligere end piger

52 Grunde til at se på indretningen af undervisningen Systematiske forskelle mellem grupper tyder på, at folkeskolen er dårligere indrettet på at rumme visse grupper end andre. Resultater er klart bedre i de mindre klasser (PIRLS og TIMMS) end senere (PISA) Derfor måske ikke grund til at se mest på indskoling og udvikling af grundlæggende færdigheder. Udfordringer med faldende motivation de senere år (fra PISA 2000 til 2009) Også faldende jo længere man kommer op i klassetrin Særligt drenge, elever med migrantbaggrund og elever af kortuddannede forældre har lav motivation

53 Flere grunde til at se på indretningen af undervisningen Forskning fra DK og udlandet tyder på, at ikke mindst disse grupper har gavn af: Varierede undervisnings- og arbejdsformer Tydelighed Praktisk orienteret tilgang til undervisningen Erfaringer fra heldagsskoleforsøg. Gode resultater for skoler med: Ekstra tid til projekter, udflugter m.m. Ekstra tid til at arbejde med sociale kompetencer Tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger, herunder planlægning af undervisning

54 En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Understøttende undervisning med lærere og pædagoger Den åbne skole Bevægelse Udvikling af undervisningen, herunder forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Med til at binde elementerne sammen i forhold til at have fokus på elevernes læring.

55 Understøttende undervisnings rolle Understøttende undervisning har en særlig rolle i at binde den længere og mere varierede skoledag sammen. Den understøttende undervisning skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i fagene ved at give alle elever mere tid til at indfri de faglige mål for fagene i overensstemmelse med den enkelte elevs behov og forudsætninger. Den understøttende undervisning skal således bidrage til at skabe variation i skoledagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev. Understøttende undervisning skal altså spille sammen med fagundervisningen og skabe variation i skoledagen

56 Understøttende undervisnings rolle - fortsat Understøttende undervisning skal give rum til den fleksibilitet i planlægningen, der kan understøtte en længere og mere varieret skoledag...(d)e mere varierede og fleksible rammer, der er i forhold til den understøttende undervisning, skal bidrage til, at der sker en nytænkning af skoledagen samlet set (min fremhævning), således at skolen i højere grad kan give en undervisning, der tager udgangspunkt i alle elevers forudsætninger og behov, og som sikrer, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Understøttende undervisning skal altså bidrage til en omlægning af skoledagen, så den samlet set bliver mere varieret.

57 Understøttende undervisnings rolle - fortsat Det er altså ikke isoleret set den understøttende undervisning, der skal være varieret, give eleverne mulighed for at arbejde praktisk med tingene, give mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov osv. Den understøttende undervisning skal bidrage til, at skoledagen samlet set er kendetegnet af disse elementer. De elementer, der tilstræbes i understøttende undervisning er ikke isoleret set nye i forhold til god dansk skolepraksis. Udfordringen har været, at der ikke var tid til det. Den understøttende undervisning er tænkt som en fleksibel tidsressource, der skal gøre det muligt at praktisere dem i langt videre omfang end i dag. Formålet med dagen er give eksempler på og drøfte fælles overvejelser om, hvordan det bedst kan udnyttes.

58 Væsentlige punkter i forhold til tosprogede elever Den længere og varierede skoledag giver tid til At arbejde sprogintegreret og bruge tid på den sproglige dimension af fagundervisningen Gentagelser At arbejde med stoffet på flere måder, herunder særligt at få et anvendelsesperspektiv på undervisningen At arbejde med begrebsverden og omverdensforståelse, herunder gennem samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger, virksomheder m.v. Supplerende undervisning i DSA

59 Forenklede Fælles Mål Tydelige mål styrker læringsudbyttet ikke mindst hos elever med en svag social baggrund Præciserede mål i dansk som andetsprog Det tværgående tema sproglig udvikling: Eksplicitte mål for elevernes sprog i alle fag og emner giver alle lærere en udtrykkelig forpligtelse til at arbejde med elevernes sproglige udvikling DSA som en dimension i undervisningen bliver et delelement i det tværgående emne sproglig udvikling Et klart styrket sprogfokus men også behov for at arbejde på andre måder

60 Synlige tegn på en udfordring Generelle faglige udfordringer både i toppen og i bunden Udfordringer med at sikre lige muligheder for alle Folkeskolen er ikke god nok til at bryde den negative social arv Indvandringsbaggrund har for stor betydning for elevernes faglige resultater. Drenge klarer sig dårligere end piger

61 Grunde til at se på indretningen af undervisningen Systematiske forskelle mellem grupper tyder på, at folkeskolen er dårligere indrettet på at rumme visse grupper end andre. Resultater er klart bedre i de mindre klasser (PIRLS og TIMMS) end senere (PISA) Derfor måske ikke grund til at se mest på indskoling og udvikling af grundlæggende færdigheder. Udfordringer med faldende motivation de senere år (fra PISA 2000 til 2009) Også faldende jo længere man kommer op i klassetrin Særligt drenge, elever med migrantbaggrund og elever af kortuddannede forældre har lav motivation

62 Flere grunde til at se på indretningen af undervisningen Forskning fra DK og udlandet tyder på, at ikke mindst disse grupper har gavn af: Varierede undervisnings- og arbejdsformer Tydelighed Praktisk orienteret tilgang til undervisningen Erfaringer fra heldagsskoleforsøg. Gode resultater for skoler med: Ekstra tid til projekter, udflugter m.m. Ekstra tid til at arbejde med sociale kompetencer Tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger, herunder planlægning af undervisning

63 En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Understøttende undervisning med lærere og pædagoger Den åbne skole Bevægelse Udvikling af undervisningen, herunder forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Med til at binde elementerne sammen i forhold til at have fokus på elevernes læring.

64 Understøttende undervisnings rolle Understøttende undervisning har en særlig rolle i at binde den længere og mere varierede skoledag sammen. Den understøttende undervisning skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i fagene ved at give alle elever mere tid til at indfri de faglige mål for fagene i overensstemmelse med den enkelte elevs behov og forudsætninger. Den understøttende undervisning skal således bidrage til at skabe variation i skoledagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev. Understøttende undervisning skal altså spille sammen med fagundervisningen og skabe variation i skoledagen

65 Understøttende undervisnings rolle - fortsat Understøttende undervisning skal give rum til den fleksibilitet i planlægningen, der kan understøtte en længere og mere varieret skoledag...(d)e mere varierede og fleksible rammer, der er i forhold til den understøttende undervisning, skal bidrage til, at der sker en nytænkning af skoledagen samlet set (min fremhævning), således at skolen i højere grad kan give en undervisning, der tager udgangspunkt i alle elevers forudsætninger og behov, og som sikrer, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Understøttende undervisning skal altså bidrage til en omlægning af skoledagen, så den samlet set bliver mere varieret.

66 Understøttende undervisnings rolle - fortsat Det er altså ikke isoleret set den understøttende undervisning, der skal være varieret, give eleverne mulighed for at arbejde praktisk med tingene, give mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov osv. Den understøttende undervisning skal bidrage til, at skoledagen samlet set er kendetegnet af disse elementer. De elementer, der tilstræbes i understøttende undervisning er ikke isoleret set nye i forhold til god dansk skolepraksis. Udfordringen har været, at der ikke var tid til det. Den understøttende undervisning er tænkt som en fleksibel tidsressource, der skal gøre det muligt at praktisere dem i langt videre omfang end i dag. Formålet med dagen er give eksempler på og drøfte fælles overvejelser om, hvordan det bedst kan udnyttes.

67 Væsentlige punkter i forhold til tosprogede elever Den længere og varierede skoledag giver tid til At arbejde sprogintegreret og bruge tid på den sproglige dimension af fagundervisningen Gentagelser At arbejde med stoffet på flere måder, herunder særligt at få et anvendelsesperspektiv på undervisningen At arbejde med begrebsverden og omverdensforståelse, herunder gennem samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger, virksomheder m.v. Supplerende undervisning i DSA

68 Forenklede Fælles Mål Tydelige mål styrker læringsudbyttet ikke mindst hos elever med en svag social baggrund Præciserede mål i dansk som andetsprog Det tværgående tema sproglig udvikling: Eksplicitte mål for elevernes sprog i alle fag og emner giver alle lærere en udtrykkelig forpligtelse til at arbejde med elevernes sproglige udvikling DSA som en dimension i undervisningen bliver et delelement i det tværgående emne sproglig udvikling Et klart styrket sprogfokus men også behov for at arbejde på andre måder

69 Sproglig udvikling v/læringskonsulent Birgitte Bækgaard

70 Målet er, at deltagerne får orientering om det nye tværgående tema, sproglig udvikling sammenhængen mellem dansk som andetsprog som dimension og sproglig udvikling

71 EMU Danmarks læringsportal Sproglig udvikling er skrevet ind i Fælles Mål i fagenes mål og vejledninger som tværgående emne med vejledning

72 Sproglig udvikling et tværgående emne hvor DSA som dimension samt faglig læsning og skrivning er tænkt ind indskrevet i alle obligatoriske fag handler om fagenes målrettede arbejde med elevernes tilegnelse af fagenes sprog så eleverne kan tilegne sig fagligt indhold og kommunikere i fagsprog lære fag gennem sprog og sprog gennem fag (fra EMU Tværgående emner sproglig udvikling forsiden)

73 Formålet med sproglig udvikling at lærerne i fagundervisningen bliver opmærksomme på sproget som det medie, faglighed primært formidles igennem at denne opmærksomhed omsættes til konkret sprogintegreret undervisning, så alle elever gives forudsætninger for aktivt at kunne forstå, læse og skrive komplekst fagsprog

74 Målet er derfor at give eleverne sproglige forudsætninger for aktivt at kunne forstå og tilegne sig faglighed

75 Sproglige færdigheder Eleverne skal kunne: lytte til lærerens komplekse forklaringer svare på spørgsmål både mundtligt og skriftligt fremlægge hvad de har læst eller undersøgt deltage aktivt i faglige drøftelser læse og forstå forklarende/fortolkende/ beskrivende tekster med forskellig opbygning

76 Men Fagsprog udvikles ikke af sig selv skal identificeres og italesættes af læreren bevidst didaktisk tilrettelægges, så eleverne får mulighed for at øve fx: ved at rette sig selv, genskrive, tid til planlægning, monitorering og formulering af udsagn, stilladsering

77 Faglæreren skal derfor ud over at være inde i fagets kernestof. kende sit fags kommunikationsformer fagord, førfaglige ord og abstrakte begreber sproglige registre fagets teksttyper deres formål og struktur strategier der kan understøtte sprogudvikling

78 Faglæreren skal Sproglige mål og tilrettelæggelse afdække elevernes sproglige udgangspunkt overveje/fastsætte hvilket sprog, det nye forløb kræver nye fagord, særlige sproglige aktiviteter, tekstudfordringer sætte sproglige mål for elevernes læring tilrettelægge aktiviteter, der bygger bro herimellem se EMU med eksempler

79 Viden hentes fra fagområderne: Fagets særlige fagsprog Faglig læsning og skrivning Dansk som andetsprog som dimension

80 Fagets særlige fagsprog Fagord og førfaglige ord Abstrakte begreber Forklaringer, instruktioner, beskrivelser, grafer, modeller, problemløsningsopgaver, note- og opgaveskrivning

81 Europarådet Undervisning og sprog Sprogpolitik So, acquiring the language of a science or a technology is not just a question of handling individual terms properly or complying with the general rules of a language (spelling, correct forms etc); in fact, it means showing that one is capable of understanding and producing texts which are consistent with the culture of the particular field or which enable learners to get closer to it.

82 Faglig læsning og skrivning Skriftlige tekster Generel viden på tværs af fagene om tekster En række metoder (før-under-efter) Grafiske modeller til fastholdelse af viden Ressourcepersoner: læsevejledere dansklærere i dansk

83 Dansk som andetsprog Målgruppen er tosprogede elever Fire sprogfærdigheder: lytte, tale, læse, skrive Sprogtilegnelse fra hverdagssprog til fagsprog Andetsprogspædagogiske metoder Resursepersoner DSA lærere og vejledere

84 Sprogintegreret fagundervisning

85 Sprogintegreret fagundervisning Fokus på fagsprog i faget Generalistviden om fagsprog og sprogtilegnelse herunder ikke mindst kommunikations- og læringsstrategier Metoder, der kan bygge bro fra elevernes hverdagssprog til det mere abstrakte og koncentrerede fagsprog i tale og skrift Forholdet mellem generalist og specialistviden

86 Eksempler på sproglige færdigheds-/vidensmål i fagene Biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknologi: formidling, argumentation, ordkendskab, faglig læsning og skrivning Historie, samfundsfag og kristendomskundskab: sprog og skriftsprog Matematik: kommunikation Idræt: ordkendskab, sprog og skriftsprog Dansk og sprogfag

87 Natur/teknologi

88

89

90 Sammenhængen mellem sproglig udvikling & dansk som andetsprog DSA som dimension i fagene retter sig mod tosprogede elever, der er integreret i den almindelige fagundervisning. De deltager derfor i den samme undervisning som alle elever i klassen og skal opnå de samme sproglige og faglige læringsmål. men med større opmærksomhed rettet mod en aktiv sprogtilegnelse, herunder lærings- og kommunikationsstrategier.

91

92 Samtale ved bordene Drøft med sidemanden/kvinden (5 min.) Hvilke overvejelser over sproglig udvikling gør I jer som vejledere/konsulenter/lærere/ pædagogisk personale/ledere i forhold til tosprogede elever? Hvad tænker I, ledelsens opgave er i forhold til at sikre, at sproglig udvikling bliver en del af faglærerens undervisning?

93 Ordblindetesten v/læringskonsulent Trine Nobelius

94 Center for Læseforskning, Københavns Universitet Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet Socialstyrelsen Faglig følgegruppe Elever, studerende, læsevejledere, læsekonsulenter mfl.

95 Formål med udvikling af Ordblindetesten At stille et testredskab til rådighed til en ensartet identifikation af ordblindhed. At give mulighed for mere smidige overgange mellem uddannelser og uddannelsesniveauer. At bidrage til en målrettet vejledning, undervisning og støtte til elever og studerende med ordblindhed.

96 Ordblindetesten dækker Kandidatuddannelser Professionsbachelor- og universitetsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Erhvervsuddannelser Gymnasiale udd. Frie kostskoler Efterskoler Folkeskole 3 Friskoler

97 Ordblindetestens elementer Ordblindetesten Testdeltagerens indgang. Spørgeskema om læsefærdigheder To test, der undersøger deltagerens færdigheder med at omsætte mellem bogstav og lyd: Find stavemåden Find det, der lyder som et ord Ordforrådstjek Testvejledermodul Testvejlederens indgang. Administration af test og rapporter

98

99 Find stavemåden

100 Find det, der lyder som et ord

101 Ordforrådstjek

102 ORDBLINDETEST.NU Testrapport for: Ordbl Testelev Stamoplysninger Navn (egen indtastning): XX CPR-nummer: XX Institution: XX Skole Klassetrin: 5 Ordblindetestscore: 67 Gennemsnit for uddannelsestrin: Grænseværdier for uddannelsestrinnet: Testvejleder: XX Test startet: :19 Test afsluttet: :09 88 (5. klasse)

103 To nyheder mere i 2015 Vejledning om indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen (oktober 2015) Dynamiske test til tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed (Center for Læseforskning, finansieret af Trygfonden og Undervisningsministeriet, november 2015)

104 6. marts 2015

105 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Flersproglighed som resurse i undervisningen v/adjunkt Helene Türkmen, Professionshøjskolen UCC Kl Udfordringer og perspektiver i arbejdet med tosprogede elever - en skoleleders refleksioner v/skoleleder Rene Arnold Knudsen, Herningvej Skole Aalborg Kl Pause Kl Høje forventninger til alle elever v/vicedirektør Katja Munch Thorsen, Danmarks Evalueringsinstitut

106 Kl Orientering om workshops v/pædagogisk konsulent Kitte Søndergård Kristensen, VIA Efter- og Videreuddannelse Kl workshoprunde Kl Frokost Kl workshoprunde Kl Afrunding og evaluering v/ Jonna Wrigley og konferenceansvarlig Pernille Rosberg Frederiksen, Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps

107 Evaluering af informationsmødet Har informationsmødet understøttet jeres færdigheder i og viden om indsatser, der er effektive i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed inden for reformens rammer?

108 Tak for denne gang! Kom godt hjem!

109

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Informationsmøder om Ordblindetesten Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Program for informationsmødet Baggrund for og intentioner med Ordblindetesten Trine Nobelius, Center for Udvikling af Folkeskolen,

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever. Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed

Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever. Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed Find vejen frem VIA University College Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed For beslutningstagere, administratorer,

Læs mere

Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever. Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed

Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever. Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed Find vejen frem VIA University College Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed Tidspunkt Torsdag den 5. marts

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch Fælles mål i dansk som andetsprog v/ Sofia Esmann Busch Forenklede Fælles Mål dansk som andetsprog Dansk som andetsprog har fælles mål for basisundervisningen og for supplerende dansk som andetsprog. Workshoppen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Nyt fra ministeriet A N N E K R A B H A R H O L T R I K K E K J Æ R U P

Nyt fra ministeriet A N N E K R A B H A R H O L T R I K K E K J Æ R U P Nyt fra ministeriet A N N E K R A B H A R H O L T R I K K E K J Æ R U P A D R I A N B U L L N I N A H Ö L C K B E U S C H A U P E T E R K E S S E L R A S M U S U L S Ø E K Æ R Fakta om Fælles Mål Kompetencemål

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

ROAL Kolding 23. januar 2019

ROAL Kolding 23. januar 2019 ROAL Kolding 23. januar 2019 Sprog har afgørende betydning for senere læring i skolen. Desværre har en relativ stor gruppe af elever så svært ved at forstå og anvende sproget, at det medfører negative

Læs mere

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat om oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever NOTAT Dato: 13. oktober 2011 Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Færdigheder i læsning (Scarborough, 2001; Elbro, 2014) Sprogforståelse Aktive mentale modeller

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

MÅL FOR INFORMATIONSMØDET OM TOSPROGEDE ELEVER

MÅL FOR INFORMATIONSMØDET OM TOSPROGEDE ELEVER Velkommen! MÅL FOR INFORMATIONSMØDET OM TOSPROGEDE ELEVER at tydeliggøre, hvordan reformen skaber endnu bedre muligheder for at styrke tosprogede elevers faglighed PROGRAM 20.3.14 Kl. 11.00 11.10 Velkomst

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet Center for Læseforskning Ordblindetesten Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk Center for Læseforskning Københavns Universitet Indhold Præsentation af testen Pause Brug af testen Udvikling

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1 Marie Hertz Jensen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecenteret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Direkte tlf.: 3392 5283 E-mail:

Læs mere

Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier

Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige

Læs mere

Dagsorden for workshop

Dagsorden for workshop Dagsorden for workshop TJEK IND LÆRINGSMÅL FOR WORKSHOP KORT BESKRIVELSE AF PROJEKT LÆRINGSLØFT SPROGUDVIKLENDE UNDERVISNING OBSERVATION AF FOKUSELEV SPROG I MATEMATIK LÆRING LARMER REFLEKSIONER OVER PROJEKT

Læs mere

30-08-2012. Det glade budskab! Giv eleverne førerkasketten på. Læsning er motion for hjernen. Om udvikling af gode faglige læsevaner

30-08-2012. Det glade budskab! Giv eleverne førerkasketten på. Læsning er motion for hjernen. Om udvikling af gode faglige læsevaner Giv eleverne førerkasketten på Om udvikling af gode faglige læsevaner Temadag om faglig læsning Aalborg, onsdag den 26. september 2012 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere

Nyt fra UVM. DKMAT Udskolingskonference april 2019

Nyt fra UVM. DKMAT Udskolingskonference april 2019 Nyt fra UVM Fælles Mål Læseplan og undervisningsvejledning Skrivegruppe har afleveret, internt arbejde er i gang nu i ministeriet Hvornår gælder de fra Ikrafttræden fra medio maj Opmærksomhedspunkterne

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen I medfør af 5, stk. 6, 3. pkt., 11 a, stk. 6, og 56, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Læs og Lær Kursusgang 1

Gør tanke til handling VIA University College. Læs og Lær Kursusgang 1 Gør tanke til handling VIA University College Læs og Lær Kursusgang 1 Program kursusgang 1 kl. 12.00-16.00 1. Intro til forløbet 2. Hvad er læsning? 3. Eksempler på teksttyper 4. Øvelse identificer teksttype

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb 8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb Kaffepause 10:00-10:15 Frokost 12:15-13:00 Kaffepause 13:45-14:00 SPROGLIG UDVIKLING

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål

Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter 5 Efter 2. 5 Efter 5. 6 Efter 7. 7 Efter 9. 8 Fælles Mål efter kompetenceområde

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail:

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail: Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf. 6190 3500. Mail: holmegaardsskolen@hvidovre.dk Februar 2018 Princip: Undervisningens organisering Formål: Undervisningens organisering skal skabe rammer,

Læs mere

Flersprogethed og sprogets betydning for læring

Flersprogethed og sprogets betydning for læring Flersprogethed og sprogets betydning for læring Skolerådet Albertslund 23.januar 2018 Helene Thise, Professionshøjskolen UCC helt@ucc.dk Sprog, viden og læring hænger sammen Vi ved, at bevidst og aktiv

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Sprogbeskrivelser og IUP'er

Sprogbeskrivelser og IUP'er Sprogbeskrivelser og IUP'er Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gennemføres, analyseres og implementeres de i undervisningen? Arbejdsplan Lovgrundlaget Bekendtgørelse og Faghæfte 19 Begrebsafklaring sprogvurering-sprogbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Stavnsholtskolens læringspolitik og pædagogiske udviklingsplan

Stavnsholtskolens læringspolitik og pædagogiske udviklingsplan Stavnsholtskolens læringspolitik og pædagogiske udviklingsplan 2014-17 Stavnsholtskolens vision Alle elever på Stavnsholtskolen udvikler sig i ambitiøse faglige læringsmiljøer. Eleverne håndterer og respekterer

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere