Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Januar 2015 Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision med fokus på om konkurrencesituationen på markedet for revision af små virksomheder påvirker revisors opfyldelse af sit ansvar Forfatter Anette Dam Jacobsen Antal anslag Vejleder Jan Mortensen School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

2 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Problemstilling Problemformulering Problemdefinition og undersøgelsesspørgsmål Struktur Metode Anvendte kilder og kildekritik Teoretisk begrebsdefinition Begrebet små virksomheder Afgrænsninger Handlinger ved accept af en ny revisionsklient Accept af klientforhold ud fra ISQC Handlinger i forhold til en indledende forståelse af en virksomhed Krav om fornødne kompetencer og færdigheder samt tid og ressourcer Krav om overholdelse af relevante etiske krav Krav om uafhængighed Handlinger i forhold til overvejelser om en ny klients integritet Yderligere handlinger og krav ved accept i henhold til dansk lovgivning Henvendelse til fratrædende revisor Legitimationskrav i henhold til hvidvaskloven Udarbejdelse af en tiltrædelsesprotokol eller et aftalebrev Delkonklusion I... 19

3 3. Forståelse for førstegangsrevision og målet hermed Hvornår er en førstegangsrevision relevant En primobalances omfang Mål med hensyn til en primobalance Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis Fejlinformation, som har væsentlig indflydelse på et årsregnskab Regnskabsregler omkring anvendt regnskabspraksis og ændringer heri Delkonklusion II Revisors ansvar ved og udførelse af førstegangsrevision Revisors generelle ansvar ved en revision Revisors specifikke ansvar med en primobalance ved førstegangsrevision Særlige forhold omkring planlægning ved førstegangsrevision Fastsættelse af væsentlighedsniveauer ved førstegangsrevision Risikovurderingshandlinger i relation til førstegangsrevision Udførelse af førstegangsrevision Specifikke revisionshandlinger relateret til en primobalance Overførsel af den foregående periodes ultimobalance til den aktuelle periode Afspejler en primobalance anvendelsen af en passende regnskabspraksis Udførelse af en eller flere yderligere revisionshandlinger Gennemgang af en fratrådt revisors arbejdspapirer Vurdering af revisionshandlingers brugbarhed fra den aktuelle periode Specifikke revisionshandlinger Specifikke revisionshandlinger relateret til konsistent anvendt regnskabspraksis Revisionshandlinger i forhold til information i en fratrådt revisors erklæring Revisionshandlinger relateret til sammenligningstal Erklæringsafgivelse med relation til førstegangsrevision Vurdering af opnået revisionsbevis Vurdering af indvirkningen af ikke-korrigerede fejlinformationer Revisors erklæringsafgivelse Erklæringsafgivelse om en primobalance Erklæringsafgivelse om konsistent anvendt regnskabspraksis Erklæringsafgivelse om information i en fratrådt revisors erklæring Erklæringsafgivelse om sammenligningstal Delkonklusion III... 43

4 5. Konkurrencesituationen for revision af små virksomheder Vurdering af konkurrencesituationen for revision af små virksomheder Kendetegn på markedet for revision af små virksomheder Prisen som den primære konkurrenceparameter Hypotetiske problemer med revisors ansvar grundet hård konkurrence Revisors uafhængighed ved low-balling Kvaliteten af revisors udførelse af førstegangsrevision ved low-balling Kvaliteten af revisors udførelse af førstegangsrevision ved fravalg af revision Perspektiveringer i forhold til revisors uafhængighed og kvaliteten Delkonklusion IV Førstegangsrevision i små virksomheder i praksis Undersøgelsesdesign Analyse og vurdering af svar fra de personlige interviews Handlinger ved accept af en ny revisionsklient Forståelse for førstegangsrevision og målet hermed Revisors ansvar ved og udførelse af førstegangsrevision Konkurrencesituationen for revision af små virksomheder Delkonklusion V Hovedkonklusion Anvendte forkortelser Litteraturliste Antal anslag... 73

5 Abstract The aim of this thesis is to make a theoretical analysis of an auditor s responsibilities relating to opening balances in an initial audit engagement with the involvement of a practical perspective, where the focus is set on whether competition in the audit market for small businesses affect the auditor's fulfillment of its responsibilities. The theoretical part of this thesis explains the procedures that the relevant legislation puts on an auditor in relation to both the initial acceptance of a new client as to an auditor s responsibilities relating to opening balances in an initial audit engagement. The relevant regulatory framework consists primarily of ISA 510. An auditor's responsibility in relation to ISA 510 is found in its objective. And the objective of an auditor with respect to opening balances is to obtain sufficient appropriate audit evidence about, whether opening balances contain misstatements that materially affect the current period s financial statements, and whether appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period s financial statements, or changes thereto are appropriately accounted for and adequately presented. It is also derived that the competition in the audit market for small businesses is tough and driven by the price as the primary competitive factor. Several audit firms use a pricing strategy called lowballing. By using this, audit firms put the price of an initial audit engagement lower than its actual cost to be competitive, and thereby they themselves pay for the extra cost of an initial audit. This could hypothetically cause some problems with both the auditor's independence and the quality of an initial audit. Through personal interviews with six experienced auditors it is in this thesis concluded that the auditors' compliance with the theory in relation to an auditor s responsibilities relating to opening balances in an initial audit engagement in practice generally and overall is fine. But there are some aspects of it as well, that can be improved such as auditor s responses to inquiries from one another and the assessment of classification errors. It is not the auditor s own impression that competition in the audit market for small businesses affects their fulfillment of their responsibilities. However, it is concluded that some auditor s in practice lessen in fulfilling their responsibilities when they know, that a client the next financial year will opt out audit. 1

6 1. Indledning I Danmark har der været lovpligtig revision for aktieselskaber siden ikrafttræden af Danmarks første aktieselskabslov i Den i skrivende stund gældende selskabslovgivning regulerer primært kun, hvorledes revisorer udpeges og afsættes, hvad enten revision er lovpligtig eller frivillig. I dag er det derfor alene årsregnskabslovens bestemmelser om revisionspligt, der regulerer spørgsmålet om, hvorvidt revision er påkrævet. Og til dette spørgsmål er der siden 2006 gennemført flere lempelser. I 2006 blev den første lempelse af revisionspligten for de mindste virksomheder i regnskabsklasse B indført, således at virksomheder, der ikke i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskred to af størrelserne omfattende en balancesum på 1,5 mio. kr., en nettoomsætning på 3 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12, har kunnet fravælge den lovpligtige revision 2. I 2010 blev to af disse størrelsesgrænser udvidet, således at de øvre grænser for balancesummen fremadrettet udgør 4 mio. kr. og for nettoomsætningen 8 mio. kr. 3. Den seneste lempelse fandt sted i 2012, hvor det blev vedtaget, at alle virksomheder i regnskabsklasse B kan vælge udvidet gennemgang af årsregnskabet efter en ny erklæringsstandard som alternativ til revision. Ydermere gav lovændringen i 2012 også mindre holdingselskaber mulighed for at fravælge revision indenfor de vedtagne grænser fra ændringen 4. Regelsæt for udførelse af revision er desuden af flere omgange blevet udviklet og udvidet betydeligt, hvilket blandt andet kan tilskrives den øgede internationalisering og generelle kompleksitet i mange virksomheder samt den generelle større offentlige bevågenhed forårsaget af forhold såsom en højere grad af fremmedfinansiering i virksomheder samt bredere ejerkredse 5. En revision er underlagt specifik lovgivning såvel som retningslinjer, hvor lovgivningen primært omfatter den danske revisorlovgivning og de internationale standarder om revision, mens retningslinjerne for en revision kan udledes af responsa såvel som af revisornævnskendelser og anden domspraksis. De nævnte kilder kan alle siges at være med til at udfylde begrebet god revisorskik, som er et helt centralt begreb for revisionsopgaver 6. Den gode revisorskik, som en revision skal udføres i overensstemmelse med, indbefatter, at revisor skal udvise den nøjagtighed og 1 I 1973 blev der også indført revisionspligt for alle anpartsselskaber 2 Lov nr. 245 af 27. marts Lov nr. 720 af 25. juni Lov nr af 18. december Revisoransvar, s Danske perspektiver på revisorer og revision, s

7 hurtighed, som en revisionsopgaves beskaffenhed tillader, samt at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelse heraf 7. Heri nævnes fem grundlæggende etiske principper. Da der netop er tale om etiske principper, tillægges de en vis subjektiv bedømmelse, og deres respektive betydning og omfang kan derfor ikke fastlægges præcist. Men samlet set oversættes god revisorskik til et krav om, at en revisionsopgave skal udføres, som en god, kompetent gennemsnitsrevisor ville udføre en tilsvarende revisionsopgave 8. Dette sikrer, at to uafhængige revisorer bør udtrykke enslydende konklusioner på tilsvarende revisionsopgaver. Når dette er stadfæstet, så gør det også i teorien en virksomheds skift af revisor til en formel procedure, som ikke bør give anledning til problemstillinger i praksis Problemstilling I Danmark er det et krav, at kun statsautoriserede og registrerede revisorer må revidere årsregnskaber, som er omfattet af revision, hvad enten revision er lovpligtig eller frivillig 9. Så længe der er tale om en godkendt revisor, som er en beskyttet titel, så er der altså frit valg for virksomheder, når der skal vælges en revisor til at revidere deres årsregnskab 10. Der eksisterer ikke krav om, hvor længe en virksomhed skal have samme revisor, hvorfor en virksomhed potentielt kan skifte revisor ligeså ofte, som det ønskes. Det er dog et krav, at en revisor, der er valgt til at revidere en virksomheds årsregnskab, kun kan afsættes før hvervets udløb, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil 11. I denne sammenhæng skal før hvervets udløb forstås som valg af en ny revisor på alle andre tidspunkter end på den ordinære generalforsamling. Dette betyder, at såfremt en virksomhed ønsker at vælge en ny revisor på andre tidspunkter end på tidspunktet for den ordinære generalforsamling, skal den afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor valg af en ny revisor besluttes 12. Desuden er der krav til revisor om, at denne skal underrette Erhvervsstyrelsen ved fratræden i utide og give en fyldestgørende forklaring på årsagen til hvervets ophør 13. Dette uanset om fratræden skyldes, at en virksomhed har valgt en ny revisor, eller om det skyldes revisors eget 7 RL 16, stk. 1 og Etiske regler Danske perspektiver på revisorer og revision, s ÅRL 135 a, stk RL 5 11 SL 146, stk. 1, 2. pkt. 12 SL 146, stk SL 146, stk. 2 3

8 valg om at fratræde grundet eksempelvis manglende betaling af forfaldne honorarer, formodning om økonomisk kriminalitet eller væsentlige uoverensstemmelser med en klient. Underretningskravet til Erhvervsstyrelsen omfatter et krav til den fratrædende revisor, men i nærværende afhandling vil der være fokus på krav til den nyvalgte revisor, når en virksomhed vælger en ny revisor til revision af dens årsregnskab. Her vil der blive tale om krav om udførelse af en såkaldt førstegangsrevision for en nyvalgt revisor. I såvel særskilt dansk lovgivning som i enkelte bestemmelser i relevante ISA er findes der helt specifikke krav til revisor ved accept af en ny revisionsklient. Det er centralt for førstehåndsindtrykket, den professionelle skepsis, som revisor skal besidde, og det fremtidige samarbejde med en ny klient, at revisor opfylder sit indledende ansvar og bevæger sig indenfor rammerne af den gode revisorskik. Ellers kan det frygtes, at virksomheder med fordel kan spekulere i utidigt revisorskifte med et ønske om eksempelvis en blank påtegning hos en nyvalgt revisor. Men en sådan bekymring er kun én af grundene til, at det er fundet interessant at sætte fokus på revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision. Fokus findes desuden relevant ud fra den betragtning, at der kan foreligge et potentielt problemområde mellem revisors teoretiske ansvar og revisors praktiske opfyldelse heraf ved førstegangsrevision af små virksomheder som følge af en antagelig hård konkurrence på markedet for revision af små virksomheder. At udføre revision for første gang på en ny klient vil alt andet lige påstås at være mere omkostningsfuldt end at udføre revision for andet år eller senere år for en eksisterende klient. Dette være sig i, at selve planlægningsfasen til en revision kræver et indgående kendskab til og erfaring med såvel en virksomhed, dens branche og dens omgivelser som med dens interne kontrol 14. Og så er spørgsmålet, om konkurrencen på markedet kan medvirke til, at flere revisionsvirksomheder selv betaler for denne ekstraomkostning på førstegangsrevisioner i et forsøg på at tiltrække nye klienter og rent prismæssigt være konkurrencedygtige i stedet for at opkræve omkostningen hos de nye klienter. Såfremt dette er tilfældet, så kan der foreligge et potentielt problemområde i, hvorvidt revisor udfører sit arbejde ved førstegangsrevisioner i henhold til gældende teori og god revisorskik, når revisor muligvis ikke opkræver honorar herfor af konkurrencemæssige årsager. 14 ISA 315 afsnit 3 4

9 1.2. Problemformulering Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision vil i denne afhandlings kontekst tage sit udgangspunkt i revisors ansvar ved revision af små virksomheder. Bevæggrunden for dette fokus er, at afhandlingen vil have fokus på, om konkurrencesituationen på markedet for revision af små virksomheder har betydning for revisors opfyldelse af sit ansvar. Det vurderes, at konkurrenceintensiteten og sammensætningen af udbydere er en helt anden ved revision af små virksomheder, hvor der er mange flere udbydere af revisionsydelser, end der er ved revision af de større virksomheder, herunder børsnoterede virksomheder, hvor der specifikt kræves brug af minimum en statsautoriseret revisor til at udføre revision 15. Desuden er der store forskelle i kompleksiteten og strukturen mellem små og større virksomheder, idet flere små virksomheder ikke i samme grad har været direkte involveret i den internationalisering, der er sket gennem de seneste år, og som har været en medvirkende faktor til at præge udviklingen i regelsæt for udførelse af revision til et efterhånden nærmest detailregulerende sæt af krav. En revision kan imidlertid ikke gradbøjes efter størrelse på trods af, at der findes enkelte særregler i nogle ISA er specifikt gældende for små virksomheder. Det betyder, at kravene til en revision af små virksomheder er de samme som for en revision af større virksomheder, hvilket i tilfælde kan stå i misforhold til de små virksomheder og deres struktur. Dette giver også grobund for forskelle mellem små og større revisionsklienter rent konkurrencemæssigt i forhold til størrelsen på honorarer samt teamsammensætning på revisionsopgaver, hvilket også kan have betydning for en revisions udførelse. Ofte er det konkurrencen omkring de større revisionsklienter, der er i offentlighedens søgelys, hvor der tales om en decideret priskrig 16. Centrum for offentlighedens søgelys kan imidlertid give anledning til undren, idet der i Danmark er registreret væsentlig flere små virksomheder i regnskabsklasse B end virksomheder i regnskabsklasse C og D, hvilket understøtter fokus for foreliggende afhandling ÅRL 135 a, stk Hård priskrig på revisionsmarkedet 17 Statistiskbanken.dk tabeltitel: generel firmastatistik efter branche, virksomhedsform; tabelkode: GF5,

10 Problemdefinition og undersøgelsesspørgsmål I forlængelse af de forudgående afsnit udledes problemdefinitionen, der skal opfattes som afhandlingens hovedspørgsmål, til følgende: Hvilke aspekter er der relateret til revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision og vurderes revisors ansvarsopfyldelse påvirket negativt af konkurrencesituationen på markedet for revision af små virksomheder? Problemdefinitionen operationaliseres gennem fem undersøgelsesspørgsmål, der enkeltvist belyser forskellige aspekter af problemdefinitionen, og dermed bidrager til, at problemdefinitionen besvares på struktureret vis: I. Hvilke handlinger er indledningsvist relevante ved accept af en ny revisionsklient? II. Hvad skal der forstås ved førstegangsrevision samt ved en primobalance, og hvad er revisors mål med hensyn til en primobalance? III. Hvad omfatter revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision, og hvilke revisionshandlinger kræves der specifikt i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision? IV. Hvordan vil den nuværende konkurrencesituation på markedet for revision af små virksomheder vurderes, og kan der hypotetisk være problemer forbundet hermed i forhold til revisors opfyldelse af sit ansvar ved førstegangsrevision? V. Hvordan opfylder revisor i praksis sit ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision i små virksomheder? 6

11 Konkluderende afsnit Problemløsende afsnit Indledende afsnit 1.3. Struktur Formålet med nærværende afhandling er at få besvaret problemdefinitionen og de heraf afledte undersøgelsesspørgsmål, hvilket vil gøres gennem den struktur, som er anskueliggjort i figur 1. Kapitel 1: Indledning problemstilling, problemformulering, struktur og metode samt afgrænsninger Kapitel 2: Handlinger ved accept af en ny revisionsklient Fremstilling af relevante handlinger ved accept af en ny revisionsklient Kapitel 3: Forståelse for førstegangsrevision og mål hermed Definitionsafklaringer og revisors mål i henhold til ISA 510 Kapitel 4: Revisors ansvar ved og udførelse af førstegangsrevision Gennemgang af revisors ansvar ved førstegangsrevision og revisionshandlinger Kapitel 5: Konkurrencesituationen for revision af små virksomheder Vurdering af konkurrencesituationen og potentielle problemer med revisors ansvar Kapitel 6: Førstegangsrevision i små virksomheder i praksis Gennemgang af interviews og sammenholdelse heraf til teori Kapitel 7: Hovedkonklusion Figur 1. Afhandlingens struktur egen tilvirkning Figur 1 illustrerer, hvorledes afhandlingen er opdelt i tre overordnede afsnit indbefattende et indledende, et problemløsende og et konkluderende afsnit, hvor det problemløsende afsnit rummer afhandlingens fem undersøgelsesspørgsmål. Den ønskede struktur medfører, at der vil være fokus på besvarelse af ét undersøgelsesspørgsmål ad gangen og i særskilte kapitler i overensstemmelse med afhandlingens indholdsfortegnelse. 7

12 1.4. Metode For at kunne nå frem til en gennemarbejdet fremstilling af revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision og en velbegrundet vurdering af, om revisor i praksis påvirkes negativt af konkurrencesituationen på markedet for revision af små virksomheder, er det påkrævet at skabe en bred og alsidig forståelsesramme i det problemløsende afsnit. Denne forståelsesramme skabes i tre stadier gennem først og fremmest en gennemgang af de regelsæt, der ligger til grund for en førstegangsrevision og dernæst gennem en vurdering af konkurrencesituationen for revision af små virksomheder i Danmark og endelig ved en kobling af den gældende regulering og afbildede konkurrencesituation med revisors praktiske anvendelse af teorien. Dette medvirker til, at problemformuleringen besvares gennem såvel en teoretisk som en empirisk analyse. Besvarelsen af de enkelte undersøgelsesspørgsmål vil variere i omfang og metodedybde forklaret ud fra de taksonomiske niveauer bestående af det redegørende, analyserende og vurderende niveau. Første stadie af det problemløsende afsnit omfattende afhandlingens teoretiske del indledes i kapitel 2 med en fremstilling af de handlinger, som skal udføres ved accept af en ny klient, inden førstegangsrevision igangsættes, hvilket vil ske på et primært redegørende og delvist analyserende niveau. Herefter er det muligt at skabe en forståelse for førstegangsrevision og mål hermed, hvilket er problemet under kapitel 3, der vil besvares i henhold til de indledende afsnit i ISA 510. Metodisk vil problemet blive behandlet på et redegørende og kun delvist analyserende og vurderende niveau, ligesom problemet i kapitel 4 vil, som indeholder en gennemgang af kravene i ISA 510 med fokus på, hvorledes førstegangsrevision teoretisk skal udføres, og hvad revisors ansvar i denne specifikke henseende består i. Dette første stadie af det problemløsende afsnit giver den teoretiske og reguleringsmæssige basis for efterfølgende analyse og vurdering. Andet stadie af det problemløsende afsnit betræder det analyserende og vurderende niveau, når konkurrencesituationen for revision af små virksomheder i Danmark fastlægges i kapitel 5. Fokus med hensyn til fastlæggelse af konkurrencesituationen er en vurdering af, om den kan skabe potentielle problemer i forhold til revisors ansvar. Slutteligt omhandler problemet i kapitel 6, som udgør det sidste stadie i det problemløsende afsnit at efterprøve, hvorvidt revisor i praksis udfører førstegangsrevision i overensstemmelse med teorien, eller om konkurrencesituationen for revision af små virksomheder påvirker ansvarsopfyldelsen negativt, hvilket omfatter såvel analyse som vurdering. 8

13 1.5. Anvendte kilder og kildekritik Det er centralt for besvarelse af problemdefinitionen, at den bygger på anvendelse af valide kilder med en høj grad af reliabilitet, idet de bliver medbestemmende for de konklusioner, der drages. Det er derfor forsøgt at inddrage så alsidige kilder som muligt i nærværende afhandling. Men ved indsamling af kilder er det indset, at der ikke eksisterer ret store mængder data om førstegangsrevision, og dette særligt ikke i forhold til potentielle problemer foranlediget af konkurrencesituationen for revision af små virksomheder. Det vurderes generelt at være et revisionsdelområde, der i litteraturen har været et begrænset fokus på. Derfor vil der blive benyttet såvel primære som sekundære data til belysning af problemdefinitionen. De sekundære data i afhandlingen består af det skrevne i artikler, bøger og lovgivning, og dataindsamlingen heraf er afsluttet den 1. november De inddragne artikler og bøger er primært udfærdiget af fagkyndige personer, hvorfor de anses at være brugbare for nærværende afhandling. Der er dog anlagt et kritisk syn herpå, idet de kan indeholde de fagkyndiges egne holdninger. I forhold til lovgivning så er dette offentligt tilgængeligt materiale og vurderes at være fuldt ud pålideligt i sin skrevne form, da der er tale om gældende ret. For de ISA er, som benyttes, gælder, at der er tale om de oversatte udgaver af FSR danske revisorer, selvom det egentlig er teksten i de engelsksprogede udgaver udarbejdet af IAASB, der er de godkendte. Disse anses dog for værende anvendelige, idet IFAC har godkendt oversættelserne 18. De primære data i afhandlingen udgøres af de svar, som respondenterne har givet i de udførte interviews under undersøgelsesspørgsmål V i kapitel 6. De er indhentet for at kunne efterprøve det teoretiske fundament, som de sekundære data giver, så det bliver muligt at foretage en vurdering af, hvorledes teorien fungerer i praksis. En kort redegørelse for det undersøgelsesdesign, der er benyttet til udførelse af afhandlingens interviews, vil blive fremført indledningsvist under kapitel Teoretisk begrebsdefinition Det er valgt at præcisere en teoretisk begrebsdefinition af begrebet små virksomheder for at skabe en fælles forståelse af begrebet, som gælder for denne afhandling Se forordet til ISA Den skinbarlige virkelighed, s. 77 9

14 Begrebet små virksomheder Denne afhandlings begrebsdefinition af små virksomheder tager udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser om regnskabsklasser, således at definitionen bliver at sidestille med virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, hvilket indbefatter virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af størrelserne om henholdsvis en balancesum på 36 mio. kr., en nettoomsætning på 72 mio. kr. og et antal fuldtidsbeskæftigede på Afgrænsninger Der er i nærværende afhandling foretaget nogle afgrænsninger for at skabe en større klarhed over aspekter, der ikke medtages, men som, der kunne argumenteres for, ligger i umiddelbar tilknytning til problemformuleringen. Da afhandlingen omhandler førstegangsrevision, vil der indledningsvist foretages en afgrænsning overfor andre erklæringstyper såsom assistance, review og udvidet gennemgang. Afhandlingen vil desuden alene omhandle danske virksomheder, hvorfor der kun vil inkluderes lovgivning, der er gældende i Danmark. Der afgrænses også, således at IFRS som regnskabsmæssig begrebsramme ikke benyttes, da det antages at være et fåtal af virksomheder i regnskabsklasse B, som aflægger årsrapport efter IFRS. Førstegangsrevision af et årsregnskab er ofte direkte forbundet med den regnskabsmæssige regulering af en virksomheds årsrapport, men den regnskabsmæssige behandling berøres ikke dybdegående, medmindre det må anses som fornødent for revisionsopgaven. Der vil endvidere afgrænses fra en fremstilling af krav til revisors kommunikation i relation til førstegangsrevision til hvervgiver i den i Danmark påkrævede revisionsprotokol 21. Desuden vil fremstillingen af revisors ansvar primært omfatte den revisionsretlige regulering, således at konsekvenser af manglende opfyldelse af dette ansvar, herunder det erstatningsretlige, strafferetlige og disciplinære ansvar, ikke inddrages. Slutteligt skal de hypotetiske problemer, der medtages i forhold til revisors opfyldelse af sit ansvar grundet den hårde konkurrence under kapitel 5, ikke anses som udtømmende. 20 ÅRL 7, stk. 2, nr RL 20, stk. 1 10

15 2. Handlinger ved accept af en ny revisionsklient Der vil i dette kapitel være fokus på at fremstille de handlinger, der lovmæssigt skal udføres, når en revisor får henvendelse fra en potentiel ny revisionsklient, og hvad der kræves af revisor, inden denne kan nå til en såkaldt passende accept heraf 22. Der er tale om handlinger såvel som krav, der går forud for påbegyndelsen af en førstegangsrevision 23. Det er essentielt, at en revisor allerede i denne indledende fase til en revisionsproces benytter sig af sin professionelle skepsis og dermed generelt forholder sig kritisk samtidig med, at revisor også anvender sin faglige vurdering 24. Dette for at eventuelle interessekonflikter i forbindelse med accept af en ny klient kan vurderes, og for at forhold, der taler imod klientaccept, ikke ignoreres, grundet at handlinger enten ikke er udført passede, eller at revisor ikke overholder specifikke krav Accept af klientforhold ud fra ISQC 1 ISQC 1 omhandler en revisionsvirksomheds ansvar for dets kvalitetsstyringssystem, og heri stilles retningslinjer for krav til accept af nye revisionsklienter gennem, at der på et overordnet plan stilles krav til en revisionsvirksomheds etablering af politikker og procedurer for accept af nye klientforhold. Sådanne politikker og procedurer skal være kendte og overholdes af medarbejdere i en revisionsvirksomhed, og de skal dermed sikre, at der kun accepteres nye revisionsklienter, hvor en revisionsvirksomhed er kompetent til at udføre opgaven og har færdighederne, tiden og ressourcerne til at gøre det, og hvor den kan opfylde relevante etiske krav, samt hvor den har overvejet en ny klients integritet og ikke har oplysninger, som kunne foranledige den til at konkludere, at en klient mangler integritet Handlinger i forhold til en indledende forståelse af en virksomhed Førend det er muligt at sikre, at en revisionsvirksomhed er kompetent til at udføre en revisionsopgave for en ny klient, er det fundamentalt, at der skabes en indledende forståelse af en klients virksomhed og dens omgivelser, idet forskellige klienter fordrer forskellige kompetencer og færdigheder af revisor. Det skal pointeres, at der i denne sammenhæng ikke er tale om den yderligere og mere dybdegående forståelse af en virksomhed og dens omgivelser samt de interne 22 En passende accept kræver, at der er indhentet de oplysninger, der efter omstændighederne anses for nødvendige, ISA 220 afsnit A8 23 ISA 510 afsnit 1 24 ISA 200 afsnit 15 og ISQC 1 afsnit 26 11

16 kontroller, der kræves i forbindelse med en revisionsplanlægning 26. Årsagen er, at sådanne detaljerede oplysninger vil være vanskelige at indhente i denne indledende fase. Der er nærmere tale om mere generelle oplysninger om en ny klient i form af oplysninger til forståelse af eksempelvis en virksomheds ejerskab, ledelse og eventuelle koncernstruktur, den branche en virksomhed opererer i, dens regnskabsmæssige begrebsramme samt oplysninger om det overordnede kontrolmiljø 27. Førend handlinger i relation til en indledende forståelse kan siges at være udført passende, skal en ny revisor have indhentet alle de oplysninger, der efter omstændighederne anses for nødvendige. Så hvis der ved en ny klient gør sig særlige forhold gældende, såsom at den er underlagt særlovgivning, bør der indhentes oplysninger herom. Sådanne særlige forhold kan ofte udledes af en indledende regnskabsanalyse, som altid vil menes at være relevant i forbindelse med klientaccept, og som kan foretages med baggrund i de seneste offentliggjorte årsrapporter. Formålet hermed er på et overordnet plan at vurdere en virksomheds økonomiske stilling og udviklingstrends 28. Dette er vigtigt i flere henseender, blandt andet for at revisor kan blive opmærksom på eventuelle faresignaler, som kan foranledige særlige krav til en senere førstegangsrevision, hvilket eksempelvis kan være sig i faresignaler relateret til besvigelser eller forudsætningen om fortsat drift. Såfremt en virksomhed befinder sig i en krise, skal dette eksempelvis anses som et faresignal om, at risikoen for, at besvigelser kan forekomme, er øget 29. Ligeledes kan revisor med fordel undersøge, om der sker hyppige ændringer i den anvendte regnskabspraksis eller af regnskabsmæssige skøn, idet dette ydermere kan være tegn på besvigelser i form af regnskabsmanipulation 30. I forhold til forudsætningen om fortsat drift kan faresignaler vise sig i økonomiske forhold indbefattende, om der har været væsentlige driftstab eller betydelig forringelse af værdien af aktiver, der genererer pengestrømme, negativ egenkapital eller andre ugunstige nøgletal 31. Udover faresignaler relateret til besvigelser eller forudsætningen om fortsat drift, bør revisor også indledningsvist i sin regnskabsanalyse gennemlæse revisors påtegning fra tidligere år for, om der er forbehold eller supplerende oplysninger heri, som kunne give anledning til spørgsmål eller agtpågivenhed overfor en ny klient. Revisor kan i samme ombæring også med fordel kontrollere, om en virksomhed foretager hyppige skift af revisor, da dette også kan give 26 ISA 315 afsnit Revision i praksis, s Revision i praksis, s Revisors opklaring af besvigelser, s ISA 240 afsnit A4 31 ISA 570 afsnit A2 12

17 anledning til spørgsmål. Opsummerende er sådanne faresignaler generelt relevante at opfange, da de vil sætte særlige krav til revisors førstegangsrevision, såfremt en klient accepteres Krav om fornødne kompetencer og færdigheder samt tid og ressourcer Der må kun ske accept af en ny revisionsklient, hvor en revisionsvirksomhed er kompetent til at udføre opgaven og har færdighederne, tiden og ressourcerne til at gøre det, hvilket kan vurderes, når den indledende forståelse af en potentiel ny klient er skabt. Vurderingen kan omfatte en gennemgang af en klients specifikke krav til en revisionsopgave og en sammenholdelse heraf til kapaciteten af de menneskelige ressourcer i en revisionsvirksomhed 32. En ny klients specifikke krav kan blandt andet omfatte en tidsfrist inden for hvilken, revisionen skal være afsluttet af revisor, hvorfor det er vigtigt, at et sådant ønske kan imødegås objektivt forsvarligt. Et sådant ønske kan især anses som overvejelsesværdigt i tilfælde af en relativ kort rapporteringsfrist såsom den 31. januar for virksomheder med kalendersårsregnskabsafslutning. Derudover kan en klients særlige brancheforhold eller særlovgivning stille krav til, at en revisionsvirksomhed har medarbejdere med relevant erfaring, kendskab eller evne til effektivt at opnå de påkrævede færdigheder eller alternativt har tilgang til eksperter med de påkrævede færdigheder. Enhver revisionsopgave skal have en opgaveansvarlig partner, som skal tage ansvar for den overordnede kvalitet af en revisionsopgave 33. Det er derfor centralt, at en opgaveansvarlig partner og et eventuelt tilknyttet opgaveteam tilsammen har de fornødne kompetencer og færdigheder, der er påkrævet for at udføre en revisionsopgave i overensstemmelse med faglige standarder og krav i gældende lov og øvrig regulering og gøre det muligt at afgive en påtegning, der er passende efter omstændighederne 34. I denne sammenhæng er det værd at koble den betragtning til, at ved revision af små virksomheders årsregnskaber, vil et opgaveteam på en revisionsopgave ofte ikke inkludere ret mange medarbejdere. Dette kan generelt resultere i en forenklet revisionsproces men kan også føre til, at en revision ikke overholder krav om fornødne kompetencer og færdigheder, hvis der eksempelvis ikke foretages sparring med en anden revisor med passende erfaring eller hos revisors faglige organisation ved opståede vanskeligheder, der fordrer dette 35. At der er kapacitet til, at der kan foretages sådanne andre foranstaltninger ved 32 ISQC 1 afsnit A18 33 ISA 220 afsnit 8 34 ISA 220 afsnit ISA 300 afsnit A15 13

18 revision med små opgaveteams, skal der derfor henledes opmærksomhed på, før kravet om fornødne kompetencer og færdigheder samt tid og ressourcer er passende opfyldt Krav om overholdelse af relevante etiske krav Der må desuden kun ske accept af en ny revisionsklient, hvor en revisionsvirksomhed kan opfylde relevante etiske krav, som først og fremmest omfatter en sikring af, at den overholder de grundlæggende etiske principper 36. Dette skal sikres ud fra en principbaseret metode og ved brug af professionel dømmekraft 37. De grundlæggende etiske principper omfatter krav om, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd samt professionel kompetence og fornøden omhu 38. Brugen af den principbaserede metode anviser, at der skal fokus på at identificere trusler mod overholdelse af de grundlæggende etiske principper og vurdere eventuelle identificerede truslers betydelighed og i tilfælde af trusler anvende sikkerhedsforanstaltninger, når det er nødvendigt for at eliminere eller reducere truslerne til et acceptabelt niveau. Betydningen af de enkelte grundlæggende etiske principper er meget subjektiv, selvom der er definitioner på de enkelte principper, således at det faktum, at revisor skal udvise integritet, eksempelvis skal forstås således, at revisor skal være redelig og ærlig i alle professionelle og forretningsmæssige forbindelser. Men hvad vil det sige at være redelig og ærlig, og hvordan skal der reageres i tilfælde af etiske dilemmaer. Dette er der flere etiske adfærdsteorier, som giver bud på, men det er helt essentielt, at en revisor har modet til at tage de korrekte handlinger og er bevidst om de særlige karaktertræk, der kræves, således at eksempelvis egeninteresser ikke får indflydelse 39. Et særligt kendetegn ved revisorstanden generelt skal nemlig være standens accept af ansvaret for at agere i offentlighedens interesse 40. Så det er vigtigt ved accept af en ny klient, at der sikres et acceptabelt niveau af overholdelse af de grundlæggende etiske principper, og her er afvejningen af det acceptable niveau, hvad en uafhængig tredjemand ville have gjort i samme situation. Hvis der findes trusler, som derfor er for signifikante, skal en klient afvises. 36 Etiske regler Etiske regler Etiske regler og RL 16, stk Auditing & Assurance Services, s Etiske regler og RL 16, stk. 1, 1. pkt. 14

19 Krav om uafhængighed Efter ISQC 1 hører krav om uafhængighed også under en revisionsvirksomheds opfyldelse af relevante etiske krav, hvorfor en indledende uafhængighedsvurdering også skal foretages inden accept af en ny klient 41. Der eksisterer megen lovgivning om revisors uafhængighed, herunder bestemmelser i den danske revisorlov, uafhængighedsbekendtgørelse og uafhængighedsvejledning samt bestemmelser i Etiske regler og i ISA erne, som revisor alle er underlagt. På et mere overordnet plan kan det fastlægges, at krav om revisors uafhængighed omfatter krav om såvel uafhængighed i opfattelse som i fremtoning, og at denne skal sikres ved brug af en principbaseret metode, som skal anvendes på samme måde som ved overholdelse af de grundlæggende etiske principper 42. Der findes mange trusler mod uafhængigheden, så fokus herpå er meget væsentligt, idet det ellers ikke er muligt for revisor at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant. Ved revision af små virksomheder kan især truslen om selvrevision være værd at have in mente i tilfælde, hvor der udover revision også er tildelt revisor opgaven med at varetage en klients bogføring samt opstilling af dens årsrapport. Igen skal det pointeres, at såfremt der findes trusler, som er for signifikante, skal en klient afvises Handlinger i forhold til overvejelser om en ny klients integritet Der må også kun ske accept af en ny klient, hvor en revisionsvirksomhed har overvejet dennes integritet og ikke har oplysninger, som kan foranledige til at konkludere, at en klient mangler integritet. Dette skyldes, at manglende integritet vil umuligøre en senere effektiv førstegangsrevision. Det er jo ikke muligt at basere en revision på revisionsbevis, som er indhentet fra en klient, der ikke vurderes at udvise nogen form for integritet, da sådant revisionsbevis ikke må anses som pålideligt 43. I specifikke tilfælde kan en vurderet manglende integritet hos en klient ligefrem føre til en risikovurdering, der foranlediger revisor til at konkludere, at risikoen for fejlinformation i et årsregnskab er af en sådan karakter, at en revision slet ikke kan udføres 44. For mere konkret at overveje en potentiel ny klients integritet bør der indledningsvist udføres et såkaldt baggrundstjek af en virksomheds daglige og øverste ledelse såvel som af de reelle ejere. Et 41 RL 24, stk Etiske regler ISA 500 afsnit ISA 315 afsnit A120 15

20 baggrundtjek af disse persongrupper kan med fordel omfatte deres forretningsmæssige omdømme, deres holdninger til aggressiv fortolkning af regnskabsstandarder, hvorvidt de er stærkt optaget af at holde revisionshonoraret så lavt som muligt eller andre tegn på upassende begrænsninger af en revisions omfang. Det er altså væsentligt at have personerne bag tallene i fokus. Og der er mange kilder, hvorfra der kan indhentes oplysninger herunder gennem forespørgsler til eksempelvis personalet i en klients virksomhed eller hos tredjeparter såsom banker, advokater eller branchekolleger eller gennem søgninger i relevante databaser 45. Især søgninger på internettet kan være ret informative, og samtidig er sådanne søgninger ret prisbillige handlinger at udføre. Søgninger hos det centrale virksomhedsregister vil eksempelvis hurtigt vise, om en person har været impliceret i tidligere konkurssager, hvilket bør skærpe revisors opmærksomhed. Derudover kan det have betydning, hvis det også er meningen, at revisor skal udarbejde en ejers private selvangivelse i små virksomheder, hvor ledelsen og ejeren er sammenfaldende, eller hvor der ikke er en professionel bestyrelse, idet dette kan højne en klients integritet, da det tydeligt viser revisor, at der intet er at skjule såsom eksempelvis sort arbejde, som kan afsløres gennem et negativt privatforbrug 46. I forbindelse med den indledende regnskabsanalyse, som det også tidligere er anbefalet udført, bør der være fokus på, om der tidligere har været medtaget supplerende oplysninger i revisors påtegning om manglende opfyldelse af ledelsesansvar, da dette også kan afsløre noget om en klients integritet. I denne forbindelse kan der med fordel henledes opmærksomhed på, om der er sket omfattende ledelsesudskiftning og i bekræftende fald få oplysninger om hvorfor, dette er sket 47. Alt i alt må det bedømmes, at vurderingen af en potentiel ny klients integritet skal omfatte en helhedsvurdering af de oplysninger, der indhentes, og som ikke må føre til, at det konkluderes, at der er kritiske forhold vedrørende integriteten Yderligere handlinger og krav ved accept i henhold til dansk lovgivning Udover de gennemgåede indledende handlinger og krav, som alle blev udledt af bestemmelsen i ISQC 1, så er der også nogle specifikke handlinger og krav, som særligt fremgår i henhold til dansk lovgivning. Nogle af disse handlinger og krav fremgår dog også på mere indirekte vis af ISA erne, men de vil i denne sammenhæng gennemgås ud fra de særlige danske regler. 45 ISQC 1 afsnit A19 og A20 46 Revisors opklaring af besvigelser, s Revision i praksis eksempelsamling, s

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag 2010-0023093 /ave Offentliggørelse af undersøgelse

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

En udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang Kandidatafhandling Januar 2013 Anders Balmer AB80902 En udvidet gennemgang En lempelse af de administrative byrder? Vejleder: Kasper Thordahl Institute of Business and Social Sciences Aarhus Universitet

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 CVR-nr. 28 70 42 91 K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184 Registreret Revisor - FSR - Danske Revisorer Erling G. Jensen, Tofthøjvej 11B, 9280 Storvorde, tlf.: 98 31 88 55, mobil: 40 33 99 88, e-mail: egj@egj-revision.dk Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere